Representantskapsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Representantskapsmöte"

Transkript

1 Representantskapsmöte 2021

2 Vä l k o m m e n Varmt välkommen till EFKs Representantskapsmöte 2021! I slutet av den försenade kongressen i höstas gjorde jag inbjudan till representantskapsmötet i tron att vi skulle kunna mötas fysiskt på Torpområdet, och med en tydlig förhoppning om att vi skulle slippa mötas digitalt. Men pandemin är inte över än, Torpkonferensen har blivit Torpturné, och vi behöver fortsätta att mötas digitalt ännu en tid. Trots att vi alla verkligen skulle vilja mötas på samma plats får vi glädjas över att vi har möjligheten att genomföra även detta viktiga möte digitalt och se det som en möjlighet för fler att kunna delta. Det senaste året har inneburit stora påfrestningar på organisationen, på medarbetarna, på missionärerna och på våra församlingar med många omställningar, restriktioner och digitala utmaningar. Men som dessa handlingar visar kan vi se att Gud varit med oss och hjälpt oss under det mycket utmanande året Vi kan se att alla våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete mitt i de utmanande omständigheterna. Det ska vi vara mycket tacksamma för! Välkommen att vara med på årets digitala representantskapsmöte! Låt oss fortsätta att tillsammans arbeta för helande och hopp i vårt land och ut i världen! Richard Hultmar Ordförande i EFKs styrelse 1 REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2021

3 Program Program Tidsangivelserna är ungefärliga Incheckning. Deltagarna ansluter sig till Go Plenum och ZOOM Mötet inleds Förhandlingarna öppnas Mötesfunktionärer väljs Godkännande av dagordningen Hälsningar Årsredogörelse och anmälan av årsbok PAUS 18:10 Förhandlingarna återupptas Ekonomirapport och frågan om ansvarsfrihet Tack till medarbetare som gått i pension Parentation 18:45 PAUS 19:00 Förhandlingarna återupptas Val/notering styrelse Pensionsstiftelsen Val av revisorer Rapport antal deltagande Övriga rapporter Avslutning och information om Kongress 2022 REPRESENTANTSKAPSMÖTE

4 Förslag till dagordning Förslag till dagordning Förslag till dagordning för förhandlingar vid Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer 3. Godkännande av dagordning 4. Hälsningar 5. Årsredogörelse och anmälan av årsbok 6. Ekonomisk rapport och revisionsberättelse 7. Fastställande av resultat- och balansräkning 7.1. Evangeliska Frikyrkan 7.2. Örebromissionen 7.3. Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet 7.4. Stiftelsen Helgelseförbundet 7.5. Juridiska personen Fribaptistsamfundet 7.6. EFK UNG 8. Fråga om ansvarsfrihet 9. Tack till medarbetare som gått i pension 10. Parentation 11. Val/notering av styrelse för Pensionsstiftelsen Evangeliska Frikyrkan 12. Val av revisorer till Evangeliska Frikyrkan och Pensionsstiftelsen Evangeliska Frikyrkan 13. Rapport om antal deltagande 14. Analysrapport gällande EFK Rapporter 16. Avslutning och information om Kongress REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2021

5 Va l b e re d n i n g e n s f ö rs l a g Valberedningens förslag Mötesfunktionärer: Ordförande: Erik Alnemo, Tingsryd. Vice ordförande: Gunlög Eiderbrant Nilsson, Örebro. Protokollsekreterare: Helena Sydvart, Ljungsbro, och Eber Fransson, Jönköping. Protokolljusterare: Linda Sjöberg, Borensberg, och Elin Sjölin, Kristianstad. Mötesfunktionärer: Rune Jonsson, Örebro, och Mats Frändå, Örebro. Styrelse för Pensionsstiftelsen Representantskapsmötet har att utse två arbetsgivarrepresentanter i Pensionsstiftelsens styrelse. Nuvarande arbetsgivarrepresentanter: Ingemar Hansson, Billdal (ordinarie ) Maths Jerlström, Kumla (ordinarie ) Bengt Elmvret, Huskvarna (ordinarie ) Lars-Erik Stendahl, Gånghester (suppleant ) Valberedningen föreslår följande val med mandatperiod till år 2024: Omval av Bengt Elmvret, Huskvarna (ordinarie). Omval av Lars-Erik Stendahl, Gånghester (suppleant). Information om arbetstagarsidan: Nuvarande arbetstagarrepresentanter: Anders Kammensjö, Hisings Backa (ordinarie ) Erik Bryskhe, Holmsund (ordinarie ) Malin Råsberg, Örebro (ordinarie ) Ingrid Erenmalm, Örebro (suppleant ) Val pågår gällande en ordinarie plats och en suppleantplats på arbetstagarsidan med mandatperiod till Information om resultatet av valet kommer att ges i Representantskapsmötet, för notering till protokollet. Revisorer för EFK och Pensionsstiftelsen EFK Valberedningen föreslår följande val med mandatperiod till år 2022: Ordinarie: Omval av Maria Hedlund, Örebro (auktoriserad) Omval av Claes Sunesson, Örebro. Nyval av Kent Andersson, Kumla. Suppleanter: Nyval av Anders Båsjö, Örebro (auktoriserad). Nyval av Conny Harrysson, Örebro. Omval av Sven Erik Eriksson, Tärnsjö. REPRESENTANTSKAPSMÖTE

6 Analysrapport gällande organisationen EFKs stöd till församlingarna i att uppnå målen i EFK Inledning Inför EFKs kongress 2010 gjordes ett omfattande analys- och dialogarbete för att kunna formulera ett gemensamt måldokument. Processen sammanfattades i dokumentet EFK 2020 som antogs av kongressen. Merparten av dokumentet var en kvalitativ analys och en beskrivning av vad vi ville se utvecklas. Slutet av dokumentet innehöll också kvantitativa mål för de resultat som rörelsen ville uppnå fram till EFK 2020 var samfundets gemensamma mål och ansvaret för att nå målen låg i hela rörelsen. Organisationens roll är att stödja församlingarna att nå de mål som rörelsen överlåtit sig till och därmed bör ett styrdokument som EFK 2020 ge tydliga avtryck i organisationens arbete. Inför kongressen 2020 presenterades en enkel utvärdering av de kvantitativa målen i EFK I kongressen fördes ett samtal om behovet av en mer utförlig rapport. Beslutet blev: Att uppdra åt styrelsen att inför representantskapsmötet 2021 analysera verksamheten i relation till EFK 2020 för att lära av framgångsfaktorer och misstag och ge konkreta förslag till uppföljning och hantering av dokumentets mål. Denna rapport är styrelsens svar på detta uppdrag. 2. Exempel på vad organisationen gjort i relation till målbilderna i EFK 2020 Växande missionella församlingar Vi vill se Tillväxt - att långt fler lever med Jesus som Herre och Frälsare. Församlingsförnyelse - vi vill bejaka nya sätt att vara församling som syftar till att nå nya människor med evangeliet. Fördjupning - där Bibeln läst i gemenskap med andra hjälper oss till trons liv. Ledarskap - där ledare vågar ge riktning och aktivt utrustar andra till tjänst. Missionsiver - att varje församling är aktiv i mission lokalt såväl som globalt. Kallelsemedvetenhet - att var och en förstår sin kallelse och är beredd att gå in i helhjärtad tjänst i församlingsliv och mission. Vi vill utmana Vår egen benägenhet att välja det bekväma framför det vi vet är trons väg. Vår egen likgiltighet eller avsaknad av nöd inför dem som inte hört evangeliet. Vår egen osäkerhet inför att tala om vår tro. Oss själva att ta konkreta initiativ för de utsatta i vårt eget samhälle. Oss själva och vårt eget samhälle till större ansvarstagande för lokal och global rättvisa, fred, fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling. 5 REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2021

7 Vi vill präglas av Frimodigt vittnande - där vi ofta och gärna berättar om det Jesus gjort i våra liv. Andens liv - där Andens gåvor är i funktion utan prestige, med en ärlig längtan efter att urskilja Guds röst och att se Guds kraft till förvandling i människors liv. Plats för sårbarhet - där vi möter livets orättvisa och våra egna och andras misslyckanden med samma omsorg som Jesus gjorde. Sändande - där vi fortsätter att sända ut människor och resurser för Guds rikes utbredning över hela världen. Vi vill se resultat...att antal dop i EFKs församlingar överstiger 1000 per år....att mer än 75 av våra församlingar ser tillbaka på en femårsperiod av tillväxt på över 10% i antal medlemmar....att vårt lokala och internationella arbete tränar lärjungar till Jesus, förändrar negativa samhällsstrukturer, bryter ned orättvisor och bekämpar fattigdom på ett märkbart sätt. Exempel Sverigeverksamheten Naturlig församlingsutveckling Stöd med undersökning och handledning i lokala församlingar Fler friska församlingar, församlingsutvecklingsprocess över 2 år för församlingsledningar. 15 församlingar från EFK deltog. Växande församlingar 2 års process för församlingsledningar 8 regionala processer 63 församlingar Facebookgruppen EFK ledare Fortbildning för församlingsledningar, endagsprocess för att ta steg mot att bli mer missionella som församling. Following & Fishing, träningsdag i att dela evangeliet. Genomförd i drygt 10 församlingar. My Life Workshop, ny kurs i Sverige för att dela evangeliet. Ledarträning genomförd på 5 platser, drygt 100 personer utbildade. Diakonal konferens Diakonala temadagar Familjelivsutbildning Resurser och verktyg för att jobba med diakonala frågor Flykting- och integrationsprojektet Måluppfyllelse kvantitativt mål: Under flera år efter 2010 låg dopsiffrorna relativt stilla medan en ökning skedde REPRESENTANTSKAPSMÖTE

8 Måluppfyllelse kvantitativt mål: I perioden var det 50 församlingar som hade en tillväxt på minst 10%. Detta är mer än perioden innan målet antogs men ändå inte i den nivå som vi ville se. Nya församlingar Vi vill se Församlingsförnyelse - vi vill bejaka nya sätt att vara församling som syftar till att nå nya människor med evangeliet Vi vill se resultat...att vi har planterat 75 nya församlingar. Exempel Sverigeverksamheten Pionjärkonferenser både egna och ekumeniska. M4 en träningsprocess för församlingsplanteringsteam över 2 år. 11 EFK team har tränats under perioden Pionjärträning, riktar sig till enskilda individer. Genomförd i 4 omgångar i 3 olika städer Fortbildning för församlingsledningar, endags process för att ta steg mot att bli mer missionella som församling. Following & Fishing, träningsdag i att dela evangeliet. Genomförd i drygt 10 församlingar. My Life Workshop, ny kurs i Sverige för att dela evangeliet. Ledarträning genomförd på 5 platser, drygt 100 personer utbildade. Lämplighetsintervjuer för församlingsplanterare. Pionjärer i EFK skapat ett nätverk av pionjärer som möts regelbundet och stöttar varandra. Vidare ett nationellt mål för församlingsgrundande och mission i Sverige. 7 REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2021

9 Måluppfyllelse kvantitativt mål: Detta mål är inte helt självklart hur det ska tolkas och räknas. Vi kan dock konstatera att 31 initiativ har tagits av människor eller församlingar inom EFK, av dessa har 5 st lagts ner. Utöver de har ytterligare 8 pionjära initiativ tagits som inte till en början startats av EFK men som blivit en del av EFK i ett tidigt skede i sin historia, detta handlar främst om migrantförsamlingar. Av alla initiativ är det totalt 15 församlingar som valt att bli en i EFK samarbetande församling. Barn och unga Vi vill se Föryngring - att unga generationer blir helhjärtade efterföljare till Jesus på sin väg in i vuxenliv och växande ansvar. Vi vill se resultat...att antal personer i församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet utgör mer än Under perioden har verksamheten riktad till församlingarnas barn och unga varit organiserad på olika sätt. De första åren låg ansvaret för ungfrågorna i den självständiga organisationen EFK UNG men från 2014 togs verksamheten åter in i EFK, först som ett eget Ungprogram och från 2015 som en del i Sverigeprogrammet. Oavsett organisation har exempel på fokus i arbetet varit träning i lärjungaskap och efterföljelse, att identifiera och rusta unga ledare samt stödja anställda ungdomsledare och ungdomspastorer. Festivalerna Frizon och Ära har varit viktiga mötesplatser där unga kunnat upptäcka, uttrycka och växa i tro, lärjungaskap och ledarskap. Exempel Sverigeverksamheten Regionala nätverksträffar Frizonfestivalen Ärafestivalen Mentorsgrupper Material och verktyg Ledarträffar I trygga händer-kurser Familjelivsutbildning Referensgrupp för ungdomsledare/pastorer Facebookgrupper Ungdomsledare Ledare för barn och familj REPRESENTANTSKAPSMÖTE

10 Måluppfyllelse kvantitativt mål: 2010 var det personer i församlingarnas barn- och ungdoms-verksamhet för att 2019 vara personer. Internationell Mission Vi vill se Missionsiver - att varje församling är aktiv i mission lokalt såväl som globalt. Kallelsemedvetenhet - att var och en förstår sin kallelse och är beredd att gå in i helhjärtad tjänst i församlingsliv och mission. Föryngring - att unga generationer blir helhjärtade efterföljare till Jesus på sin väg in i vuxenliv och växande ansvar. Vi vill utmana Vår egen benägenhet att välja det bekväma framför det vi vet är trons väg. Vår egen likgiltighet eller avsaknad av nöd inför dem som inte hört evangeliet. Oss själva och vårt eget samhälle till större ansvarstagande för lokal och global rättvisa, fred, fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling. Vi vill präglas av Sändande - där vi fortsätter att sända ut människor och resurser för Guds rikes utbredning över hela världen. Vi vill se resultat...att antalet personer utsända av EFK i internationell mission uppgår till att vårt lokala och internationella arbete tränar lärjungar till Jesus, förändrar negativa samhällsstrukturer, bryter ned orättvisor och bekämpar fattigdom på ett märkbart sätt. Exempel Internationella verksamheten Kontinuerlig information och besök i församlingar för bearbetning av olika frågor till exempel kring rättvisa, miljö och social rättvisa. Nu åker vi studieresor för pastorer till missionsfält för att stärka församlingsrörelsen i engagemang och förståelse av mission. (i samarbete med Sverigeprogrammet och Medarbetarförbundet) Halvtid program för att inspirera människor mitt i livet att lyssna in Guds kallelse för nästa stadium av livet. StepOut volontärprogram som exponerar unga människor för mission och biståndsarbete. Utvärderingar visar på en ökad förståelse av världens orättvisor, behovet av upprättelse och förändring. Missionskonferensen årlig konferens med start 2015, ger möjlighet till bearbetning i rörelsen av frågor som rör mission som sändande, rättvisefrågor och holistiskt förhållningssätt. EFKs Missionsakademi en möjlighet för missionsintresserade församlingsmedlemmar att fördjupa kunskapen och bli involverade i internationell mission. REPRESENTANTSKAPSMÖTE

11 Boken Agora lyfter fram aktuella frågor i mission idag. Flexibelt sändande Mångårig bearbetning tillsammans med församlingarna om att bredda begreppet missionär och infoga nya kategorier för att förstärka församlingens roll och förutsättningar i sändande. Påverkar även målet om ökat antal missionärer. Event Torpkonferensen seminarier, miniseminarier, mission talks och mötesplatser som Global café, världsbutik och EFK världentält har genomförts för utbildning, samtal, inspiration och ökat ansvarstagandet för lokal och global rättvis, fattigdom och hållbar utveckling. En närhet till mission har skapats genom möten med hemmavarande missionärer och deras berättelser, något som vi tror är en viktig del i kallelsemedvetenheten och i att utmana vår egen benägenhet att välja det bekväma framför det vi vet är trons väg. Insamlingarna på Torp skapar möjlighet att fortsätta arbeta mot målen i vår mission Frizon Världens Tält Olika riktade event som tagit upp frågor som barns rättigheter, migration och hållbarhet. Måluppfyllelse kvantitativt mål: I januari 2010 var antalet av EFK utsända i internationell mission 69 personer enligt handboksvillkor och 23 personer utsända på särskilda villkor. Den 1 januari 2020 var 44 personer utsända på handboksvillkor och ytterligare 18 personer inom ramen för det flexibla sändandet. Mångkultur Vi vill utmana Vår egen likgiltighet eller avsaknad av nöd inför dem som inte hört evangeliet. Oss själva att ta konkreta initiativ för de utsatta i vårt eget samhälle. Vi vill se resultat...att andelen med utländsk bakgrund i vår rörelse speglar samhället i stort. Exempel Sverigeverksamheten Heart for Muslims 11 konferenser. Tryckt material: Ett bönens hus för alla folk samt Innanför eller utanför Temadagar om att hjälpa i asyl och flyktingfrågor Inkludera migrantförsamlingar i EFK Flykting- och integrationsprojektet Öppna kyrkan resurssida på nätet och Facebook-sida Al Massira verktyg för att dela evangeliet. 18 ledarutbildningar. Måluppfyllelse kvantitativt mål: 2010 var endast drygt 10% av de som var engagerade i EFK-församlingar personer med utländsk bakgrund var motsvarande siffra 17,7 %. Enligt SCB var andelen med utländsk bakgrund i Sverige ,6% och därmed kan vi se att målet är uppnått. REPRESENTANTSKAPSMÖTE

12 Insamling Vi vill se resultat...att insamlingarna i församlingsrörelsen per medlem motsvarar tiondegivandet. Exempel Sverigeverksamheten Ge med hjärtat studiematerial om givande som förmedlats till församlingarna Idébank med tips och idéer om hur man kan ta upp och aktualisera givande i församlingen Kyrkoavgiften olika info-kampanjer och material Måluppfyllelse kvantitativt mål: I samband med den årliga statistikinsamlingen i församlingarna ställer vi frågan kring givandet. Alla församlingar svarar inte på detta och vi har inte heller någon komplett bild av alla typer av insamlingar som sker i församlingarna men utifrån det vi fått in och det vi vet kommer in genom personliga gåvor till EFK bör givandet i snitt ligga på ca kr/år och medlem. Det innebär att vi är långt ifrån målet om att 10% av medlemmars inkomst skall komma in i givandet i rörelsen, då skulle nivån ligga ca 4 ggr högre. 3. Halvtid = Omtag Efter halva perioden med EFK 2020 togs initiativet Omtaget av styrelsen. Tanken var att göra en nulägesanalys och blåsa liv i nya visioner för att få mer kraft mot de mål som satts upp. Den s.k. Framtidsgruppen tillsattes och kom med en rapport, januari Rapporten innehöll både en kartläggning, analys av läget och en handlingsplan framåt. Några axplock av teman och frågeställningar som lyftes fram var: Vad ska organisationen EFK göra och inte göra för att stödja församlingarna i deras uppdrag? Hur är EFK en relevant rörelse i vår tid? Behovet av en missionell omställning Ett nätverksbaserat arbetssätt i samfundet med bl.a.hubbar En uppdragsbeskrivning för organisationen, vid extra kongress 2015 Evangeliska Frikyrkans organisation verkar för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället. Vi vill förverkliga detta genom att: Identifiera Fördjupa Modellera Sända 4. Lärdomar Det finns många lärdomar vi kan göra efter tio år med EFK Här är några exempel på generella lärdomar som vi kan identifiera: Ägarskap EFK 2020 var ett måldokument som togs fram i rörelsen genom en omfattande dialog och beslutades av samfundets högsta organ, kongressen. Eftersom EFK är en församlingsrörelse är vi starkt beroende av att gemensamma mål har ett högt ägarskap i varje församling. Trots att ett stort arbete gjordes för att skapa delaktighet uppfattar vi det som att ägarskapet varit svårt att lokalt hålla högt i hela EFK över tid. Dokument likt EFK 2020 tenderar många gånger att komma långt bort från det som ligger nära respektive församling. Denna rapport ger dock ingen bild av hur ägarskapet sett ut i alla EFKs församlingar men i mötet med många ledare i rörelsen ser vi att detta varit en utmaning under den tioåriga perioden. 11 REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2021

13 Analysen både består och förändras I dokumentet görs en omvärldsanalys och ett antal områden beskrivs som utmaningar. Många av dessa utmaningar som individualisering, sekularisering, miljöproblem, orättvisor finns kvar tio år senare eller har förstärkts. Det finns även utmaningar som vi idag ser som stora och självklara som 2010 inte nämns. Exempel på sådana områden är: Digitaliseringen i samhället med framväxten av sociala medier och nya kommunikationsmönster Integration, flykting och mångfald Globala klimatproblem och dess konsekvenser Risker för pandemier Populism och extrema politiska rörelser Lärdomen blir att det är mycket svårt att på en så lång tidsperiod som tio år göra en analys som håller även om den görs grundligt. Förändringstakten ökar i vårt kommunikationssamhälle och därmed förändras även den värld vi försöker förstå och nå. Kvantitativa mål - tydliga men svårhanterliga När EFK 2020 antogs fanns det en diskussion om det var bra eller inte med kvantitativa mål. Huvuddelen av dokumentet är ett kvalitativt måldokument som beskriver vad vi utmanas av, hur vi vill möta utmaningarna och vad vi vill se hända. För att få en konkretisering av resultaten valde samfundet ändå att sätta siffror på målen. Dessa kvantitativa mål har fördelen att vara utvärderingsbara på ett nationellt plan men de är svåra att använda för den enskilda församlingen. Det är tveksamt om dessa siffror varit ett stöd i arbetet och hjälpt oss att nå längre. Däremot ser vi att de kvantitativa målen förstärker de strategiska prioriteringarna som t. ex. församlingsväxt, församlingsplantering, barn/unga, sändande i mission, givande mm. En annan aspekt av analysen av målen är att titta på vilka områden som hade kvantitativa målsättningar. Majoriteten av målen hade med EFKs egen utveckling som församlings- och missionsrörelse att göra. Vi valde inte att sätta tydliga mål för hur vi ville se samhället förändrat som resultat av församlingarnas arbete. Målen signalerar vad som är viktigt för oss och om vi vill vara en dynamisk rörelse av missionella församlingar behöver målen ännu mer rikta in sig på vad vi vill se ske på de platser vi är sända till. Organisationsprioriteringar och insatser EFK 2020 var hela rörelsens måldokument och därmed är det naturligt att den organisation som rörelsen avsatt att arbeta för det gemensamma också prioriterar sitt arbete utifrån de mål som togs beslut om i kongressen. Arbetet i EFKs program Sverigeprogrammet, Internationella programmet och Utbildningsprogrammet har i hög grad präglats av EFK Prioriteringar av insatser, utbildningar och processer har gjorts för att stödja församlingarna i deras arbete att nå målen. Om de insatser som gjorts i organisationen har varit rätt utifrån församlingarnas behov är en omfattande frågeställning. Denna rapport ger inget svar på hur organisationens insatser korrelerar med de mål som församlingarna ville nå tillsammans. Däremot ger rapporten svar på att mycket av verksamheten har präglats av EFK 2020 och dess inriktningar. REPRESENTANTSKAPSMÖTE

14 5. Avslutning Utifrån denna analys är det tydligt att många av de utmaningar vi identifierade 2010 kvarstår. Vi hade velat nå längre som rörelse på många områden. EFK 2020 var från början ett måldokument för hela samfundet och inte ett uppdrag till organisationen. Denna analys har ändå haft sitt fokus på vad som prioriterats och genomförts av EFKs organisation eftersom detta var kongressens beslut I organisationen vill vi fortsätta att utvärdera och utveckla både sättet vi arbetar på och vad vi prioriterar. Årligen gör respektive avdelning/region verksamhetsplaner med mål och strategier. Dessa bearbetas och beslutas av styrelsen. Verksamhetsplanerna tillsammans med ett kontinuerligt utvecklingsarbete är verktyg för att synliggöra varför, hur och vad vi gör. Sambandet mellan vad EFKs organisation utför och resultaten på helheten är inte enkelt att ta fram men lärdomarna från denna rapport kommer tas med in i det arbete som genomförs. En nyckel är att organisationen ständigt kalibrerar verksamheten i nära dialog med rörelsen. Nätverksbyggande identifierades som en väg framåt i samband med Omtaget. Det senaste året har det fått en ny form genom de regionala ledarnätverken Vi i EFK Leda. I dialogerna kan vi fånga upp den efterfrågan som finns från rörelsen så att vi på ett ännu bättre sätt kan verka för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället. 13 REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2021

15 Enkla regler Enkla regler för samtal och beslut i EFKs Representantskapsmöte 2021 Vem får yttra sig och vara med att fatta beslut? Till Representantskapsmötet välkomnar vi alla medlemmar i församlingar som samverkar i EFK! Representantskapsmötet är det forum då vi möts tillsammans för att vi vill något tillsammans här är det viktigt att många kommer till tals både unga, äldre, kvinnor och män. Alla har rätt att yttra sig. Är du dessutom utsedd som ombud för din församling har du rätt att delta i omröstningar när beslut ska fattas. Varje församling har rätt att utse tre ombud. Vill du säga något? Begär ordet i appen Go Plenum! Du kan begära ordet för att: Framföra en åsikt om det som diskuteras och lämna ett förslag (yrkande). Bidra med kunskap. Kanske något glömts bort eller är fel? Ge en replik om exempelvis ditt tidigare inlägg uppfattats fel. Väcka en ordningsfråga. Kanske det är dags att ta en paus eller dra streck i debatten? Inlägg och tid För att så många som möjligt ska kunna yttra sig är varje inlägg begränsat till max tre minuter. Var koncentrerad! Dags för beslut När en debatt eller ett samtal är avslutat finns ibland ett eller flera olika förslag (yrkanden) att ta ställning till. Presidiet bestämmer hur dessa ställs i förhållande till varandra. Välkommen att delta i debatterna! REPRESENTANTSKAPSMÖTE

16

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020. Hur ser livet ut om 10 år? Ingen av oss vet det. Mycket kan inträffa som radikalt ändrar förutsättningarna både i positiv och negativ bemärkelse för

Läs mer

VILKA VILL GUD ATT VI SKA VARA?

VILKA VILL GUD ATT VI SKA VARA? VILKA VILL GUD ATT VI SKA VARA? Representantskapsmöte 20 juni 14:00-17:00 Ladan, Torp Handlingar Välkommen Varmt välkommen till EFKs representantskapsmöte 2019! I år möts vi till representantskapsmöte

Läs mer

Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte HANDLINGAR. Lördag den 25 maj Saronkyrkan, Göteborg

Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte HANDLINGAR. Lördag den 25 maj Saronkyrkan, Göteborg 2013 Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte HANDLINGAR Lördag den 25 maj Saronkyrkan, Göteborg Välkommen på en framtidsspaning! Om vi blickar framåt hur är vi då församlingsrörelse på bästa sätt?

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Strategi för församlingsgrundande i Equmeniakyrkan

Strategi för församlingsgrundande i Equmeniakyrkan Strategi för församlingsgrundande i Equmeniakyrkan Det församlingsgrundande arbetet är en viktig del i Equmeniakyrkans uppdrag att vara en kyrka där mötet med Jesus Kristus förvandlar människor, samhällen

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

EFK kongress maj i Mariestad

EFK kongress maj i Mariestad Kongresshandlingar EFK kongress 2018 10 11 maj i Mariestad EFKs supervalår ETT ÅR AV BÖN ETT ÅR AV BÖN TILLSAMMANS I MISSION Välkommen Program Välkommen till EFKs kongress 2018! Vi möts för gemenskap,

Läs mer

Kongresshandlingar. EFK kongress maj i Mariestad N BÖ ETT ÅR AV BÖN TILLSAMMANS I MISSION

Kongresshandlingar. EFK kongress maj i Mariestad N BÖ ETT ÅR AV BÖN TILLSAMMANS I MISSION Kongresshandlingar EFK kongress 2018 ETT ÅR A 10 11 maj i Mariestad V N BÖ EFKs super val år ETT ÅR AV BÖN TILLSAMMANS I MISSION Välkommen Välkommen till EFKs kongress 2018! Vi möts för gemenskap, bön,

Läs mer

Stadgar för Pannkakskyrkans Riksorganisation

Stadgar för Pannkakskyrkans Riksorganisation Stadgar för Pannkakskyrkans Riksorganisation Antagna på Pannkakskyrkans Riksorganisations konstituerande årsmöte 2011-10-05, med ändringar antagna på årsmötet 2012-04-29, 2013-04-21, 2014-03-30 och 2015-03-21.

Läs mer

Normalstadgar för EFS missionsförening

Normalstadgar för EFS missionsförening Normalstadgar för EFS missionsförening antagna av EFS styrelse 2011-11-12 13, 156/11 Stadgar för EFS missionsförening i.... Antagna den......... Missionsföreningens ordförande 1. Grundval och uppgift 1.1

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Förslag till Equmeniakyrkans verksamhetsplan

Förslag till Equmeniakyrkans verksamhetsplan Förslag till Equmeniakyrkans verksamhetsplan 2011 2012 Inledning Följ mig! sa Jesus och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje ny dag. Jesus är centrum och vi vill en kyrka som dras

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman Häfte 2 Förutsättningar för förbundsstämman Bilaga 5 Föredragningslista 1. Stämmans öppnade 2. Val av stämmofunktionärer a) Ordförande b) Förste vice ordförande c) Föredragande sekreterare d) Protokollsekreterare

Läs mer

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN Antagna vid ordinarie årsmöte den 27 april 2002 och ordinarie höstmöte den 2 december 2002 Reviderade vid höstmötet den 6 december 2004 Stadgeändring av 7 med 1:a beslut 5

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Folkkyrka En Kyrka för Alla

Folkkyrka En Kyrka för Alla Folkkyrka En Kyrka för Alla Kyrkoval 2017 centerpartiets STIFTSGRUPP I Göteborgs STIFT vi ARBETAR FÖR en: välkomnande KYRKA I SAMHÄLLHET ung KYRKA HÅLLBAR KYRKA KYRKA MED MOTIVERADE FÖRTROENDEVaLDA MODIG

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Kandidater vid styrelseval i EFS 2019

Kandidater vid styrelseval i EFS 2019 Kandidater vid styrelseval i EFS 2019 Fem personer i nuvarande styrelse står i tur att avgå, ingen av dessa ställer upp för omval. Antal platser som ska fyllas är fem, och här presenteras EFS valberednings

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2017

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2017 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2017 Scoutvänner! Ytterligare ett scoutår ska läggas till handlingarna och vi kan med glädje konstatera att vi fortsätter att bli fler scouter mer än åtta nya

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Strategi för Agenda 2030 i Väst,

Strategi för Agenda 2030 i Väst, Partnerskap för genomförande av de Globala målen i Västsverige Detta dokument tar sin utgångspunkt i visionen om ett Västsverige som är i framkant i partnerskap för genomförande av de Globala målen, och

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

Ett redskap för församlingens förnyelse och växt. Reviderad mars 2017

Ett redskap för församlingens förnyelse och växt. Reviderad mars 2017 Ett redskap för församlingens förnyelse och växt Reviderad mars 2017 Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten 1 Kor 3:6 FÖRSAMLINGAR SOM VÄXER Svenska Alliansmissionen (SAM) är en församlingsrörelse.

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Pastor inom Evangeliska Frikyrkan

Pastor inom Evangeliska Frikyrkan Pastor inom Evangeliska Frikyrkan Förord När en församling i Evangeliska Frikyrkan (EFK) söker en pastor kommer ofta frågan upp om vad en pastors tjänst är och hur man känner igen en person som är lämpad

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Verksamhetsplan för 2018

Verksamhetsplan för 2018 Verksamhetsplan för 2018 Till EFS årsmöte 5 juni 2017 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 1. Årsmötets öppnande 2. Föredragningslistan gås igenom och godkännes 3. Val av funktionärer för årsmötet - ordförande - vice ordförande - sekreterare - protokollsjusterare

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

FOLKHÖG SKOLORNA. Styrdokument rörande Equmeniakyrkans och Equmenias huvudmannaskap för folkhögskolorna

FOLKHÖG SKOLORNA. Styrdokument rörande Equmeniakyrkans och Equmenias huvudmannaskap för folkhögskolorna 2017 FOLKHÖG SKOLORNA Styrdokument rörande Equmeniakyrkans och Equmenias huvudmannaskap för folkhögskolorna Antaget av kyrkostyrelsen 2017 09 17 och av Equmenias styrelse 2017 09 09 Det reviderade styrdokumentet

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper Resultat av undersökningen Naturlig Församlingsutveckling Utrustande ledarskap 63 Gåvobaserad verksamhet 58 Hängiven andlighet 45 Funktionella strukturer 52 Inspirerande gudstjänster 47 Livsnära smågrupper

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

att det råder totalförbud mot nötter under hela arrangemanget. att använda så lite parfym som möjligt då det finns parfymallergiker

att det råder totalförbud mot nötter under hela arrangemanget. att använda så lite parfym som möjligt då det finns parfymallergiker TINGSGUIDE 2017 Varmt välkommen på ting! Välkommen på ting Nu är det äntligen dags för 2017 års ting visst har du längtat? Som ombud kommer du få vara delaktig i alla beslut som kommer tas under helgen

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

STADGAR FÖR NTF Sörmland-Örebro län-östergötland. Av årsmötet antagna stadgar den 22 mars 2016

STADGAR FÖR NTF Sörmland-Örebro län-östergötland. Av årsmötet antagna stadgar den 22 mars 2016 STADGAR FÖR NTF Sörmland-Örebro län-östergötland Av årsmötet antagna stadgar den 22 mars 2016 1 Ändamål NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) Sörmland-Örebro län-östergötland är en fri,

Läs mer

Stadgar för Abrahamsbergskyrkans församling

Stadgar för Abrahamsbergskyrkans församling Stadgar för Abrahamsbergskyrkans församling Abrahamsbergskyrkans församling har vid församlingsmöte 2012-12-09 och årsmöte 2013-02-09 antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former.

Läs mer

Stadga för Kodcentrum

Stadga för Kodcentrum Stadga för Kodcentrum Antagna vid årsmötet 2017-04-29, förslag på revidering vid årsmötet 2018-04-28 1 Ändamål Mom 1 Kodcentrum är en ideell förening som gratis introducerar barn till programmering och

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHSAMTAL 1 okt kl 11-15, Kyrkokansliet, Uppsala.

DOKUMENTATION AV LUNCHSAMTAL 1 okt kl 11-15, Kyrkokansliet, Uppsala. 1 DOKUMENTATION AV LUNCHSAMTAL 1 okt kl 11-15, Kyrkokansliet, Uppsala. Omkring femton kvinnor från sju lokalavdelningar och kretsar, riksstyrelsen och enskilda medlemmar inom Kvinnor för mission deltog

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3)

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) På väg mot 2020 Det här är Immanuel Immanuelskyrkans församling präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan

Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan 2019 Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan 1(9) INLEDNING I Friskis&Svettis lyfter vi gärna fram vår framgång och njuter av vårt goda självförtroende. Med all rätt. Vi gör en otroligt bra grej för

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Mission 2020 Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete

Mission 2020 Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete Mission 2020 Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete Beslutad av Kyrkostyrelsen i december 2014 1 Innehåll 1. Inledning - Bakgrund till Mission 2020 2. Inriktning för det internationella missionssamarbetet

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

SV Gotland Strategisk plan

SV Gotland Strategisk plan SV Gotland Strategisk plan 2018-2022 SVs värdegrund SVs vision Så skall vi uppfattas SV Gotland är en attraktiv samarbetspartner som har en verksamhet som berör, utvecklar och berikar människor i lokalsamhället.

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Kyrkan i Enebyberg

Stadgar för den ideella föreningen Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg 1 I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Arbetsordning. I slutet av dokumentet finns en ordlista med begrepp som förekommer i arbetsordningen eller som brukar användas på stämman.

Arbetsordning. I slutet av dokumentet finns en ordlista med begrepp som förekommer i arbetsordningen eller som brukar användas på stämman. 1 (5) Arbetsordning Detta dokument beskriver hur arbetet på förbundsstämman går till, den metod vi använder och vem som har rätt att vara med att lägga förslag och fatta beslut. I slutet av dokumentet

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

VÄRLDSKULTURMUSEERNAS VÄG VIDARE

VÄRLDSKULTURMUSEERNAS VÄG VIDARE VÅR VISION Foton i visionen: Världskulturmuseerna, Filmriding & istock VÄRLDSKULTURMUSEERNAS VÄG VIDARE I det här dokumentet sammanfattas Världskulturmuseernas gemensamma vision. Den är vår kompass. Vår

Läs mer

För arbete med dialogduk Hembygdsrörelsens utvecklingsträffar. Man kan: med Man kan): a) Idéer nya sätt att nå nya medlemmar (idéerna ska börja

För arbete med dialogduk Hembygdsrörelsens utvecklingsträffar. Man kan: med Man kan): a) Idéer nya sätt att nå nya medlemmar (idéerna ska börja Handledning För arbete med dialogduk Hembygdsrörelsens utvecklingsträffar Diskutera, prioritera och skriv här det ni vill och ska förverkliga. Gå därför igenom de idéer och tankar ni tagit upp under arbetet

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

9B01, KONGRESS Målområden för verksamhetsplanering Långsiktigt visionsarbete och Konkret målstyrningsverktyg

9B01, KONGRESS Målområden för verksamhetsplanering Långsiktigt visionsarbete och Konkret målstyrningsverktyg 9B01, KONGRESS 2019 Målområden för verksamhetsplanering 2019-2031 Långsiktigt visionsarbete och Konkret målstyrningsverktyg POLITIK Vår politik syftar till att bygga ett solidariskt samhälle, i Sverige

Läs mer

UNGDOMSORGANISATIONERNA, SAMHÄLLET OCH FRAMTIDEN VÅR ROLL OCH VÅRT VÄRDE

UNGDOMSORGANISATIONERNA, SAMHÄLLET OCH FRAMTIDEN VÅR ROLL OCH VÅRT VÄRDE UNGDOMSORGANISATIONERNA, SAMHÄLLET OCH FRAMTIDEN VÅR ROLL OCH VÅRT VÄRDE LSU:s uppdrag och syfte LSU är samarbetsorganet för svenska ungdomsorganisationer. LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Verksamhetsplan PI o vriga arbetsomra den 2016

Verksamhetsplan PI o vriga arbetsomra den 2016 Verksamhetsplan PI o vriga arbetsomra den 2016 Inledning Övriga områden tidigare kallat församling innefattar alla de områden som inte kan härledas till Pingst Media eller PMU. Delar av det som tidigare

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

POLICY. Policy för medborgardialog

POLICY. Policy för medborgardialog POLICY Policy för medborgardialog Typ av styrdokument Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2017-06-26 Diarienummer KS 2016/509 101 Giltighetstid Från och med den 15 juli 2017 och tillsvidare

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Förhandlingsordning. Punkt 3 Bilaga 3 b. Sammanfattning

Förhandlingsordning. Punkt 3 Bilaga 3 b. Sammanfattning Förbundsstämman 2019-05-18--19 Punkt 3 Bilaga 3 b Förhandlingsordning Sammanfattning Processen för förbundsstämman bygger på en tankemodell att vi ska bestiga berget och ta oss ner igen och själva förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Stadgar för Föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 1 (5) Stadgar för Föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar Stiftare, namn, säte, firmateckning och verksamhet 1. Den ideella föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige Ska Leva/Värmland from 2018

Stadgar för Hela Sverige Ska Leva/Värmland from 2018 Stadgar för Hela Sverige Ska Leva/Värmland from 2018 Stadgar antagna på årsmötet 20180508 och fastställda på höstmötet 20181211. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Hela Sverige Ska Leva Värmland

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer