Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun"

Transkript

1 Personalpolitiskt program Karlskrona kommun

2 Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det personalpolitiska programmet 11 Förklaringar 12

3 Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. Det personalpolitiska programmet är resultatet av ett gemensamt arbete som nästan alla medarbetare i Karlskrona kommun deltagit i. Under tre månader vintern har cirka 90 procent av alla medarbetare under 500 arbetsplatsträffar tänkt till om hur vi vill ha det på jobbet för att kunna lämna bästa tänkbara service till Karlskronaborna. Det är en styrka att så många har bidragit och vi vill rikta ett stort tack till alla er som engagerat er i arbetet! Vad är det då som kommit fram? Jo, om vi ska vara framgångsrika behöver vi känna oss delaktiga, trygga och stolta på vårt arbete. Ska vi bli det behöver cheferna vara tydliga och lyhörda och medarbetarna engagerade och ta eget ansvar. Vi ska helt enkelt vara bra på att prata med varandra. Bra på att tala om vad som förväntas av oss som medarbetare och chefer och bra på att förstå vad som behövs för att kunna göra ett bra jobb. Det är alltså genom samarbete vi utvecklar vårt sätt att jobba och vår service till medborgarna. Här kan du läsa vad vi alla gemensamt kommit fram till inom sju områden som är viktiga på jobbet. Du kan också se vilka verktyg och metoder som vi använder för att arbeta inom dessa områden. Det här är grunden som ska göra Karlskrona kommun till en ännu bättre arbetsplats. Camilla Brunsberg Börje Dovstad Christina Mattisson Anneli Ekström 3

4 Medarbetarskap Vi har alla ansvar för att skapa goda relationer och ett arbetsklimat där alla vill göra ett bra arbete. Det ska vara roligt och kännas viktigt att gå till jobbet. Det är vi tillsammans som skapar ett bra medarbetarskap som präglas av öppenhet, respekt och samarbete. Det är vi som väljer vilka möjligheter vi vill se. Medarbetarskap Chefen Skapar gemensamma mål som alla känner till Är tydlig med förväntningar, roller och ansvarsfördelning Skapar delaktighet, samhörighet och ger feedback Är öppen och ärlig med ett respektfullt bemötande Medarbetaren Tar ansvar för att nå uppsatta mål och möta de förväntningar som ställs Är engagerad och aktiv i arbetet och i verksamhetens utveckling Ställer upp för andra, ger och tar feedback Är öppen och ärlig med ett respektfullt bemötande Så arbetar vi med medarbetarskap Det personalpolitiska programmet visar vilka områden och förhållningssätt som är viktiga på Karlskrona kommun. En medarbetare ska ha en bra dialog med sin chef och sina arbetskamrater. Med hjälp av bland annat arbetsplatsträffar (APT), medarbetarsamtal och lönesamtal skapar vi ett bra arbetsklimat. 4 Läs mer om de olika begreppen på sidan 12

5 Ledarskap Chefen leder verksamheten och ger medarbetare möjligheter att synas, utvecklas och aktivt delta i utvecklingen på arbetsplatsen. Chefen skapar förutsättningarna så att både enskilda medarbetare och hela arbetsgrupper är engagerade och motiverade. Detta leder till delaktighet, utveckling och ett bra resultat. Chefen Har ansvar för att alla känner till och förstår verksamhetens uppdrag Fattar beslut och är en tydlig vägvisare Delegerar, visar tillit och följer upp Kommunicerar mål och resultat Är engagerad, tillgänglig och ger feedback Medarbetaren Bidrar med synpunkter och förslag samt följer fattade beslut Arbetar för att nå uppsatta mål Är rak och öppen, ger chefen feedback Söker aktivt och tar del av information Ledarskap Så arbetar vi med ledarskap En chef ska vara en bra ledare och ha en bra dialog med sina medarbetare. Vid arbetsplatsträffar (APT) tas frågor som rör arbetsgruppen upp. I medarbetarsamtalet och lönesamtalet står den enskilde medarbetaren i centrum. För den som vill bli chef finns Ledarskola för blivande chefer och för de som redan är chefer finns Ledarprogram för chefer. Läs mer om de olika begreppen på sidan 12 5

6 Kompetens För att kunna möta morgondagens utmaningar och behov behöver vår kompetens ständigt utvecklas. Att vara öppen för ny kunskap och kompetensutveckling på jobbet leder till personlig utveckling. Vi blir mer framgångsrika och vi erbjuder bättre service till våra medborgare. Kompetens Chefen Utvecklar sin kompetens i ledarskap Är väl insatt i arbetsplatsens verksamhet Fångar upp verksamhetens och medarbetarnas behov om utveckling Ansvarar och uppmuntrar till att utbildning, fortbildning, omvärldsbevakning och nätverkande sker Sprider goda exempel Medarbetaren Är aktiv och visar eget intresse för att utveckla och lära sig mer Tar tillvara andras kompetens och delar med sig av egen kunskap Ger förslag till egen kompetensutveckling Vågar och vill prova nya arbetssätt Så arbetar vi med kompetens Det finns en kompetensutvecklingspolicy som gäller inom hela kommunen. Arbetsgruppens kompetens och utvecklingsbehov diskuteras på arbetsplatsträffar (APT). Kompetensutveckling för den enskilde medarbetaren tas upp i medarbetarsamtalet och resulterar i en individuell kompetensutvecklingsplan. 6 Läs mer om de olika begreppen på sidan 12

7 Hållbart arbetsliv Våra arbetsplatser ska hela tiden utvecklas så att alla mår bra på arbetet och ohälsa motverkas. Det är många faktorer som är viktiga för att vi ska må bra. På jobbet gäller det bland annat våra lokaler, arbetsredskap och vårt arbetsklimat. Utanför jobbet handlar det om hur var och en väljer att leva sitt liv. Med en bra arbetsmiljö och egna kloka val ökar förutsättningarna för ett långt och hållbart liv. Chefen Arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete Är uppmärksam och agerar på varningssignaler om dåligt arbetsklimat och andra tecken på ohälsa Ser till att arbetsbelastningen är rimlig och prioriterar när det behövs Skapar möjlighet för reflektion Främjar gemensamma aktiviteter motion och trivsel Uppmuntrar friskvård Är omtänksam, hjälpsam och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen Medarbetaren Tar hand om sig själv och tar ett eget ansvar för sin livsstil Tar vara på möjligheter till friskvård Påtalar brister i fysisk och psykisk arbetsmiljö Använder de hjälpmedel som finns och följer de rutiner som förebygger arbetsmiljöproblem Är omtänksam, hjälpsam och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen Hållbart arbetsliv Så arbetar vi med hållbart arbetsliv Övergripande styr arbetsmiljöpolicyn hur arbetet med arbetsmiljön ska ske. Det finns också en alkohol- och drogpolicy och en rehabiliteringspolicy. Den fysiska arbetsmiljön kontrolleras vid de årliga skyddsronderna. Alla får ta del av kommunens friskvårdserbjudande och om verksamheten tillåter finns det möjlighet till en friskvårdstimme i veckan. Läs mer om de olika begreppen på sidan 12 7

8 Lön Lönen ska stimulera till personligt engagemang och att verksamheten når sina mål. Lönesamtalet är ett verktyg som chefen och medarbetaren använder för individens och verksamhetens utveckling. Genom väl kända lönekriterier och tydliga, väl förberedda lönesamtal blir det lättare för medarbetaren att bidra till att verksamheten når sina mål. Lön Chefen Ser till att lönekriterierna är kända på arbetsplatsen Är förberedd och aktiv vid lönesamtalet Sätter tydliga mål kopplade till lönekriterierna i lönesamtal med medarbetaren Tillämpar individuell och differentierad lönesättning Har kunskap om vad medarbetaren tillför verksamheten Medarbetaren Känner till lönekriterierna Är förberedd och aktiv vid lönesamtalet Berättar om bra arbetsprestationer som bidragit till verksamhetens mål Frågar vad chefen förväntar sig och är öppen för vad som kan påverka lönen Så arbetar vi med lön I kommunen finns en lönepolicy som övergripande beskriver hur lönesättningen ska ske. Lönekriterier beskriver vad som ska värderas när de individuella lönerna sätts. En gång om året ska varje medarbetare ha ett lönesamtal med sin chef. Samtalet fokuserar på medarbetarens löneutveckling. I samtalet är lönekriterierna och medarbetarens resultat viktiga. Varje år görs en lönekartläggning i kommunen som bland annat ska upptäcka om det förekommer osakliga löneskillnader mellan grupper. 8 Läs mer om de olika begreppen på sidan 12

9 Mångfald Alla ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Genom att vara goda förebilder visar vi en ömsesidig respekt för varandras olikheter och allas lika värde. Jag vill bli behandlad med respekt för den jag är och få möjlighet att utföra ett bra arbete. Om vi möter varandra förutsättningslöst och om vi vågar säga ifrån när någon blir illa bemött skapar vi en trygg och bra arbetsplats. Chefen Har ansvar för att agera vid diskriminering Är en god förebild och vaksam på egna fördomar Synliggör fördomar och har återkommande samtal kring värderingar och etik Har ett öppet sinne och tar tillvara på olikheter i gruppen Respekterar och bemöter alla efter deras förutsättningar Medarbetaren Har ansvar för att reagera, våga lägga sig i och säga ifrån vid diskriminering Är en god förebild och vaksam på egna fördomar Har ett öppet sinne och tar tillvara på olikheter i gruppen Respekterar och bemöter alla efter deras förutsättningar Mångfald Så arbetar vi med mångfald Den sociala mångfaldsplanen gäller för hela kommunen och ska motverka diskriminering och öka mångfalden i den kommunala verksamheten. Planen tar upp de sju diskrimineringsgrunderna som är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder. Mångfaldsfrågor diskuteras övergripande vid arbetsplatsträffar (APT), men det är ett ansvar för var och en att agera direkt vid misstanke om diskriminering. Läs mer om de olika begreppen på sidan 12 9

10 Stolt och framgångsrik Vi har en arbetsplats där alla känner sig stolta och framgångsrika. Vi ska vara stolta över allt bra vi gör! Då känner vi också glädje och tillfredsställelse. Vårt arbete är viktigt för alla som bor i Karlskrona kommun. Stolt och framgångsrik Chefen Visar engagemang, intresse och uppskattning Ger förutsättningar att nå målen Tydliggör framgångsfaktorer Delegerar uppgifter så att medarbetare kan växa med ansvar Uppmärksammar bra arbetsprestationer Är en god ambassadör för kommunen Arbetar med det personalpolitiska programmet så att det genomsyrar hela kommunen Medarbetaren Ser värdet i det egna arbetet och att arbetsinsatsen är viktig Uppmuntrar, berömmer och gläds med andra Hjälper till att hitta lösningar Uppmärksammar en bra arbetsprestation Är en god ambassadör för kommunen Så arbetar vi för att vara stolta och framgångsrika I vardagen tar vi vara på alla tillfällen att uppmuntra varandra och ser oss som ambassadörer för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsplats med drygt medarbetare. Vi lär oss mer om varandras verksamheter genom att till exempel visa upp dem i personaltidningen Viken, på intranätet, i bloggar på intranätet, hushållstidningen ikarlskrona och 10 Läs mer om de olika begreppen på sidan 12

11 Det personalpolitiska programmet Det personalpolitiska programmet togs fram under hösten 2011 och våren En förutsättning för arbetet var att det skulle finnas en bred förankring hos medarbetarna. Under nästan 500 arbetsplatsträffar (APT:er) har cirka 90 procent av medarbetarna tagit fram innehållet i programmet och resultatet presenteras här. Det personalpolitiska programmet fastställdes av kommunfullmäktige Så här sa några av medarbetarna under arbetet: Jag blir varm i hjärtat när jag lyckats med en svår arbetsuppgift Jag är hjälte i mitt eget liv! Vi gör så mycket bra saker som vi lätt glömmer när vindar blåser kallt Medborgarnas glädje för vårt arbete blir vår stolthet Jag vågar säga att jag är bra Trygghet och glädje ger en god grund för trivsel Jag lär och lyssnar, är intresserad och vill utöka mina kunskaper Vi lär av varandra Våra medarbetare är engagerade, respekterar och hjälper varandra Våra chefer är tydliga, engagerade, lyhörda och ger feedback 11

12 Förklaringar Det finns en mängd policies, riktlinjer, rutiner och avtal som påverkar oss. Här förklaras en del av dem som nämns i den här broschyren. Alkohol & drogpolicy Arbetsmiljöpolicy Arbetsplatsträffar (APT) Arbetsvärdering Friskvårdspolicy Friskvårdstimme Individuell utvecklingsplan Alkohol- och drogpolicyn beskriver hur alkohol- och drogfrågor ska hanteras för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Policyn finns att läsa på intranätet under Så arbetar vi/styrande dokument/policy Arbetsmiljöpolicyn beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att leda fram till samt upprätthålla en god arbetsmiljö. Policyn finns att läsa på intranätet under Så arbetar vi/styrande dokument/policy Minst en gång i månaden ska alla på arbetsplatsen mötas för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet Arbetsvärderingen görs kontinuerligt och värderar arbetsuppgifter utifrån befattningens ansvar och svårighetsgrad. Friskvårdspolicyn beskriver hur arbetet med friskvård ska bedrivas i kommunen. Policyn finns att läsa på intranätet under Så arbetar vi/styrande dokument/policy Alla ska erbjudas möjlighet att en timme i veckan utöva friskvård på arbetstid, under förutsättning att arbetet och verksamheten så tillåter. Planen tas fram gemensamt av medarbetaren och chefen vid medarbetarsamtalet och beskriver vad som ska ske under det närmaste året. 12

13 Intranätet Karlskrona KompetensCenter, KKC Kommunhälsan Kompetensutvecklingspolicy Ledarskola för blivande chefer Ledarutveckling för chefer Lönekartläggning På intranätet finns all information som rör dig som medarbetare under fliken Min anställning Karlskrona KompetensCenter är kommunen eget konferensoch utbildningscenter och ligger på Gullberna. Du hittar information om kursutbudet på intranätet under Behöver du hjälp/karlskrona KompetensCenter Kommunhälsan är Karlskrona kommuns företagshälsovård och ligger på arenaområdet i Rosenholm. Kommunhälsan arbetar bland annat med rehabilitering och förebyggande insatser. Du hittar information om Kommunhälsan på intranätet under Min anställning/arbetsmiljö och hälsa/kommunhälsan Kompetensutvecklingspolicyn beskriver hur arbetet med kompetensutveckling ska bedrivas i kommunen. Policyn finns att läsa på intranätet under Så arbetar vi/styrande dokument/policy Ledarskolan är ett program för medarbetare som vill utvecklas till att jobba som chef. Är du intresserad prata med din chef. Ledarskolan är gemensam för alla Blekinges kommuner. Alla chefer deltar kontinuerligt i ett utvecklingsprogram. Programmet är gemensamt för alla Blekinges kommuner. Varje år görs en analys av löneläget för olika befattningar. Analysen ska bland annat upptäcka om det förekommer osakliga löneskillnader mellan olika grupper. 13

14 Lönekriterier Lönesamtal Lönepolicy Medarbetarsamtal Mål och uppföljning av det personalpolitiska programmet På rätt väg Rehabiliteringspolicy Samverkansavtal Lönekriterierna beskriver vad som ska värderas vid den individuella lönesättningen. Varje chef har de lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Lönesamtal genomförs en gång om året och fokuserar på individens löneutveckling. I samtalet används lönekriterierna och medarbetarnas resultat under året. Lönepolicyn beskriver hur lönesättningen ska ske i kommunen. Policyn finns att läsa på intranätet under Så arbetar vi/styrande dokument/policy Varje medarbetare ska en gång om året ha ett medarbetarsamtal med sin chef. Samtalet handlar om kompetensutveckling, arbetsmiljö och personlig utveckling på arbetet. Dokumentet beskriver hur arbetet med det personalpolitiska programmet ska ske och hur målen ska följas upp. På rätt väg är ett material som hjälper arbetsledare vid rehabiliteringsärenden. Rehabiliteringspolicyn beskriver hur rehabiliteringsarbetet ska uppfylla de krav som lagar och förordningar föreskriver. Den finns på intranätet under Så här arbetar vi/styrande dokument Samverkansavtalet är ett lokalt kollektivavtal med de fackliga organisationerna som beskriver medarbetarnas möjlighet till inflytande på arbetet. 14

15 Skyddsrond Social mångfaldsplan Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM Viken Skyddsronden är en årlig inventering och dokumentation av risker och brister i arbetsmiljön. Den är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den sociala mångfaldsplanen beskriver hur diskriminering ska motverkas och hur mångfalden ska öka i den kommunala verksamheten. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven i lagen. Viken är vår personaltidning som kommer hem i brevlådan fyra gånger om året. Har du ett tips till redaktionen så hittar du kontaktuppgifter på intranätet under fliken Vår arbetsplats 15

16

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte med att skapa en ändamålsenlig

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf 129 www.upplands-bro.se Vårt gemensamma uppdrag Vår personalpolicy beskriver våra grundläggande värderingar och samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun Bodens kommuns HR-strategi Strategin beskriver personalpolitiken. Den visar vilken väg Bodens

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! FOTO: SCANDINAV/SCANDINAV BILDBYRÅ 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stockholms stads personalpolicy Produktion: Blomquist Tryck: Edita Bobergs Artikelnummer: 13742 Stadsledningskontoret 2016-11 Antogs av kommunfullmäktige, 5 september 2016 Ett Stockholm för alla Stadens

Läs mer

Personalpolicy. ljusdal.se. Fastställd datum Internkontroll, medarbetarundersökning. Vart fjärde år från senaste datum för fastställande

Personalpolicy. ljusdal.se. Fastställd datum Internkontroll, medarbetarundersökning. Vart fjärde år från senaste datum för fastställande NORMDOKUMENT Personalpolicy Dokumenttyp Policy Fastställd datum 2018-04-23 Fastställd av Gäller för Dokumentansvarig Förvaltare Publicering Uppföljning Giltighetstid Revideras Översyn Senast reviderad

Läs mer

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40, Bilaga nr 2 KF 4011 O Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,2010-05-04 l -! Övergripande vision och mål Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunstyrelsen 130/2019 2019-06-17 Dokumentnamn: Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Ärendebeteckning:

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET

PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET Mål Personal som känner sig delaktig i besluten Programmet Detta personalpolitiska program omfattar dig som anställd i Högsby kommun. Kraven på kommunal service förändras hela

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

policy Medarbetarpolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige

policy Medarbetarpolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige r a t e b r Meda policy Medarbetarpolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-15 165 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och

Läs mer

Medarbetarpolicy. Policy. Beslutad av: Regionfullmäktige, , 167 Diarienummer: RS Giltighet: från

Medarbetarpolicy. Policy. Beslutad av: Regionfullmäktige, , 167 Diarienummer: RS Giltighet: från Beslutad av: Regionfullmäktige, 2018 10 09, 167 Diarienummer: RS 2017 00684 Giltighet: från 2018 10 09 2023 10 09 Policy Medarbetarpolicy Policyn gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab

Läs mer

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling.

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling. Medarbetarsamtal Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling Samtal om lön Besked om lön Datum: Medarbetare: Ansvarig chef: 16 12 28 Medarbetarsamtal

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR MEDARBETARE.

TILL DIG SOM ÄR MEDARBETARE. TILL DIG SOM ÄR MEDARBETARE. H elhetssyn. Engagemang. Nytänkande. Tydlighet. Till dig som arbetar eller söker arbete i Söderköpings kommun. MEDARBETARSKAP Medarbetarskapet i Söderköpings kommun bygger

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiska riktlinjer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiska riktlinjer Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiska riktlinjer Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun 2008-04-08 Lönepolicy i Lönepolicy i kommun Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Utgångspunkter för vår lönepolitik Vår lönepolicy är en viktig del av personalpolitiken och

Läs mer

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Dokumenttyp: Policy Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2012-09-24, 145 DNR: KS000353/2010 Attraktiva och

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Medarbetar- och ledarskapsprogram Medarbetar- och ledarskapsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: Personalchef Innehåll Välkommen till Vaggeryds kommun... 3 Vision

Läs mer

Riktlinjer för personalpolitik

Riktlinjer för personalpolitik Riktlinjer för personalpolitik Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personalpolitik Riktlinjer 2018-08-27 168 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt program

Arbetsgivarpolitiskt program Arbetsgivarpolitiskt program Diarienummer 2013:721 Upplaga 500 ex Tryck, IT Grafiska AB Papper, Munken Polar, miljömärkt med Svanen Innehåll Medarbetarskap Ledarskap Samverkan Arbetsmiljö och hälsa Kompetensförsörjning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Så gör vi Gävle Gävle kommunkoncerns medarbetarpolicy

Så gör vi Gävle Gävle kommunkoncerns medarbetarpolicy Sid 1 (6) 2018-03-20 Så gör vi Gävle Gävle kommunkoncerns medarbetarpolicy Gävle kommun Kommunledningskontoret 801 84 Gävle Besök Drottninggatan 22 Kundtjänst 026-17 80 00 Fax 026-12 54 56 gavle.kommun@gavle.se

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun Personalpolicy för Karlsborgs kommun Till dig som arbetar i Karlsborgs kommun... I din hand har du Karlsborgs kommuns personalpolicy. Den ska stödja en önskad utveckling av kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS).

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS). Likabehandlingsplan Beslutad xx av xx 1. Inledning Trelleborgs kommun ska kännetecknas av öppenhet, respekt och ansvar vilket ska bidra till bra arbetsklimat och en god och stimulerande arbetsmiljö. Trelleborgs

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Lönepolicy för Hudiksvalls kommun Lönesättning Hudiksvalls kommun har individuell och differentierad lönesättning. Kommunens lönepolitik ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling

Läs mer

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap Ledarskap och medarbetarskap Ambitionen med dessa frågor är att stimulera till samtal om ledarskap och medarbetarskap och hur vi som medarbetare och chefer agerar. Frågorna är inte på något sätt heltäckande

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Datum Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2015 Antagen av: Kommunfullmäktige 235, 2015-12-14 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Personalidé Dokumentnamn:

Läs mer

Medarbetarpolicy. Eskilstuna kommunkoncern

Medarbetarpolicy. Eskilstuna kommunkoncern Eskilstuna kommunkoncern Medarbetarpolicy Medarbetarpolicyn är antagen av kommunfullmäktige 22 september 2011, 48 och ersätter Politikdokument för personalpolitik inom Eskilstuna kommun. MEDARBETARPOLICY

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer