GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, , 48 52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52"

Transkript

1 jm GRI INDEX JM GRIindex 2012 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhets arbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRIindex omfattar de enligt GRI obligatoriska delarna, samt övriga delar som vi funnit relevanta för vår verksamhet samt viktiga för en transparent redovisning. GRIindex är tänkt att användas som en korsreferenslista för att finna information som svarar på var i årsredovisningen och på JM webbplats som informationen finns tillgänglig. I vissa fall ges kompletterande eller fullständigt svar på frågan direkt i indextabellens kommentarsfält i anslutning till frågan. Informationen i redovisningen har inte granskats av någon tredje part, men det är vår bedömning att den uppfyller kraven i GRIs rappor teringsnivå C. Status: = Fullständig = Delvis = Rapporteras EJ = Ej Relevant GRIkod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 1 STRATEGI OCH ANALYS 1.1 VDs uttalande 2 3 Koncernchefens kommentar 1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter 2 3, 20, 26 29, ORGANISATIONEN 2.1 Organisationens namn 53, baksida omslag 2.2 Huvudsakliga varumärken, produkter och/eller tjänster 7 9, Organisationsstruktur 74 75, Huvudkontorets lokalisering 107 Gustav III:s boulevard 64, Solna Stockholm 2.5 Länder där organisationen är verksam Ägarstruktur och bolagsform 98, Marknader 7 9, Bolagets storlek Omslagets insida, 1, 48 52, 53 59, Större förändringar under redovisningsperioden 2.10 Erhållna utmärkelser under räkenskapsåret 97 Bolagsstyrningsrapport, viktiga ärenden under Ökoworld Lux S.A. MARS 2013

2 2 jm GRI INDEX 2012 GRIkod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 3 REDOVISNINGSPARAMETRAR 3.1 Redovisningsperiod Redovisningen avser verksamhetsåret Datum för publicering av den senaste redovisningen Senaste årsredovisningen inklusive avsnitt om hållbart samhällsbyggande publicerades 2012, avseende år Detta är första året JM publicerar GRIindex 3.3 Redovisningscykel JM redovisar sitt hållbarhetsarbete som en del av årsredovisningen varje år 3.4 Kontaktperson för rapporten Lennart Henriz, Chef Koncernstab Verksamhetsutveckling Redovisningens omfattning och avgränsning 3.5 Process för att definiera redovisningens innehåll 4 6 Förutom intern analys har vi fört dialog med externa intressenter och fått kunskap om frågor som anses väsentliga. Detta har legat till grund för vilken information vi har valt att inkludera i årsredovisningen 3.6 Redovisningens avgränsningar 34, 42 Avgränsningar i hållbarhetsrapporten anges i årsredovisningen, dels i text och dels i anslutning till enskilda indikatorer 3.7 Begränsningar av redovisningens omfattning 3.8 Redovisningsprinciper för samägda bolag, dotterbolag, joint ventures etc Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter 3.11 Väsentliga förändringar i omfattning, avgränsning eller mätmetoder jämfört med tidigare års redovisningar Granskning 3.12 Tabell som visar var information för samtliga delar av GRIs standardupplysningar går att hitta 3.13 Policy och praxis för extern granskning 34 JMs hållbarhetsrapportering omfattar hela koncernen, med några undantag som anges i årsredovisningen Not 1 Redovisnings och värderings principer 42 (se not) Inga väsentliga korrigeringar har gjorts sedan 2011 års redovisning gjordes vissa korrigeringar i beräkningsmetodik för koldioxidutsläpp 42 (se not) Inga väsentliga korrigeringar har gjorts sedan 2011 års redovisning gjordes vissa korrigeringar i beräkningsmetodik för koldioxidutsläpp. Nyckeltal har sedan 2011 börjat redovisas för JM Norge Detta dokument 42 Beräkningar av koldioxidutsläpp har granskats av extern part inom ramen för företagsnätverket Hagainitiativet. Övriga beräkningar av indikatorer och nyckeltal har inte granskats av extern part, med undantag av dem som ingår i den legala delen av årsredovisningen mars 2013

3 jm GRI INDEX GRIkod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 4 STYRNING, ÅTAGANDEN OCH ENGAGEMANG Styrning 4.1 Styrningsstruktur Bolagsstyrningsrapport 4.2 Styrelseordförandens roll Bolagsstyrningsrapport Styrelse och revisorer 4.3 Oberoende eller ickeverkställande styrelseledamöter Bolagsstyrningsrapport Styrelse och revisorer 4.4 Aktieägarnas och medarbetarnas möjligheter att lämna förslag etc. till styrelsen Bolagsstyrningsrapport 4.5 Ersättning till ledande befattningshavare 4.6 Undvikande av intressekonflikt i styrelsen 4.7 Process för krav på styrelseledamöternas kvalifikationer 4.8 Policyer, riktlinjer,värderingar, uppförandekod m.m. (Internt framtagna affärsidéer eller grund läggande värderingar, uppförandekod och principer för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande samt hur dessa har förts in i organisationen) 4.9 Styrelsens övervakning av hållbarhetsarbetet 4.10 Utvärdering av styrelsens egna prestationer, i synnerhet vad gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala sådana 4.12 Externa stadgor, principer eller initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer 4.13 Medlemskap i organisationer 43 Intressentengagemang Anställda och personalkostnader Bolagsstyrningsrapport 96 Bolagsstyrningsrapport, Valberedning samt styrelsens arbete 96 Bolagsstyrningsrapport 20, 26, 29, 40, Bolagsstyrningsrapport, Styrelsens beskrivning av intern kontroll 97 Bolagsstyrningsrapport, Styrelsens utvärdering av eget arbete. Resultat av utvärderingen tillställd valberedningen 41, Intressentgrupper 5 6, 20, Identifiering och urval av intressenter 4.16 Metoder för samarbete med intressenter 4.17 Viktiga frågor som framkommit i dialog med intressenter 5 6, 20, MARS 2013

4 4 jm GRI INDEX 2012 GRIkod Resultatindikator Hänvisning * Status Kommentar EC EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 EC6 EC7 EC8 EKONOMISKA INDIKATORER Ekonomiska resultat Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter kopplade till klimatförändringen Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden Väsentligt finansiellt stöd från det allmänna Marknadsnärvaro Ingångslöner i förhållande till minimilöner på orter där organisationen har betydande verksamhet Policy och praxis, samt andelen ut gifter som betalas till lokala leverantörer på väsentliga verksamhets platser Rutiner för lokalanställning av personal och ledande befattningshavare Indirekt ekonomisk påverkan Investeringar i infrastruktur och tjänster för allmänhetens nytta JMs Resultaträkning och Balansräkning 3, 26 29, , 78, 83 JM har inte mottagit väsentligt finansiellt stöd från det allmänna under 2012 Reglerat i kollektivavtal kompletterat med branschstatistik JMs rekryteringsprocess följs på alla de orter som JM är verksamt. Regleras i JMs Verksamhetssystem (ej publikt) 34 JMs arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor. Vi skapar produkter som kommer allmänheten till nytta EN MILJÖINDIKATORER Material EN1 Materialanvändning i vikt eller volym Detta är ett mått som JM inte bedömer relevant för vår verksamhet EN2 EN3 EN4 EN5 EN6 EN7 Återvunnet material i procent av materialanvändning Energi Direkt energianvändning per primär energikälla Indirekt energianvändning per primär energikälla Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energi effektiva eller baserade på förnyelsebar energi Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering 38 Återanvändning av massor (Ekobacke) mars 2013

5 jm GRI INDEX GRIkod Resultatindikator Hänvisning * Status Kommentar EN8 EN11 EN12 EN16 EN17 EN18 EN19 EN20 EN21 EN22 EN23 EN26 EN27 EN28 EN29 Vatten Total vattenförbrukning per källa Biologisk mångfald Lokalisering och storlek av nyttjad mark i eller intill skyddade områden eller områden med högt biologiskt mångfaldsvärde Beskrivning av väsentlig påverkan på den biologiska mångfalden i skyddade områden, eller områden med hög biodiversitet Utsläpp och avfall Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt NO, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per kategori Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod Totalt antal samt volym av väsentligt spill Produkter och tjänster Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori Efterlevnad Betydande böter eller ickemonetära sanktioner till följd av brott mot miljölagstiftning och bestämmelser Transport Väsentlig miljöpåverkan genom transporter av produkter, varor och material som används inom verksamheten, inklusive medarbetarnas tjänsteresor Energianvänding av våra bostäder i bruksskedet 34 35, , 42 JM har inte särskiljt spill från den totala avfallsmängden. Däremot genomför vi studier för att förbättra vår kunskap om avfallets uppkomst Inga betydande belopp 36 39, 42 MARS 2013

6 6 jm GRI INDEX 2012 GRIkod Resultatindikator Hänvisning * Status Kommentar SOCIALA INDIKATORER LA LA1 LA2 LA4 LA5 LA6 LA7 LA8 LA9 LA10 LA11 LA12 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR Anställning Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform och region Totalt antal anställda och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region Relation mellan anställda och ledning Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Minsta varseltid angående förändringar i verksamheten och huruvida detta är specificerat i kollektivavtalen Hälsa och säkerhet (arbetsmiljö) Andel av personalstyrkan som är representerade i formella kommittéer för hälsa och säkerhet Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanteringsprogram för att bistå de anställda, deras familjer och samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överenskommelser med fackföreningar Utbildning Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelad på personalkategorier Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut Andel anställda (%) som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärutveckling 46, 70 44, 46, 70 Cirka 90 procent (Samliga i Sverige och Finland, varierande grad i övriga länder) Regleras i kollektivavtal och genom lagstiftning och branschpraxis Ca 120 skyddsombud som deltar i skyddsrond 1 g/v.5 arbetsmiljökommitter med ca 15 deltagande i varje 2 ggr/år samt en central arbetsmiljökommitte med 15 deltagare 2 ggr/år 4 heltidsanställda på JM Krisberedskap intern samt via företagshälsovården. Alla med delegerat ansvar är utbildade i arbetsmiljö. Genom rutiner i verksamhetssystemet riskbedöms alla våra riskfyllda arbeten Enligt kollektivavtal och branschpraxis JM har inte denna statistik samlad på koncernnivå i dagsläget Utvecklingssamtal enligt rutiner beskrivna i JMs Verksamhetssystem (gäller samtliga tjänstemän) mars 2013

7 jm GRI INDEX GRIkod Resultatindikator Hänvisning * Status Kommentar LA13 Mångfald och jämställdhet Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgruppstillhörighet och andra mångfaldsindikatorer 46, 70 71, JM rapporterar inte sammansättning av personalstyrka fördelat på etnicitet HR HR1 HR2 HR3 HR4 HR5 HR6 HR7 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Investerings och upphandlingsrutiner Andel och antal investeringsbeslut som inkluderar krav på mänskliga rättigheter eller som genomgått en granskning av hur mänskliga rättigheter hanteras Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder Personalutbildningstimmar för policyer och rutiner för mänskliga rättigheter, samt andel av de anställda som genomgått sådan utbildning Ickediskriminering Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal Verksamheter där föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal kan vara hotade, och åtgärder som vidtagits Barnarbete Verksamheter där det finns risk för barnarbete och åtgärder som vidtagits Tvångsarbete Verksamheter där det finns risk för tvångsarbete och åtgärder som vidtagits Frågan är som den är ställd inte relevant för JM och de marknader där vi verkar Samtliga strategiska ramavtalspartners genomgår en granskning ur miljösynpunkt, samt intygar att de följer JMs Uppförandekod för leverantörer och underentreprenörer. Efterlevnaden av dessa krav följs upp genom revision 45 JMs Etiska riktlinjer ingår i utbild ningsmaterialet på introduktions dagen för nyanställda. JM har även haft specifika utbild ningar om detta. Styrs i JMs Verksamhetssystem 45 Inga rapporterade fall under 2012 JM bedömer att det inom den egna verksamheten inte finns någon risk för att föreningsfriheten eller rätten till kollektivavtal hotas JM bedömer att det inom den egna verksamheten inte finns någon risk för att barnarbete förekommer. JMs avtalspartners intygar i avtal att de följer JMs Uppförandekod för leverantörer och underentreprenörer, och detta följs upp genom revision (se indikator HR 2) JM bedömer att det inom den egna verksamheten inte finns någon risk för att tvångsarbete förekommer. JMs avtalspartners intygar i avtal att de följer JMs Uppförandekod för leverantörer och underentreprenörer, och detta följs upp genom revision (se indikator HR 2) MARS 2013

8 8 jm GRI INDEX 2012 GRIkod Resultatindikator Hänvisning * Status Kommentar SO SO1 SO2 SO3 SO5 SO7 SO8 SAMHÄLLSFRÅGOR Samhälle Utformning och omfattning av de rutiner som utvärderar verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och utträde Korruption Andel och totala antal affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption Andel anställda som utbildats i organisationens policyer och rutiner mot korruption Politik Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying Konkurrenshämmande aktiviteter Antal juridiska åtgärder mot organisationen till följd av konkurrens hämmande aktiviteter Lagefterlevnad Belopp för betydande böter och sanktioner mot organisationen för brott mot lagar och bestämmelser Detta är en del av detaljplaneprocessen, i samband med upprättande av miljökonskkvensbeskrivning i det enskilda projektet 45 En stor andel och vi planerar för ytterligare insatser under kommande år. Ett fokusområde för koncernen JM är partipolitiskt oberoende PR PR1 PR3 PR5 PRODUKTANSVAR Kunders hälsa och säkerhet Faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärderas i förbättringssyfte, och andelen av produkter och tjänster som berörs Märkning av produkter och tjänster Typ av produkt och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt andel i procent av produkter och tjänster som berörs av dessa krav Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar 34 37, 40 41, Samtliga projekt i Sverige energi klassas enligt JMs system 5 6, JM AB (publ) Postadress Stockholm Besöksadress Gustav III:s boulevard 64, Solna Telefon Org. nr Internet mars 2013

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning Detta är NCC:s andra hållbarhetsredovisning och avser verksamhetsåret 2011. NCC redovisar sitt hållbarhetsarbete årligen och sedan 2010 ingår hållbarhetsredovisningen

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1)

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1) Global Reporting Initiative (GRI) index PostNords hållbarhetsredovisning för 2012 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0. Följande

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spels GRI-profil Standardindikatorer 1. STRATEGI OCH ANALYS Redovisas ej 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (VD, Ordförande eller motsvarande position) om 4 5, 96 relevansen

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Styrning och organisation s.8-9, Vår Helt verksamhets påverkan s.18-20, Miljöarbetet s. 25, Ansvarsfullt ägande Organisation s.

Styrning och organisation s.8-9, Vår Helt verksamhets påverkan s.18-20, Miljöarbetet s. 25, Ansvarsfullt ägande Organisation s. FOLKSAM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 Folksam redovisar sitt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsrapport. Utöver denna finns årsredovisningar för de olika bolagen (ÅR-SAK, ÅR-LIV, ÅR-KPA) samt bolagsstyrningsrapporter

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Systembolaget har upprättat hållbarhetsredovisningen i enlighet med GRI:s nivå C+. Tillämpningsnivå C B A

Systembolaget har upprättat hållbarhetsredovisningen i enlighet med GRI:s nivå C+. Tillämpningsnivå C B A 2009-02-17 GRI-bilaga till Ansvarsredovisning 2008 Det här är en bilaga till Systembolagets Ansvarsredovisning 2008 som kompletterar information gällande Systembolagets hållbarhetsredovisning enligt GRI:s

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar GRI-bilaga 2012 GRI-bilaga 2012 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2012 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

104 sådana förändringar Väsentliga förändringar som gjorts sedan förgående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning

104 sådana förändringar Väsentliga förändringar som gjorts sedan förgående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning Svenska Spels GRI-profil Standardindikatorer Redovisas ej 1. Strategi och analys 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (VD, Ordförande eller motsvarande position) om 4 5, 78, 128 relevansen

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015 GRI-index 2015 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet wallenstam wallenstam årsredovisning 2011 gri-bilaga årsredovisning 2011 2011 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet Komplettering till GRI-index i Wallenstams årsredovisning (sid 104). GRI-Bilaga

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

e äää~êüéíëêéççîáëåáåö=ommv Innehållsförteckning enligt GRI

e äää~êüéíëêéççîáëåáåö=ommv Innehållsförteckning enligt GRI e äää~êüéíëêéççîáëåáåö=ommv Innehållsförteckning enligt GRI ================================== OMRÅDE KOD BESKRIVNING SIDOR I MER LÄSNING / KOMMENTAR Inledning Sandvik har publicerat sin fjärde officiella

Läs mer

Redovisning Kommentar

Redovisning Kommentar Indikator Sidhänvisning/ nothänvisning Redovisning Kommentar 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare sid 2-3 (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar

Läs mer

GRI-index (Global Reporting Initiative)

GRI-index (Global Reporting Initiative) GRI-index (Global Reporting Initiative) SCAs hållbarhetsredovisning 2009 följer Global Reporting Initiatives riktlinjer (version G3). Rapporteringen sker enligt GRI:s nivå A och detta har verifierats av

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

sid 2-3 not 18, sid 6, 13

sid 2-3 not 18, sid 6, 13 Indikator Sidhänvisning/nothänvi sning Redovisning Kommentar 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar utveckling

Läs mer

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015 KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 25 Det här dokumentet är en bilaga till Kungsledens årsredovisning och innehåller bakgrundsinformation, metoder och antaganden om Kungsledens hållbarhetsarbete. Med start i årsredovisningen

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

GRI-index 2013. Bilaga till Hållbarhetsredovisning 2013

GRI-index 2013. Bilaga till Hållbarhetsredovisning 2013 GRI-index 2013 Bilaga till Hållbarhetsredovisning 2013 Om hållbarhetsredovisningen Hållbarhetsredovisningen Sveaskog beskriver hållbarhetsarbetet och redovisar uppfyllelse av ekonomiska, miljömässiga och

Läs mer

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 1 Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se 2 KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 Om resultatet För andra gången presenterar vi vårt icke-finansiella resultat.

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning 2016 Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer

Läs mer

GRI-bilaga 2011. Hufvudstaden GRI-bilaga 2011 2

GRI-bilaga 2011. Hufvudstaden GRI-bilaga 2011 2 GRI-BILAGA 2011 GRI-bilaga 2011 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2011 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility Corporate Responsibility För Kinnevik innebär Corporate Responsibility frågor som syftar till socialt ansvarstagande, miljöhänsyn och etik. När Kinnevik har utformat dessa riktlinjer har man utgått från

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX, SID. 120 I WALLENSTAMS ÅRSREDOVISNING

GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX, SID. 120 I WALLENSTAMS ÅRSREDOVISNING GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX, SID. 120 I WALLENSTAMS ÅRSREDOVISNING GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX 2014 WALLENSTAM AB (PUBL) Detta underlag är ett komplement till det GRI-index

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Så verkar Tillväxtverket för hållbar tillväxt Ekonomisk tillväxt och omvandling är en viktig komponent i skapandet av välfärd. Den ekonomiska tillväxten är hållbar när värdet av

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Vår resa. Hållbarhetsredovisning 2014

Vår resa. Hållbarhetsredovisning 2014 Vår resa Hållbarhetsredovisning 2014 Som grundare av SwedSafe har jag från början haft för avsikt att skapa det mest hållbara företaget i världen i vår bransch Göran Berg, Ägare och VD Innehållsförteckning

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Bilaga: Hållbarhetsrelaterade Indikatorer 2009

Bilaga: Hållbarhetsrelaterade Indikatorer 2009 Hållbarhetsrelaterade indikatorer utgör en bilaga till Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009. Här beskrivs indikatornamn, definition, resultat, och eventuellt kommentar om särskilda

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Strukturerad projektutveckling och hållbarhetsarbete. Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik, IT)

Strukturerad projektutveckling och hållbarhetsarbete. Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik, IT) Strukturerad projektutveckling och hållbarhetsarbete Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik, IT) Strukturerad projektutveckling en långsiktig investering 2003 2004 2005

Läs mer

GRI-index (Global Reporting Initiative)

GRI-index (Global Reporting Initiative) GRI-index (Global Reporting Initiative) SCAs hållbarhetsredovisning 2008 följer Global Reporting Initiatives riktlinjer (version G3). Rapporteringen sker enligt GRI:s nivå A och detta har verifierats av

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Komplement till GRI-index

Komplement till GRI-index Komplement till GRI-index I Atrium Ljungbergs Årsredovisning 2010 beskrivs hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor i ett särskilt avsnitt Ansvarsfullt företagande. Arbetet ingår som en integrerad del i Atrium

Läs mer

översikt 2009 F a g e r h u l t hållbarhetsredovisning 2009 innehåll

översikt 2009 F a g e r h u l t hållbarhetsredovisning 2009 innehåll innehåll Översikt 2009 1 Styrning 2 Socialt ansvar 3 Miljö 4 Om redovisningen 6 GRI-index 7 översikt 2009 F a g e r h u l t hållbarhetsredovisning 2009 I Fagerhult hållbarhetsredovisning 2009 översikt

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Informationen nedan kompletterar Munksjös hållbarhetsinformation i årsredovisning 2014.

Informationen nedan kompletterar Munksjös hållbarhetsinformation i årsredovisning 2014. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende, nätverksbaserad organisation som har utvecklat det globalt ledande ramverket för hållbarhetsredovisning. GRI är en frivillig

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

GRI-bilaga 2009. En komplettering till Ansvarsredovisningen

GRI-bilaga 2009. En komplettering till Ansvarsredovisningen GRI-bilaga 2009 En komplettering till Ansvarsredovisningen Innehåll GRI-bilaga Detta är en bilaga till Systembolagets Ansvarsredovisning 2009. Bilagan utgör en del av Systembolagets hållbarhetsredovisning

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

BAKGRUND. Kundägd bolagsform skapar långsiktighet. HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbarhet inom Länsförsäkringar

BAKGRUND. Kundägd bolagsform skapar långsiktighet. HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbarhet inom Länsförsäkringar HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbarhet inom Länsförsäkringar Att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor är för de lokala, kundägda länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB inte en

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010

Hållbarhetsredovisning 2010 Hållbarhetsredovisning 2010 Mars, 2011 Hållbarhet integrerad i företagsstrategin Fouriertransform arbetar med att aktivt bidra i portföljbolagens hållbarhetsarbete. Det sker genom styrelsearbetet och genom

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI. Version 3.0

Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI. Version 3.0 IP Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI G3 Indikatorprotokoll: PR IP Indikatorprotokoll: Produktansvar Resultatindikatorer Aspekt: Kundernas hälsa och säkerhet Aspekt: Marknadskommunikation

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

GRI-index Strategi och profil Resultatindikatorer.

GRI-index Strategi och profil Resultatindikatorer. Strategi och profil www.sandvik.se Strategi och profil Inledning Sandvik har publicerat sin sjätte officiella Hållbarhets. Redovisningen inklusive detta GRI index har genomgått översiktlig granskning.

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Bilaga till Ansvarsredovisningen 2011. Fördjupad information om Systembolagets hållbarhetsarbete baserad på Global Reporting Initiatives riktlinjer

Bilaga till Ansvarsredovisningen 2011. Fördjupad information om Systembolagets hållbarhetsarbete baserad på Global Reporting Initiatives riktlinjer Bilaga till Ansvarsredovisningen 2011 Fördjupad information om Systembolagets hållbarhetsarbete baserad på Global Reporting Initiatives riktlinjer Om bilagan Bilagan är ett komplement till Systembolagets

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning REDOVISNINGENS OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING Hållbarhetsredovisningen avser räkenskapsåret 2006. Om inte annat anges tillämpar hållbarhetsredovisningen samma redovisningsprinciper som

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Hållbarhet inom Länsförsäkringar. hållbarhetsredovisning. Bakgrund. Att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor

Hållbarhet inom Länsförsäkringar. hållbarhetsredovisning. Bakgrund. Att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor hållbarhetsredovisning Hållbarhet inom Länsförsäkringar Att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor är för de lokala, kundägda länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB inte en

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer