Penser Access Sjukvård Sverige 18 Maj Medicover. I bra form trots omständigheterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Penser Access Sjukvård Sverige 18 Maj Medicover. I bra form trots omständigheterna"

Transkript

1 This report was completed and disseminated 18 May 2022: 8:45 CEST Penser Access Sjukvård Sverige 18 Maj 2022 Medicover I bra form trots omständigheterna Bra inledning Året har verksamhetsmässigt börjat bra med starka siffror för Q som överträffade våra och marknadens förväntningar. Den underliggande tillväxten är god samtidigt som bolaget har en hög förvärvsaktivitet. Marginalerna har visserligen försvagats y/y, men vi bedömer att bolaget har goda förutsättningar att kunna kompensera sig för rådande uppgång i kostnaderna successivt under året. Höjer prognoserna Den positiva utvecklingen i början av året och nyligen annonserade förvärv ger oss anledning att justera upp våra förväntningar. Utmaningarna med förväntat lägre intäkter från covid-19-tjänster och kriget i Ukraina ser ut att kunna vägas upp av genomförda förvärv och nyligen annonserade förvärv. Därtill indikeras att fler förvärv kan komma under året och därmed kan det finnas uppsida i våra och marknadens estimat. Kvalitet till attraktiva nivåer Aktien har kommit ned ordentligt hittills i år tillföljd av kriget i Ukraina och det svaga börssentimentet. Vi justerar ned vårt motiverade värde till kr ( ), men ser en fortsatt betydande uppsida från aktien som handlas till historiskt låga multiplar och jämfört med sina peers. Aktien är känslig för fortsatta ränteuppgångar, utifrån bolagets tillväxtprofil. Estimatändring (EUR) Prognos (EUR) Värde och risk Nu Förr 21e 22e 23e 24e Motiverat värde EPS, justerad 22e % EPS, justerad 23e % EPS, justerad 24e % Kommande händelser Q Juli 2022 Q Nov 2022 Bolagsfakta (EURm) Antal aktier 152m Börsvärde 2,510 Nettoskuld 628 EV 3,138 Free float 39% Daglig handelsvolym, snitt Reuters/Bloomberg 89(k) MCOVb.st/MCOVb ss Omsättning, mkr 1,377 1,449 1,576 1,790 Tillväxt 38% 5% 9% 14% EBITDA, mkr EBIT, mkr EPS, justerad EPS tillväxt 290% (60)% 62% 28% EK/aktie Utdelning/aktie EBIT-marginal 11.6% 5.7% 7.6% 8.4% ROE (%) 19.0% 7.3% 11.0% 12.8% ROCE 16.3% 7.6% 10.6% 12.5% EV/Sales 2.3x 2.2x 2.0x 1.8x EV/EBITDA 11.6x 13.6x 11.6x 10.1x EV/EBIT 19.7x 38.3x 26.1x 21.0x P/E, justerad 24.1x 58.2x 36.5x 28.7x P/EK 4.5x 4.3x 4.0x 3.6x Direktavkastning 0.7% 1.0% 1.2% 1.5% FCF yield (4.0)% 1.5% 3.6% 4.5% Nettosk./EBITDA 1.2g 1.0g 0.9g 0.8g Aktiekurs 16.5 Risknivå Low Kursutveckling 12 mån J J A S O N D J F M A M MCOV B OMX Analytiker

2 Penser Access Sjukvård Sverige 18 Maj 2022 Sammanfattning I bra form trots omständigheterna Investment Case Medicover har en imponerande historik av att växa sin verksamhet och vi ser i nuläget inget som hindrar verksamheten från att kunna fortsätta växa under lång tid framöver. Globalt finns en tydlig trend av ökad andel äldre i befolkningarna och med det kommer ett ökat behov av hälsovård. För Medicover förstärks denna trend av att sjukvården i Östeuropa och Indien, där bolaget agerar, är underutbyggd och underfinansierad som skapar efterfrågan av privat sjukvård. Dessa marknader visar stark ekonomisk utveckling jämfört med mogna ekonomier, vilket drivs av en utveckling med en snabbt växande medelklass som efterfrågar snabbare och bättre tillgång till kvalitativ hälsovård. Vi anser att den stora tillväxtpotentialen för bolaget inte återspeglas i aktiekursen. Därtill har bolaget en balansräkning som ger utrymme för fortsatt hög förvärvsaktivitet, som kan att ge extra bränsle åt tillväxten (inte inkluderat i våra prognoser). Vi bedömer att riskerna i verksamheten är låg, då hälsovård generellt visats motståndskraftigt mot svängningar i ekonomin samt bolagets goda historik av att hantera kriser. Bolagsprofil Medicover är leverantör av vård- och diagnostiktjänster med verksamhet i framför allt Central- och Östeuropa samt i Indien. Bolagets tre största marknader är Polen, Tyskland och Rumänien, vilka stod för nästan 75 procent av nettoomsättningen under Nettoomsättning på rullande tolvmånadersbasis uppgår till knappt EUR 1,4 mdr med ett EBITDA på EUR 270 m. Intäkterna är relativt jämt fördelade mellan bolagets två divisioner: Diagnostic Services och Healthcare Services. Inom affärsområdena ingår över medarbetare. Medicover leds av ett erfaret och starkt team, där vd och CFO varit intakta under merparten av bolagsresan, som över tid levererat tillväxt högre än sina underliggande marknader. Värdering Vår värdering av Medicover stödjer sig mot en DCF-värdering, men vi väger även in en multipelvärdering (50 procent vardera). DCF-modellen baseras på explicita estimat tio år framåt för vardera affärsdivision och därefter ett terminalvärde om 3 procent. Framtida kassaflöden diskonteras med en WACC på 8,0 procent (7,6). Vår DCF-modell indikerar ett värde om 244 kr per aktie. Den mycket svaga aktiemarknad som vi sett under inledningen av 2022 innebär en förändrad syn på hur framtida vinster värderas. Flertalet jämförbara bolag med Medicover har tappat i värde och med det en har vi sett en multipelkontraktion, då utsikterna inte påtagligt förändrats (exkl. bolag med hög andel intäkter från covid-19-diagnostik). Vi har valt att utöka multipelvärderingen med ett snittvärde av EV/S och EV/EBITDA för 2023 (tidigare enbart EV/EBITDA), då vi anser att addera en försäljningsmultipel i värderingen på ett bättre sätt fångar Medicovers rådande förutsättningar. I vår multipelvärdering använder vi oss av EV/S om 3,1x och EV/EBITDA på 13,7x (tidigare 18), där en sammanvägning ger ett värde på Medicover om 252 kr. Utifrån våra värderingsantaganden sätter vi vårt motiverade värde till kr ( ). Medicover 18 Maj Erik Penser Bank

3 Nedan visas vår DCF-värdering och en känslighetsanalys för olika antagande om avkastningskrav (WACC) och terminal tillväxttakt. Bolagets exponering mot länder med hög tillväxt och en underutbyggd sjukvårds- och diagnostikmarknad, vilka vi förväntar oss kommer att uppvisa en stark tillväxt under decennier framöver, är anledningen till att vi använder oss av ett terminalvärde på 3 procent. DCF-värdering Wacc uträkning Riskfri ränta 2,0% Beta koefficient 1,28 Räntekostnad 2,0% Riskpremie 5,6% Skattesats 25% Extra riskpremie (m.cap) 0,0% Skulder/(skulder + eget kapital) 15% Cost of equity 9,2% WACC 8,0% DCF-fördelning EUR m Per aktie Euro DCF ,0 12,77 DCF ,0 42,46 Terminal värde 3363,6 232,23 Kassa 236,5 16,33 Räntebärande skulder -864,2-59,67 Summa 3535,9 244,1 CAGR ,3% CAGR ,5% Terminal tillväxt 3,0% EBITDA-marginal ,7% EBITDA-marginal ,8% Terminal EBITDA-marginal 18,0% Känslighetsanalys DCF-värdering WACC Källa: EPB Långsiktig tillväxttakt 244, ,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 7,6% ,8% ,0% ,2% ,4% Källa: EPB Aktien handlas i dagsläget med en tydlig rabatt mot hur den handlats historiskt vid multipelvärdering (baseras på utvecklingen under de senaste tre åren), se grafer nedan. EV/S (LTM), senaste tre åren EV/EBITDA (LTM), senaste tre åren Källa: FactSet Erik Penser Bank 3 Medicover 18 Maj 2022

4 Värdering av jämförbara bolag EV EV / Sales EV / EBITDA (EUR) Apollo Hospitals ,3x 2,9x 21,2x 17,9x Fortis Healthcare ,1x 2,8x 16,1x 14,0x Orpea ,7x 2,5x 11,0x 10,2x IHH Healthcare ,7x 3,5x 15,2x 14,2x Max Healthcare Institute ,3x 5,7x 23,9x 20,9x Sonic Healthcare ,1x 2,4x 7,0x 10,5x Synlab ,7x 1,6x 7,0x 8,2x Medel 3,3x 3,1x 14,5x 13,7x Median 3,1x 2,8x 15,2x 14,0x Källa: FactSet Trots en viss återhämtning för aktien under de senaste veckorna är aktien fortsatt kraftigt ned från årsskiftet och den har tappat 53 procent i år. Kriget i Ukraina är en del av förklaringen, därtill har ränteuppgångar minskat investerares vilja att betala för vinster långt in i framtiden. Kursutveckling sedan årsskiftet jämfört med OMXSPI index Källa: Infront Medicover 18 Maj Erik Penser Bank

5 Bra inledning på 2022 Bolaget har haft en stark start under inledningen av 2022 och Q1-siffrorna slog våra och marknadens förväntningar. Nettoomsättningen ökade y/y med 20,3 procent (13,8 procent organiskt), trots Rysslands militära angrepp den 24 februari på Ukraina (cirka 9 procent av oms.). Utifrån väsentliga engångsposter (betydligt mer än brukligt) under perioden så anser vi att den underliggande lönsamheten bäst synliggörs av justerat EBITDA. Det handlade om förvärvskostnader på EUR 2,9m (0,2) och aktierelaterade ersättningar om EUR 2,0m (1,2). Därtill gjordes en nedskrivning om EUR 5,1m för verksamheter i Ukraina som har förstörts under kriget eller som numer ligger i ockuperade områden. Avvikelsetabell Q Q Utfall EPB Diff Konsensus Diff Q Nettoomsättning 381,7 367,6 14,1 367,2 14,5 317,2 Kostnader för medicinska tjänster -287,9-268,4-19,5-220,5 Bruttoresultat 109,2 99,3 9,9 96,7 Distributions- och marknadsföringskost. -15,9-16,2 0,3-13,9 Administrationskostnader -55,4-51,8-3,6-41,2 EBITDA 62,6 63,3-0,7 64,7-2,1 65,5 Rörelseresultat 22,5 31,2-8,7 31,5-9,0 41,6 Resutat före skatt 17,1 25,7-8,6 26,1-9,0 36,5 Skatt -4,8-6,6 1,8-10,2 Nettoresultat 12,3 19,2-6,9 19,2-6,9 26,3 EPS (EUR) 0,082 0,125-0,043 0,130-0,048 0,174 EBITDA (just.) 67,5 63,3 4,2 63,4 4,1 66,9 Bruttomarginal 28,6% 27,0% 1,6% 30,5% EBITDA-marginal 16,4% 17,2% -0,8% 17,6% -1,2% 20,6% EBITDA-marginal (just.) 17,7% 17,2% 0,5% 17,3% 0,4% 21,1% EBIT-marginal 5,9% 8,5% -2,6% 8,6% -2,7% 13,1% och Infront Utvecklingen på nyckelmarknader varit bra hittills i år och den underliggande tillväxten har fortsatt att vara robust. En fortsatt hög smittspridning av covid-19 under kvartalet bidrog väsentligt till nettoomsättningen om EUR 65,5 m (52,9) och har även påverkat lönsamheten positivt. Nettoomsättning per kvartalet 2020-Q (EUR m) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Covid-19-försäljning 1,0 9,0 32,0 52,4 52,9 81,8 49,8 61,5 65,5 Nettoomsättning ex. covid 237,8 189,8 230,5 245,3 264,3 267,1 285,2 314,8 316,2 Erik Penser Bank 5 Medicover 18 Maj 2022

6 Kriget i Ukraina har inte undgått någon och vi såg de första effekterna av kriget under Q1 2022, med fallande försäljning i landet till följd av utmaningarna med att bedriva verksamhet från och med den 24 februari. De framgångar som den ukrainska militären skördat sedan dess innebär dock att krigets territoriella omfattning i Ukraina lyckligtvis ännu inte blivit fullt så stort som vi inledningsvis befarade. Bolaget uppger att de ser möjligheter att bedriva viss verksamhet och exempelvis har ett betydelsefullt labboratorium i huvudstaden Kiev kunnat återöppnas. Vi förväntar oss dock att nettoomsättningen i Ukraina förblir väsentligt lägre än tidigare och vi fortsätter vara mycket konservativa i våra förväntningar, då vi känner en mycket hög osäkerhet om hur framtiden kommer att utvecklas i landet. Fördelning mellan affärsdivisionerna (LTM) Största marknaderna (LTM) Healthcare Services (52,8%) Diagnostic Services (47,2%) Polen (37,5%) Tyskland (22,8%) Rumänien (12,1%) Indien (10,1%) Ukraina (7,1%) Övrigt (10,3%) Marginaler hamnade under viss press Även om lönsamheten kom in bättre än förväntningarna, så var marginalerna ned y/y. Ökat kostnadstryck och högre utnyttjandegrad inom den arbetsgivarefinansierade vården ligger bakom utvecklingen. Det senare har påverkats av hög spridning av infektionssjukdomar, men som inte är covid-19, vilket är säsongsrelaterat. En viktig faktor för kostnadstrycket är löneökningar. Därtill har marginalerna påverkats negativt i Q av de många förvärv och investeringar i ny kapacitet som gjorts under de senaste halvåret, men bidraget väntas successivt under året förbättras. I den kontantbetalda vården (står för cirka 50 procent av nettoomsättningen), så har bolaget bättre möjlighet att relativt snabbt kompensera sig för kostnadsökningar. I den förbetalda företagsfinansierade vården sker det med viss fördröjning och uppges ta 3-9 månader, medan det är svårare att få kompensation vid snabba prisrörelser inom den offentligt finansierad vård (drygt 20 procent). Medicover 18 Maj Erik Penser Bank

7 Marginaler per kvartal 2018-Q1 2022E (%) 35% 30% 25% 20% 15% Healthcare 10% Services (52,8%) Diagnostic Services (47,2%) 5% 0% Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22-5% Bruttomarginal EBIT-marginal EBITDA-marginal EBITDAaL-marginal Kassaflödet från den löpande verksamheten för Q steg till EUR 63,0m (62,9). Bolagets låneskuld uppgick per den sista mars till EUR 493,2m. Värt att poängtera att en väsentlig del av låneskulden ligger på fast räntesats (cirka 40 procent) och påverkas inte direkt av ränterörelser. Hög förvärvstakt och mer kan komma Sedan H har bolaget intensifierat sin förvärvsaktivitet och under Q investerades EUR 106,1m i förvärv, som inkluderade förvärv av exempelvis NIPD Genectis och CDT Medicus. I inledningen av innevarande kvartal har en verksamhet för kliniska studier i Polen förvärvats (pris EUR 17,2m) och enheter inom psykvård. Senast i raden av kommunicerade förvärv är Allenort Kliniki Terapii i Polen och Laurus Medical i Rumänien. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till EUR 16 m. Allenort är ett nätverk av fem specialiserade psykiatrimottagningar samt ett psykiatrisjukhus. Förvärvet adderar till tidigare investeringar inom detta snabbväxande behandlingsområde, där vi sett Medicover sätta ett ökat fokus från H Den förvärvade rumänska verksamheten är ett nätverk av tio kliniker som finns runtom i landet. Vi har sett Medicover göra väsentliga investeringar, både i att bygga ny kapacitet och förvärv, i den rumänska verksamheten senaste året, för att dra nytta av mer flexibla ersättningsmöjligheter vid privat vård. Bolaget är en av de största spelarna i landet och med ett tätare nät av enheter, bedömer vi, blir man en starka aktör inom företagsbetald vård. Erik Penser Bank 7 Medicover 18 Maj 2022

8 Healthcare Services Bäst utveckling under Q uppvisades inom affärsdivisionen Healthcare Services. Nettoomsättningen ökade till EUR 208,1 m (157,3), vilket motsvarar en tillväxt på 32,3 procent, varav organiskt 22,6 procent. Covid-19-relaterad försäljning ökade EUR 11,2m (10,5) och renast för dessa låg tillväxten på 33,7 procent. Polen är fortsatt den största enskilda marknaden (växte med 27 procent) och vi ser en fortsatt stark ekonomisk utveckling i landet som ligger klart över Euro-områdets. Bolaget är mycket aktiva i landet med förvärv och investeringar i kapacitetsexpansion (vi bedömer att den totala marknadsandelen fortsatt ligger under 5 procent). Verksamheterna i Indien utvecklades bra och nettoomsättningen ökade y/y med 39 procent. Här såg vi sjukhusverksamheten växa snabbt under fjolåret och vi förväntar oss en fortsatt hög tillväxt. Healthcare Services, största marknader Healthcare Services, betalarsegment Polen (63,4%) Indien (19,1%) Rumänien (11,5%) Övriga länder (6,1%) Offentlig (10,3%) Förbetald (38,8%) Kontantbetald (46,9%) Källa: Bolaget Det som kanske imponerade mest under perioden var den höga ökningen av nya medlemmar inom den integrerade vårdmodellen, som är arbetsgivarfinansierad. Antalet medlemmar ökade med 14,1 procent till , vilket var en ökning med Tillväxttakten är nu tillbaka på nivåer före covid-19-pandemins utbrott. Den låga arbetslösheten i framför allt Polen och de förbättrade levnadsvillkoren i Rumänien driver efterfrågan. Antal medlemmar och tillväxt Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Antal medlemmar ('000) Tilväxt Lönsamheten i affärsdivisionen ökade under Q1 2022, men marginalerna försvagades av press från löneökningar och snabb expansion via förvärv och investeringar i ny kapacitet. EBITDA uppgick till EUR 25,7m (22,5) och EBITDAmarginalen hamnade på 12,4 procent (14,3). Vi förväntar oss en successiv återhämtning när kostnadsökningar förs vidare till kund och beläggningsgraden stiger i nyuppsatta enheter. Det senare är framför allt något vi förväntar oss att se i Indien där expansionstakten varit hög. Medicover 18 Maj Erik Penser Bank

9 Diagnostic Services Under Q såg vi en viss inbromsning av tillväxten (mot vad vi sett senaste året) och nettoomsättningen steg med 7,9 procent och ökade till EUR 178,5m (165,5). Affärsdivisionen påverkas av kriget i Ukraina med en nettoomsättning på EUR 18,0m (25,0), medan de covid-19-relaterade intäkterna var fortsatt höga och uppgick till EUR 54,0m (42,7). Vi bedömer att en väsentlig del härstammar från den tyska marknaden där testvolymerna var starka genom hela kvartalet och har fortsatt på höga nivåer in i Q2. När vi rensar för covid-19-relaterade intäkter uppgick tillväxten till 1,4 procent. Tyskland (48,4%) Rumänien (12,8%) Ukraina (15,1%) Polen (8,6%) Övriga länder (15,1%) Offentlig (32,0%) Privat (68,0%) Testvolymerna i tyskland var visserligen höga inledningsvis i Q2, men har från slutet av april och i början av maj gått ned väsentligt. Vi bedömer att den ligger på låga nivåer på övriga marknader och vi förväntar oss därför betydligt lägre intäkter framöver. Situationen kan ändras snabbt om nya varianter av SARS-COV2 börjar spridas. I nuläget är vi dock försiktiga och räknar med mer än en halvering från fjolåretsnivåer. EBITDA för Q uppgick till EUR 44,2m (47,3) och EBITDA-marginalen uppgick till 25,4 procent (29,5). Lönsamheten påverkas framför allt av utvecklingen i Ukraina, där intäkterna snabbt gick ned medan bolaget i hög omfattning behöll personal och infrastruktur. Vi bedömer annars att affärsdivisionen i lägre omfattning än Healthcare Services påverkas av rådande inflationstryck. Erik Penser Bank 9 Medicover 18 Maj 2022

10 Finansiella prognoser Vi konstaterar att det fortsatt är bra tryck i verksamheten med bra efterfrågan av privat sjukvård. Därtill omfattande investeringar i ny kapacitet och förvärv har förstärkt vår syn på utvecklingen under de kommande åren, se tabell nedan. Bolaget möter en del kortsiktiga utmaningar med krig i Ukraina och en förväntad sjunkande efterfrågan av covid-19-relaterade tjänster. I våra prognoser ger dessa tillsammans negativa påverkan om cirka 13 procent av omsättningen för Detta bedömer vi kommer kunna hanteras av en fortsatt hög expansionstakt, som ledningen indikerade i samband med Q rapporten. Nedan visas våra estimatförvändringar, där vi bedömer att bolaget lyckas visa tillväxt även för Prognosförändringar E 2023E 2024E Nettoomsättning Nya 1449,4 1576,4 1789,7 Tidigare 1400,9 1494,1 1675,1 Diff 3,5% 5,5% 6,8% Bruttoresultat Nya 345,5 401,8 465,3 Tidigare 350,5 384,0 435,5 Diff -1,4% 4,6% 6,8% EBITDA Nya 230,0 270,7 312,1 Tidigare 211,9 250,4 282,3 Diff 8,5% 8,1% 10,6% EBIT Nya 81,9 120,0 149,4 Tidigare 81,4 112,9 137,4 Diff 0,7% 6,3% 8,8% EPS (EUR) Nya 0,284 0,452 0,576 Tidigare 0,282 0,433 0,520 Diff 0,7% 4,5% 10,9% EBIT-marginal Nya 5,7% 7,6% 8,3% Tidigare 5,8% 7,6% 8,2% Diff -0,1% 0,0% 0,1% EBITDA-marginal Nya 15,9% 17,2% 17,4% Tidigare 15,1% 16,8% 17,0% Diff 0,8% 0,4% 0,4% Källa: EPB Medicover 18 Maj Erik Penser Bank

11 Prognos nettoomsättning och tillväxt (EUR m, %) Prognos EBITDA och marginal (EUR m, %) % % 35% % % % 20% 15% % 10% % 100 5% 5% E 2023E 2024E 2025E 2026E 0% E 2023E 2024E 2025E 2026E 0% Nettoomsättning Tillväxt y/y EBITDA EBITDA-marginal Intäktsfördelning största marknaderna (%) Intäktsfördelning betalarsegment (%) Polen (37,5%) Tyskland (22,8%) Rumänien (12,1%) Indien (10,1%) Ukraina (7,1%) Övrigt (10,3%) Offentligt (23,1%) Förbetald (18,8%) FFS (50,5%) Övrigt (7,5%) Prognos per affärsdivision (EUR m) 1600 Prognos marginaler (%) 25% % % 10% EBIT-marginal EBITDA-marginal EBITDAaL-marginal 200 5% E 2023E 2024E 2025E 2026E Healthcare Services (52,8%) Diagnostic Services (47,2%) 0% E 2023E 2024E 2025E 2026E Erik Penser Bank 11 Medicover 18 Maj 2022

12 Resultaträkning (EUR m) E 2023E 2024E Nettoomsättning 580,2 671,6 844,4 997,8 1377,4 1449,4 1576,4 1789,7 Kostnader för medicinska tjänster -438,2-507,3-637,6-734,3-982,4-1103,9-1174,6-1324,4 Bruttoresultat 142,0 164,3 206,8 263,5 395,0 345,5 401,8 465,3 Distributions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader -28,5-35,2-45,0-43,3-58,1-60,0-65,0-72,5 Administrationskostnader -84,7-95,4-115,3-158,9-177,5-203,5-216,7-243,4 Rörelseresultat (EBIT) 28,8 33,7 46,5 61,3 159,4 81,9 120,0 149,4 Övriga intäkter och kostnader 2,9 8,6 1,0 1,5 0,7 1,3 Ränteintäkter 0,2 1,4 1,8 0,9 1,0 0,6 Räntekostnader -4,9-9,6-13,7-18,1-20,1-7,5 Övriga finansiella intäkter och kostnader 0,8-0,6-0,4-8,4 1,8 0,2 Summa finansiella poster -3,9-8,8-12,3-25,6-17,3-24,9-26,8-30,4 Resultat från andelar och i intresseföretag 0,2-1,8-1,9 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 Resutat före skatt 28,0 31,7 33,3 37,3 143,8 58,4 93,2 119,0 Skatt -7,8-7,5-8,6-10,0-37,2-15,2-23,5-30,0 Nettoresultat 20,2 24,2 24,7 27,3 106,6 43,1 69,7 89,0 Resultatprognoser per kvartal (EUR m) Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22E Q3'22E Q4'22E Nettoomsättning 348,9 335,0 376,3 381,7 346,0 347,9 373,9 Kostnader för medicinska tjänster -245,4-249,4-267,1-287,9-267,9-268,1-280,0 Bruttoresultat 103,5 85,6 109,2 93,8 78,0 79,8 93,8 Distributions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader -15,0-12,9-16,3-15,9-14,5-13,9-15,7 Administrationskostnader -42,3-42,7-51,3-55,4-48,1-47,7-52,3 Rörelseresultat (EBIT) 46,2 30,0 41,6 22,5 15,4 18,2 25,8 Övriga intäkter och kostnader 0,2 0,7-0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 Summa finansiella poster -1,3-6,6-4,1-6,7-5,9-5,9-6,4 Resultat från andelar och i intresseföretag 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Resutat före skatt 45,4 24,4 37,5 17,1 9,5 12,3 19,4 Skatt -11,9-6,0-9,1-4,8-2,4-3,1-4,9 Nettoresultat 33,5 18,4 28,4 12,3 7,1 9,2 14,5 Balansräkning (EUR m) E 2023E 2024E TILLGÅNGAR Goodwill 126,8 150,1 293,1 289,2 371,7 458,2 492,0 525,2 Övriga immateriella tillgångar 36,4 50,8 74,6 64,6 75,1 96,2 94,6 107,4 Nyttjanderättstillgångar 110,3 117,0 166,0 180,4 327,4 372,6 395,0 414,0 Summa Immateriella anläggningstillgångar 273,5 317,9 533,7 534,2 774,2 927,0 981,6 1046,6 Materiella anläggningstillgångar 147,8 164,4 252,7 257,9 319,3 355,0 383,8 407,5 Summa Materiella anläggningstillgångar 147,8 164,4 252,7 257,9 319,3 355,0 383,8 407,5 Finansiella anläggningstillgångar 31,9 57,3 17,3 29,6 39,2 32,0 34,0 39,5 Summa Finansiella anläggningstillgångar 31,9 57,3 17,3 29,6 39,2 32,0 34,0 39,5 Varulager 30,7 30,3 37,1 53,0 72,0 68,1 75,7 85,9 Kundfordringar 82,3 92,3 142,3 149,4 201,7 208,7 228,6 258,6 Övriga fordringar 2,1 27,8 1,6 0,0 3,1 3,2 0,0 0,0 Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 40,1 192,9 0,0 0,0 0,0 Kassa o bank 45,4 38,4 34,8 46,7 81,9 264,0 247,7 239,8 Summa omsättningstillgångar 160,5 188,8 215,8 289,2 551,6 544,0 551,9 584,3 SUMMA TILLGÅNGAR 613,7 728,4 1019,5 1110,9 1684,3 1858,0 1951,3 2077,9 Eget Kapital och skulder Eget Kapital 299,8 317,5 359,7 483,5 562,1 588,5 633,1 697,5 Uppskjuten skatteskuld 22,8 23,7 27,5 30,0 35,3 42,0 43,0 44,6 Räntebärande skuld 52,5 126,4 163,8 152,8 375,3 420,0 448,0 448,0 Leasingskulder 85,6 96,4 142,0 165,1 299,8 344,0 368,0 385,0 Övriga långfristiga skulder 28,7 34,5 44,8 51,2 86,8 96,9 94,6 101,0 Summa Långfristiga skulder 189,6 281,0 378,1 399,1 797,2 902,9 953,6 978,6 Leverantörsskulder 66,3 77,9 114,6 149,4 182,4 182,6 201,8 229,1 Konvertibellån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kort skuldsättning (räntebärande) 3,7 4,9 111,5 15,1 42,9 75,0 52,0 53,5 Kort leasingskuld 30,3 29,0 34,2 34,4 46,1 52,0 51,1 54,2 Aktuell skatteskuld 6,8 4,2 4,8 7,8 28,8 29,5 29,8 29,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,2 13,9 16,6 21,6 24,8 27,5 30,0 35,8 Summa Kortfristiga skulder 124,3 129,9 281,7 228,3 325,0 366,7 364,6 401,8 Summa Eget Kapital och skulder 613,7 728,4 1019,5 1110,9 1684,3 1858,1 1951,3 2077,9 Medicover 18 Maj Erik Penser Bank

13 Kassaflödesanalys (EUR m) E 2023E 2024E Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 83,3 94,4 124,4 167,7 275,9 239,4 281,8 324,9 Summa förändring av rörelsekapital 0,5-8,1-23,5-0,7-40,9-14,2-2,3-7,7 Betald skatt -7,1-11,9-13,5-11,0-18,3-18,2-26,0-30,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 76,7 74,4 87,3 156,0 216,7 207,0 253,5 287,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -53,5-116,1-141,8-126,3-333,6-188,1-189,2-205,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,9 34,6 48,8-14,1 174,5 26,4-56,9-59,6 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0-10,4-17,8-23,7-29,7 Periodens kassaflöde 28,1-7,1-5,7 15,6 47,2 27,5-16,3-7,9 Tillväxt och marginaler E 2023E 2024E Omsättningstillväxt 16,7% 15,8% 25,7% 18,2% 38,0% 5,2% 8,8% 13,5% Bruttomarginal 24,5% 24,5% 24,5% 26,4% 28,7% 23,8% 25,5% 26,0% EBITDA-marginal 14,0% 13,5% 14,3% 15,8% 19,6% 15,9% 17,2% 17,4% EBITDAaL-marginal 9,1% 8,7% 9,5% 10,9% 15,3% 10,2% 11,8% 12,5% EBIT-marginal 5,0% 5,0% 5,5% 6,1% 11,6% 5,7% 7,6% 8,3% Skattesats -27,9% -23,7% -25,8% -26,8% -25,9% -26,1% -25,2% -25,2% Lönsamhet E 2023E 2024E ROA 3,3% 3,3% 2,4% 2,5% 6,3% 2,3% 3,6% 4,3% ROE 6,7% 7,6% 6,9% 5,6% 19,0% 7,3% 11,0% 12,8% ROIC 5,7% 5,4% 3,9% 4,2% 11,9% 5,6% 8,2% 9,9% ROCE 8,1% 7,5% 7,3% 9,4% 16,3% 7,6% 10,6% 12,5% Aktiedata E 2023E 2024E EPS, rapporterad 0,152 0,167 0,168 0,182 0,686 0,284 0,452 0,576 Utdelning per aktie 0,070 0,120 0,160 0,200 0,250 EK per aktie 2,25 2,38 2,70 3,26 3,70 3,87 4,17 4,59 Antal aktier efter utspädning 135,7 135,7 135,7 150,7 151,9 151,9 151,9 151,9 Värdering E 2023E 2024E P/E 39,5 39,0 63,7 88,8 24,0 58,1 36,4 28,6 P/EK 2,8 3,0 4,4 5,0 4,5 4,3 4,0 3,6 Direktavkastning 0,4% 0,7% 1,0% 1,2% 1,5% EV/S* 1,7 1,8 2,2 2,7 4,2 2,2 2,0 1,8 EV/EBITDA* 12,2 13,0 15,1 17,4 21,6 13,6 11,7 10,3 EV/EBITDAaL* 18,9 20,2 22,6 25,2 27,7 21,1 17,0 14,3 EV/EBIT* 34,6 35,1 39,2 44,6 36,7 38,2 26,5 21,5 Aktiekurs (SEK) 63 73,3 108,6 164,0 370,0 173,0 173,0 173,0 EV (EUR m)*, årets slut * EV inkluderar leasingskulder vid utgången av året (EV på framsidan är baserad på senaste rapporten) Erik Penser Bank 13 Medicover 18 Maj 2022

14 Denna publikation (nedan Publikationen har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan Banken ) exklusivt för bankens kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan bolaget ) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden Motiverat värde och risk Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera finansiella instrument såsom till exempel kassaflödesmodeller, multipelvärdering samt styckningskalkyler. Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller risk klassificeras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för att klassificeras som låg risk är att bolaget har positivt kassaflöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaflöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten Penser Access som Banken utför åt analyserat bolag. Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassificeringen uppdateras kontinuerligt. Klicka för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken Allmänt Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en Intressekonfliktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonflikter är bl. a. restriktiva kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal. Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsrekommendation. Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas affärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys som avses i 11 kap. 8 FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be rörda Finansiella Instrument eller med därtill relaterade Finansiella Instru ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas transaktioner. Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten Penser Access. Klicka här epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten. Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn Erik Penser Bank (publ.) Apelbergsgatan 27 Box STOCKHOLM tel: fax: Medicover 18 Maj Erik Penser Bank

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Coor Service Management Hold. AB. Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940

Coor Service Management Hold. AB. Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940 Bolagsnamn Coor Service Management Hold. AB Bloomberg COOR.SS Equity Reuters COOR.ST Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940 Hemsida www.coor.se Mats Hyttinge Senior Analyst Markus

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2015-10-16 Delårsrapport perioden januari-september 2015 Kvartal 3 (juli september) ) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Coor Service Management

Coor Service Management Coor Service Management PREVIEW 13 februari 2019 Coor Service Management KÖP: 82 KRONOR Viss press från nya kontrakt Coor lämnar sin rapport för det fjärde kvartalet 2018 den 21 februari. Ericsson-kontraktet

Läs mer

Coor Service Management

Coor Service Management Coor Service Management Coor Service Management UPDATE 1 mars 2019 ÖKA: 86 KRONOR Fortsatt långsiktig positiv trend Coors rapport för det fjärde kvartalet 2018 bjöd inte på några större överraskningar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2014-10-17 Delårsrapport perioden januari-september 2014 Kvartal 3 (juli september) ) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2013-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2013 Kvartal 3 (juli september) ) 2013 Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procent Rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni. juni 2015) Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) (januari juni) 2015.

Delårsrapport perioden januari-juni. juni 2015) Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) (januari juni) 2015. Göteborg 2015-08-21 Delårsrapport perioden januari-juni juni 2015 Kvartal 2 (april juni) 2015 Omsättningen uppgick till 10,3 (13,4) Mkr, en minskning med 3,1 Mkr eller 23,1 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Pressmeddelande. Appendix IV Sammanfattning av finansiell information. ABB Ltd Resultaträkning Januari - december

Pressmeddelande. Appendix IV Sammanfattning av finansiell information. ABB Ltd Resultaträkning Januari - december Appendix IV Sammanfattning av finansiell information Resultaträkning Januari - december (ej granskat) (ej granskat) (ej granskat) (i MUSD, utom aktiedata) Oktober - december (ej granskat) Försäljning produkter

Läs mer

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014 EPaccess Hälsovård Sverige september 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 2 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Har mer att ge under 215 Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess EPaccess IT Sverige februari Analysavdelningen + analys@penser.se Acando Marknaden förbättras Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs, Högsta/Lägsta (M),/, Antal aktier (m),

Läs mer

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 5 augusti 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs

Läs mer

Coor Service Management

Coor Service Management Coor Service Management UPPDATE 19 juli 2019 Coor Service Management BEHÅLL: 89,1 KRONOR Fortsatt positivt sentiment Coors rapport för det andra kvartalet 2019 blev aningen svagare än vår förväntan vad

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018

Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Nettoomsättningen ökade med 147 % till 5 196 tkr (2 105 tkr) Försäljningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-mars 2018

Delårsrapport perioden januari-mars 2018 Göteborg 2018-04-20 Delårsrapport perioden januari-mars 2018 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,8 (15,3) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 Mkr till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Provide IT Sweden AB (publ)

Provide IT Sweden AB (publ) Provide IT Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 217/218 STARK TILLVÄXT FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 217/218 1 januari - 31 mars 218. Totala intäkter uppgick till 4 71 (2 968) TSEK. Rörelseresultat efter

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Finansiell Översikt Koncernen TKR Jan-jun Jan-jun Helår Helår Nettoomsättning 182 244 94 285 197 358 217 150 Rörelseresultat 5 256-4 826 7 800-15 672 EBITDA 11 012-127

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år) DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2017 Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år) -- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgår till 747 TSEK, vilket är en ökning med

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018 DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018 KVARTAL 3 (JULI SEPTEMBER) 2018 Omsättningen uppgick till 10,6 (12,5) Mkr, en minskning med 1,9 Mkr eller 15,0 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )

HALVÅRSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr ) Q2 HALVÅRSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com 3 4 6 12 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2 SAMMANFATTNING - Resultat

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2017

Delårsrapport perioden januari-september 2017 Göteborg 2017-10-20 Delårsrapport perioden januari-september 2017 Kvartal 3 (juli september) 2017 Omsättningen uppgick till 12,5 (10,1) Mkr, en ökning med 2,4 Mkr eller 24 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

NETTOOMSÄTTNINGEN UNDER HALVÅRET UPPGICK TILL TKR (2 145 TKR) ORDERINGÅNGEN UNDER HALVÅRET UPPGICK TILL TKR (2 023 TKR)

NETTOOMSÄTTNINGEN UNDER HALVÅRET UPPGICK TILL TKR (2 145 TKR) ORDERINGÅNGEN UNDER HALVÅRET UPPGICK TILL TKR (2 023 TKR) Q2 NETTOOMSÄTTNINGEN UNDER HALVÅRET UPPGICK TILL 2 186 TKR (2 145 TKR) ORDERINGÅNGEN UNDER HALVÅRET UPPGICK TILL 2 522 TKR (2 023 TKR) RÖRELSERESULTATET FÖR HALVÅRET UPPGICK TILL -983 TKR (-310 TKR). XAVITECH

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 SAMMANFATTNING JANUARI JUNI 2017 Nettoomsättning: 47,1 mkr (24,5 mkr), tillväxt: 92% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Absolent Group AB Delårsrapport jan-sep 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 202,8 Mkr (156,6) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2019

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2019 DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2019 KVARTAL 1 (JANUARI MARS) 2019 Omsättningen uppgick till 15,4 (14,8) Mkr en ökning med 0,6 Mkr eller 4 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2018

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2018 BOKSLUTSRAPPORT Perioden januari - december i sammandrag Nettoomsättningen för var 186,3 (173,0) EBIT-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 0,0 (-4,8) EBITDA-resultat före extraordinär nedskrivning

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2016 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING AV PERIODEN

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) 1 KVARTALSRAPPORT JANMARS 217 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 5566752837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 998 TKR (94 Tkr) Resultatet uppgick till 155 Tkr (13 Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) januari - september 2018

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) januari - september 2018 DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) januari - september 2018 Sammanfattning för kvartal tre 2018 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen i koncernen ökade med 2 585 % till 5 746 TSEK

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2017/18

HALVÅRSRAPPORT 2017/18 HALVÅRSRAPPORT 2017/18 InfraCom Group AB (publ) Org. nummer 559111-0787 InfraCom Group AB (publ) Gamlestadsvägen 1 415 02 Göteborg www.infracomgroup.se Halvårsrapport 1 juli till 31 december 2017 Nettoomsättningen

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars 2018

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars 2018 DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars 2018 - Sammanfattning januari mars 2018 (jämfört med samma period föregående år) - Omstruktureringen av verksamheten börjar synas i omsättningen - Nettoomsättning

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2016

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2016 BOKSLUTSRAPPORT Perioden januari - december i sammandrag Nettoomsättningen för var 172,4 Mkr (151,8), en ökning med 13,6 % Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 4,6 Mkr (2,7), en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018 NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 28 Q 28 Q 27 HELÅR 27 Nettoomsättning, ksek 88 46 8 98 344 739 Ändring i lokala valutor, procent 6, 2,3 Bruttoresultat, ksek 6 595 54

Läs mer

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3.

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3. Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 7 426 8 329 14 300 15 307 27 375 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 306 299 544 517 1 061 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 17 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 17 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 17 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna Liksom på måndagen blev tisdagen en dag av kraftiga uppgångar på New York-börsen, efter att nyheter om Spanien höjt investerarnas humör i både Europa

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 44,9 Mkr (46,9) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till -0,4

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer