Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f."

Transkript

1 Bilaga 2 Koncernen Folkhälsan samt Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. FO-nummer Verksamhetsberättelse och bokslut

2 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 Inledning Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. förverkligar sin uppgift, att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland, dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga hälsa, dels genom praktiska åtgärder ägnade att gynnsamt inverka på denna, genom att i egen regi bedriva internationellt framstående forskning vid Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors. Samfundet möjliggör de praktiska åtgärderna lokalt och regionalt på två sätt. Genom stöd till hälsofrämjande verksamhet och frivilligt engagemang som kanaliseras till Folkhälsans förbund rf och genom att upprätthålla serviceproduktion inom social- och hälsovård samt utbildning via av Samfundet ägda ickevinstdrivna bolag. Serviceproduktionen har organiserats i form av tre verksamhetsbolag. Folkhälsan Välfärd Ab har en mångsidig verksamhet i främst Nyland, Åboland och Österbotten. På Åland sköts serviceproduktionen av Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab. Folkhälsan Utbildning Ab bedriver utbildningsverksamhet på Solvalla i Esbo och på Norrvalla i Vörå samt ungdomsverkstaden Resurscentret Föregångarna i Vasa. Folkhälsans Fastigheter Ab ansvarar för service och fastighetsunderhåll i de av Samfundet ägda verksamhetsfastigheterna. Lokalt har Folkhälsan 98 filialföreningar som genomför frivilliginsatser och hälsofrämjande verksamhet, insatserna koordineras och stöds av Folkhälsans förbund rf. Folkhälsangruppen består således av flera juridiska enheter. Det är att observera att alla inte ingår i Samfundet Folkhälsans koncernbokslut. I Folkhälsankoncernen, för vilket detta koncernbokslut uppgjorts, ingår alla de aktiebolag där Samfundet äger minst 50 procent av aktierna. Därtill omfattar koncernbokslutet även sådana stiftelser där Samfundet genom att utse minst hälften av styrelsemedlemmarna har ett betydande inflytande. Utanför koncernbokslutet står två betydande helheter. För det första, de 98 lokala Folkhälsan föreningarna, de fyra landskapsföreningarna i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten samt deras centralorganisation Folkhälsans förbund. Samfundets utbetalade understöd till Förbundet finansierade, så som tidigare år, dess verksamhet. För det andra, Yrkesinstitutet Prakticum (Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab). Samfundet är med en ägarandel på 45 procent den avgjort största ägaren i Prakticum. Utöver de två utbildningsanordnarna på andra stadiet som Folkhälsan är ägare i har man ett omfattande samarbete även med andra utbildningsanordnare, högskolor och universitet. Främst kan nämnas Helsingfors universitets medicinska fakultet samt Yrkeshögskolan Arcada, med vilka man har samarbetsavtal. Ordinarie verksamhet Koncernens ordinarie verksamhet som består av tjänsteproduktion, forskning, fastighetsunderhåll och kapitalförvaltning uppvisar för år 2020 ett underskott uppgående till -10,9 miljoner euro (-11,1 miljoner euro år 2019). Det minskade underskottet hänför sig till att kostnadsnivån var något lägre än året innan, medan intäkterna inte sjönk riktigt lika mycket. Koncernens omsättning uppgår till 61,2 miljoner euro jämfört med 61,8 miljoner euro år Tjänsteproduktionen omfattar produktionen av social- och hälsovårdstjänster som under året bedrevs inom aktiebolagen Folkhälsan Välfärd Ab, Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab, samt inom Stiftelsen

3 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 Silviahemmet. Folkhälsan Utbildning har både grundläggande utbildning på andra stadiet inom idrott och fritt bildningsarbete. Bolaget Folkhälsan Sport Ab fusionerades med Folkhälsan Utbildning Ab Fastighetsunderhållet organiserades om under år 2020 till det nybildade bolaget Folkhälsans fastigheter Ab. Bolaget ansvarar i huvudsak för service och fastighetsunderhåll i de av Samfundet ägda verksamhetsfastigheterna. För vissa fastigheter köps tjänsterna av utomstående bolag. Bokslutet omfattar följande fastighets- och bostadsaktiebolag: Fastighets Ab Folkhälsanhuset i Brunakärr, Fastighets Ab Ulfsberg, Bostads Ab Folkhälsan Seniora i Ekenäs, Bostads Ab Folkhälsanhuset i Vanda, Folkhälsans Fastighets Ab Smedsby gård, Bostads Ab Folkhälsanhuset i Esbo, Solvalla Nedre Ab, Folkhälsanhusets Parkering Ab, Bostads Ab Folkhälsanhuset i Pargas, Bostads Ab Folkhälsanhuset i Mariehamn, Bostads Ab Folkhälsanhuset i Närpes, Bostads Ab Emeliehemmet i Karleby samt Fastighets Ab Prakticum. Inom Samfundet bedrivs så som tidigare noterats forskningen vid Folkhälsans forskningscentrum som är en resultatenhet inom Samfundet. Utöver forskningen tillhandahåller Samfundet Folkhälsan olika, för koncernen gemensamma, stabsfunktioner i vilka ingår ekonomiförvaltning, administration, HR, IT och kommunikation. Förmögenhetsförvaltningen bedrivs dels inom moderorganisationen och dels inom Folkhälsans forskningsstiftelse-kansanterveyden tutkimussäätiö sr. Utöver dessa nämnda sammanslutningar ingår även Seniorförsäljning Ab i Folkhälsankoncernen. Folkhälsans forskningscentrum Verksamheten i Folkhälsans forskningscentrum sker i två forskningsprogram, programmet för genetisk forskning, som leds av Anna-Elina Lehesjoki och programmet för folkhälsoforskning, som leds av Johan Eriksson. Forskningscentrumets direktion har som övergripande uppgift att koordinera forskningscentrumets verksamhet. Ordförande för direktionen är Tom Böhling och medlemmar är Christel Gripenberg-Lerche (viceordförande), Ilse Julkunen samt Georg Henrik Wrede. Direktionen sammanträdde tre gånger under Covid-19 pandemin påverkade forskningsverksamheten på många olika sätt. I mitten av mars 2020 blev majoriteten av personalen tvungna att distansarbeta och endast de mest kritiska laboratorieaktiviteterna fick fortsätta på plats i forskningscentret. Under sommaren och början av hösten fanns en viss flexibilitet för att utföra experimentellt arbete, men mot slutet av året blev striktare riktlinjer för distansarbete nödvändiga igen. Vissa projekt som krävde möten med studiedeltagare eller patienter lades mer or mindre på is under Grupperna utnyttjade den förändrade arbetssituationen bl.a. för att slutföra flera oavslutade publikationer, uppdatera databaser och utbilda personalen genom virtuella kurser. Hösten 2020 utsåg forskningscentrets direktion docent och ögonläkare Joni Turunen till gruppledare i forskningsprogrammet för genetik. Turunen hade verkat som projektledare inom centrumet under flera år och byggt upp sin egen forskningslinje om genetiska ögonsjukdomar. Under hösten påbörjades även rekryteringsprocessen för ytterligare en gruppledare till det genetiska programmet. Grupperna publicerade 246 originalpublikationer i vetenskapliga tidskrifter. Åtta doktorander från programmet för genetisk forskning och en från programmet för folkhälsoforskning försvarade sina doktorsavhandlingar vid Helsingfors universitet. Nio pro gradu -avhandlingar och fyra projekt för fördjupade studier i medicin slutfördes också vid forskningscentret under året. Forskningsverksamheten sker i nära samarbete med Helsingfors universitet inom ramen av ett samarbetsavtal som etablerades år

4 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR Sex forskningsgrupper från det genetiska programmet är affilierade till forskningsprogrammen vid Helsingfors universitets medicinska fakultet för perioden För att ytterligare stärka Folkhälsans forsknings synlighet anställde forskningscentret Simon Granroth som vetenskapskommunikatör i mars Granroth jobbar inom Samfundets kommunikationsteam med det specifika målet att popularisera forskningsresultat särskilt i sociala medier och i Folkhälsan-publikationer riktade till allmänheten. Centret anordnade sin andra svenskspråkiga studia generalia -föreläsning online i november, med temat livsstilsfaktorer och viktutveckling hos barn och ungdomar. Administrationen Styrelsen arbetade under år 2020 vidare med den strategiprocess som inleddes Strategin behandlas i någon form under varje styrelsemöte på beredning av strategiarbetsgruppen bestående av ordf. Siv Sandberg, Bengt Beijar, Helena Ewalds och Thor-Björn Wik. Strategiarbetsgruppen sammanträdde sju gånger under året. Strategin behandlades även under Samfundets strategidag i september och godkändes slutligen av höstmötet i december I strategin identifieras tre fokusområden; vi stärker känslan av sammanhang, vi verkar för en hälsofrämjande och hållbar livsstil och vi medverkar till livskvalitet för en åldrande befolkning. För fokusområdena skapas program. Utöver fokuseringen av verksamheten betonar strategin vikten av samarbeten både inom Folkhälsangruppen och med externa aktörer, samt behovet av att se över ägarstyrningen i syfte att öka transparensen. Styrelsen arbetar under 2021 vidare med implementeringen av strategin. För administrationen innebar Covid-19 pandemin, precis som för många andra organisationer, att nya arbetssätt och rutiner togs i bruk. Det utvidgade distansarbetet har inneburit att användningen av digitala verktyg, även nya sådana, tagits i bruk för att sköta det dagliga arbetet inom och mellan olika team, avdelningar och juridiska personer. Likaså har under år 2020 de flesta möten som involverat förtroendevalda skett digitalt. Pandemin och de olika lagar och myndighetsbeslut som följt av den har inneburit mer arbete kring juridiska frågeställningar och framtagande av interna regelverk och riktlinjer. Som en följd av detta har även nya administrativa grupper och strukturer skapats i syfte att hantera riskerna och försnabba beslutsgången. Dataskydds- och säkerhetsfrågorna är av stor vikt inom Folkhälsan p.g.a. verksamhetens natur och risker förknippade med dessa utgör en central faktor i planering av nya projekt och processer. Under 2020 har vi fokuserat särskilt på att ytterligare förstärka strukturerna i dataskydds- och säkerhetsarbetet Kommunikationsavdelningen År 2020 präglades för Kommunikationsavdelningens del av förberedelser för Folkhälsans 100-årsjubileum Jubileumsproducenten, som internt arbetade vid Kommunikationsavdelningen deltog också som förlagsredaktör i produktionen av Folkhälsans historia i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland. Folkhälsans historia blev ett vetenskapligt verk som många historieforskare har glädje av. Inför jubileet producerades också fyra jubileumslåtar och en ny barnlåt, en ny folkhälsanfilm, specialfilmer bland annat för barn, en naturstig tillsammans med Haltia och Aivoliitto, en digital porträttsamling på Folkhälsans hemsidor där Folkhälsans ordförande genom tiderna presenteras, en kalender där historian presenteras i förkortad form och nya webbsidor för medelsanskaffning

5 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 Covid-19 pandemin ändrade Kommunikationsavdelningens arbetsmetoder. Mycket av det som tidigare presenterats ansikte mot ansikte åt kunderna/brukarna blev nu digitala lösningar i form av filmer, animationer och powerpoint-presentationer. Också Finlands Lucia, vars synlighet Kommunikationsavdelningen ansvarar för löstes medelst digitala kanaler. Lösningen krävde en hel del planering och fördomsfrihet. För att hindra smittspridning har alla intervjuer vid Kommunikationsavdelningen gjorts per video och telefon och nya fotograferingar i Folkhälsans hus har gjorts sparsamt. Under verksamhetsåret tog man successivt i bruk Folkhälsans nya intranetsidor i samarbete med Samfundets HR-avdelning. Personaltidningen Folket fick en bredare innehållsmässig framtoning. Målgruppen är förutom personalen också Samfundets förtroendevalda. IT-avdelningen Under våren genomfördes en informationssäkerhetsanalys i samarbete med KPMG. Analysen resulterade i en slutrapport med åtgärdsförslag. Förslagen beaktas bl.a. i utvecklingen av dataskydds- och datasäkerhetspolicyn, men Covid-19 pandemin som bröt ut samtidigt har gjort att det inte kunnat bli någon helhjärtad satsning på att förverkliga dem. Covid-19 pandemin gjorde att vi blev tvungna att lägga tonvikten i satsningarna under året på utveckling och att ta i bruk distansarbetsredskap. Planen var att ta i bruk Teams och Office365-lösningar behärskat under 2020, men vi fick istället koncentrera oss på att i snabb takt genomföra övergången från Skype till Teams, och på att få Teams i användning för alla, vilket krävde omfattande omorganisering och uppdatering av IT-miljön. Andra redskap, t.ex. Zoom, togs också i bruk, eftersom Teams var ganska outvecklat i början av pandemin. Vi blev också tvungna att öka antalet vpn-licenser för distansarbete. Folkhälsan beviljades i början av året non profit status hos bl.a. Microsoft. Vårt treåriga avtal med Microsoft gick ut under sommaren, och ersattes av ett avtal som baserar sig på Office365, eftersom non profit statusen inte går att tillämpa på den gamla avtalsformen. Den nya statusen innebär inbesparingar på drygt euro per år i licenskostnader, men att den baserar sig på Office365 har också medfört mycket arbete med att organisera om IT-miljön. Arbetet pågår fortfarande, så att vi så småningom ska kunna utnyttja alla möjligheter i Office365. Under hösten gick vi igenom de system som innehåller patientuppgifter för förbättring av säkerheten i dem. Oanvända konton rensades bort och processerna förbättrades för att minimera säkerhetsriskerna, detta arbete har fortsatt under En integration mellan AD och HR-systemet Sympa togs dessutom i bruk. Då alla enheters personal finns i Sympa kommer bl.a. den automatiska avstängningen av konton då personal slutar att ytterligare förbättra säkerheten. Covid-19 pandemin har överhuvudtaget präglat arbetet under största delen av året. Tekniken har fungerat för möten och distansarbete, i vissa fall har den också lett till fördelar och nya möjligheter, men den utdragna pandemin försvårar ändå samarbetet inom IT-personalen

6 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 Finansierings- och investeringsverksamhet År 2020 präglades mycket starkt av COVID-19 pandemin och blev därmed på många sätt ett mycket speciellt år. På aktiemarknaderna tog sig detta uttryck i att börskurserna rasade extremt snabbt från mitten av februari till slutet av mars för att sedan återhämta sig under resten av året, så att avkastningen på de flesta marknaderna landade på ett klart plus för år Stor osäkerhet inför framtiden samt starka rekommendationer från Europeiska centralbanken ledde dock till att många bolag var mycket återhållsamma i sin dividendutdelning, vilket ledde till att direktavkastningen blev klart lägre än året innan. Avkastningen för koncernens finansierings- och investeringsverksamhet omfattar dels avkastningen från Samfundets fritt disponibla och öronmärkta fonder (inklusive Inez och Julius Polins fond) och dels Folkhälsans Forskningsstiftelses avkastning. Av avkastningen utgjordes 18,6 miljoner euro av räntor och dividender vilket är 8,9 miljoner mindre än år Av skillnaden förklaras 5,1 miljoner av extra dividender år 2019, medan resten närmast hänför sig till försiktighetsåtgärder med hänsyn till COVID-19 pandemin. Hyresintäkterna sjönk med 4,3 % jämfört med föregående år, vilket dels förklaras av regleringar av hyresintäkter som hänför sig till utgiftsnivån och dels av sålda lägenheter och sänkt hyra till följd av COVID-19. Realisationsvinster och -förluster, upp- och nedvärderingar av placeringar samt i fondreglementen fastställda andelar av direktavkastningen har överförts till fondkapitalet. Dessa påverkar därmed inte det disponibla resultatet. Allmänna understöd och donationer Under allmänna understöd och donationer upptas nettot av en fastighetsdonation omfattande 5 fastigheter i Kallvik i Helsingfors och kostnader förknippade med donationsvillkoren om sammanlagt 335 tusen euro samt återbäring av en förvaltningsprovision från Aktia om ca. 45 tusen euro samt ytterligare donationer och understöd från b.la. Wahlbergs fond inom Svenska litteratursällskapet i Finland. Under donationer för fondering upptas en testamentarisk donation av Ruth/Else Malmberg för 92 tusen euro samt försäljningen av en fastighet i anslutning till Marita Viola Sandlins testamente för 139 tusen euro. Styrelsens förslag gällande årets resultat för Samfundet Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens överskott om ,06 euro ( ,08 euro) förs till det egna kapitalet. Samfundets förvaltning Samfundets möten och medlemmar Samfundet sammanträdde till två ordinarie möten, vårmötet hölls 26.5 och höstmötet Deltagandet skedde på distans p.g.a. Covid-19 pandemin restriktioner. Den traditionella strategidagen flyttades från april till att hållas, även den på distans, till lördag 19 september

7 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 Höstmötet valde Nina Immonen till ny medlem i styrelsen efter Ilse Julkunen som undanbett sig återval. Höstmötet beslutade att välja nya arbetande ledamöter till de tre lediga platser som fanns, nya ledamöter är: Maïmouna Jagne-Soreau, Petra Kouvonen och Pia-Maria Sjöström. Samfundets medlemmar var vid årets slut 3 hedersledamöter, 14 korresponderande medlemmar och 60 arbetande ledamöter samt de 4 landskapsföreningarna. Samfundets styrelse Samfundets styrelse bestod år 2020 av ordförande Siv Sandberg, viceordförande Tom O. Böhling skattmästare Marcus Rantala och styrelseledamöterna Jennie Elfving, Helena Ewalds, Lisbeth Fagerström, Christel Gripenberg-Lerche, Ilse Julkunen, Stefan Törnqvist, Kristian Wahlbeck och de fyra landskapsföreningarnas ordföranden Eva Biaudet suppleant Sylvi Beck (Nyland), Minna Nilsson suppleant Malin Ekman (Åboland), Thor-Björn Wik suppleant Ove Mattsson (Åland), Bengt Beijar suppleant Pia Grankvist (Österbotten). Samfundets verkställande direktör Georg Henrik Wrede är föredragande och förvaltningsdirektör Niklas Talling sekreterare vid styrelsens möten. Under året sammanträdde styrelsen tolv gånger, varav två möte hölls fysiskt och de övriga på distans via Teams eller som e-postmöte. Styrelsemedlemmarna erhåller inget arvode. Samfundets förvaltningsnämnd Samfundets förvaltningsnämnd har bestått av ordförande Siv Sandberg, skattmästare Marcus Rantala, arbetande ledamot Alexander Bargum och vd Georg Henrik Wrede. Styrelsens viceordförande Tom O. Böhling har närvaro- och yttranderätt på förvaltningsnämndens möten. Förvaltningsdirektör Niklas Talling har fungerat som förvaltningsnämndens sekreterare. Under år 2020 sammanträdde förvaltningsnämnden fjorton gånger, varav två möten hölls fysiskt och de övriga på distans per Teams eller som e-postmöten. Medlemmarna erhåller inget arvode. Samfundets revisorer Samfundets ordinarie revisorer var CGR Petter Lindeman och CGR Eetu Anttonen och revisorssuppleanter var CGR Martin Grandell och CGR Fanny Johansson, samtliga från revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers. Revisorerna betalas enligt räkning. Samfundets vd och Folkhälsans ledningsgrupp Samfundets verkställande direktör är Georg Henrik Wrede. Övriga medlemmar i Folkhälsans ledningsgrupp (FLG) är dels direktörerna vid Samfundet och dels inom de andra enheterna. Till FLG hörde under år 2020 ekonomidirektör Christer Holmström, IT-direktör Jan Selén, förvaltningsdirektör Niklas Talling, kommunikationsdirektör Camilla Westerlund, forskningsdirektör Anna-Elina Lehesjoki och fastighetsdirektör samt vd för Folkhälsans Fastigheter ab Johan Johansson, vd Gun Eklund (Folkhälsan Välfärd Ab), förbundsdirektör Viveca Hagmark (Folkhälsans förbund rf), vd Tomas Järvinen (Folkhälsan Utbildning Ab). Ledningsgruppens sekreterare var under våren VD-assistent Mona Kautto och efter hennes pensionering ledningens assistent Karin Lassenius. Utöver sedvanliga FLG möten har

8 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 ledningsgruppen varje vecka gjort en uppföljning av COVID-19 pandemin. Vid de regelbundna uppföljningsmöten som hållits p.g.a. pandemin har även Niclas Forsström vd för Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab deltagit. Folkhälsans medarbetare År 2020 hade Folkhälsangruppen 1349 anställda (1 297 år 2019) och sammantaget gjordes 1132 personalarbetsår (1 080). Den största arbetsgivaren inom Folkhälsangruppen var Folkhälsan Välfärd Ab inkl. Stiftelsen Silviahemmet med 773 (748) arbetsår följt av Samfundet 157 (153), Folkhälsans förbund rf 95 (87), Folkhälsan Utbildning Ab 61 (55), Folkhälsan på Åland, inkluderande både landskapsföreningen och Allaktivitetshuset Ab 46 arbetsår (37). Av dessa ovannämnda ingår inte Folkhälsans förbund rf och Landskapsföreningen på Åland i koncernen, utöver dessa även finns anställda inom Folkhälsans lokalföreningar som inte heller omfattas av detta koncernbokslut. Medelåldern för Folkhälsans medarbetare var ca 43 år (43) och av Folkhälsans medarbetare var 83 (83 %) kvinnor. Personalkostnaderna i de delar som ingår i koncernen uppgick till 48,4 (48,5) miljoner euro. Folkhälsans juridiska enheter förutom Folkhälsan Utbildning Ab och Folkhälsans enheter på Åland är medlemmar i arbetsgivarförbundet Välfärdsbranschens Förbund (HALI). Folkhälsan har avtal med läkarcentralen Aava för arrangerandet av företagshälsovården och erbjuder sina anställda en företagshälsovård utöver det lagstadgade. Aktuella investeringar Solvalla fas 2 Detaljplanen, som möjliggör en rivning och återställande av den aktuella delen av fastigheten, har vunnit laga kraft. Planeringen av projektet har pågått under året och enligt planerna kan byggprojektet inledas hösten/vintern Holmsgården på Norrvalla Holmsgården på Norrvalla har genomgått en grundrenovering under året och kommer att igen kunna tas i bruk sommaren Kristinagården Den nya stadsplanen för Kristinagårdens tomt har beretts under året. I slutet av februari 2021 godkände stadsfullmäktige i Helsingfors stadsplanen, men planen underkastades besvär varför tidtabellen för projektet skjuts fram. Seniorboende i Godby Ett intentionsavtal med Finströms kommun på Åland har under året ingåtts. I enlighet med avtalet står Folkhälsan i beråd att uppföra ett ca 2500 m 2 stort allaktivitetshus innefattande 25 lägenheter för äldre samt tillhörande verksamhets och allmänna utrymmen. Byggstart planeras tidigaste till våren Utsikterna för år 2021 efter verksamhetsårets utgång COVID-19 pandemin påverkar fortsättningsvis verksamheten

9 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 COVID-19 pandemin som bröt ut i mars 2020 påverkar fortsättningsvis Folkhälsans verksamhet på ett betydande sätt både under år 2021 och på lång sikt. Påverkan är ändå olika inom olika delar av Folkhälsan. För Samfundet Folkhälsan som bedriver forskning samt handhar stabsfunktionerna i koncernen och handhar finansieringen av den stadgeenliga verksamheten har pandemin främst inneburit ett ökat tryck på IT, kommunikation och administrativa processer. Distansarbete har under våren 2021 fortsatt i omfattande grad inom hela Samfundet, dvs såväl inom forskningen som administrationen. Folkhälsans Förbund rf som är en stor mottagare av understöd från Samfundets fonder för speciella ändamål har i bokslutet för år 2020 bokat 0,6 milj. euro som förskott eftersom verksamheten inom Förbundet pga. Corona pandemin inte kunde genomföras, detta påverkar behovet av understöd för år 2022 som beviljas på hösten Läget på finansmarknaden har trots allt varit relativt gott under inledningen av år Genom massiva stöd från centralbankerna har aktiemarknaden utvecklats positivt, samtidigt är det fortsättningsvis svårt att förutse hur länge återhämtningen kommer att ta speciellt inom EU som ligger betydligt efter USA i vaccineringar. Dividender har uteblivit inom vissa sektorer vilket påverkar Samfundets ekonomiska situation. Tack vare betydande reserver av likvida medel i de av Samfundet förvaltade portföljerna, samt ackumulerade reserver av disponibla medel i de öronmärkta fonder Samfundet förvaltar, estimerar vi att Samfundet finansiellt kan rida ut krisen ifall den inte blir mycket långvarig. Folkhälsan Välfärd Ab Bolaget påverkas kraftigt av de undantagsbestämmelser som med anledning av COVID-19 pandemin infördes år 2020 och som i varierande grad varit i kraft under Främst har pandemin inneburit ökande personalkostnader p.g.a. av ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ökande med 30 procentenheter under år 2020 jmf med år För våren 2021 fortsätter de negativa konsekvenserna av pandemin att påverka bolaget starkt. I budgetering får år 2021 har man räknat med att pandemin fortsätter till och med våren, läget efter sommaren kommer att vara avgörande för hur man kan följa godkända budgeter. Pandemin har även överskuggat arbetet med social- och hälsovårdsreformen och osäkerhet råder kring hur reformen kommer att genomföras i praktiken. Folkhälsan Utbildning Ab Undervisningen sker delvis på distans p.g.a. av pandemin. Ur ekonomisk synvinkel är det främst försäljningsverksamhet drabbas hårt av pandemin då restriktionerna begränsat möjligheten att ta emot kunder. Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab Bolaget har anpassat verksamheten men pandemin medför så länge begränsningar och försiktighetsåtgärder pågår både extra personalkostnader och minskade intäkter. Folkhälsans Fastigheter Ab Bolaget har inlett sin verksamhet under COVID-19 pandemin och år 2021 kommer att bli det första hela verksamhetsåret. Pandemin påverkar bolaget enbart begränsat

10 KONCERNEN FOLKHÄLSAN samt SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. FO-nummer Bokslut

11 KONCERNEN FOLKHÄLSAN samt SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. FO-nummer INNEHÅLLSFÖRTECKNING Resultaträkning sid. 1 Balansräkning sid. 2 Finansieringsanalys sid. 3 Noter till bokslutet sid. 4 Underteckningar sid. 14

12 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. FO-nummer R E S U L T A T R Ä K N I N G koncern koncern moder moder ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter Intäkter från serviceverksamhet , , , ,78 Övriga understöd , , , ,12 Försäljning av bostadsaktier 0, ,00 Hyror och arrenden , , , ,04 Övriga intäkter , , , , , , , ,70 Kostnader Personalkostnader , , , ,13 Förnödenheter , , , ,15 Kostnader för sålda bostadsaktier 0, ,00 0,00 0,00 Tjänster , , , ,56 Lokalkostnader , , , ,64 Avskrivningar , , , ,00 Understöd , , , ,00 Övriga kostnader , , , , , , , ,96 Verksamhetens underskott , , , ,26 FINANSIERINGS- OCH INVESTERINGSVERKSAMHET Intäkter Räntor och dividender , , , ,21 Donationer för fondering 0,00 986,92 0,00 986,92 Realisationsvinster / - förluster , , , ,30 Hyror och arrenden , , , ,13 Övriga intäkter , , , , , , , ,17 Kostnader Fondering av donation 0,00 0,00 0,00 986,92 Lokalkostnader , , , ,01 Avskrivningar , , , ,50 Nedvärdering/återföring av placeringar , , , ,02 Understöd , , , ,06 Övriga kostnader , , , , , , , ,92 Resultat finans.- och invest.verksamhet , , , ,25 Överföringar, fondkapital , , , ,78 ALLMÄNNA UNDERSTÖD OCH DONATIONER Övriga donationer och understöd , , , ,47 Donationer för fondering , , , , , , , ,87 Resultat före minoritetsandelar , , , ,08 Minoritetsandelar , ,34 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat , , , ,08 B E R Ä K N I N G A V D I S P O N I B E L T R E S U L T A T : Fondering av realisationsvinster/förluster , , , ,77 Fondering av donationer till minnesfonder , , , ,40 Fondering av resultatet till dispositionsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens disponibla resultat , , , ,91 1 1

13 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. FO-nummer B A L A N S R Ä K N I N G koncern koncern moder moder A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , ,16 0,00 0,00 Övriga utgifter med lång verkningstid , , , , , , , ,66 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , , , ,53 Byggnader och konstruktioner , , , ,50 Maskiner och inventarier , , ,00 0,00 Övriga materiella tillgångar , ,32 0,00 0,00 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggn , ,44 0,00 0, , , , ,03 Placeringar Andelar i närstående bolag 0,00 0, , ,78 Övriga aktier och andelar , , , ,18 Fordringar hos närstående organisationer 0,00 0, , ,00 Övriga fordringar ,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,65 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Färdiga produkter / varor , ,06 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , , , ,83 Fordringar hos närstående organisationer 0,00 0, ,00 0,00 Interna fordringar, Fonder med egen täckning 0,00 0,00 0, ,53 Övriga fordringar , , , ,73 Resultatregleringar , , , , , , , ,87 Bankdepositioner , ,00 0,00 0,00 Kassa och bank , , , , , , , , , , , ,55 MINNESFONDER , , , ,20 FONDER MED EGEN TÄCKNING Mark och vattenområden 0, ,00 0, ,00 Placeringar , , , ,53 Interna fordringar, Samfundet 0,00 0, , ,97 Fordringar på koncernbolag 0,00 0, , ,00 Resultatregleringar , , , ,50 Övriga fordringar 0, , , ,00 Kassa och bank , , , ,13 FONDER MED EGEN TÄCKNING , , , , , , , ,33 koncern koncern moder moder P A S S I V A EGET KAPITAL Kapital inklusive minnesfonder , , , ,99 Räkenskapsperiodens resultat , , , , , , , ,07 MINORITETSANDEL Minoritetsandel , ,54 0,00 0,00 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut , ,15 0,00 0,00 Övriga långfristiga skulder ,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 Kortfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut , ,60 0,00 0,00 Latent skatteskuld , ,53 0,00 0,00 Erhållna förskott , ,05 0,00 0,00 Skulder till leverantörer , , , ,69 Skulder till närstående bolag 0,00 0, ,00 0,00 Övriga skulder , , , ,41 Interna skulder, Fonder med egen täckning 0,00 0, , ,97 Resultatregleringar , , , , , , , , , , , ,13 MINNESFONDER , , , ,20 FONDER MED EGEN TÄCKNING Eget kapital , , , ,82 Externa skulder , , , ,62 Resultatregleringar , , , ,62 I och J Polin understöd för följande år , , , ,54 Interna skulder, Samfundet 0,00 0,00 0, ,53 FONDER MED EGEN TÄCKNING , , , , , , , ,33 2

14 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. FO-nummer Finansieringsanalys 1. Folkhälsan exklusive fonder med egen täckning, euro koncern koncern moder moder 1-12/ / / /2019 A Kassaströmsbidrag från verksamheten T euro T euro T euro T euro Ordinarie verksamheten, redovisat resultat Avskrivningar på anläggningstillgångar Förändring av avsättningar/minoritetens andel Allmänna donationer och understöd, redovisat resultat Ökning (-)/ minskning (+) av omsättningstillgångar Ökning(-)/ minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder Verksamhetens kassaströmsbidrag (A) B C Investeringarnas kassaströmsbidrag Bidrag från finansieringsverksamhet och Fonder med egen täckning Nettokassaflöde från materiella tillgångar Nettokassaflöde från placeringar Investeringarnas kassaströmsbidrag (B) Finansieringens kassaströmsbidrag Förändring av minoritetsandelar Förändring av långfristiga skulder Återbetalning av lån till kreditinstitut Finansieringens kassaströmsbidrag (C) D Förändring av likvida medel (A+B+C) Likvida medel Likvida medel Finansieringsanalys 2. Fonder med egen täckning, euro koncern koncern moder moder 1-12/ / / /2019 T euro T euro T euro T euro Räntor, dividender och hyror Utbetalda understöd Placeringar Övriga Erhållen donation Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel

15 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. NOTER TILL BOKSLUTET FO-nummer ANVÄNDA BOKSLUTSPRINCIPER Koncernbokslutets omfattning och principer Följande juridiska enheter ingår i koncernbokslutet: Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. (moderbolag), Folkhälsan Välfärd Ab, Folkhälsan Utbildning Ab, Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab, Folkhälsans Fastigheter Ab Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö, Stiftelsen Silviahemmet r.s., Fab Folkhälsans Seniorhus i Helsingfors, Fab Ulfsberg Bab Folkhälsan Seniora i Ekenäs, Bab Folkhälsanhuset i Mariehamn, Fab Smedsby Gård, Bab Folkhälsanhuset i Vanda, Bab Folkhälsanhuset i Esbo, Bab Folkhälsanhuset i Pargas, Folkhälsanhusets Parkering Ab, Seniorförsäljning Ab Bab Folkhälsanhuset i Närpes, Bab Emeliehemmet i Karleby samt Fab Prakticum. Solvalla Nedre Ab har fusionerats in i Folkhälsan Utbildning Ab och Folkhälsan Sport Ab har fusionerats in i Folkhälsan Utbildning Ab Koncernens interna affärstransaktioner, fordringar och skulder samt ägoandelar har eliminerats. Bokföringsprinciper och värdering av tillgångar Bokslutet för 2020 är uppgjort enligt bokföringslagens stadganden, vilket innebär att verksamhetens intäkter och kostnader redovisas periodiserade enligt prestationsprincipen. Bokslutet har vad värderingsprinciper gäller uppgjorts enligt samma principer som tidigare. I enlighet med principen för föregående år har i den officiella resultaträkningen alla interna intäkter och kostnader eliminerats. Ordinarie verksamheten har i resultaträkningen noterats på en totalnivå. I förtydligande syfte har en sammanställning över verksamhetsområdena inom koncernen Folkhälsan gjorts, varom redovisas i not 2. I enlighet med principen från tidigare år bokförs realisationsvinster från försäljning av minnesfondernas värdepapper direkt i resultaträkningen och medför således en resultatpåverkan. Därtill bokförs även understöden ur fonder med egen täckning till Samfundets dotterbolag direkt som ett understöd ur fonden. Tillgångarna redovisas enligt anskaffningsutgifterna. Byggnader och därtillhörande saneringar avskrivs lineärt på 50 år. Aktiveringar inom gruppen övriga utgifter med lång verkningstid avskrivs lineärt på 5 år. Till den del aktiveringen härstammar från en verksamhetsfastighet avskrivs aktiveringen lineärt på 50 år. Maskiner och inventarier avskrivs lineärt på 5 år. I enlighet med tidigare års principer, har på de under år 2020 aktiverade anskaffningarna inga avskrivningar gjorts. Dotterbolagen i form av aktiebolag följer främst näringsskattelagens stadganden om avskrivningstider. Bokföringslagens bestämmelser i enlighet med IFRS 9 har föranlett användningen av vissa bokslutspriciper. Den väsentligaste är hanteringen av placeringarna. De årliga ökningarna och minskningarna av marknadsvärdet jämfört med anskaffningsvärdet bokförs som en nedvärdering resp. uppvärdering i resultaträkningen. Bokföringsprincipen har föranlett att i bokslutet tillämpas bokföringslagens huvudregel som stipulerar bokning till anskaffningsvärde. Placeringarna uppgår nu i balansräkningen till sitt historiska anskaffningsvärde eller för år 2020 till ett lägre marknadsvärde på bokslutsdagen. En specifikation av marknadsvärdet per tillgångsslag visas i noterna. Bokföringsprincipen har medfört att en nedvärdering av samtliga aktier vars bokföringsvärde överstiger marknadsvärdet gjorts med resultateffekt i resultaträkningen för år 2020 i likhet med år Också i årets bokslut har Inez och Julius Polins fond tagits med som en del av Samfundets Folkhälsan bokslut, detta efter att fondens status undersökts och konstaterats vara ett rättssubjekt utan självständig status. Enligt fondens reglemente skall fondens räkenskaper skötas av Samfundet Folkhälsan, vilket också hittills varit fallet. Fondens resultaträkning och balansräkning för 2020 ingår i Samfundet Folkhälsans resultaträkning och balansräkning. Då understödet som Samfundet Folkhälsan erhåller av Inez och Julius Polins fond bokas som kostnad och skuld i fonden enligt prestationsprincipen, men bokas i Samfundet det år det erhållits, har understödet i koncernen tillagts som intäkt och fordran i moderbolaget för att kunna elimineras i koncernbokslutet. Det understöd som moderbolaget har som intäkt i sin bokföring har i koncernen förts till tidigare räkenskapsperioder resultat. 2 VERKSAMHETSSEKTORERNAS RESULTAT Nedan en specifikation över koncernens resultat sektorvis. Eftersom modersamfundet endast består av forskning, stödfunktioner och ledning och stabsfunktioner visas inte dess resultat separat. Uppgifterna per verksamhet är efter koncernelimineringar. koncern koncern Förändring Förändring ORDINARIE VERKSAMHET T euro T euro i % i T BARNVERKSAMHET Intäkter Intäkter från serviceverksamhet ,5 % 163 Understöd och donationer ,5 % -87 Övriga intäkter ,9 % ,6 % 69 Kostnader Personalkostnader ,7 % -137 Övriga kostnader ,6 % ,5 % ,2 % 115 MEDICINSK VERKSAMHET Intäkter Intäkter från serviceverksamhet ,9 % -490 Understöd och donationer ,7 % -203 Övriga intäkter ,2 % ,3 % -693 Kostnader Personalkostnader ,5 % -120 Övriga kostnader ,9 % ,8 % ,9 %

16 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. NOTER TILL BOKSLUTET FO-nummer koncern koncern Förändring Förändring T euro T euro i % i T ÄLDREOMSORG OCH SERVICEBOENDE Intäkter Intäkter från serviceverksamhet ,2 % Understöd och donationer ,3 % 57 Övriga intäkter ,4 % ,3 % Kostnader Personalkostnader ,7 % Övriga kostnader ,4 % ,0 % ,8 % 173 UTBILDNING OCH IDROTT Intäkter Intäkter från serviceverksamhet ,0 % -592 Understöd och donationer ,8 % 203 Övriga intäkter ,5 % ,4 % -420 Kostnader Personalkostnader ,4 % -312 Övriga kostnader ,3 % ,6 % ,9 % -113 FORSKNING Intäkter Understöd och donationer ,1 % -177 Övriga intäkter 7 7-1,5 % ,1 % -177 Kostnader Personalkostnader ,1 % -168 Övriga kostnader ,2 % ,1 % ,3 % 49 STÖDFUNKTIONER (inklusive Fastighetsbolag) Intäkter Intäkter från serviceverksamhet ,2 % -978 Hyror och arrenden ,8 % 21 Övriga intäkter ,6 % ,7 % -995 Kostnader Personalkostnader ,3 % -99 Övriga kostnader ,2 % ,3 % ,3 % -31 LEDNING OCH STABER Intäkter Intäkter från serviceverksamhet ,0 % 151 Understöd och donationer ,1 % 129 Övriga intäkter ,3 % ,0 % 218 Kostnader Personalkostnader ,3 % -274 Övriga kostnader ,3 % ,3 % ,6 % 702 Verksamhetens resultat ,2 % 245 Verksamhetssektorernas intäkter, BARNVERKSAMHET, 19,8% MEDICINSK VERKSAMHET, 9,9 % ÄLDREOMSORG OCH UTBILDNING OCH IDROTT, SERVICEBOENDE, 46,1 % 8,6 % FORSKNING, 5,4 % STÖDFUNKTIONER (inkl. LEDNING OCH STABER, 1,0 Fastighets-bolag), 9,4 % % 5 5

17 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. NOTER TILL BOKSLUTET FO-nummer NÄRSTÅNDE SAMMANSLUTNINGAR 3.1. AKTIEBOLAG DÄR MODERSAMFUNDET HAR AKTIEMAJORITET Ägarandelar Ägarandel Ägarandel Bokf.värde Bokf.värde (T euro) (T euro) Folkhälsan Välfärd Ab 100 % 100 % Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab 100 % 100 % 8 8 Folkhälsan Utbildning Ab 100 % 83,11 % Fastighets Ab Ulfsberg 100 % 100 % Bab Folkhälsanhuset i Esbo 54,51 % 54,51 % Bostads Ab Folkhälsan Seniora i Ekenäs 58,59 % 58,59 % Bab Folkhälsanhuset i Pargas 61,1 % 61,1 % Folkhälsans Fastighets Ab Smedsby Gård 67,18 % 67,18 % Fastighets Ab Folkhälsanhuset i Vanda 69 % 69 % Fastighets Ab Folkhälsans Seniorhus i Helsingfors 77,11 % 77,11 % Folkhälsanhusets Parkering Ab (i Vasa) 51,35 % 51,35 % Bab Folkhälsanhuset i Närpes 65,32 % 65,32 % Fastighets Ab Prakticum 100 % 100 % Seniorförsäljning Ab 100 % 100 % Solvalla Nedre Ab*** 100 % 76 Bab Emeliehemmet i Karleby 100 % 100 % Folkhälsans Fastigheter Ab (grundat 2020) 100 % Bab Folkhälsanhuset i Mariehamn* 61,27 % 61,27 % * ägs av FH Allaktivitetshus på Åland Ab Folkhälsan Sport Ab** 100 % 200 ** ägs av FH Utbildning Ab fusionerats i Folkhälsan Utbildning Ab Solvalla Nedre Ab*** *** fusionerats i Folkhälsan Utbildning Ab Kort om samfunden Omsättning Omsättning Resultat Resultat T euro T euro T euro T euro Folhälsan Välfärd Ab Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab Folkhälsan Utbildning Ab Folkhälsans forskningsstiftelse - Kansanterveyden tutkimussäätiö Stiftelsen Silviahemmet Fastighets Ab Ulfsberg Bab Folkhälsanhuset i Esbo Bostads Ab Folkhälsan Seniora i Ekenäs Bab Folkhälsanhuset i Pargas Folkhälsans Fastighets Ab Smedsby Gård Fastighets Ab Folkhälsanhuset i Vanda Fastighets Ab Folkhälsanhuset i Brunakärr Bab Folkhälsanhuset i Mariehamn * Folkhälsan Sport Ab** Folkhälsanhusets Parkering Ab Bab Folkhälsanhuset i Närpes Fastighets Ab Prakticum Seniorförsäljning Ab Solvalla Nedre Ab*** Folkhälsans Fastigheter Ab 0-28 Bab Emeliehemmet i Karleby * ägs av FH Allaktivitetshus på Åland Ab ** Fusionerats i Folkhälsan Utbildning Ab *** Fusionerats i Folkhälsan Utbildning Ab ÖVRIGA NÄRSTÅENDE SAMMANSLUTNINGAR INGÅR INTE I KONCERNEN P.G.A. ATT BESTÄMMANDERÄTT INTE FINNS Stiftelsen Breidablick Sommarhem för skolbarn FAb Svenska Gården i Lahtis (33,33 %) Svenska Semesterförbundet i Finland r.f. FAB Svenska Gården i Hyvinge (26,42 %) Folkhälsans Förbund r.f. Asunto Oy Porvoon Toffee (22,68 %) FastighetsAb Norrvalla (50%) Asunto Oy Topeliuksenkatu 33 (35,21 %) Bab Folkhälsanhuset Wasa (37,65 %) Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors (38,88 %) Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (45,00 %) Bostads Ab Ekenäs Prästängsgatan 14 A As Oy (29,03%) 6 6

18 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. NOTER TILL BOKSLUTET FO-nummer PERSONALUPPGIFTER koncern koncern moder moder Personalantal Personalantalet har i medeltal under året varit följande: koncern koncern moder moder Personalkostnader 2020 (T euro) 2019 (T euro) 2020 (T euro) 2019 (T euro) Löner Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Övriga personalkostnader Totalt Stipendiater Antal anställda stipendiater inom forskningsverksamhet Utbetalt stipendiebelopp (T euro) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Avskrivningarna har år 2020 gjorts enligt följande plan: Övriga utgifter med lång verkningstid Övriga utgifter med lång verkn.tid5 år lineär avskrivning på grundsanering av aktielägenheter Övriga utgifter med lång verkn.tid50 år lineär avskrivning på grundsanering av aktielägenheter som nyttjas för Folkhälsans verksamhet Fastigheter: Egna fastigheter och därtillhörande saneringar 50 år lineär avskrivning Saneringar i aktielägenheter 5 år lineär avskrivning Maskiner och inventarier: Maskiner och inventarier 5 år lineär avskrivning 5.1. Anläggningstillgångar ingående i koncernen Immateriella Övriga utg. med Övriga utg. med Mark och Byggnader och Maskiner och Övriga mat. Materiella rättigheter lång verksningstid lång verksningstid vattenområden konstruktioner inventarier tillgångar tillgångar tot. Anskaffningsutgift , , , , , , , ,42 Ökningar 0,00 0,00 0, , , , , ,37 Minskningar 0,00 0,00 0, , ,45 0,00 0, ,43 Anskaffningsutgift , , , , , , , ,36 Planavskrivningar under perioden 8 334, , ,00 0, , ,90 0, ,57 Eliminering i koncernen 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , , , , , , ,79 Aktier i dotterbolag anskaffning 2013, uppkommen goodwill Aktiverad goodwill på mark och vattenområden ,36 aktiverad på jordområden i koncernen 5.2 Anläggningstillgångar ingående i modersamfundet Immateriella Övriga utg. med Övriga utg. med Mark och Byggnader och Maskiner och Övriga mat. Materiella rättigheter lång verksningstid lång verksningstid vattenområden konstruktioner inventarier tillgångar tillgångar tot. Anskaffningsutgift , , , , ,50 0,00 0, ,03 Ökningar 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,35 Minskningar 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0, ,60 Anskaffningsutgift , , , , , ,00 0, ,78 Planavskrivningar under perioden 0, , ,00 0, ,39 0,00 0, ,39 Bokföringsvärde , , , , , ,00 0, ,39 7 7

19 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. NOTER TILL BOKSLUTET FO-nummer SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR 6.1 MINNESFONDER (T euro) Modersamfundets minnesfonder Minnesfonder Minnesfonderna i Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. uppgår till totalt 68 st. Dessa är som följer: Amanda fonden, Andersson Hjördis och Berndt, Armfelt N., Aschan Ingeborg Astrid, Björkman A., Björkman Ingrid, Brommels Jarl, Bång Anna, Edgren Rakel, Engblom Tyne, Federley Harry, Fond för faderlösa barn, Forsell Carl, Frentz M. och G., Furuhjelm syskonen O. och V., Grönblom G. och E., Gustafs Dorrit, Hagfors Elisabeth, Hammarén Ellen, Heinricius Gustav, Heitmann I., Hellberg Helle, Hertz Eva, Hjelts A. och T., Holmberg Vaudnee Eugenie, Höckert Anna-Lisa och Hasselström Isa: "fond för barnens väl", Högström Huldine, Ingman Mildred och Åke: "fond för barnavård", Jubileumsfonden, Kjöllerfeldt Anna, Kortman W., Krooks O. och K-J., Kuittinen-Haga Kerttu, Lagerborg V., Lax Ester, Lindell Helmer, Lindqvist Elvi, Lövegren Elis, Mattson Rainer och Astrid, Mattsson Margit Granqvist och Greta Agnete, Nordlund Anna, Nordström A. och D., Nymander L., E.J. Nyström, Olin A. och C-E., Paulig B., Pipping W., Polin Inez Folkhälsofond, Salzman F.,Sandlin Marita Viola, Schauman O. och B. räntemedels fond, Skippari F.J., Stenbäck S., Stone E.I. och Lihr E., Ström Ernst, Sumelius Ilma, Sundell Jack, Sundvik Odo, Svärd Alma, Torén Lars, Uggeldahl Inez, Ullrich S. och H., Utskärsfonden, Wahlberg von C-F. och M., Westerberg C.B. samt ytterligare två donatorer som önskar vara anonyma. Ny fr.o.m 2020 är Ruth Doris Linnea Malmberg. Maj-Lis Falins donation omfattande fem fastigheter i Helsingfors Kallvik förvaltas bland minnesfonderna. I första hand skall fastigheterna användas för äldreboende och i andra hand skall medlen fonderas och användas inom äldreomsorg Placeringar moder moder moder moder bokf.värde markn.värde bokf.värde markn.värde T euro T euro T euro T euro Andelar i närstående bolag totalt Bostadsaktier och fastighetsinnehav Börsnoterade aktier Andelar i placeringsfonder Övriga onoterade aktier och andelar Nedvärdering till markn.värde Övriga aktier och andelar totalt koncern koncern koncern koncern bokf.värde markn.värde bokf.värde markn.värde T euro T euro T euro T euro Bostadsaktier och fastighetsinnehav Börsnoterade aktier Andelar i placeringsfonder Övriga onoterade aktier och andelar Nedvärdering till markn.värde Övriga aktier och andelar totalt koncern koncern moder moder Fordringar på närstående T euro T euro T euro T euro organisationer Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab Stiftelsen Silviahemmet Fastighets Ab Ulfsberg Folkhälsan Utbildning Ab Seniorförsäljning Ab 0 50 Långfristiga lånefordringar Bab Emeliehemmet i Karleby 100 Kortfristiga lånefordringar Kassa och banktillgodohavanden Kortfristiga placeringar Banktillgodohavanden Kassa och banktillgodohavanden totalt

20 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. NOTER TILL BOKSLUTET FO-nummer FONDER MED EGEN TÄCKNING Modersamfundets fonder med egen täckning Fonder med egen täckning I Modersamfundet finns det sammanlagt 27 st fonder med egen täckning, av vilken en - fonden för speciella ändamål - inbegriper 39 st fonder. Fonderna är som följer: Fond Inez och Julius Polins fond Federley Håkan Federleys (J och M) fond Fh fond för barn- och ungdomar Fonden för speciella ändamål * Hultins (med.råd Holger)minnesfond Isakssons (PE)fond Jansson Jan-Magnus Johansson BH och E Kjöllerfeldt Clara Alines fond Korkman B M Mjölkdroppens fond Regionfonden ** ** en sammanslagning av tre fonder (W. Schauman, U. Björklund samt Gullkronafonden) Raseborgsfonden Rothe Helga Sarlin Lolan Schaumans (O och B) ärftlighetsfond Schaumans (O och B) Jakobstadsfond Schaumans (O och B) släktfond Schaumans (O och B) österbottniska jordbruksfond Schadwoyn Birger Souranders (M o W) fond Stenberg J Stift A souranders sommarkoloni Winters (KF) understödsfond Mats Brommels fond Sprangers fond * I fonden för speciella ändmål ingår följande fonder: 7-mars fonden Angervuori Ann-Lis Björkstam Cecilia Cavonius Eric och Doris Dahl Hjördis Daragan D Donner Olly o Uno Dugin Fanny och Mikael Florin P U Forsström G Forsström H Fredriksson; fastighet i Karis Gardberg Maggie Gillberg Henry Haatanen Birger Hedlund-Lund Valborg Holm Elizur och Svante Holmström H C Kryander Maria Kuosa Vally Kurténs fond Lindberg V Lundberg M, I o B Lönnberg Lilly Linnéa Meyer Nyman Rut Qvickström H Renholm Nils o Anita (ny 2018) Rosenqvist I Rotkirch Runeberg M Selen G Sjögren I Söderström Nils Uggla G D Wikgren A och I Wilhelmsson E Åkerman B o M Österman E 9 9

21 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. NOTER TILL BOKSLUTET FO-nummer Placeringar i de självtäckande fonderna moder moder moder moder bokf.värde markn.värde bokf.värde markn.värde Aktier och andelar T euro T euro T euro T euro Mark och vattenområde 60 Börsnoterade aktier Andelar i placeringsfonder Onoterade aktier och andelar Nedvärdering till markn.värde Inez och Julius Polins fond bokf.värde markn.värde bokf.värde markn.värde Aktier och andelar T euro T euro T euro T euro Börsnoterade aktier Andelar i placeringsfonder Bostadsaktier Nedvärdering till markn.värde Placeringar totalt : självtäckande fonderna Moderbolaget koncern koncern koncern koncern bokf.värde markn.värde bokf.värde markn.värde Aktier och andelar T euro T euro T euro T euro Mark och vattenområde 60 Börsnoterade aktier Andelar i placeringsfonder Onoterade aktier och andelar Nedvärdering till markn.värde Placeringar de självtäckande fonderna i koncernen Lånefordringar i de självtäckande fonderna koncern koncern I och J Polin I och J Polin Inez och Julius Polins fond Fordringar på koncernbolag Fab Prakticum Långfristiga lånefordringar Kassa och banktillgodohavanden i de självtäckande fonderna koncern koncern Själv.t.fonder Själv.t.fonder Självtäckande fonder, Banktillgodohavanden Inez och Julius Polins fond Banktillgodohavanden Kassa och banktillgodohavanden totalt koncern koncern I och J Polin I och J Polin Inez och Julius Polins fond Intern skuld Understöd till Samfundet Folkhälsan Skuld till Samfundet SAMFUNDETS FORDRINGAR OCH SKULDER TILL NÄRLIGGANDE SAMMANSLUTNINGAR SAMT SJÄLVTÄCKANDE FONDER (T euro) koncern koncern moder moder Fordringar T euro T euro T euro T euro Fordringar ingående i försäljningsfordringar Övriga fordringar koncernbolag Fordringar på fonder med egen täckning Fordringar på ägarintressebolag Skulder Skulder ingående i leverantörsskulder Övriga skulder till koncernbolag Skulder till fonder med egen täckning Skulder till ägaintressebolag

22 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. NOTER TILL BOKSLUTET FO-nummer MINNESFONDER, Förändringar i eget kapital (T euro) koncern koncern moder moder Kapital T euro T euro T euro T euro Förändring av avskrivningsdifferens i Eget Kapital Övriga bundna fonder i koncernen Övriga bundna fonder i koncernen, ökning Övrigt Korrigering i EK förts mot resultat tidigare år Balanserat överskott från tidigare räkenskapsperioder Korrig. understöd av Polins fond förts mot tidigare år Korrigering av understöd av Polin förts mot resultatet Bundna fonder, visas i övrigt EK Övriga förändringar, bl.a. försäljning av dotterbolag Räkenskapsperiodens resultat EGET KAPITAL FONDER MED EGEN TÄCKNING, förändringar i eget kapital (T euro) koncern koncern moder koncern 9.1 Förändringar i eget kapital T euro T euro T euro T euro Donationer för fondering Realisationsvinster / - förluster Fondering av årets donationer och reavinster Överföringar till fondkapitalet, netto koncern koncern moder moder 9.2 Fördelning av eget kapital mellan bundet och disponibelt kapital T euro T euro T euro T euro Bundet Disponibelt ANDEL AV ÄGARINTRESSEFÖRETAG 10.1 Andel av ägarintresseföretag 2020 (T euro) (T euro) 2019 (T euro) (T euro) ägarandel (%) Eget Kapital Resultat ägarandel (%) Eget Kapital Resultat Fab Norrvalla Fab Norrvalla är inte ett koncernbolag då koncernen innehar hälften av styrelseplatserna i bolaget och ordförande för styrelsen väljs turvis mellan de 2 ägandebolagens styrelsemedlemmar. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 45,00 45, Bab FH-huset Wasa 37, , FAb Svenska Gården i Lahtis 33, , FAB Svenska Gården i Hyvinge 26, , Asunto Oy Porvoon Toffee 22, , Asunto OyTopeliuksenkatu 33 35, , Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors 38, , Bostads Ab Ekenäs Prästängsgatan 14 A As Oy 29, , Ägarintresseföretagens uppgifter om resultat och eget kapital ovan baserar sig på de senaste uppgifter som erhållits vid tidpunkten för uppgörandet av bokslutet. Upgifterna om resultat och eget kapital för den senaste räkenskapsperioden del kan avvika från de bokslutsuppgifter ägarintresseföretagen fastställer vid en senare tidpunkt. 11

23 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. NOTER TILL BOKSLUTET FO-nummer FONDER MED EGEN TÄCKNING, Specifikation över bidrag och understöd (T euro) Bidrag ur fonder till Folkhälsans verksamheter koncern koncern moder moder FOLKHÄLSO- OCH REGIONVERKSAMHET T euro T euro T euro T euro Mjölkdroppens fond K. F. Winters understödsfond Helga Rothes fond M. och W. Souranders fond Fonden för speciella ändamål Raseborgsfonden Sprangers fond Ingenjör John Stenbergs donationsfond B M Korkmans fond Regionfonden B o E Johanssons fond Folkhälsans fond för barn och ungdomsverksamhe A. Souranders sommarkoloni Birger Schadwoyns fond Lolan Sarlins fond Håkan Federleys fond Apotekare Jarl A.och fru Margit Federleys fond MEDICINSK VERKSAMHET Fonden för speciella ändamål Clara Aline Kjöllerfeldts testamentsfond FORSKNING Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden tutkimuss Fonden för speciella ändamål (internt bokfört) ÖVRIG VERKSAMHET Uttag ur fonder M och W Sourander; FH-Hus Wasa samt BAb Hakalax Park Plaza synskadebostäder Inez och Julius Polins fond (det år då Samfundet intäktsfört understödet) Totala bidrag till Folkhälsans verksamhet Bidrag och understöd till organisationer och privatpersoner T euro T euro T euro T euro Ossian och Betsy Schaumans släktfond Schaumans jordbruksfond Schaumans Jakobstadsfond Fonden för speciella ändamål Professor Jan-Magnus Janssons fond Understöd Totala uttag från fonder med egen täckning Eliminering i koncernen/internt överfört Eliminering i koncernen/internt överfört Inez och Julius Polins fond enl. beräkningsår Uttag från fonder med egen täckning

24 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. NOTER TILL BOKSLUTET FO-nummer ANSVARSFÖRBINDELSER (T euro) För lån ställda panter, värde: koncern koncern moder moder 2020 (Teuro) 2019 (Teuro) 2020(Teuro) 2019(Teuro) Egna lån Inteckningar (Fab FH-huset i Brunakärr) Värdepapper(Folkhälsans AAH på Åland) Övriga egna ansvarsförbindelser Tidsbundet hyresansvar För betalning under följande räkenskapsperiod För betalning senare Leasingansvar förfaller under räkenskapsperioden Leasingansvar förfaller senare Totalt Ansvarsförbindelser till förmån för företag inom samma koncern Garantier givna till förmån för företag inom samma koncern Värdepapper Värdepapper (Moderbolaget givit som säkerhet för bankgaranti Bab FH-huset i Närpes) Totalt Bankgaranti Bankgaranti (Moderbolaget för Bab FH-Huset i Närpes) Totalt Ansvarsförbindelser givna för övriga Garantier givna till förmån för företag som inte hör till konceren Värdepapper (Moderbolaget givit som säkerhet för Bab Wasa bankgaranti) Värdepapper (Moderbolaget givit som säkerhet för Seniorförsäljning Ab:s bankgaranti och Bab Gullkronans lån) Totalt Bankgaranti (Moderb.för Bab FH-Huset i Wasa) Bankgaranti (Seniorförsäljning för Bab Gullkronan) Totalt ÅTERBETALNINGSANSVAR GÄLLANDE MERVÄRDESSKATT Föreningen har gjort ett avdrag uppgående till relaterade till de utrymmen som på Topeliusgatan 20 används för mervärdeskattepliktig verksamhet dvs. de utrymmen som dotterbolaget Folkhälsan Välfärd Ab hyr för restaurang- och kongressverksamhet. Föreningen bör justera detta avdrag under en 10-års justeringsperiod ifall användningen av utrymmena helt eller delvis ändras att inte omfatta mervärdeskattepliktig verksamhet eller om något ytterligare utrymme tas i bruk för mervärdeskattepliktig verksamhet. Föreningen kan således bli skyldig att återbetala det avdragna beloppet för de år som återstår av 10-års justeringsperioden ifall de mervärdeskattepliktiga utrymmena före utgången av år 2024 inte längre används för mervärdeskattepliktig verksamhet. Vid utgången av räkenskapsperioden var återbetalningsansvaret REVISIONSARVODE (T euro) koncern koncern moder moder 2020 (Teuro) 2019 (Teuro) 2020 (Teuro) 2019 (Teuro) För revision kostnadsfört arvode Bolagsrättslig konsultering Övrig expertkonsultation

25 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN I SVENSKA FINLAND R.F. FO-nummer samt KONCERNEN FOLKHÄLSAN BOKSLUT 2020 Helsingfors den 20 april 2021 Siv Sandberg Ordförande Tom Böhling Viceordförande Bengt Beijar Eva Biaudet Jennie Elfving Helena Ewalds Lisbeth Fagerström Christel Gripenberg-Lerche Nina Immonen Minna Nilsson Marcus Rantala Stefan Törnqvist Kristian Wahlbeck Thor-Björn Wik Revisionsanteckning Över slutförd revision har idag avgetts berättelse. Helsingfors / 2021 Petter Lindeman CGR Eetu Anttonen CGR 14 14

26 SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER This documents contains 25 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 25 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 25 sidor före denna sida Dokumentet inneholder 25 sider før denne siden Dette dokument indeholder 25 sider før denne side authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

27 SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER This documents contains 26 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 26 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 26 sidor före denna sida Dokumentet inneholder 26 sider før denne siden Dette dokument indeholder 26 sider før denne side authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

28 SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER This documents contains 27 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 27 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 27 sidor före denna sida Dokumentet inneholder 27 sider før denne siden Dette dokument indeholder 27 sider før denne side authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

29 1 (3) Revisionsberättelse Till medlemmarna i Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. Revision av bokslutet Uttalande Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av koncernens och föreningens ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven. Revisionens omfattning Vi har utfört en revision av bokslutet för Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. (fo-nummer ) för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar koncernens och föreningens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Grund för uttalandet Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Oberoende Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Styrelsens ansvar för bokslutet Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera föreningen eller koncernen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av dessa. Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. PricewaterhouseCoopers Oy, revisionssammanslutning, PB 1015 (Östersjötorget 2), HELSINGFORS Tel , Hemort Helsingfors, Finland, FO-nummer Assently: bea980c58dc5d39af7bc32a04a604d976b74b3a4c48520f479522fa670f84523fa9d860b6cc99b6cb8a1da4f88f9dc5182da3de3932bd23ff41e50fc368c7c29

30 2 (3) Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens och koncernens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens eller koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening eller koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernbokslutet. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för vårt uttalande. Vi kommunicerar med dem som har ansvar för föreningens styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen. Övriga rapporteringsskyldigheter Övrig information Styrelsen ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. Assently: bea980c58dc5d39af7bc32a04a604d976b74b3a4c48520f479522fa670f84523fa9d860b6cc99b6cb8a1da4f88f9dc5182da3de3932bd23ff41e50fc368c7c29

31 3 (3) Vår skyldighet är att läsa den övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta. Helsingfors Petter Lindeman CGR Eetu Anttonen CGR Assently: bea980c58dc5d39af7bc32a04a604d976b74b3a4c48520f479522fa670f84523fa9d860b6cc99b6cb8a1da4f88f9dc5182da3de3932bd23ff41e50fc368c7c29

32 Sida 1 av 1 Följande handlingar har undertecknats den 27 april 2021 Samfundet Folkhälsan revisionsberättelse pdf ( byte) SHA-512: 0a3c3a99790eb2b71e80a73f5d5bb93ebb31b b2b3b464448abace7ec6fc4c78d aaf1b5523f3 7d629cb91ad7e8137c41414f01e9be60effbdcca617e9 Handlingarna är undertecknade av :13:48 (CET) Petter Lindeman, PwC Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network) :14:09 (CET) Eetu Albert Aleksi Anttonen, PwC Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network) Undertecknandet intygas av Assently Samfundet Folkhälsan revisionsberättelse Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka SHA-512: bea980c58dc5d39af7bc32a04a604d976b74b3a4c48520f479522fa670f84523fa9d860b6cc99b6cb8a1da4f88f9dc5182da3de3932bd23ff41e50fc368c7c29 ISO 27001:2013 IO N C E R T IF IC AT Om detta kvitto Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eidas, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr , Holländargatan 20, Stockholm, Sverige.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok

Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen 1865 22610 Lemland Fo nr: 1972533-5 Balansbok 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning Denna balansbok för perioden 1.1.2016 31.12.2016 innehåller: Bokslut: Resultaträkning

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

BALANSBOK FINLANDS DÖVAS FÖRBUND. Innehåller Finlands Dövas Förbund rf:s verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsperioden

BALANSBOK FINLANDS DÖVAS FÖRBUND. Innehåller Finlands Dövas Förbund rf:s verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsperioden 2016 FINLANDS DÖVAS FÖRBUND BALANSBOK Innehåller Finlands Dövas Förbund rf:s verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsperioden 1.1 31.12.2016 Y 0231564-6 1 FINLANDS DÖVAS FÖRBUNDS BOKSLUT 2016 Innehåller

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017 3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år) Omsättning 233,2 miljoner euro (237,6 milj. euro) Rörelseresultat,

Läs mer

Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 2017 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2017-01-01 2017-06-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Januari - Juni 2017 භE ĞƩ ŽŽŵƐćƩ

Läs mer

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Halvårsrapport

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Halvårsrapport Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2018-06-30 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018 Hyresintäkterna uppgick till 10 475 759 kr (10 306 121) Driftsöverskottet uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Sympati psykosociala förening rf

Sympati psykosociala förening rf BALANSBOK 1.1-31.12.2014 c/o Ever Clever Oy Annegatan 2 A 2 00120 Helsingfors Införd i föreningsregistret 10.08.1999 Hemort Helsingfors BALANSBOK OCH SPECIFIKATIONER FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 01.01-31.12.2014

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )

KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr ) Q1 KVARTALSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com 3 4 6 11 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2 SAMMANFATTNING - Resultat

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

TURKISTUOTTAJAT OYJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Koncernens utveckling

TURKISTUOTTAJAT OYJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Koncernens utveckling TURKISTUOTTAJAT OYJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.9.2005 28.2.2006 Koncernens utveckling Under översiktsperioden 1.9.2005-28.2.2006 anordnade Turkistuottajat Oyj två auktioner, alltså en auktion färre än

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2018

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2018 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2018 3,4 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år) Omsättning 233,8 miljoner euro (225,9 milj. euro) Rörelseresultat,

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Styrelsen för. ÅKE WIBERGS STIFTELSE Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2016

Styrelsen för. ÅKE WIBERGS STIFTELSE Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2016 1(10) Styrelsen för ÅKE WIBERGS STIFTELSE Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om inte

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2017 Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2017 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017 Hyresintäkterna uppgick till 20 612 241 kr (15 890 417) Driftsöverskottet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Björnrike Ski Country får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017 07 01 2018 06 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2016

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2016 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2016 3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år) Omsättning 236,7 miljoner euro (243,0 milj. euro) Rörelseresultat,

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018

Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Handel och andra tjänstverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

+ 22 % mervärdesskatt 2 027,30 Avdragbar skatt, räknas inte till anskaffningsutgiften Anskaffningen totalt ,30

+ 22 % mervärdesskatt 2 027,30 Avdragbar skatt, räknas inte till anskaffningsutgiften Anskaffningen totalt ,30 Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan 27.9.1999 Bilaga 1 Exempel på beräkning av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar Exempel 1 Dator 4 900,00 Tilläggsminne 2 200,00 Skivminne 2 600,00

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2007-09-01 2008-02-29 (6 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,

Läs mer

Årsredovisning. BRF Bockholmen

Årsredovisning. BRF Bockholmen Årsredovisning för 769612-3673 Räkenskapsåret 2017 1 (8) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år) DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2017 Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år) -- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgår till 747 TSEK, vilket är en ökning med

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 4V, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2016 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer AB

Föreningen Sveriges Kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer AB Konsoliderad sammanställning Moderföreningen och Serviceaktiebolaget Föreningen Sveriges Kommunikatörer Org nr Sveriges Kommunikatörer AB Org nr 556155-0202 för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Föreningen

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer