FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO

2 Innehåll Inledning...3 Försäkringar enligt lag arbetsgivaravgifter Kollektivavtalade försäkringar och förmåner...5 Sparform KAP, KTP1 och ITP1...5 Tryggande KTP2...5 Arbetare...7 Ålderspension och försäkringar enligt kollektivavtal (KFO-Handels/KFO-LO förbund)...7 Administration och avgifter arbetare (KFO-Handels/KFO-LO förbund)...8 Checklista vid försäkringsfall arbetare...9 Tjänstemän Ålderspension och försäkringar enligt kollektivavtal tjänstemän Administration och avgifter tjänstemän (KFO-PTK) ITP1 (KTP1) KTP Checklista vid försäkringsfall tjänstemän KFO-PTK Administration och avgifter tjänstemän (KFO-Handels) KTP KTP Checklista vid försäkringsfall tjänstemän KFO-Handels Kollektivavtalsstiftelser omställning Telefon- och adresslista Förkortningar Avtalsnummerlista... 27

3 Få koll på era försäkringar! Den här lathunden har tagits fram för att medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO ska få en överblick av vilka försäkringar som ingår i kollektivavtalet och vad dessa innebär. Vilken pensions- och försäkringslösning som de anställda i er verksamhet har beror på vilket eller vilka kollektivavtal ni har. Ibland har anställda i samma verksamhet olika lösningar. Information om vad som gäller för er får ni i första hand av respektive försäkringsgivare. Ni kan även följa guiden nedan. 1. Ta reda på vilket eller vilka kollektivavtal som gäller för er: Logga in på KFOs webbplats. I Mitt arkiv hittar ni en lista på vilket eller vilka kollektivavtal som gäller för ert företag. Notera dessa avtalsnummer. 2. Ta reda på vilka pensions- och försäkringslösningar som gäller för er: Sök efter ert/era avtal i listan över kollektivavtal längst bak i lathunden. Notera vilken/vilka försäkringar som gäller för er. 3. Läs mer om vad som ingår i dessa pensions- och försäkringslösningar: KAP Arbetare, sidan 7-10 KTP Tjänstemän (KFO-PTK), sidan KTP Tjänstemän (KFO-Handels), sidan Kontakta er rådgivare på KFO eller respektive försäkringsgivare om ni vill ha mer information om dessa frågor. 3

4 Lagstadgade Kollektivavtalade Privata försäkringar Försäkringar enligt lag Arbetsgivaravgifter 2015 Det totala försäkringsskyddet kan ses som en cylinder där grunden utgörs av det lagstadgade skyddet som gäller alla. Som ett komplement till denna grund tillkommer kollektivavtalade försäkringar och eventuella privata försäkringar. Förmån för de anställda Arbetsgivarens medverkan Arbetstagarens medverkan Arbetsgivaravgifter 2015 i % av bruttolön Ålderspension Ålderspension med rörlig pensionsålder, kan tidigast tas ut från 61 års ålder. En arbetstagare har idag rätt att arbeta till 67 års ålder. Ingen. Underrättelse enligt lagen om anställningsskydd senast en månad innan avgångsåldern inträder. Ansöker om ålderspension till Pensionsmyndigheten. Ansökan bör komma Pensionsmyndigheten tillhanda senast två till tre månader innan förväntad utbetalning. 10,21 Sjukförsäkring Sjukpenning, aktivitets-/ sjukersättning och rehabiliteringspenning. Arbetsgivaren betalar i regel sjuklön de första 14 dagarna av en sjukperiod. Arbetsgivaren ansvarar för rapportering till Försäkringskassan. Arbetstagaren sjukanmäler sig till arbetsgivaren. Ansöker om sjukpenning från och med den 15:e sjukdagen hos Försäkringskassan. 4,35 Efterlevandepension Omställningspension, särskild omställningspension och eventuell garantipension. Ingen. Pensionsmyndigheten utreder rätt till förmån automatiskt efter impuls från Skatteverket om att dödsfall inträffat. 1,17 Arbetsskadeförsäkring Arbetsskadelivränta och begravningshjälp. Arbetsgivaren är skyldig att omedelbart anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har gemensam hemsida för anmälan av arbetsskada Arbetstagaren anmäler omedelbart till arbetsgivaren. Ersättning ansöks om hos Försäkringskassan. Ersättning vid dödsfall utreds av Pensionsmyndigheten. 0,30 Arbetsmarknadsavgift Dagpenning om vissa villkor uppfylls, bl a arbetsvillkor och medlemsvillkor. Den senaste arbetsgivaren är enligt lag skyldig att på begäran utfärda arbetsgivarintyg (särskild blankett finns). Ansökan till arbetslöshetskassan. 2,64 Föräldraförsäkring Förmåner i samband med barns födelse. Ingen. Ansöker om förmån hos Försäkringskassan. 2,60 Allmän löneavgift Inte kopplad till någon förmån. 10,15 Summa 31,42 I företagets skattedeklaration redovisas underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt. Arbetsgivaravgifter ska betalas för arbetstagare och uppdragstagare som under året har fått mer än kronor i kontant lön eller i förmåner alternativt annan ersättning för arbetare. För anställda födda 1937 eller tidigare betalar arbetsgivaren varken sociala avgifter eller särskild löneskatt. För anställda födda mellan betalar arbetsgivaren bara ålderspensionsavgiften. För anställda födda 1989 eller senare betalar arbetsgivaren bara ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter. Mer information finns på 4

5 Kollektivavtalade försäkringar och förmåner Vem måste teckna försäkringar? Arbetsgivaren anmäler Fördelar ur arbetsgivarens synvinkel Vilka gäller kollektivavtalet för? Medlem i Arbetsgivarföreningen KFO är skyldig att enligt gällande kollektivavtal teckna försäkringar för sina anställda. Ett företag som inte är medlem i KFO kan också bli bundet av kollektivavtal genom att teckna avtal direkt med ett fackförbund, ett så kallat hängavtal. En arbetsgivare kan även bli bunden av kollektivavtal genom att överta en verksamhet från ett kollektivavtalsbundet företag. Arbetsgivaren måste själv göra en försäkringsanmälan direkt till aktuellt administrationsbolag. Försäkringsavtal sluts i och med att arbetsgivaren får försäkringsbekräftelse från bolaget. Försäkringsavtalet gäller från samma datum som kollektivavtalet. Fördelen med de kollektivavtalade försäkringarna är att de innebär en relativt enkel administration för företaget. I kollektivavtalade försäkringar är alla fullt arbetsföra anställda försäkringsbara, utan att någon hälsoprövning behöver göras. Kollektivavtalet gäller för dem som utför arbete som kollektivavtalet omfattar. Kollektivavtalen ser olika ut för arbetare respektive tjänstemän. Observera att alla anställda omfattas av försäkringarna. Undantaget är VD i aktiebolag och företagare som enbart omfattas av arbetsskadeförsäkringen, TFA. Som företagare räknas: I enskild firma ägaren. I handelsbolag samtliga ägare. I kommanditbolag komplementären. Aktiebolag aktieägare med minst en tredjedel av aktierna själv eller sammanräknat med barn, make/maka och förälder. För delägare med mindre andel finns möjlighet att efter ansökan beviljas undantag från att anslutas till de kollektivavtalade försäkringslösningarna. Make/maka till företagare räknas alltid som företagare oavsett bolagsform. Företagare kan efter hälsoprövning ansluta sig till KTP-planen. Sparform KAP, KTP1 och ITP1 Sparform Arbetstagaren väljer själv sparform, traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring, som ska gälla för pensionen. Arbetsgivarens ålderspensionsutfästelser inom KTP-planen, avdelning 2, kan tryggas på olika sätt. Försäkring i Folksam Liv Kontotryggande Tryggande KTP2 Försäkring innebär att ålderspensionsutfästelserna försäkras i Folksam Liv och att: Företaget varje månad betalar en premie till Folksam Liv så länge som den försäkrade är anställd. Folksam Liv förvaltar inbetalda pensionsmedel och betalar ut ålderspensionen. Kontotryggande innebär att ålderspensionsutfästelserna tryggas genom skuldföring i egen balansräkning. Denna finansieringsform är lämplig enbart för större arbetsgivare vilka bedriver egen vinstdrivande verksamhet: Företaget skuldför kapitalvärdet av utlovade ålderspensioner i sin egen balansräkning på kontot Avsättning för pensioner. En kreditförsäkring i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti krävs, som innebär att arbetsgivarens pensionsutfästelser är garanterade. 5

6 Arbetsgivarens ålderspensionsutfästelser inom KTP-planen, avdelning 2, kan tryggas på olika sätt. Pensionsstiftelse Tryggande KTP2 Tryggandeformen avsättning till pensionsstiftelse innebär att utfästelsen om ålderspension tryggas genom avsättning till egen pensionsfond. Denna finansieringsform är lämplig enbart för större arbetsgivare som bedriver egen vinstdrivande verksamhet: Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse förvaltar pensionsmedlen. Varje medlemsföretag har sitt eget fack i pensionsstiftelsen där de måste avsätta medel som pant för pensions åtaganden. Vid varje årsskifte måste behållningen i facket vara minst lika stor som pensionsskulden vid samma tidpunkt. För nya företag som tryggar utfästelse av ålderspension i KTP enligt avtal mellan KFO-PTK krävs en kreditförsäkring i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, vilken innebär att arbetsgivarens pensionsutfästelser är garanterade. Diskonteringsränta 2015 Diskonteringsräntan, som används för att beräkna pensionsskulden, är 2,7 % för En sänkning av diskonteringsräntan innebär oftast en skuldökning oavsett nya anställda eller nya löneökningar. Har ni frågor angående just er situation kontaktar ni Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse, Budget Beslut om diskonteringsräntan för kommande år tas senast i september så att effekterna av en eventuell förändring kan tas med i företagets budget för kommande år. 6

7 Arbetare Företag som omfattas av arbetaravtal måste teckna försäkringsavtal med Pensionsvalet om: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Föräldrapenningstillägg, FPT. Avtalsgruppliv, AGL. Försäkring om avgångsbidrag, AGB. Omställningsstöd, Trygghetsfonden Svensk Näringsliv-LO alternativt KFO-Handels Trygghetsfond. Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring, LFU. Kooperationens avtalspension, KAP. Ålderspension och försäkringar enligt kollektivavtal (KFO-Handels/KFO-LO förbund) Pensionssystem Inträdesålder Tjänstetid Pensionens storlek Kostnad Premiebestämd. KAP Familjeskydd: 18 år. Ålderspension: 25 år. Saknar betydelse för pensionens storlek. Pensionens storlek beror på inbetalda premier, vilken avkastning som premierna genererat, förvaltningskostnader och det val som arbetstagaren gör i samband med utbetalning. Kostnaden är känd. Arbetsgivaren betalar 4,5 % av den pensionsmedförande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På överskjutande lönedel betalar arbetsgivaren 30 %. Pensionsmedförande lön Lönedelar som omfattas Som pensionsmedförande lön räknas: Lön Sjuklön Övertidsersättning Semesterersättning Helgdagsersättning Jourersättning Skifttillägg OB-tillägg Provision Ingen övre lönegräns. Som pensionsmedförande lön räknas inte: Traktamente Bilersättning Reseersättning Rikskuponger Förvaltning Ersättning till efterlevande (KAP Familjeskydd) Premiebefrielse Uttag av pension AGS (sjukförsäkring) FPT (föräldrapenningstillägg) TFA (arbetsskada) Arbetstagaren har möjlighet att välja förvaltare och sparform, traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring, med eller utan återbetalningsskydd. Avlider den anställde innan 65 års ålder betalas familjeskydd ut till förmånstagare under fem års tid från och med månaden efter dödsfallet. Premiebefrielseförsäkringen övertar arbetsgivarens premieinbetalning om den anställde får ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Förmånen är beräknad som en livsvarig pension där pensionsåldern är 65 år. Den anställde kan välja att ta ut pensionen under en begränsad period. Utbetalningen kan som längst pågå till och med den månad då den anställde avlider. Betalas ut till arbetstagaren vid sjukdom fram till den 360:e dagen. Vid beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning betalas fortsatt månadsersättning ut. Kompletterande ersättning när den anställde är sammanhängande ledig i samband med barns födelse eller adoption givet att den anställde uppbär ersättning från Försäkringskassan. Om den anställde under försäkringstiden drabbas av personskada som är att anse som arbetsskada kan ersättning betalas ut under akut sjukdomstid, invaliditet, rehabilitering samt vid dödsfall. 7

8 Ålderspension och försäkringar enligt kollektivavtal (KFO-Handels/KFO-LO förbund) AGL (avtalsgruppliv) AGB (avgångsbidrag) TSL (KFO-LO förbund) KFO-Handels Trygghetsfond LFU (läkekostnadsförsäkring utland) Vid dödsfall kan efterlevande få begravningshjälp samt ett grundbelopp vars storlek beror på den avlidnes ålder vid dödsfallet. Finns barn under 20 år betalas även ett barnbelopp ut. Om anställningen upphör genom uppsägning på grund av arbetsbrist kan den anställde ha rätt till avgångsbidrag. Arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist kan få hjälp med åtgärder som ökar möjligheter till nytt arbete. Den anställde kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid sjukdom och olycksfall vid utlandsvistelse i tjänsten. En reseförsäkring kan komplettera, men inte ersätta, avtalet om försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Försäkringen kan även omfatta make/maka (sammanboende) samt barn under 21 år om överenskommelse träffats om detta. Till exempel arbetare inom konsumentkooperationen (KFO-Handels) eller inom personlig assistans (KFO-LO) Administration och avgifter arbetare (KFO-Handels/KFO-LO förbund) Avtalsnummer hos KFO 005, 022, 029, 045, 052, 090, 095, 098, 101, 139, 140, 141, 150, 151, 159, 176, 185, 190, 195, 503, 630, 902, 903, 909, 913, 918, 919, 933, 934, 935, 2710, 2910 Försäkring Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring/försäkringsgivare Avgift/premie Underlag för debitering till Pensionsvalet Ålderspension pensionspremie Arbetsgivaren tecknar avtal med Pensionsvalet som fungerar som administrationsbolag. Under 7,5 inkomstbasbelopp: 4,5 %. Pensionsmedförande lön. Pensionsvalet tecknar avtal med försäkringsbolag för arbetsgivarens räkning. Över 7,5 inkomstbasbelopp: 30 %. Rapporteras varje månad. Försäkringsgivare är det försäkringsbolag som den anställde väljer. Premiebefrielseförsäkring Pensionsvalet tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är AFA. 0,00 % (100 % rabatt under 2015). Beslut om eventuell rabatt tas inför varje år. Rapporterad månadslön enligt ovan. AGS (sjukförsäkring) Pensionsvalet tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är AFA. 0,00 % (100 % rabatt under 2015). Beslut om eventuell rabatt tas inför varje år. Lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp för arbetstagare som inte uppnått 65 års ålder. FPT (föräldrapenningstillägg) Pensionsvalet tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är AFA. 0,00 %. Pensionsmedförande lön. AGL (avtalsgruppliv) Pensionsvalet tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är 0,05 % på lönedel upp till 7,5 prisbasbelopp. Lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp för arbetstagare som inte uppnått 65 års ålder. TFA (arbetsskada) Pensionsvalet tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är AFA. 0,01 %. Rapporterad månadslön enligt ovan för arbetstagare som inte uppnått 65 års ålder. Omställningsförsäkring AGB (avgångsbidrag) Pensionsvalet tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är AFA. 0,15 % på lönedel upp till 7,5 prisbasbelopp. Lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp för arbetstagare som inte uppnått 65 års ålder. 8

9 Till exempel arbetare inom konsumentkooperationen (KFO-Handels) eller inom personlig assistans (KFO-LO) Administration och avgifter arbetare (KFO-Handels/KFO-LO förbund) Avtalsnummer hos KFO 005, 022, 029, 045, 052, 090, 095, 098, 101, 139, 140, 141, 150, 151, 159, 176, 185, 190, 195, 503, 630, 902, 903, 909, 913, 918, 919, 933, 934, 935, 2710, 2910 Försäkring Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring/försäkringsgivare Avgift/premie Underlag för debitering till Pensionsvalet TSL (KFO-LO förbunden) Pensionsvalet tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är Trygghetsfonden SAF-LO. 0,15 % på lönedel upp till 7,5 prisbasbelopp. 0,17 % (för arbetsgivare som har hängavtal). Lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp för arbetstagare som inte uppnått 65 års ålder. KFO-Handels Trygghetsfond gäller för anställda arbetare (omställning) Försäkringsgivare är KFO-Handels Trygghetsfond för arbetare. 0,15 % på lönedel upp till 7,5 prisbasbelopp. KAP Familjeskydd Pensionsvalet tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är 60 kronor/månad. Finansieras via premieregleringsfonden. LFU (läkekostnadsförsäkring utland) Pensionsvalet tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är 1,75 kronor per dag vid tjänsteresa. 115 kronor/månad vid längre utlandsvistelse (över ett år). Om den anställde arbetar utomlands under en längre period ska detta anmälas till Pensionsvalet. Pensionsvalet tar ut en avgift för att administrera avtalsförsäkringarna. Avgiften uppgår för närvarande till 1,5 % av förmedlad premie för KAP. Hela avgiften är momsbelagd och det är arbetsgivaren som betalar momsen som debiteras på fakturan från Pensionsvalet. Checklista vid försäkringsfall arbetare Försäkringshändelse Vad ska göras? Till vem? Nyanställning Lönerapportering Anställning upphör arbetsbrist Anställning upphör egen begäran Utbetald bruttolön för varje anställd rapporteras. Kontantprincipen är styrande, oavsett om lönen avser en retroaktiv period. Utbetald bruttolön för varje anställd rapporteras. Kontantprincipen är styrande, oavsett om lönen avser en retroaktiv period. Undantag från kontantprincipen finns för företag inom personlig assistans då beslut om rätt till assistansersättning från Försäkringskassan dröjer. Uppsägningen ska anmälas för att den anställde ska få rätt till AGB, möjlighet till omställningsstöd (via Trygghetsfonden TSL eller KFO-Handels Trygghetsfond). Om den anställde har tjänat in 36 månaders pensionsrätt under de senaste 60 månaderna ska även en engångspremie betalas in till ålderspensionen KAP. Arbetsgivaren fyller i blanketten Anmälan om premieinbetalning vid arbetslöshet KAP. Vanligtvis ingenting. Om uppsägningen sker på initiativ av arbetsgivaren kan den anställde omfattas av samma förmåner som om anställningen upphör på grund av arbetsbrist. Pensionsvalet. Pensionsvalet. AGB AFA Försäkring Omställning Aktuell trygghetsfond. Pensionsvalet. AGB AFA Försäkring Omställning Aktuell trygghetsfond. Tjänstledighet Arbetsgivaren behöver inte göra något. Föräldraledig Arbetsgivaren behöver inte göra något. Det är den anställde som anmäler sin föräldraledighet. AFA Försäkring. 9

10 Checklista vid försäkringsfall arbetare Försäkringshändelse Vad ska göras? Till vem? Vård av barn Sjukskrivning Arbetsgivaren behöver inte göra något. Premiebefrielseförsäkringen gäller inte vid vård av barn. Arbetsgivaren ska hjälpa den anställde att hitta kundwebben eller blankett för anmälan av sjukdom till avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Vid behov ska ni även hjälpa den anställde att fylla i ansökan. Anmälan till AGS gäller även som anmälan till premiebefrielseförsäkringen som övertar inbetalningen av pensionspremier för den anställde. AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. Aktivitets-/sjukersättning Den anställde skickar beslut om aktivitets- eller sjukersättning till AFA. AFA Försäkring. Arbetsskada Utlandstjänstgöring Läkekostnadsförsäkring Arbetsgivaren ska hjälpa den anställde att hitta kundwebben eller blankett för anmälan av arbetsskada (TFA). Vid behov ska ni hjälpa den anställde att fylla i ansökan. Anmälan till TFA gäller även som anmälan till premiebefrielseförsäkringen som övertar inbetalningen av pensionspremier om den anställde får ersättning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska i vissa fall anmäla om den anställde blir utsänd för att arbeta utomlands.vid utlandstjänstgöring kan den anställde behålla sitt försäkringsskydd. Hur detta försäkringsskydd ser ut beror bland annat på i vilket land tjänstgöringen sker samt under hur lång tid. Om utlandstjänstgöringen avses vara högst ett år omfattas den anställde fortfarande av de svenska socialförsäkringsförmånerna. Avtalsförsäkringarna gäller fortfarande. Om utlandstjänstgöringen avses vara mer än ett år kan det allmänna försäkringsskyddet behöva kompletteras. Den anställde kan då omfattas av Bestämmelser för Kooperationens avtalsförsäkringar vid utlandstjänstgöring. Arbetsgivaren ska anmäla antal resdagar för samtliga anställda via Arbetsgivareuppgiften (lämnas in i början av året). AFA Försäkring. Pensionsvalet. Ålderspension* Arbetsgivaren behöver inte göra något. Förtida uttag av ålderspension* Arbetsgivaren behöver inte göra något. Uppskjutet uttag av ålderspension* Arbetsgivaren behöver inte göra något. Dödsfall Arbetsgivaren ska fylla i blanketten Dödsfallsanmälan tillsammans med dödsboet. Vanligtvis krävs ingen ytterligare anmälan utan denna gäller för Avtalsgruppliv (AGL), KAP Familjeskydd och eventuellt återbetalningsskydd. Pensionsvalet. Dödsfall på grund av arbetsskada Arbetsgivaren ska anmäla dödsfallet till TFA. AFA Försäkring. Fackliga uppdrag Arbetsgivaren behöver vanligtvis inte göra någonting. Vid ledighet enligt förtroendemannalagen 6 och om den fackliga organisationen ersätter den anställdes förlorade arbetsförtjänst ska även den fackliga organisationen rapportera in den kontant utbetalda lönen. Pensionsvalet. * Pensionsålder infaller vid ingången av den kalendermånad den anställde fyller 65 år. Ålderspensionen kan som tidigast plockas ut från 55 års ålder. Det är den anställde själv som ansöker om ålderspension från aktuellt/aktuella försäkringsbolag. 10

11 Tjänstemän Nyanslutna företag Företag som har anställda tjänstemän måste teckna följande försäkringar: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Industrins och handelns tilläggspension, ITP1 (KTP1) tecknas genom avtal med Collectum (KFO-PTK). Kooperationens tilläggspension, KTP1 tecknas genom avtal med Pensionsvalet (KFO-Handels). Kooperationens tilläggspension, KTP2 tecknas genom avtal med Folksam Kooperativa tjänstepensioner. Tjänstegruppliv, TGL. Omställning (TRR, KFO-Handels Trygghetsfond för tjänstemän). Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring, LFU, gäller för de företag som har tjänstemän i utlandstjänst. KTP-planen har två avdelningar, KTP1 och KTP2. En viktig skillnad mellan KTP-planens avdelningar är att KTP1 är en premiebestämd pensionsplan, vilket innebär att arbetsgivarens kostnad är känd. KTP2 är till största delen en förmånsbestämd pensionspla, vilket innebär att arbetsgivarens kostnad är svårare att förutse. Företag som idag blir bundet av ett kollektivavtal som innebär skyldighet att teckna KTP, kan tillämpa KTP1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. För detta krävs ett centralt godkännande. Ålderspension och försäkringar enligt kollektivavtal tjänstemän ITP1 (KTP1) KTP2 Pensionssystem Premiebestämd. Förmåns-/premiebestämd. Inträdesålder Sjukpension: 18 år. Ålderspension: 25 år. Sjukpension: 18 år. Ålderspension: 28 år. Tjänstetid Saknar betydelse. För full ålderspension krävs en tjänstetid på 360 månader. Pensionens storlek Kostnad Pensionsmedförande lön Storleken på pensionen beror på inbetalda premier (som beräknats utifrån tjänstemannens lön), förvaltning, vilka avgifter valda/valt bolag tar ut och slutligen de val som individen gjort. Slutbetalning finns ej. Arbetsgivarens kostnad är känd. Premien grundar sig på kontant utbetald bruttolön/månad. Arbetsgivaren kan träffa överenskommelse om att betala kompletterande premier. Överenskommelse träffas med lokal facklig organisation eller med enskild tjänsteman. Kostnad för sjuk- och premiebefrielseförsäkring tillkommer. Kontant utbetald bruttolön, bland annat övertid, tantiem, provision med mera per månad. Kostnadsersättning ingår inte. KTP ålderspension (förmånsbestämd) utgör vid full tjänstetid: 10 % av pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. 65 % av pensionsgrundande lön för lönedelar mellan 7,5 20 inkomstbasbelopp. 32,5 % för lönedelar mellan inkomstbasbelopp. Storleken på den premiebestämda KTPK egenpensionen beror på inbetalda premier (som beräknats utifrån tjänstemannens lön), förvaltning, vilka avgifter valda/valt bolag tar ut och slutligen de val som individen gjort. Slutbetalning finns. Arbetsgivarens kostnad är svårare att förutse eftersom premien beräknas utifrån tjänstemannens ålder, lön och beräknad tjänstetid (avser ålderspension och eventuell familjepension). Generellt gäller att ju högre lön och ålder desto dyrare kostnad. Kostnad för sjuk- och premiebefrielseförsäkring tillkommer. Aktuell fast månadslön x 12,2 + eventuella rörliga lönedelar. Kostnadsersättning och övertid ingår inte. 11

12 Ålderspension och försäkringar enligt kollektivavtal tjänstemän ITP1 (KTP1) KTP2 Lönedelar som omfattas Ingen övre lönegräns. Lönegräns på 30 inkomstbasbelopp ( kronor/år avser år 2015). Sparform /Tryggandeform Tjänstemannen har möjlighet att välja: Förvaltare (bolag). Sparform (traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring). Med eller utan återbetalningsskydd. Med eller utan familjeskydd. Hälften av premien måste placeras i en traditionell pensionsförsäkring. Arbetsgivaren väljer förvaltningsform: Försäkring. Konsumentkooperationens pensionsstiftelse. Kontoavsättning i balansräkning. För KTPK egenpensionen kan tjänstemannen välja traditionell försäkring eller fondförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Sjukförsäkring Betalas ut till arbetstagaren vid sjukdom fram till den 360:e dagen. Vid beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning betalas fortsatt sjukförsäkring ut. Ersättning till efterlevande Premiebefrielseförsäkring Inom ramen för pensionspremien kan tjänstemannen välja familjeskydd och återbetalningsskydd. Premien är åldersberoende och reducerar premien till ålderspensionen. Familjeskyddet kan uppgå till 1 4 prisbasbelopp per år. Utbetalningstid i 5, 10, 15 eller 20 år. Utbetalning av familjeskyddet görs dock inte längre än till att tjänstemannen skulle ha fyllt 70 år. Premiebefrielse för arbetsgivaren när den anställde är arbetsoförmögen till minst 25 % på grund av sjukdom/olycksfall träder i kraft efter: Sjukdom/olycksfall (träder i kraft vid sjukdom i mer än 14 dagar). Föräldraledighet med föräldrapenning (13 månader). Tillfällig föräldrapenning vård av eget barn. Premiebefrielsen är proportionell till graden av arbetsförmåga. Familjepension till efterlevande make/maka och barn (under 20 år) om tjänsteman har eller har haft lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Premien till familjepension kan överföras till KTPK egenpension där återbetalningsskydd och familjeskydd kan väljas. Familjepension betalas ut livsvarigt till efterlevande make/maka och till efterlevande barn upp till 20 års ålder. KTPK Familjeskydd kan betalas ut om den anställde avlider innan 65 års ålder. Antingen ingår familjeskyddet (KFO-Handels) eller så väljs det aktivt av den anställde (KFO-PTK). Premiebefrielse för arbetsgivaren när den anställde är arbetsoförmögen till minst 25 % på grund av sjukdom eller olycksfall träder i kraft efter: 90 dagars sjukskrivning i en följd, eller 105 dagars sjukfrånvaro under den senaste tolvmånadersperioden. Arbetsgivaren är för närvarande helt premiebefriad, vid minst 25 % sjukskrivning. Uttag av pension TFA TGL TRR Trygghetsråd (Svenskt Näringsliv-PTK) Trygghetsavtal (KFO-Handels) LFU (läkekostnadsförsäkring utland) Pensionsåldern är 65 år. Pensionen kan tas ut från en annan tidpunkt, helt eller delvis. Utbetalningen kan som längst pågå till och med den månad då den anställde avlider. Om den anställde under försäkringstiden drabbas av personskada som är att anse som arbetsskada kan ersättning betalas ut under akut sjukdomstid, invaliditet, rehabilitering samt vid dödsfall. Vid dödsfall kan efterlevande få begravningshjälp samt ett grundbelopp vars storlek beror på den avlidnes ålder vid dödsfallet. Finns barn under 20 år betalas även ett barnbelopp ut. Om anställningen upphör genom uppsägning på grund av arbetsbrist eller om arbetstagaren slutar på initiativ av företaget kan den anställde få hjälp med åtgärder som ökar möjligheter till nytt arbete. Den anställde kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid sjukdom och olycksfall vid utlandsvistelse i tjänsten. En reseförsäkring kan kompletteras men inte ersätta avtalet om försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Försäkringen kan även omfatta make (sammanboende) samt barn under 21 år om överenskommelse träffats om detta. 12

13 Till exempel föräldrakooperativ, friskolor och vårdkooperativ Administration och avgifter tjänstemän (KFO-PTK) Avtalsnummer hos KFO 0110, 0160, 0210, 0211, 0215, 0262, 0270, 0273, 0275, 0354, 0410, 0610, 0710, 2310, 2510, 2515, 2810, 3010, 3110, 3112 ITP1 (KTP1) : Gäller anställda födda 1981 eller senare. Försäkring Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring/försäkringsgivare Avgift/premie Underlag för debitering Ålderspension Arbetsgivaren ska teckna avtal med Collectum som fungerar som administrationsbolag Collectum tecknar avtal med försäkringsbolag för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är det försäkringsbolag som den anställde väljer. Under 7,5 inkomstbasbelopp: 4,5 %. Över 7,5 inkomstbasbelopp: 30 %. Kontant utbetald bruttolön, inklusive: arbetsledartillägg schablonbelopp för att använda egen bil i tjänsten bonus ersättning för jourtid och beredskapstjänst restidsersättning, ersättning för mertid övertidsersättning gratifikation lagstadgad sjuklön lönetillägg semesterersättning semestertillägg och semesterlön tillägg för skiftarbete eller förskjuten arbetstid tipspengar övertidsersättning. Collectum. Premiebefrielseförsäkring Arbetsgivaren ska teckna avtal med Collectum. Försäkringsgivare är Alecta. Under 7,5 inkomstbas belopp: 0,083 %. Över 7,5 inkomstbas belopp: 0,57 %. Beräknas på anmäld bruttolön. Collectum. (Premien är reducerad under 2015 med 75 %). Sjukförsäkring Arbetsgivaren ska teckna avtal med Collectum. Försäkringsgivare är Alecta. Under 7,5 prisbasbelopp: 0,058 %. Över 7,5 prisbasbelopp: 0,32 %. Beräknas på anmäld bruttolön. Collectum. (Premien är reducerad under 2015 med 75 %). TGL (tjänstegruppliv) Arbetsgivare som enbart tillämpar avdelning 1 kan teckna avtal om TGL med godkända bolag (se Collectums hemsida). Försäkringsgivare är valt bolag. Arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 tecknar avtal med Försäkringsgivaren är Fri premiesättning, premien ligger i intervallet kronor per månad och person. 50 kronor per månad och person. Debiteras löpande utifrån antal inrapporterade per månad. valt försäkringsbolag. Preliminärdebiteras årsvis, slutdebiteras i efterhand. 13

14 Till exempel föräldrakooperativ, friskolor och vårdkooperativ Administration och avgifter tjänstemän (KFO-PTK) Avtalsnummer hos KFO 0110, 0160, 0210, 0211, 0215, 0262, 0270, 0273, 0275, 0354, 0410, 0610, 0710, 2310, 2510, 2515, 2810, 3010, 3110, 3112 Försäkring Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring/försäkringsgivare Avgift/premie Underlag för debitering TFA (arbetsskada) Arbetsgivare som enbart tillämpar avdelning 1 tecknar avtal med Fora. Försäkringsgivare är AFA. Arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 tecknar avtal med Försäkringsgivare är AFA. TRR Trygghetsrådet (omställning) Arbetsgivare som enbart tillämpar avdelning 1 tecknar avtal med Fora. Försäkringsgivare är TRR Trygghetsrådet. Arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 tecknar avtal med Försäkringsgivare är TRR Trygghetsrådet. 0,01 %. Rapporterad månadslön enligt ovan för arbetstagare som inte uppnått 65 års ålder. Fora. Preliminärdebiteras årsvis, slutdebiteras i efterhand. 0,30 %. Rapporterad lönesumma för tjänstemän. Fora. Preliminärdebiteras årsvis, slutdebiteras i efterhand. LFU (läkekostnadsförsäkring utland) Arbetsgivare som enbart tillämpar avdelning 1 tecknar avtal med godkända bolag (se Collectums hemsida).försäkringsgivare är valt bolag. Fri premiesättning. Debiteras löpande utifrån antal inrapporterade resdagar. Arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 tecknar avtal med Försäkringsgivare är valt försäkringsbolag. * Lön mellan 7,5 prisbasbelopp 30 inkomstbasbelopp Om den anställde arbetar utomlands under en längre period ska detta anmälas till Collectum. 14

15 Till exempel föräldrakooperativ, friskolor och vårdkooperativ Administration och avgifter tjänstemän (KFO-PTK) Avtalsnummer hos KFO 0110, 0160, 0210, 0211, 0215, 0262, 0270, 0273, 0275, 0354, 0410, 0610, 0710, 2310, 2510, 2515, 2810, 3010, 3110, 3112 KTP2 Försäkring Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring/försäkringsgivare Avgift/premie Underlag för debitering Ålderspension Arbetsgivaren ansluter sig till Folksam Liv som tecknar avtal med försäkringsbolag för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är Vid stiftelsetryggande utgör pensionsfond i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse pant för ålderspensionen. Beräknas individuellt. Premien är dock maximerad till: 6,8 % för årslönedel under 7,5 inkomstbasbelopp. 53 % för årslönedel mellan 7,5 20 inkomstbasbelopp. 57 % för årslönedel mellan inkomstbasbelopp. Aktuell pensionsgrundande årslön, den anställdes ålder och beräknad tjänstetid. Som pensionsgrundande lön ingår: fast lön semesterersättning naturaförmåner i form av kost och bostad jourersättning provision och tantiem ersättning för regelmässigt skiftarbete förskjuten arbetstid jour eller beredskapstjänst restidsersättning. Avsättning. till Pensionsstiftelse debiteras av Reda Pensionsadministration AB. KTPK (ITPK) Kompletterande ålderspension Collectum fungerar som administratör och tecknar avtal med försäkringsbolag för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är det försäkringsbolag som den anställde väljer. 2,00 %. Aktuell pensionsgrundande lön enligt ovan. Collectum. Utjämningsavgift Försäkring: 0,93 %. Stiftelse: 1,21 %. Värdesäkringsavgift 0,00 % (100 % rabatt 2015, dock ej fastställt ännu). Premiebefrielseförsäkring Försäkringsgivare är Under 7,5 inkomst basbelopp: 0,08 % + slutbetalningspremie 0,33 %. Totalt: 0,41 %. Över 7,5 inkomstbasbelopp: 0,40 % (0,20 %)* + premie för slutbetalning 0,33 %. Totalt: 0,73 % (0,53 %)* * Premien för premiebefrielsen kommer att reduceras med 50 % fr o m april/maj Sjukförsäkring Försäkringsgivare är Under 7,5 prisbasbelopp: 0,42 % (0,21 %)*. Över 7,5 prisbasbelopp: 1,82 % (0,91 %)* * Premien för premiebefrielsen kommer att reduceras med 50 % fr o m april/maj Anmäld pensionsgrundande lön enligt ovan. Anmäld pensionsgrundande lön enligt ovan. Aktuell pensionsgrundande lön enligt ovan. Aktuell pensionsgrundande lön enligt ovan. 15

16 Till exempel föräldrakooperativ, friskolor och vårdkooperativ Administration och avgifter tjänstemän (KFO-PTK) Avtalsnummer hos KFO 0110, 0160, 0210, 0211, 0215, 0262, 0270, 0273, 0275, 0354, 0410, 0610, 0710, 2310, 2510, 2515, 2810, 3010, 3110, 3112 Försäkring Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring/försäkringsgivare Avgift/premie Underlag för debitering TGL (tjänstegruppliv) Försäkringsgivare är 50 kronor per person och månad. Debiteras månadsvis, antal anställda mellan år. TFA (arbetsskada) Försäkringsgivare är AFA. 0,01 %. Föregående årslönesumma, slutdebiteras med årets. TRR Trygghetsrådet (omställning) Försäkringsgivare är Trygghetsrådet TRR. 0,30 %. Föregående årslönesumma, slutdebiteras med årets. LFU (läkekostnadsförsäkring utland) Pensionsvalet tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är 1,75 kronor per dag vid tjänsteresa. 115 kronor/månad vid längre utlandsvistelse (över ett år). Om arbetsgivaren tillämpar både KTP1 och KTP2, ska tjänstemän som är födda 1980 eller tidigare omfattas av KTP2. Om den anställde arbetar utomlands under en längre period ska detta anmälas till 16

17 Checklista vid försäkringsfall tjänstemän KFO-PTK Försäkringshändelse Vad ska göras? Till vem? Nyanställning Lönerapportering Anställning upphör arbetsbrist Anställning upphör egen begäran Tjänstledighet Föräldraledig Vård av barn Arbetsgivare som enbart tillämpar ITP1 (KTP1) ska anmäla ITP1 (KTP1), LFU och utlandsförsäkring. De ska även anmäla TGL till valt försäkringsbolag. För TFA och TRR tas den nyanställde med på löne-/uppgiftsanmälan till Fora. Arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 ska anmäla följande: - För nyanställda som följer ITP1 (KTP1), född 1980 eller tidigare, ska arbetsgivaren anmäla inträde. - För nyanställda som följer KTP2, född 1980 eller tidigare, ska arbetsgivaren anmäla inträde. Anmälan ska i båda fallen göras tidigast från och med den månad då tjänstemannen fyller 18 år. Arbetsgivare som enbart tillämpar ITP1 (KTP1) ska rapportera in kontant utbetald bruttolön varje månad för tjänstemän. Arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 ska anmäla följande: - För tjänstemän som följer ITP1 (KTP1) ska arbetsgivaren rapportera in kontant utbetald bruttolön varje månad för dem som är födda 1981 eller senare. - För tjänstemän som följer KTP2 (född 1980 eller tidigare) ska arbetsgivaren rapportera in den anställdes pensionsgrundande årslön när denna ändras. Arbetsgivaren ska anmäla uppsägningen direkt till TRR Trygghetsråd för att den anställde ska få möjlighet till omställningsstöd. Arbetsgivare som enbart tillämpar ITP1 (KTP1) ska avanmäla den anställde. Arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 ska anmäla följande: - För tjänstemän som omfattas av ITP1 (född 1981 eller senare) ska arbets - givaren avanmäla den anställde. - För tjänstemän som omfattas av KTP2 (född 1980 eller tidigare) ska arbetsgivaren avanmäla den anställde. Om uppsägningen sker på initiativ av arbetsgivaren kan de anställde omfattas av samma förmåner som om anställningen upphör på grund av arbetsbrist. Arbetsgivare som enbart tillämpar ITP1 (KTP1) så krävs ingen speciell hantering. Lönerapporteringen upphör. För arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 gäller följande: - För tjänstemän som följer ITP1 (född 1981 eller senare) så krävs det ingen speciell hantering. Lönerapporteringen upphör. - För tjänstemän som följer KTP2 (född 1980 eller tidigare) ska arbetsgivaren anmäla utträde om tjänstledigheten är längre än en månad. Om tjänstledigheten avser studier så omfattas den anställde av efterskydd för TGL i 24 månader om studierna ger rätt till studiestöd. Om den anställde deltar i militär repetitionsövning ska arbetsgivaren inte anmäla utträde, utan försäkringen gäller under denna tid. Arbetsgivare som enbart tillämpar ITP1 (KTP1) ska inte anmäla tjänstledighet vid föräldraledighet. Lönerapporteringen ska fortsätta som tidigare. Är den kontant utbetalda lönen 0 kronor anges detta. Ta inte med eventuell föräldralön. För arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 gäller följande: - För tjänstemän som följer ITP1 (född 1981 eller senare) ska arbetsgivaren inte anmäla tjänstledighet vid föräldraledighet. Lönerapporteringen ska fortsätta som tidigare. Är den kontant utbetalda lönen 0 kronor anges detta. Ta inte med eventuell föräldralön. - För tjänstemän som följer KTP2 (född 1980 eller tidigare) ska arbetsgivaren inte göra någonting. Löneändringar ska rapporteras in som om tjänstemannen fortfarande är i tjänst. Arbetsgivaren behöver inte göra någonting. Collectum/Fora. Vald försäkringsgivare för TGL. Collectum. Collectum. Collectum. Anmälan görs direkt till TRR. Collectum. Collectum. Se ovan arbetsbrist. Collectum. Collectum 17

18 Checklista vid försäkringsfall tjänstemän KFO-PTK Försäkringshändelse Vad ska göras? Till vem? Sjukskrivning Arbetsskada Utlandstjänstgöring* Läkekostnadsförsäkring Ålderspension** Förtida uttag av ålderspension Uppskjutet uttag av ålderspension Dödsfall Arbetsgivare som enbart tillämpar ITP1 (KTP1) ska anmäla sjukdom. För arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 gäller följande: - För tjänstemän som följer ITP1 (födda 1981 eller senare) så ska arbetsgivaren anmäla sjukdom. - Sjuklönen ska inkluderas i den kontant utbetalda bruttolönen under sjukdag Från och med den 15:e sjukdagen rapporterar ni en lägre lön till tjänstemannen. Tänk på att inte inkludera eventuell kollektivavtalad sjuklön. - För tjänstemän som följer KTP2 (födda 1980 eller tidigare) så ska arbetsgivaren anmäla sjukdom. - Anmälan, i båda fallen, ska göras när tjänstemannen varit arbetsoförmögen till minst 25 % i sin sysselsättningsgrad i mer än 90 kalenderdagar i följd, eller om tjänstemannen varit sjukskriven i totalt 105 kalenderdagar under den senaste tolv månadersperioden. Arbetsgivaren ska hjälpa den anställde att hitta kundwebben eller blankett för anmälan av arbetsskada (TFA). Vid behov ska ni hjälpa den anställde att fylla i ansökan. Anmälan till TFA gäller även som anmälan till premiebefrielseförsäkringen som övertar inbetalningen av pensionspremier om den anställde får ersättning från Försäkringskassan. Arbetsgivare som enbart tillämpar ITP1 (KTP1) ska anmäla utlandstjänstgöring för tjänstemän. För arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 gäller följande: - Arbetsgivaren ska anmäla utlandstjänstgöring för tjänstemän som följer ITP1 (födda 1981 eller senare). - Arbetsgivaren ska anmäla utlandstjänstgöring för tjänstemän som följer KTP2 (födda 1980 eller tidigare). Arbetsgivare som enbart tillämpar ITP1 (KTP1) ska teckna en läkekostnadsförsäkring från utlandstjänstgöringens första dag. För arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 gäller följande: Arbetsgivaren ska teckna en läkekostnadsförsäkring från utlandstjänstgöringens första dag. - För tjänstemän som följer ITP1 (födda 1981 eller senare). - För tjänstemän som följer KTP2 (födda 1980 eller tidigare). Arbetsgivaren behöver inte göra något. Arbetsgivaren behöver inte göra något. Arbetsgivaren behöver inte göra något. Arbetsgivare som enbart tillämpar ITP1 (KTP1) behöver inte göra någonting. För arbetsgivare som har både avdelning 1 och 2 gäller följande: - För tjänstemän som följer ITP1 (födda 1981 eller senare) behöver arbetsgivaren inte göra någonting. - För tjänstemän som följer KTP2 ska arbetsgivaren fylla i blanketten Dödsfallsanmälan tillsammans med dödsboet. Vanligtvis krävs ingen ytterligare anmälan. Collectum. Collectum. AFA Försäkring. Collectum. Godkända bolag via Collectum. Dödsfall på grund av arbetsskada Arbetsgivaren ska anmäla dödsfallet till TFA. AFA Försäkring. * För tjänstemän som följer ITP1 (född 1981 eller senare) ska arbetsgivaren anmäla utlandstjänstgöring om den anställde ska tjänstgöra i minst två år inom EU och EES. Ska tjänstemannen tjänstgöra utanför EU och EES ska arbetsgivaren anmäla utlandstjänstgöringen när denna pågår över ett år. För tjänstemän som följer KTP2 (född 1980 eller tidigare) ska arbetsgivaren anmäla utlandstjänstgöring om anställningen är tänkt att pågå under mer än ett år. Den anställde kan behålla sitt försäkringsskydd. Hur detta ser ut beror på i vilket land den anställde arbetar och under hur lång tid. ** Pensionsålder infaller vid ingången av den kalendermånad den anställde fyller 65 år. Ålderspensionen kan som tidigast plockas ut från 55 års ålder. Går tjänstemannen i pension vid ordinarie pensionsålder behöver denne inte göra någon anmälan avseende tjänstepensionen. Däremot måste anmälan göras till Pensionsmyndigheten för utbetalning av allmän pension. Denna anmälan bör göras cirka två månader innan förväntad utbetalning. 18

19 Till exempel tjänstemän inom konsumentkooperationen. Administration och avgifter tjänstemän (KFO-Handels) Avtalsnummer hos KFO 0330, 0349, 0350, 0353, 0354, 0361, 0363, 0366, 2514, 2515, 2516, 3611, 3612, 3614, 3615 KTP1: Anställda födda 1983 eller senare. Försäkring Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring/försäkringsgivare Avgift/premie Underlag för debitering Ålderspension KTP 1 Arbetsgivaren måste teckna avtal med Pensionsvalet som fungerar som administrationsbolag. Pensionsvalet tecknar avtal med försäkringsbolag för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är det försäkringsbolag som den anställde väljer. Under 7,5 inkomstbasbelopp: 4,5 %. Över 7,5 inkomstbasbelopp: 30 %. Kontant utbetald bruttolön, inklusive: semesterersättning och semesterlön ersättning för mertid övertidsersättning ersättning för jourtid och beredskapstjänst tillägg för skiftarbete eller förskjuten arbetstid tillägg som arbetsgiv aren betalar ut till den som får graviditetspenning, sjuklön enligt lag bonus provision gratifikation tantiem restidsersättning lönetillägg. Pensionsvalet. Premiebefrielseförsäkring Försäkringsgivare är Under 7,5 inkomstbasbelopp: 0,38 % Över 7,5 inkomstbasbelopp: 0,98 % Sjukförsäkring Försäkringsgivare är Under 7,5 prisbasbelopp: 0,42 % Över 7,5 prisbasbelopp: 1,82 % Inrapporterad bruttolön. Pensionsvalet. Inrapporterad bruttolön. Pensionsvalet. TGL (tjänstegruppliv) Arbetsgivaren ansluter sig till Folksam Liv som tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är 50 kronor per person och månad. Preliminärdebiteras årsvis, slutdebiteras i efterhand. TFA (arbetsskada) Trygghetsavtal KFO-Handels tjänstemän (omställning) Arbetsgivaren ansluter sig till Folksam Liv som tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är AFA. Arbetsgivaren ansluter sig till Folksam Liv som tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är KFO-Handels Trygghetsfond för tjänstemän 0,01 %. Föregående årslönesumma, slutdebiteras med årets. 0,30 %. Föregående årslönesumma, slutdebiteras med årets. LFU (läkekostnadsförsäkring utland) Pensionsvalet tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är 1,75 kronor per dag vid tjänsteresa. 115 kronor/månad vid längre utlandsvistelse (över ett år). Om den anställde arbetar utomlands under en längre period ska detta anmälas till 19

20 Till exempel tjänstemän inom konsumentkooperationen. Administration och avgifter tjänstemän (KFO-Handels) Avtalsnummer hos KFO 0330, 0349, 0350, 0353, 0354, 0361, 0363, 0366, 2514, 2515, 2516, 3611, 3612, 3614, 3615 KTP2 Försäkring Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring/försäkringsgivare Avgift/premie Underlag för debitering Ålderspension Arbetsgivaren ansluter sig till Folksam Liv som tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är Vid stiftelsetryggande utgör pensionsfond i konsumentkooperationens pensionsstiftelse pant för ålderspensionen. Beräknas individuellt. Premien är dock maximerad till: 6,8 % för årslönedel under 7,5 inkomstbasbelopp. 53 % för årslönedel mellan 7,5 20 inkomstbasbelopp. 57 % för årslönedel mellan inkomstbasbelopp Aktuell pensionsgrundande årslön, den anställdes ålder och beräknad tjänstetid. Som pensionsgrundande lön ingår: fast lön semesterersättning naturaförmåner i form av kost och bostad jourersättning provision och tantiem ersättning för regelmässigt skiftarbete förskjuten arbetstid jour eller beredskapstjänst restidsersättning. Folksam Liv Avsättning till Pensionsstiftelse debiteras av Reda Pensionsadministration AB. Individuell tjänstepension KTPK egenpension Försäkringsgivare är det försäkringsbolag som den anställde väljer. 2,00 %. Anmäld pensionsgrundande lön enligt ovan. Utjämningsavgift Försäkring: 0,93 %. Stiftelse: 1,21 %. Värdesäkringsavgift 0,00% (100 % rabatt 2015). Anmäld pensionsgrundande lön enligt ovan. Anmäld pensionsgrundande lön enligt ovan. Premiebefrielseförsäkring Försäkringsgivare är Under 7,5 inkomstbasbelopp: 0,17 % (0,085 %)* + premie för slutbetalning 0,33 %. Totalt: 0,5 % (0,415 %)* Över 7,5 inkomstbasbelopp: 0,41 % (0,205 %)* + premie för slutbetalning 0,33 %. Totalt: 0,74 % (0,535 %)* * Premien för premiebefrielsen kommer att reduceras med 50 % fr o m april/maj Anmäld pensionsgrundande lön enligt ovan. Sjukförsäkring Försäkringsgivare är Under 7,5 prisbasbelopp: 0,42 % (0,21 %)* Över 7,5 prisbasbelopp: 1,82 % (0,91 %)* * Premien för premiebefrielsen kommer att reduceras med 50 % fr o m april/maj Anmäld pensionsgrundande lön. 20

21 Till exempel tjänstemän inom konsumentkooperationen. Administration och avgifter tjänstemän (KFO-Handels) Avtalsnummer hos KFO 0330, 0349, 0350, 0353, 0354, 0361, 0363, 0366, 2514, 2515, 2516, 3611, 3612, 3614, 3615 Försäkring Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring/försäkringsgivare Avgift/premie Underlag för debitering TGL (tjänstegruppliv) Försäkringsgivare är 50 kronor per person och månad. Antal anställda mellan år. TFA (arbetsskada) Försäkringsgivare är AFA. 0,01 %. Föregående årslönesumma, slutdebiteras med årets. Trygghetsavtal KFO-Handels tjänstemän (omställning) Försäkringsgivare är KFO-Handels Trygghetsfond för tjänstemän. 0,30 %. Föregående årslönesumma, slutdebiteras med årets. LFU (läkekostnadsförsäkring Utland) Folksam Liv tecknar försäkring för arbetsgivarens räkning. Försäkringsgivare är 1,75 kronor per dag vid tjänsteresa. 115 kronor/månad vid längre utlandsvistelse (över ett år). För avtalsområde KFO-Handels samt folkrörelseavtal så omfattas tjänstemän födda 1982 eller tidigare av KTP2. Om den anställde arbetar utomlands under en längre period ska detta anmälas till 21

22 Checklista vid försäkringsfall tjänstemän KFO-Handels Försäkringshändelse Vad ska göras? Till vem? Nyanställning Lönerapportering För tjänstemän som följer KTP1 (född 1983 eller senare) ska arbetsgivaren inträde för den anställde. För tjänstemän som följer KTP2 (född 1982 eller tidigare) ska arbetsgivaren anmäla inträde för den anställde. Anmälan ska i båda fallen göras tidigast från och med den månad då tjänstemannen fyller 18 år. För tjänstemän som följer KTP 1 (född 1983 eller senare) ska arbetsgivaren rapportera in kontant utbetald bruttolön varje månad. För tjänstemän som följer KTP 2 (född 1982 eller tidigare) ska arbetsgivaren rapportera in den anställdes pensionsgrundande årslön när denna ändras. Pensionsvalet. Folksam. Pensionsvalet. Anställning upphör arbetsbrist Anställning upphör egen begäran Tjänstledighet Föräldraledig Vård av barn Sjukskrivning Arbetsskada Arbetsgivaren ska anmäla uppsägningen till KFO-Handels Trygghetsfond för att den anställde ska få möjlighet till omställningsstöd. För tjänstemän som omfattas av KTP 1 (födda 1983 eller senare) så behöver arbetsgivaren inte anmäla utträde. För tjänstemän som omfattas av KTP 2 (födda 1982 eller tidigare) ska arbetsgivaren anmäla utträde. Om uppsägningen sker på initiativ av arbetsgivaren kan den anställde omfattas av samma förmåner som om anställningen upphör på grund av arbetsbrist. För tjänstemän som följer KTP 1 (födda 1983 eller senare) så krävs ingen speciell hantering. Lönerapporteringen upphör. För tjänstemän som följer KTP 2 ska arbetsgivaren anmäla utträde om tjänstledigheten är längre än en månad. Om tjänstledigheten avser studier så omfattas den anställde av efterskydd för TGL i 24 månader om studierna ger rätt till studiestöd. Om den anställde deltar i militär repetitionsövning ska arbetsgivaren inte anmäla utträde, utan försäkringen gäller under denna tid. För tjänstemän som följer KTP 1 (född 1983 eller senare) ska arbetsgivaren inte anmäla tjänstledighet vid föräldraledighet. Lönerapporteringen ska fortsätta som tidigare. Är den kontant utbetalda lönen 0 kronor så anger ni detta. Tänk på att inte ta med eventuell föräldralön. För tjänstemän som följer KTP 2 (födda 1982 eller tidigare) ska arbetsgivaren inte göra någonting. Löneändringar ska rapporteras in som om tjänstemannen fortfarande är i tjänst. Arbetsgivaren behöver inte göra någonting. För tjänstemän som följer KTP 1 (födda 1983 eller senare) så blir den kontant utbetalade månadslönen lägre. För tjänstemän som följer KTP 1 (födda 1983 eller senare) ska arbetsgivaren anmäla sjukdom. Sjuklönen ska inkluderas i den kontant utbetalda bruttolönen under sjukdag Från och med den 15:e sjukdagen rapporterar ni en lägre lön till tjänstemannen. Tänk på att inte inkludera eventuell kollektivavtalad sjuklön. För tjänstemän som följer KTP 2 (födda 1982 eller tidigare) ska arbetsgivaren anmäla sjukdom. Anmälan, i båda fallen, ska göras när tjänstemannen varit arbetsoförmögen till minst 25 % i sin sysselsättningsgrad i mer än 90 kalenderdagar i följd, eller om tjänstemannen varit sjukskriven i totalt 105 kalenderdagar under den senaste tolvmånadersperioden. Arbetsgivaren ska hjälpa den anställde att hitta kundwebben eller blankett för anmälan av arbetsskada (TFA). Vid behov ska arbetsgivaren hjälpa den anställde att fylla i ansökan. Anmälan till TFA gäller även som anmälan till premiebefrielseförsäkringen som övertar inbetalningen av pensionspremier om den anställde får ersättning från Försäkringskassan. Se ovan arbetsbrist. Pensionsvalet. Se ovan lönerapportering. Pensionsvalet. AFA Försäkring. 22

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Försäkringskonsulter i regionen: Anders Levin, tfn 031-62 94 52 anders.levin@svensktnaringsliv.se

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Det här är dina avtalsförsäkringar. För dig som omfattas av KTP-planen KFO - PTK

Det här är dina avtalsförsäkringar. För dig som omfattas av KTP-planen KFO - PTK Det här är dina avtalsförsäkringar För dig som omfattas av KTP-planen KFO - PTK Trygghet via din anställning Att ha tjänstepension och försäkringsskydd via sin arbetsgivare är en riktigt bra förmån. Tjänstepensionen

Läs mer

Sida 1. Försäkringsinformation

Sida 1. Försäkringsinformation Sida 1 Försäkringsinformation ARBETARE TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring Grupp / Individuell PRIVAT AVTAL LAG TJÄNSTEMÄN TFA TGL ITP 1 & 2 Omställningsavtal/TRR Sjuklön / sjukpenning

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Avtalsförsäkringar. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettioåttonde reviderade

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens försäkringsskydd Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har

Läs mer

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 PENSIONS- AVTAL för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 Innehållsförteckning KAPITEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR AVTALSPENSION 4 1. Inledning 4 2. Planens omfattning 4 3. Pensionsmedförande

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån.

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån. 1 Här redovisas nu, februari 2004, gällande avtalstext för ITP-planen. Observera att avtalstexten gäller huvud-itp. Vi kommer senare att på nätet publicera avtalstexten för Särskilda bestämmelser enligt

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation försäkringar på arbetsmarknaden, september 2006 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och

Läs mer

FTP 08. Försäkringsbranschens TjänstepensionsPlan. FAO FTF och FAO Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 2008-04-10

FTP 08. Försäkringsbranschens TjänstepensionsPlan. FAO FTF och FAO Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 2008-04-10 FTP 08 Försäkringsbranschens TjänstepensionsPlan FAO FTF och FAO Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 1 Innehållsförteckning (med sidhänvisning) Innehåll...2 A FTP-planen Övergripande

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2016 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA INNEHÅLL FORA... 1 Skapa Fora rapporten... 1 Rapporten... 4 Ladda upp filen på FORAS hemsida... 5 Hur beräknar Caspeco avsättningen till FORA?... 6 Stämma

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens för säkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i mars 2005 2005 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

LOs försäkringskrav 2013

LOs försäkringskrav 2013 Avtal 2013 LOs försäkringskrav 2013 LO-förbundens gemensamma krav gällande kollektivavtalsförsäkringar och avtalspensioner i avtalsrörelsen 2013 Förord LO arbetar för ett jämställt arbetsliv och samhälle.

Läs mer

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29 Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29 1(5) Innehåll Inledning... 2 1. Löneväxling till pension... 2 2. Pension till verksamhetschefer

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

De olika alternativen för tiotaggare

De olika alternativen för tiotaggare De olika alternativen för tiotaggare Tiotaggare kallas du som tjänar över 10 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp är förkortat till ibb nedan. År 2015 går tiotaggargränsen vid 581 000 kr. Ett ibb = 58 100

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

Försäkringspolicy för Exempelbolaget

Försäkringspolicy för Exempelbolaget Försäkringspolicy för Exempelbolaget Omfattning Med anställningen följer försäkringsförmåner enligt denna policy. Försäkringarna omfattar följande områden: A. Exempelbolaget Grund Försäkring enligt Exempelbolaget

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2012-01-05) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2016 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Till din tjänstepension. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Till din tjänstepension. För privat- och kooperativt anställda arbetare Till din tjänstepension För privat- och kooperativt anställda arbetare Utgiven i januari 2019 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Riktlinje för pension och omställning 1 (12)

Riktlinje för pension och omställning 1 (12) Riktlinje för pension och omställning 1 (12) 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund och syfte... 3 Uppdatering... 3 Finansiering... 3 Beslutsordning... 3 Pension till anställda... 4 Särskild avtalspension

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Handledning för inrapportering. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Handledning för inrapportering. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som omfattas av KTP-planens avdelning

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

TJÄNSTEPENSION. Tjänstepension. Tjänstepensionens delar. Ålderspension. Efterlevandeskydd. Sjukförsäkring

TJÄNSTEPENSION. Tjänstepension. Tjänstepensionens delar. Ålderspension. Efterlevandeskydd. Sjukförsäkring Tjänstepension Tjänstepensionens delar Tjänstepension Ålderspension Efterlevandeskydd Sjukförsäkring Tjänstepensionens storlek Slutlön + Tjänsteår + Procentsats =! Förmånsbaserat system Premie + Avkastning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i april 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension KAP-KL

Din tjänstepension KAP-KL Din tjänstepension KAP-KL Hur stor blir din tjänstepension? Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension, och hur värdet har

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Innehållsförteckning Välkommen till KPA Pension... 3 Din allmänna pension... 4 Din tjänstepension - ålderspension...

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, reviderade 2015-02-26 Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 REVIDERING... 2 BESLUTSORDNING... 2 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30. Bankernas tjänstepension (BTP) mellan. och. Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet.

Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30. Bankernas tjänstepension (BTP) mellan. och. Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet. Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30 Bankernas tjänstepension (BTP) mellan och Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet för akademiker 2 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH ANNAT FÖRSÄKRINGSSKYDD 1. Inledning

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter 2015 2014-11-13 Avgifter och skatter 2015 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer

Version 1 SIAK. Svensk standard för indelning av arbetskraftskostnader med mera, 2010 (SIAK 10)

Version 1 SIAK. Svensk standard för indelning av arbetskraftskostnader med mera, 2010 (SIAK 10) Version 1 SIAK Svensk standard för indelning av arbetskraftskostnader med mera, 2010 (SIAK 10) 1 Svensk standard för indelning av arbetskraftskostnader med mera (SIAK) Förteckning över huvudområden med

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun KF 15:1 KF 15:2 KF 15:3 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunfullmäktige 2014-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom ABF-Handels och AFO-Handels 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA Din pension består av olika delar allmän pension Allmän pension kommer från staten. Varje år får du information om den allmänna pensionen i ett orange kuvert. Du har rätt till allmän

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal

Dina avtalsförsäkringar. Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal Dina avtalsförsäkringar Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal Innehåll FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING en del av kollektivavtalet... 2 MEDLEMSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet...

Läs mer

Pensionspolicy för Västerviks kommun

Pensionspolicy för Västerviks kommun Pensionspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 283 att gälla från 1 januari 2016. Bakgrund I och med tillkomsten av KAP-KL samt AKAP-KL har det tillkommit en del områden

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Pensionspolicy. Örkelljunga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68. I samarbete med

Pensionspolicy. Örkelljunga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68 Örkelljunga kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING...

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. 2013-12-20 Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 17

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Avtalsextra 1 juni 2016

Avtalsextra 1 juni 2016 Avtalsextra 1 juni 2016 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2016 31 maj 2017, vilket motsvarar 12 månader. Här följer en sammanfattning

Läs mer

Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016

Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016 Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016 GS-medlem innehåll Hej GS- medlem Det nummer av Fackuttrycket som du nu håller i är ett extranummer som fokuserar på information om försäkringar.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM

LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM INNEHÅLL 4 6 8 10 12 14 15 VARIFRÅN KOMMER PENSIONEN? DET NYA PENSIONSAVTALET PÅ INSTITUTIONSTEATRARNA OMSTÄLLNINGS- OCH KARRIÄRVÄXLINGSAVTALET

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer