Vaccinationsplan 2.0 Covid-19 Region Norrbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaccinationsplan 2.0 Covid-19 Region Norrbotten"

Transkript

1 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17) Vaccinationsplan 2.0 Covid-19 Region Norrbotten

2 Sida 2 (17) Innehåll Vaccinationsplan Covid-19 Region Norrbotten... 1 Inledning... 4 Nationell samverkan... 4 Syfte... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning stat och regioner Organisation Politisk styrning Regional samverkan Styrgrupp... 5 Region Norrbotten... 5 Kommunföreträdare... 5 Länsstyrelsen... 5 Arbetsgrupp Plan för genomförande Externa överenskommelser Överenskommelse om utförande av vaccination mot Covid-19 i kommunerna Tilläggsöverenskommelse om utförande av vaccination i kommunerna Prioriterade grupper vid vaccinationsstart... 8 Fas Fas Ålder Personal inom äldreomsorg, övrig omsorg och hälso- och sjukvård Graviditet Barn och ungdomar under 18 år Personer i samhällskritisk och samhällsviktig verksamhet Bemanning Utbildning Lokaler Dokumentation Hälsodeklaration Rapportering till nationella vaccinationsregistret Intyg... 13

3 Sida 3 (17) 6.4 Patientavgift Tidbokning Journal Kommunikation Nationell kommunikationsplan Region Norrbottens kommunikationsplan Intern kommunikation Allmän intern kommunikation Specifik intern kommunikation Extern kommunikation Till Norrbottens invånare Till medborgare som ska erbjudas vaccination Till media Säkerhet Inköp och distribution av material Distribution av läkemedel Tillgång till vaccin Mottagningsplatser för vaccination i Norrbotten Förvaring och transport Fördelning Kvalitetskontroll Distribution och hantering av vaccin Ekonomi Uppföljning Lagar och förordningar... 17

4 Sida 4 (17) Inledning Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) sjukdomen covid-19 som en pandemi. Sjukdomen fanns då i flera världsdelar och WHO bedömde det som sannolikt att alla världens länder kommer att drabbas av pandemin. Under våren 2020 spreds smittan även i Sverige. Smittspridningen skapade en hög belastning inom hälso- och sjukvården i hela landet. Utvecklingen av ett flertal vacciner har pågått under I augusti var 29 kandidatvacciner i klinisk prövning och strax före årsskiftet 2020/21 togs de första vaccinerna i bruk i Sverige. Nationell samverkan Att vaccinationsarbetet genomförs på ett säkert och effektivt sätt är en nationell angelägenhet. Utförande av och planering för vaccinationer pågår i samtliga regioner i Sverige. För att underlätta det regionala arbetet ska regionen samverka och utbyta erfarenheter med nationella grupperingar när så bedöms adekvat. Styrgruppen, och andra för vaccinationsarbetet centrala funktioner, representerar i nationella forum som arrangeras av exempelvis Folkhälsomyndigheten (FoHM) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Den nationella planen har legat till grund för utformningen av regionens vaccinationsplan mot covid-19. Eftersom det sker en snabb kunskapsutveckling på området modifieras planen över tid. Syfte Syftet med Region Norrbottens vaccinationsplan mot covid-19 är att: Skapa förutsättningar för ett säkert och effektivt genomförande av vaccinationer. Säkerställa att delområden i planen samspelar för genomförandet av vaccinationer, samt att arbetet utgår från erkänd kunskap och nationella rekommendationer. Utgöra underlag för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet. Mål Erbjuda kostnadsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas inom Region Norrbotten. Vaccinationerna ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt för att minimera smittspridning och därmed minska risken för allvarlig sjukdom eller död i covid-19. Ansvarsfördelning stat och regioner Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse för vaccination mot covid-19 som bland annat innebär att staten betalar vaccin, och regionerna ska skyndsamt påbörja vaccinationer mot covid-19 när ett eller flera godkända vaccin har levererats. Överenskommelse mellan Regeringen och SKR

5 Sida 5 (17) 1. Organisation 1.1 Politisk styrning Regiondirektör ansvarar för att informera regionstyrelsen (RS) och regionfullmäktige (RF). 1.2 Regional samverkan Regionen har i uppdrag att genomföra vaccination mot covid-19 och arbetet sker i nära samarbete med länets kommuner. Länsstyrelsen har i uppdrag att bistå regionen. 1.3 Styrgrupp En styrgrupp har utsetts för att säkra samordning av väsentliga resurser och aktiviteter. De socialchefer som ingår i styrgruppen ansvarar för att sprida nödvändig information till länets kommuner. Region Norrbotten Ordförande: Anna-Stina Nordmark Nilsson, Regiondirektör Uppdragsägare: Pia Näsvall, Chefläkare Anders Nystedt, Avd. för lednings- och verksamhetsstöd, smittskydd Anna Alm Andersson, division Närsjukvård, Gällivare, Kiruna, Kalix och Piteå Anna Pohjanen, division Närsjukvård, Luleå/Boden Anneli Granberg, Avd. för lednings- och verksamhetsstöd Linda Forsberg Lilja, Kommunikationsavdelningen Anders Bergström, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd, läkemedel Anders Blomqvist, division Service, materialförsörjning och lokaler Per Berglund, division Länssjukvård Kommunföreträdare Lena Ruth, socialchef, Arvidsjaur kommun Gabriella Sjöström, socialchef, Luleå kommun Länsstyrelsen Anders Öhlund, Länsstyrelsen Karin Börjesson, Länsstyrelsen Arbetsgrupp För specifika områden och hantering av frågor av operativ karaktär har en arbetsgrupp bildats. Region Norrbotten: Uppdragsledare: Liselotte Robarth, division Service Ann-Sofi Schäufele, division När- och Länssjukvård, Gitt Ström, division Närsjukvård, Gällivare/Kiruna

6 Sida 6 (17) Eva Pettersson, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd, läkemedel Ann-Louise Svedberg Lindqvist, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd, smittskydd Jonas Hansson, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd, smittskydd Ann-Catrine Randeblad, division Service, materialförsörjning Maria Rångevall, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd, hälsoinformatik Mikael Engström, division Service, fastigheter Rickard Stewen, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd, säkerhet Daniel Hednäs, division Länsteknik Företrädare kommunerna Åsa Heikkilä, Norrbottens kommuner Pernilla Berggren, MAS Arvidsjaur kommun Företrädare Länsstyrelsen Anna-Maria Lundkvist-Monroy Jörgen Fyhr 2. Plan för genomförande Enligt överenskommelsen mellan SKR och regeringen om genomförande av vaccinering covid-19 ska vaccination utgå ifrån FoHMs rekommendationer 1 avseende vilka grupper som ska prioriteras. Målsättningen är att alla personer 18 år och äldre, samt personer under 18 år som av behandlande läkare rekommenderas vaccination, ska erbjudas vaccination första halvåret Genomförandet av vaccinationsinsats och prioritering av riskgrupper kan påverkas bland annat av vilka vacciner som godkänns samt tillgång till vaccindoser. Region Norrbotten kommer att erbjuda vaccin till alla individer inom regionen som rekommenderas vaccination, även de individer som befinner sig i regionen men inte är mantalsskrivna inom regionen. Kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvar och därmed vaccinationsansvar upp till sjuksköterskenivå för individer som bor i särskilt boende och patienter som har hemsjukvård. I de grupper där hälso- och sjukvårdsansvaret inte är kommunernas, kan kommuner enligt särskild överenskommelse vara utförare av vaccinationer. 1 Nationell plan för vaccination mot Covid-19

7 Sida 7 (17) 2.1 Externa överenskommelser Överenskommelse om utförande av vaccination mot Covid-19 i kommunerna Regionen och länets kommuner har slutit en överenskommelse som reglerar utförandet av vaccination mot covid-19 enligt framtagen prioritetsordning för de personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar. Överenskommelsen omfattar Fas 1; personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemsjukvård samt Fas 2; personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För utförandet av vaccination mot covid-19 enligt fastställd tidplan, ansvarar legitimerade sjuksköterskor i kommunerna. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla lämplig lokal för genomförande av vaccinationer, samt att beställa förbrukningsmaterial som exempelvis personlig skyddsutrustning, riskavfall med mera enligt sedvanligt rutin. Staten betalar för vaccin och vaccinationer, medan regionerna ansvarar för utförandet. Regionerna ersätts med 275 kr per vaccination. Regionen ersätter aktuell kommun med 175 kr per utförd vaccination som också registrerats i Svevac. Överenskommelsen gäller från och med 23 december 2020 till den 30 juni Tilläggsöverenskommelse om utförande av vaccination i kommunerna Överenskommelse reglerar utförandet av vaccination mot covid-19 för målgrupper som kommunen inte har ett hälso- och sjukvårdsansvar för. Kommunen åtar sig att på uppdrag av regionen utföra vaccination mot covid- 19 till exempel för: Nära hushållskontakter (bosatta i samma hushåll) till personer som har hemsjukvård. Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer som bor på särskilt boende för äldre eller har hemsjukvård. Personer som har hemtjänst och nära hushållskontakter som är bosatta i samma hushåll. Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer som har hemtjänst. Det kan även bli aktuellt med vaccination för personer där sjukdomsbilden utgör hinder för personen att ta sig till regionens avsedda vaccinationsplats. Beslut sker i samråd med aktuell kommun. Staten ersätter regionerna med 275 kr per vaccination Region Norrbotten aktuell kommun med 175 kr per utförd vaccination. Tilläggsöverenskommelsen gäller från och med 23 december 2020 till den 30 juni 2021.

8 Sida 8 (17) 2.2 Prioriterade grupper vid vaccinationsstart Region Norrbotten följer FolHMs rekommenderade prioritetsordning (Nationella plan för vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten ). Syftet med rekommendationerna är att ge ett tidigt skydd till personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Tillgång till vaccin avgör hur snabbt fler grupper kan erbjudas vaccination mot covid-19. Fas 1 I den första fasen ingår följande riskgrupper: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten. Utöver dessa rekommenderade grupper har regionen även erbjudit patienter med hemsjukvård vaccination, eftersom denna patientgrupp löper stor risk för allvarlig sjukdomsutveckling. Även patienternas nära hushållskontakter har inkluderats i fas 1. Fas 1 inleddes de 27 december Fas 2 Den andra fasen innefattar följande riskgrupper: Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först. Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter. Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter. Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först. Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter. Med anledning av begränsad vaccintillgång kommer personer 65 år och äldre att erbjudas successivt vaccination i kohorter där de äldsta erbjuds vaccin först. Vaccination till denna grupp inleddes vecka 8, Vilka som i denna grupp erbjuds vaccin påverkas av att vaccinet från Astra- Zeneca i dagsläget inte rekommenderas till personer 65 år och äldre, personer med dialys, samt personer som har genomgått benmärgstransplantation eller annan organtransplantation. Studierna har hittills inte studerat vaccineffekter hos personer över 65 år, resultat från nya studier inväntas inom kort och baserat på det kan rekommendationerna komma att ändras från FoHM.

9 Sida 9 (17) Fas 3 Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper: Personer i åldern år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan). Personer i åldern år. Personer i åldern år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan). Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer. Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19: Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck). Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma. Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder). Kronisk lever- eller njursvikt. Diabetes typ 1 och typ 2. Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. Downs syndrom. Fas 4 I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre, som inte prioriterats i de tidigare faserna. I Norrbotten finns personer i åldern år (Källa: SCB ) 2.3 Ålder Hög ålder 2 är den tydligaste riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom och risken ökar successivt med stigande ålder. Jämfört med åldersgruppen år är risken för att dö i covid-19 drygt dubbelt så stor för åldersgruppen år, sex gånger större för åldersgruppen år och 20 gånger större för åldersgruppen över 80 år. Mot bakgrund av den samlade kunskap som finns gör FoHM bedömningen att alla personer 65 år och äldre bör prioriteras för vaccination mot covid-19. I Norrbotten handlar det om personer. För åldersfördelning från 31 december se tabell nedan. 2 Ref: Williamson, E.J., Walker, A.J., Bhaskaran, K. et al. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. Nature 584, (2020).

10 Sida 10 (17) Åldersgrupp Antal Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) För planeringen av genomförandet har statistiken över antal mantals-skrivna individer 65 år och äldre i Norrbotten, kompletterats med statistik över listade patienter 65 år och äldre på respektive hälsocentral (regionens samt privata). Det har även genomförts en kartläggning över antalet brukare på särskilt boende för äldre, brukare med hemtjänst inkl. personer i samma hushåll samt antal patienter med hemsjukvård inkl. personer i samma hushåll. 2.4 Personal inom äldreomsorg, övrig omsorg och hälso- och sjukvård Genom att vaccinera personal som arbetar nära personer i riskgrupp kan dessa personer skyddas ytterligare. Först prioriteras patientnära personal inom äldreomsorg samt hemsjukvård men tidigt i prioriteringen ingår övrig patientnära omsorgs- och hälso- och sjukvårdspersonal. Erbjudande om vaccination omfattar även vikarier samt studenter inom ovan beskrivna verksamheter. 2.5 Graviditet I dagsläget finns endast begränsade data från användning av godkända vaccin mot covid-19 hos gravida kvinnor. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ingår inte gravida i den grupp som generellt rekommenderas vaccination. 2.6 Barn och ungdomar under 18 år Aktuell kunskap tyder på att barn och ungdomar har en lägre risk än vuxna att drabbas av svår covid-19. Endast ett fåtal barn har blivit svårt sjuka. Därmed behöver barn och unga generellt inte vaccineras mot covid-19. För barn som tillhör en riskgrupp bedömer behandlande läkare om det finns behov av att vaccination. 2.7 Personer i samhällskritisk och samhällsviktig verksamhet För närvarande finns ingen rekommendation från FoHM om att personer i samhällskritisk och samhällsviktig verksamhet ska prioriteras, förutom personal inom omsorg och hälso- och sjukvård. Ytterligare information: Nationell plan för vaccination mot covid-19 (Delrapportering 3, Folkhälsomyndigheten ) Rapport gällande identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 (Socialstyrelsen, uppdaterad )

11 Sida 11 (17) 3. Bemanning Vaccinationerna kommer i huvudsak att utföras av legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterskor är viktiga i alla delar av vården varför regionen behöver tänka strategiskt vad gäller bemanning. För att klara av att bedriva övrig vård, inkluderat covidvård, kommer arbetet med vaccinationer även att delegeras. Utförare av vaccinationer arbetar tillsammans i team med administrativ personal, vilket möjliggör att både vaccination, registrering och dokumentation kan genomföras i samband med besöket. Dessutom behövs resurspersoner som bistår inne i lokalerna och som parkeringsvakter. För att så långt som möjligt undvika att belasta ordinarie vårdverksamhet, har regionen rekryterat totalt 160 sjuksköterskor och 160 administratörer som timanställda eller vikarier med 60 procents sysselsättningsgrad. Dessutom tillkommer anställning av resurspersoner samt ett antal frivilliga. Vaccinationssamordnare är tillsatta inom varje närsjukvårdsområde som säkerställer tilldelning och fördelning av leveranser till de olika vaccinationsenheterna. Regionen har utsett ansvarig verksamhetschef för respektive vaccinationsmottagning med ansvarar för arbetsmiljö och patientsäkerhet. Ansvarig chef ska vid behov, till exempel vid sjukdom eller annan frånvaro, omfördela resurser internt inom verksamheten för att långsiktigt säkra vaccinering. En arbetsgrupp med verksamhetschefer och vaccinationssamordnare har, i samverkan med den regionala arbetsgruppen, arbetat med att säkra vaccinationsflödet för att inte orsaka smittspridning och med utformningen av lokalerna. För detaljerad information kring utförande av vaccination har särskilda verksamhetsnära rutiner upprättats. 4. Utbildning Regionen har, och kommer att erhålla, ett flertal vaccin som kräver olika hantering, varför utbildning av personal är viktigt. För att kunna opti-mera flödet av vaccinationsinsatser har det krävts att sjuksköterskor, både inom regionen och kommunerna, deltar i arbetet. Webbsidor med samlat utbildnings- och informationsmaterial om covid-19 vaccination har utformats. Webbsidorna finns tillgängliga för region-ens personal på Insidan samt för externa vårdgivare via nllplus.se En e-utbildning som riktar sig till sjuksköterska som saknar behörighet att ordinera covid-19 har utformats. Efter genomgången utbildning med godkänt resultat, kan ansvarig verksamhetschef utfärda en skriftlig be-dömning om att sjuksköterska är behörig att ordinera covid-19 vaccin under vissa givna förutsättningar.

12 Sida 12 (17) 5. Lokaler Att vaccinera under pågående covid-19 pandemi ställer särskilt stora krav på planering av patientflöden. I lokaler där vaccinationerna ska ges behöver flödet ses över, så att antalet patienter som vistas samtidigt i lokalerna minimeras. Flödet kan även behöva anpassas till eventuella vaccinspecifika direktiv, till exempel om patienten behöver stanna i lokalerna för observation en tid efter injektionen. Vaccinationsmottagningar finns på samtliga orter i länet. På en del orter kommer medborgare att vaccineras i hälsocentralernas lokaler och på andra sker detta i externt hyrda lokaler. Regionen har upprättat vaccinationsmottagningar vid länets fem sjukhus där vårdpersonalen på respektive sjukhus erbjuds vaccinering. För anskaffande av lokaler, samt att dessa klarar av vården fastställda flöden, ansvarar fastighetsstrateg, division Service. 6. Dokumentation 6.1 Hälsodeklaration Inför vaccination ska patienten fylla i en hälsodeklaration. Syftet är att uppmärksamma eventuella allergier eller andra tillstånd som kan påverka hur patienten reagerar på injektionen. Regionen använder sig av den nationella hälsodeklarationen som är översatt till ett flertal språk. Hälsodeklarationen finns tillgänglig att skriva ut via 1177.se, bifogas brev som skickas ut till vissa grupper i fas 2 och kommer att finnas tillgänglig på vaccinationsmottagningarna. Personer bosatta på särskilt boende har erhållit hälsodeklarationen via kommunens sjuksköterskor. Personer som bokar sina tider via telefon eller webbokning får också ta del av frågorna i hälsodeklarationen i samband med bokningen. På så sätt sker en första bedömning om personen kan boka tid för vaccination. Inför vaccinationen kontrolleras hälsodeklarationen av den sjuksköterska som ordinerar och administrerar vaccinet. Sjuksköterskan dokumenterar personens svar i det nationella vaccinationsregistret Svevac. Vid behov kontaktas läkare för ordination. 6.2 Rapportering till nationella vaccinationsregistret Vaccinationerna mot covid-19 som registreras i vaccinationsregistret Svevac förs över till det nationella vaccinationsregistret (NVR). Varje vecka sammanställer FoHM statistik över givna doser registrerade i NVR för kommun, region och nationellt. Dessa data presenteras på FoHMs webbsida. Med anledning av att Inera har beslutat att avveckla Svevac 2022 har det under det senaste året pågått utveckling i VAS för att möjliggöra registrering av vaccinationer i VAS med koppling till NVR. Själva införandet kommer inte att ske under första halvåret 2021.

13 Sida 13 (17) 6.3 Intyg Intyg om vaccinering kan komma att krävas av vissa länder, till exempel för inresa till landet. Framtagning av ett internationellt system för vaccinationsintyg diskuteras och Regeringen har gett i uppdrag till E-hälsomyndighet att vara med i EU-kommissionens arbete med att samordna och skapa ett vaccinationsbevis för covid-19 vaccination. Uppdraget genomförs i samverkan med FoHM, SKR mfl. Att utfärda vaccinationsintyg ingår inte i avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 enligt överenskommelsen mellan staten och SKR. Regionerna rekommenderas inte att utforma egna lösningar då dessa riskerar att inte vara giltiga vid resa. 6.4 Patientavgift Regeringen har beslutat att vaccination mot covid-19 ska vara kostnadsfri för patienten. Regionen stödjer denna inriktning eftersom kostnaden inte ska vara avgörande för individer som vill vaccinera sig. Vid vårdkontakt registreras en ny framtagen avgiftstyp V6, Vaccination avgiftsfri. 6.5 Tidbokning För effektivt genomförande av vaccinationer är det av avgörande betydelse att tidbokningen fungerar. Förutsättningarna för att det vid bokning i VAS ska vara möjligt att skilja på typ av vaccin, ålder på prioriterad grupp och fördelning mellan webb- och telefontider, har tagits fram. Fördelning av tider baseras på antal fördelade doser per kommun. Det finns i dag möjlighet att boka tid både via telefon och via 1177.se. 6.6 Journal Dokumentation av vårdkontakt journalförs, diagnosregistreras i journalsystemet VAS och finns tillgänglig i Journalen på 1177.se. 7. Kommunikation Tydlig, tillgänglig och tidig kommunikation har en central roll i vaccinationsarbetet. När många aktörer ska samarbeta behövs entydig kommunikation för att skapa samsyn och därmed förutsättningar för effektiva processer. Kommunikationen är också viktig för att norrbottningarna ska få underbyggd och tillförlitlig information om vaccination mot covid-19. För den individ som ska vaccineras krävs lättillgänglig information såväl inför som efter vaccination. För kommunikation ansvarar kommunikatör i styrgruppen för vaccin mot covid-19, men i kommunikationsarbetet deltar också regionens övriga kommunikatörer samt kommunikationsdirektören.

14 Sida 14 (17) 7.1 Nationell kommunikationsplan I regeringsuppdraget som Folkhälsomyndigheten har, att ta fram operativ plan för vaccination mot sjukdomen covid-19, ingår att ta fram en kommunikationsplan för introduktion och genomförande av vaccinationer mot covid-19. Vid kommunikation om vaccin och vaccinationer kommer Region Norrbotten i huvudsak att utgå från nationellt kommunikationsmaterial från Folkhälsomyndigheten, kommunikationsdirektörsnätverket (Kom-Dnätverket) och 1177 Vårdguiden. 7.2 Region Norrbottens kommunikationsplan Region Norrbottens kommunikationsplan utgår från den regiongemensamma kommunikations- och medieplan som SKR och kommunikationsdirektörnätverket (KomD-nätverket) har tagit fram. Kommunikationsplanen har Folkhälsomyndighetens kommunikationsstrategi/plan som utgångspunkt. Avstämning kring kommunikationsstrategin kommer att ske löpande mellan SKR, Folkhälsomyndigheten och den av KomD-nätverket utsedda regiongruppen. 7.3 Intern kommunikation Allmän intern kommunikation Den interna kommunikationen behöver vara av både mer allmän och specifik karaktär. Den mer allmänna informationen syftar till att ge hälso- och sjukvården och regionen övergripande info om det arbete som pågår. Allmän information kommer att skickas ut till personal via regiondirektörens veckobrev, chefsinformation i linjen samt via Insidan. Allmän information kommer också gå att nå via Region Norrbottens hemsida: Specifik intern kommunikation För de funktioner och verksamheter som är direkt berörda i någon del av planeringen och genomförandet av vaccinationer behövs specifik och riktad kommunikation. Den specifika informationen sker via etablerade arbets- och styrgrupper. 7.4 Extern kommunikation Till Norrbottens invånare Generell information om vaccination mot covid-19 kommer kontinuerligt att tillgängliggöras för Norrbottens invånare och andra intresserade via regionens hemsida: Via hemsidan ska allmänheten kunna länkas vidare till tillförlitlig information från Folkhälsomyndigheten, 1177.se och andra relevanta aktörer. Utöver digital information via hemsida och sociala medier planeras postala utskick, annonskampanjer i dagspress, gratistidningar samt på digitala storbildsskärmar. Behovet av eventuell upprepning av kampanjer beslutas av kommunikatör och styrgrupp.

15 Sida 15 (17) Till medborgare som ska erbjudas vaccination För att den individ som erbjuds vaccination ska kunna göra ett så grundat ställningstagande som möjligt behöver individen få en lättillgänglig och faktabaserad information. Informationen ska utgå från den information som Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ta fram Till media Utöver regionens egen kommunikation är lokala media en viktig kanal för att nå ut till allmänheten. Kommunikatör och styrgrupp ansvarar för att kontinuerligt informera lokala media om hur vaccinationsarbetet fortlöper via pressmeddelanden, pressträffar och enskilda intervjuer. 8. Säkerhet Säkerhetsrisker, och åtgärder för att minimera dessa risker, behöver beaktas i hela kedjan: vid upphandling, planering, distribution och genomförande av vaccinationer. För ett säkert och effektivt vaccinationsarbete fordras samordning av regionala aktörer och samarbete med nationella instanser. Processens alla delar behöver samspela för att vaccinationerna ska kunna utföras. Styrgruppen ansvarar för en övergripande analys av risker, där de största riskerna med förarbete och genomförande närmare identifieras och beskrivs. I många avseenden lyder offentlig sektor under offentlighetsprincipen, vilket betyder att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Det finns dock handlingar och aktiviteter som omgärdas av sekretess. Delar av planeringsarbetet är belagt med sekretess enligt 18 kap 13 offentlighets- och sekretesslag (2009:400) vilket är viktigt att beakta vid såväl intern som extern kommunikation. 9. Inköp och distribution av material Folkhälsomyndighetens ansvarar för att förse regionerna med vaccin. Övrig utrustning som krävs för att genomföra vaccinationer såsom nålar, sprutor och skyddsutrustning ansvarar regionen för att tillhandahålla. Med anledning av de globala bristerna på medicinsk sjukvårdsmateriel finns i regionen en utsedd arbetsgrupp som arbetar intensivt med att säkra tillgången på materiel till regionen och kommunerna i Norrbotten. Arbetsgruppens representeras av personal från upphandling, inköp och logistik och leds av logistikansvarig inom division service, som även deltar i regionala krisledningen, RKL. Därmed säkerställs ett långsiktigt och effektivt arbete med att säkra tillgången på medicinskt förbrukningsmateriel. Materiel, särskilt för vaccinationer, kommer fortsättningsvis att hanteras inom den tidigare utsedda arbetsgruppen. Två personer från arbetsgruppen har det övergripande ansvaret för anskaffning av vaccinationsmateriel. Dessa individer ingår tillika i styr-, och arbetsgrupp för vaccinationer inom Region Norrbotten.

16 Sida 16 (17) 10. Distribution av läkemedel 10.1 Tillgång till vaccin EU-kommissionen har slutit avtal med flera läkemedelsföretag som utvecklar och producerar vacciner. Sverige deltar i EU-kommissionens gemensamma upphandlingar av vacciner. Beslut om vilka vacciner som ska användas i Sverige sker i samråd med FoHM Mottagningsplatser för vaccination i Norrbotten Parallellt med utvecklingen av vaccin har förberedelser pågått inom regionen för att säkra införsel, logistik, transporter och lagring. FoHM ansvarar för leveransen till Sverige och vidare till regionerna. Leveranserna följer ordinarie avtal för läkemedelleveranser och distribution. Vaccinleveranserna levereras veckovis Förvaring och transport Leverantör ansvarar för central lagring och transport enligt ordinarie läkemedelsflöde och avtal. Efter det att vaccinet har levererats övergår ansvaret för förvaring, hantering och fördelning av doser till regionen. Vidaretransport till primärvården ansvarar regionen för enligt gällande transportavtal, utom för vissa enheter som får direktleveranser av leverantör. Alla vacciner hanteras och förvaras enligt de riktlinjer som gäller för respektive vaccin. Hållbarheten i kyltemperatur varierar dock mellan de olika vaccin som distribueras. När vaccinet levererats till den enhet som ska utföra vaccinationer övergår ansvaret för hantering och förvaring till enheten. I övrigt har enheterna att förhålla sig till på området gällande lagar och regler för läkemedelshantering Fördelning Vaccin som inkommer till Sverige fördelas proportionerligt till regionerna utifrån befolkningsmängd. Regionens tilldelning fördelas därefter till de enheter som ansvarar för att utföra vaccinationer. Fördelningen utgår från FoHMs prioriteringsordning och volymen styrs av antal personer i respektive Fas. Av logistiska skäl kan antalet tilldelade doser avvika något från antalet personer i respektive Fas, till exempel på grund av antalet doser i en förpackning Kvalitetskontroll För att säkra vaccinets kvalitet är det nödvändigt med spårbarhet i distributionskedjan. Varje överlämning ska, i likhet med övriga läkemedelsleveranser, vara möjlig att spåra vad gäller bland annat tidpunkt, temperaturförhållande och vem som har kvitterat. Fastställda rutiner för distribution finns i ordinarie läkemedelsflöde Distribution och hantering av vaccin Inköp, upphandlingar och överenskommelser med externa parter ska göras juridiskt korrekt. Generellt finns inget behov av nya avtal för läkemedelsleveranser, övrigt material, förvaring och transport.

17 Sida 17 (17) För att mindre vaccinförpackningar ska levereras till länet har regionen slutit ett tilläggsavtal med extern part som genomför ompackning. Ansvaret för eventuellt tilläggsavtal har upphandlingsenheten i Västerbotten tillsammans med regionen mot bakgrund av ett gemensamt avtal för hela Norra sjukvårdsregionen. Regionen följer befintliga avtal för transporter som vid behov möjliggör extraleveranser till en viss kostnad. Upphandlingsenheten ansvarar för upprättande av nya avtal för att säkerställa att avtalet blir korrekt ur rättsligt perspektiv. 11. Ekonomi Som stöd till regionernas förberedelsearbete har staten avsatt särskilda medel som kan användas för att etablera logistiklösningar, säkerställa kyl- och fryskapacitet och nödvändiga systemanpassningar. Staten och SKR har slutit en överenskommelse om ersättning till regionerna för vaccinationer, varav personalkostnaderna utgör den största posten. Kostnader relaterade till vaccination mot covid-19 ska särredovisas för att möjliggöra uppföljning. Kostnadsutvecklingen följs löpande. Regionen har tagit fram en rutinbeskrivning för redovisning av kostnader vaccination covid-19, som revideras vid behov. Ekonomisk ersättning i form av ett schablonbelopp per given dos vaccin ska utgå till kommuner som utför vaccinering mot covid Uppföljning Uppföljning av vaccinationsarbetet fyller flera funktioner. I det kortare perspektivet är kontinuerlig uppföljning nödvändig för att effektivisera arbetet. På längre sikt utgör uppföljning och utvärdering underlag för kunskapsutveckling, så att regionen vid en eventuell framtida pandemi eller annan större kris står än bättre rustad att hantera de utmaningar som kriser innebär. 13. Lagar och förordningar Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram Läkemedelslag (2015:315) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Smittskyddslag (2004:168) SOSFS 2013:22 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap Nationell plan för vaccination mot covid-19. Folkhälsomyndighetens delredovisning av regeringsuppdrag S2020/04550/FS Pandemiberedskap, Tillgång till och användning av läkemedel en vägledning. Folkhälsomyndigheten, 2019.

VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER RIKTLINJE FÖR VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER

VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER RIKTLINJE FÖR VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER RIKTLINJE FÖR VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2017-2018 Information till sjukvårdspersonal från Smittskydd Västra Götaland Din roll som sköterska eller läkare Ditt råd är viktigt när patienten ska fatta beslut om vaccination

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2018-2019 Information till sjukvårdspersonal från Smittskydd Västra Götaland Vaccination är bästa skyddet mot influensa Äldre människor och personer med dåligt immunförsvar har

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2017-2018 Information till Mödrahälsovården från Smittskydd Västra Götaland Alla gravida rekommenderas vaccination Gravida har en förhöjd risk att drabbas av svår influensasjukdom

Läs mer

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 Innehåll Fjolårets influensa Influensa södra halvklotet Riktlinjer för influensavaccination

Läs mer

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur?

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur? Influensavaccinationen 2012 Vem? Varför? När? Hur? 2 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Anders Lindberg,

Läs mer

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017 1(5) Enheten för smittskydd och vårdhygien Datum Vår beteckning 2013-09-20 2013/0017 Ert datum Er beteckning Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2013/2014 i Västmanland Kampanjstart tisdag den

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2018-2019 Information till Mödrahälsovården från Smittskydd Västra Götaland Vaccination är bästa skyddet mot influensa Personer med dåligt immunförsvar har sämre effekt av vaccinet.

Läs mer

Influensa och pneumokockvaccination säsongen

Influensa och pneumokockvaccination säsongen Tjänsteställe, handläggare Smittskyddsenheten 2017 10 19 17 333 1(6) Hans Boman Distribution Verksamhets och enhetschefer inom primärvården i Västernorrland Verksamhetschefer inom Specialistvården Mödrahälsovårdsöverläkare

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Influensavaccinationen 2011

Influensavaccinationen 2011 Influensavaccinationen 2011 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Mats Erntell, smittskyddsläkare 2011-09-08

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2018/2019 i Västmanland - Kampanjstart tisdag den 6 november 2018

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2018/2019 i Västmanland - Kampanjstart tisdag den 6 november 2018 INFORMATION 1 (5) Aktuellt inför höstens vaccinationskampanj Årets influensakampanj startar i början av november precis som ifjol. Inför den här säsongen har vi i regionen upphandlat ett nytt vaccin, Vaxigrip

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter Sida 0 (5) 2019 Läkemedelshantering UPPRÄTTAD AV MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTERSKOR

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Bedömning av egenvård, riktlinjer för region Jämtland / Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län

Bedömning av egenvård, riktlinjer för region Jämtland / Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län för region Jämtland / Härjedalen Version: 4 Ansvarig: 2(12) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2014-12-11 2. 2015-01-12 redigering 3 2015-02-06 4 2015-03-30 Nyutgåva baserad

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 09:71 Diarienr: 09/5292 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2009-11-18 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommundirektör Landstings-/regiondirektör Äldreomsorg Handikappomsorg

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Influensasäsong 2016/2017. Vaccinationsråd för vårdpersonal

Influensasäsong 2016/2017. Vaccinationsråd för vårdpersonal Influensasäsong 2016/2017 Vaccinationsråd för vårdpersonal Patienten lyssnar på dig Din information kan avgöra patientens beslut Berätta om vaccination i god tid inför hösten Viktigt att vaccinera sig

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider S M I T T S A N T I N F O R M A T I O N F R Å N S M I T T S K Y D D S L Ä K A R E N Nr 3/99 990930 Influensatider Det finns en sak inom smittskyddet som man kan vara säker på och det är att influensaepidemin

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Ett normerande dokument som Omsorgsnämnden fattade beslut om 30 augusti 2018, och som Äldrenämnden fattade beslut om 27 september 2018 Dokumentnamn Fastställd

Läs mer

Uppdrag att genomföra en förstudie om tillgång till information om vaccinationer

Uppdrag att genomföra en förstudie om tillgång till information om vaccinationer Regeringsbeslut I:2 2019-08-15 S2019/03409/FS (delvis) Socialdepartementet E-hälsomyndigheten Box 913 391 29 Kalmar Uppdrag att genomföra en förstudie om tillgång till information om vaccinationer Regeringens

Läs mer

Fast vårdkontakt vid somatisk vård

Fast vårdkontakt vid somatisk vård Riktlinje Process: 3.0.2 RGK Styra Område: Vård i livets slut Faktaägare: Pär Lindgren, chefläkare Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Revisions nr: 1 Gäller för: Region Kronoberg

Läs mer

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Version: 1 Ansvarig: Micael Widerström, smittskyddsläkare Maria Omberg VC Smittskydd och Vårdhygien Mona Landhal, handläggare primärvården 1 ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Intyg - vårdgivardirektiv för utfärdande. Hälso-och sjukvårdsförvaltningen

Intyg - vårdgivardirektiv för utfärdande. Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Direktiv Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 01-145919 Fastställandedatum: 2017-09-26 Giltigt t.o.m.: 2019-09-26 Upprättare: Ulla Karin U Blom Ivarsson Fastställare: Göran Angergård Intyg - vårdgivardirektiv

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses 2012-12-17 Att: Socialstyrelsen Generaldirektörens stab Emil Bergschöld Dnr: 53935/2012 106 30 Stockholm Enkät om Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson, Anna- Karin Tholerus Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Giltig

Läs mer

Vaccination mot influensa 2019

Vaccination mot influensa 2019 Vaccination mot influensa 2019 Senaste säsongen Sjukhusvård Årets riktlinjer Micael Widerström Smittskyddsläkare Region Jämtland Härjedalen Senaste influensasäsonger Antal fall 60 Anmälda fall av influensa

Läs mer

Vid stort utbrott av influensa Lägesrapport

Vid stort utbrott av influensa Lägesrapport Vid stort utbrott av influensa 2009 - Lägesrapport Hans-Ivar Swärd 2009-08-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Ansvarsfrågor... 3 2.1 Landstinget... 3 2.2 Kommunen... 3 2.3 Samverkan kommun landsting...

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses 2015-03-25 Att: Socialstyrelsen Lisa van Duin E-post lisa.vanduin@socialstyrelsen.se. Synpunkter och förtydligande gällande SOSFS

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) Antaget av äldreomsorgsnämnden 2016-10-25, 4, med ändring i vård- och omsorgsnämnden 2019-04-08, 9 Riktlinjer för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga

Malmö stad Medicinskt ansvariga Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Riktlinjer för Läkemedelshantering

Riktlinjer för Läkemedelshantering Riktlinjer för Läkemedelshantering Antagen av: Utbildnings- och omsorgsnämnden, 2018-12-04 135 Senast reviderad: ÄKF-nummer: Handläggare/författare: Britta Gustavsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2018-07-02 Reviderad senast 2020-07-02 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2016/2017 i Västmanland - Kampanjstart onsdag den 9 november 2016

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2016/2017 i Västmanland - Kampanjstart onsdag den 9 november 2016 INFORMATION 1 (5) Nyheter inför höstens vaccinationskampanj Kampanjen startar en vecka senare än i fjol för att äldre och andra riskpersoner ska ha kvar så höga antikroppshalter som möjligt när influensan

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 16 kap 4 ) och Socialtjänstlagen (SoL 2 kap 7 ) ska region och kommun tillsammans ska upprätta en

Läs mer

Mässling Säkerställande av immunitet hos hälso- och sjukvårdspersonal i Norrbotten

Mässling Säkerställande av immunitet hos hälso- och sjukvårdspersonal i Norrbotten Mässling Säkerställande av immunitet hos hälso- och sjukvårdspersonal i Norrbotten Bakgrund Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som ger hög feber, hosta och utslag. I ungefär 20 procent av fallen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Influensasäsongen i Östergötland

Influensasäsongen i Östergötland Influensasäsongen i Östergötland 2018-2019 Statistik Vaccinationskampanjen Vaccinationskampanjen startade den 6 november 2018. Innan och under vaccinationskampanjen samlades en strategigrupp med deltagare

Läs mer

16 MARS Minnesanteckning. Vaccingruppen. Tid och plats. Sunderby Sjukhus Närvarande. Inbjudna/För kännedom

16 MARS Minnesanteckning. Vaccingruppen. Tid och plats. Sunderby Sjukhus Närvarande. Inbjudna/För kännedom 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 16 MARS 217 Therese Gustafsson (Upphandlingsenheten) Sanne Hovmöller (Överläkare Infektionssektionen) Barbro Nilsson (BHV-samordnare NLL)

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Riktlinje för informationshantering och journalföring

Riktlinje för informationshantering och journalföring RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Riktlinje för informationshantering och journalföring Nedanstående lagar, förordningar föreskrifter och allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Dokumentnamn Diarienummer Rutin för delegering Syfte Regelverk Beskrivning

Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Dokumentnamn Diarienummer Rutin för delegering Syfte Regelverk Beskrivning Ansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Hälsa och Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Vaccination för medarbetare inom Västra Götalandsregionen

Vaccination för medarbetare inom Västra Götalandsregionen Beslutad av: Personaldirektören, 2018-02 Diarienummer: RS-2018-00382 Giltighet: från 2018-02 till 2023-02 Rutin Vaccination för medarbetare inom Västra Götalandsregionen Rutinen gäller för: Västra Götalandsregionen

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Influensasäsongen och kommande säsong

Influensasäsongen och kommande säsong Influensasäsongen 2015 2016 och kommande säsong AnnaSara Carnahan Epidemiolog Folkhälsomyndigheten annasara.carnahan@folkhalsomyndigheten.se 2016-09-26 2015-2016 3 Anmälningsplikt för alla influensafall

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Ny föreskrift ordination och läkemedelshantering

Ny föreskrift ordination och läkemedelshantering Ny föreskrift ordination och läkemedelshantering Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) Läkemedelskommittén Rim

Läs mer

Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun

Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun I kommunens hälso- och sjukvård enligt 18 HSL ställs stora krav på sjuksköterskans förmåga att arbeta självständigt. Hon/han ska planera

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Regionen Östergötland och kommunerna i Östergötland gällande egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan Regionen Östergötland och kommunerna i Östergötland gällande egenvård Dok-nr 23893 Författare Camilla Salomonsson, verksamhetsutvecklare, Verksamhetsutveckling vård och hälsa Version 1 Godkänd av Giltigt fr o m Rolf Östlund, närsjukvårdsdirektör, Gemensam stab NSC 2018-04-17

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Antagen av socialnämnden 2017-09-21, 3 Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt SoL och LSS inom socialnämndens ansvarsområde 1 Inledning Den här riktlinjen kompletterar

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Handlingsplan vid värmebölja. Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan vid värmebölja. Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning Handlingsplan vid värmebölja Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning Innehåll 1 Allmänna råd till vård- och omsorgspersonal inom ordinärt boende, hemsjukvård samt särskilt boende

Läs mer

Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017 Information till sjukvårdspersonal

Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017 Information till sjukvårdspersonal Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017 Information till sjukvårdspersonal Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare Vaccination är bästa skyddet Äldre människor och personer med dåligt

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

RIKTLINJE. Självskadebeteende, självmordstankar, självmordsförsök och misstänkt självmord

RIKTLINJE. Självskadebeteende, självmordstankar, självmordsförsök och misstänkt självmord RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2018-04-17 Anna Gröneberg, Therese Lindén Anna Gröneberg Mas, Lotta Kjellner (tf utredning socialtjänst), Lillemor Berglund VC HSL och förvaltningschef VO

Läs mer

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram Vaccinationsbehov hos asylsökande Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram eva.netterlid@folkhalsomyndigheten.se RU KAVA Regeringsuppdrag Kartläggning och analys av behovet av vaccin hos

Läs mer

Rutin delegering av läkemedel

Rutin delegering av läkemedel Ansvarig för rutin Avdelningschef Vård- och äldreomsorg Upprättad (av vem och datum) Victoria Azad, enhetschef, Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, Reviderad (av vem och datum)

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Riktlinje för bedömning av Egenvård

Riktlinje för bedömning av Egenvård RIKTLINJE Dokumentnamn RUTIN Riktlinje för bedömning av Egenvård Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2017-11-01 Gemensam med Regionen: Nej Gäller

Läs mer

Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum:

Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2002-09-26 Mottagare: Äldreomsorg Sjukvård Omsorg/Handikapp

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Anvisning för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse samt dokumentation

Anvisning för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse samt dokumentation 1(5) Anvisning för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse samt dokumentation Bil. 2 b till Handbok för läkemedelshantering. Denna anvisning är framtagen av en arbetsgrupp från Läkemedelskommittén,

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccinationskampanjen Region Norrbotten 2018

Influensa- och pneumokockvaccinationskampanjen Region Norrbotten 2018 Influensa- och pneumokockvaccinationskampanjen Region Norrbotten 2018 Hur fungerade kampanjen 2017? Länssjukvården Hur fungerade kampanjen 2017? 41,2 % Nyhet 1 mars 2018 Gratis vaccination mot Pneumokocker

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor,

Meddelandeblad. Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Sektor Stöd och omsorg

Sektor Stöd och omsorg 0 (5) Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd o omsorg Ansvarig:MAS/MAR Fastställare: MAS/MAR Gäller fr.o.m: 2012-10-24 D.nr: Utgåva/version: 2 Utfärdad/reviderat: 2016-12-02 Uppföljning:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum barnhälsovård Läkemedel i Skåne 2017 Nyheter i barnvaccinationsprogrammet Nya Föreskrifter för barnvaccinationsprogrammet och ny Vägledning från

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Aktuellt om vaccinationsprogrammet

Aktuellt om vaccinationsprogrammet Aktuellt om vaccinationsprogrammet Tiia Lepp Enheten för vaccinationsprogram Folkhälsomyndigheten tiia.lepp@folkhalsomyndigheten.se Skolsköterskekongressen Malmö 2019 Innehåll Ändringar i vaccinationsprogrammet

Läs mer