TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet"

Transkript

1 Villkor år 2010 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

2 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL, tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer Försäkringen är utformad i enlighet med överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK om ITP och TGL, nedan kallat Avtalet om TGL. Innehåll 0. Översikt 2 1. Försäkringsavtalet 3 2. Premier 8 3. Premiebefrielse 8 4. Försäkringens förmåner Förmånstagarförordnande Utbetalning Begränsningar i försäkringsgivarens ansvar Ordlista Är du inte nöjd? 20 Ordlista I villkoren finns ett antal fackord som inte förklaras där du finner dem i den löpande texten. Vi har samlat förklaringarna på ett ställe, i ordlistan i avsnitt 8. 2

3 1. Försäkringsavtalet TGL Tjänstegrupplivförsäkring Parter Förutsättningar Vem kan vara försäkringstagare? Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en kapitalförsäkring för dödsfall utan sparinslag, som meddelas enligt Avtalet om TGL. Parter är arbetsgivare som tecknat avtal om tjänstegrupplivförsäkring för sina anställda och Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, nedan kallat SEB Trygg Liv. Arbetsgivaren är försäkringstagare. Försäkrad är den anställde eller företagare som omfattas av försäkringen enligt nedan. Beträffande rätten till försäkringsförmåner ska den försäkrade betraktas som försäkringstagare. Rätten att i förekommande fall förordna förmånstagare tillkommer den försäkrade. Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skriftligen eller på annat sätt lämnat till SEB Trygg Liv. För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsbekräftelsen och de handlingar som hör till denna. Vidare gäller vad som anges i dessa villkor och i Avtalet om ITP och TGL. Försäkringsavtalet gäller till dess det skriftligen sagts upp av arbetsgivaren eller SEB Trygg Liv. Avtalet träder ur kraft tidigast vid utgången av månaden efter den månad då arbetsgivaren eller SEB Trygg Liv sagt upp avtalet. SEB Trygg Liv har rätt att säga upp försäkringsavtalet om arbetsgivaren inte betalat premien i rätt tid eller på annat sätt bryter mot försäkringsvillkoren. SEB Trygg Liv får dock inte säga upp försäkringsavtalet så länge arbetsgivaren, beträffande någon kategori av anställda, är bunden av kollektivavtal som medför att anställd omfattas av garantibestämmelsen i punkt 7 i TGL-avtalet. Försäkringen kan tecknas av arbetsgivare som är skyldig att teckna TGL för samtliga anställda tjänstemän enligt kollektivavtal eller s.k. hängavtal. 3

4 Företagare som bedriver aktiv verksamhet och kan jämställas med tjänsteman kan även teckna försäkringen för egen del. Detta gäller dock inte företagare med verksamhet inom näringsgrenarna jordbruk, skogsbruk (inklusive rennäring) eller fiske. Som företagare betraktas samtliga ägare i företag som inte är juridiska personer (enskild firma, enkelt bolag) samtliga ägare i handelsbolag komplementären i kommanditbolag anställd aktieägare i aktiebolag som ensam eller sammanräknat med annan aktieägare, som är make/ registrerad partner, föräldrar eller barn till företagaren, äger minst 1/3 av aktierna i bolaget. Tiden för SEB Trygg Livs ansvar Vem omfattas av försäkringen? SEB Trygg Livs ansvar inträder från och med den tidpunkt som framgår av försäkringsavtalet. Om garanti enligt punkt 7 i Avtalet om TGL gäller för någon anställd ska avtalet tecknas att gälla från och med den tidpunkt då garantin börjar gälla. I andra fall kan försäkringsavtalet tidigast gälla från den månad då anmälan kom in till SEB Trygg Liv. Försäkringen omfattar anställd eller företagare som arbetar minst åtta timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Vidare krävs att den anställde är fullt arbetsför. Anställd som inte är fullt arbetsför när arbetsgivaren tecknar avtal om TGL, omfattas av försäkringen när denne åter är fullt arbetsför. Anställd som är partiellt arbetsför i sin anställning ansluts till försäkringen med den arbetstid som motsvarar den faktiska arbetsförmågan, under förutsättning att denna minst motsvarar arbetstidskravet enligt ovan eller enligt tillämpligt kollektivavtal. Utsända arbetstagare Även arbetstagare som av arbetsgivaren är utsänd från Sverige för tjänstgöring utomlands omfattas av försäkringen om anställningen uppfyller de förutsättningar som gäller för att arbetstagaren ska kunna omfattas av Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring. 4

5 Motsvarande gäller företagare vid utlandstjänstgöring. Vid utlandsvistelse gäller dock vissa inskränkningar i försäkringen, se p 7 nedan. När är den anställde/ företagaren försäkrad? Vad är efterskydd? När gäller efterskydd? Förlängt efterskydd vid arbetslöshet TGL gäller så länge anställningen består eller företagaren arbetar i företaget, dock tidigast från och med månaden efter den månad den försäkrade fyller 18 år och längst till och med månaden före den månad då den försäkrade uppnår ordinarie pensionsålder. Försäkringen kan dock fortsätta gälla till och med månaden före den månad den försäkrade fyller 70 år, om den försäkrade efter ordinarie pensionsålder fortsätter sin anställning hos samma arbetsgivare/arbeta i samma företag. Observera! TGL gäller inte vid grundutbildning som värnpliktig eller vid tjänstledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (efterskydd gäller dock vid viss utbildning, se nedan under Förlängt efterskydd). Med efterskydd förstås att försäkringsavtalet gäller under en viss tid efter det att den försäkrades anställning hos försäkringstagaren har upphört. Efterskydd gäller under tre månader från det att den försäkrades anställning upphört, dock längst till och med månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år eller uppnår ordinarie pensionsålder om denna är lägre än 65 år. Om den försäkrade under den tid efterskydd löper ansluts till annan tjänstegrupplivförsäkring eller tecknar fortsättningsförsäkring upphör efterskyddet att gälla. Vidare upphör efterskyddet att gälla om den försäkrade bosätter sig utomlands. Om den försäkrade får sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent förlängs efterskyddet med lika många dagar som arbetsoförmågan varar med denna omfattning. Om den försäkrade blir arbetslös fortsätter försäkringen att gälla viss tid (förlängt efterskydd) under förutsättning att den försäkrade står till den svenska arbetsmarknadens förfogade på sätt som krävs för att få dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. Den som är arbetssökande i 5

6 annan EU-stat och uppfyller kraven för att få dagpenning från arbetslöshetskassa eller enligt lagen om kontant arbetsmarknadsstöd anses också stå till arbetsmarknadens förfogande, dock längst i tre månader. Med att stå till arbetsmarknadens förfogande (dvs. söka arbete) menas också att genomgå omskolning till ny yrkesverksamhet med omskolningsbidrag och att genomgå utbildning som Trygghetsrådet Svenskt Näringsliv PTK har lämnat bidrag till. Förlängt efterskydd vid byte av anställning och tjänstledighet Hur länge gäller det förlängda efterskyddet? Efterskydd för företagare Förlängt efterskydd gäller även för den som har en ny anställning utan TGL eller annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner. den som är tjänstledig för studier enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, om den tjänstledige uppbär studiemedel eller studiestöd. den som har en ny anställning och på grund av arbetstiden endast omfattas av halvt försäkringsbelopp men i den tidigare anställningen omfattats av helt belopp. Efterskyddet gäller då för halvt belopp under de första sex månaderna i den nya anställningen. Det förlängda efterskyddet gäller under lika lång tid som den försäkrade varit anställd under de senast två åren före anställningens upphörande eller före det att tjänstledigheten inträdde. Om den försäkrade får sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent förlängs efterskyddet med lika många dagar som arbetsoförmågan varar med denna omfattning. Det förlängda efterskyddet gäller längst till och med månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år. Om den försäkrade har en lägre ordinarie pensionsålder än 65 år gäller det förlängda efterskyddet längst till och med månaden före den månad då pensionsåldern uppnås. Efterskyddet upphör om den försäkrade bosätter sig utomlands. Företagare är inte berättigad till förlängt efterskydd enligt bestämmelserna ovan. Detta gäller dock inte anställd aktieägare i aktiebolag. 6

7 Fortsättningsförsäkring Överskott SEB Trygg Livs rätt att ändra villkoren Tillämpliga lagar Om försäkringen upphör att gälla har den försäkrade rätt att teckna fortsättningsförsäkring, under förutsättning att denne inte omfattas av annan tjänstegrupplivförsäkring med liknande förmåner. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från det att försäkringen upphörde att gälla. Rätten till fortsättningsförsäkring gäller längst till och med månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år eller uppnår ordinarie pensionsålder om denna är lägre än 65 år. Överskott som uppkommer inom denna försäkring används i första hand för att värdesäkra utbetalningar vid dödsfall. Överskott som inte används till värdesäkring används istället till att sänka premien. Försäkringsvillkoren får anpassas till framtida ändringar i Avtalet om TGL och till sådana framtida ändringar av tillämpningen av Avtalet om TGL som beslutats av Svenskt Näringsliv och PTK eller av TGLnämnden. SEB Trygg Liv har även i övrigt rätt att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Ändringar till de försäkrades nackdel får göras i den mån det blir nödvändigt med hänsyn till ändrad lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad rättstillämpning. Försäkringsvillkoren ska vara godkända av TGLnämnden. Huvudregel För försäkringsavtalet gäller försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk allmän lag i övrigt. Undantag: Tabellen visar undantag från huvudregeln. När försäkringstagaren är en juridisk person - och driftstället som försäkringsavtalet gäller för är beläget i en EES-statr så tillämpas lagen i.. den staten Observera! Det är förhållandet vid den tidpunkt när försäkringsavtalet träffas som är avgörande vid bedömningen av vilken stats lagar som gäller. 7

8 Skaderegister Pantsättning och överlåtelse SEB Trygg Liv har rätt att registrera anmälda skador med anledning av detta försäkringsavtal i ett skadeanmälningsregister (GSR) som är gemensamt för försäkringsbranschen. Försäkringen kan pantsättas men kan däremot inte överlåtas. 2. Premien Arbetsgivarens skyldighet att betala premien Beräkning av premie När ska premien betalas? Utebliven eller försenad betalning Arbetsgivarens skyldighet när det gäller att upprätthålla försäkringsavtalet består i att betala premien på det sätt som avtalet anger. Premien fastställs för ett kalenderår i taget. Den utjämnas så att premien är densamma per anställd och månad. Premien bestäms med hjälp av antaganden om framtida avkastning, försäkringsrisker och driftskostnader. SEB Trygg Liv har rätt att ändra antagandena löpande. Premien ska betalas senast på den i fakturan, eller på annat sätt angivna förfallodagen. Ersättning utges vid försäkringsfall som inträffar under premiebetalningstid. Rätt till försäkringsersättning föreligger inte när premiebetalning upphör, om inte efterskydd gäller enligt dessa försäkringsvillkor och Avtalet om TGL eller premiebefrielse gäller enligt avsnitt 3 nedan. 3. Premiebefrielse Vad är premiebefrielse? Rätt till premiebefrielse Premiebefrielse innebär att skyldigheten att betala premie upphör utan att försäkringsavtalet i övrigt påverkas. Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada är helt arbetsoförmögen eller har fått arbetsförmågan nedsatt med minst 25 procent och 8

9 arbetsoförmågan har varat i minst 90 dagar i följd (karenstid) har arbetsgivaren rätt till premiebefrielse för den tid sjukperioden varar utöver karenstiden. Motsvarande gäller om den försäkrade under den senaste tolvmånadersperioden varit arbetsoförmögen i sammanlagt 105 dagar. Med sjukperiod avses den tid arbetsoförmåga varar utan avbrott under försäkringstiden. Arbetsgivaren ska på SEB Trygg Livs begäran inge de handlingar angående arbetsoförmågan som SEB Trygg Liv behöver för att kunna bedöma om rätt till premiebefrielse föreligger. Beräkning av karenstid Hur länge gäller rätten till premiebefrielse? Karenstiden förkortas om den försäkrade åter blir arbetsoförmögen inom tolv månader från den senast avslutade sjukperiod då ersättning har betalats ut och den nya sjukperioden varar längre än trettio dagar. Vid en ny sjukperiod förkortas i ett sådant fall karenstiden med summan av de sjukperioder som har varat längre än trettio dagar och som helt eller delvis ligger inom de senaste tolv månaderna, räknat från den nya sjukperiodens start. Vid beräkning av karenstid bortses från tid som den försäkrade varit arbetsoförmögen innan denne började omfattas av TGL som tecknats hos SEB Trygg Liv. Om arbetsgivaren bytt försäkringsgivare avseende tjänstegrupplivförsäkring till SEB Trygg Liv från någon annan av de försäkringsgivare som godkänts av kollektivavtalsparterna inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv PTK beaktas dock sjukperioder under den tid då den försäkrade omfattades av den tidigare tjänstegrupplivförsäkringen på samma sätt som vid TGL hos SEB Trygg Liv. Rätten till premiebefrielse gäller så länge arbetsoförmågan består, dock längst till och med månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år eller uppnår ordinarie pensionsålder, om denna är lägre än 65 år. I de fall då den försäkrade är delvis arbetsoförmögen och fortsätter att arbeta hos samma arbetsgivare, gäller regler för premiebefrielse så länge anställningen består, 9

10 dock längst till och med månaden före den månad då den anställde fyller 70 år. 4. Försäkringens förmåner Grundbelopp Vid den försäkrades dödsfall utbetalas grundbelopp till förmånstagaren enligt nedanstående tabell. Helt eller halvt belopp utbetalas beroende på den anställdes ordinarie arbetstid. Om den ordinarie arbetstiden, räknat i genomsnitt per månad, är minst 16 timmar per helgfri vecka utbetalas helt belopp minst 8 timmar men mindre än 16 timmar per helgfri vecka utbetalas halvt belopp. Grundbeloppets storlek anges nedan i antal prisbasbelopp. Efterlämnar den försäkrade arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte fyllt 17 år, är grundbeloppet 6 respektive 3 prisbasbelopp oavsett den försäkrades ålder. Har den försäkrade vid dödsfallet fyllt Helt belopp Halvt belopp Har den försäkrade vid dödsfallet fyllt Helt belopp Halvt belopp 18 men ej 55 år 55 men ej 56 år 56 men ej 57 år 57 men ej 58 år 58 men ej 59 år 59 men ej 60 år men ej 61 år 61 men ej 62 år 62 men ej 63 år 63 men ej 64 år Barntillägg Om den försäkrade efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet ännu inte fyllt 20 år, utbetalas ett tillägg för varje sådant barn enligt nedanstående tabell. Helt eller halvt belopp utbetalas beroende på den anställdes ordinarie arbetstid enligt den ordning som gäller beträffande grundbeloppet. Barnets ålder vid dödsfallet ej fyllt 17 år fyllt 17 men inte 19 år fyllt 19 men inte 20 år Helt belopp Halvt belopp

11 Makeförsäkring Om den försäkrades make avlider gäller makeförsäkring under förutsättning att någon av makarna har barn som inte fyllt 17 år vid dödsfallet, och den avlidne maken inte omfattas av TGL eller annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner. Med make avses även registrerad partner. Sambo jämställs med make om barnet under 17 år är gemensamt för den försäkrade och den avlidne, eller barnet under 17 år ej är gemensamt, men sambon är förmånstagare till försäkringens grundbelopp. Helt eller halvt belopp utbetalas beroende på den anställdes arbetstid enligt den ordning som gäller beträffande grundbeloppet. Helt grundbelopp 0,50 prisbasbelopp till den anställde 1,00 prisbasbelopp till varje barn under 17 år. Halvt grundbelopp 0,25 prisbasbelopp till den anställde 0,50 prisbasbelopp till varje barn under 17 år. Begravningshjälp Om den försäkrade omfattas av flera tjänstegruppliv- försäkringar, betalas försäkringsbeloppet ut från den försäkring som ger den högsta ersättningen. Detta gäller såväl TGL enligt dessa villkor som annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner. Samordning av försäkringsbelopp från TGL enligt dessa villkor och annan tjänstegrupplivförsäkring sker på det sätt som berörda försäkringsbolag bestämmer. Samordning av försäkringsbelopp Om inget grundbelopp utbetalas från försäkringen på grund av att förmånstagare helt saknas, utbetalas istället begravningshjälp med 0,5 prisbasbelopp till den försäkrades dödsbo. 11

12 5. Förmånstagarförordnande Generellt förordnande Grundbelopp Barntillägg Annat förordnande Om inget annat förordnande har gjorts gäller generella förmånstagarförordnanden enligt nedan. Förmånstagare till grundbeloppet är i följande ordning: 1. make/registrerad partner 2. barn 3. föräldrar eller, om någon av dem är avliden, den efterlevande föräldern. Observera! Ett förordnande till den försäkrades make eller registrerade partner gäller även under den tid som ett mål om äktenskapsskillnad eller upplösande av det registrerade partnerskapet pågår. Om förmånstagare avlider eller helt eller delvis avstår från sin rätt inträder de som står närmast i tur enligt förordnandet som förmånstagare. Finns ingen förmånstagare utbetalas begravningshjälp, se avsnitt 4 Försäkringens förmåner. Förmånstagare till barntillägget är det barn tillägget avser. Om den försäkrade vill ha ett annat förmånstagarförordnande än enligt ovan ska ändringen göras skriftligen till Collectum. Annat förordnande kan endast göras till fysisk person. Observera! Ett förordnande som den försäkrade gjort gäller endast så länge anställningen består, om inte den anställde byter till annan anställning och den nye arbetsgivaren omfattas av Svenskt Näringslivs och PTK:s Avtal om ITP och TGL och den nya anställningen påbörjas i direkt anslutning till den gamla anställningen eller innan efterskydd har upphört att gälla. 12

13 6. Utbetalning Begäran om utbetalning Tidpunkt för utbetalning Dröjsmålsränta Preskription Arbetsgivaren ska skriftligen anmäla dödsfallet till SEB Trygg Liv så snart som möjligt och intyga att den avlidne eller, beträffande makeförsäkring, den avlidnes make omfattats av försäkringen. Den som begär utbetalning ska styrka sin rätt till beloppet och i övrigt följa SEB Trygg Livs anvisningar om medverkan i utredning av försäkringsfallet. De handlingar och övriga upplysningar som har betydelse för bedömningen av SEB Trygg Livs ansvarighet ska anskaffas och skickas in utan kostnad för SEB Trygg Liv. Om SEB Trygg Liv begär det ska medgivande lämnas till att SEB Trygg Liv inhämtar upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning. Utbetalning ska ske senast en månad efter det att rätten till ersättning har inträtt och den som gör anspråk på utbetalning har fullgjort sina skyldigheter enligt ovan. Om utbetalning begärs och det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, behöver SEB Trygg Liv dock inte göra utbetalningen förrän en månad efter det att utredningen har avslutats. Utredningen ska bedrivas skyndsamt. Motsvarande gäller om en utbetalning begärs och det finns anledning att utreda SEB Trygg Livs betalningsskyldighet och mot vem denna ska fullgöras. Sker utbetalning senare än vad som anges i dessa villkor betalar SEB Trygg Liv dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Räntan betalas ut samtidigt som försäkringsbeloppet. Om den ränta som ska utbetalas är mindre än en halv procent av ett prisbasbelopp för det år då utbetalning sker utbetalas dock inte någon ränta. Rätten till utbetalning preskriberas i enlighet med försäkringsavtalslagen (2005:104). Det innebär för närvarande följande. 13

14 Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning ska väcka talan vid domstol inom tre år från det att denne fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Talan ska i vart fall väckas inom tio år från det att anspråket tidigast kunnat göras gällande. Om anspråk har gjorts till försäkringsbolaget inom denna tid är fristen för att väcka talan alltid minst sex månader från det att försäkringsbolaget tagit slutlig ställning till anspråket. 7. Begränsning av försäkringsgivarens ansvar Force majeure Inskränkningar i försäkringens giltighet SEB Trygg Liv är inte ansvarigt för en sådan skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse eller terrorhandling eller någon annan liknande omständighet. SEB Trygg Liv är inte heller ansvarigt för en skada som beror på strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, även om SEB Trygg Liv självt vidtar eller är föremål för någon sådan konfliktåtgärd. Vidare är SEB Trygg Liv inte skyldigt att i andra fall ersätta en skada som uppstår, om SEB Trygg Liv har varit normalt aktsamt. 1. Krigstillstånd i Sverige Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning i fråga om SEB Trygg Livs ansvarighet och rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie). 2. Deltagande i främmande krig eller politiska oroligheter utom Sverige Försäkringen gäller inte för den försäkrades dödsfall som inträffar då den försäkrade deltar i krig, som inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller i politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller för dödsfall som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses ha orsakats av kriget eller oroligheterna. Deltagande i ett FN-uppdrag eller militär fredsbevarande verksamhet enligt beslut av OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. 14

15 3. Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande oroligheter Försäkringen gäller inte för den försäkrades dödsfall som kan anses ha orsakats av krig, som inte hänger samman med krigstillstånd i Sverige, eller av krigsliknande politiska oroligheter och som inträffar då den försäkrade, utan att delta i kriget eller oroligheterna, vistas utanför Sverige i ett område där sådana förhållanden råder. Försäkringen gäller inte heller för dödsfall som inträffar inom ett år efter en sådan vistelse och som kan anses ha orsakats av kriget eller oroligheterna. Denna inskränkning gäller dock endast om försäkringen tecknades i samband med utresan till eller under vistelsen i området och kriget eller oroligheterna redan då pågick eller det förelåg en uppenbar fara för krig. Inskränkningen gäller inte för utlandsvistelse som föranleds av sådan utlandstjänstgöring som omfattas av "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring". Försäkringstagaren och den försäkrade är enligt försäk- ringsavtalslagen (2005:104) skyldiga att på begäran av försäkringsbolaget lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om en försäkring ska meddelas, utvidgas eller förnyas. I lagen regleras konsekvenserna av att någon av dem lämnar någon uppgift som är oriktig eller ofullständig. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter Svikligt förfarande m.m. Om försäkringstagaren förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder, är försäkringsavtalet ogiltigt. Premier som har betalats under försäkringstiden återbetalas inte. Oriktiga uppgifter i övrigt Om försäkringstagaren eller den försäkrade annars uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse gäller följande. Om SEB Trygg Liv med kännedom om det rätta förhållandet inte till någon del skulle ha träffat försäkringsavtal med försäkringstagaren, ger försäkringen inte någon rätt till ersättning. Premier som har betalats under försäkringstiden återbetalas inte. 15

16 16 Oriktiga uppgifter vid försäkringsfall Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgivit eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning, kan ersättningen till denne sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

17 17

18 8. Ordlista Ord Collectum EES-stat Förmånstagare Försäkrad Försäkringsbekräftelse Försäkringsgivare Försäkringstagare Prisbasbelopp PTK Svenskt Näringsliv Förklaring I dessa villkor avses med Collectum administrationsbolaget Collectum AB med organisationsnummer En stat som är medlem av europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I EES ingår f.n. (2009) samtliga EU-länder, d.v.s. Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Förmånstagare är den som försäkringsbeloppet ska utbetalas till om den försäkrade gjort ett förordnande om detta. En person på vars liv försäkringen gäller. Skriftlig bekräftelse på att ett försäkringsavtal träffats. Ett försäkringsbolag som åtagit sig att betala ut det överenskomna försäkringsbeloppet om ett försäkringsfall inträffar. I dessa villkor är Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv försäkringsgivaren. Den som äger försäkringen. Prisbasbeloppet, enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, är ett tal som visar prisutvecklingen, inflationen, i samhället. Det fastställs varje år av regeringen efter beräkning av Statistiska centralbyrån. Förhandlings - och samverkansrådet PTK, som är en arbetstagarorganisation. Föreningen Svenskt Näringsliv, organisationsnr , en intresseorganisation för arbetsgivare. Sambo Den som är sambo enligt sambolagen (2003:376). 18

19 9. Är du inte nöjd? Så gör du Vår strävan är givetvis att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Skulle du ändå känna dig missnöjd vill vi gärna att du kontaktar oss. Kanske handlar det om ett rent missförstånd eller att all fakta inte har kommit fram. En ny kontakt är ofta tillräcklig för att klara ut problemet. Räcker inte detta är du alltid välkommen att vända dig till Kundrelationer, SEB Trygg Liv, Stockholm, telefon Du har också möjlighet att kontakta andra forum utanför SEB Trygg Liv. TGL-nämnden prövar frågor som gäller tolkning av kollektivavtalet om TGL eller tolkning eller tillämpning av SEB Trygg Livs försäkringsvillkor för TGL. Arbetsgivare, försäkrad och efterlevande kan begära att fråga som angår denne och som berör tolkningen av SEB Trygg Livs villkor behandlas i nämnden. Även SEB Trygg Liv kan rådfråga nämnden om tolkning av försäkringsvillkoren och bestämmelser i övrigt som rör försäkringen. Föreligger tvist i frågan, efter behandling i TGLnämnden, har part i tvisten rätt till prövning av frågan i pensionsskiljenämnden Svenskt Näringsliv - PTK enligt punkt 16 i ITP-planen. Även beslut i TGL-nämnden kan prövas av pensionsskiljenämnden. Konsumentvägledaren i din hemkommun lämnar kostnadsfritt information och råd i bank och försäkringsfrågor. Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm, telefon , fax , lämnar kostnadsfritt upplysningar och råd i försäkringsfrågor. Personförsäkringsnämnden, Box 24067, STOCKHOLM, telefon Personförsäkringsnämnden avger på begäran av försäkringstagare i egenskap av konsument rådgivande 19

20 20 yttrande i tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, Stockholm, telefon , fax , ARN är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol och har som huvuduppgift att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten. ARN lämnar rekommendationer på hur en tvist bör lösas. ARN lämnar dock inte rådgivning i enskilda fall. ARN prövar inte heller tvister som rör försäkring, i den mån tvisten rör tecknande och bibehållande av försäkringen eller livförsäkringsärenden där prövningen avser medicinska bedömningar. En eventuell anmälan till ARN måste göras inom sex månader från det att SEB Trygg Liv slutgiltligt avvisat ditt krav. Slutligen kan ett ärende alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. För det fall du har nekats att teckna eller förnya en försäkring i SEB Trygg Liv eller om SEB Trygg Liv helt eller delvis har sagt upp en försäkring i förtid måste en eventuell talan i allmän domstol väckas inom sex månader från det att SEB Trygg Liv slutgiltligt meddelat sitt beslut. Ytterligare information om domstolsväsendet kan du få av Domstolsverket, Jönköping, telefon , fax ,

21

22 Om du har frågor ring eller besök oss på Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Stockholm Org nr Styrelsens säte: Stockholm TLV

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) TLV50019.indd 17 2015-03-16 15:17:22

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL, tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243. TGL

Läs mer

Villkor år Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp

Villkor år Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp Villkor år 2013 Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp 17 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp, nedan kallad fortsättnings

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

TGL INNEHÅLL. 1 1 Allmänt Allmänt om TGL Försäkringsavtal Anmälan vid kollektivavtal om TGL... 2

TGL INNEHÅLL. 1 1 Allmänt Allmänt om TGL Försäkringsavtal Anmälan vid kollektivavtal om TGL... 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL! Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK! Gäller tillsvidare fr o m [2018-06-01] INNEHÅLL 1 1 Allmänt... 1 2 2 Allmänt om TGL... 1 3 3 Försäkringsavtal...

Läs mer

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB Villkor år 2009 TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet Gäller försäkringar tecknade fr o m 2007-01-01. 1. Inledande

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Bao

Tjänstegrupplivförsäkring Bao Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring Bao Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med

Läs mer

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK försäkringsvillkor 2010 A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Tillämplighet a. Dessa försäkringsvillkor gäller

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL,

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Allmänt om TGL 3 3 Försäkringsavtal 3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL 3 5 Försäkringstagare

Läs mer

Villkor. TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterade 2015-04-01)

Villkor. TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterade 2015-04-01) Villkor TGL 9,1 prisbas för företag utan kollektivavtal (Uppdaterade 2015-04-01) Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring med försäkrings 9,1 prisbas, nedan

Läs mer

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade 2018-05-25) 2 Dessa försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Välkommen till Euro Accident. I denna förköpsinformation hittar du en kortfattad

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Trygg Livförsäkring Trygg Riskskydd

Trygg Livförsäkring Trygg Riskskydd Villkor år 2006 Trygg Livförsäkring Trygg Riskskydd Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.tryggliv.seb.se Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 106 40 Stockholm Orgnr 516401-8243

Läs mer

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 maj 2010 1 Alecta 1 Allmänt Dessa försäkringsvillkor gäller för försäkringar som är utformade enligt överenskommelsen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring BAO

Tjänstegrupplivförsäkring BAO Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring BAO Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur försäkringen

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring TidningsUtgivarna (TU) och Svenska Journalistförbundet (SJF) Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 2 1.1 Försäkringstagare...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen. Villkor

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen. Villkor Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2018-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Utan kollektivavtal Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 Tjänstegrupplivförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen...3 2. Försäkringens omfattning...5 3. Så bestäms

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring,

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P gäller från 1 januari 2011 enligt kollektivavtal mellan å ena sidan almega tjänsteförbunden branschstyrelse kommunikation och å andra sidan seko, fackförbundet

Läs mer

Trygg Livförsäkring Trygg Riskskydd

Trygg Livförsäkring Trygg Riskskydd Villkor år 2006 Trygg Livförsäkring Trygg Riskskydd (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för Trygg Livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna. Villkor

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna. Villkor Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2017-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Villkor år TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterat per )

Villkor år TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterat per ) Villkor år 2014 TGL 9,1 prisbas för företag utan kollektivavtal (Uppdaterat per 2018-05-25) Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring med försäkrings 9,1

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...3 DEFINITIONER...3 UNDANTAG FRÅN VISST VILLKOR I AVTALET...4 2 KAP TGL-FK-SKYDD...4 TGL-FK-FÖRMÅNER...4

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen...3 2. Försäkringens omfattning...5 3. Så bestäms

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Allmänna bestämmelser 3 1. rätt att ansöka om försäkring 3 2. när

Läs mer

Villkor år 2010. Grupplivförsäkring. (uppdaterade 2012-02-01)

Villkor år 2010. Grupplivförsäkring. (uppdaterade 2012-02-01) Villkor år 2010 Grupplivförsäkring (uppdaterade 2012-02-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för grupplivförsäkring med eller utan förtidskapital tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta Gäller från och med 1 juni 2018 Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2. Försäkringsförmåner

Läs mer

Villkor år Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB. (Uppdaterat per )

Villkor år Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB. (Uppdaterat per ) Villkor år 2007 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterat per 2018-05-25) Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2

Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2 Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2 Villkor 2018-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring av avtalet och ansvarsinträde

Läs mer

Skandia Tjänstegrupplivförsäkring. Villkor

Skandia Tjänstegrupplivförsäkring. Villkor Skandia Tjänstegrupplivförsäkring Villkor 2018-01-01 Innehåll A. Gruppavtal, försäkringsavtal, premiebetalning m.m. 1. Gruppavtalet och försäkringsavtalet 2. Försäkringstagare, försäkrad och gruppmedlem

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Allmänna villkor år 2013. BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2013. BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2013 BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB

Läs mer

rätt att få och som är nyttig att känna till inför anslutningen och under försäkringsti

rätt att få och som är nyttig att känna till inför anslutningen och under försäkringsti Förköpsinformation Movestics TGL ej kollektivavtalad Detta material innehåller information om tjänstegrupplivförsäkringen ringen (TGL) som du enligt lag har rätt att få och som är nyttig att känna till

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION (FAO) OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET (FTF)/JUSEK/CIVILEKONOMERNAS

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 3 A.3 När skada inträffat... 5 A.4 Fortsatt skydd när försäkringen upphör... 5 B.1 Baslivförsäkring...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1)

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1) ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN Å ENA SIDAN ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCHSTYRELSE KOMMUNIKATION OCH Å ANDRA SIDAN

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA VILLKOR... 1 B. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor TGL 650:1 Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganistation FAO och Försäkringstjänstemannaförbundet FTF, Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696 22 92,

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION (FAO) OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET (FTF)/JUSEK/CIVILEKONOMERNAS

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL TGL VID TJÄNSTEPENSION

FÖRSÄKRING TGL TGL VID TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRING TGL TGL VID TJÄNSTEPENSION Försäkringsvillkor utgivna i juni 2015 Innehåll Förkortningar i texten...3 Upplysningar...3 Försäkringsavtal...4 Försäkringsavtals giltighetstid...5 Försäkringsavtals

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från Villkor LRF Baslivförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet... 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar... 3 A.3 Vem

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer