Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6"

Transkript

1 INSPECTA TEKNISK RAPPORT Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6 Rapport nr: Revision nr: 1 INSPECTA SWEDEN AB BOX STOCKHOLM TEL FAX Sida 1 av 7 Tekn_Rapp_Swe_Sv_002_060601

2 Datum Godkänd av Vårt projektnr Avdelning Kund/Uppdragsgivare Kundens referens Sammanfattning Rapporttitel Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6 Indexord Ämnesgrupp Utfört av Distribution Ingen distribution utan tillåtelse från kunden eller ansvarig inom Inspecta Sweden AB. Granskat av Begränsad distribution inom Inspecta Sweden AB. Fri distribution. Datum för denna rev Sida 2 av 7

3 Innehållsförteckning 1 KORT TEORETISK BAKGRUND TILL RISKBEDÖMNING METOD VID BEDÖMNING AV RISKER Definition och avgränsning av analysobjekt Insamling av data samt identifiering av riskkällor Bedömning av sannolikhet för initialhändelse Uppskattning av konsekvensnivå Riskmatris för riskvärdering Åtgärdsförslag för riskreduktion CHECKLISTA JA/NEJ...7 Sida Sida 3 av 7

4 1 KORT TEORETISK BAKGRUND TILL RISKBEDÖMNING Då man bedömer risk krävs en strikt definition av begreppet som ger en relevant storhet att arbeta med. Vi definierar risk som sannolik konsekvens per tidsenhet. Mer specifikt beräknas risknivån R för ett objekt genom att sannolikheten P för händelsen felfunktion/haveri multipliceras med konsekvensen C då felet inträffar, d.v.s. risk definieras som R = P C med enheter konsekvens = tidsenhet fel tidsenhet konsekevens fel Sannolikheten för en händelse beskriver möjligheten att händelsen inträffar och konsekvensen beskriver följden av en viss händelse (givet att händelsen inträffar). Sannolikheten P per tidsenhet kan alternativt uttryckas som förväntad felfrekvens (antal fel per tidsenhet) och kan uppskattas baserat på erfarenhet eller statistik. Sannolikheten för fel P ökar i en del fall med tiden p.g.a. exempelvis korrosion, slitage, utmattning eller uppnådd teoretisk livslängd. Även antalet exponeringstillfällen är tidsberoende. Den förväntade konsekvensen C då felet inträffar kan vara ekonomisk förlust, personskador eller miljöskador. Riskbedömningar utförs ibland med primärt syfte att identifiera potentiella faror i ett system. Grundorsaker till fel kan vara komponentfel, operatörsfel eller råvarufel i en process. Erfarenhet och statistik från svenska industrier visar att operatörsfel är den dominerande grundorsaken till fel vid användning av lyftanordningar. Vissa risker, framför allt sådana knutna till operatörsfel, kan minskas genom modifiering (eller införande) av instruktioner, säkerhetssystem och skydd. Vid analys av operatörsfel kan sannolikheten (och ev. minskning) ofta endast bestämmas baserat på erfarenhet. 2 METOD VID BEDÖMNING AV RISKER Syftet med riskbedömningen är att bedöma och reducera risken till en tillräckligt låg nivå avseende personskada vid användning av lyftanordningar och lyftredskap. Metoden för riskbedömningen kan delas in i följande sex steg. 1. Definition och avgränsning av analysobjekt 2. Insamling av data samt identifiering av orsaker till risk (riskkällor) 3. Sannolikhetsbedömning 4. Konsekvensuppskattning 5. Riskvärdering 6. Åtgärdsförslag för riskreduktion 2.1 Definition och avgränsning av analysobjekt Riskbedömningen gäller enbart arbetsmoment och aktiviteter för användning (drift, underhåll, service, uppställning, montage etc.) av lyftanordningen eller lyftredskapet. 2.2 Insamling av data samt identifiering av riskkällor Tänkbara riskkällor/initialhändelser identifieras för det aktuella objektet. En riskkälla definieras här som en händelse eller en tänkbar orsak till en olycka. Detta steg är grundläggande och ofta svårast. Riskidentifieringen genomförs för samtliga typer av riskanalyser, för att säkerställa att potentiella faror beaktas i utvecklingen av systemet och dess instruktioner. Sida 4 av 7

5 2.3 Bedömning av sannolikhet för initialhändelse För de riskkällor/initialhändelser som identifierats ska sannolikheten, P, bedömas. Detta görs i två steg. Först bedöms Pi, den initiella sannolikheten för att riskkällan ska inträffa, enligt fem nivåer (logaritmisk skala). Nivåerna redovisas i tabell 1 nedan. I det andra steget bedöms Px, som justerar P med avseende på sannolikheten att faran inte upptäcks och därmed inte avhjälps. I en del fall kan ett händelseträd behöva tas fram för att upprätta Px. Px bedöms enligt fem nivåer som redovisas i tabell 1 nedan. Den sammanlagda sannolikhetsnivån, P, erhålls genom addition av Pi och Px och justeras till en nivå mellan 1 och 5. Tabell 1 Skalor vid bedömning av sannolikhet. Den sammanlagda sannolikheten, P = Pi + Px. Sannolikhet initiellt Sannolikhetsjustering Pi Hur ofta inträffar händelsen? Px Hur ofta leder händelsen till en konsekvens? 1 Vart lyft / tillfälle -4 Var gång händelsen inträffar 2 Vart lyft / tillfälle -3 Var gång händelsen inträffar 3 Vart 100 lyft / tillfälle -2 Var 100 gång händelsen inträffar 4 Vart 10 lyft / tillfälle -1 Var 10 gång händelsen inträffar 5 Varje lyft / tillfälle 0 Varje gång händelsen inträffar 2.4 Uppskattning av konsekvensnivå Konsekvensen, C, då sluthändelsen inträffar för en viss riskkälla hos olika lyftanordningar eller lyftredskap uppskattas genom två bedömningssteg. Först uppskattas den slutgiltiga konsekvensen, Cs, av riskkällan. Det görs enligt den femgradiga skala som redovisas i tabell 2. Konsekvensen tar i detta fall enbart hänsyn till personskador. Därefter görs en justering för faktorn personnärvaro, Cn. Om det är troligt att någon person befinner sig i riskområdet justeras konsekvensen uppåt. Justeringen görs enligt de fyra nivåer som finns i tabell 2 nedan. Den sammanlagda konsekvensnivån, C, erhålls genom addition av Cs och Cn och justeras till en nivå mellan 1 och 5. Tabell 2 Skalor vid uppskattning av konsekvens. Den sammanlagda konsekvensnivån, C = Cs + Cn. Cs Konsekvens slutgiltig Vad blir den slutgiltiga konsekvensen om person är närvarande? Cn Närvarojustering Är någon person närvarande i riskområdet? 1 Inga skadade -3 Nej. Mycket bra avspärrning. 2 Lindrigt skadade -2 Ibland. Avspärrning med hjälp av skyltar. 3 Skada med frånvaro från arbetet -1 4 Allvarligt skadade/mindre handikapp 0 Oftast. Ej avspärrat, lyft av personer, servicearbeten, manuell inpassning, lastkoppling, oskyddad förare, billyft. Alltid. Mer än 1 person närvarande, allmänna platser. 5 Dödsfall/allvarligt handikapp Sida 5 av 7

6 2.5 Riskmatris för riskvärdering Riskmatrisen används för att göra den sammanvägda bedömningen utifrån sannolikheten, P och konsekvensen, C. En lämplig indelning i nivåer (skala) för P och C är viktigt för att riskbedömningen ska bli relevant. Det är vidare viktigt att alla bidrag till P och till C i händelsesekvensen tas med vid bestämningen. Därför har vi använt oss av två justeringsfaktorer (Px och Cn) som justerar sannolikhetsnivån respektive konsekvensnivån. För varje riskkälla hos en lyftanordning eller ett lyftredskap bedöms sannolikhetsnivåer (skala från 1 till 5) och konsekvensnivåer (skala från 1 till 5) 1. Då logaritmisk skala används adderar man sannolikhet och konsekvens, i stället för att multiplicera, för att erhålla en risknivå. Risknivån beräknas enligt R = P + C = (Pi + Px) + (Cn + Ci) och riskkällan kan placeras i riskmatrisen, se figur 1. P5 R2 R2 R3 R3 R3 Sannolikhet P P4 R1 R2 R2 R3 R3 P3 R1 R1 R2 R2 R3 P2 R1 R1 R1 R2 R2 P1 R1 R1 R1 R1 R2 C1 C2 C3 C4 C5 Konsekvens C Figur 1 Riskmatris Här används tre risknivåer: R1, R2 och R3 (grönt, gult och rött). Gränsen mellan olika risknivåer motsvarar diagonala linjer om nivåerna för P och C båda följer en logaritmisk skala. Risknivåer (R1- R3) kan användas till relativ jämförelse av olika händelser för att prioritera ordningen för åtgärder. 2.6 Åtgärdsförslag för riskreduktion Då en viss kritisk risknivå specificerats ställs kravet att åtgärder ska utföras så att alla riskkällor ligger lägre än denna gränsnivå. I detta fall ligger gränsnivån längs skiljelinjen mellan R1 och R2 i riskmatrisen ovan. För de riskkällor som hamnar inom R2 och R3 (gul och röd) föreslås åtgärder. I tabell 3 ges en beskrivning av de tre risknivåerna. Tabell 3 Risknivåer och åtgärder. Risknivå Beskrivning Åtgärder R1 Låg risk Inga ytterligare åtgärder krävs. R2 Medelhög risk Åtgärder bör vidtas. Förslag ges. R3 Hög risk Åtgärder krävs. Förslag ges. 1 Not: Då den sammanlagda sannolikheten eller konsekvensen hamnar på ett värde över 5 eller under 1 justeras det automatiskt ned eller upp till närmaste värde som ingår i matrisen. Detta får ingen egentlig påverkan på slutresultatet då man kan tänka sig en oändlig matris. Sida 6 av 7

7 I de flesta fall är det P som reduceras, men ibland kan även C mildras genom införande av skyddssystem. Reduktion av risknivån ska i första hand utföras genom eliminering, om det är möjligt, och därefter genom skyddsåtgärder eller i sista hand via information/instruktioner och utbildning. 3 CHECKLISTA JA/NEJ För vissa riskkällor bedöms inga risknivåer. Här kontrolleras istället att vissa grundläggande krav uppfylls. Kraven kan vara ställda i föreskrifter eller finnas rekommenderade i internationella standarder, t ex SS-ISO Dessa riskkällor är formulerade som frågor och bevaras med Ja eller Nej. Ett Nej i detta sammanhang ska tolkas som att åtgärder krävs. Sida 7 av 7

Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6

Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6 INSPECTA TEKNISK RAPPORT Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6 INSPECTA SWEDEN AB BOX 30100 104 25 STOCKHOLM TEL 08-5011 3000 FAX 08-5011 3001 www.inspecta.com

Läs mer

METODBESKRIVNING. Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar INSPECTA. Revision nr: 1

METODBESKRIVNING. Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar INSPECTA. Revision nr: 1 INSPECTA Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar Revision nr: 1 INSPECTA SWEDEN AB BOX 30100 104 25 STOCKHOLM TEL 08-5011 3000 FAX 08-5011 3001 www.inspecta.com Sida 1 av 7 Tekn_Rapp_Swe_Sv_003_090101

Läs mer

Mall för riskbedömning

Mall för riskbedömning 1(6) DNR: Dubbelklicka här för att ändra [Fakultet/Institution/centrumbildning] [20ÅÅ-MM-DD] Mall för riskbedömning Nedan följer en kort beskrivning av på vilket sätt denna mall för riskhantering bör fyllas

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/2097 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Riskhantering Fastställd av: Säkerhetschef 2012-12-12 Rev. 2015-04-22 Innehållsförteckning 1 Allmänt om riskhantering i staten

Läs mer

RISKHANTERINGSPROCESSEN

RISKHANTERINGSPROCESSEN RISKHANTERINGSPROCESSEN - Teori om systematiskt riskhanteringsarbete hos miljöfarliga verksamheter RISKHANTERINGSPROCESSEN Mål och avgränsningar Riskanalys Riskbedömning Inventera och identifiera risker

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering 1(7) Instruktion för riskhantering SLU ua 2014.2.10-129 SLU Säkerhet Anette Lindberg STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Säkerhet och informationssäkerhet Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Per-Olov

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning

Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning Möte för helikopterflygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-19 Jörgen Andersson Disposition Förändringar Riskhantering Säkerhetsbevisningens

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LASER

CHECKLISTA FÖR LASER CHECKLISTA FÖR LASER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Syftet med denna checklista är att uppmärksamma om det finns risk för skador på arbetstagares ögon och hud av artificiell optisk strålning (i detta fall

Läs mer

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll 2016-02-02 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 1.3.6-Ä 2015-1717 Kjell Wenna/Håkan Karlsson/ Gunilla

Läs mer

RUTIN FÖR RISKANALYS

RUTIN FÖR RISKANALYS Koncernkontoret Enhet säkerhet Dokumenttyp Rutin Dokumentansvarig Valter Lindström Beslutad av Valter Lindström, koncernsäkerhetschef Övergripande dokument Riktlinjer för informationssäkerhet Kontaktperson

Läs mer

Riskutredning Ekhagen

Riskutredning Ekhagen Jönköpings Kommun Slutgiltig Malmö 2017-09-28 Datum 2017-09-28 Uppdragsnummer 1320030058 Version Slutgiltig Joakim Martikainen Björn Andersson Joakim Martikainen Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM Kvalitativ Risklogg till stöd för leverantörer

PM Kvalitativ Risklogg till stöd för leverantörer PM Kvalitativ Risklogg till stöd för leverantörer Detta PM innehåller information om FMV:s förväntningar på leverantörens riskdokumentering som ska redovisas i risklogg. PM:et redogör för ifyllnad av Risklogg

Läs mer

Riskhantering vid laboratoriearbete

Riskhantering vid laboratoriearbete Anna Maria Näslund, arbetsmiljöingenjör Annie Engström, kemikaliesamordnare Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö Riskhantering vid laboratoriearbete Vad är risk? Några definitioner: En risk är sannolikheten

Läs mer

Riskhanteringsprocessens olika delar

Riskhanteringsprocessens olika delar Riskhanteringsprocessens olika delar Mål och avgränsningar Inom detta moment klargörs syftet med riskhanteringsprocessen och en lämplig ambitionsnivå beskrivs. En viktig del i denna del av processen är

Läs mer

Rutin för introduktion av sommarjobbare samt checklistor

Rutin för introduktion av sommarjobbare samt checklistor 1 (5) Urban Funck Rutin för introduktion av sommarjobbare samt checklistor Arbetsmiljöansvaret för de sommarjobbande ungdomarna åvilar Arbetsmarknadsförvaltningen. Eftersom denne inte känner verksamheten

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Rutin, Riskbedömning inför ändringar

Rutin, Riskbedömning inför ändringar Rutin, Riskbedömning inför ändringar Allmänt: Processägare: Denna rutin beskriver hur CSG ska arbeta för att leva upp till kravet på genomförande av riskbedömning inför ändring enligt AFS 2001:1 8. HR

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Konsekvens- och riskanalys vid förändringar i verksamheten

Konsekvens- och riskanalys vid förändringar i verksamheten Konsekvens- och riskanalys vid förändringar i verksamheten Inledning Enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 skall arbetsgivaren när ändringar i verksamheten planeras, bedöma om ändringarna

Läs mer

Flera olika lagstiftningar kräver RISKANALYS för gasanläggningar:

Flera olika lagstiftningar kräver RISKANALYS för gasanläggningar: RISKANALYS Flera olika lagstiftningar kräver RISKANALYS för gasanläggningar: Lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 7 (MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Den som bedriver

Läs mer

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander.

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander. Riskhantering Ville Bexander ville.bexander@svbf.se 08 588 474 13 1. 2015-03-03 Definitioner - Risk Ett mått på de skadliga konsekvenserna av en möjlig framtida händelse Osäkerhetens effekt på mål Möjligheten

Läs mer

Kemikalieolyckors miljökonsekvenser

Kemikalieolyckors miljökonsekvenser Kemikalieolyckors miljökonsekvenser Metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka Claes Löfström Pär Ryen Bakgrund Krav på riskanalys i säkerhetsrapporten Många olika system för

Läs mer

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av

Läs mer

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Fastställda av rektor 2012-05-29 Dnr: 2740/2012-010 INNEHÅLL 1 Institutionernas och styrelsernas arbete

Läs mer

Riskhantering för anmälningspliktiga företag

Riskhantering för anmälningspliktiga företag Miljö och hälsoskyddsenhetens faktablad nr 19 Riskhantering för anmälningspliktiga företag Ert företag är skyldigt att undersöka och bedöma vilka risker för miljön som företaget kan innebära. Det förebyggande

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

BVS Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt

BVS Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt BVDOK 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Eriksson Ulf TDOK 2014:0475 2015-04-01 Fastställt av Gäller från Chef VO Underhåll 2009-01-19 Ersätter Ersatt av BVS 1544.94006 [Ersatt av]

Läs mer

Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning

Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning TEKNISK ANVISNING LKT 1520.520.003 1 5 av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, drift-och underhåll, inköp, förrådsstandardisering

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet UFV 2012/715 Riktlinjer för informationssäkerhet Anvisningar för genomförande av risk- och hotbildsanalyser Fastställd av: Säkerhetschef 2012-04-02 Innehållsförteckning 1 Riskanalyser av systemförvaltningsobjekt

Läs mer

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder Utbildning i riskanalyser metoder Johan Lundin, WSP johan.lundin@wspgroup.se 2011-04-29 Riskhantering (IEC-modellen, ISO-standard) Hanteringsprocess Bestäm omfattning Identifiera risker Riskuppskattning

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Riskanalys och riskhantering

L U N D S U N I V E R S I T E T. Riskanalys och riskhantering Riskanalys och riskhantering 1 Riskhantering i projekt Riskhantering är konsten att identifiera och reagera på risker genom hela projektets livscykel i relation till projektmålen. 2 Vad är risk? Ordboksdefinition:

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18 Uppdragsnr: 10146483 1 (5) PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum Avseende transport av farligt gods på E18 Inledning Denna PM utgör en beskrivning av vilka effekter de riskreducerande åtgärderna skyddsavstånd,

Läs mer

FORSA en mikrokurs. MSB:s RSA-konferens, WTC,

FORSA en mikrokurs. MSB:s RSA-konferens, WTC, FORSA en mikrokurs MSB:s RSA-konferens, WTC, 2015-05-04 Vidar Hedtjärn Swaling, Analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Enh. Samhällets säkerhet Avd. för försvarsanalys Målsättning Lära känna

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Riskanalys och riskhantering

LUNDS UNIVERSITET. Riskanalys och riskhantering Riskanalys och riskhantering 1 Riskhantering i projekt Riskhantering är konsten att identifiera och reagera på risker genom hela projektets livscykel i relation till projektmålen. 2 Vad är risk? Ordboksdefinition:

Läs mer

Rapport Riskbedömning med avseende på närhet till järnväg Missionen 1, Tranås kommun

Rapport Riskbedömning med avseende på närhet till järnväg Missionen 1, Tranås kommun Rapport Riskbedömning med avseende på närhet till järnväg Missionen 1, Tranås kommun Upprättad: 2017-12-22 Upprättad av: Sandra Sydbom, White arkitekter AB Martin Henriksson, Infrapartner AB Sammanfattning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Riskanalys avseende hantering och transport av farligt gods. Underlag till förslag till detaljplan för Hornsbergs bussdepå m.m.

Riskanalys avseende hantering och transport av farligt gods. Underlag till förslag till detaljplan för Hornsbergs bussdepå m.m. 1 (10) Riskanalys avseende hantering och transport av farligt gods Underlag till förslag till detaljplan för Hornsbergs bussdepå m.m. Kristineberg, Stockholm BILAGA C RISKBERÄKNINGAR 2 (10) C.1 BERÄKNING

Läs mer

Metodval. Riskanalys enligt SAM. Elmia 2008 AM21 Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen. Föredragshållaren 1

Metodval. Riskanalys enligt SAM. Elmia 2008 AM21 Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen. Föredragshållaren 1 Varför ska vi göra riskbedömningar? Alla tjänar på att personalen är i arbete, är frisk och mår bra. Hans Strömberg Arbetsmiljöinspektör Riskbedömning är en grundläggande förutsättning för att det Systematiska

Läs mer

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Riskanalysen syftar till att kartlägga och värdera de risker som kan föranleda räddningsinsats med akut skadeverkan på människor, egendom och miljö

Läs mer

Risk som 2-dimensionellt begrepp

Risk som 2-dimensionellt begrepp Risk som 2-dimensionellt begrepp Sannolikheten för olycka (olycksfrekvens, likelihood) samt Konsekvensen av den inträffade olyckan Exempel: Riskreduktion Riskmatris Riskdiagram m i a kvalitativa p 2 parametrar

Läs mer

Kompletteringsuppgift: Verksamhetsanalys och riskanalys

Kompletteringsuppgift: Verksamhetsanalys och riskanalys Kompletteringsuppgift: Verksamhetsanalys och riskanalys Carina Bengtsson sourcefile revision time owner Innehåll 1 Introduktion 1 2 Syfte 1 3 Läsanvisningar 2 4 Genomförande 2 4.1 Använda klassificeringsmodell....................

Läs mer

foto: dynamedia.se - Gold of Lapland

foto: dynamedia.se - Gold of Lapland foto: dynamedia.se - Gold of Lapland INNEHÅLL Vad är riskanalys? Varför ska man göra riskanalyser? Skellefteå Krafts Rutin för riskanalys Vad säger lagen om riskanalyser? Gör riskanalys så tidigt som möjligt

Läs mer

Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7. Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson

Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7. Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7 Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson Riskanalys utmaningar i prakcken 2 LBE 7 : Cllfredsställande utredning om riskerna för olyckor och

Läs mer

Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen

Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen Inledning Krav på riskanalyser förekommer idag inom många olika områden och i många olika sammanhang dessutom syftar det ofta

Läs mer

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt Gäller för Version Standard BV utan resultatenheter 1.0 BVS 1544.94006 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-3369/SI10 Leverans Anläggning Björn

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva 5 Datum: 2010-09-09 Sida 1 (10) Husums fabrik Arbetssäkerhetsanalys (ASA) Viktiga begrepp Skadehändelse Händelse som lett till skada. (I dagligt tal olycka) Tillbud Riskkälla Händelse utan skada

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

SIL i praktiken i processindustrin

SIL i praktiken i processindustrin 1 Magnus Karlsson, Senior Riskanalytiker, Division Miljö, COWI AB Tel: +46 10 850 1092 Mobil: +46 70 264 14 64 E-post: mgka@cowi.se 1 Deepwater Horizon 2010-04-20 en komplex och sammanhängande serie av

Läs mer

Nödlägesberedskap och miljöriskinventering

Nödlägesberedskap och miljöriskinventering Grundelement: Element: MILJÖHANDBOKEN 4.4 Införande och drift 4.4.7 Nödlägesberedskap Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.4.7.1 Upprättad av Instruktion Fastställd av/datum F8 954/02 0

Läs mer

AS 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge för Akademiska sjukhuset

AS 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge för Akademiska sjukhuset Godkänt den: 2018-07-03 Ansvarig: Fredrik Tedenlind Gäller för: Akademiska sjukhuset AS 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge för Akademiska sjukhuset Syfte Syftet med detta dokument är att

Läs mer

Hantering av osäkerheter

Hantering av osäkerheter Hantering av osäkerheter Riskhantering i projekt Riskhantering är konsten att identifiera och reagera på risker genom hela projektets livscykel i relation till projektmålen. Vad är risk? Ordboksdefinition:

Läs mer

UL 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge

UL 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge Godkänt den: 2018-07-03 Ansvarig: Johan Wadman Gäller för: Kollektivtrafikförvaltningen UL 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge Syfte Syftet med detta dokument är att identifiera och värdera

Läs mer

Statens räddningsverk föreskriver 1 följande med stöd av 6, 9, 10 och 11 förordningen (1999:382) om åtgärder för

Statens räddningsverk föreskriver 1 följande med stöd av 6, 9, 10 och 11 förordningen (1999:382) om åtgärder för Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Riskanalys www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste alltid

Läs mer

Checklista Maskiner. Treknivsmaskin. Hur säker är treknivsmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Checklista Maskiner. Treknivsmaskin. Hur säker är treknivsmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Checklista Maskiner Treknivsmaskin Hur säker är treknivsmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Juni 2011 1 Risker vid arbete med maskinen är: Risk för hand- och fingerskada vid ingrepp i maskinen,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Riskanalys. Version 0.3

Riskanalys. Version 0.3 Riskanalys Version 0.3 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste alltid anges som

Läs mer

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Diarienummer: 1-510/2013 Utfärdat av: Personalavdelningen Datum: 2013-09-01 Sida1 av 8 Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Riskbedömning ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt

Läs mer

Riskanalys vid egenkontroll

Riskanalys vid egenkontroll Riskanalys vid egenkontroll MÖTA Inspektörsträff 2015-11-13 Jan-Ove Ragnarsson WSP Environmental Riskanalys vid egenkontroll Vad innebär riskanalys/riskbedömning Teori om risker och olyckor Systematiskt

Läs mer

Utgångsvärden för Riskanalys

Utgångsvärden för Riskanalys Sida 1 (9) Utgångsvärden för Riskanalys 1.1.1. Syfte och mål Vid varje ändring i verksamheten som t ex omorganisation, är arbetsgivaren skyldig att upprätta en separat skriftlig riskbedömning kopplat mot

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

Krav på systematiskt kvalitetsarbete - Underhållsentreprenad

Krav på systematiskt kvalitetsarbete - Underhållsentreprenad SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE GSH VÅR BETECKNING TR13-05-01 DATUM 2019-04-30 UTGÅVA 1 s, GI, GS/NA, NL, NP, NS, NT, SD, SK *0 we TEKNISK RIKTLINJE FASTSTÄLLD Krav på systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Rätt riskhantering i rätt fas från projektidé till anläggningens avveckling

Rätt riskhantering i rätt fas från projektidé till anläggningens avveckling Rätt riskhantering i rätt fas från projektidé till anläggningens avveckling Tomas Lackman Risk Management Livscykeln Projektidé Avveckling Tillståndsansökan Modifieringar och expansion Förprojekt Byggnation,

Läs mer

Systematik kan rädda liv och skapa arbetsglädje!

Systematik kan rädda liv och skapa arbetsglädje! Systematik kan rädda liv och skapa arbetsglädje! HÄNDELSER? Cirka 55 dödsfall / år Cirka 10.000 arbetssjukdomar / år Cirka 30.000 arbetsolyckor med frånvaro / år OLYCKOR Dödsolycka Skärblacka 2002; fall

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Så använder du bedömningsmodellen för våld och hot i kollektivtrafiken

Så använder du bedömningsmodellen för våld och hot i kollektivtrafiken Så använder du bedömningsmodellen för våld och hot i kollektivtrafiken Den här bedömningsmodellen är framtagen utifrån de områden/företeelser i kollektivtrafikens arbetsmiljö som innebär risker för våld

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Riskutredning detaljplan Södra Kroppkärr

Riskutredning detaljplan Södra Kroppkärr Karlstad Kommun Riskutredning detaljplan Södra Kroppkärr Slutrapport Malmö 2018-06-14 Riskutredning detaljplan Södra Kroppkärr Datum 2018-06-14 Uppdragsnummer 1320035129 Utgåva/Status Slutrapport Olle

Läs mer

Dokumentnamn: Dokumentägare: Karin Wallin. Fastställt av: Ej fastställd

Dokumentnamn: Dokumentägare: Karin Wallin. Fastställt av: Ej fastställd 1 (11) 1 Nödlägesberedskap 1.1 Syfte Verksamheten behöver identifiera möjliga nödlägen och olyckor som kan påverka miljön och planera hur en sådan situation ska hanteras. Där så är praktiskt möjligt ska

Läs mer

FTV 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge

FTV 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge Godkänt den: 2018-07-03 Ansvarig: Gunilla Swanholm Gäller för: Folktandvården FTV 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid Syfte Syftet med detta dokument är att identifiera och värdera de olycksrisker

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg Maskindirektivet, över och underjordsarbete Bertil Forsberg 2013-04-16 1 Maskindirektivet, över och underjordsarbete Maskindirektivet och BRAGS Samband och undantag, maskindirektivet och Bragsen Tillverkarens

Läs mer

PM OLYCKSRISKER - DETALJPLAN FÖR NÄVEKVARN 3:5

PM OLYCKSRISKER - DETALJPLAN FÖR NÄVEKVARN 3:5 s.1 PM OLYCKSRISKER - DETALJPLAN FÖR NÄVEKVARN 3:5 1 Inledning Denna PM upprättas på uppdrag av Fastighets AB Nävekvarn i samband med planarbete för detaljplan Nävekvarn 3:5 i Nyköpings kommun. Planförslaget

Läs mer

1 Inledning. 2 Yttrande

1 Inledning. 2 Yttrande PM TITEL Kommentarer till yttrande Riskanalys för östra centrum i Partille DATUM 25. februari 2013 PROJEKTNUMMER A026849 / 164361 VERSION PM001 UTARBETAD Rebecka Thorwaldsdotter GRANSKAD Göran Davidsson

Läs mer

Fördjupningsseminarie riskanalys 2014-10-07

Fördjupningsseminarie riskanalys 2014-10-07 1 Fördjupningsseminarie riskanalys Magnus Karlsson, COWI AB mgka@cowi.se 0702 64 14 64 1 System för återkommande riskanalyser samt översyn enligt Sevesolagstiftningen 2 2 Krav i Sevsolagstiftningen Seveso

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

Rapport Informationsklassning och riskanalys Mobila enheter Umeå Fritid

Rapport Informationsklassning och riskanalys Mobila enheter Umeå Fritid Rapport Informationsklassning och riskanalys Mobila enheter Umeå Fritid Umeå 2016-10-18 Analysledare Tommy Rampling, Umeå kommun Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Deltagare... 3 3 Sammanfattning...

Läs mer

MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2

MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2 REVISION: 201401 DOC: 841603 MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2 EXPANSION INNEHÅLL 1. Säkerhetsföreskrifter 6 1.1. Allmänt 6 1.2. Checklista säkerhet 6 2. Kontroll av leveransinnehåll 8 2.1. 841401 maskinelsats

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

PM Kvantitativ Risklogg till stöd för leverantörer

PM Kvantitativ Risklogg till stöd för leverantörer PM Kvantitativ Risklogg till stöd för leverantörer Detta PM innehåller information om FMV:s förväntningar på leverantörens riskdokumentering som ska redovisas i risklogg. PM:et redogör för ifyllnad av

Läs mer

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet Sektionen Personal Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet November 2016/LJ Reviderad maj 2017 ASJ 1 Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet Enligt AFS 2001:1, 8 "Arbetsgivaren

Läs mer

Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner.

Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner. Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner. Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 omskriven genom AFS 2003:4 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN. Riskhantering. Systematiskt arbete med miljörisker

MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN. Riskhantering. Systematiskt arbete med miljörisker MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN Riskhantering Systematiskt arbete med miljörisker Varför? Minska risker för negativ påverkan Minska risker för dyra åtgärder efter en olycka Minska

Läs mer

Checklista Maskiner. Mekaniskt driven enknivsskärmaskin. Hur säker är skärmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Checklista Maskiner. Mekaniskt driven enknivsskärmaskin. Hur säker är skärmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Checklista Maskiner Mekaniskt driven enknivsskärmaskin Hur säker är skärmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Juni 2011 1 Risker vid arbete med maskinen är: Risk för hand- och fingerskada

Läs mer

MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2

MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2 REVISION: 201301 DOC: 841614 SVENSKA MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP REGLAGE MIG1 INNEHÅLL 1. Säkerhetsföreskrifter 4 1.1. Allmänt 4 1.2. Checklista säkerhet 4 2. Symboler i montageanvisning 6

Läs mer

Riktlinjer. Informationssäkerhetsklassning

Riktlinjer. Informationssäkerhetsklassning Riktlinjer Informationssäkerhetsklassning Innehållsförteckning Dokumentinformation... 3 Versionshantering... 3 Bilagor till riktlinjer... 3 Riktlinjer för informationssäkerhetsklassning... 4 Målgrupp...

Läs mer

RISKANALYS POST-ITLAPP METODEN

RISKANALYS POST-ITLAPP METODEN RISKANALYS med POST-ITLAPP METODEN Copyright 2011, Rolf Westman & Jonas Gamstedt, dokumentet är helt fritt att använda i oförändrat skick. Att göra riskanalys och FMEA med post-itlappmetoden är ett snabbt

Läs mer

De vanligaste besiktningsanmärkningarna, tryckkärl & pannor

De vanligaste besiktningsanmärkningarna, tryckkärl & pannor De vanligaste besiktningsanmärkningarna, tryckkärl & pannor 1 24/10/2012 Det här är Inspecta Vilka tryckkärl har man i en fastighet? 2 Eller några av dom här 3 Vissa syns knappt alls Ingen panna, bara

Läs mer

Standardmall för utförande och dokumentation av riskbedömningar inom Sweco Norge AS

Standardmall för utförande och dokumentation av riskbedömningar inom Sweco Norge AS Standardmall för utförande och dokumentation av riskbedömningar inom Sweco Norge AS Elin Backman Examensarbete Ergonomi och aerosolteknologi Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

Analysfas i projekt, hur går g r det till, vad gör r man och vilka verktyg finns? Hur ser gruppen ut som identifierar riskerna?

Analysfas i projekt, hur går g r det till, vad gör r man och vilka verktyg finns? Hur ser gruppen ut som identifierar riskerna? Analysfas i projekt, hur går g r det till, vad gör r man och vilka verktyg finns? Hur ser gruppen ut som identifierar riskerna? Tomas Lackman Tekn. Lic. Sektionschef Risk Management, ÅF 1 2 Riskanalysprocessen

Läs mer

IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven

IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven Detta dokument får användas av IPS kontaktpersoner för att muntligt svara på frågor kring proven. Dokumentet får inte skickas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RISKUTREDNINGAR GÄLLANDE FARLIGA VERKSAMHETER

RIKTLINJER FÖR RISKUTREDNINGAR GÄLLANDE FARLIGA VERKSAMHETER Dnr 2012/575-MBR-191 RIKTLINJER FÖR RISKUTREDNINGAR GÄLLANDE FARLIGA VERKSAMHETER Förord Dessa riktlinjer är framtagna av Mälardalens Brand- och Räddningsförbund(MBR). Syftet är att fastställa kravnivå

Läs mer

Omslagsfoto: Johan Fowelin. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av. Svenska kraftnät. Org.Nr 202 100-4284

Omslagsfoto: Johan Fowelin. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av. Svenska kraftnät. Org.Nr 202 100-4284 Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser för elsektorn - Bilagor 2014-02-27 Omslagsfoto: Johan Fowelin Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska kraftnät. Org.Nr 202 100-4284 Svenska

Läs mer