Standard Eurobarometer 88. Allmänna opinionen i europeiska Unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standard Eurobarometer 88. Allmänna opinionen i europeiska Unionen"

Transkript

1 Allmänna opinionen i europeiska Unionen Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten har beställts och koordinerats av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för kommunikation. Rapporten har producerats för den Europeiska kommissionens representation i. Det här dokumentet representerar inte den Europeiska kommissionens åsikter.

2 ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN SVERIGE Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten har beställts och koordinerats av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för kommunikation. Rapporten har producerats för Europeiska kommissionens representation i.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. VAD BETYDER EU FÖR SVENSKARNA... 2 II. EU OCH FRAMTIDEN... 4 III. INVANDRING OCH FRI RÖRLIGHET... 6 IV. SVENSKARNAS SYN PÅ DEMOKRATI, MEDIA OCH SYSSELSÄTTNING... 6 A. Demokrati... 6 B. Media... 7 C. Sysselsättning... 8 SAMMANFATTNING

4 I. VAD BETYDER EU FÖR SVENSKARNA Svenskarnas bild av EU överensstämmer i stort med övriga EU-medborgares. 41 % av svenskarna och 40 % av EU-medborgarna svarar att de har en generellt positiv bild av EU. De yngsta i (15 24 år) är mest positiva då över hälften (52 %) svarar att deras bild av EU generellt är positiv. I övriga åldersgrupper har fyra av tio en positiv bild av EU. När vi frågar svenskarna vad EU betyder för dem, anger 79 % "frihet att resa och arbeta var som helst inom EU följd av byråkrati (58 %), fred (48 %) och starkare röst i världen (46 %). Generellt har svenskarnas åsikter förstärkts sedan Kring de fyra högst rankade svaren finner vi en relativt stor enighet mellan kvinnor och män. Största avvikelsen finns i fred, som anges av 54 % av männen mot 42 % av kvinnorna. Byråkrati anges av 58 % av samtliga svenskar. Över åldersgrupper finner vi övergripande att de yngre har en mer positiv bild av EU än vad de äldre har. Friheten att resa och arbeta fritt inom EU", "fred och "euro" har också en starkare betydelse för de yngsta. Nära hälften (47 %) av svenskarna anger att de är fästa vid den Europeiska unionen medan 52 % svarar att de inte är det. Bland samtliga EU-medborgare finner vi ett motsatt svarsmönster. Inom den svenska befolkningen ser vi att männen är mer fästa vid EU (50 %), än vad kvinnorna är (43 %). Över ålder, ser vi att de som är minst fästa är de yngsta (15 24 år) där 41 % svarar att de är fästa vid EU. Bland de äldsta (55 år +), svarar 51 % att de är fästa. De svenska resultaten är i stort oförändrade sedan Tre av fyra (77 %) svenskar svarar att de känner att de är medborgare i Europeiska unionen. Vi kan konstatera att svenskarna känner sig som medborgare i EU i högre grad än EU medborgarna där 70 % svarar ja på frågan. De svenska banden till EU har marginellt stärkts sedan Resultatet bland männen och de yngsta har stärkts sedan Svenskar och EU-medborgare i allmänhet har en liknande syn på sin tillhörighet och sitt medborgarskap. Till frågan om man betraktar sig som svensk (det egna landet) eller som europé svarar 33 % av svenskarna att de ser sig enbart som svensk medan andelen i EU är 35 %. 58 % av svenskarna ser sig i första hand som svensk och som europé (54 % i EU). Det är ett fåtal (6 7 %) i såväl som i övriga EU som i första hand eller bara ser sig som europé. Vi får också en väl överensstämmande bild mellan och EU totalt kring vad medborgarna anser vara det mest positiva resultatet av EU. Enligt 76 % av svenskarna och 56 % av samtliga EU-medborgare är det fred mellan medlemsstaterna. Den fria rörligheten inom EU kommer på en andra plats för svenskarna (74 %) och på första plats för hela EU (57 %). Det tredje viktigaste för svenskarna är den diplomatiska påverkan i världen som EU har uppnått (40 % av svenskarna mot 20 % av hela EU). Utbytesprogram för studenter, som Erasmus kommer på en fjärdeplats för svenskarna (29 %) och på en delad tredjeplats inom EU totalt (25 %). Kring euron råder dock skilda meningar mellan (8 %) och EU sammantaget (25 %). Bland svenska män och kvinnor finner vi samma prioriteringar: fred, fri rörlighet, EU: s diplomatiska inflytande i världen samt utbytesprogram för studenter. Av de yngsta (15-24 år) är det 86 % som anger freden mellan medlemsländerna och 80 % anger den fria rörligheten. En tredjedel (32 %) av de yngsta anger Erasmus och andra utbytesprogram. I den äldsta gruppen (55 år +) anger 12 % euron som ett av de viktigaste resultaten, av de yngsta är det bara 5 % som anger euron. 2

5 Kring vad de tillfrågade anser främst skapa en känsla av samhörighet mellan EU-medborgarna får vi ganska stora skillnader mellan svaren från svenskarna och EU-medborgare. Det är tre områden där svenskarna och EU totalt sett har relativt lika åsikter; sjukvård, utbildning och pensioner. Större skillnader finner vi gällande geografi, värderingar och historia. De svenska männen och kvinnorna gör likvärdiga bedömningar vad gäller de viktigaste områdena som skapar samhörighet inom EU: värderingar och geografi. Synen på om rättsstatlighet skapar samhörighetskänsla skiljer männen och kvinnorna åt mest. Avseende vilka värderingar som de tillfrågade anser vara de viktigaste av en lista av 12 är de tre högst rankade värderingarna desamma bland svenskarna som i EU sammantaget. Rangordningen och andelarna för dem skiljer sig dock åt. I rankas mänskliga rättigheter högst (i EU fred). På andra plats i kommer demokrati (51 %) och på tredje plats fred (människoliv i EU) med 38 %. Angående vilka av samma 12 grundvärderingar som bäst representerar EU är det samma fyra värderingar som anges främst av både svenskar och EU-medborgare, nämligen fred, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. På frågan om länderna inom EU står nära eller långt ifrån varandra vad gäller värderingar, är det en större andel av medlemsländerna totalt (52 %) som anser att vi står nära än vad svenska befolkningen anser (47 %). Svenskarna är mer försiktiga i sina bedömningar av befolkningens EU-kunskaper än vad man generellt anser inom EU. 29 % av svenskarna bedömer att de är välinformerade medan 70 % bedömer att de inte är välinformerade, vilket överensstämmer ungefärligt med EU sammanlagt. De svenska kvinnorna och de äldre är marginellt sett mer positiva i sina bedömningar. I synen på den egna graden av kunskaper är svenskarna mer positiva. 48 % av svenskarna anser sig vara välinformerade medan 52 % anser sig inte vara välinformerade. Avseende vilka ord som bäst beskriver EU anser 54 % av svenskarna att modernt beskriver EU på ett bra sätt och 43 % ett dåligt sätt. Svenskarna anser idag i högre grad att modernt är ett bra sätt att beskriva EU, jämfört med 2016 då andelen uppgick till 49 %. 19 % av svenskarna anser att effektivt beskriver EU på ett bra sätt och 77 % ett dåligt sätt, i EU är andelarna 40 % och 51 %. Det är en större andel av svenskarna som har förtroende för EU än vad man generellt har inom unionen. Över hälften av svenskarna (52 %) svarar att man har förtroende för unionen. Motsvarande värde för EU är 41 %. De yngsta svenskarna (15 24 år) har större förtroende för EU (71 %). 3

6 II. EU OCH FRAMTIDEN Svenskarna och EU-medborgarna har olika syner på vilka som är de två viktigaste frågorna som EU står inför just nu. Svenskarna (45 %) och EU som helhet (39 %) sätter invandringen som den enskilt viktigaste frågan för EU att lösa. Klimatförändring är näst viktigaste för svenskarna (37 %), medan det kommer på femte plats (12 %) för EU. Terrorism är det tredje viktigaste området för svenskarna (27 %) medan det för EU är den näst viktigaste frågan (38 %). Miljö är det fjärde viktigaste för svenskarna (18 %) medan det för EU kommer relativt långt ned på rankningen (8 %). 100% Vilka är de viktigaste frågorna för EU? Bas: Samtliga 90% 80% 70% 60% 50% 40% 45% 39% 37% 38% 30% 27% 20% 10% 12% 18% 8% 0% Invandring Klimatförändring Terrorism Miljö EU När de tillfrågade ska ge sin bild av hur utvecklingen är för det egna landet och därefter hur utvecklingen är för EU, är svenskarna mer positiva om s utveckling än vad man generellt sett är om sitt land i EU. Vad gäller utvecklingen för den Europeiska unionen ger svenskarna samma bild som samtliga medborgare i unionen, 30 % av svenskarna svarar i rätt riktning och 49 % "i fel riktning (i EU är det 47 % som svarar i fel riktning ). Svenska män och kvinnor gör samma bedömning av läget. Åldersgruppen år är avsevärt mindre positiva än svenskarna totalt. Svenskarna ser också mer positivt på EU:s framtid än vad de gjorde 2016 då de negativas antal minskat från 56 % till 49 %. Såväl svenskarna som samtliga EU-medborgare anser att EU:s samhällsmål till 2020 i stora drag är väl satta. Svenskarna vill ha högre ambitioner jämfört med EU-snittet eftersom de vill minska andelen ungdomar som slutar skolan utan fullständiga kvalifikationer och minska andelen EU-medborgare som lever under fattigdomsgränsen. 4

7 Avseende huruvida man anser att EU är på rätt väg för att ta sig ur krisen och möta nya globala utmaningar är 78 % av svenskarna övertygade om att vi går åt rätt håll, medan 14 % svarar fel håll. Inom EU sammantaget svarar man 51 % åt rätt håll och 26 % åt fel håll. Ser vi till den svenska befolkningen så är männen mer positiva än kvinnorna. Jämfört med 2016 har positivismen stärkts främst bland männen. Ser vi till åldersgrupper så utmärker sig åter de yngsta (15 24 år), av dem svarar 89 % att de anser att EU är på rätt väg. Angående de tre mål som bör ges högst prioritet inom energiunionen ser vi att de fem högst rankade målen är desamma för svenskarna som för EU:s medborgare totalt. Rangordningen är däremot lite olika. Svenskarna anger främst utveckla förnybar energi (71 %), följt av bekämpa global uppvärmning (64 %), skydda miljön (43 %) och som fjärde område minska energiförbrukningen (35 %). Som femte mål anges garantera skäliga energipriser för konsumenterna (17 %). Gemensamt främsta mål är att "utveckla förnybar energi" (43 % EU) och minst prioriterade mål för såväl svenskar som för EU är en gemensam energiinfrastruktur och gemensam förhandlingsstyrka. I synen på EU:s framtid är svenskarna och EU-snittet sammantaget lika positiva (57 %). Bland svenskarna är det en något större andel (42 %) jämfört med EU-snittet (37 %) som ser negativt på EU:s framtid. Det är inga större skillnader mellan hur de svenska männen och kvinnorna besvarar frågan och i åldersgrupperna så är 55+ (61 %) och de yngsta (59 %) de mest positiva. Svenskarna har blivit något mer positiva i sin syn på EU:s framtid sedan 2016 när den andelen var 55 %. 42 % ser nu negativt på EU:s framtid, medan 2016 var den andelen 44 %. När man ser på s närmaste grannländer Finland och Danmark kan det konstateras att man där generellt sett har en positivare syn på EU:s framtid med nästan 70 % som är optimistiska. 44 % av svenskarna är för en utvidgning av EU genom att inkludera andra länder och 50 % är emot en utvidgning. För EU som helhet är 42 % för och 47 % emot. 5

8 III. INVANDRING OCH FRI RÖRLIGHET Det är en större andel av svenskarna (27 %), jämfört med EU-medborgarna sammantaget (22 %) som anser att invandringen är en viktig fråga för det egna landet. När vi frågar om vad man anser är de viktigaste personliga frågorna, är invandringen viktigare för svenskarna (10 %) än för EU-medborgarna sammantaget (6 %). Också här är de yngsta som betonar frågans betydelse (16 %). Frågan har minskat något i betydelse sedan Även när det gäller viktiga frågor som EU står inför betonar svenskarna (45 %) invandringen mer än vad man gör inom EU generellt (39 %). Svenskarnas syn på invandring, såväl från andra EU-stater som från länder utanför EU, är avsevärt mer positiv (84 %) än EU-snittet (64 %). Något fler kvinnor än män är positiva (86 % resp. 81 %) och 95 % av åldersgruppen svarar att de är positiva. Jämfört med 2016 har antalet positiva ökat från 81 % till 84 %. När det gäller invandring från länder utanför EU är 65 % av svenskarna positiva, mot 39 % av EU:s totala befolkning. Här kan vi se att en större andel av de svenska kvinnorna (71 %) och de i åldersgruppen (86 %) är mer positiva än sammantaget. EU-medborgare sammantaget är mer positiva (86 %) till ytterligare åtgärder för att stävja irreguljär invandring från länder utanför EU än svenskarna (72 %). Svenskarna är dock mer positiva till åtgärder på EU-nivå (44 %) jämfört med EU-snittet (36 %). En större andel (80 %) av svenskarna tycker att det är bra att EU-medborgare har rätt att bosätta sig i vilken som helst av EU:s medlemsstater, jämfört med hela EU-befolkningen (74 %). På samma sätt är en större andel av svenskarna positiva till rätten att arbeta var som helst inom EU (91 %) jämfört med hela EU-befolkningen (76 %). När vi ser till frågan om det egna landet, så är svenskarna även här mer positiva till att ta emot andra EU-medborgare i. (83 % mot 71 % för hela EU-befolkningen). Svenskarna välkomnar också övriga EU-medborgare att arbeta i. Nio av tio (89 %) svenskar tycker att det är bra att alla EU-medborgare har rätt att arbeta i. Motsvarande siffra för hela EU:s befolkning är 72 %. På frågan om påståendet att invandrare bidrar mycket till det egna landet svarar 87 % av svenskarna att de håller med, för hela EU är den andelen 48 %. 93 % av svenskarna håller med om att det egna landet ska hjälpa flyktingar, mot 67 % av EU-medborgarna. Nästan alla svenska kvinnor (96 %) instämmer i påståendet, av männen är andelen 89 %. På frågan om man vill ha en gemensam immigrationspolitik för hela EU svarar 79 % av svenskarna ja. Inom EU totalt är motsvarande andel 69 %. När vi frågar om man är positiv eller negativ till den fria rörligheten för medborgare inom EU, svarar 88 % av svenskarna att de är positiva, inom hela EU är andelen 81 %. 6

9 IV. SVENSKARNAS SYN PÅ DEMOKRATI, MEDIA OCH SYSSELSÄTTNING a. Demokrati 85 % av svenskarna säger sig vara nöjda med hur demokratin fungerar i och 15 % är missnöjda. När en så stor andel avger samma svar är det av naturliga skäl inga större skillnader mellan olika delgrupper. Vi ser att andelen nöjda har ökat sedan 2016 när den var 79 %. Svenskarna tycks vara avsevärt mer nöjda med det egna landets demokrati än EU-medborgaren generellt där drygt hälften (56 %) säger sig vara nöjda med demokratin i det egna landet. När det gäller synen på hur demokratin fungerar inom EU är svenskarna mer liksinnade EUsnittet i sin bedömning. 52 % av svenskarna och 48 % av hela EU:s befolkning säger sig vara nöjda med hur demokratin fungerar inom EU. De svenska resultaten är oförändrade sedan Ser vi till andelen missnöjda så har vi i stort sett en lika stor andel i som i EU totalt (EU 42 %, SE 40 %). De svenska männen är mer nöjda än kvinnorna (57 % respektive 47 %). I åldersgruppen år är 63 % av svenskarna nöjda. Demokrati är en av de tre viktigaste personliga värderingarna för svenskarna, hälften (51 %) anger detta. Vikten av demokrati betonas särskilt av svenskar över 55 år. 53 % av de svenska männen och 49 % av de svenska kvinnorna anger att demokrati är en av de tre viktigaste värderingarna. Även inom EU som helhet är demokrati en viktig personlig värdering. Nära hälften (48 %) av svenskarna anser att EU representerar demokrati (53 % av kvinnorna och 42 % av männen). Vi frågar bland annat hur väl EU är synonymt med ordet demokrati. Både svenskarna (68 %) och EU-snittet (66 %) är överens att demokrati är en bra beskrivning av EU-samarbetet. De svenska resultaten har stärkts något sedan 2016 då var det 66 % av svenskarna som gav det svaret. b. Media Generellt sett har svenskarna större tilltro till de traditionella medierna (Press, Radio och TV) än vad EU-medborgaren i allmänhet har. Kring 7 av 10 svenskar säger att de litar på dessa medier, mot cirka 5 av 10 inom EU som helhet. Högst förtroende har man, såväl svenskar som övriga EU-medborgare, för radio, därnäst TV och sedan tryckt press. För internet och sociala medier ser mönstret annorlunda ut. EU-medborgarna sammantaget har högre tillit till dessa än vad svenskarna har. Vad gäller internet och sociala medier har svenskarnas förtroende minskat sedan 2016, medan EU:s värden står oförändrade. Svenskarnas mediekonsumtion är generellt sett större än samtliga EU-medborgares. Av alla medieformer som mäts i undersökningen är det bara Tittar på TV via en TV-apparat där svenskarna ligger under. Svenskarna är dock flitigare TV-tittare via internet minst en gång i veckan (EU 27 %, SE 52 %). Sammantaget Tv-tittande (TV-apparat+internet) ligger och samtliga EU-länder nära varandra (EU 96 %, SE 92 %). Svenskarna lyssnar också mer på radio minst en gång i veckan (80 %, mot 75 % för EU totalt). Vi läser också mer tidningar och tidskrifter samt är flitigare på internet (SE 94 % mot EU-snittet 77 %). Detsamma gäller för användning av sociala medier där ligger på 73 % mot 58 % för samtliga EU-medborgare. 7

10 TV är den vanligaste källan för att få information om nationella politiska nyheter såväl för (74 %) som för EU totalt (77 %). I är dock tryckt media det näst vanligaste (57 %), medan det i EU kommer på tredje plats (36 %). Inom EU är radio det näst vanligaste (39 %), medan radio kommer på fjärde plats i (50 %). I är det internet som ligger på tredje plats (51 %), medan det för EU kommer på fjärde plats (35 %). Internet och sociala medier används regelbundet av 57 % av svenskarna och 42 % av samtliga EU-medborgare. Både en majoritet av svenskarna och EU-medborgarna är i allmänhet generellt nöjda med mängden information om EU i media. Gällande sociala medier är det knappt hälften som svarar att de inte vet, men 37 % av EU-medborgarna och 27 % av svenskarna svarar att det är lagom. För svenskarna är det cirka en av fyra som anser att det talas för lite om EU och för EU-medborgare generellt är det knappt en av fem. Det är en större andel av de svenska kvinnorna, jämfört med männen, som anser att det talas för lite om EU i de olika medierna. Generellt sett är såväl svenskar som EU-medborgarna nöjda med hur EU framställs i media. En något större andel av svenskarna (6 av 10) än av EU totalt svarar att de traditionella medierna ger en, i deras tycke objektiv bild, av EU. Internet och sociala medier ges en lite annorlunda bedömning. För det första är det nära hälften av de tillfrågade som svarar vet ej. Det är fler EU-medborgare än svenskar som svarar objektivt (EU 34 %, SE 22 %) En av fyra (24 %) svenskar anser att EU framställs för negativt i sociala medier mot 14 % för EU totalt. Svenskarna är generellt sett mer positiva till sociala medier än vad man är inom EU. Två av tre (63 %) svenskar anser att det är ett modernt sätt att hålla sig à jour med politiken, mot 57 % för EU totalt. Hela 83 % av svenskarna anser att sociala medier kan få människor att intressera sig för politiska frågor, mot 59 % för EU-medborgarna i gemen. 59 % av svenskarna och 54 % av EU-medborgarna anser att sociala medier är ett bra sätt att få säga sin åsikt i politiska frågor. Det är dock 75 % av svenskarna som svarar att information om politiska frågor från sociala medier inte är att lita på, mot 53 % för EU-medborgarna sammantaget. Vi finner inga större avvikelser mellan kvinnor och män i den frågan. De yngsta (15-24 år) är generellt sett mer positiva kring att sociala medier kan få människor att intressera sig för politiska frågor (100 %). c. Sysselsättning En större andel av svenskarna (73 %) jämfört med EU-medborgarna totalt (61 %) ser positivt på sin arbetssituation. De svenska männen är mer positiva än kvinnorna (79 % mot 68 %). Studerar vi olika åldrar ser vi att av åringarna svarar nio av tio att deras arbetssituation är bra medan för åldersgruppen 55+ är den siffran 59 %. När vi ber de tillfrågade bedöma arbetssituationen i landet svarar 42 % av alla inom EU att den är bra, bland svenskarna är andelen 72 %. När vi frågar om vad man tror om arbetssituationen i landet om 12 månader bedömer hälften i (52 %) och i Europa (47 %) att den kommer att vara densamma. 28 % av svenskarna och 27 % av alla i EU bedömer att den kommer att bli bättre. Kring bedömningen av den egna arbetssituationen om 12 månader är det 10 % fler som svarar densamma i såväl EU som (EU 58 %, SE 62 %). 8

11 SAMMANFATTNING De svenska resultaten från 2017 visar att svenskarna i huvudsak delar de gemensamma europeiska värderingarna. Mellan svenskarna råder också i huvudsak samstämmighet. Den grupp som utmärker sig är de yngsta (15 24 år), som genomgående är mer EU-positiva än svenskarna totalt sett. Det viktigaste som EU har uppnått är fred mellan medlemsstaterna. Den fria rörligheten inom EU är det näst mest positiva resultatet för både gruppen svenskar och EU totalt. Både i den svenska befolkningen och i EU-snittet finns likheter om att invandringen är EU:s viktigaste fråga. Svenskarnas syn på invandring, både från andra EU-medlemsländer och från länder utanför EU, är avsevärt mer positiv än EU-snittet. Terrorism är också ett område som både den svenska och europeiska befolkningen anser vara ett högprioriterat område för EU. Klimatförändring är ett viktigt område för svenskarna. Detta syns också när det gäller en europeisk energiunion. I synen på det egna landet är svenskarna mer positiva än EU-medborgarna totalt. Svenskarna vill ha högre ambitioner för de samhällsmål som EU satt upp inför Majoriteten av den svenska befolkningen anser sig vara nöjda med hur demokratin fungerar i på samma sätt som de anser att EU är på rätt väg för att ta sig ur krisen och möta nya globala utmaningar. Generellt sett har svenskarna större tilltro till de traditionella medierna (Press, Radio och TV) än vad EU-medborgaren i allmänhet har. En avsevärt större andel av svenskarna än av EU-snittet ser positivt på sin arbetssituation. Svenskarna har en generellt sett högre tilltro till EU:s förmåga att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i Europa än vad EU-befolkningen totalt sett har. 9

Standard Eurobarometer 86. Allmänna opinionen i europeiska Unionen

Standard Eurobarometer 86. Allmänna opinionen i europeiska Unionen Allmänna opinionen i europeiska Unionen Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten har beställts och koordinerats av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för kommunikation. Rapporten

Läs mer

Standard Eurobarometer 90

Standard Eurobarometer 90 Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten har beställts och koordinerats av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för kommunikation. Rapporten har producerats för den Europeiska

Läs mer

Standard Eurobarometer 84. Allmänna opinionen i europeiska Unionen

Standard Eurobarometer 84. Allmänna opinionen i europeiska Unionen Undersökningen som ligger till grund för den här en har beställts och koordinerats av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för kommunikation. Rapporten har producerats för den Europeiska kommissionens

Läs mer

Standard Eurobarometer 80. ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Höst 2013 NATIONELL RAPPORT SVERIGE

Standard Eurobarometer 80. ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Höst 2013 NATIONELL RAPPORT SVERIGE Standard Eurobarometer 80 ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Höst 2013 NATIONELL RAPPORT SVERIGE Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten har beställts och koordinerats av Europeiska

Läs mer

EUROBAROMETER 74 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 74 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION EUROBAROMETER 74 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION 74 / Autumn 2010 TNS Opinion & Social Autumn 2010 NATIONAL REPORT SWEDEN FEBRUARY 2011 Representation of the European Commission to Sweden 74 / Autumn

Läs mer

Standard Eurobarometer 82. ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Höst 2014 NATIONELL RAPPORT SVERIGE

Standard Eurobarometer 82. ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Höst 2014 NATIONELL RAPPORT SVERIGE Standard Eurobarometer 82 ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Höst 2014 NATIONELL RAPPORT SVERIGE Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten har beställts och koordinerats av Europeiska

Läs mer

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (ordinarie Eurobarometerunderökning nr 70) Våren 2008 Analys

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (ordinarie Eurobarometerunderökning nr 70) Våren 2008 Analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med medborgarna Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009 Strasbourg den 12 december 2008 Eurobarometerundersökning

Läs mer

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB 79.5) Bryssel den 21 augusti 2013 ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

Standard Eurobarometer 76. ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Höst 2011 NATIONELL RAPPORT SVERIGE

Standard Eurobarometer 76. ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Höst 2011 NATIONELL RAPPORT SVERIGE Standard Eurobarometer 76 ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Höst 2011 NATIONELL RAPPORT SVERIGE Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten har beställts och koordinerats av Europeiska

Läs mer

Standard Eurobarometer 78. ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Höst 2012 NATIONELL RAPPORT SVERIGE

Standard Eurobarometer 78. ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Höst 2012 NATIONELL RAPPORT SVERIGE Standard Eurobarometer 78 ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Höst 2012 NATIONELL RAPPORT SVERIGE Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten har beställts och koordinerats av Europeiska

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Parlameter-delen SOCIODEMOGRAFISK BILAGA

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Parlameter-delen SOCIODEMOGRAFISK BILAGA Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB 79.5) Bryssel, november 2013 ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

KLIMATFÖRÄNDRING. NB: För en allmän analys, se den analytiska sammanfattningen.

KLIMATFÖRÄNDRING. NB: För en allmän analys, se den analytiska sammanfattningen. Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR ANALYS AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN Bryssel den 15/10/2008 KLIMATFÖRÄNDRING Särskild Eurobarometerundersökning 300 Våren 2008 De första obearbetade resultaten:

Läs mer

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB Standard 69.2) Våren 2008 Analytisk sammanfattning

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB Standard 69.2) Våren 2008 Analytisk sammanfattning Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Förbindelser med medborgarna ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN 15/09/2008 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009 Eurobarometerundersökning

Läs mer

Parlameter Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 78.2)

Parlameter Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN Bryssel den 14 februari 2013 Parlameter Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ ÅLDERSGRUPPER Analysen

Läs mer

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 79.5)

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 79.5) d Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN Bruxelles, août 2013 Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK INRIKTNING Ekonomiska

Läs mer

Österrike, Finland och Sverige: 20 år i EU

Österrike, Finland och Sverige: 20 år i EU Flash Eurobarometer 407 Österrike, Finland och Sverige: 20 år i EU RAPPORT Fältperiod: November-December 2014 Publikation: Januari 2015 Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten har beställts

Läs mer

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, 30 november 2015 Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Läs mer

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR OPINIONSUNDERSÖKNINGAR Bryssel, den 30 juni 2008 KLIMATFÖRÄNDRINGEN Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning I. Terminologisk

Läs mer

Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 63.4 ALLMÄNNA OPINIONEN INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN NATIONELL RAPPORT

Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 63.4 ALLMÄNNA OPINIONEN INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN NATIONELL RAPPORT Standard Eurobaromete Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 63.4 ALLMÄNNA OPINIONEN INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN VÅREN 2005 NATIONELL RAPPORT Standard Eurobarometer 63.4 / Spring 2005

Läs mer

INFLYTANDE I UTKANTEN AV EUROPA

INFLYTANDE I UTKANTEN AV EUROPA UNGDOMSBAROMETERN : INFLYTANDE I UTKANTEN AV EUROPA De unga är alltmer intresserade av politik, men intresset varierar enligt utbildningsnivå. De ungas samhällsaktivitet har ökat och majoriteten av de

Läs mer

EUROBAROMETER 66 ALLMÄNNA OPINIONEN INOM EUROPEISKA UNIONEN HÖSTEN 2006 NATIONELL RAPPORT

EUROBAROMETER 66 ALLMÄNNA OPINIONEN INOM EUROPEISKA UNIONEN HÖSTEN 2006 NATIONELL RAPPORT Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 66 ALLMÄNNA OPINIONEN INOM EUROPEISKA UNIONEN HÖSTEN 2006 NATIONELL RAPPORT Standard Eurobarometer 66 / Autumn 2006 TNS Opinion & Social SVERIGE

Läs mer

FRÅGA QK3a OM "RÖSTADE", KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b

FRÅGA QK3a OM RÖSTADE, KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b QK EU-parlamentsvalet hölls den 7 juni. Av en eller annan anledning var det en del i Sverige som inte röstade i detta val. Röstade du själv i EU-parlamentsvalet? Röstade Röstade inte FL Q TREND MODIFIED

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 82.4) Parlemeter Övergripande analys

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 82.4) Parlemeter Övergripande analys Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel den 30 januari 2015 Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 82.4) Parlemeter 2014 Övergripande analys Täckning: EU28 (27

Läs mer

Parlameter Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 78.2)

Parlameter Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN Bryssel den 14 februari 2013 Parlameter Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ YRKEN Analysen

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för opinionsundersökningar 24 mars 2009

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för opinionsundersökningar 24 mars 2009 Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för opinionsundersökningar 24 mars 2009 EUROPÉERNA OCH DEN EKONOMISKA KRISEN Eurobarometern (EB 71) Population: EU 15+

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

EUROBAROMETER 64 ALLMÄNNA OPINIONEN INOM EUROPEISKA UNIONEN

EUROBAROMETER 64 ALLMÄNNA OPINIONEN INOM EUROPEISKA UNIONEN Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 64 ALLMÄNNA OPINIONEN INOM EUROPEISKA UNIONEN HÖSTEN 2005 Standard Eurobarometer 64 / Autumn 2005 TNS Opinion & Social NATIONELL RAPPORT SVERIGE

Läs mer

SIFO-undersökning: Ungas röst & makt i samhället. Världsnaturfonden WWF & WWF Sweden Youth Juni 2018

SIFO-undersökning: Ungas röst & makt i samhället. Världsnaturfonden WWF & WWF Sweden Youth Juni 2018 SIFO-undersökning: Ungas röst & makt i samhället Världsnaturfonden WWF & WWF Sweden Youth Juni 2018 Många unga upplever att de inte påverkar samhället och utvecklingen i Sverige Undersökningen visar att

Läs mer

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Sweden Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgon/eftermiddag,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMODELLEN N Ä S TA N A LLA LEVA N D E VA RELSER H A R FÖRMÅGAN ATT M E D D E L A S IG MED VA RANDRA

KOMMUNIKATIONSMODELLEN N Ä S TA N A LLA LEVA N D E VA RELSER H A R FÖRMÅGAN ATT M E D D E L A S IG MED VA RANDRA SOCIAL KOMMUNIK ATION SAMMANFATTNING Människan är en kommunikativ varelse som ständigt kommunicerar. Ordet kommunicera kommer av det latinska communicare som betyder göra gemensamt. Kommunikation handlar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

EUROBAROMETER 65 VÅREN 2006 NATIONELL RAPPORT SVERIGE. Standard Eurobarometer ALLMÄNNA OPINIONEN INOM EUROPEISKA UNIONEN

EUROBAROMETER 65 VÅREN 2006 NATIONELL RAPPORT SVERIGE. Standard Eurobarometer ALLMÄNNA OPINIONEN INOM EUROPEISKA UNIONEN Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 65 ALLMÄNNA OPINIONEN INOM EUROPEISKA UNIONEN VÅREN 2006 NATIONELL RAPPORT Standard Eurobarometer 65 / Spring 2006 TNS Opinion & Social SVERIGE

Läs mer

Sverige i EU. Finland. Estland. Lettland. Sverige. Litauen Irland. Danmark. Nederländerna. Storbritannien (förhandlar om utträde) Tyskland.

Sverige i EU. Finland. Estland. Lettland. Sverige. Litauen Irland. Danmark. Nederländerna. Storbritannien (förhandlar om utträde) Tyskland. EU PÅ 10 MINUTER Sverige i EU Sverige är en av 28 medlemmar i Europeiska unionen, EU. Det är över tjugo år sedan Sverige gick med det var den 1 januari 1995. Medlemskapet innebär att Sverige samarbetar

Läs mer

EU:s utvecklingssamarbete och bistånd SVERIGE. Särskild Eurobarometer 441. November - December 2015 SAMMANFATTANDE LANDANALYS

EU:s utvecklingssamarbete och bistånd SVERIGE. Särskild Eurobarometer 441. November - December 2015 SAMMANFATTANDE LANDANALYS Metod: Personliga intervjuer SVERIGE November - December 2015 SAMMANFATTANDE LANDANALYS Precis som under 2014 är intervjupersonerna i Sverige de som är mest positivt inställda till utvecklingssamarbete.

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

EUROBAROMETER 72 ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN HÖSTEN

EUROBAROMETER 72 ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN HÖSTEN Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 72 ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN HÖSTEN 2009 Standard Eurobarometer 72 / Autumn 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL REPORT 1 SWEDEN Undersökningen

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Eurobarometer Parlameter. En undersökning genomförd av TNS Opinion & Social på uppdrag av Europaparlamentet

Eurobarometer Parlameter. En undersökning genomförd av TNS Opinion & Social på uppdrag av Europaparlamentet Eurobarometer 76.3 Parlameter En undersökning genomförd av TNS Opinion & Social på uppdrag av Europaparlamentet och samordnad av generaldirektoratet för kommunikation DV\898570SV.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Journalister och allmänhet nöjda med demokratin men skiljer sig i synen på alkohol

Journalister och allmänhet nöjda med demokratin men skiljer sig i synen på alkohol December 18 Ulrika Andersson Journalister och allmänhet nöjda med demokratin men skiljer sig i synen på alkohol De senaste åren har hörts påståenden om att den svenska demokratin är i kris och att förtroendet

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009 Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN 15/09/2008 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2009 Ordinarie Eurobarometerundersökning (EB 69) Våren 2008 De första obearbetade

Läs mer

Aktiva på sociala medier också mest källkritiska. Endast en femtedel källgranskar nyheter innan de delar på sociala medier

Aktiva på sociala medier också mest källkritiska. Endast en femtedel källgranskar nyheter innan de delar på sociala medier Endast en femtedel källgranskar nyheter innan de delar på sociala medier Den senaste tiden har termen fejknyheter fått stor uppmärksamhet inte minst i politiska sammanhang, både inrikes och utrikes. Fejknyheter

Läs mer

Malmöpanelen 9 Medborgardialog och bibliotek. April/maj 2013

Malmöpanelen 9 Medborgardialog och bibliotek. April/maj 2013 Malmöpanelen 9 Medborgardialog och bibliotek April/maj 2013 Metod Bakgrund och syfte I denna rapport presenteras resultaten från undersökning 9 med Malmöpanelen. Frågorna rör denna gång medborgardialog

Läs mer

Är du tveksam kring hur undersökningen skall tolkas så kontakta oss på Novus.

Är du tveksam kring hur undersökningen skall tolkas så kontakta oss på Novus. Novus undersökning riksdagsledamöter avsnitt 1 Undersökningen är ett samarbete mellan främst Torbjörn Sjöström och Jan Scherman, med syfte att presenteras i en SVT dokumentär. Kund: Sveriges Television

Läs mer

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning november 2017 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning november 2017 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB SKÅNEENKÄTEN Medborgarundersökning november 2017 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB INNEHÅLL Resultat i korthet 1 Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 4 Att leva och bo i

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

OPINIONER Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

OPINIONER Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar OPINIONER 0 Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar Undersökningen är genomförd av Attityd i Karlstad AB på uppdrag av MSB. Slutrapport 0-0- Attityd i Karlstad AB 0 MSB

Läs mer

Presidentval i USA. Mars 2012

Presidentval i USA. Mars 2012 ! Presidentval i USA Mars 2012 Obama vinner i Europa Föga förvånande skulle Barack Obama vinna i de fyra länder vi undersökt. Dock skiljer sig Storbritannien åt en hel del då de i högre utsträckning skulle

Läs mer

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den ekonomiska och sociala delen

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den ekonomiska och sociala delen Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 15 september 2013 Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

8 mars 20313: Internationella kvinnodagen. Kvinnor och bristande jämställdhet under krisen. Europaparlamentets Flash Eurobarometer (EB flash 371)

8 mars 20313: Internationella kvinnodagen. Kvinnor och bristande jämställdhet under krisen. Europaparlamentets Flash Eurobarometer (EB flash 371) Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN Bryssel, 26 februari 2013 8 mars 20313: Internationella kvinnodagen Kvinnor och bristande jämställdhet under krisen

Läs mer

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB SKÅNEENKÄTEN Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB INNEHÅLL Resultat i korthet 1 Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 4 Att leva och bo i Skåne

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

ZA6643. Eurobarometer 84.3 (2015) Country Questionnaire Sweden

ZA6643. Eurobarometer 84.3 (2015) Country Questionnaire Sweden ZA66 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Sweden A Projektnummer EB8. A B Landskod EB8. B C EB projektnummer EB8. C D Intervjunummer (löpnummer) EB8. D E ROTERAS (OBS DETTA STYR VILKA FRÅGOR SOM

Läs mer

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Parlameter-delen SAMMANFATTANDE ANALYS

Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Parlameter-delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, december 2013 Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

EUROBAROMETER 61 VÅREN 2004 NATIONELL RAPPORT SVERIGE. Standard Eurobarometer Europeiska kommissionen ALLMÄNNA OPINIONEN I DEN EUROPEISKA UNIONEN

EUROBAROMETER 61 VÅREN 2004 NATIONELL RAPPORT SVERIGE. Standard Eurobarometer Europeiska kommissionen ALLMÄNNA OPINIONEN I DEN EUROPEISKA UNIONEN Standard Eurobarometer Europeiska kommissionen EUROBAROMETER 61 ALLMÄNNA OPINIONEN I DEN EUROPEISKA UNIONEN VÅREN 2004 Standard Eurobarometer 61 / Våren 2004 - European Opinion Research Group EEIG NATIONELL

Läs mer

ZA6694. Eurobarometer Country Questionnaire Sweden

ZA6694. Eurobarometer Country Questionnaire Sweden ZA669 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Sweden A Projektnummer EB8. A B Landskod EB8. B C EB projektnummer EB8. C D Intervjunummer (löpnummer) EB8. D E ROTERAS (OBS DETTA STYR VILKA FRÅGOR SOM SEDAN

Läs mer

Sveriges roll i ett EU i förändring

Sveriges roll i ett EU i förändring EUROBAROMETERN 58 - NATIONELL STANDARD- RAPPORT Sveriges roll i ett EU i förändring En rapport för Europeiska kommissionens representation i Sverige Eventuella förklaringar eller åsiktsyttringar speglar

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Ett nytt partnerskap för sammanhållning

Ett nytt partnerskap för sammanhållning Ett nytt partnerskap för sammanhållning konvergens konkurrenskraft samarbete Tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning Europeiska kommissionen Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att

Läs mer

12671/17 hg/abr/ab 1 DGD 2C

12671/17 hg/abr/ab 1 DGD 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 29 september 2017 (OR. en) 12671/17 NOT från: till: Ordförandeskapet Föreg. dok. nr: 12112/17 Ärende: FREMP 99 JAI 847 COHOM 103 POLGEN 125 AUDIO 103 DIGIT 196 Ständiga

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) U2014/6874/IS Kommenterad dagordning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) 2014-12-01 Utbildningsdepartementet Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 12 december 2014 Kommenterad

Läs mer

Sju av tio löntagare har tillgång till daglig tidning i bostaden

Sju av tio löntagare har tillgång till daglig tidning i bostaden Sju av tio löntagare har tillgång till daglig tidning i bostaden Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 68 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Nya siffror

Läs mer

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Resultat från patient- och närståendeenkät 2010 Utvecklingsavdelningen 08-123 132 00 Datum: 2011-08-31 Riitta Sorsa Sammanfattning Patienter inom avancerad sjuvård i

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen Södra sjukvårdsregionen Regionalt samarbete Medborgarundersökning Mars 2018 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Om respondenterna Resultat

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

APRIL När föräldrarna själva får välja. Attityder och åsikter om barnens gymnasieval

APRIL När föräldrarna själva får välja. Attityder och åsikter om barnens gymnasieval APRIL 2018 När föräldrarna själva får välja Attityder och åsikter om barnens gymnasieval Författare: Johan Olsson Förord Gymnasievalet är ett viktigt val för ungdomar. Ofta är det första gången de, helt

Läs mer

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA9 Flash Eurobarometer 07 (Austria, Finland and Sweden: 0 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL 07-0 years in the EU D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Uppföljning: Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet

Uppföljning: Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet Uppföljning: Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet Oktober 2018 Kontakt Ipsos: Jonas Fritz jonas.fritz@ipsos.com 1 Innehåll 3 Om undersökningen 5 Sammanfattning 7 Allmänhetens

Läs mer

Medieinnehav i hushållen hösten 2004

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 56 Medieinnehav i hushållen hösten 2004 Anna Olsén Antoni 2005 Medieinnehav i hushållen hösten

Läs mer

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA998 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Finland (Swedish) A Projektnummer EB8. A B Land EB8. B C EB projektnummer EB8. C D Intervjunummer (löpnummer) EB8. D E ROTERAS (OBS DETTA STYR VILKA FRÅGOR

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

EU-VALET 2019 PÅ 10 MINUTER

EU-VALET 2019 PÅ 10 MINUTER EU-VALET 2019 EU PÅ 10 MINUTER Det här är EU Sverige är en av 28 * medlemmar i Europeiska unionen, EU. Det är över tjugo år sedan Sverige gick med det var den 1 januari 1995. Medlemskapet innebär att Sverige

Läs mer

EUROBAROMETER 62 ALLMÄNNA OPINIONEN INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN HÖSTEN 2004 NATIONELL RAPPORT

EUROBAROMETER 62 ALLMÄNNA OPINIONEN INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN HÖSTEN 2004 NATIONELL RAPPORT Standard Eurobarometer European Commission ALLMÄNNA OPINIONEN INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN HÖSTEN 00 Standard Eurobarometer 6 / Autumn 00 TNS Opinion & Social f NATIONELL RAPPORT SVERIGE Denna undersökning

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för konstitutionella frågor 31.10.2011 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Zita Gurmai (PE472.270v01-00) om rapporten om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren

Läs mer

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 4.12.2013 2013/2187(INI) FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN om användning av radio och tv som ett

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

POLITISERING OCH POLARISERING I ETT YRVAKET INFORMATIONSSAMHÄLLE

POLITISERING OCH POLARISERING I ETT YRVAKET INFORMATIONSSAMHÄLLE POLITISERING OCH POLARISERING I ETT YRVAKET INFORMATIONSSAMHÄLLE SOM-institutet Västsvenska Arenan, Almedalen, 7/7 2017 Annika Bergström, Marie Demker, Daniel Jansson, Jonas Ohlsson & Maria Solevid Den

Läs mer

Ett rött Europa. för jobb och rättvisa

Ett rött Europa. för jobb och rättvisa Ett rött Europa för jobb och rättvisa 2 Fotografer: Nils Sjöstedt sid 1, Bea Tigerhielm sid 5, 9, 11, Jonas Lundborg sid 7, Lars-Örjan Josefsson sid 13 och Jeanette Larsson sid 15. Ett rött Europa för

Läs mer

Gemensamma värderingar, gemensamt ansvar och det gemensamma goda

Gemensamma värderingar, gemensamt ansvar och det gemensamma goda Gemensamma värderingar, gemensamt ansvar och det gemensamma goda #ep2014 TIGT. MAKE AN Ett hurdant Europa vill Du ha? Gör något. Gör det bättre. Gör skillnad. Rösta i EU-valet! EV.LUTH KYRKAN I FINLAND

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Resultat DemoskopPanelen

Resultat DemoskopPanelen Resultat DemoskopPanelen 0 0-0-0 Om DemoskopPanelen DemoskopPanelen är en årligt återkommande undersökning bland den svenska allmänheten. Frågorna som ställs inom ramen för DemoskopPanelen handlar bland

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Demokratibarometern EN KARTLÄGGNING AV HUR FÖRTROENDEVALDA OCH MEDBORGARE UPPLEVER DEN LOKALA DEMOKRATIN.

ENKÖPINGS KOMMUN Demokratibarometern EN KARTLÄGGNING AV HUR FÖRTROENDEVALDA OCH MEDBORGARE UPPLEVER DEN LOKALA DEMOKRATIN. ENKÖPINGS KOMMUN 2016 Demokratibarometern EN KARTLÄGGNING AV HUR FÖRTROENDEVALDA OCH MEDBORGARE UPPLEVER DEN LOKALA DEMOKRATIN Enköping 1 Enköping 2 Innehåll Demokratibarometern... 4 Så här genomförs Demokratibarometern...

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

EUROBAROMETER 71 ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN

EUROBAROMETER 71 ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 71 ALLMÄNNA OPINIONEN I EUROPEISKA UNIONEN HÖSTEN 2009 Standard Eurobarometer 71 / Spring 2009 TNS Opinion & Social = NATIONAL REPORT SWEDEN Undersökningen

Läs mer