Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna. Villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna. Villkor"

Transkript

1 Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor

2 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde 2. Försäkringstagare försäkrad 3. Om verksamheten upphör 4. Försäkringspremie 5. Överskott 6. Premiebefrielse B. Försäkringens giltighet 1. Oriktiga uppgifter 2. När medarbetare/beslutsfattare är TGL-försäkrad 3. Tjänstgöring utomlands 4. När TGL inte gäller under anställningen 5. När försäkringen upphör att gälla 6. Begränsningar i försäkringens giltighet C. Försäkringsförmånerna 1. Försäkringsbeloppens storlek 2. Samordning av försäkringsbelopp 3. Generellt förmånstagarförordnande 4. Särskilt förmånstagarförordnande 5. Avstå sin rätt som förmånstagare 6. Efterskydd vid arbetslöshet m.m. 7. Efterskydd i annat fall D. Allmänt 1. Överlåtelse 2. Pantsättning 3. Åtgärder vid anspråk på ersättning 4. Utbetalning och räntebestämmelser 5. Registrering av anmälda skador i gemensamt skadeanmälningsregister GSR 6. Frivillig fortsättningsförsäkring för tidigare TGL-försäkrade 7. Tvister 8. Hur kontaktas Skandia? Om dina personuppgifter 2

3 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en kapitalförsäkring för dödsfall utan sparande, som meddelas enligt kollektivavtal mellan Sinf och Ledarna. Försäkringsgivare är Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, fortsättningsvis benämnt Skandia. Dessa villkor gäller från och med 1 januari Vid upprättande och förvaltning av försäkringsavtal följer Skandia även de försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag, som bestämts enligt reglerna i försäkringsrörelselagen. För försäkringsavtal gäller dessutom i tillämpliga delar bestämmelserna i S-planen mellan Sinf och Ledarna om TGL, nedan kallad S-planen. försäkringsavtalslag och övrig svensk lag. Domstolsprövning av dessa villkor ska ske vid svensk domstol med tillämpning av svensk lag. A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde Arbetsgivare som enligt kollektivavtal mellan Sinf och Ledarna är skyldig att teckna TGL för alla sina anställda tjänstemän ska sluta ett försäkringsavtal om TGL med Skandia. Försäkringsavtalet har slutits i och med att Skandia skickat en avtalsbekräftelse för TGL till arbetsgivaren. Försäkringsavtalet gäller för ett kalenderår i taget. Om inte försäkringsavtalet sägs upp av någon av parterna förlängs det, på de villkor som Skandia anger, med ett år i taget. Ändring av försäkringsavtal Skandia har rätt att ändra försäkringsvillkoren och premierna. Om en ändring av villkoren sker tillämpas den från och med närmast följande årsförfallodag. Skandia ska meddela om ändringen senast då fakturan med krav på premien sänds ut. Skandia har även i övrigt rätt att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. Detsamma gäller om försäkringstagaren grovt åsidosatt sina plikter eller det annars finns särskilda skäl för en ändring. En sådan ändring börjar gälla efter att Skandia sänt meddelande om de nya villkoren, eller vid den tidpunkt som följer av lag. En ändring till de försäkrades nackdel får dock göras endast med godkännande av Sinf och Ledarna. Underrättelseskyldighet för försäkringstagare Arbetsgivaren ansvarar för att till försäkringsgivaren anmäla händelser som påverkar rätten till förmåner enligt S-planen. Med det menas att omgående anmäla personalförändringar såsom nyanställningar, tjänstledighet, avanmälningar m.m. Arbetsgivaren ansvarar dessutom för att meddela försäkringsgivaren ändring som berör arbetsgivaren som juridisk person såsom ändring av firma, adressändring, försättande i likvidation samt i övrigt händelser som påverkar avtalet mellan arbetsgivare och försäkringsgivare. Tiden för Skandias ansvar Om det av ansökningshandlingarna inte framgår att Skandias ansvar ska inträda vid någon annan tidpunkt, räknas tiden för Skandias ansvar från och med den dag då arbetsgivaren blev bunden av kollektivavtalet eller den dag som anges i kollektivavtalet. Ansvaret inträder dock tidigast från och med den dag Skandia har mottagit fullständiga ansökningshandlingar förutsatt att den som ska försäkras är arbetsför i sin anställning vid tidpunkten för ansökan. 2. Försäkringstagare försäkrad Arbetsgivaren är försäkringstagare. Försäkrade är s.k. medarbetare. S.k. beslutsfattare är också försäkrad, om denne inte är undantagen från S-planen. Medarbetare Med medarbetare avses hos arbetsgivaren anställd tjänsteman för vilken arbetsgivaren har tecknat avtal med Ledarna om förmåner enligt S-planen. Beslutsfattare Med beslutsfattare avses VD Företagare Med företagare avses i enskild firma: den enskilde i enkelt bolag och handelsbolag: samtliga bolagsmän i kommanditbolag: komplementären i aktiebolag, aktieägare, som ensam eller sammanräknad med annan aktieägare, som är make, registrerad partner, sambo, föräldrar eller barn till företagaren äger minst en tredjedel av aktierna i bolaget. När det gäller rätten att förordna förmånstagare eller rätten till försäkringsersättning i övrigt ska dock varje försäkrad anses som försäkringstagare. 3. Om verksamheten upphör Upphör företagare med sin verksamhet upphör försäkringsavtalet om TGL. Fortsättningsförsäkring kan tecknas av de tidigare TGL-försäkrade enligt punkt D 6. Detsamma gäller om företagaren upphör med att vara verksam i företaget. 4. Försäkringspremie Försäkringspremien beräknas för ett kalenderår i sänder. Premien betalas av arbetsgivaren. Förfallodagen för den första premieperioden är tidigast 14 dagar från den dag då Skandia skickade ett krav på premien. Förfallodagen för senare premieperioder är tidigast en månad från den dag då Skandia skickade ett krav på premien. Beroende på hur många TGL-försäkrade arbetsgivaren har kan tre olika aviseringsperioder ha avtalats: tolv månader, sex månader eller varje månad. Arbetsgivaren ansvarar själv för att inte ingå avtal om tjänstegrupplivförsäkring hos fler försäkringsgivare för samma försäkrade. Om premie inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse kan Skandia säga upp försäkringsavtalet för upphörande i förtid, d.v.s under det löpande kalenderåret, varvid uppsägningstiden vid dröjsmål med premie för 3

4 senare premieperiod än den första ska vara minst en månad räknat från det att Skandia avsände uppsägningen till arbetsgivaren. Återbetalning av premie Premie som har betalats in för en person som inte längre tillhör gruppen återbetalas för högst 1 år bakåt i tiden räknat från den dag Skandia har tagit emot begäran om återbetalning. Premier som inte sammanlagt uppgår till 50 kronor återbetalas inte. 5. Överskott Överskott uppkommer i Skandias rörelse om det verkliga utfallet vid förvaltningen av försäkringen blir gynnsammare än vad som antagits vid beräkning av premien. Antagandena avser bl.a. avkastning, omkostnader och dödlighet. Överskott som uppkommer inom denna försäkring enligt ovan används i första hand för att efter inträffade dödsfall värdesäkra försäkringsbeloppen genom anknytning till prisbasbeloppet. Anpassningen sker den 1 januari varje år. Överskott som inte tas i anspråk för värdesäkring kan också används för att sänka premien. Närmare bestämmelser för beräkning och fördelning av överskottet finns i Skandias försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag. 6. Premiebefrielse Premiebefrielse innebär att Skandia, istället för försäkringstagaren, betalar premien för försäkringen under den tid premiebefrielse gäller. Arbetsgivaren premiebefrias för den försäkrade när denne uppbär ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller sjukersättning till minst 25 procent och nedsatt arbetsförmåga förelegat i minst 90 dagar i följd. Nedsatt arbetsförmåga ska ha uppkommit under försäkringstiden i Skandia. Nedsatt arbetsförmåga som har uppkommit dessförinnan måste ha ökat med minst 25 procent under försäkringstiden i Skandia. En premiebefriad försäkring gäller så länge nedsatt arbetsförmåga består, dock längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Finns överenskommelse om tidigare pensionsålder än 65 år erhålls rätt till premiebefrielse längst till och med månaden den försäkrade uppnår den överenskomna pensionsåldern. En premiebefriad försäkring gäller även om den försäkrades anställning upphör. Nedsatt arbetsförmåga som medför premiebefrielse anmäls till Skandia på sätt Skandia anvisar. När Skandia så begär ska arbetsgivaren och, då företagare tecknat försäkring för egen del, företagaren utan kostnad för Skandia, till Skandia inge samtliga de handlingar rörande arbetsoförmågan som Skandia begär för att Skandia ska kunna bedöma rätten till premiebefrielse. Försäkringen blir premiebefriad från och med månaden efter det att rätt till premiebefrielse inträtt. Premiebefrielse upphör den första i månaden efter det att rätten till premiebefrielse har upphört. B. Försäkringens giltighet 1. Oriktiga uppgifter Har arbetsgivaren eller den försäkrade lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter som är av betydelse för att bedöma försäkringsrisken, kan det bl. a. medföra försäkringens ogiltighet enligt försäkringsavtalslagens bestämmelser. Skandia äger härvid rätt att mot den försäkrade åberopa att även någon annan än denne själv t.ex. den försäkrades arbetsgivare har eftersatt sin upplysningsplikt eller haft vetskap om detta. Lämnar inte arbetsgivaren uppgifter om antalet försäkrade eller andra efterfrågade uppgifter till Skandia eller är uppgifterna uppenbart felaktiga, äger Skandia fastställa premien med ledning av vad som för Skandia är känt om arbetsgivarens rörelse. 2. När medarbetare och beslutsfattare är TGL-försäkrad TGL gäller så länge medarbetarens anställning består i företaget, dock tidigast från och med månaden efter den under vilken han fyllt 18 år och längst till 65 års ålder. För den som kvarstår i anställningen hos samma arbetsgivare efter 65 år fortsätter TGL att gälla, dock längst t.o.m månaden innan medarbetaren fyller 70 år. Motsvarande åldersgränser gäller för beslutsfattarna. Vid beslut om sjukersättning gäller TGL fram till ordinarie pensionsålder 65 år, vilket innebär att försäkringen gäller längst till och med månaden före den under vilken han fyller 65 år. Tillsvidare- eller provanställd medarbetare Medarbetare med minst åtta timmars arbetstid per vecka Rätt till TGL förmåner, enligt villkoren, tillgodoräknas medarbetare från anställningsdagen Medarbetare med mindre än åtta timmars arbetstid per vecka omfattas inte av TGL-förmåner. Visstidsanställd medarbetare Medarbetare med en vid anställningstidpunkten överenskommen anställningstid längre än tre månader och en avtalad arbetstid om minst åtta timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad omfattas av TGL-förmåner. Definition av begreppet att vara arbetsför i sin anställning Med att vara arbetsför menas att den anställde, beträffande den arbetstid som enligt punkt B 2 krävs för att omfattas av TGL, kan fullgöra sitt arbete utan inskränkningar. Beträffande den arbetstid som således ligger till grund för försäkringsskyddet får den anställde inte ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren eller utbetalning från Försäkringskassan. Med utbetalning från Försäkringskassan avses sjukersättning, aktivitetsersättning, sjukpenning, vilande ersättning eller annan motsvarande ersättning. Den som ska försäkras kan vara lönebidragsanställd. 4

5 3. Tjänstgöring utomlands Vid utlandstjänstgöring gäller TGL-försäkringen medarbetare och beslutsfattare utomlands med vissa inskränkningar, se punkt B 5, under förutsättning att premien betalas. En medarbetare som befunnit sig i tjänst utomlands enligt kriterierna ovan mer än 12 månader vid kollektivavtalstidpunkten, beviljas ej TGL. När utlandstjänstgöringen avslutas och tjänsten återtas i Sverige krävs att medarbetaren lämnar en hälsodeklaration, i enlighet med vid var tidpunkt gällande regelverk för hälsoprövning hos försäkringsgivaren för individuellt tecknad försäkring, samt får den beviljad för att omfattas av TGL. 4. När TGL inte gäller under anställningen TGL gäller inte under anställning vid grundutbildning som värnpliktig tjänstledighet på grund av lagstadgad ledighet för utbildning se dock punkt C 6 och C 7, Efterskydd. Vid annan tjänstledighet gäller TGL så länge anställningen består. 5. När försäkringen upphör att gälla Försäkringen upphör att gälla när den försäkrade arbetar mindre än 8 timmar/vecka i genomsnitt under en månad den försäkrade inte längre är anställd/arbetar i företa get 1) 2) den försäkrade uppnår sin pensionsålder, se dock punkt B 21) en uppsägning av försäkringsavtalet har trätt i kraft. 1) Har den försäkrade pensionerats enligt särskild överenskommelse med arbetsgivaren och särskild premie betalats, gäller TGL så lång tid premien avser, dock längst till och med månaden före den månad ordinarie pensionsålder inträder. 2) I vissa fall gäller försäkringen även efter det anställningen upphört så kallat efterskydd, se punkterna C 6 och C Begränsningar i försäkringens giltighet Krigsförhållanden i Sverige Vid krigsförhållanden i Sverige gäller särskild lagstiftning. Det innebär bland annat att Skandia har rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie) för försäkring som omfattas av krigsansvarighet. Försäkringen gäller inte för nedsatt arbetsförmåga som inträffar medan krigsförhållanden råder i Sverige, om den nedsatta arbetsförmågan kan anses vara beroende av krigsförhållandena. Försäkringen gäller inte heller för nedsatt arbetsförmåga som inträffar inom ett år efter krigsförhållandenas upphörande och som kan anses vara beroende av krigsförhållandena. Deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utanför Sverige Försäkringen gäller inte dödsfall eller nedsatt arbetsförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige eller politiska oroligheter utanför Sverige dödsfall eller nedsatt arbetsförmåga som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Deltagande i militär fredsbevarande verksamhet i FN:s regi räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Vistelse utanför Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Vistas den försäkrade utanför Sverige i område där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder, (som inte sammanhänger med krigsliknande tillstånd i Sverige) men utan att själv delta gäller följande. Var försäkringen redan tecknad och det inte har förflutit tre år från det försäkringen trädde i kraft gäller inte försäkringen vid dödsfall eller nedsatt arbetsförmåga. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller nedsatt arbetsförmåga som inträffar inom ett år efter sådan vistelses slut och som kan anses vara beroende på kriget eller oroligheterna. Utbryter kriget eller oroligheterna när den försäkrade redan vistas i området gäller inte inskränkningen under de tre första månaderna därefter. Inskränkningarna gäller inte om vistelsen i området föranleddes av utlandstjänstgöring under vilken den försäkrade omfattas av Avtal om social trygghet vid utlandstjänstgöring träffat mellan Sinf-Ledarna. C. Försäkringsförmånerna 1. Försäkringsbeloppens storlek Det prisbasbelopp som används vid beräkning av försäkringsbeloppens storlek är prisbasbeloppet framräknat enligt socialförsäkringsbalken det år dödsfallet inträffar. Avlider den försäkrade betalas TGL ut enligt följande: A. Grundbelopp Helt grundbelopp betalas ut enligt tabellen nedan till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid om minst 8 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Se punkt B 2. Har den försäkrade vid dödsfall fyllt Prisbasbelopp 18 men ej 55 år 6,00 55 men ej 56 år 5,50 56 men ej 57 år 5,00 57 men ej 58 år 4,50 58 men ej 59 år 4,00 59 men ej 60 år 3,50 60 men ej 61 år 3,00 61 men ej 62 år 2,50 62 men ej 63 år 2,00 63 men ej 64 år 1,50 64 men ej 70 år 1,00 5

6 Efterlämnar medarbetaren arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte fyllt 17 år, är grundbeloppet oavsett medarbetarens ålder alltid sex prisbasbelopp. B. Barntillägg Efterlämnar medarbetaren arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 20 år, betalas ett tillägg ut för varje sådant barn. Barnets ålder Antal prisbasvid dödsfallet belopp per barn Ej fyllt 17 år 2,00 Fyllt 17 men ej 19 år 1,50 Fyllt 19 men ej 20 år 1,00 C. Begravningshjälp Vid medarbetares dödsfall erhåller dödsboet ett halvt prisbasbelopp i begravningshjälp. 2. Samordning av försäkringsbelopp Har den försäkrade haft två eller flera anställningar eller anställning och egen rörelse som vardera ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor, betalas försäkringsbelopp ut från endast en av försäkringarna ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor och annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, betalas försäkringsbelopp ut från den av för säkringarna som ger den högsta ersättningen. (Exempel på sådan försäkring är försäkring i AFA Livförsäkring, KPA Livförsäkring och Statens Pensionsverk.) Har arbetsgivaren för samma anställd tecknat flera TGLförsäkringar enligt dessa villkor eller TGL och annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, samordnas utbetalning av försäkringsbeloppet enligt det som gäller när en försäkrad har flera anställningar. Samordning av försäkringsbeloppen från TGL enligt dessa försäkringsvillkor och andra tjänstegrupplivförsäkringar sker på sätt som försäkringsbolagen bestämmer. Reglerna för samordning gäller även vid utlandstjänstgöring. Samordning sker genom förfrågan till ett gemensamt register för försäkringsgivare som meddelar TGL. Registret förvaltas av Collectum AB. 3. Generellt förmånstagarförordnande Det förmånstagarförordnande som redovisas i denna punkt gäller om den försäkrade inte har anmält något annat förordnande på det sätt som anges i punkt C 4. Förmånstagare till grundbeloppet är: 1. make/registrerad partner, sambo enligt sambolagen 2. den försäkrades arvsberättigade barn. Den försäkrades barnbarn kan inte inträda i arvsberättigat barns ställe såsom förmånstagare. Make/maka/registrerad partner Med make/maka avses den person med vilken den försäkrade var gift vid tidpunkten för dödsfallet. Med registrerad partner avses den med vilken den försäkrade var registrerad partner med vid dödsfallet. Upplösande av äktenskapet/registrerat partnerskap Förordnande till make/maka alternativt registrerad partner ska anses vara förfallet om dom om äktenskapsskillnad alternativ dom om upplösning av partnerskap vunnit laga kraft. Sambo Med sambo avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande under äktenskapsliknande former och har gemensamt hushåll under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner. Barntillägg Förmånstagare till varje barntillägg är det barn tillägget avser. Barn Med barn avses försäkrads barn, som enligt lag har arvsrätt efter denna. I avlidet barns ställe inträder dess avkomlingar. Med barn avses även adoptivbarn och dess avkomlingar, men inte styvbarn eller fosterbarn. Försäkringsbeloppet fördelas efter arvsrättens regler. 4. Särskilt förmånstagarförordnande Medarbetaren och beslutsfattaren kan skriva ett särskilt förmånstagarförordnande än det som är angivet i punkt C 3. Förordnandet ska skrivas enligt de regler som gäller för k-skattad försäkring dock inte till juridisk person. Förordnandet ska göras skriftligen på av Skandia godkänd blankett Ändrat förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring och skickas in till Skandia. Testamente eller liknande viljeyttring är inte ett förmånstagarförordnande. Har ett förordnande gjorts i enlighet med denna punkt, gäller det så länge anställningen består. Byter den försäkrade anställning, gäller förordnandet förutsatt att den nya anställningen är inom det sakliga tillämpningsområdet för Sinf och Ledarna:s avtal om TGL, börjar i anslutning till att den försäkrade slutade sin tidigare anställning och det sker innan någon eller båda typerna av efterskydd enligt punkterna C 6 och C 7 upphör att gälla. Uppfylls inte de ovan angivna kraven förfaller det av den försäkrade skrivna förordnandet. 5. Avstå sin rätt som förmånstagare Förmånstagaren kan skriftligen till Skandia förklara sig avstå helt eller delvis sin rätt som förmånstagare till det försäkringsbelopp som ska betalas ut. Har ett avstående gjorts och det kommer att saknas förmånstagare, inträder åter den som har avstått sin rätt som förmånstagare. 6

7 6. Efterskydd vid arbetslöshet m.m. TGL fortsätter att gälla efterskydd om den försäkrade blivit arbetslös och står till den svenska arbetsmarknadens förfogande på sätt som krävs för att erhålla dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. Även den som är arbetssökande i annan EU-stat på sätt som krävs för att erhålla dagpenning från arbetslöshetskassan eller enligt lagen om kontant arbetsmarknadsstöd anses stå till arbetsmarknadens förfogande, dock längst i tre månader. Arbetslöshet kan styrkas genom intyg från offentlig arbetsförmedling, annan arbetsförmedling eller erkänd arbetslöshetskassa. Med att stå till arbetsmarknadens förfogande söka arbete menas också att med omskolningsbidrag genomgå av myndighet anordnad omskolning till ny yrkesverksamhet uppbära studiemedel eller studiestöd. Vidare gäller efterskyddet om man erhållit ny anställning utan TGL eller tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner erhållit tjänstledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och uppbär studiemedel eller studiestöd. Efterskyddets längd Efterskyddet gäller under lika lång tid som den försäkrade varit TGL-försäkrad under de senaste 24 månaderna före anställningens upphörande eller tjänstledighetens längd enligt ovan inträtt. Blir den försäkrade arbetsoförmögen under tiden för efterskyddet, förlängs efterskyddet med lika många dagar som arbetsoförmågan varar. När efterskyddet upphör Efterskyddet gäller som längst till utgången av månaden innan den försäkrade uppnår 65 års ålder. Har den försäkrade en pensionsålder lägre än 65 år, gäller efterskyddet längst till utgången av månaden pensionsåldern uppnås. Tillfälligt arbete I de fall den som omfattas av efterskydd enligt denna punkt erhåller ett tillfälligt arbete under tre månader och sedan blir arbetslös, berörs inte eventuellt kvarvarande efterskyddstid. Eventuellt kvarvarande efterskyddstid gäller från det personen åter blivit arbetslös. Efterskydd enligt denna punkt upphör om den försäkrade bosätter sig utomlands. Efterskydd enligt denna punkt gäller inte för beslutsfattare. 7. Efterskydd i annat fall När TGL inte längre gäller på grund av att anställningen för medarbetare har upphört fortsätter försäkringsskyddet att gälla efter det efterskyddet i punkt C 6 upphört. Efterskydd enligt denna punkt gäller även om efterskydd enligt punkt C 6 inte gäller. Försäkringsskyddet gäller i tre månader. Blir den försäkrade arbetsoförmögen, förlängs efterskyddet med lika många dagar som arbetsoförmågan varar. Efterskyddet gäller längst till utgången av månaden innan den försäkrade uppnår 65 års ålder. Har den försäkrade en pensionsålder lägre än 65 år, gäller efterskyddet längst till utgången av månaden pensionsåldern uppnås. Efterskyddet enligt denna punkt upphör om den försäkrade bosätter sig utomlands. D. Allmänt 1. Överlåtelse TGL får inte överlåtas. 2. Pantsättning TGL kan pantsättas. 3. Åtgärder vid anspråk på ersättning Skriftlig anmälan ska alltid göras till Skandia så snart detta är möjligt. För utbetalning på grund av dödsfall eller för premiebefrielse ska de handlingar och övriga upplysningar som Skandia anser vara av betydelse för bedömning av sin ansvarighet anskaffas och insändas utan kostnad för Skandia. Om begärda handlingar och övriga upplysningar inte inkommer till Skandia kan det medföra att rätten till ersättning inte kan bedömas. Ersättning kan i sådant fall inte utbetalas. Skandia kan föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Sådan särskild undersökning och för denna nödvändiga resor bekostas av Skandia. Medgivande för Skandia att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om Skandia begär det. Inhämtar Skandia efter sådant medgivande upplysningar börjar månadsfristen enligt punkten D 4 att löpa först när Skandia har erhållit begärda upplysningar. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att den försäkrade snarast anlitar behörig läkare, under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn, iakttar läkarens föreskrifter och följer Skandias anvisningar. Blanketter för skadeanmälan kan rekvireras från Skandia. 4. Utbetalning och räntebestämmelser Utbetalning av försäkringsersättning ska ske senast en månad efter det att rätten till ersättningen har inträtt och sådan utredning som skäligen kan begäras för att fastställa betalningsskyldigheten och mot vem denna ska fullgöras har lagts fram för Skandia. Om det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, behöver utbetalning dock inte ske förrän en månad förflutit efter det att sådan utredning avslutats. Utredningen ska bedrivas skyndsamt. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar Skandia dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta betalas inte om den sammanlagda räntegottgörelsen för försäkringsbelopp som hänför sig till ett och samma försäkringsfall skulle understiga en halv procent av prisbas- 7

8 beloppet enligt AFL för det år då utbetalning sker. Skandia ansvarar inte för förlust som utöver detta kan uppstå om utredning av försäkringsfall eller utbetalning av försäkringsbelopp fördröjs. 5. Registrering av anmälda skador i gemensamt skadeanmälningsregister GSR Skandia äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. 6. Frivillig fortsättningsförsäkring för tidigare TGL-försäkrad Upphör TGL att gälla och den försäkrade inte omfattas av annan tjänstegrupplivförsäkring med liknande förmåner, har denne enligt av Skandia fastställda regler rätt att utan hälsoprövning teckna fortsättningsförsäkring. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom den tid efterskydd gäller enligt punkt C 6 och/eller punkt C 7. Det innebär bl.a. att rätten att teckna fortsättningsförsäkring upphör fr.o.m. den månad under vilken den försäkrade fyller 65 år. 7. Tvister En särskild nämnd S-nämnden svarar för tolkning och tillämpning av kollektivavtalet om S-planen. Vid tvist om tolkning eller tillämpning av detta försäkringsvillkor, innefattande tolkning av villkor eller bestämmelser i S-planen, kan Skandia, om Skandia så önskar, vända sig till S-nämnden för ett rådgivande yttrande. Hantering av klagomål Vid klagomål ska i första hand den person som handlagt ärendet kontaktas, eller Skandias kundservice. Efter Skandias beslut kan Skandias klagomålsutredare pröva ärendet och granska handläggning och beslut i olika frågor. Ärenden som önskas prövade av Skandias klagomålsutredare lämnas skriftligt via mejl till klagomal@skandia.se eller via brev till Skandia, Klagomål, R809, Stockholm. Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumentverket ger allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor. Det finns möjlighet att även få saken prövad genom en alternativ tvistlösningsnämnd. En tvist som gäller försäkring kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden och om det handlar om försäkringsmedicinska frågor, av Personförsäkringsnämnden. Om tvisten rör en produkt eller tjänst som är köpt online finns även möjligheten att lämna in klagomålet via EU:s plattform för tvistlösning online. Via plattformen vidarebefordras klagomålet till den valda alternativa tvistlösningsnämnden och hela processen hanteras online via plattformen. En tvist kan också prövas av allmän domstol. Finns en rättsskyddsförsäkring, vilket ofta ingår i hemförsäkringen, kan denna försäkring ofta ersätta advokatkostnader. Allmänna reklamationsnämnden Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm Postadress: Box 174, Stockholm Telefon: Personförsäkringsnämnden Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm Postadress: Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, Stockholm Telefon: Eu:s plattform för tvistlösning online Webbplats: Hos kundservice och på klagomal finns ytterligare information om andra vägar för prövning. 8. Hur kontaktas Skandia? Vid skadereglering Postadress: Skandia, Dokumenthantering R802, Stockholm Telefon: Mejladress: tgl@skandia.se Blanketter och ytterligare information om TGL finns på skandia.se/tgl. Om dina personuppgifter Hur vi hanterar dina personuppgifter beror på vilka produkter du har hos oss. Det kan handla om uppgifter som du lämnar till oss för din egen eller för någon annans räkning när du öppnar ett konto eller ansöker om en försäkring, eller som du lämnar under affärsförbindelsens gång. Ibland behöver vi även behandla information om din hälsa, fackliga tillhörighet eller privatekonomi, för att kunna bedöma om du till exempel kan få en viss försäkring eller ett lån. All information behandlas konfidentiellt och skyddas med tekniska lösningar och höga krav på våra medarbetare. Din personliga integritet är viktig för oss. Vi samlar inte in fler uppgifter om dig än vad som behövs och behandlar dem bara om vi har rätt till det. På hittar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du utövar dina rättigheter. PL-90462:12 (maj 2018) / STRÖMBERG 8 Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Säte: Stockholm Org.nr:

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen. Villkor

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen. Villkor Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2018-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2

Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2 Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2 Villkor 2018-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring av avtalet och ansvarsinträde

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde

Läs mer

Skandia Tjänstegrupplivförsäkring. Villkor

Skandia Tjänstegrupplivförsäkring. Villkor Skandia Tjänstegrupplivförsäkring Villkor 2018-01-01 Innehåll A. Gruppavtal, försäkringsavtal, premiebetalning m.m. 1. Gruppavtalet och försäkringsavtalet 2. Försäkringstagare, försäkrad och gruppmedlem

Läs mer

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet Gäller försäkringar tecknade fr o m 2007-01-01. 1. Inledande

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Bao

Tjänstegrupplivförsäkring Bao Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring Bao Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur försäkringen

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) TLV50019.indd 17 2015-03-16 15:17:22

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

TGL INNEHÅLL. 1 1 Allmänt Allmänt om TGL Försäkringsavtal Anmälan vid kollektivavtal om TGL... 2

TGL INNEHÅLL. 1 1 Allmänt Allmänt om TGL Försäkringsavtal Anmälan vid kollektivavtal om TGL... 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL! Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK! Gäller tillsvidare fr o m [2018-06-01] INNEHÅLL 1 1 Allmänt... 1 2 2 Allmänt om TGL... 1 3 3 Försäkringsavtal...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2010 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Utan kollektivavtal Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 Tjänstegrupplivförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie

Läs mer

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring TidningsUtgivarna (TU) och Svenska Journalistförbundet (SJF) Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 2 1.1 Försäkringstagare...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P gäller från 1 januari 2011 enligt kollektivavtal mellan å ena sidan almega tjänsteförbunden branschstyrelse kommunikation och å andra sidan seko, fackförbundet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring BAO

Tjänstegrupplivförsäkring BAO Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring BAO Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 maj 2010 1 Alecta 1 Allmänt Dessa försäkringsvillkor gäller för försäkringar som är utformade enligt överenskommelsen

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK försäkringsvillkor 2010 A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Tillämplighet a. Dessa försäkringsvillkor gäller

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Allmänt om TGL 3 3 Försäkringsavtal 3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL 3 5 Försäkringstagare

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Välkommen till Euro Accident. I denna förköpsinformation hittar du en kortfattad

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION (FAO) OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET (FTF)/JUSEK/CIVILEKONOMERNAS

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Livförsäkring. för dödsfall. Förköpsinformation

Livförsäkring. för dödsfall. Förköpsinformation Livförsäkring för dödsfall Förköpsinformation 2018-06-01 Innehåll Allmän information...3 Försäkringsgivare... 3 Försäkringsskydd... 3 Försäkringsavtalet... 3 Du väljer försäkringsbelopp... 4 När din livförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Allmänna bestämmelser 3 1. rätt att ansöka om försäkring 3 2. när

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade 2018-05-25) 2 Dessa försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1)

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1) ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN Å ENA SIDAN ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCHSTYRELSE KOMMUNIKATION OCH Å ANDRA SIDAN

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Individuell livförsäkring. Livförsäkring för dödsfall Allmänna försäkringsvillkor

Individuell livförsäkring. Livförsäkring för dödsfall Allmänna försäkringsvillkor Individuell livförsäkring Livförsäkring för dödsfall Allmänna försäkringsvillkor 2018-06-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 3 1. Allmänna bestämmelser 3 2. Försäkringstid 3 3. Skandias rätt att ändra villkoren

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION (FAO) OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET (FTF)/JUSEK/CIVILEKONOMERNAS

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen...3 2. Försäkringens omfattning...5 3. Så bestäms

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta Gäller från och med 1 juni 2018 Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2. Försäkringsförmåner

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696 22 92,

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...3 DEFINITIONER...3 UNDANTAG FRÅN VISST VILLKOR I AVTALET...4 2 KAP TGL-FK-SKYDD...4 TGL-FK-FÖRMÅNER...4

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Icke kollektiva Gäller från 1 april 2010 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 7 A.1 Gruppavtal och Gruppförsäkringsplan... 7 A.2 Avtal om TGL... 7

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen...3 2. Försäkringens omfattning...5 3. Så bestäms

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

rätt att få och som är nyttig att känna till inför anslutningen och under försäkringsti

rätt att få och som är nyttig att känna till inför anslutningen och under försäkringsti Förköpsinformation Movestics TGL ej kollektivavtalad Detta material innehåller information om tjänstegrupplivförsäkringen ringen (TGL) som du enligt lag har rätt att få och som är nyttig att känna till

Läs mer

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd Försäkringsvillkor Frivillig slutbetalning av familjeskydd Gäller från och med 1 februari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringsförmånerna 5 Utbetalningsbestämmelser 7 Premier och premiebetalning

Läs mer

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696 22 92,

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB Villkor år 2009 TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor TGL 650:1 Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganistation FAO och Försäkringstjänstemannaförbundet FTF, Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation RISKFÖRSÄKRINGAR Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen SJUKDOM DÖDSFALL Förköpsinformationen

Läs mer

Villkor. TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterade 2015-04-01)

Villkor. TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterade 2015-04-01) Villkor TGL 9,1 prisbas för företag utan kollektivavtal (Uppdaterade 2015-04-01) Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring med försäkrings 9,1 prisbas, nedan

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL, tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243. TGL

Läs mer

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Definitioner (a) Försäkringsbolag är Movestic Livförsäkring AB (Movestic) med organisationsnummer

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

Obligatorisk grupp livförsäkring

Obligatorisk grupp livförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Obligatorisk grupp livförsäkring FÖR ARBETSLÖSA MEDLEMMAR I UNIONEN FÖRSÄKRINGENS SYFTE Den obligatoriska grupplivförsäkringen för arbetslösa medlemmar i Unionen

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 4 A.3 Premieinbetalning... 5 A.4 När skada inträffat... 6 A.5 Fortsatt skydd när försäkringen upphör...

Läs mer