Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring"

Transkript

1 Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring TidningsUtgivarna (TU) och Svenska Journalistförbundet (SJF) Gäller från Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren Försäkringstagare Försäkrad Företagare Förmånstagare Prisbasbeloppet Försäkringsfall Försäkringsavtalet Försäkringsgivare Allmänt om försäkringsavtalet När försäkringen börjar gälla Oriktiga uppgifter Tjänstgöring utomlands När TGL inte gäller under anställningen Ändring av antalet anställda under försäkringstiden Överlåtelse och pantsättning När försäkringen upphör att gälla Efterskydd Fortsättningsförsäkring Inbetalningar Beräkning av premien Inbetalning av premie Utebliven inbetalning av premie Återbetalning av premie Överskott Försäkringsförmåner Grundbelopp Barntillägg Begravningshjälp Förmånstagare till Grundbelopp Makeförsäkring Samordning av försäkringsbelopp Premiebefrielse Undantag i försäkringsavtalet Krigsförhållanden i Sverige Deltagande i krig och politiska oroligheter utanför Sverige Vistelse utanför Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Utbetalning Åtgärder för utbetalning vid dödsfall och begäran om premiebefrielse Preskriptionsregler Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Force majeure Personuppgiftslagen Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) Vart du kan vända dig om du är missnöjd med Länsförsäkringars bedömning Kollektivavtalsskyldighet... 8 LFAB utg Form & Profil 1 (8)

2 Länsförsäkringar Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en kapitalförsäkring för dödsfall. Försäkringen innehåller inget sparande. TGL meddelas enligt kollektivavtal mellan TidningsUtgivarna (TU) och Svenska Journalistförbundet (SJF) 1 Begrepp i försäkringsvillkoren 1.1 Försäkringstagare Arbetsgivaren är försäkringstagare och ägare till varje försäkring. I fråga om rätten att förordna förmånstagare ska dock varje försäkrad anses som försäkringstagare. 1.2 Försäkrad Försäkrad är den anställde eller företagaren på vars liv eller hälsa försäkringen gäller. 1.3 Företagare Företagare kan, förutom att teckna TGL enligt dessa villkor för sina anställda, teckna denna försäkring även för sin egen del. Förutsättningen är att företagaren är verksam i företaget. Företaget får inte vara verksamt inom näringsgrenarna jordbruk, skogsbruk, rennäring eller fiske. Som företagare betraktas i företag som inte är juridisk person (enskild firma, enkelt handelsbolag): samtliga ägare i handelsbolag: samtliga ägare i kommanditbolag: komplementären i aktiebolag: aktieägare som ensam eller sammanräknat med annan aktieägare, som är make, registrerad partner, förälder eller barn till företagaren, äger minst 1/3 av aktierna i bolaget. I samtliga fall avses endast person eller personer som arbetar i företaget. Har företagare tecknat försäkringen för sin egen del benämns även företagaren som försäkrad respektive försäkringstagare och likställs med arbetsgivare i dessa villkor. 1.4 Förmånstagare Förmånstagare är den som försäkringsbeloppet ska utbetalas till enligt förmånstagarförordnandet. 1.5 Prisbasbeloppet Prisbasbeloppet regleras enligt lagen om allmän försäkring och fastställs av regeringen varje år. Prisbasbeloppet är knutet till konsumentprisindex och förändras i takt med den allmänna prisnivån. 2 Försäkringsavtalet 2.1 Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), org nr Styrelsens säte är Stockholm. Fortsättningsvis kallas försäkringsgivarenlänsförsäkringar. 2.2 Allmänt om försäkringsavtalet Arbetsgivare som enligt kollektivavtal mellan Tidnings- Utgivarna (TU) och Svenska Journalistförbundet (SJF) är skyldig att teckna TGL för alla sina anställda tjänstemän kan sluta ett försäkringsavtal med Länsförsäkringar. Försäkringsavtalet har slutits i och med att Länsförsäkringar skickat en avtalsbekräftelse för TGL till arbetsgivaren. För försäkringarna gäller utöver dessa villkor vad som anges i tillämpliga delar av bestämmelserna och avtalen mellan TidningsUtgivarna och Svenska Journalistförbundet, försäkringsbeskedet, försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. Försäkringen regleras enligt de försäkringsvillkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. Försäkringsavtalet gäller för ett kalenderår i taget och förnyas om det inte sägs upp av försäkringstagaren eller Länsförsäkringar. Uppsägningen får verkan tidigast vid utgången efter den månad uppsägningen inkommit till Länsförsäkringar eller Länsförsäkringar skickat uppsägningen till försäkringstagaren. En uppsägning får dock inte verkan så länge arbetsgivaren enligt kollektivavtal är skyldig att hålla försäkringen. Länsförsäkringar har rätt att inför varje års förlängning av försäkringsavtalet ändra försäkringsvillkoren och premien. Länsförsäkringar ska informera om ändringen senast då avin med krav på betalning sänds ut. Länsförsäkringar har rätt att ändra försäkringsvillkoren för försäkringsavtalet under den ettåriga försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tilllämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. En ändring till de försäkrades nackdel får dock göras bara med godkännande av de arbetsmarknadsparter som har slutit det kollektivavtal som försäkringen följer. Dessutom kan premien ändras till följd av förändrad erfarenhet om de underlag som ligger till grund för inbetalning enligt försäkringsvillkorens punkt 3.1. En ändring börjar gälla efter att Länsförsäkringar sänt meddelande om de nya villkoren, eller vid den tidpunkt som följer av lag. 1.6 Försäkringsfall Som tidpunkt för försäkringsfallet anses den tidpunkt då den försäkrade avlidit. 2 (8)

3 2.3 När försäkringen börjar gälla Försäkringen börjar gälla från och med den tidpunkt arbetsgivaren blev bunden av kollektivavtalet eller den dag som anges i kollektivavtalet under förutsättning att Länsförsäkringar mottagit fullständiga ansökningshandlingar och försäkringen kan beviljas enligt de bestämmelser som gäller för avtalet. I ansökan kan avtalas att försäkringen ska träda i kraft från annan tidpunkt. Försäkringen börjar gälla tidigast från och med månaden efter den försäkrade fyllt 18 år och under förutsättning att den anställde/företagaren i sin anställning arbetar minst 16 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad (helt grundbelopp) eller arbetar minst åtta timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad (halvt grundbelopp) och är fullt arbetsför. Med fullt arbetsför, i sin anställning, menas att den försäkrade inte: Är sjukskriven. Har sjuklön från arbetsgivaren. Har ersättning från Försäkringskassan (gäller inte föräldrapenning eller vård av barn). Har vilande ersättning från Försäkringskassan. Arbetstränar eller har lönebidragsanställning. Ska enligt tillämpade regler försäkring helt eller delvis återförsäkras på grund av sin storlek, träder försäkringen i sin helhet i kraft först när återförsäkringen beviljats. 2.4 Oriktiga uppgifter Har oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats kan det medföra att försäkringen helt eller delvis inte gäller. Förverkad premie för försäkringsskydd återbetalas aldrig och Länsförsäkringar förbehåller sig rätten att ta ut administrativa avgifter i samband med eventuell återbetalning. Lämnar inte försäkringstagaren uppgifter om antalet försäkrade eller andra efterfrågade uppgifter till Länsförsäkringar eller är uppgifterna uppenbart felaktiga, Länsförsäkringar rätt att fastställa avgiften med ledning av vad som för Länsförsäkringar är känt om arbetsgivarens rörelse. 2.5 Tjänstgöring utomlands Vid utlandstjänstgöring gäller TGL-försäkringen för försäkrad utomlands med vissa inskränkningar, se punkt 6, under förutsättning att försäkringen betalas. 2.6 När TGL inte gäller under anställningen TGL gäller inte under anställning vid: Grundutbildning som värnpliktig. Tjänstledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning se bestämmelserna om efterskydd, punkt Vid annan tjänstledighet gäller TGL så länge anställningen består och under förutsättning att försäkringen betalas. 2.7 Ändring av antalet försäkrade under försäkringstiden Ändring av antalet anställda ska genast anmälas till Länsförsäkringar. Justering av antalet TGL-försäkrade kan endast avse innevarande kalenderår. Ändring med anledning av att arbetsgivaren har anmält ett felaktigt antal försäkrade till Länsförsäkringar eller ingått försäkringsavtal om TGL med ytterligare/annan försäkringsgivare kan ske endast avseende period motsvarande de närmaste tolv föregående kalendermånaderna. Denna begränsning gäller inte fall som avses i punkt 2.4 andra stycket. 2.8 Överlåtelse och Pantsättning Länsförsäkringar medger inte överlåtelse eller pantsättning av försäkringen. 2.9 När försäkringen upphör att gälla Försäkringen gäller längst månaden ut då den försäkrade uppnår 65 års ålder. TGL kan fortsätta att gälla även efter 65 års ålder, dock längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 70 år. Förutsättningen är att den försäkrade fortsätter att arbeta hos samma arbetsgivare eller i samma företag som före 65 års ålder. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla när: Den försäkrade arbetar mindre än åtta timmar/vecka i genomsnitt under en månad. Den försäkrade inte längre är anställd/arbetar i företaget. Den försäkrade uppnår sin pensionsålder. En uppsägning av försäkringsavtalet enligt punkt 2.2 trätt i kraft. Betalning inte gjorts i rätt tid, se punkt 3.3. Fortsättningsförsäkring kan tecknas av de tidigare TGLförsäkrade enligt punkt Detsamma gäller om företagaren upphör med att vara verksam i företaget. Vid beslut om sjukersättning gäller TGL fram till ordinarie pensionsålder, vilket innebär att försäkringen gäller längst till och med månaden före den under vilken han fyller 65 år. Giltighetstiden för försäkringen kan inte förlängas genom att inbetalning görs efter det försäkringen upphört Efterskydd TGL fortsätter att gälla efterskydd om den försäkrade blir arbetslös och står till svenska arbetsmarknadens förfogande på sätt som krävs för att erhålla dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. Även den som är arbetssökande i annan EU-stat på sätt som krävs för att erhålla dagpenning 3 (8)

4 från arbetslöshetskassan eller enligt lagen om kontant arbetsmarknadsstöd anses stå till arbetsmarknadens förfogande, dock längst i tre månader. Arbetslöshet ska styrkas genom intyg från offentlig arbetsförmedling, annan arbetsförmedling eller erkänd arbetslöshetskassa. Med att stå till arbetsmarknadens förfogande söka arbete menas också att: Med omskolningsbidrag genomgå av myndighet anordnad omskolning till ny yrkesverksamhet. Genomgå utbildning som Trygghetsrådet Svenskt Näringsliv PTK lämnat bidrag till. Vidare gäller efterskyddet om man: Erhållit ny anställning utan TGL eller tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner. Erhåller tjänstledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och uppbär studiemedel eller studiestöd. Efterskyddet gäller under lika lång tid som den försäkrade varit anställd under de senaste 24 månaderna före anställningens upphörande. Blir den försäkrade sjuk, förlängs efterskyddet med lika många dagar som sjukdomen varar. Efterskyddet gäller längst till utgången av månaden före den försäkrade uppnår 65 års ålder. Har den försäkrade en pensionsålder lägre än 65 år, gäller efterskyddet längst till utgången av månaden när pensionsåldern uppnås. I de fall den som omfattas av efterskydd enligt ovan erhåller ett tillfälligt arbete under tre månader och sedan blir arbetslös, berörs inte eventuellt kvarvarande efterskyddstid. Eventuellt kvarvarande efterskyddstid gäller från det personen åter blivit arbetslös. Efterskydd enligt dessa bestämmelser gäller ej försäkrad företagare. När TGL inte längre gäller enligt ovan kan den försäkrae efter ansökan teckna fortsättningsförsäkring. Under de tre månader under vilka den försäkrade kan ansöka om fortsättningsförsäkring gäller ett efterskydd dock längst fram till ingången av den månad försäkrad fyller 65 år. Efterskyddet upphör om den försäkrade bosätter sig utomlands. Efterskydd innebär: Om den försäkrade avlider under efterskyddstiden och före den försäkrade uppnår 65 års ålder, utbetalas det dödsfallskapital som skulle ha gällt enligt TGL. Efterskyddets försäkringsförmåner är identiska med det försäkringsskydd som gällde för den försäkrade då rätten till efterskydd inträtt. Om den försäkrade under efterskyddstiden har fått eller kan få annan tjänstegrupplivförsäkring eller fortsättningsförsäkring gäller inte efterskyddet längre. Efterskyddet minskas med de förmåner den försäkrade har fått eller kan få genom annan anställning eller genom annan försäkring Fortsättningsförsäkring Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom den tid efterskydd gäller. Upphör TGL att gälla och den försäkrade inte omfattas av annan TGL med liknande förmåner, har denne rätt att utan hälsoprövning teckna fortsättningsförsäkring. Fortsättningsförsäkring kan tecknas att gälla längst till utgången av det kalenderår då den försäkrade fyller 65 år. Fortsättningsförsäkring tecknas i Länsförsäkringar efter särskild ansökan av den försäkrade. Premien för fortsättningsförsäkring bestäms efter den försäkrades egen ålder och beräknas enligt särskild tariff. Fortsättningsförsäkring meddelas enligt de bestämmelser som vid varje tidpunkt gäller för Länsförsäkringar. Om den försäkrade på annat sätt kan få motsvarande försäkringsskydd, minskas rätten till fortsättningsförsäkring med det skydd denne därigenom kan erhålla. Fortsättningsförsäkringens belopp får inte överstiga det belopp som senast gällde för den försäkrade. För fortsättningsförsäkringen gäller särskilda villkor. 3 Inbetalningar 3.1 Beräkning av premien Premien bestäms för ett år i sänder. Premien kan komma att ändras före den årliga omräkningen till följd av förändrad erfarenhet om de underlag som ligger till grund för premien. Den utjämnas så att den blir densamma per försäkrad och månad under kalenderåret. 3.2 Inbetalning av premie När försäkringen tecknas bestäms premien. Försäkringen betalas av försäkringstagaren. Länsförsäkringar tillämpar olika aviseringsperioder beroende på hur många TGLförsäkrade arbetsgivaren har. Inbetalning ska ske senast en månad efter det att avisering skickats av Länsförsäkringar. 3.3 Utebliven inbetalning av premie Om inbetalning inte sker, läggs obetald inbetalning till nästa månads inbetalning. Betalas inte dessa båda månadsinbetalningar senast på förfallodagen för den senaste månadsinbetalningen, sägs försäkringen upp av Länsförsäkringar. Uppsägningen får verkan en månad efter det att Länsförsäkringar avsänt meddelande. Uppsägningen gäller inte om den inbetalning Länsförsäkringar aviserar i samband med uppsägning kommer Länsförsäkringar tillhanda inom en månad. 3.4 Återbetalning av premie Premie som avser period bakåt i tiden återbetalas generellt inte. Om Länsförsäkringar får begäran om uppsägning och premien är betald framåt i tiden, sker återbetalning till den 4 (8)

5 del som avser tid från och med den första i månaden då skriftlig begäran kommit in till Länsförsäkringar. Förverkad premie återbetalas aldrig och Länsförsäkringar förbehåller sig rätten att ta ut administrativa avgifter i samband med eventuell återbetalning. Länsförsäkringar kan under försäkringstiden utan föregående meddelande ändra sättet för återbetalning. 3.5 Överskott Överskott uppkommer i Länsförsäkringars rörelse om det verkliga utfallet vid förvaltningen av försäkringen blir gynnsammare än vad som antagits vid beräkning av premien. Antagandena avser bland annat avkastning, driftskostnader och dödlighet. Överskott som uppstår inom denna försäkring används i första hand för att värdesäkra försäkringsbeloppen genom att knyta dem till prisbasbeloppet den 1 januari varje år. Överskott som inte tas i anspråk för värdesäkring används för att sänka premien. Närmare bestämmelser för beräkning och fördelning av överskott finns i Länsförsäkringars försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniska beräkningsunderlag. 4 Försäkringsförmåner Avlider den försäkrade betalas TGL ut enligt följande: 4.1 Grundbelopp Helt grundbelopp betalas ut enligt tabellen till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid om minst 15 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Halvt grundbelopp betalas ut enligt tabellen till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid om minst 8 men mindre än 15 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Grundbeloppet angivet i antal prisbasbelopp Den försäkrade har vid dödsfallet fyllt Helt Halvt 18 men ej 55 år 6,00 3,00 55 men ej 56 år 5,50 2,75 56 men ej 57 år 5,00 2,50 57 men ej 58 år 4,50 2,25 58 men ej 59 år 4,00 2,00 59 men ej 60 år 3,50 1,75 60 men ej 61 år 3,00 1,50 61 men ej 62 år 2,50 1,25 62 men ej 63 år 2,00 1,00 63 men ej 64 år 1,50 0,75 64 men ej 65 år 1,00 0,50 65 men ej 70 år* 1,00 0,50 * (om anställning kvarstår enligt punkt 2.9) Efterlämnar den försäkrade arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 17 år, är grundbeloppet alltid 6 respektive 3 prisbasbelopp. 4.2 Barntillägg Efterlämnar den försäkrade arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 20 år, betalas ett tillägg ut för varje sådant barn. Barntilläggets storlek angivet i antal prisbasbelopp Barnets ålder vid dödsfallet Helt Halvt Ej fyllt 17 år 2,00 1,00 Fyllt 17 men ej 19 år 1,50 0,75 Fyllt 19 men ej 20 år 1,00 0,50 Förmånstagare till varje barntillägg är det barn tillägget avser. Med barn avses arvsberättigat barn i första led. Detta förmånstagarförordnande kan inte ändras. 4.3 Begravningshjälp Betalas inget grundbelopp ut från försäkringen till annan än banken eller den fond till förmån för anställda, som banken hänvisat för detta, får dödsboet en begravningshjälp med 0,5 prisbasbelopp. 4.4 Förmånstagare till Grundbelopp Förmånstagare till utfallande dödsfallskapital är, om inte den försäkrade skriftligen anmält annat förordnande till Länsförsäkringar, i här angiven ordning: 1 Make. 2 Barn. 3 Föräldrar eller, om någon av dem är avliden, den efterlevande föräldern. Finns ingen förmånstagare enligt punkt 1 3 ovan så utbetalas dock 0,5 prisbasbelopp för begravningskostnader till dödsboet, se punkt 3.1. Begrepp i förmånstagarförordnandet Make: Avser förmånstagare som den försäkrade är gift med. Med make avses även registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap. Förordnande till make gäller även då mål om äktenskapsskillnad pågår. Barn: Avser förmånstagare som är den försäkrades bröstarvingar. I avlidet barns ställe inträder dess avkomlingar. Barn som inte är arvsberättigade måste namnges för att vara förmånstagare. Anmälan om ändring av förmånstagarförordnande Förordnande eller ändring av förordnande ska anmälas skriftligen till Collectum AB och kan inte göras eller ändras genom testamente. Blankett kan rekvireras från Länsförsäkringars hemsida 5 (8)

6 Vid förordnande till arvingar fördelas försäkringsbeloppet enligt arvsrättsliga regler. Den försäkrade kan göra ett annat förmånstagarförordnande än det som är angivet i punkt 4.4 ovan. Förordnandet kan bara göras till fysisk person och avser endast grundbeloppet om inget annat uttryckligen anges. Förordnandet ska göras skriftligt på av Länsförsäkringar godkänd blankett Ändrat förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring och skickas in till Collectum AB. Har ett förordnande gjorts i enlighet med denna paragraf, gäller det så länge anställningen består. Avståenderätt för förmånstagare Om förmånstagare helt eller delvis avstår från sin rätt, inträder de som enligt förordnandet hade fått beloppen om den avstående varit avliden. Om förmånstagare i andra hand anmäls och förstahandsförordnande omfattar flera personer ska, om inte annat förordnats, förmånstagare i andra hand inträda i avliden förmånstagares ställe först när samtliga förmånstagare i första hand avlidit. 4.5 Makeförsäkring Avlider den försäkrades make/registrerad partner och makarna/partnerna har barn som vid dödsfallet inte hade fyllt 17 år, samt den avlidne maken/partnern inte omfattas av TGL eller annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, betalas följande försäkringsbelopp ut om den försäkrade omfattas av TGL. Helt grundbelopp: Till den försäkrade 0,50 prisbasbelopp Till varje barn under 17 år 1,00 prisbasbelopp Halvt grundbelopp: Till den försäkrade 0,25 prisbasbelopp Till varje barn under 17 år 0,50 prisbasbelopp Med make/registrerad partner enligt första stycket jämställs, under förutsättning att ingen av dessa är gifta eller ingår i registrerat partnerskap, person med vilken försäkrad stadigvarande sammanbor om det i första stycket nämnda barnet är gemensamt för den försäkrade och den avlidne eller om barnet inte är gemensamt, den försäkrade har förordnat den avlidne till förmånstagare för grundbeloppet. Med barn menas arvsberättigat barn under 17 år till någon av makarna, registrerade partnerna eller samborna. 4.6 Samordning av försäkringsbelopp Har den försäkrade haft två eller flera anställningar eller anställning och egen rörelse som vardera ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor, betalas försäkringsbelopp ut från endast en av försäkringarna, ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor och annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, betalas försäkringsbelopp ut från den av försäkringarna som ger den högsta ersättningen. Har arbetsgivaren för samma anställd tecknat flera TGLförsäkringar enligt dessa villkor eller TGL och annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, samordnas utbetalning av försäkringsbeloppet enligt det som gäller när en försäkrad har flera anställningar. Samordning av försäkringsbeloppen från TGL enligt dessa försäkringsvillkor och andra tjänstegrupplivförsäkringar sker på sätt som försäkringsbolagen bestämmer. Reglerna för samordning gäller även vid utlandstjänstgöring. Samordning sker genom förfrågan till ett gemensamt register för försäkringsgivare som meddelar TGL. Registret förvaltas av Collectum AB. 5 Premiebefrielse Premiebefrielse innebär att inbetalning görs av Länsförsäkringar för försäkringen när den försäkrade får: Sjukpenning. Sjukersättning. Tidsbegränsad sjukersättning. Aktivitetsersättning. Rätt till premiebefrielse inträder när arbetsoförmågan ovan är minst 25 procent och arbetsoförmågan varat i minst 90 dagar och gäller så länge arbetsoförmågan består. Premiebefrielsen gäller längst till och med månaden innan den försäkrade uppnår 65 års ålder. Rätt till premiebefrielse gäller inte om den försäkrade var arbetsoförmögen när försäkringen började gälla. Finns överenskommelse om tidigare pensionsålder än 65 år får den försäkrade rätt till premiebefrielse längst till och med månaden när den överenskomna pensionsåldern uppnås. Vid beslut om sjukersättning gäller TGL fram till ordinarie pensionsålder 65 år, vilket innebär att försäkringen gäller längst till och med månaden före den under vilken han fyller 65 år. En premiebefriad försäkring gäller även om den försäkrades anställning upphör. 6 (8)

7 6 Undantag i försäkringsavtalet 6.1 Krigsförhållanden i Sverige Befinner sig Sverige i krig eller i ett förhållande som av regeringen jämställs med krig gäller särskild lagstiftning i fråga om Länsförsäkringars ansvar. Försäkringen gäller inte vid sjukdom eller olycksfallsskada som anses bero på krig eller jämförbar händelse. Försäkringen gäller inte heller för sjukdom som inträffar respektive för följder av olycksfallsskada som visar sig inom tolv månader från att krigstillståndet eller därmed jämställd händelse har upphört. 6.2 Deltagande i krig eller i politiska oroligheter utanför Sverige Försäkringen gäller inte då den försäkrade deltar i krig, som inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller deltar i krigsliknande händelser eller politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller för händelse som inträffar inom tolv månader efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Deltagande i militär fredsbevarande verksamhet i FN:s regi räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. 6.3 Vistelse utanför Sverige vid krigeller krigsliknande politiska oroligheter Om den försäkrade vistas i ett land utanför Sverige, där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder utan att den försäkrade själv deltar, gäller följande: Försäkringen gäller inte vid dödsfall, sjukdom eller olycksfallsskada som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall, sjukdom eller olycksfallsskada som inträffar inom tolv månader efter sådan vistelse och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den försäkrade vistas i området gäller försäkringen de första fyra veckorna. Däremot gäller begränsningen genast om den försäkrade beger sig till ett område där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder. 7 Utbetalning 7.1 Åtgärder för utbetalning vid dödsfall och begäran om premiebefrielse Anmälan om dödsfall ska göras till Länsförsäkringar snarast möjligt. Anmälan om arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall ska göras till Länsförsäkringar inom fyra månader från olycksfallet eller sjukperiodens början. De handlingar och övriga upplysningar som är av betydelse för bedömning av försäkringsfallet och Länsförsäkringars ansvar, ska skickas in och bekostas av den som begär ersättningen. Om särskilt läkarintyg krävs bekostar Länsförsäkringar detta. För bedömning av rätt till premiebefrielse vid sjukdom eller olycksfall kan Länsförsäkringar kräva att den försäkrade uppsöker särskilt anvisad läkare. Detta gäller även under pågående sjukperiod. Kostnaden för denna undersökning och eventuella resor i samband med undersökningen bekostas av Länsförsäkringar. Den försäkrade eller dennes rättsinnehavare ska godkänna att Länsförsäkringar får begära upplysningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal, sjukhus, annan sjukvårdsinrättning, vårdcentral, sjukgymnast, naprapat, kiropraktor, psykolog eller psykoterapeut samt allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning. Länsförsäkringar är inte skyldigt att göra utbetalningar från försäkringen eller bevilja premiebefrielse om den försäkrade eller dennes rättsinnehavare inte medverkar vid utredningen. Den som gör anspråk på utbetalning ska, om han/hon inte är försäkringstagare, styrka sin rätt. Blanketter kan rekvireras från Länsförsäkringars hemsida Preskriptionsregler Den som har anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om han/hon inte väcker talan mot Länsförsäkringar inom tre år från det han/hon fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Har anspråk framställts till Länsförsäkringar inom ovan angiven tid är fristen enligt ovan minst sex månader räknat från dagen då Länsförsäkringar förklarat sig tagit slutlig ställning till anspråket. 7.3 Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Utbetalning ska göras senast en månad efter det att Länsförsäkringar mottagit fullständiga handlingar. När utbetalning eller premiebefrielse begärs kan Länsförsäkringar utreda om någon uppgift är oriktig eller ofullständig. Utbetalning behöver då inte göras förrän en månad efter det att utredningen är avslutad. Länsförsäkringar betalar dröjsmålsränta enligt räntelagen om utbetalning görs senare än en månad efter fullständiga handlingar inkommit eller efter avslutad utredning. Dröjsmålsränta betalas inte ut om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet för det år när utbetalning sker. 7.4 Force majeure Länsförsäkringar är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjts på grund av krig eller politiska oroligheter, befintliga eller nya lagar, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. 7 (8)

8 8 Personuppgiftslagen De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med Personuppgiftslagens regler. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan även inhämtas från annat bolag inom länsförsäkringsgruppen samt från arbetsgivare eller annan. Länsförsäkringar kan även komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar behandlar vissa personuppgifter om dig, som kund samt om till exempel försäkrade, medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom exempelvis namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. Uppgifterna kan uppdateras genom externa register, till exempel SPAR. Uppgifterna används för att ge en helhetsbild av ditt engagemang som du har inom länsförsäkringsgruppen samt för att Länsförsäkringar ska kunna teckna och fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter samt framställa rättsliga anspråk, ge en god service, marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser samt i övrigt kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom länsförsäkringsgruppen men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med, såväl inom som utom EU- och EES-området, exempelvis återförsäkringsgivare, samt myndigheter i de fall skyldighet föreligger enligt lag. Vidare kan uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav lämnas ut till personer som du har hushållsgemenskap med. Personuppgiftsansvarig är Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag. Som fysisk person har du rätt att genom en skriftlig ansökan en gång om året, kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig samt skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. 9 Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig försäkringsbolagen av ett för försäkringsbranschen gemensamt skaderegister. Registret används i samband med skadereglering. Personuppgiftsansvarig för GSR är Sveriges Försäkringsförbund. När en skada anmäls till försäkringsbolaget, anmäls denna (skadetyp, skadedatum, skade-, organisations- och personnummer) även för registrering i GSR. Det innebär att Länsförsäkringar får reda på om någon skada tidigare anmälts hos annat försäkringsbolag. 10 Vart du kan vända dig om du är missnöjd med Länsförsäkringars bedömning Den som är missnöjd med Länsförsäkringars beslut i frågor som rör försäkringen kan: Begära omprövning av beslutet. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om nya omständigheter tillkommit eller om vi missförstått varandra. Begäran sänds till den handläggare som beslutat i ärendet. Vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, telefonnummer Besöksadress: Teknologgatan 8 C. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte ärenden som rör rent medicinska frågor, där särskild medicinsk kunskap krävs (till exempel bedömning av invaliditetsgraden). Sådana ärenden prövas i stället av: Personförsäkringsnämnden, Box 24067, Stockholm, telefonnummer: Besöksadress: Karlavägen 108. Väcka talan mot Länsförsäkringar vid allmän domstol. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla även vid tvist med försäkringsbolaget. Särskild klagomålsansvarig är anmäld till Finansinspektionen. Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas dessutom av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm, telefonnummer Besöksadress: Karlavägen 108. Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun Kollektivavtalsskyldighet Tvist om kollektivavtalsskyldighet för arbetsgivaren att teckna TGL ska handläggas enligt gällande förhandlingsordning för de avtalsslutande parterna. 8 (8)

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet Gäller försäkringar tecknade fr o m 2007-01-01. 1. Inledande

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Bao

Tjänstegrupplivförsäkring Bao Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring Bao Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2010 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor TGL 650:1 Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganistation FAO och Försäkringstjänstemannaförbundet FTF, Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen. Villkor

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen. Villkor Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2018-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) TLV50019.indd 17 2015-03-16 15:17:22

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 3 A.3 När skada inträffat... 5 A.4 Fortsatt skydd när försäkringen upphör... 5 B.1 Baslivförsäkring...

Läs mer

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från Villkor LRF Baslivförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet... 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar... 3 A.3 Vem

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Villkor för Försäkrad Familj Gäller från

Villkor för Försäkrad Familj Gäller från Villkor för Försäkrad Familj Gäller från 2006-06-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet.............................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2 1.2 Försäkrad..................................................2

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Välkommen till Euro Accident. I denna förköpsinformation hittar du en kortfattad

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 4 A.3 Premieinbetalning... 5 A.4 När skada inträffat... 6 A.5 Fortsatt skydd när försäkringen upphör...

Läs mer

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde

Läs mer

TGL INNEHÅLL. 1 1 Allmänt Allmänt om TGL Försäkringsavtal Anmälan vid kollektivavtal om TGL... 2

TGL INNEHÅLL. 1 1 Allmänt Allmänt om TGL Försäkringsavtal Anmälan vid kollektivavtal om TGL... 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL! Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK! Gäller tillsvidare fr o m [2018-06-01] INNEHÅLL 1 1 Allmänt... 1 2 2 Allmänt om TGL... 1 3 3 Försäkringsavtal...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring BAO

Tjänstegrupplivförsäkring BAO Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring BAO Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Utan kollektivavtal Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 Tjänstegrupplivförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK försäkringsvillkor 2010 A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Tillämplighet a. Dessa försäkringsvillkor gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Allmänt om TGL 3 3 Försäkringsavtal 3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL 3 5 Försäkringstagare

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2

Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2 Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2 Villkor 2018-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring av avtalet och ansvarsinträde

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna. Villkor

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna. Villkor Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2017-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde

Läs mer

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 maj 2010 1 Alecta 1 Allmänt Dessa försäkringsvillkor gäller för försäkringar som är utformade enligt överenskommelsen

Läs mer

Villkor för Försäkrad Familj

Villkor för Försäkrad Familj Villkor för Försäkrad Familj Gäller från 2012-12-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Förmånstagare 2 2 Försäkringsavtalet... 2 2.1 Försäkringsgivare... 2 2.2

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om ditt sparande i Försäkrad Pension Privat. Där har vi formulerat de regler som gäller för din försäkring. Det är

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Skandia Tjänstegrupplivförsäkring. Villkor

Skandia Tjänstegrupplivförsäkring. Villkor Skandia Tjänstegrupplivförsäkring Villkor 2018-01-01 Innehåll A. Gruppavtal, försäkringsavtal, premiebetalning m.m. 1. Gruppavtalet och försäkringsavtalet 2. Försäkringstagare, försäkrad och gruppmedlem

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P gäller från 1 januari 2011 enligt kollektivavtal mellan å ena sidan almega tjänsteförbunden branschstyrelse kommunikation och å andra sidan seko, fackförbundet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Allmänna bestämmelser 3 1. rätt att ansöka om försäkring 3 2. när

Läs mer

Villkor för Kapitalpension Gäller från

Villkor för Kapitalpension Gäller från Villkor för Kapitalpension Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet.............................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2 1.2 Försäkrad..................................................2

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade 2018-05-25) 2 Dessa försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...3 DEFINITIONER...3 UNDANTAG FRÅN VISST VILLKOR I AVTALET...4 2 KAP TGL-FK-SKYDD...4 TGL-FK-FÖRMÅNER...4

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2012-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Försäkrad... 2 1.3 Medförsäkrade... 2 1.4 Förmånstagare... 2 1.5

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen...3 2. Försäkringens omfattning...5 3. Så bestäms

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION (FAO) OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET (FTF)/JUSEK/CIVILEKONOMERNAS

Läs mer

De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens

De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (till exempel bedömning av invaliditetsgraden). Sådana ärenden prövas i stället av: Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20. Besöksadress: Karlavägen 108. Du kan även

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta Gäller från och med 1 juni 2018 Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2. Försäkringsförmåner

Läs mer

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL, tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243. TGL

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5)

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) Ansökan Ansökan om ändring Org.nr UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Adress Telefax (inkl. riktnr) Postnummer Ort Driftställe/Land 1 Kontaktperson

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen...3 2. Försäkringens omfattning...5 3. Så bestäms

Läs mer

TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING

TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING Utgivna i juni 2015 Information om AFA Försäkrings behandling av personuppgifter Personuppgiftslagen avser att skydda individers

Läs mer

Villkor för Försäkrad Familj

Villkor för Försäkrad Familj Villkor för Försäkrad Familj Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Förmånstagare 2 2 Försäkringsavtalet... 2 2.1 Försäkringsgivare... 2 2.2

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1)

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1) ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN Å ENA SIDAN ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCHSTYRELSE KOMMUNIKATION OCH Å ANDRA SIDAN

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Icke kollektiva Gäller från 1 april 2010 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 7 A.1 Gruppavtal och Gruppförsäkringsplan... 7 A.2 Avtal om TGL... 7

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

rätt att få och som är nyttig att känna till inför anslutningen och under försäkringsti

rätt att få och som är nyttig att känna till inför anslutningen och under försäkringsti Förköpsinformation Movestics TGL ej kollektivavtalad Detta material innehåller information om tjänstegrupplivförsäkringen ringen (TGL) som du enligt lag har rätt att få och som är nyttig att känna till

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION (FAO) OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET (FTF)/JUSEK/CIVILEKONOMERNAS

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation RISKFÖRSÄKRINGAR Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen SJUKDOM DÖDSFALL Förköpsinformationen

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer