SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid"

Transkript

1 1 (59) Plats och tid Beslutande Falköpingssalen, Stadshuset, digitalt via Skype klockan 13:00 18:02, ajournering 14:31 14:45, 17:11 17:17, 193 Adam Johansson (M), Ordförande Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande Fredy Neüman (S) Dan Hovskär (KD) Jonas Larsson (SD), på distans Johanna Svensson (S) Pema Malmgren (M), tjänstg. ers., på distans Annika Carp (L) Marita Ljus (SD), på distans Niclas Hillestrand (S), på distans Erik Kyrkander (V), på distans Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers., , , 207, , på distans, , 195, 206, 208 Ersättare Susanne Berglund (S), på distans, , kl. -17:58 Heléne Svensson (S), på distans Corry Thuresson (S), på distans, , del av 186,-14:18 Camilla Funke (MP), på distans, kl. 13:00 13:08 del av 183, kl. 13:40, del av 185, Övriga närvarande Justerare Underskrifter Pia Alhäll, kommundirektör Linda Karelid, kanslichef, på distans Sara Cronholm, kommunjurist, på distans Sebastian Helin, kommunsekreterare Magnus Fleischer, ekonomichef, , , 195, 206, 208 Maria Mannvik, förvaltningsekonom, 183 Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom, 183 Maria Wallengren, kultur- och fritidschef, 184, 208 Magnus Sundén, näringslivschef, , , 195, 206, 208 Fredrik Johansson, gatuchef, 184 Cecilia Nordh, lokalsamordnare, 185 Lars Sjösvärd, Unik Resurs i Sverige AB, 187 Sara Lehman Svensson, miljöstrateg, 195 Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig, 206 Ingvor Bergman (S) Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer Ordförande Adam Johansson Justerare Ingvor Bergman ANSLAGSBEVIS Protokollet är digitalt justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslaget är uppsatt Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift Digitalt genom anslag Sebastian Helin

2 2 (59) Ärendelista 183 Dnr 2020/00229 Förvaltningsuppföljning per 31 oktober Dnr 2020/00252 Återrapportering av uppdrag om organisation för kommunal enhet för Platåbergen Dnr 2020/00246 Återrapportering av uppdrag om översyn av budgetprocessen Dnr 2020/00299 Återrapportering av uppdrag om intern granskning med anledning av AÖS upphandling av matavfall Dnr 2020/00425 Information om utredning biogas Dnr 2020/00388 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund Dnr 2020/00319 Jämkning av moms för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB Dnr 2020/00201 Förvaltning av Falköpings kommuns donationsstiftelser Dnr 2020/00383 Ändring av taxa för Kulturskolan (Musikskolan) Dnr 2020/00284 Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar Dnr 2020/00326 Anläggande av laddinfrastruktur Dnr 2019/ Uppdrag om att ta fram en handlingsplan för trygghet Dnr 2020/00404 Beslut om deltagande i satsningen "Kommunernas klimatlöften" Dnr 2020/00148 Beslut om utbetalning till MLB:s samfällighetsförening för anslutning till det kommunala avloppssystemet Dnr 2020/00275 Färdtjänstreglemente Skaraborg Dnr 2020/00176 Beslut om kommunstrategiskt bidrag till Tomtens idrottsförening Dnr 2020/ Ansökan om markåtkomstbidrag angående bildande av naturreservatet Väsmestorp i Falköpings kommun Dnr 2020/00242 Ändring och förlängning av markanvisningsavtal - del av Gamla stan 2:26, Prästgårdsgärde etapp 2 och 3, med OBOS Projektutveckling AB... 36

3 3 (59) 201 Dnr 2019/ Förlängning av markanvisningsavtal med Götenehus AB för del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A del Dnr 2019/ Avyttring av del av fastigheten Dotorp 6:28, Olof Andersgården Dnr 2020/00104 Iordningställande del av Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2B bostadsområde Dnr 2020/ Iordningställande av vändplats, del av Alvared 4: Dnr 2020/ Iordningställande av pendelparkering, Nils Ericssonsgatan Dnr 2020/ Exploateringsavtal med Falköpings Mejeri om Lantmannen 7 med flera Dnr 2020/00417 Samverkansavtal med Trafikverket om bevakning av anslutning till väg 46, Falköpings kommun Dnr 2020/00431 Förlikningsavtal med Falköpings Alpin Dnr 2020/00432 Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år Dnr 2020/00416 Entledigande av Arild Svensgam (SD) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet Dnr 2020/00052 Anmälningsärenden kommunstyrelsen Dnr 2020/00001 Anmälda delegationsbeslut kommunstyrelsen

4 4 (59) 183 Dnr 2020/00229 Förvaltningsuppföljning per 31 oktober 2020 s beslut 1 beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Syftet med förvaltningsuppföljning är att ge en snabb övergripande bild av Falköpings kommun ekonomiska läge. Under 2020 genomförs tre förvaltningsuppföljningar i mars, maj och oktober. I rapporten, vilken är framtagen av förvaltningschefer tillsammans med ekonomer, finns en helårsprognos för förvaltningen med korta kommentarer per verksamhetsområde. Rapporterna sammanställs av ekonomiavdelningen till en övergripande förvaltningsrapport för kommunen. Den förvaltningsövergripande rapporten presenteras sedan som ett informationsärende till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott. Målet är att rapporten skall vara klar två veckor efter månadsskiftet. Rapporten skickas till kommunstyrelsen alternativt arbetsutskottet beroende vilket som infaller först efter att rapporten färdigställts. Förvaltningsrapporten utgör normalt sett inte något beslutsärende utan är ett informationsärende som ger en fingervisning om Falköpings kommuns ekonomiska ställning mellan de officiella delårsrapporterna som även innefattar verksamhet- och måluppföljning. Prognosen för helårsresultat i denna rapport visar på ett resultat för kommunen på 70,0 mnkr mot budgeterat 33,5 mnkr. Detta är en förbättring mot prognosen i delårsrapporten per augusti med 8,2 mnkr, vilket i huvudsak beror på socialnämndens förändrade prognos. Underlag Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Förvaltningsuppföljning oktober 2020

5 5 (59) 184 Dnr 2020/00252 Återrapportering av uppdrag om organisation för kommunal enhet för Platåbergen s beslut 1 beslutar att ställa sig bakom underlaget och skicka ut förslag på organisation för en kommunal enhet för Platåbergen på remiss till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden med svar senast 22 december Bakgrund beslutade den 19 augusti 2020, 140, att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på organisation för en kommunal enhet för Platåbergen, med undantag för camping och skidbacke. beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja en utredning om hur campingen och skidbacken kan arrenderas ut till en annan aktör som en samlad anläggning. Uppdraget ska delredovisas till kommunstyrelsen i november Bakgrunden var att det tidigare genomförts en fördjupad utredning om Platåbergen, vilken presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 juni 2020, 87. Utifrån kommunstyrelsens beslut har ett förslag på organisation för enhet för Platåbergen arbetats fram av kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. En facklig samverkan har ägt rum. Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget skickas på remiss till de berörda nämnderna kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Ärendet planeras att hanteras av kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden i december Därefter kommer remissvaren att sammanställas och ärendet hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i februari Utifrån uppdraget att påbörja en utredning om hur campingen och skidbacken kan arrenderas ut till en annan aktör som en samlad anläggning lämnas information om pågående process. Denna del av uppdraget kommer att hanteras som separata ärenden som lyfts för beslut längre fram i processen. Förvaltningens bedömning Driften föreslås placeras inom ramen för kultur- och fritidsnämndens ansvar under avdelningen fritid. Det strategiska ansvaret för verksamheten föreslås

6 6 (59) placeras under kommunstyrelsen på näringslivsavdelningen också enligt tidigare utrednings förslag. Förändringar utifrån tidigare förslag enligt utredning är att skidbacke och camping inte omfattas av driftsramen eller ingår i det strategiska arbetet. Detta förändrar också förutsättningarna kring budget. Organisationsförslaget innebär inte någon ökad budget utan befintlig budget föreslås flyttas från park- gata till kultur- och fritidsförvaltningen. Ansvaret för driften ska kopplas samman med det strategiska utvecklingsuppdraget, genom ett nära samarbete mellan förvaltningarna, och personalen ska arbeta hand i hand med turismen för att uppnå visionen så långt det är möjligt utifrån rådande budgetförutsättningar. Aktuella nämnders reglementen kommer att ses över för att tydliggöra ansvarsfördelning och gränsdragning. Vinsten med att flytta personalen från samhällsbyggnadsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen är som utredningen tidigare visat att det blir färre ansvariga för området, det skapas en tydligare helhet kring uppdraget och personalen som arbetar för människors fritid får ett än tydligare fokus. I dagsläget är det tre personer som berörs av organisationsförändringen utifrån flytt från en förvaltning till en annan. Det har gjorts en MBL 11 där förhandlingen avslutades i enighet med riskoch konsekvensanalys och handlingsplan för det fortsatta arbetet. Finansiering Ekonomiska beräkningar har gjorts i samarbete mellan kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och parkgata (samhällsbyggnadsförvaltningen) gällande förflyttning inom befintlig ram, där den strategiska delen för platåenheten finansieras inom befintliga medel från näringslivsavdelningen. Driftsramen som ska flyttas från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden uppgår till kr. Investeringsramen för maskiner och inventarier som ska flyttas på samma sätt uppgår till kr. Beslutsunderlag s arbetsutskott 127/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Förslag på organisation, /2020 Paragrafen skickas till Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Ekonomiavdelningen

7 7 (59) 185 Dnr 2020/00246 Återrapportering av uppdrag om översyn av budgetprocessen s beslut 1 beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Ekonomichefen informerar om ärendets status och tidplan vad gäller uppdraget att genomföra en översyn av kommunens budgetprocess. Uppdraget inkluderar revidering av kommunens styrdokument med koppling till budgetprocessen, lokalförsörjning och investeringar. Underlag s arbetsutskott 128/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen,

8 8 (59) 186 Dnr 2020/00299 Återrapportering av uppdrag om intern granskning med anledning av AÖS upphandling av matavfall s beslut 1 beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund beslutade den 19 augusti 2020, 143, att genomföra en förvaltningsövergripande intern granskning om kommunens arbete med AÖS upphandling av matavfall. beslutade att utvärderingen skulle redovisas senast den 4 november Falköpings kommun blev 2008 medlem i Avfallsförbundet Östra Skaraborg. Sedan dess har kommunen haft ett koncessionsavtal för behandling av det matavfall som är insamlat från medlemskommunerna. Tolkning av lagstiftning har förhindrat ett fortsatt avtal och AÖS har därför genomfört en upphandling av matavfallet. Kommunen lämnade inget anbud i upphandlingen. För att säkerställa att kommunen har fullgoda rutiner vid inlämnande av anbud, en tydlig ansvarsfördelning och arbetssätt mellan kommunen och upphandlingsenheten i Skövde samt ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att genomföra en förvaltningsövergripande intern granskning. Kommunledningsförvaltningens redogörelse Nedan lämnas en redogörelse av vad som framkommit inom respektive område för genomlysningen. Rutiner för lämnande av anbud Inom upphandlingsområdet agerar kommunen först och främst som köpare av varor och tjänster genom avrop från befintliga ramavtal, genom upphandlingar eller direktupphandlingar. Falköpings kommun har en inköpssamordnare som samordnar inköp, avtal och direktupphandlingar. På kommunens intranät finns stöd och information inom området. Bland annat policy för upphandling och inköp, riktlinje för upphandling och inköp som har beslutats av fullmäktige respektive kommunstyrelsen. Det finns även mallar för direktupphandling, för förfrågningsunderlag och för tilldelningsbeslut, rutin för registrering av upphandling och avtal, etc. Det genomförs också utbildningsinsatser i förvaltningarna.

9 9 (59) De bevakningsrutiner som finns avser befintliga avtal, inte potentiella upphandlingar som kommunen avser att lämna anbud i. Det förekommer ytterst sällan att kommunen lämnar ett anbud och därmed säljer sina tjänster, vilket det aktuella fallet handlar om. Anledningen till det är att det sällan är kompetensenligt för kommunen att sälja varor eller tjänster och inte något som kommunen får lov att göra om det inte framgår av lag. Inom detta specifika område, det vill säga biogasanläggningen, har det aldrig tidigare lämnats något anbud i en upphandling. Samarbetet med AÖS har skett sedan år 2008 och det skedde först avtalslöst. Först år 2012 blev samarbetet formaliserat genom ett koncessionsavtal. Koncessionsavtalet löpte ut den 31 augusti 2020 och det var det första tillfället som ett anbud skulle lämnas gällande biogasanläggningen. Det finns helt enkelt inga rutiner för att lämna anbud då det förekommit ytterst sällan. När det gäller AÖS-upphandlingen har det även funnits en förväntan från kommunens sida att få en information från AÖS när upphandlingen var annonserad, vilket är gängse rutin vid upphandlingar. Det faktum att kommunen inte erhöll den informationen från AÖS sammanföll med en sårbar personalsituation i kommunen med frånvaro i chefsledet, en tillförordnad kommundirektör och en hög arbetsbelastning bland befintlig personal på plats. Sammantaget bidrog det till en försämrad situation gällande information och kommunikation. I och med att koncessionsavtalet upphört kan kommunen inte längre förlita sig på leveranser av matavfall från endast en och samma leverantör under en längre tid. Det kan handla om att behöva söka leveranser från flera olika aktörer. Därigenom behöver kommunen fortsättningsvis jobba aktivt med att bevaka aktuella upphandlingar inom biogasområdet, då det kommer att uppstå situationer där kommunen kommer att lämna anbud. Detta är en ny arbetsuppgift, vars omfattning behöver tydliggöras. Det behöver också tydliggöras var i den kommunala organisationen ansvaret för dessa arbetsuppgifter ska ligga, vilket ytterligare stärker behovet av översyn av ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Ansvarsfördelning mellan kommunen och upphandlingsenheten i Skövde Falköpings kommun har från och med den 1 augusti 2015 ett samverkansavtal med Skövde kommun gällande upphandlingsstöd. Avtalet förlängs med tre år i taget på oförändrade villkor om det inte har sagt upp senast elva månader innan avtalstidens slut. Avtalet är förlängt fram till 31 juli år 2021.

10 10 (59) Avtalet reglerar Skövde kommuns åtaganden och där står bland annat i 2 att Skövde kommun ska stötta och vid behov företräda Falköpings kommun i samtliga juridiska frågor som avser upphandlingar och avtal, även i frågor som rör avtalsuppföljning, avtalstvister och ingående av ekonomiska avtal av större vikt som inte faller inom ramen för det upphandlingsbara, dock ej direktupphandlingar av lågt värde. Av ordalydelsen i Skövde kommuns åtagande kan ingå även de fall när kommunen ska lämna ett anbud eftersom det är en juridisk fråga som avser upphandlingar. Den omständighet att Skövde kommun ingått liknande samarbetsavtal med flera andra kommuner och kommunalförbund kan innebära ett problem som behöver diskuteras med Skövde kommun. Om en upphandlande myndighet, ex. ett kommunalförbund, redan fått juridisk rådgivning av Skövde kommun i ett ärende där Falköpings kommun vill agera köpare kan det uppstå en viss jävsproblematik. Det är inte något som avtalet reglerar utan den frågan behöver hanteras genom dialog med Skövde kommun. Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden Arbetet med Falköpings kommuns biogasanläggning har hela tiden skett i ett nära samarbete mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen utifrån de olika uppdragen nämnderna har. ansvarar för den strategiska utvecklingen och tekniska nämnden ansvarar för driften. Uppdraget att lämna anbud har aldrig tidigare funnits så det är inte formulerat i någon av nämndernas reglemente. Enligt tekniska nämndens reglemente ska nämnden ansvara för drift av anläggningarna för biogas och biogödsel. har hand om översiktlig fysisk planering samt övergripande planering inom områdena infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och kollektivtrafik. har också hand om miljö-, klimat- och energifrågorna i kommunen samt de kommunala åtgärderna för klimatanpassning, s inblandning och ansvar för biogasanläggningen framgår inte helt tydligt av kommunstyrelsens reglemente. Här ser kommunledningsförvaltningen att det finns ett utvecklingsområde. En central fråga är huruvida att lägga anbud hör till driften av anläggningen eller inte. För att kunna hålla budgeten, som lagts av kommunfullmäktige, krävs en intäkt, så på det sättet är det en del av driften att anläggningen faktiskt är igång. Om man menar mer teknisk drift av anläggningen så kan det vara så att det inte ingår att lägga anbud men det är inte heller tydligt vad som avses. I detta specifika fall har det bedömts tydligast att låta tekniska nämnden lägga ett anbud eftersom det framgår av nämndens reglemente att man har ansvar för driften av anläggningen och det har bedömts att det ingår i driften att tillse att det finns rötbart material för att kunna hålla igång anläggningen. Bedömningen att det ingick i driften att handla upp gjordes efter AÖS-upphandlingen och har inte varit föremål för genomlysning

11 11 (59) tidigare. Om kommunen skulle ha lämnat ett anbud i aktuell upphandling skulle frågan ha utretts i och med anbudslämnandet. Ekonomiska scenarier Enligt bifogade bilagor finns ett antal ekonomiska konsekvenser eller scenarier. Dessa är framtagna med stöd av den expertis som finns på området. Scenarierna visar driftskalkyler utifrån olika perspektiv. De visar också komplexiteten och alla de olika aspekter man måste ta hänsyn till kring hållbarhet och strategiska frågor. Föreslagna åtgärder Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat att arbete behöver initieras inom följande områden: - Initiera en dialog med upphandlingsenheten i Skövde, vad som ingår i avtalet, och hur eventuell jävsproblematik vid rådgivning ska lösas mellan kommuner. - Översyn av ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden och revidering av reglementena. -Säkerställa bevakning av kommande upphandlingar inom området genom att tilldela fler användarlicenser i TendSign till nyckelfunktioner inom kommunstyrelsen och tekniska nämnden, genom inloggning på kundsidan, eller genom att i avtalet med Skövde reglera/köpa tjänsten. - Utbildning från Skövde kommuns upphandlingsenhet om att lämna anbud. - I samband med Ciceronutbildning för handläggare påminna och informera om bevakningsrutiner (för avtal) i Ciceron. - Analysera sårbarheter vid personalfrånvaro eller förändringar i organisationen. Beredskap och flexibilitet för anpassning vid omvärldsförändringar. Underlag s arbetsutskott 129/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Bilaga, Ekonomiska scenarier

12 12 (59) 187 Dnr 2020/00425 Information om utredning biogas s beslut 1 beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Lars Sjösvärd från Unik Resurs i Sverige AB redogör för innehållet i utredningen om biogas som besvarar nedanstående frågor. 1. Vilka förutsättningar finns som påverkar verksamheten? - Politik, t ex klimatmål, på global, EU, nationell och regional nivå. - Styrsystem, etc. 2. Strategi och mål för biogasverksamheten vad vill vi? - Kommunpolitik, principer, rådighet, etc. - Hur kan kommunen påverka sin egen framtid? 3. Samarbetspartners, affärsgränssnitt och vägval - Vilka aktörer finns och vad vill de? - Vilka alternativ finns? 4. Sammanfattning, tidplan och några slutsatser. I separat dokument behandlas frågorna kring substrat och biogödsel Underlag s arbetsutskott 130/2020 Utredning om förutsättningar och vägar framåt för biogasverksamheten,

13 13 (59) 188 Dnr 2020/00388 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund s beslut 1 beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Adam Johansson (M) och Ingvor Bergman (S) redogör för innehållet i det senaste sammanträdet med Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektion den 13 november 2020.

14 14 (59) 189 Dnr 2020/00319 Jämkning av moms för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB s beslut 1 beslutar att teckna tilläggsavtal med Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, org. nr Detta är ett tilläggsavtal till, Köpeavtal del av Dotorp 6:28 och del av Friggeråker 25:8, daterat 6 februari Avtalet avser försäljning av fastighet (mark) och därtill hörande fastighetstillbehör, järnvägsspår mm på området Marjarp i Falköpings kommun. Detta avtal utgör tillägg till ovan nämnda huvudavtal och berör konsekvenser vad gäller moms och likviditet. Bakgrund Kommunen och Företaget har tecknat avtal, Köpeavtal del av Dotorp 6:28 och del av Friggeråker 25:8, daterat Avtalet avser försäljning av fastighet (mark) och därtill hörande fastighetstillbehör, järnvägsspår mm på området Marjarp i Falköpings kommun. Detta avtal utgör tillägg till ovan nämnda huvudavtal och berör konsekvenser vad gäller moms och likviditet. Mervärdesskatt jämkningsregler Kommunen har efter ursprungsavtalets upprättande blivit varse om de regler som gäller avseende jämkning av mervärdesskatt (moms) i samband med avyttring av fastighet och fastighetstillbehör. Kommunen har haft rätt till ersättning för momsen i samband med investeringarna och skall då enligt reglerna jämka (återbetala) moms under korrigeringstiden. Korrigeringstiden är 10 år och räknas från och med det år då investeringen färdigställdes. Återbetalning/jämkning skall ske med belopp motsvarande den ingående (avdragna) momsen för resterande del av korrigeringstiden. Säljaren, dvs kommunen, är skyldig att anmäla överlåtelsen till Skatteverket. Under förutsättning att köparen skall använda fastigheten i momspliktig verksamhet har köparen rätt att genom jämkning göra löpande avdrag för den ingående momsen för återstoden av korrigeringstiden med 1/10 per år. För att köparen, dvs bolaget, skall kunna jämka måste denne erhålla information om vad det finns för underlag för jämkning på fastigheten. Detta görs genom att säljaren upprättar en så kallad jämkningshandling och överlämnar denna till köparen. Ersättning Jämkningshandling Kommunen har upprättat en jämkningshandling som ger företaget rätt att genom årliga avdrag enligt jämkningshandling återfå moms som kommunen jämkat/återbetalat. Denna del är inte reglerad i huvudavtalet.

15 15 (59) Förvaltningens bedömning Enligt gällande lagstiftning är förvaltningens bedömning att avtal tecknas enligt bilagt avtal. Finansiering Parterna avtalar nu att företaget skall ersätta kommunen motsvarande belopp enligt jämkningshandlingen, vilket omfattar kr. Jämkningshandlingen utgör en bilaga till detta tilläggsavtal. Parterna är överens om att kommunen står risken vid eventuella ändringar i lagstiftningen eller tolkningar av Skatteverket. Avtalet påverkar inte kommunens drift, utan är endast likviditetspåverkande. Beslutsunderlag s arbetsutskott 131/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Avtal om ersättning med Mössebergsbolaget gällande jämkningshandling moms, Jämkningshandling, Underlag jämkningshandling, Paragrafen skickas till Pia Alhäll, kommundirektör Magnus Fleischer, ekonomichef Sara Cronholm, kommunjurist Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig Ekonomiavdelningen

16 16 (59) 190 Dnr 2020/00201 Förvaltning av Falköpings kommuns donationsstiftelser s förslag till beslut 1 föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att ge uppdrag till kommunstyrelsen att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet av de stiftelser som kommunstyrelsen bedömer möjliga att permutera i syfte att nå ett fåtal större stiftelser med högre effektivitet. För övriga stiftelser görs ansökan till berörd myndighet om att få förbruka kapitalet varefter befintligt kapital delas ut till respektive stiftelses ändamål. 2 Kapitalet som finns i de stiftelser som kommer att drivas vidare skall förvaltas på motsvarande sätt som kommunens egna pensionsmedel. 3 Alla donationsstiftelser belastas med de kostnader de orsakar. Bakgrund Falköpings kommun förvaltar totalt 36 donationsstiftelser där flertalet stiftelser under många år inte kunnat dela ut kapital till sitt ändamål beroende av begränsat kapital och/eller föråldrat ändamål. I syfte att effektivisera stiftelsehanteringen har en extern konsult gjort en genomlysning av alla stiftelser och lämnat förslag på framtida hantering, (se bifogad utredning). Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har uttryckt önskemål om att Stipendiefonden vid Falköping kommuns grundskola respektive Emma Johanssons minnesfond finns kvar även framledes men att kommunen ansöker om s.k. permutation, (sammanläggning), av stiftelser med näraliggande ändamål i syfte att nå ett högre kapital och därmed möjliggöra en effektivare hantering. Möjligen kan även de stiftelser som rör stöd till mindre bemedlade permuteras till en större. Vad gäller de stiftelser som inte är möjliga att permutera bör ansökan om att få förbruka kapitalet ske till berörd myndighet. Kommunen belastar idag inte stiftelserna med de kostnader de förorsakar. Detta bör ske fr.o.m. innevarande år, Kommunen har nyligen tagit beslut om hur kommunens egna pensionsmedel ska förvaltas avseende risk och etiska/miljömässiga hänsyn, Policy för finansverksamheten. Kapitalet i de stiftelser som efter eventuella permutationer kommer att drivas vidare bör förvaltas på samma villkor.

17 17 (59) Förvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att de föreslagna åtgärderna är rätt väg för en effektiv stiftelseförvaltning. Den hantering som görs idag är inte rimlig. Kommunledningsförvaltningen stöder därför att kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen. Finansiering Åtgärderna finansieras genom stiftelsernas egna medel och berör därför inte kommunens ekonomi. Beslutsunderlag s arbetsutskott 132/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Utredning donationsstiftelser Falköpings kommun, Sammanställning kapital per stiftelse per , Redovisning av stiftelser Falköpings kommun, Socialnämnden 71/2020 utredning om socialförvaltningens fonder Barn- och utbildningsnämnden 78/2020 stipendiefonden Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige

18 18 (59) 191 Dnr 2020/00383 Ändring av taxa för Kulturskolan (Musikskolan) s förslag till beslut 1 föreslår kommunfullmäktige att besluta att Musikskolans (efter 1 januari 2021 Kulturskolans) avgifter justeras från och med vårterminen 2021 i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. 2 föreslår kommunfullmäktige att besluta att delegera till barn- och utbildningsnämnden att besluta om avgifter för projekt i Musikskolans (Kulturskolans) regi. Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 september 2020, 107 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om justerade avgifter för Musikskolans (Kulturskolans) verksamhet från och med vårterminen Kommunledningsförvaltningen valde efter beredning i sitt tjänsteutlåtande att inte lämna något förslag till beslut, varvid kommunstyrelsens ordförande föreslog kommunstyrelsen att besluta i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag till justerade avgifter. Beslutsunderlag s arbetsutskott 133/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Ordförandeförslag om ändring av taxa för Kulturskolan, Barn- och utbildningsnämnden 107/2020 Förslag till KFS avgifter för Kulturskolan i Falköpings kommun, Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige

19 19 (59) 192 Dnr 2020/00284 Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar s förslag till beslut 1 föreslår kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsnämndens förslag på ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun. 2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2021 och tas upp i ny kommunal författningssamling och ersätter tidigare taxa, antagen av kommunfullmäktige den 25 november föreslår kommunfullmäktige att Mössebergsskolans matsal, Floby kommunhus fritidslokal, pentry och stora salen kvarstår som uthyrningsbara lokaler. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 juni 2020, 45, föreslå att nämndens förslag till ändring av taxa överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. En av de större ändringarna i den nya taxan är att följande samlingslokaler föreslås att inte längre hyras ut: Mössebergsskolans matsal, Flobyskolans aula, Lokal Frökind, Gustaf Dalénskolans matsal, Vindängensskolans matsal, Alvers hus i Åsarp, fritidslokal och stora salen i kommunhuset i Floby, Vartofta sporthall (samlingslokalen), Kyrkerörsskolans aula och Rantens kvarn. Anledningen är att efterfrågan på dessa objekt är små och de utnyttjas endast av en liten del av kommunens invånare. Att ta bort dessa hyresobjekt skulle istället ge en möjlighet för bygdegårdar och hembygdsföreningar att få en ökad uthyrningsfrekvens. Kommunen stödjer dessutom dessa aktörer genom årliga bidrag. De ovan nämnda samlingslokaler som inte har anknytning till barn- och utbildningsförvaltningen skulle vara en ren vinst för kommunen att sälja av. För samlingslokaler som är i skolmiljö har kommunen fortfarande en hyreskostnad om inte fritidskontoret hyr ut dessa. Utöver denna större föreslagna ändring föreslås följande: - mindre justeringar görs i timtaxan för sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner och ishall vad gäller träningstaxa. - taxan för uthyrning av grusplaner för cirkus och liknande arrangemang höjs och krav ställs på förskottsbetalning - taxan för Medborgarhusets lokaler lyfts ur och kommer att regleras på annat sätt.

20 20 (59) Förvaltningens bedömning Enligt 2 kap. 5 kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunen får dock inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnadsprincipen), enligt 2 kap. 6 kommunallagen. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget på ändringen av taxan. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2020 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter tidigare taxa, antagen av kommunfullmäktige den 25 november Beslutsunderlag s arbetsutskott 134/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsnämnden 45/2020 Taxa 2020 med förslag på ändringar inför 2021, Förslag till taxa 2021, Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige

21 21 (59) 193 Dnr 2020/00326 Anläggande av laddinfrastruktur s förslag till beslut 1 föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att anlägga laddinfrastruktur med 6 publika laddpunkter, fördelat på 3 laddstationer. 2 föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att framöver förvalta och drifta laddinfrastrukturen. 3 föreslår kommunfullmäktige att besluta att kostnaden för investeringen tas ur kommunstyrelsens budget för investering för år beslutar att delegera attesträtten till gatuchefen. 4 föreslår kommunfullmäktige att kostnaden för drift av laddinfrastrukturen ska tas ur tekniska nämndens befintliga budgetram för drift. 5 Kommunfullmäktige delegerar till tekniska nämnden att fastställa avgifter för laddning. Bakgrund Falköpings kommun vill förbättra förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta. Därför vill Falköpings kommun upprätta publika laddningsstationer på tre strategiska platser med totalt sex stycken laddningspunkter. Projektet avser att uppföra 6 publika laddpunkter, fördelat på 3 laddstationer. Projektet i sin helhet är avgörande för att elbilsanvändande ska ta fart på allvar då det idag endast finns ett fåtal platser med publika laddningsstationer i Falköping. Samtliga laddningsstationer ska ha elmätning och debiteringsmöjlighet. Laddningsstationerna kommer läggas på förmånliga parkeringsplatser. Laddplatserna ska profileras och skyltas upp så att det är tydligt att platsen enbart får nyttjas av elfordon. Platserna är valda så att det är möjligt att bygga ut fler laddningsstationer i framtiden. Det har sökts pengar för investering från Klimatklivet som har beviljats. Projektperioden har förlängts och åtgärden måste vara genomförd Förvaltningens bedömning Det vanligast förekommande är att ett kommunalägt energibolag utför denna typ av åtgärd, det finns inget sådant i Falköping. Enligt ellagen är det inte möjligt för kommunen att ta betalt för el, då köp av el endast kan ske mellan bilanvändare och eldistributör. Försäljning av el kan därmed endast hanteras av en extern aktör. Planen är att tekniska nämnden ingår ett partnersamarbete

22 22 (59) med lämplig aktör som kan ta hand om nödvändig data samt fakturering och då ta betalt för just elen. Det får inte innebära ett otillåtet gynnande av en enskild näringsidkare. För övrigt behöver den allmänna kompetensregeln och regeln om kommunal affärsverksamhet i 2 kap. 1 och 7 kommunallagen beaktas. Enligt dessa bestämmelser får kommunen bedriva viss näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. En kommun kan inte subventionera eller ge bort el, då detta inte är förenligt med likställighetsprincipen i kommunallagen. Därför måste en avgift tas ut. Frågan om avgifter överhuvudtaget ska tas ut i en kommunal verksamhet är en fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och som enligt 5 kap. 1 kommunallagen ska avgöras av kommunfullmäktige. Det har i rättspraxis godtagits att nämnd i visst fall bemyndigats att fastställa en mindre avgift så som badavgift. Det bedöms därför möjligt för kommunfullmäktige att delegera fastställande av avgift för laddning till tekniska nämnden. Det är en kommunal angelägenhet att denna infrastruktur finns och byggs ut, men det ligger inte inom kommunens huvudsakliga uppdrag. Finansiering har avsatt 1 miljon kronor i budget för anläggandet av laddinfrastruktur. Förvaltningen bedömer att den totala kostnaden kommer uppgå till kr, dessa medel kommer ombudgeteras till år I dessa medel ingår det investeringsbidrag från klimatklivet på kronor som kommunen har beviljats. Utöver investeringskostnaden tillkommer en årlig driftskostnad på ca kr, som föreslås finansieras genom tekniska nämndens befintliga ram. Beslutsunderlag s arbetsutskott 135/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige

23 23 (59) 194 Dnr 2019/ Uppdrag om att ta fram en handlingsplan för trygghet s beslut 1 beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för trygghet. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, 102, att från och med mandatperioden inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor under kommunstyrelsen. Utskottet fick ta över folkhälsorådets, brottsförebyggande rådets och mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka avvecklades från och med mandatperiodskiftet. s utskott för social hållbarhet har ansvar att leda, samordna och driva på ett aktivt och systematiskt socialt hållbarhetsarbete utifrån fem framtagna fokusområden där trygghet är ett; Barn, unga, familj och hälsa Trygghet Demokrati, inflytande och social sammanhållning Utbildning och sysselsättning Fysisk miljö och bostadsmiljö I och med att det Brottsförebyggande rådet avvecklades har den strategiska styrningen på förvaltningsnivå inom trygghetsområdet haltat. Därför har kommunledningsgruppen gett ett utredningsuppdrag till kommunens hållbarhetsenhet. Uppdraget handlar om att definiera det främjande och förebyggande trygghetsskapande arbetet och ta fram förslag på fokus för det kommunövergripande, strategiska arbetet. I uppdraget ligger även att föreslå organisering kring det trygghetsskapande arbetet. Då det samtidigt finns ett behov av en långsiktig styrning och ledning i arbetet lyftes frågan för dialog i det Sociala hållbarhetsutskottet 16 april Dialogen kan sammanfattas som följer; Utskottets/kommunens roll Att samordna och organisera arbetet internt och externt Att driva och initiera arbete Att fördela resurser och styra genom mål Att följa upp arbetet Att arbeta evidensbaserat och utifrån goda exempel Värdegrund/synsätt Vi bygger på människors eget engagemang Vi är långsiktiga och vågar hålla i fungerande arbete

24 24 (59) Vi har helheten i fokus Vi jobbar tidigt och proaktivt Vi jobbar främjande- och förebyggande Vi vågar tänka nytt Vi gör lite mer än vad som är våra jobb Vi gör det tillsammans i hela organisationen Vi bygger stolthet Områden; Mötesplatser för barn- och unga Bevara det som fungerar; Connect, Ällagatan, Svenska kyrkans arbete, kuratorer, familjecentralen Kulturella verksamheter viktiga Förebyggande, främjande insatser Missbruk och narkotika Tidiga insatser till barn- och unga Demokratiutveckling Våld i nära relationer Föräldraskapsstöd Förvaltningens bedömning Utifrån utskottets dialog, intervjuer och dialog med förvaltningar är ett första förslag på organisering och fokusering framtaget. Förslaget är att utse en förvaltningsövergripande styrgrupp samt att jobba i ett och samma preventionsarbete med de problem som står i vägen för goda uppväxtvillkor. Preventionsarbetet föreslås fokusera på ett antal insatser/uppdrag som påverkar flera olika problemutfall såsom våld, psykisk hälsa, missbruk/riskbruk eller underprestation i skolan. Ett exempel på uppdrag/insats som förväntas påverka flera olika problemutfall är föräldraskapsstöd. Insatserna/uppdragen bör inte bara påverka problemutfallen utan de skyddsfaktorer som kan skydda från problemen och de riskfaktorer som riskerar att göra problemen värre. Ytterligare ett steg i att skapa helhet och styrning i trygghetsarbetet är att ta fram en gemensam handlingsplan för de frågor som ingår i trygghetsparaplyet. En sådan plan kan ersätta några av de handlingsplaner som finns idag inom trygghetsparaplyet - eller handlingsplaner som det finns förväntningar på ska finnas. Beslutsunderlag s utskott för social hållbarhet 27/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Paragrafen skickas till Pia Alhäll, kommundirektör

25 25 (59) 195 Dnr 2020/00404 Beslut om deltagande i satsningen "Kommunernas klimatlöften" s beslut 1 beslutar att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften och att skicka in svarsformuläret enligt bilaga senast den 1 december beslutar att i punkt 16 ändra från svarsalternativ C till A. 3 beslutar att i punkt 18 ändra från svarsalternativ C till A. 4 beslutar att i punkt 20 ändra från svarsalternativ B till A. Sammanfattning Beslutet innebär att Falköpings kommun väljer att delta i Kommunernas klimatlöften 2021, vilket är en del av Klimat 2030 Västra Götaland ställer om. antar följande klimatlöften: A: Ja, detta ska vi göra 2021 Vi klimatväxlar tjänsteresor Våra nya personbilar är miljöbilar Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter Vi använder cirkulära möbler Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål Vi producerar egen solel Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

26 26 (59) B: Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021 Vi använder en klimatstyrande resepolicy Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag Vi gör investeringar för energieffektiviseringar Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation C: Nej, detta kan vi inte göra 2021 Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet: Skaraborg Logistic Center. Beslutsunderlag s arbetsutskott 136/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Svarsformulär Kommunernas klimatlöften, Yrkanden Adam Johansson (M) yrkar på följande ändringar, beslutar att i punkt 16 ändra från svarsalternativ C till A. beslutar att i punkt 18 ändra från svarsalternativ C till A. beslutar att i punkt 20 ändra från svarsalternativ B till A.

27 27 (59) Beslutsgång Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag i beslutspunkt ett och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) ändringsyrkande gällande ändringar i punkterna 16, 18 och 20 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Adam Johanssons (M) yrkande. Paragrafen skickas till Sara Lehman Svensson, miljöstrateg

28 28 (59) 196 Dnr 2020/00148 Beslut om utbetalning till MLB:s samfällighetsförening för anslutning till det kommunala avloppssystemet s beslut 1 beslutar att lämna bidrag på kronor till MLB:s samfällighetsförening för anslutning till det kommunala avloppssystemet. 2 beslutar att bidraget ska finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning. Bakgrund MLB:s samfällighetsförening har den 7 september 2020 ansökt om bidrag och utbetalning av bidrag för byggande av avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet. Bidraget till föreningar som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet är ett bidrag i form av ett infrastrukturstöd. Föremål för detta bidrag är det ledningsnät som föreningen får etablera mellan kommunens anslutningspunkt och respektive fastigheters anslutningspunkter. Syftet med bidraget är att: Skapa bättre förutsättningar för landsbygdsboende och bidra till landsbygdsutveckling i kommunen. I ett långsiktigt perspektiv bidra till att minska hushållens negativa miljöpåverkan. Säkra drift och utveckling på kommunens avloppsreningsverk. Föreningen får bidrag i två delar: kronor per hushåll i föreningen kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner, endast till föreningens ledningsnät (från den kommunala anslutningspunkten till fastigheternas gemensamma anslutningspunkt) Förvaltningens bedömning Föreningen har anslutit sex fastigheter och grävt ner meter avloppsledning. Bidraget blir: 6 * kr * 30 kr = kronor. MLB:s samfällighetsförening har byggt ut sitt avloppsystem, skrivit avtal med VA-avdelningen på Falköpings kommun samt anslutit sig anslutningspunkten, SSV

29 29 (59) Den 7 september 2020 inkom föreningen med ansökan om utbetalning av bidraget samt erforderlig redovisning. Bidraget lämnas efter att beslutet är justerat. Finansiering Bidraget ska finansieras inom kommunstyrelsens budget för bidragsgivning. Beslutsunderlag s arbetsutskott 137/2020 Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Tjänsteanteckning kommunledningsförvaltningen, Ansökan om utbetalning av bidraget samt kostnadspecifikation från föreningen, Paragrafen skickas till MLB:s samfällighetsförening, Håkan Arnesson Magnus Fleischer, ekonomichef Rasmus Nyman, VA-ingenjör Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare Ekonomiavdelningen

30 30 (59) 197 Dnr 2020/00275 Färdtjänstreglemente Skaraborg s förslag till beslut 1 föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av Gemensamt reglemente för färdtjänst inom Skaraborg. 2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2021 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2018 om Gemensamt reglemente för färdtjänst Skaraborg. 3 föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom det tilläggsuppdrag som kommunalförbundets direktion har beslutat om. Tilläggsuppdraget syftar till att ta fram en lösning som skyddar de färdtjänstresenärer som inte kan åka med kollektivtrafik, som en del av den längre resan, från högre kostnader. Förslaget ska redovisas vid direktionsmötet 5 februari Reservation Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig till förmån för Jonas Larssons (SD) yrkande om att avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Bakgrund Skaraborgs direktion/delregionalt Kollektivtrafikråd beslutade den 8 maj 2020 att rekommendera Skaraborgs kommuner att anta förslag till gemensamt Färdtjänstreglemente för Skaraborg. Beslut behöver tas i respektive kommun hösten 2020 och beslutas före 1 december 2020, så att de nya taxorna kan införas vid årsskiftet 2020/2021. Av informationen framgår bland annat följande. Under 2019/2020 har det tagits fram förslag till nya regler för färdtjänst i Skaraborg, då nuvarande färdtjänstavgifter bygger på baspris och kommunzoner i den allmänna kollektivtrafiken, som tas bort och ändras av Västtrafik i november Grunderna för det nya förslaget till gemensamt färdtjänstreglemente har tagits fram i nätverket för färdtjänsthandläggare i Skaraborgs kommuner, där en mindre arbetsgrupp med några handläggare och chefer sammankallats av Skaraborgs kommunalförbund för att parallellt arbeta med inriktning, underlag och beredning av beslutsförslag inom Skaraborgs kommunalförbunds direktion/delregionala kollektivtrafikråd, DKR. Förslaget har remitterats till socialnämnden. Socialnämnden beslutade den 16 september 2020, 91, att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat Gemensamt reglemente för färdtjänst inom Skaraborg vilket innebär en ny beräkningsgrund för avgiftstaxa, förtydligande av när tillstånd kan omprövas

31 31 (59) och återkallas, samt utökat färdtjänstområde. Reglementet föreslås gälla från och med den 1 januari Av socialnämndens beslut framgår följande. Färdtjänstreglementet för Falköpings kommun är sedan lång tid tillbaka gemensamt med övriga kommuner inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde. Respektive kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglementet men Skaraborgs kollektivtrafikråd (DKR) har bland annat att hantera frågor som avser det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Genom att färdtjänsttaxan inte längre kan kopplas till Västtrafiks baspris för kollektivtrafiken måste kommunerna anta andra beräkningsgrunder. I förslaget till gemensamt reviderat färdtjänstreglemente har ett eget baspris angivits med årlig indexuppräkning. Förslaget innebär att egenavgiften lämnas oförändrad vid resa i 1-3 kommuner/zoner, varinom över 90 procent av resorna i Skaraborg sker. För de längre färdtjänstresorna över tre zoner/ kommuner blir det en högre egenavgift än nuvarande med den nya taxan, samtidigt som det inte längre är någon begränsning av resor till kommuner utanför Skaraborg i Västra Götalandsregionen. Taxan för arbetsresor bibehålls. I det reviderade färdtjänstreglementet föreslås även ett förtydligande om när tillstånd kan omprövas och återkallas. Priset för en färdtjänstresa i den egna kommunen kommer genom detta förslag att vara oförändrad på 60 kr i tre år, , medan t.ex. priset på en närtrafikresa räknats upp med ca 2,8 procent årligen. De senaste åren har kollektivtrafiken gjorts mer tillgänglig, vilket gör att fler färdtjänstberättigade kan använda kollektivtrafiken som en del av resan, så kallade kopplade resor. Med Reshjälpskortet finns också möjlighet att ta med en medresenär utan kostnad. Fler förbättringar behöver göras för att underlätta kopplade resor, vilket kommer att beskrivas i det nya Trafikförsörjningsprogrammet som tas fram för Färdtjänst i Skaraborg, och presenteras vid Kommunalförbundets direktionsmöte den 11 september Rådet för funktionshinderfrågor har fått tillfälle att lämna synpunkter men har inte inkommit med några synpunkter. Däremot har en skrivelse inkommit från Synskadades riksförbund Falköping samt en skrivelse från SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg. Båda skrivelserna framställer önskemål om att ha kvar nuvarande priser även för längre resor, det vill säga resor som sträcker sig över mer än tre kommuner. Förvaltningens bedömning Enligt 10 lag (1997:736) om färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift i enlighet med 11 samma lag. Avgiften ska vara skälig och får inte överskrida tillståndsgivarens självkostnad. Mot bakgrund av socialnämndens förslag föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar ändring av Gemensamt reglemente för färdtjänst inom Skaraborg. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2021 och ersätter kommunfullmäktiges

32 32 (59) beslut om Gemensamt reglemente för färdtjänst Skaraborg den 28 maj Finansiering Socialnämnden har angett följande gällande finansiering. Socialförvaltningen räknar med att förslagen till reviderat färdtjänstreglemente i huvudsak inte påverkar kostnader och intäkter för färdtjänsten. Detta genom att nivån på den nya färdtjänsttaxan ligger så nära som möjligt den nuvarande för resor i 1-3 kommunzoner, samt att möjligheten till obegränsat antal längre resor över 3 kommunzoner i regionen (som tidigare varit begränsade) sker till en högre taxenivå än tidigare. Beslutsunderlag 177/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Socialnämnden 91/2020 Tydliggörande av rekommendation kring färdtjänstreglemente, Skrivelse från SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg, Skrivelse från Synskadades riksförbund Falköping, Beslut om att rekommendera Skaraborgs kommuner att anta förslag till gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg, Förslag till nytt reviderat Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde, Yrkanden Adam Johansson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställer sig bakom det tilläggsuppdrag som kommunalförbundets direktion har beslutat om. Tilläggsuppdraget syftar till att ta fram en lösning som skyddar de färdtjänstresenärer som inte kan åka med kollektivtrafik, som en del av den längre resan, från högre kostnader. Förslaget ska redovisas vid direktionsmötet 5 februari Jonas Larsson (SD) yrkar att avslå förslaget till färdtjänstreglemente och att färdtjänsttaxorna ska förbli oförändrade, även de som innefattar längre resor över mer än tre kommungränser. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Jonas Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige

33 33 (59) 198 Dnr 2020/00176 Beslut om kommunstrategiskt bidrag till Tomtens idrottsförening s beslut 1 beviljar Tomtens idrottsförenings ansökan om kommunstrategiskt bidrag om kronor. Bakgrund Tomtens IF har inkommit med en ansökan om kommunstrategiskt bidrag. Ansökan avser kostnader för att anlägga nytt avlopp till fastigheten på Klostervallen. År 2007 beslutade Falköpings kommun att ansluta avlopp och fjärrvärme till fastigheten Klostervallen. År 2018 köpte Tomtens IF fastigheten av kommunen. Vintern 2019 uppdagades problem med avloppsledningen. Det konstaterades att avloppet inte uppfyller gällande krav och att föreningen måste anlägga nytt avlopp. Föreningen har nu tagit in anbud för anlägga nytt avlopp till fastighet på Klostervallen och ansöker om kommunstrategiskt bidrag för kostnaden. Förvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen bedömer att utav de två anbud som har inkommit för att anlägga nytt avlopp till fastighet på Klostervallen, betala ut 35 % av de kostnader (inklusive moms) som har angivits i inkomna anbud från leverantör. Finansiering Finansiering ur kommunstyrelsens strategiska bidragsgivning för år Beslutsunderlag s arbetsutskott 138/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Anbudsdokument Paragrafen skickas till Tomtens IF Pia Alhäll, kommundirektör Susanne Beijbom, ekonom Ekonomiavdelningen

34 34 (59) 199 Dnr 2020/ Ansökan om markåtkomstbidrag angående bildande av naturreservatet Väsmestorp i Falköpings kommun s beslut 1 ger i uppdrag åt stadsbyggnadsavdelningen att ansöka om markåtkomstbidrag angående bildande av naturreservatet Väsmestorp. Bakgrund Falköpings kommun har beviljats statliga bidrag för det lokala naturvårdsprojektet bildande av naturreservatet Väsmestorp. Genom att bilda ett kommunalt reservat har kommunen möjlighet att söka markåtkomstbidrag hos Naturvårdsverket. Följande samtliga grundkriterier gäller för att bidrag ska kunna utgå: Området ska helt eller till större delen utgöras av en skyddsvärd naturmiljö och bidra till genomförandet av miljökvalitetsmålen, Området ska vara lämpligt att skydda som naturreservat, Beslutet får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Området ska ha ett tydligt och relevant beslutsunderlag med förslag till syfte, skäl och föreskrifter, samt i erforderlig utsträckning kartor. Marknadsvärdeminskning på kommunens egen fastighet Kommunen kan få bidrag för marknadsvärdeminskningen på fastigheter som kommunen ägde innan reservatsbildning påbörjades eller för fastigheter som kommunen köper in i samband med reservatsbildningen. Naturvårdsverket är berett att betala markåtkomstbidrag med upp till 50 % av fastighetens marknadsvärdeminskning i enlighet med upprättad värdering. Värderings- och förhandlingskonsulter För att få en enhetlig tillämpning av miljöbalkens ersättningsbestämmelser svarar Naturvårdsverket för kostnader för värdering och förhandling om kommunen anlitar Naturvårdsverket upphandlade konsulter för verksamheten. Kommunen behöver ett giltigt förhandsbesked för markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket innan beställning av värderingsoch förhandlingsuppdrag kan göras på Naturvårdsverkets bekostnad. Ansökan Ansökan ska skickas till länsstyrelsen som antingen avstyrker ansökan eller tillstyrker ansökan och skickar den vidare till Naturvårdsverket.

35 35 (59) Förvaltningens bedömning Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt stadsbyggnadsavdelningen att ansöka om markåtkomstbidrag angående bildande av naturreservatet Väsmestorp med stenmurslandskapet. Ansökan är ej bindande. Naturvårdsverket kommer endast att meddela ett förhandsbesked. Det är först när beslutet om bildande av naturreservat har vunnit laga kraft som Naturvårdsverket meddelar ett slutligt beslut om bidraget beviljas. Beslutsunderlag s arbetsutskott 139/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Ansökan om markåtkomstbidrag angående bildande av naturreservatet Väsmestorp med stenmurslandskapet i Falköpings kommun, Karta med funktionsindelning: Bilaga till ansökan om markåtkomstbidrag angående bildande av naturreservatet Väsmestorp i Falköpings kommun, Karta med naturvärden: Bilaga till ansökan om markåtkomstbidrag angående bildande av naturreservatet Väsmestorp i Falköpings kommun, Förslag till beslut om föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Väsmestorp i Falköpings kommun. Förslag till skötselplanekarta för naturreservatet Väsmestorp i Falköpings kommun. Paragrafen skickas till Stadsbyggnadsavdelningen Carin Fransson, kommunekolog

36 36 (59) 200 Dnr 2020/00242 Ändring och förlängning av markanvisningsavtal - del av Gamla stan 2:26, Prästgårdsgärde etapp 2 och 3, med OBOS Projektutveckling AB s förslag till beslut 1 föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändring och förlängning av markanvisningsavtal del av Gamla stan 2:26 för Prästgårdsgärde med OBOS Projektutveckling AB. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014, 131, att anta detaljplan för Prästgårdsgärde i Falköpings stad. beslutade den 10 maj 2017, 63-64, att utse OBOS Sverige AB till vinnare i markanvisningstävling för Prästgårdsgärde och att finansiera iordningsställande av området i enlighet med detaljplan. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förlängning av markanvisningsavtal med OBOS projektutveckling AB den 25 november 2019, 164. Förlängningen för etapp 2 och 3 gällde ett år från att beslut fick laga kraft. Nuvarande avtal gäller till den 20 december OBOS plan är att fortsätta utbyggnaden av Prästgårdsgärde och önskar dels en förlängning markanvisningsavtal för etapp 2 och 3 samt att det ges möjlighet att anpassa upplåtelseformer utifrån marknadens efterfrågan. Gällande etapp 2 har OBOS inte fått med sig någon förvaltande part i sitt projekt med hyresrätter och önskar därav att skifta upplåtelseform från hyresrätter till bostadsrätter samt att ändra utformningen. Detta medför att antalet bostäder minskar från ursprungsförslaget från 60 till 42. De planerar att bygga bostadsrätter, fyra huskroppar i två plan som radhus och två huskroppar i fyra plan med lägenheter. Då marknaden efterfrågar radhus kommer dessa fyra huskroppar byggas först. Gällande etapp 3 så innebär justeringen att den här etappen skiftas från bostadsrätter till hyresrätter. Förvaltningens bedömning OBOS har enligt det ursprungliga markanvisningsavtalet för etapp 1 genomfört byggnation av 26 stycken radhus och 12 stycken bostadsrättslägenheter. Planering av etapp 2 och 3 pågår. Nuvarande förlängning av markanvisningsavtal gäller till och med den 20 december 2020.

37 37 (59) Enligt bifogat förslag till markanvisningsavtal medges exploatören option på de två återstående delområdena inom Prästgårdsgärde. Avtalet villkoras med att kommunfullmäktige i Falköpings kommun godkänner avtalet senast den 30 november 2020 och att beslutet vinner laga kraft. Optionen gäller under ett års tid räknat från att beslutet vinner laga kraft. Förvärvar exploatören område två under optionstiden förlängs optionen för område tre med ytterligare ett år. Köpeskillingen är, i enlighet med underlaget till markanvisningstävlingen, satt till 580 kronor per kvadratmeter bruttoarea (BTA). Detta ger följande köpeskillingar: Område två: kronor Område tre: kronor Marköverlåtelseavtal ska tecknas inom optionens giltighetstid. Exploatören har betalat en avgift för markanvisningen motsvarande fem procent av köpeskillingen för respektive område. Avgiften räknas av från köpeskillingen vid framtida överlåtelse av respektive område. För övriga villkor hänvisas till avtalet. Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det i ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Markanvisningsavtal del av Gamla stan 2:26 för prästgårdsgärde med OBOS Projektutveckling AB. Beslutsunderlag s arbetsutskott 140/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Förslag till markanvisningsavtal, Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige

38 38 (59) 201 Dnr 2019/ Förlängning av markanvisningsavtal med Götenehus AB för del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A del 2 s förslag till beslut 1 föreslår kommunfullmäktige att godkänna förlängning av markanvisningsavtal del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A del 2 med Götenehus AB. Bakgrund I samband med framtagandet av detaljplan, Fastigheten Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2A del 2, för området genomfördes en intresseförfrågan. Efter utvärdering av de inkomna förslagen så var det Götenehus AB som fick möjlighet att vara med i utformningen av detaljplanen och erbjöds markanvisningen. Beslut togs av kommunstyrelsens den 10 januari 2018, 14. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 20 mars 2019, 14. Nuvarande optionstid gäller till och med 30 november På grund av den pågående pandemin har marknaden varit försiktig och företaget bedömer att de behöver ytterligare förlängning av reservationstiden. Bygglov för byggnation av område 2 och 3, med 31 lägenheter, har beviljats och beslutet vann laga kraft den 28 september Företaget önskar förlängning av markanvisningsavtalet fram till den 31 mars Innan utgången av denna tid ska köpeavtal tecknas. Förvaltningens bedömning Enligt markanvisningsavtalet medges exploatören option på tre delområden inom Fåraberget etapp 2A del 2. Exploatören ska under avtalets giltighetstid marknadsföra området i syfte att uppnå tillräcklig täckningsgrad för att kunna starta projektet. Avtalet villkoras med att kommunfullmäktige i Falköpings kommun godkänner avtalet senast den 30 november 2020 och att beslutet vinner laga kraft. Optionen för område 1-3 gäller fram till den 31 mars Villkoren för köpen ska regleras i ett separat marköverlåtelseavtal som ska tecknas inom optionens giltighetstid. Områdena 1 3 kan förvärvas gemensamt eller var för sig. Köpeskillingen för områdena är följande. Område 1: kronor Område 2: kronor Område 3: kronor

39 39 (59) Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det i ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna Markanvisningsavtal del av Tåstorp 7:7 med Götenehus AB. Beslutsunderlag s arbetsutskott 141/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Förslag till markanvisningsavtal, Paragrafen skickas till Kommunfullmäktige

40 40 (59) 202 Dnr 2019/ Avyttring av del av fastigheten Dotorp 6:28, Olof Andersgården s beslut 1 föreslår tekniska nämnden att ansöka om rivningslov för byggnaden Olof Andersgården på fastigheten Dotorp 6:28. 2 beslutar att rivningskostnader ska finansieras med medel ur tekniska nämndens driftsbudget. 3 beslutar att utrangeringskostnad, nedskrivning av bokfört värde, finansieras med kommunens centrala medel. Bakgrund Tekniska nämnden beslutade den 16 september 2019, 99, att överlämna byggnaden Olof Andersgården till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning eller annat. Enligt Falköpings kommuns policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar ska internt outnyttjade fastigheter, vilka enligt lokalförsörjningsplanen inte är aktuella för kommunal verksamhet inom Falköpings kommun, ställas inför ett av följande överväganden: Fastigheter vilka till fullo hyrs ut av kommunen till externa aktörer bör säljas till kommunalt bolag eller extern aktör. Fastigheter som kan säljas eller innehåller stora bokförda värden bör säljas. Fastigheter som inte kan säljas och innehåller lågt bokförda värden bör rivas. Enligt samma policy beslutar tekniska nämnden utifrån lokalförsörjningsplanen att lämna över ärenden rörande avyttring av internt outnyttjade byggnader till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden bedömer att det inte finns något kommunalt verksamhetsbehov av byggnaden Olof Andersgården efter att Platåskolan är färdigställd. Olof Andersgården är belägen inom den kommunägda fastigheten Dotorp 6:28. Byggnaden och dess närmsta omgivning omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. Byggnaden har ett eftersatt underhåll och är i behov av omfattande renovering framöver. Byggnaden har en byggnadsarea på ca 130 kvm och har en tomtavgränsning på ca 4000 kvm.

41 41 (59) Förvaltningens bedömning Det finns några olika inriktningar att välja mellan för byggnaden och dess närmsta omgivning. Platsen för byggnaden är placerad i anslutning till ett stort och viktigt parkområde, både ur ett socialt och ur ett ekologiskt perspektiv. Platsen ligger även i anslutning till Dotorpsskolan och till Dotorps idrottsområde. För att bedöma byggnadens kulturhistoriska värde har ett utlåtande inhämtats från Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. Värdena i byggnaden består framför allt i att det är en rest från den gårdsmiljö som fanns på platsen innan staden byggdes ut med stadsdelen Dotorp. Byggnaden är den enda återstående byggnaden av den fd gården som fanns på platsen och byggnaden saknar samhörighet med övrig bebyggselse i stadsdelen. Därför bedöms byggnadens kulturhistoriska värde som begränsat. Med bakgrund till detta föreslås därför byggnaden att rivas och marken att iordningställas som parklikande miljö för att ansluta till omgivande parkmiljö. Om förlängningen av Hollendergatan någon gång i framtiden skulle aktualiseras vore det lämpligt att skapa en anslutande gata till Dotorpsskolan via ytan för byggnaden. Genom att fortsätta ha kvar marken i kommunal ägo finns denna möjlighet fortfarande kvar. Olof Andersgårdens placering i Falköpings tätort innebär förvisso att platsen skulle kunna lämpa sig för bostäder, men det skulle i så fall innebära att en detaljplan behöver upprättas för den tänkta avstyckningen. Det föreligger även en viss risk för att delar av Tåstorpsparken skulle upplevas som privatiserad om det fanns en privatägd villa i parkmiljön. Detta alternativ bedöms därför som minst lämpligt ur ett kommunalt perspektiv. Finansiering Enligt uppgifter från tekniska nämnden uppgår driftkostnaden för byggnaden till cirka kronor per år. Kapitalkostnaderna för byggnaden uppgår till cirka kronor per år. Byggnaden uppskattas ha ett restvärde omfattandes ca kronor. Rivningskostnaden är beräknad till ca kronor. Beslutsunderlag Tekniska nämnden 99/2019 E-post kulturhistorisk bedömning av byggnaden Paragrafen skickas till Tekniska nämnden Ekonomiavdelningen

42 42 (59) 203 Dnr 2020/00104 Iordningställande del av Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2B bostadsområde s beslut 1 beslutar att starta projekt Fåraberget etapp 2B innefattande utbyggnad av gator, gc-vägar, park- och naturmark samt VAledningar, med mera till en beräknad kostnad om 19,7 miljoner kronor samt att utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt Fåraberget etapp 2B. 2 beslutar att delegera attesträtten för åtgärder inom projektet till gatuchefen och till enhetschefen för VA-projekt inom respektive ansvarsområde. 3 Beslutspunkt 1 och 2 gäller under förutsättning att detaljplan del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B antas av byggnadsnämnden i Falköpings kommun och att detaljplanen får laga kraft. Bakgrund Detaljplanearbete för området pågår och beräknad tidpunkt för antagande av detaljplanen är fjärde kvartalet år beslutade den 15 april att starta projekt Förarbete Fåraberget etapp 2B inkluderande flytt av stenmurar, provgropar, kanalisation, VA-ledningar samt gång och cykelvägar som ansluter till området. Utbyggnad av resterande del av området med gång-/cykelvägar, gator, park- /naturmark och VA kommer att påbörjas när detaljplanen har fått laga kraft. Förvaltningens bedömning Under de senaste åren har trycket på bostadsbyggnation ökat och efterfrågan på småhustomter har varit stor. I dagsläget finns inga lediga småhustomter inom Falköpings tätort. Genom att bygga ut detaljplanen Fåraberget etapp 2B tillgängliggörs 29 småhustomter, cirka kvadratmeter BTA i flerbostadshus fördelat på byggnader mellan 2 och 8 våningar samt möjlighet till byggnation av skolverksamhet. Projekt Fåraberget etapp 2B är begränsat till den röda kantlinjen i kartan nedan, se figur 1.

43 43 (59) Figur 1 - Område för projekt Fåraberget etapp 2B Resterande delar av detaljplanen kommer att byggas ut i ett senare skede i samband med att ytterligare delar av Fåraberget detaljplaneläggs och iordningställs. Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att starta projekt Fåraberget etapp 2B innefattande utbyggnad av gator, gc-vägar, park- och naturmark samt VA-ledningar till en beräknad kostnad om 19,7 miljoner kronor samt att utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt Fåraberget etapp 2B. Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder inom projektet till gatuchefen och enhetschefen för VA-projekt samt att besluten

44 44 (59) gäller under förutsättning av detaljplan Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B antas av byggnadsnämnden i Falköpings kommun och att detaljplanen får laga kraft. Finansiering Finansiering av projektet sker med medel ur kommunstyrelsens budget för exploatering projekt Fåraberget etapp 2B. Kostnaderna för projektet är beräknade till 19,7 miljoner kronor för gator, gc-vägar, park- och naturmark inom allmän plats samt vatten och avloppsnät. Av detta utgör anläggande av vatten och avlopp 7,1 miljoner kronor. Kostnaden för anläggande av vatten och avlopp finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa i samband med att fastigheterna ansluts till det kommunala vatten och avloppsnätet. Övriga kostnader som fördelas på området är del i tidigare finansierad utbyggnad av huvudgata till området samt kommande utbyggnad av cirkulationsplatser och genomfartsgata. Intäkter vid försäljning av kvartersmark i form av småhustomter och tomter för flerbostadshus beräknas till cirka kronor. Attesträtten för de delar som är kopplade till utbyggnad av park och gata delegeras till gatuchefen. Motsvarande attesträtt för de delar som är kopplade till utbyggnad av VA-anläggningar delegeras till enhetschefen för VAprojekt. Utbyggnad av projektet medför en driftkostnad om kronor per år och en kapitalkostnad om kronor per år för allmän plats och en kapitalkostnad om kronor per år för VA. Beslutsunderlag s arbetsutskott 143/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Projektdirektiv Fåraberget etapp 2B, Paragrafen skickas till Erna Pezic, stadsbyggnadschef Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson, gatuchef Stig Säll, VA-chef Adela Kapetanovic, enhetschef för VA-projekt

45 45 (59) 204 Dnr 2020/ Iordningställande av vändplats, del av Alvared 4:164 s beslut 1 beslutar att, i enlighet med gällande detaljplan Del av Alvared 4:164 och till en beräknad kostnad om kronor, iordningställa vändplats inom allmän plats. 2 beslutar att finansiera åtgärden med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering. 3 beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärder till gatuchefen. Bakgrund beslutade den 5 juni 2019 att föreslå byggnadsnämnden att inleda detaljplaneläggning för del av fastigheten Alvared 4:164, Åsarps förskola för att denna ska kunna avyttras. Detaljplanen vann laga kraft den 9 juli Förvaltningens bedömning Med anledning av att användningen av förskolan ändras till bostad samt att fastigheten är belägen utmed en återvändsgata behöver en vändplats anläggas, se figur 1. Utbyggnad av vändplatsen är planerad till höst/vinter 2020.

46 46 (59) Figur 1 - Detaljplan del av Alvared 4:164 Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med gällande detaljplan Del av Alvared 4:164 och till en beräknad kostnad om kronor, iordningställa vändplats inom allmän plats, att finansiera åtgärden med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering samt att delegera attesträtten för ovanstående åtgärder till gatuchefen. Finansiering Enligt underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas kostnaden för utbyggnad av vändplatsen till kronor. Finansiering sker med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering övriga exploateringar. Utbyggnaden medför en kapitalkostnad om kronor första året och sjunker därefter i takt med avskrivning och en driftkostnad om kronor per år. Beslutsunderlag s arbetsutskott 144/2020 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Paragrafen skickas till Fredrik Johansson, gatuchef Erna Pezic, stadsbyggnadschef Ekonomiavdelningen

47 47 (59) 205 Dnr 2020/ Iordningställande av pendelparkering, Nils Ericssonsgatan s beslut 1 beslutar att bygga ut pendelparkering vid Nils Ericssonsgatan till en beräknad kostnad om kronor. 2 beslutar att finansiera åtgärden med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt iordningställande av pendelparkering. 3 beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd till gatuchefen. Bakgrund i Falköpings kommun beslutade den 11 september att riva byggnaderna på fastigheten Mösseberg 50:25 med adress Nils Ericssonsgatan 13 till en kostnad om kronor för att möjliggöra för ytterligare parkering vilket var syftet när kommunen köpte fastigheten. Kommunen har beviljats bidrag på kronor av Trafikverket för att bygga pendelparkering på platsen. Bidraget betalas ut efter att pendelparkeringen är färdigställd. Förvaltningens bedömning Behovet av pendelparkering är fortsatt stort. Dagens pendelparkering vid resecentrum har över 90 % beläggning och är oftast fullbelagd. En kvadratmeter stor yta iordningställs för parkering i detta projekt, se figur 1. Utökningen innebär ytterligare cirka 110 nya parkeringsplatser till pendelparkeringen.

48 48 (59) Figur 1 Blå markering visar yta för utökad parkering Med anledning av tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att bygga ut pendelparkering vid Nils Ericssonsgatan till en beräknad kostnad om kronor, att finansiera åtgärden med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt iordningställande av pendelparkering samt att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd till gatuchefen. Finansiering Samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat kostnaden för hela projektet till kronor varav kronor redan är beslutat för rivningen av Nils Ericssonsgatan 13.

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen KALLELSE Datum 2017-11-08 Sida 1 (6) Ledamöter Vakant (S) Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande Lena Sjödahl (M), 2:e vice ordförande Ingvor Bergman (S) Vakant (SD) Niclas Hillestrand

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen KALLELSE Datum 2019-10-09 Sida 1 (5) Ledamöter Henric Hagberg (S) Karola Svensson (C), 1:e vice ordf. Adam Johansson (M), ordförande Dan Hovskär (KD) Jonas Larsson (SD) Ingvor Bergman (S),

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen KALLELSE Datum 2018-01-10 Sida 1 (6) Ledamöter Dan Gabrielsson (S), ordförande Karola Svensson (C), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M), 2:e vice ordf. Ingvor Bergman (S) Christopher Münch

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen KALLELSE Datum 2018-04-11 Sida 1 (5) Ledamöter Dan Gabrielsson (S), ordförande Karola Svensson (C), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M), 2:e vice ordf. Ingvor Bergman (S) Christopher Münch

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen KALLELSE Datum 2016-04-06 Sida 1 (6) Ledamöter Conny Johansson (S), ordförande Karola Svensson (C), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M), 2:e vice ordf. Ingvor Bergman (S) Vakant (SD) Niclas

Läs mer

kallas till sammanträde onsdagen den 16 december 2015 klockan 10:00 i Falköpingssalen, Stadshuset, för att behandla följande ärenden.

kallas till sammanträde onsdagen den 16 december 2015 klockan 10:00 i Falköpingssalen, Stadshuset, för att behandla följande ärenden. Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Datum 2015-12-16 Sida 1 (5) Ledamöter Conny Johansson (S), ordförande Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande Lena Sjödahl (M) Dan Hovskär (KD) Johanna Johansson

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen KALLELSE Datum 2017-09-06 Sida 1 (5) Ledamöter Conny Johansson (S), ordförande Karola Svensson (C), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M), 2:e vice ordf. Ingvor Bergman (S) Vakant (SD) Niclas

Läs mer

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 4 september 2013 klockan i Falköpingssalen, Stadshuset, för att behandla följande ärenden.

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 4 september 2013 klockan i Falköpingssalen, Stadshuset, för att behandla följande ärenden. KALLELSE Datum 2013-09-04 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Ledamöter Ulf Eriksson (C), ordförande Conny Johansson (S), 1:e v ordf. Håkan Arnesson (M), 2:e v ordf. Ingvor Bergman (S) Fredy Neüman (S) Johanna

Läs mer

kallas till sammanträde onsdagen den 13 december 2017 klockan 13:00 på Katarinas kontor, Stadshuset, för att behandla följande ärenden.

kallas till sammanträde onsdagen den 13 december 2017 klockan 13:00 på Katarinas kontor, Stadshuset, för att behandla följande ärenden. Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Datum 2017-12-13 Sida 1 (5) Ledamöter Vakant (S) Karola Svensson (C), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M) Dan Hovskär (KD) Johanna Johansson (SD) Inbjudna Dan Gabrielsson

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen Ledamöter Ersättare Tjänstemän Justering av protokoll Kommunstyrelsen Ärende Anteckningar 1.

KALLELSE Kommunstyrelsen Ledamöter Ersättare Tjänstemän Justering av protokoll Kommunstyrelsen Ärende Anteckningar 1. Kommunstyrelsen KALLELSE Datum 2014-08-13 Sida 1 (6) Ledamöter Ulf Eriksson (C), ordförande Conny Johansson (S), 1:e vice ordf. Håkan Arnesson (M), 2:e vice ordf. Ingvor Bergman (S) Fredy Neüman (S) Johanna

Läs mer

F LKOPING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL T(5)

F LKOPING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL T(5) F LKOPING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL T(5) Plats och tid Beslutande Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:00-15:05 Ingvor Bergman (S), ordförande Allan Bjärkhed (KD), tjänstg. ers. Johanna Johansson (SD) Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 3 april 2013 klockan i Falköpingssalen, Stadshuset, för att behandla följande ärenden.

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 3 april 2013 klockan i Falköpingssalen, Stadshuset, för att behandla följande ärenden. KALLELSE Datum 2013-04-03 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Ledamöter Ulf Eriksson (C), ordförande Conny Johansson (S), 1:e v ordf. Håkan Arnesson (M), 2:e v ordf. Ingvor Bergman (S) Fredy Neüman (S) Johanna

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 14:15 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Dag Hardyson (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon (C) Jens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Dan Gabrielsson (S), ordförande Karola Svensson (C), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M) Dan Hovskär (KD) Christopher Münch (SD), tjänstg. ers.

Dan Gabrielsson (S), ordförande Karola Svensson (C), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M) Dan Hovskär (KD) Christopher Münch (SD), tjänstg. ers. 1 (15) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:00 13:30 Beslutande Dan Gabrielsson (S), ordförande Karola Svensson (C), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M) Dan Hovskär (KD) Christopher Münch

Läs mer

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars 2013 klockan i Falköpingssalen, Stadshuset, för att behandla följande ärenden.

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars 2013 klockan i Falköpingssalen, Stadshuset, för att behandla följande ärenden. KALLELSE Datum 2013-03-06 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Ledamöter Ulf Eriksson (C), ordförande Conny Johansson (S), 1:e v ordf. Håkan Arnesson (M), 2:e v ordf. Ingvor Bergman (S) Fredy Neüman (S) Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Datum 2014-06-25 Sida 1 (5) Ledamöter Ulf Eriksson (C), ordförande Conny Johansson, (S), vice ordförande Håkan Arnesson (M) Caroline Lundberg (M) Dan Hovskär (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (8) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 13.15 15.15 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-05-30, kl. 08:00-10:48 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

Ajournering

Ajournering 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Roten, Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30-17.15 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S), ordförande Fredrik Jönsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.35 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Christopher Thorsson

Läs mer

kallas till sammanträde måndagen den 26 november 2018 klockan 9:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för att behandla följande ärenden.

kallas till sammanträde måndagen den 26 november 2018 klockan 9:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för att behandla följande ärenden. Kommunfullmäktige KALLELSE Datum 2018-11-26 Sida 1 (6) Ledamöter och ersättare Se förteckning på sista sidan Handlingar till ärendena på föredragningslistan kan beställas från kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef Sofie Eén, sekreterare Jonas Gabrielsson, C, ej tjg ers

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef Sofie Eén, sekreterare Jonas Gabrielsson, C, ej tjg ers 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Ivern, måndagen den, klockan 8.15-11.20 Beslutande Ledamöter Andreas Karlsson, C, ordförande Frida Skoog, M, 1:e vice ordförande Pia Hernerud, S, 2:e vice ordförande Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl 13:30 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), Ordförande Joakim Magnusson (C), 1:e vice ordförande Lars-Åke Bergstrand (S) Mira

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 49 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 50 Renovering av bro vid vandringsled, Mullsjö 2018/1253 5 kommun (Noabron) 51 Inköp av utrustning,

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), ersättare

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), ersättare 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 13.00-14.10 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-04-04, kl. 08:00-11:33 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Lennart

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Beslut om program för uppföljning av privata utförare

Beslut om program för uppföljning av privata utförare TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Handläggare Maria Ekblad 0152-291 78 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:76-003 2018-05-09 1/2 Beslut om program för uppföljning av privata utförare Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Karola Svensson (C), ordförande Dan Gabrielsson (S), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M) Dan Hovskär (KD) Johanna Johansson (SD)

Karola Svensson (C), ordförande Dan Gabrielsson (S), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M) Dan Hovskär (KD) Johanna Johansson (SD) 1 (10) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:00 13:50 Beslutande Karola Svensson (C), ordförande Dan Gabrielsson (S), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M) Dan Hovskär (KD) Johanna Johansson

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Sida 1 (22) Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 24 april 2018 kl 14:00-15:50 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Catrin Hulmarker (M) Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 13 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 14 Delgivningar 2018/4005 5 15 Statusrapport 2018/4006 6 16 Systematiskt kvalitetsarbete 2017/4023

Läs mer

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Höken, vån 3, Folkets Hus, Ludvika, tisdagen den 15 maj 2018, kl 9.00-10.15 Beslutande ledamöter Sten G Johansson (V) Susanne Andersson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-01-31, kl. 07:58-12:26 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Claes Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset 24 januari kl. 13.30 17.00 Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande M Elise Benjaminsson S Jessica Rodén L Niklas Herneryd SD Natalia E Henriksson

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott 1 2 Plats och tid Tryffeln, Sidenvägen 7F Paragrafer 280-285 kl. 13:15-16:15 Beslutande Utses att justera Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) (vice ordförande) Helena Carlström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 9.00 11.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Angelie Fröjd (M), ordf Teddy Nilsson (SD), vice ordf Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C) Wioletta Kopanska

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Solange Lagerkvist (KD) 22 Nils Baptist (L) Desirée Björk (Ö) Sebastian Persson (SD) Anna-Maria Svensson Gun Lindh Klara Löwenberg

Solange Lagerkvist (KD) 22 Nils Baptist (L) Desirée Björk (Ö) Sebastian Persson (SD) Anna-Maria Svensson Gun Lindh Klara Löwenberg Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:15 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Camilla Wallhed (M) Mats Ahlbom (M) Fleming Pedersen Dambo (M) Gustaf Axelsson

Läs mer

Bengt Sandberg (MP) Therese Mancini (S) Gunnar Selstam (C) Kent Östergren (S) Britt Lindgren (C) Therese Mancini (S) 61-62

Bengt Sandberg (MP) Therese Mancini (S) Gunnar Selstam (C) Kent Östergren (S) Britt Lindgren (C) Therese Mancini (S) 61-62 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, fredagen den 21 september 2018 kl 08:30 Beslutande Mikael Sternemar (L), Ordförande Jeannette Loy (M), 1:e vice ordförande Annica Erlandsson (S), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-24 Sida 1 (12) Plats och tid Norrabergskyrkan, Askersund kl. 13.00-15.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Gun-Britt Borelius

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum Kommunfullmäktige KALLELSE Datum 2017-06-26 Sida 1 (5) Ledamöter och ersättare Se förteckning på sista sidan Handlingar till ärendena på föredragningslistan kan beställas från kommunledningsförvaltningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

Program Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument

Program Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument Program Strategi Policy Riktlinje Riktlinjer för politiska styrdokument Dokumentnamn: Riktlinjer för politiska styrdokument Berörd verksamhet: Alla nämnder och förvaltningar Fastställd av: 2017-12-19 242

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Innehållsförteckning Socialnämnden 2019-09-05 1(13) Innehållsförteckning Sida SON 71/19 Information... 3 SON 72/19 Ej verkställda beslut, kv 2 2019... 4 SON 73/19 Delegationsordning för Lag om tobak och liknande varor (2018:2088)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Falköpingssalen, klockan 10.00-15.45 Beslutande Susanne Larsson (S), ordförande Hans Johansson (C), 1:e vice ordförande Janne Brisbo (M), 2:e vice ordförande Henric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (13) Plats och tid Mikaelstugan, onsdagen den 23 januari 2019 kl 09:00-10:50 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Mikael Henrysson (SD) Claes Osslén (SD) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-10-17, kl. 08:00-12:00 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Jerry Ahlström (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2019-04-15, kl. 17:35-18:30 Mötet ajournerades mellan 18:24 till 18:28 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Lennart Månsson (M) Bert Larsson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Måndag den 23 januari 2017 kl. 19.04 20.36 Beslutande Carin Hansson (M) Emma Köster (M) Karl-Gustav Nilsson (S) Janina Pettersson

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

Tid Onsdagen den 7 oktober 2015, kl I Ann-Christine Furustrand (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid Onsdagen den 7 oktober 2015, kl I Ann-Christine Furustrand (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott o Österåker Tid Onsdagen den 7 oktober 2015, kl 10.50- I 1.30 Plats Närvarande Utses att justera, 10:2 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Flädie Tid 2019-05-14, kl. 09:00-12:21 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Beslutande Övriga deltagare Fredrik Axelsson (M) Lena Wahlgren (M) Malin Taggu (M) Gun Larsson (L)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :00 Ajournering: kl. 14:10-14:20. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :00 Ajournering: kl. 14:10-14:20. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 15:00 Ajournering: kl. 14:10-14:20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S) ordf Fredrik Jönsson (C) vice ordf Teddy

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-11 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. Nils-Erik

Läs mer

Protokoll. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad

Protokoll. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 arbetsutskottet för utbildning, integration 2 Plats och tid Duvemåla, Kungsgatan 9 Paragrafer 29-34 kl. 13:30-15:30 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Anne Gunnevik (L)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-11.50. Paus klockan 09.45-10.00. Beslutande S Lisa Dahlberg L Niklas Herneryd C Lena Ferm Hansson M Tomas

Läs mer

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista 1/15 Plats och tid Gustav Vasa, Kommunhuset, Strängnäs kl. 08:45-10:00 Paragrafer 1-7 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista Se deltagarlista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Paus klockan 14.50-14.55. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2019-01-21, kl. 18:30-20:15 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Lennart Månsson (M) Bert Larsson (M) Rune Netterlid (S) Emma Köster (M)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-08-15 1 (8) Plats och tid Hörsalen, klockan 09:30-10:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Cecilia V. Burenby (S),ordförande Birgitta Gunnarsson (C) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 08.00-13.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Remco Andersson (FP) Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Plats och tid Rum 101 kl. 16:00-18:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Thomas Svensson (S) (ordförande) Claes Olsson (M) (vice ordförande) Jan-Erik Lindström (S) Birgitta Evans

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-14.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordf Teddy Nilsson (SD), vice ordf Olof Röstin (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Sida 1 (16) Plats och tid Tibro kommunhus måndagen den 11 februari 2019 kl 14.00 15.20 ande Rolf Eriksson (S), ordförande Per-Olof Andersson (M) Catrin Hulmarker (M) Pierre Rydén (S) Catarina Davidsson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Lena Axelsson (S) Ann-Helen Nilsson (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Lena Axelsson (S) Ann-Helen Nilsson (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Politikerrummet, kommunhuset, 2018-09-13, kl. 13.00 14.30 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare Justerade paragrafer 36-41

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Lisbeth Ek (S), ordförande Johanna Johansson (SD), 1:e vice ordf. Fredy Neüman (S) Susanne Larsson (S) Christopher Münch (SD) Roland Svensson (M)

Lisbeth Ek (S), ordförande Johanna Johansson (SD), 1:e vice ordf. Fredy Neüman (S) Susanne Larsson (S) Christopher Münch (SD) Roland Svensson (M) 1 (8) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15:00 15:40 Beslutande Lisbeth Ek (S), ordförande Johanna Johansson (SD), 1:e vice ordf. Fredy Neüman (S) Susanne Larsson (S) Sven Fransson (C)

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Lina Pennlert KS 2017/0380

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Lina Pennlert KS 2017/0380 Tjänsteutlåtande 1 (6) Kommunstyrelsen Översyn av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete Ärendet Brottsförebyggande arbete och trygghetsfrågor är prioriterade uppgifter för Danderyds

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rum 226 kl. 09:00-10:10 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Marie Östh Karlsson (S) (ordförande) Hans Bergfelt (M) (vice ordförande) Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP)

Läs mer

Förslag från Färdtjänstnämnden om avgift för färdtjänstresor och färdtjänstens månadskort

Förslag från Färdtjänstnämnden om avgift för färdtjänstresor och färdtjänstens månadskort Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-01-26 Diarienummer 1447/14 Repronummer 10/15 Facknämnder Stadsutveckling Christina Gustafsson Telefon 031-368 04 45 E-post: christina.gustafsson@stadshuset.goteborg.se Förslag

Läs mer

Ronny Nilsson (S), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Bengt Marntell (C ), ersättare

Ronny Nilsson (S), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Bengt Marntell (C ), ersättare 1 (8) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.00 Beslutande Ronny Nilsson (S), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Bengt Marntell (C ), ersättare Övriga deltagande Ulf Bengtsson,

Läs mer

Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S), vice ordförande Olof Nilsson (S) Anders Beckman (C) Staffan Nygren (KD) Lennart Owenius (M)

Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S), vice ordförande Olof Nilsson (S) Anders Beckman (C) Staffan Nygren (KD) Lennart Owenius (M) Tid och plats Paragrafer Bevis om anslag Protokollets förvaringsplats Utses att justera ande Ledamöter 6 september 2019, kl. 13:30 16:00, ajournering kl. 14:45 14:55, IT-centrum Cassiopeia, Tierp 18-24

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kent Östergren (S) Ewa Ryberg (V) Bengt Sandberg (MP) 81-85

Kent Östergren (S) Ewa Ryberg (V) Bengt Sandberg (MP) 81-85 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, torsdagen den 25 oktober 2018 kl 08:30 Beslutande Mikael Sternemar (L), Ordförande Jeannette Loy (M), 1:e vice ordförande Annica Erlandsson (S), 2:e vice

Läs mer