KFUK-KFUMs scoutförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Carin Stegen Richard Trum Hanna Nilsson, inte närvarande vid 23. c, e, f, h, i, j, l. Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 17. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. b) Val av sekreterare att välja Carin Stegen till sekreterare. c) Fastställande av dagordningen att godkänna dagordningen. 18. Föregående protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. 19. Uppföljning av beslut d) FM-beslut Det ännu ojusterade FM-protokollet lästes igenom och det konstaterades att beslutsuppföljning naturligt avhandlas under befintliga punkter i dagordninen. Undantaget är de stadgeförändringar som beslutades under FM. att Gustaf Haag ser över hur ändringar i stadgarna enligt FM beslut ska ske. Sida 1 (14)

2 e) Tidigare fattade styrelsebeslut - Utskick till medlemmarna om extra förbundsmöte är skickat. - Hanna har varit kontakt med Karin Nolke gällande samverkansavtalet och har planerat in ett möte med henne den 11 maj. - Vi har tecknat avtal med KFUM-Sverige gällande kansliet. - Richard har kontakta Sanna om att informera om kansliflytten. - Patrik Schröder är kontaktperson och arbetsledare för vår kanslipersonal. - Gustaf och Ulf har varit på kansliet och pratat med personalen för att säkerställa en god kontakt och kommunikation. - Hanna har påbörjat kontakten med scouterna rörande vidare utveckling av överföringen från Regina till scoutnet. - Richard har kontaktat tidigare kassaförvaltare samt talat med verksamhetsrevisor Gunnar Lindblom för goda råd och tips gällande ekonomin. - Jörgen har också talat med sin ekonomiska kontakt för råd, Richard och Jörgen ska prata ihop sig och sammanställa det de har fått ihop. Ska också se över den utökade revisionsberättelsen. - Carin har varit i kontakt med valberedningen. - Gustaf och Hanna har etablerat en kontakt med KFUM-Sverige och Scouterna. Brådskande åtgärder har identifierats och påbörjats. - Ulf har kontaktat förbundsmötessekreterare för att få tag i FM 2012s protokoll. - Gustaf har bett Louise Callenberg om att få alla uppgifter gällande försäljningen av Storvallen. - Carin har sett över Getting Together ansökan för att få ett grepp om konceptet. - Gustaf har avbokat diverse möteslokaler som inte kommer användas. Har inte hunnit tala om för NSF att vi avser delta på deras förbundsmöte. - Ingen är utsedd som representant på YMCA europé general assembly, ska undersökas vidare av Gustaf. - Gustaf har talat med scouterna om att vi har för avsikt att skicka två representanter på verksamhetsplaneringsmötet den 26 maj. att Hanna Nilsson identifierar tidigare styrelsebeslut från förra verksamhetsåret för uppföljning. Sida 2 (14)

3 20. Återkommande rapporter f) Generalsekreterarens verksamhetsrapport Inga rapporter har kommit in då generalsekreteraren är sjukskriven. g) Presidierapport Inga rapporter har inkommit då presidiet ännu inte har haft något möte. h) Ekonomisk rapport med budgetuppföljning - Ekonom är Maritha Norberg separat avtal med KFUM-Sverige är tecknat gällande hennes anställning. - Diskussion har förts mellan Richard och Gunnar Lindblom kring förändring av kontoplanen som inte är anpassad efter scoutförbundets verksamhet som den ser ut idag. - Bidragsansökan till ungdomsstyrelsen skall ses över, se 23 b. - En översyn kring eventuella upplösningar av scoutförbundets fonderingar har också diskuterats tillsammans med Gunnar Lindblom, liksom behovet av kontinuerliga kassaflödesanalyser för att säkerställa god likviditet under året. - Nytt möte med Gunnar är bokat den 1 september. - Balansräkning från 1 jan- sista april. Richard ska kolla upp mer hur det ser ut. Kostnader ser bra ut. Fått in 45 % av alla medlemsavgifter, EFS avgifter har ännu inte fakturerats pga översikt av medlemsstatistik behöver genomföras. - - Balans- samt resultaträkning togs ut från Hogia för perioden 1 januari 23 april 2012 inför mötet med Gunnar Lindblom (se bilaga 2) Scoutförbundets intäkter under 2012 uppgick den 23 april till kr, vilket motsvarar 39,5% av de totala budgeterade intäkterna. Av dessa är 250 tkr ändamålsbestämda projektmedel för Getting Together. Gällande medlemsavgifter har 45% av de budgeterade intäkterna inkommit, men troligen kvarstår medlemsavgifter från SALT (vilka motsvarar omkring 35% av scoutförbundets medlemmar). Kostnaderna under 2012 uppgick den 23 april i sin tur till kr, vilket motsvarar 37,4% av de budgeterade kostnaderna. Några noteringar är att förbundet har överskridit budgetposten för konsultarvoden med hela 123% hittills i år, vilket troligen beror på kostnader för den inhyrda ekonomen. Vidare har anmärkningsvärt stora delar av årets budget för bland annat resor (88% av budgeten) redan förbrukats, vilket skulle kunna bero på att kostnader för vårens två förbundsmöten har konterats på det kontot. Richard undersöker konteringarna närmare vid ett möte med Maritha under vecka 19. Vad gäller scoutförbundets balansräkning och likviditet tycks denna vara relativt god Sida 3 (14)

4 för tillfället omkring 500 tkr fanns den 23 april på förbundets plusgirokonto, till skillnad från vid årsskiftet då motsvarande siffra var några få tusen. - Kommande intäkter/kostnader: Resterande medlemsavgifter kommer troligen att till stor del betalas in under fortsatta våren och sommaren. En relativt stor kommande kostnad är internationella avgifter som till stor del ännu inte är betalda, liksom utbetalning till Graphera för produktutvecklingen av Almanackan. i) Riksroverscoutkommiténs verksamhetsrapport Hanna har pratat med Johan Manner (ordf.). De har inga akuta frågor på agendan just nu. att utse Carin som kontaktperson till ROKO. j) Alma Vidare diskussion, beslutsfattande och rapport om läget hänskjuts till 7. k) Anläggningarna Sjöbo och Storvallen Jörgen behöver underlag. Vidare diskussion görs vid Tillfälliga rapporter l) Kansliflytt Flytten är genomförd. Anders Wallin anlitades som extra arbetskraft för flytten. Sanna ändrar mallar och hemsidor gällande adress, telefonnumret kvarstår. Materiell har setts över på skeppsbron, mycket flyttas till riksarkivet. Kommunikationen med Scouterna om flytten genomfördes. Den nya adressen är rosengatan 1. m) Personalmöte Genomfördes i samband med Gustafs och Ulfs besök på kansliet i april. Alla anställda förutom Henrietta och Jonas var på plats. n) Möte med lekmannarevisor Gustaf och Richard hade ett möte med lekmannarevisor Gunnar Lindblom den 1 maj. Under mötet diskuterades framtida ekonomirutiner och vikten av att ha en enkel och lättöverskådlig sådan. Förslag på förändringar såsom förenklad kontoplan, uppdaterade rapportmallar och eventuell upplösning av vissa fonderade medel avhandlades. Nästa möte är planerat till september. Sida 4 (14)

5 d) Skåne-Blekinge Regionen Scoututskotts möte Hanna var på plats. TreFem av sex distrikt, Luftakommittén samt representanter från regionsstyrelsen var närvarande. Förbundsmötet och samverkansavtalet diskuterades samt hur strukturomvandlingen kommer påverka våra nuvarande distrikt. 22. Beslutsärenden a) Ekonomiskt konsulentstöd till regionen Skåne-Blekinge Skåne-Blekinge regionens ordförande Thomas Fridlund Gillerfors har kontaktat styrelse om att godkänna och signera avtal gällande ekonomiskt stöd till konsulenttjänst. Just nu finansieras femtio procent av konsulentens anställning av scoutförbundet och liggande förslag till avtal för 2012 innebär samma stöd. Styrelsen gick igenom konsulentens arbetsbeskrivning och kontrollerade utgiftsnivån mot budget och tidigare års nivåer. Avtalet återfinns i bilaga X. att i enlighet med budget bevilja Skåne-Blekinge regionens konsulentavtal för att uppdra åt Gustaf och Hanna att tillsammans med Thomas Gillefors underteckna avtalet. b) Revisionsansvarig bidragsansökan att anlita den auktoriserade revisorn Marie Welin från PWC att granska underlag för statsbidragsansökan med hjälp från lekmanna- och verksamhetsrevisorerna. att uppdra åt Richard att ta kontakt med Marie Welin och Sophia Jansson. c) Revisorer tillgång till båda intranätet Sida 5 (14) Lekmannarevisor Gunnar Lindblom har efterfrågat tillgång till samtliga två intranät och inte enbart det ena. Detta är något som även uttrycktes önskemål om i verksamhetsrevisorernas utökade rapport framlagd till styrelsen i samband med FM 2012.

6 att revisorerna ska ha tillgång till båda våra intranät. att uppdra åt Carin att be Johan ge revisorerna tillgång till intranäten. att uppdra åt Ulf att se över och strukturerar styrelsens intranät. d) Utgifter för Sjöbo Det finns åtgärder som utlovats hyresgästen Enigma att utföras på Sjöbos fastigheter innan sommaren, vilka uppskattningsvis kommer att kosta ca kr. Det har också tidigare diskuterats en eventuell hyresrabatt mellan generalsekreteraren och Enigma. att uppdra åt presidiet att kontakta Enigma för svar på om de vill hyra Sjöbo under sommaren och konkretisera vilka krav på förbättringar de ställer. att uppdra åt presidiet att efter kontakten med Enigma ta beslut om eventuell hyresrabatt. att utföra de åtgärder som det Enigma blivit lovade, som styrelsen fått offert på, förutsatt att Enigma tänker hyra Sjöbo samt önskar att åtgärderna utförs. att uppdra åt presidiet att kontakta David Eriksson för vidare diskussion kring åtgärderna på fastigheten. att kostnader för åtgärderna utöver budget tas från konto 2160 ändamålsbestämda medel för underhåll gällande anläggningar. 23. Diskussionsärenden a) Almanackan Under hösten har Johanna Bjuhr Escalante från Graphera anlitats för att se över Almanackan och dess utvecklingspotential. Arbetet har mynnat ut i en rapport. I början av april tecknade GS Louise Callenberg på dåvarande presidiets uppdrag ett exklusivt produktions- och marknadsföringsavtal med Graphera med en löptid om 2 år. Med anledning av detta kan nuvarande styrelse inte genomföra det beslut som tog på Sida 6 (14)

7 styrelsemötet den 18 april om att förnya avtalet med förra årets producent scout. Styrelsen diskuterade Almanackan och gick igenom tidigare års försäljningsrapport från scout. Det identifierades en långsiktig negativ trend i säljvolym vilket påverkat lönsamheten senaste åren trots minskade produktionskostnader. Richard och Gustaf har träffat Graphera för att diskutera förslagen på produktutveckling samt framtida planer på distribution, lagerhållning och budgetering. Styrelsen tog de av Graphera föreslagna produktutvecklingsaspekterna i beaktande, och med hjälp av ett Impact/ Effort diagram enades vi om att gå vidare med följande föreslagna ändringar: Sälja in sponsorplats på baksidan Nya månadsbilder Ny förpackning i kartong Nästkommande år vill vi fortsätta utveckla almanackan genom: Datumblock utan scouthögtider för att minska produktionskostnaden Rygg i tjockare papp Ställ för almanackan att användas av återförsäljare För projektrapport från Graphera se bilaga 1. För ekonomiskt beslutsunderlag se bilaga 2. att anta Grapheras förslag på produktutveckling gällande en ny förpackning av almanackan i form av en kartong. att anta Grapheras förslag på produktutveckling gällande att sälja in sponsorplatser på almanackans baksida. att anta Grapheras förslag på produktutveckling gällande framtagandet av nya månadsbilder till almanackan. att uppdra åt Gustaf och Richard att skriva avtal med Graphera som reglerar provision och ersättningsmodell. att uppdra åt Gustaf och Richard att granska de månadsbilder som Graphera tar fram på förslag. att producera antal almanackor för försäljning att orderkvantiteten för scoutkårer och återförsäljare sänks från 25 st almanackor till 15 st. att priset för almanackan för scoutkårer och återförsäljare kvarstår på 50 kr. Sida 7 (14)

8 b) Konsulenter Det är viktigt att trygga ett konsulentstöd för våra kårer och se till att det uppfyller medlemmarnas behov. Tillse att utfasning av befintligt konsulentstöd sker på ett ansvarfullt sätt utefter vår personals behov. att uppdra åt Hanna att initiera en dialog med Scouterna om att säkra konsulentstöd via Scouterna för Stockholm och de övre regionerna. Även se vilket stöd de kan erbjuda våra kårer i Skåne-Blekinge Regionen för konsulentstöd och då även informera om vår befintliga konsulentstruktur. att uppdra åt Richard att se över de övriga konsulentbidragen. att uppdra åt Ulf att ta en initial kontakt med Jonas Lamprecht och sedan återkoppla till Hanna. att uppdra åt Hanna att under mötet med Scouterna diskutera konsulenttjänsten i västra regionen och eventuellt skriva ett nytt avtal med dem. att uppdra åt Gustaf att kontakta Thomas Gillefors och diskutera Skåne-Blekinges konsulentstöd efter c) Framtida ekonomihantering och ekonomistyrning Styrelsen har konstaterat att kontoplanen behöver ses över. Det behövs en konkret och anpassad kontoplan som fungerar ihop med vår verksamhet. Projektnummer som är kopplade till våra konton i planen kan vara ett sätt att underlätta detta. För att underlätta för framtida uppföljning och prognostisering så bör vi kontera om 2012 års bokföring. att uppdra åt Richard tillsammans med Jörgen och Marita att se över, förändra samt anpassa kontoplanen efter verksamhet och budget. att uppdra åt Richard att ge Marita i uppdrag att kontera om 2012 års bokföring. att uppdra åt Richard och Jörgen att se över och förändra ekonomihandboken. d) Generalsekreterare och arbetsledning av personal Se bilaga 3. Sida 8 (14)

9 e) Extra förbundsmöte och Ledarhelgen GLÖD Styrelsens plan är att kombinera det extra förbundsmötet med ledarhelgen glöd. att Gustaf undersöker möjligheterna för att använda KFUM Ungdomenshus i Jönköping som möteslokal för ett extra förbundsmöte inkluderat i ledarhelgen GLÖD. f) Styrelsens utskott Styrelsen har sett över utskottsstrukturen och sett att det inte finns aktiva utskott och heller inget behov av den typen av struktur. Således kommer inte styrelsen arbeta fram någon ny utskottsstruktur utan istället arbeta i projekt gällande specifika frågor. Styrelsen anser dock att ROKO bör fortsätta i tidigare linje som en kommitté underställd scoutstyrelsen. att styrelsen inte kommer arbeta fram någon ny utskottsstruktur utan istället arbeta i projekt gällande specifika frågor. g) Effekter av Samverkansavtalet Styrelsen har identifierat informationsspridningen till kårerna som en prioriterad fråga och behöver samarbeta med Scouterna för att detta ska gå till på bästa sätt. Arbete med att ta fram tydliga direktiv kring vad kårerna behöver göra är essentiellt. att uppdra åt Hanna och Ulf att ansvara för att kommunikationen når kårerna under juni månad. h) Kommunikation Vi bör se över förbundets kommunikativa kanaler framförallt användandet av blogg. Sida 9 (14)

10 att utse Ulf till kommunikationsansvarig. att uppdra åt Ulf att samtala med tidigare kommunikationsansvarig Malin Lindén. i) LSU Styrelsen diskuterade scoutförbundets koppling till LSU och tror att det finns mycket att hämta i ett samarbete i och med exempelvis Getting Together projektet samt våra utmanar och roverscouter. att utse Carin till kontaktperson för LSU. j) SALT Styrelsen behöver utse en kontaktperson för att stödja SALTs övergångsprocess till Scouterna. att utse Jörgen till kontaktperson för SALT. k) Avyttring av anläggningen Storvallen Styrelsen har diskuterat Storvallens försäljningsläge och konstaterat att det behövs utrönas var i processen styrelsen befinner sig för att kunna besluta vilka åtgärder som behöver vidtas. l) Avyttring av anläggningen Sjöbo Styrelsen har efter FM 2012s beslut att sälja Sjöbo lägergård fått en avsiktsförklaring från en spekulant. Styrelsen har efter översikt av avsiktsförklaringen konstaterat att spekulanten har för avsikt att bedriva scoutverksamhet på Sjöbo vilket är ett gott argument för att underteckna förklaringen. Sida 10 (14)

11 att uppdra åt Jörgen att leda arbetet med försäljningen av Sjöbo tillsammans med Richard och Gustaf. Vilket bland annat innebär att förhandla om köpeskilling för att till ett senare styrelsemöte inkomma med ett ekonomiskt beslutsunderlag gällande försäljning. att se över värderingen av Sjöbo som presenterades på FM2012, hur den ser ut och om den är aktuell. att uppdra åt Jörgen och Gustaf att granska, eventuellt justera och underteckna avsiktsförklaringen från spekulanten. m) Getting Together att uppdra åt Carin att kontakta Vanessa på kansliet för att se hur arbetet går med Getting Together och ta reda på hur styrelsens roll ser ut i projektet. n) Personalfrågor Scoutstyrelsen diskuterade och beslutade framtida bemanning i förbundet se bilaga 3. Då frågorna i bilaga 3 rör individers anställning publiceras den inte offentligt. 24. Representation a) Nordisk Scoutkonferens maj i Åbo. att Carin representerar styrelsen och förbundet på Nordisk Scoutkonferens tillsammans med Johan Manner. b) NSFs årsmöte 12 maj i Linköping Sida 11 (14)

12 att Hanna och Gustaf representerar förbundet på NSFs årsmöte. c) YMCA Europe General Assembly att inte sända någon representant. c) Verksamhetsplaneringsmöte 26 maj 2012 att Hanna och Ulf representerar styrelsen och förbundet på verksamhetsplaneringsmöte. d) SALTs årsmöte 19 maj i Uppsala. att Jörgen representerar styrelsen och förbundet på SALTs årsmöte. 25. Övriga frågor a) Firmatecknare För att underlätta styrelsens arbete så är det fördelaktigt att hela styrelsen är firmatecknare för förbundet. Det har även uttryckts önskemål från kanslit att firma alltid skall tecknas av minst en ledamot i styrelsen. att till att teckna KFUK-KFUMs scoutförbunds firma utse Ingrid Greiby Maritha Norberg Carin Stegen Sida 12 (14)

13 Gustaf Haag Jörgen Wallin Richard Trum Hanna Nilsson och Ulf Klingnäs två i förening varav minst en ledamot i styrelsen. att till att teckna KFUK-KFUMs scoutförbunds postgiro, bankgiro och bankkonton samt konto hos Banco-fonder utse Ingrid Greiby Maritha Norberg Carin Stegen Gustaf Haag Jörgen Wallin Richard Trum Hanna Nilsson och Ulf Klingnäs två i förening. att till att överföra medel mellan KFUK-KFUMs scoutförbunds konton utse Ingrid Greiby Maritha Norberg och Gustaf Haag var och en för sig. b) Avtackning av generalsekreterare Styrelsen ordnar en avtackning för avgående generalsekreterare. 26. Kommande möten a) Telefonmöte 21 maj kl 19:00 gällande personal och extra förbundsmöte b) Styrelsemöte 8-10 maj preliminärt i Stockholm på KFUM-central Sida 13 (14)

14 27. Mötets avslutande Gustaf tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Carin Stegen Sekreterare Gustaf Haag Mötesordförande Sida 14 (14)

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars 2014 2 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Richard Trum Jörgen Wallin Carin Stegen Henric Axeheim Förhinder Albin Askman-Junhede Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 106 Mötets öppnande

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 6-7 april 2013 6 Sammanträdesplats Antal bilagor Stockholm 0 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Henric

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 6 oktober 2013 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs ( 108 111) Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr.

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr. Ekonomisk halvårsrapport för 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund I nedanstående rapport presenteras kortsiktigt det ekonomiska läget för KFUK-KFUMs scoutförbund under det första halvåret 2012. Styrelsen vill

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund Org. Nr. 802005-7181 Sida 1 (14) Innehållsförteckning Medlemsutveckling... 3 Image, profilering och extern kommunikation... 3 Program...

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 9 april 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Albin Askman Junhede Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Richard Trum Carin Stegen (ej närvarande under 1-3, 4a-b, 4d samt 5c) Förhinder Hanna Nilsson Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 36. Mötesformalia

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 05 mars 2013 5 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 6 Närvarande med rösträtt Gustaf Haag Ordförande Hanna Nilsson Albin

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 10 februari 2015 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 1 Närvarande med rösträtt Nilsson Mötesordförande Henric Axeheim Sandra

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

XFM KFUK-KFUMs scoutförbund. 13 oktober 2012, Ungdomens Hus, Jönköping. 1. Mötets öppnande

XFM KFUK-KFUMs scoutförbund. 13 oktober 2012, Ungdomens Hus, Jönköping. 1. Mötets öppnande Extra Förbundsmöte 01 5 XFM 01 13 oktober 01,, Jönköping 1. Mötets öppnande Gustaf Haag, tillförordnad ordförande i Scoutstyrelsen, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets gäster hälsades

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika Wernbro Förhinder Albin Askman Junhede Närvarande utan rösträtt Emil Nilsson 1. Mötesformalia a) Mötets

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande.

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande. Styrelseprotokoll Datum: 23-24 Maj Plats: Gamlegård, Torna Hällestad Löpnummer: 4 Dnr O51-9-2015 Närvarande Adjungerande Frånvarande Ordförande Ledamöter Generalsekreterare Rektor Scouternas folkhögskola

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Riksroverscoutkommittén, 2014-05-14 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 2 Närvarande med rösträtt Helén Toftered Ordförande Emil Nilsson Ordförande

Läs mer

Ekonomisk Rapport år 2013

Ekonomisk Rapport år 2013 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk Rapport år 2013 Allmänt om ekonomiarbetet under året... 1 Likviditet... 1 Resultat... 2 Budget 2013... 2 Resultat 2013... 2 Kommentarer Resultatet år 2013... 3 Försäkringar...

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 16 januari 2014 4 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Närvarande med rösträtt Albin Askman Junhede Anna-Karin Stensson

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april 2015 5 Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte 3 Närvarande med rösträtt Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika

Läs mer

Hotell Gästis, Varberg

Hotell Gästis, Varberg 1(6) Hotell Gästis, Varberg Birgitta Persson, Per Södergren, Niklas Johansson, Niklas Blomqvist, Mari Garnwall, Jessica Andersson, Elisa Dahlquist, Emelie Jonsson, Fredrik Persson, Josefine Larsson och

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

PROTOKOLL från styrelsemöte 16 februari 2010

PROTOKOLL från styrelsemöte 16 februari 2010 PROTOKOLL från styrelsemöte 16 februari 2010 Tid: Tisdagen 2010-02-16, 19.30 21.00 Plats: Linda Ersten, Slottsvägen 9 Närvarande: Linda Ersten Anders Nygren Jonas Sjöberg Christer Wallin, ordförande 1.

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING

STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING Fastslagna av medlemmarna 2010-02-10 Allmänt 1 Föreningens firma är Uppsala Studentradioförening. 2 Uppsala Studentradioförening, nedan kallad SRF, är en ideell

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Årsmöte Uppsala Dnr O Namn enligt ombudslista bilagd originalprotokollet

Årsmöte Uppsala Dnr O Namn enligt ombudslista bilagd originalprotokollet Protokoll: Datum: Plats: Årsmöte 2013-09-22 Uppsala Dnr O43-3-2013 Närvarande: Frälsningsarméns scouter KFUK-KFUMs scoutförbund Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Equmeniascout Scouterna (fd SSF) Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar för KFUK-KFUMs scoutförbund

Stadgar för KFUK-KFUMs scoutförbund Stadgar för KFUK-KFUMs scoutförbund Beslutade på förbundsmötet 2007, 21-22 april 2007 Justerade på förbundsmötet 2008, 19-20 april 2008 Justerade på förbundsmötet 2009, 25-26 april 2009 Justerade på förbundsmötet

Läs mer

Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte maj 2012 Tollare folkhögskola, 2012:05 Stockholm

Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte maj 2012 Tollare folkhögskola, 2012:05 Stockholm Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 26-27 maj 2012 Tollare folkhögskola, 2012:05 Stockholm Dnr O51-10-2012 Närvarande: Erik Sillén, ordförande Marie Reinicke, vice ordförande Anders Ahlström,

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 24 mars, 2012 Plats: Scandic Continental, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2012 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 10 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr Närvarande Ordförande Josefine Larsson Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo

Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo 1(8) Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo Per Södergren, Niklas Blomqvist, Niklas Johansson, Fredrik Persson (anlände vid 163), Cecilia Hemming, Jonas Moberg, Josefine Larsson, Jessica Andersson och Sven

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 11. 5-6 december 2015 Gilwell, Flen O51-22-2015. Generalsekreterare Servicechef. Dagordningspunkter

Datum: Plats: Löpnummer: 11. 5-6 december 2015 Gilwell, Flen O51-22-2015. Generalsekreterare Servicechef. Dagordningspunkter Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 11 5-6 december 2015 Gilwell, Flen O51-22-2015 Deltagare Närvarande Ordförande Inger Ekvall Gustaf Haag Ledamöter Oscar Sundås Arvid Nilsson William Persson Martin

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Sida 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Närvarande: Amanda Hedenberg (t.o.m. 7) Elisabeth Östlund Jakob Maleus Cederäng (fr.o.m. 2) Oskar Birkne Rikard

Läs mer

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ 1 Innehåll Välkommen till ROM 3 Program 4 Dagordning 5 Stadgepropositioner 6 Beslutsunderlag 9 Praktiskt 10 Fullmakt 12 Ombudsfullmakt 13 2 Välkommen till

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse.

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Svenska Judoförbundet Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Fastställd av förbundsstyrelsen 2016-04-03 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Svenska Judoförbundet regleras av Svenska

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

1 STÄMMAN ÖPPNAS Distriktsordförande Oscar Sundås hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

1 STÄMMAN ÖPPNAS Distriktsordförande Oscar Sundås hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Sidan 1 av 4 PROTOKOLL DISTRIKTSSTÄMMA DACKE SCOUTDISTRIKT 2014-10-26 PROTOKOLL fört vid Distriktsstämma med Dacke Scoutdistrikt i Lindås Folkets hus, Lindås söndagen den 26 oktober 2014. NÄRVARANDE: Enligt

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer