Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01"

Transkript

1 Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor

2 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde 2. Uppsägning av försäkringsavtalet 3. Försäkringstagare försäkrad 4. Företagare 5. Försäkringspremie 6. Överskott 7. Premiebefrielse B. Försäkringens giltighet 1. Oriktiga uppgifter 2. När medarbetare/företagare är TGL-försäkrad 3. Tjänstgöring utomlands 4. När TGL inte gäller under anställningen 5. När försäkringen upphör att gälla 6. Begränsningar i försäkringens giltighet C. Försäkringsförmånerna 1. Försäkringsbeloppens storlek 2. Samordning av försäkringsbelopp 3. Generellt förmånstagarförordnande 4. Annat förmånstagarförordnande 5. Avstå sin rätt som förmånstagare 6. Makeförsäkring 7. Efterskydd vid arbetslöshet m.m. 8. Efterskydd i annat fall D. Allmänt 1. Överlåtelse och pantsättning 2. Åtgärder vid anspråk på ersättning 3. Utbetalning och räntebestämmelser 4. Registrering av anmälda skador i gemensamt skadeanmälningsregister GSR 5. Frivillig fortsättningsförsäkring för tidigare TGL-försäkrad 6. Tvister och tolkning av försäkringsvillkoren Kollektivavtalsskyldighet Information om behandling av personuppgifter

3 Definitioner I dessa villkor menas med: Förnyelsetidpunkt är om inget anges i avtalet den 1 januari varje år. Kalenderår är tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december varje år. Årsförfallodag är om inget annat anges i avtalet den 1 januari varje år. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en kapitalförsäkring för dödsfall utan sparande, som meddelas enligt kollektivavtal mellan Kommunala Företagens Samorganisation, KFS, och de fackliga organisationerna. Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), fortsättningsvis benämnt Skandia. Dessa villkor gäller från och med 1 januari Vid upprättande och förvaltning av försäkringsavtal följer Skandia även de försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag, som bestämts enligt reglerna i försäkringsrörelselagen. För försäkringsavtal gäller dessutom i tillämpliga delar PA-KFS kollektivavtal angående pension m.m. och branschavtal mellan KFS samt de fackliga organisationerna gällande TGL. (Av branschavtalens 10 moment 4 framgår bl.a. att arbetsgivare ska träffa lokalt kollektivavtal om TGL-KL eller annan Tjänstegrupplivförsäkring. För TGL i Skandia gäller således bl.a. inte reglerna i TGL-KL om rådgivande nämnd, tvister och garanti.) försäkringsavtalslag (2005:104) och övrig svensk lag. Domstolsprövning av dessa villkor ska ske vid svensk domstol med tillämpning av svensk lag. A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde Arbetsgivare som enligt kollektivavtal mellan KFS och facklig organisation är skyldig att teckna TGL för alla sina anställda medarbetare och önskar göra det i Skandia sluter ett försäkringsavtal med Skandia. Försäkringsavtalet har slutits i och med att Skandia skickat en avtalsbekräftelse för TGL till arbetsgivaren. Försäkringsavtalet gäller för ett kalenderår i taget. Om inte försäkringsavtalet sägs upp av någon av parterna förlängs det, på de villkor som Skandia anger avseende TGL, med ett år i taget. Ändring av försäkringsavtal Skandia har rätt att ändra försäkringsvillkoren och premierna. Om en ändring av villkoren sker tillämpas den från och med närmast följande årsförfallodag. Skandia ska meddela om ändringen senast då fakturan med krav på premien sänds ut. Skandia har även i övrigt rätt att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. Detsamma gäller om försäkringstagaren grovt åsidosatt sina plikter eller det annars finns särskilda skäl för en ändring. En sådan ändring börjar gälla efter att Skandia sänt meddelande om de nya villkoren, eller vid den tidpunkt som följer av lag. En ändring till de försäkrades nackdel får dock göras endast efter att yttrande från kollektivavtalsparterna inom KFS-området har inhämtats. Underrättelseskyldighet för försäkringstagare Arbetsgivaren ansvarar för att till försäkringsgivaren anmäla händelser som påverkar rätten till förmåner enligt kollektivavtal mellan KFS och de fackliga organisationerna. Med det menas att omgående anmäla personalförändringar såsom nyanställningar, tjänstledighet, avanmälningar m.m. Arbetsgivaren ansvarar dessutom för att meddela försäkringsgivaren ändring som berör arbetsgivaren som juridisk person såsom ändring av firma, adressändring, försättande i likvidation samt i övrigt händelser som påverkar avtalet mellan arbetsgivare och försäkringsgivare. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan innebära begränsningar av försäkringsskyddet och Skandias ansvar som försäkringsgivare. Anmälan om rätt antal premiebetalande försäkrade görs via administration. Vid justering av premie efter underrättelse från arbetsgivare kan återbetalning av premie ske endast om det belopp som ska återbetalas överstiger en halv procent av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för utbetalning. Återbetalning av premie görs enbart för det kalenderår under vilket anmälan sker till Skandia. Tiden för Skandias ansvar Tiden för Skandias ansvar räknas från och med den dag då arbetsgivaren blev bunden av kollektivavtalet eller den dag som anges i kollektivavtalet, förutsatt att Skandia har mottagit fullständiga ansökningshandlingar, det av ansökningshandlingarna inte framgår att Skandias ansvar ska inträda vid någon annan tidpunkt samt den som ska försäkras, på sätt och i omfattning som anges nedan under punkten B2, är fullt eller partiellt arbetsför i sin anställning. 2. Uppsägning av försäkringsavtalet Såväl arbetsgivaren som Skandia kan säga upp försäkringsavtalet till varje förnyelsetidpunkt, varvid avtalet upphör att gälla tidigast vid utgången av månaden efter den då uppsägning har skett. Skandias rätt att säga upp försäkringen vid dröjsmål med erläggande av premie framgår nedan under punkt A 5. Arbetsgivare som enligt kollektivavtal är skyldig att teckna TGL för sina anställda medarbetare ansvarar vid uppsägning av försäkringsavtalet att nytt försäkringsavtal tecknas hos annan försäkringsgivare. 3. Försäkringstagare försäkrad Arbetsgivaren är försäkringstagare. Den försäkrade är den anställde medarbetaren. Vid tillämpning av försäkringsavtalslagen 14 kap. Förfo- 3

4 gande över försäkringen, bl.a. beträffande förordnande av förmånstagare, och 15 kap. Förhållandet till borgenärerna samt i fråga om rätten till försäkringsersättning i övrigt anses varje försäkrad som försäkringstagare. Medarbetare Med medarbetare avses hos arbetsgivaren anställd för vilken arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal mellan Kommunala Företagens Samorganisation, KFS, och de fackliga organisationerna. 4. Företagare Företagare kan, förutom att teckna TGL enligt dessa villkor för sina anställda, teckna denna försäkring även för egen del. Förutsättningen är att företagaren är verksam i företaget. Företaget får inte vara verksamt inom näringsgrenarna jordbruk, skogsbruk (inkluderar rennäring) eller fiske. Som företagare betraktas i företag som inte är juridisk person (enskild firma, enkelt bolag): samtliga ägare i handelsbolag: samtliga ägare i kommanditbolag: komplementären i aktiebolag: aktieägare som ensam eller sammanräknat med annan aktieägare, som är make/registrerad partner, förälder eller barn till företagaren, äger minst 1/3 av aktierna i bolaget. I samtliga fall avses endast person/personer som arbetar i företaget. Har företagare tecknat försäkringen för sig själv benämns även företagaren som försäkrad respektive försäkringstagare och likställs med arbetsgivare i dessa villkor. Om verksamheten upphör Upphör företagare med sin verksamhet upphör försäkringsavtalet om TGL. Fortsättningsförsäkring kan tecknas av de tidigare TGL-försäkrade enligt punkt D 6. Detsamma gäller om företagaren upphör med att vara verksam i företaget. 5. Försäkringspremie Skandia beräknar försäkringspremien för ett kalenderår i sänder. Försäkringspremien för nästkommande år fastställs senast den 30 oktober varje år. Den utjämnas så att den blir densamma per försäkrad och månad under kalenderåret. Premien betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska betala periodisk premie liksom engångspremie senast på förfallodagen. Om premie inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse kan Skandia säga upp försäkringsavtalet för upphörande i förtid, d.v.s. under det löpande kalenderåret, varvid uppsägningstiden vid dröjsmål med premie för senare premieperiod än den första ska vara minst en månad, räknat från det att Skandia avsände uppsägningen till arbetsgivaren. Skandia tillämpar tre olika aviseringsperioder beroende på hur många TGL-försäkrade arbetsgivaren har: tolv månader, sex månader eller varje månad. Ändring av antalet försäkrade ska genast anmälas till Skandia. Justering av antalet TGL-försäkrade kan endast avse innevarande kalenderår. Ändring med anledning av att arbetsgivaren har anmält ett felaktigt antal försäkrade till Skandia kan ske endast avseende innevarande kalenderår. Arbetsgivaren ansvarar själv för att inte ingå avtal om Tjänstegrupplivförsäkring hos fler försäkringsgivare. Premien förbrukas under löpande försäkringstid. 6. Överskott Överskott uppkommer i Skandias rörelse om det verkliga utfallet vid förvaltningen av försäkringen blir gynnsammare än vad som antagits vid beräkning av premien. Antagandena avser bl.a. avkastning, omkostnader och dödlighet. Överskott som uppkommer inom denna försäkring enligt ovan används i första hand för att efter inträffade dödsfall värdesäkra försäkringsbeloppen genom anknytning till prisbasbeloppet (före 1999 kallat basbeloppet). Anpassningen sker den 1 januari varje år. Överskott som inte tas i anspråk för värdesäkring kan också används för att sänka premien. Närmare bestämmelser för beräkning och fördelning av överskottet finns i Skandias försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag. 7. Premiebefrielse Premiebefrielse innebär att Skandia, i stället för försäkringstagaren, betalar premien för försäkringen under den tid premiebefrielse gäller. Arbetsgivaren och, då företagare tecknat försäkring för egen del, företagaren premiebefrias för den försäkrade när denne uppbär ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning till minst 25 procent och den nedsatta arbetsförmågan har förelegat i minst 90 dagar i följd. En premiebefriad försäkring gäller så länge den nedsatta arbetsförmågan består, dock längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Försäkringen blir premiebefriad från och med månaden efter det att rätt till premiebefrielse inträtt. Nedsatt arbetsförmåga som har uppkommit innan Skandias ansvar hade inträtt måste ha ökat med minst 25 procent efter ansvarsinträdet för att rätt till premiebefrielse ska gälla. Finns överenskommelse om tidigare pensionsålder än 65 år erhålls rätt till premiebefrielse längst till och med månaden den försäkrade uppnår den överenskomna pensionsåldern. En premiebefriad försäkring gäller även om den försäkrades anställning upphör. Nedsatt arbetsförmåga som medför premiebefrielse ska utan uppskov anmäls till Skandia på sätt Skandia anvisar. Retroaktiv premiebefrielse kan beviljas för det kalenderår under vilket anmälan om den nedsatta arbetsförmågan sker till Skandia. Återbetalning av premie görs om beloppet överstiger en halv procent av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för utbetalning. När Skandia så begär ska arbetsgivaren och, då företagare tecknat försäkring för sig själv, företagaren utan kostnad för Skandia, inge samtliga de handlingar rörande nedsatt arbetsförmåga som Skandia begär för att Skandia ska kunna bedöma rätten till premiebefrielse. 4

5 7.1 TGL hos annan försäkringsgivare än Skandia Av punkten B.2 nedan, Partiellt arbetsför, framgår bl.a. att om medarbetare/företagare som, vid tidpunkten för Skandias inträde som försäkringsgivare, har en på visst sätt nedsatt arbetsförmåga med mer än 50 % omfattas inte av TGL i Skandia. Om den nedsatta arbetsförmågan sjunker till 50 % eller mindre övertar Skandia dock försäkringsskyddet fullt ut för ordinarie arbetstid. B. Försäkringens giltighet 1. Oriktiga uppgifter Har arbetsgivaren eller den försäkrade eller, då företagare tecknat försäkring för egen del, företagaren lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter som är av betydelse för att bedöma försäkringsrisken, kan det bl. a. medföra försäkringens ogiltighet enligt försäkringsavtalslagens bestämmelser. Lämnar inte arbetsgivaren uppgifter om antalet försäkrade eller andra efterfrågade uppgifter till Skandia eller är uppgifterna uppenbart felaktiga, äger Skandia fastställa avgiften med ledning av vad som för Skandia är känt om arbetsgivarens rörelse. 2. När medarbetare/företagare är TGL-försäkrad TGL gäller så länge medarbetarens anställning består eller företagaren arbetar i företaget, dock tidigast från och med månaden efter den under vilken han fyllt 18 och längst till och med månaden före den under vilken han fyller 70 år, enligt följande. För medarbetare/företagare som arbetar minst 16 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad och vid försäkringens tecknande är fullt eller partiellt arbetsför enligt nedan, i sin anställning, gäller TGL med hela belopp. För medarbetare/företagare med en ordinarie arbetstid om minst 8 timmar men mindre än 16 timmar per helgfri vecka räknat i genomsnitt per månad och vid försäkringens tecknande är fullt eller partiellt arbetsför enligt nedan, i sin anställning, gäller TGL med halva belopp. En förutsättning för att medarbetaren/företagaren ska omfattas av TGL efter 65 års ålder är att medarbetaren fortsätter att arbeta hos samma arbetsgivare eller i samma företag som innan 65 års ålder. Vid beslut om sjukersättning gäller TGL fram till ordinarie pensionsålder 65 år, vilket innebär att försäkringen gäller längst till och med månaden före den under vilken han fyller 65 år. Definition av begreppet fullt arbetsför Fullt arbetsför i sin anställning Med att vara fullt arbetsför menas att en medarbetare/ företagare, som ska försäkras utan inskränkning, kan fullgöra sitt arbete i sin anställning. Arbetstiden i anställningen måste dock vara minst 8 timmar per helgfri vecka räknat i genomsnitt per månad. Partiellt arbetsför Med att vara partiellt arbetsför menas att en medarbetare/ företagare som ska försäkras, med en arbetstid i sin anställning om minst 8 timmar per helgfri vecka räknat i genomsnitt per månad, har fått sin arbetsförmåga nedsatt och antingen beviljats maximalt halv sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring (AFL) eller beviljats maximalt halv sjuk- eller aktivitetsersättning/tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning enligt samma lag, lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) eller lagen om statligt personskadeskydd (LSP). Såvitt avser den som har sjuk- eller aktivitetsersättning/tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning måste dock den kvarstående arbetsförmågan motsvara en arbetstid om minst 8 timmar per helgfri vecka räknat i genomsnitt per månad. Motsvarande reglering av att vara fullt eller partiellt arbetsför gäller för den som är lönebidragsanställd. Medarbetare/företagare som lider av en allvarlig sjukdom och som mellan två sjukperioder arbetar under en kortare sammanhängande tid, anses inte ha varit vare sig fullt eller partiellt arbetsför under den tiden. Medarbetare/företagare som inte uppfyller kravet på full eller partiell arbetsförhet vid avtalets ingående eller senare anställning, måste därefter vara fullt eller partiellt arbetsför enligt ovan i minst två veckor i följd för att därefter anses vara fullt eller partiellt arbetsför. I de fall, TGL finns hos annan försäkringsgivare än Skandia när Skandia inträder som försäkringsgivare, se punkt A 7.1. Bedömningen av en persons arbetsförhet och/eller hälsotillstånd med avseende på rätten till försäkring görs av Skandia. 3. Tjänstgöring utomlands Vid utlandstjänstgöring gäller TGL-försäkringen för anställd och för företagare utomlands med vissa inskränkningar, se B 6, under förutsättning att premie betalas. 4. När TGL inte gäller under anställningen TGL gäller inte under anställning vid grundutbildning som värnpliktig tjänstledighet enligt lagen 1974:981 om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning se dock C 7 Efterskydd. Vid annan tjänstledighet gäller TGL så länge anställningen består. 5. När försäkringen upphör att gälla Försäkringen upphör att gälla när den försäkrade arbetar mindre än 8 tim/vecka i genomsnitt under en månad den försäkrade inte längre är anställd/arbetar i företaget 1) 2) den försäkrade uppnår sin pensionsålder, se dock punkt B 2 1) en uppsägning av försäkringsavtalet har trätt i kraft. 1) Har den försäkrade pensionerats enligt särskild överenskommelse med arbetsgivaren och särskild avgift betalats, gäller TGL så lång tid avgiften avser, dock längst till och med månaden före den månad ordinarie pensionsålder inträder. 2) I vissa fall gäller försäkringen även efter det anställningen upphört så kallat efterskydd, se punkt C 7 och C 8. 5

6 6. Begränsningar i försäkringens giltighet Krigsförhållanden i Sverige Vid krigsförhållanden i Sverige gäller särskild lagstiftning. Det innebär bl. a. att Skandia har rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie) för försäkring som omfattas av krigsansvarighet. Försäkringen gäller inte för nedsatt arbetsförmåga som inträffar medan krigsförhållanden råder i Sverige, om den nedsatta arbetsförmågan anses vara beroende av krigsförhållandena. Försäkringen gäller inte heller för nedsatt arbetsförmåga som inträffar inom ett år efter krigsförhållandenas upphörande och som kan anses vara beroende av krigsförhållandena. Deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Försäkringen gäller inte dödsfall eller för nedsatt arbetsförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige eller politiska oroligheter utom Sverige dödsfall eller nedsatt arbetsförmåga som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Deltagande i militär fredsbevarande verksamhet i FN:s regi räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Vistas den försäkrade utanför Sverige i område utan att själv delta där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, gäller följande. Var försäkringen redan tecknad och det inte har förflutit tre år från det försäkringen trädde i kraft gäller inte försäkringen vid dödsfall eller nedsatt arbetsförmåga. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller nedsatt arbetsförmåga som inträffar inom ett år efter sådan vistelses slut och som kan anses vara beroende på kriget eller oroligheterna. Utbryter kriget eller oroligheterna när den försäkrade redan vistas i området gäller inskränkningen inte under de tre första månaderna. C. Försäkringsförmånerna 1. Försäkringsbeloppens storlek Det prisbasbelopp som används vid beräkning av försäkringsbeloppens storlek är prisbasbeloppet framräknat enligt 2 kap 7 i socialförsäkringsbalken det år dödsfall inträffar. Avlider den försäkrade betalas TGL ut enligt följande: A. Grundbelopp 1. Helt grundbelopp betalas ut enligt tabellen nedan till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid om minst 16 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Se punkt B Halvt grundbelopp betalas ut enligt tabellen nedan till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid om minst 8 men mindre än 16 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Se punkt B 2. Grundbeloppets storlek angiven i antal prisbasbelopp: Har den försäkrade vid dödsfallet fyllt Helt Halvt 18 men ej 55 år 6,00 3,00 55 men ej 56 år 5,50 2,75 56 men ej 57 år 5,00 2,50 57 men ej 58 år 4,50 2,25 58 men ej 59 år 4,00 2,00 59 men ej 60 år 3,50 1,75 60 men ej 61 år 3,00 1,50 61 men ej 62 år 2,50 1,25 62 men ej 63 år 2,00 1,00 63 men ej 64 år 1,50 0,75 64 men ej 65 år 1,00 0,50 65 men ej 70 år 1,00 0,50 Efterlämnar den försäkrade arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 17 år, är grundbeloppet oavsett den försäkrades ålder alltid 6 respektive 3 prisbasbelopp. B. Barntillägg Efterlämnar den försäkrade arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 20 år, betalas ett tillägg ut för varje sådant barn. Barntilläggets storlek angiven i antal prisbasbelopp: Barnets ålder Vid helt Vid halvt vid dödsfallet grundbelopp grundbelopp Ej fyllt 17 år 2,00 1,00 Fyllt 17 men ej 19 år 1,50 0,75 Fyllt 19 men ej 20 år 1,00 0,50 C. Begravningshjälp Betalas inget grundbelopp ut från försäkringen till förmånstagare, erhåller dödsboet en begravningshjälp med 0,5 prisbasbelopp. 2. Samordning av försäkringsbelopp Har den försäkrade haft två eller flera anställningar eller anställning och egen rörelse som vardera ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor, betalas försäkringsbelopp ut från endast en av försäkringarna ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor och annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, betalas försäkringsbelopp ut från den av försäkringarna som ger den högsta ersättningen. (Exempel på sådan försäkring är försäkring i AFA Livförsäkring AB, KPA Livförsäkrings AB och Statens Pensionsverk.) Har arbetsgivaren för samma anställd tecknat flera TGLförsäkringar enligt dessa villkor eller TGL och annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, samordnas utbetalning av försäkringsbeloppet enligt det som gäller när en försäkrad har flera anställningar. Samordning av försäkringsbeloppen från TGL enligt dessa försäkringsvillkor och andra tjänstegrupplivförsäkringar sker på sätt som försäkringsbolagen bestämmer. Reglerna för samordning gäller även vid utlandstjänstgöring. 6

7 Samordning sker genom förfrågan till ett gemensamt register för försäkringsgivare som meddelar TGL. Registret förvaltas av Collectum AB. 3. Generellt förmånstagarförordnande Det förmånstagarförordnande som redovisas i denna punkt gäller om den försäkrade inte har anmält något annat förordnande på det sätt som anges i punkt C 4. Grundbelopp Förmånstagare till grundbeloppet är i följande ordning: make eller registrerad partner som får hela beloppet. sambo, som får halva beloppet, om försäkrad efterlämnade arvsberättigade barn, och hela beloppet i annat fall. arvsberättigat barn, som får halva beloppet om försäkrad efterlämnade sambo och hela beloppet i annat fall. Finns ingen förmånstagare enligt punkt 1-3 ovan så utbetalas dock 0,5 prisbasbelopp för begravningskostnader till dödsboet, se C 1 punkt C. Upplösande av äktenskap/partnerskap Make/registrerad partner är förmånstagare till dess dom om äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap har vunnit laga kraft. Sambo Med sambor avses två personer som, enligt sambolagen, stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner. Barn Med barn ovan avses försäkrads barn, som enligt lag har arvsrätt efter denne. I avlidet barns ställe inträder dess avkomlingar. Med barn avses även adoptivbarn och dess avkomlingar, men inte styvbarn eller fosterbarn. Försäkringsbeloppet fördelas efter arvsrättens regler. Barntillägg Förmånstagare till varje barntillägg är det barn tillägget avser. 4. Annat förmånstagarförordnande Den försäkrade kan göra ett annat förmånstagarförordnande än det som är angivet i C 3. Förordnandet kan bara göras till fysisk person och avser endast grundbeloppet om inget annat uttryckligen anges. Förordnandet ska göras skriftligen på av Skandia godkänd blankett Ändrat förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring och skickas in till Skandia. Testamente eller liknande viljeyttring är inte ett förmånstagarförordnande. Har ett förordnande gjorts i enlighet med denna punkt, gäller det så länge anställningen består. Byter den försäkrade anställning, gäller förordnandet förutsatt att den nya anställningen är inom det sakliga tillämpningsområdet för KFS och de fackliga organisationer där kollektivavtal om TGL tecknats, dock inte om TGL-KL tecknats i KPA Liv. börjar i anslutning till att den försäkrade slutade sin tidigare anställning och det sker innan någon eller båda typerna av efterskydd enligt punkt C 7 och C 8 upphör att gälla. Uppfylls inte de ovan angivna kraven förfaller det av den försäkrade skrivna förordnandet. 5. Avstå sin rätt som förmånstagare Förmånstagaren kan skriftligen till Skandia förklara sig avstå helt eller delvis sin rätt som förmånstagare till det försäkringsbelopp som ska betalas ut. Har ett avstående gjorts och det kommer att saknas förmånstagare, inträder åter den som har avstått sin rätt som förmånstagare. 6. Makeförsäkring Avlider den försäkrades make/registrerad partner och makarna/registrerade partnerna har barn som vid dödsfallet inte hade fyllt 17 år, samt den avlidne maken/partnern inte omfattas av TGL eller annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, betalas följande försäkringsbelopp ut om den försäkrade omfattas av TGL med A. helt grundbelopp (om den försäkrade omfattas av hel förmån) till den försäkrade 0,50 prisbasbelopp till varje barn under 17 år 1,00 prisbasbelopp B. halvt grundbelopp (om den försäkrade omfattas av halv förmån) till den försäkrade 0,25 prisbasbelopp till varje barn under 17 år 0,50 prisbasbelopp. Med make/registrerad partner enligt första stycket jämställs även person som varken är gift eller ingår i registrerat partnerskap med vilken försäkrad som varken är gift eller ingår i registrerat partnerskap stadigvarande sammanbor om det i första stycket nämnda barnet är gemensamt för den försäkrade och den avlidne, eller om barnet inte är gemensamt, den försäkrade har förordnat den avlidne till förmånstagare för grundbeloppet. Med barn menas arvsberättigat barn under 17 år till någon av makarna, registrerade partnerna eller samborna. 7. Efterskydd vid arbetslöshet m.m. TGL fortsätter att gälla efterskydd om den försäkrade blivit arbetslös och står till den svenska arbetsmarknadens förfogande på sätt som krävs för att erhålla dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. Även den som är arbetssökande i annan EU-stat på sätt som krävs för att erhålla dagpenning från arbetslöshetskassan eller enligt lagen om kontant arbetsmarknadsstöd anses stå till arbetsmarknadens förfogande, dock längst i tre månader. Arbetslöshet kan styrkas genom intyg från offentlig arbetsförmedling, annan arbetsförmedling eller erkänd arbetslöshetskassa. Med att stå till arbetsmarknadens förfogande söka arbete menas också att med omskolningsbidrag genomgå av myndighet anordnad omskolning till ny yrkesverksamhet eller delta i utbildning där bidrag lämnats från KFS-företagens Trygghetsfond. 7

8 Vidare gäller efterskyddet om man erhållit ny anställning utan TGL eller tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner erhållit tjänstledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och uppbär studiemedel eller studiestöd. Efterskyddets längd Efterskyddet gäller under lika lång tid som den försäkrade varit TGL-försäkrad under de senaste 24 månaderna före anställningens upphörande eller tjänstledigheten enligt ovan inträtt. Får den försäkrade nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall under tiden för efterskyddet, förlängs efterskyddet med lika många dagar som den nedsatta arbetsförmågan varar. När efterskyddet upphör Efterskyddet gäller som längst till utgången av månaden innan den försäkrade uppnår 65 års ålder. Har den försäkrade en pensionsålder lägre än 65 år, gäller efterskyddet längst till utgången av månaden pensionsåldern uppnås. Tillfälligt arbete I de fall den som omfattas av efterskydd enligt denna punkt erhåller ett tillfälligt arbete under tre månader och sedan blir arbetslös, berörs inte eventuellt kvarvarande efterskyddstid. Eventuellt kvarvarande efterskyddstid gäller från det personen åter blivit arbetslös. Efterskydd enligt denna punkt upphör om den försäkrade bosätter sig utomlands. Efterskydd enligt denna punkt gäller inte försäkrad företagare. 8. Efterskydd i annat fall När TGL inte längre gäller på grund av att anställningen har upphört fortsätter försäkringsskyddet att gälla efter det efterskyddet i punkt C 7 upphört. Efterskydd enligt denna punkt gäller även om efterskydd enligt punkt C 7 inte gäller. Försäkringsskyddet gäller i tre månader. Får den försäkrade nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, förlängs efterskyddet med lika många dagar som den nedsatta arbetsförmågan varar. Efterskyddet gäller längst till utgången av månaden innan den försäkrade uppnår 65 års ålder. Har den försäkrade en pensionsålder lägre än 65 år, gäller efterskyddet längst till utgången av månaden pensionsåldern uppnås. Efterskyddet enligt denna punkt upphör om den försäkrade bosätter sig utomlands. D. Allmänt 1. Överlåtelse och pantsättning TGL får inte överlåtas eller pantsättas. 2. Åtgärder vid anspråk på ersättning Skriftlig anmälan ska alltid göras till Skandia så snart detta är möjligt. För utbetalning på grund av dödsfall eller för premiebefrielse ska de handlingar och övriga upplysningar som Skandia anser vara av betydelse för bedömning av sin ansvarighet anskaffas och insändas utan kostnad för Skandia. Om begärda handlingar och övriga upplysningar inte inkommer till Skandia kan det medföra att rätten till ersättning inte kan bedömas. Ersättning kan i sådant fall inte utbetalas. Skandia kan föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Sådan särskild undersökning och för denna nödvändiga resor bekostas av Skandia. Medgivande för Skandia att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om Skandia begär det. Inhämtar Skandia efter sådant medgivande upplysningar börjar månadsfristen enligt D 4 att löpa först när Skandia har erhållit begärda upplysningar. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att den försäkrade snarast anlitar behörig läkare, under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn, iakttar läkarens föreskrifter och följer Skandias anvisningar. Blanketter för dödsfallsanmälan hämtas under administration. Anmälan om personalförändring såsom nyanmälan, avanmälan och premiebefriade görs under samma mejladress. 3. Utbetalning och räntebestämmelser Utbetalning av försäkringsersättning ska ske senast en månad efter det att rätten till ersättningen har inträtt och sådan utredning som skäligen kan begäras för att fastställa betalningsskyldigheten och mot vem denna ska fullgöras har lagts fram för Skandia. Om det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, behöver utbetalning dock inte ske förrän en månad förflutit efter det att sådan utredning avslutats. Utredningen ska bedrivas skyndsamt. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar Skandia dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Oavsett om dröjsmål föreligger betalar Skandia ränta på belopp som förfallit till betalning men som kvarstår i Skandias förvaltning mer än en månad. Sådan ränta avräknas i förekommande fall från dröjsmålsräntan. Ränta betalas inte om den sammanlagda räntegottgörelsen för försäkringsbelopp som hänför sig till ett och samma försäkringsfall skulle understiga en halv procent av prisbasbeloppet enligt AFL för det år då utbetalning sker. Skandia ansvarar inte för förlust som utöver detta kan uppstå om utredning av försäkringsfall eller utbetalning av försäkringsbelopp fördröjs. 4. Registrering av anmälda skador i gemensamt skadeanmälningsregister GSR Skandia har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. 8

9 5. Frivillig fortsättningsförsäkring för tidigare TGL-försäkrad Upphör TGL att gälla och den försäkrade inte omfattas av annan tjänstegrupplivförsäkring med liknande förmåner, har denne enligt av Skandia fastställda regler rätt att utan hälsoprövning teckna fortsättningsförsäkring. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom den tid efterskydd gäller enligt punkt C 7 och/eller C 8. Det innebär bl.a. att rätten att teckna fortsättningsförsäkring upphör fr.o.m den månad under vilken den försäkrade fyller 65 år. 6. Tvister och tolkning av försäkringsvillkoren Kollektivavtalsskyldighet Tvist om kollektivavtalsskyldighet för arbetsgivaren att teckna TGL ska handläggas enligt Förhandlingsordning för företag inom KFS-området. Tolkning och tillämpning av försäkringsvillkoren Skandia prövar på begäran alla skadeersättningsfrågor och klagomål av skador som avser TGL-försäkring. Om du inte är nöjd med det svar du fått vänder du dig i första hand till den handläggare som handlagt ärendet. Ett beslut kan även prövas av Skandias Kundombudsman i de fall ärendet inte berör en medicinsk bedömning, t.ex. Skandias handläggning av ett ärende. Kundombudsmannen har en fristående oberoende ställning i förhållande till Skandias organisation. Personförsäkringsnämnden avger på begäran av försäkringstagare eller annan ersättningsberättigad rådgivande yttrande inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor i tvister utom rättegång mellan försäkringstagare eller annan ersättningsberättigad och försäkringsbolag inom sjuk-, olycksfall- och livförsäkring. Nämndens behörighet är dock begränsad till ärenden där nämnden behöver stöd av rådgivande läkare i försäkringsmedicinska frågor. Angår ett sådant ärende även andra frågor får dessa prövas av nämnden. Allmänna reklamationsnämnden har en särskild avdelning för försäkringsfrågor. Konsumenternas försäkringsbyrå kan lämna upplysningar i försäkringsfrågor. Försäkringsärenden kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt. Skandias Kundombudsman (KO) STOCKHOLM Tfn: Fax: Mejladress: kundombudsmannen@skandia.se Personförsäkringsnämnden Nämndkansliet Box 24067, STOCKHOLM Allmänna reklamationsnämnden Box 174, STOCKHOLM Tfn: Skandias adress och telefonnummer Skandia Kundservice Göteborg Tfn: Mejladress: tgl@skandia.se För ytterligare information om Skandias TGL-försäkring och beställning av blanketter, se TGL-guiden på Internet, skandia.se/tgl. Information om behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till Skandia Liv, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära s.k. reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia Liv, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. Konsumenternas försäkringsbyrå Box 24215, STOCKHOLM Tfn: PL-1422_10 (dec -12) Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen. Villkor

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen. Villkor Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2018-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet Gäller försäkringar tecknade fr o m 2007-01-01. 1. Inledande

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna. Villkor

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna. Villkor Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2017-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2

Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2 Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2 Villkor 2018-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring av avtalet och ansvarsinträde

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Skandia Tjänstegrupplivförsäkring. Villkor

Skandia Tjänstegrupplivförsäkring. Villkor Skandia Tjänstegrupplivförsäkring Villkor 2018-01-01 Innehåll A. Gruppavtal, försäkringsavtal, premiebetalning m.m. 1. Gruppavtalet och försäkringsavtalet 2. Försäkringstagare, försäkrad och gruppmedlem

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) TLV50019.indd 17 2015-03-16 15:17:22

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Bao

Tjänstegrupplivförsäkring Bao Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring Bao Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2010 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

TGL INNEHÅLL. 1 1 Allmänt Allmänt om TGL Försäkringsavtal Anmälan vid kollektivavtal om TGL... 2

TGL INNEHÅLL. 1 1 Allmänt Allmänt om TGL Försäkringsavtal Anmälan vid kollektivavtal om TGL... 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL! Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK! Gäller tillsvidare fr o m [2018-06-01] INNEHÅLL 1 1 Allmänt... 1 2 2 Allmänt om TGL... 1 3 3 Försäkringsavtal...

Läs mer

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring TidningsUtgivarna (TU) och Svenska Journalistförbundet (SJF) Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 2 1.1 Försäkringstagare...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Välkommen till Euro Accident. I denna förköpsinformation hittar du en kortfattad

Läs mer

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK försäkringsvillkor 2010 A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Tillämplighet a. Dessa försäkringsvillkor gäller

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Utan kollektivavtal Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 Tjänstegrupplivförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 maj 2010 1 Alecta 1 Allmänt Dessa försäkringsvillkor gäller för försäkringar som är utformade enligt överenskommelsen

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Allmänt om TGL 3 3 Försäkringsavtal 3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL 3 5 Försäkringstagare

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring BAO

Tjänstegrupplivförsäkring BAO Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring BAO Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P gäller från 1 januari 2011 enligt kollektivavtal mellan å ena sidan almega tjänsteförbunden branschstyrelse kommunikation och å andra sidan seko, fackförbundet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade 2018-05-25) 2 Dessa försäkringsvillkor

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Allmänna bestämmelser 3 1. rätt att ansöka om försäkring 3 2. när

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION (FAO) OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET (FTF)/JUSEK/CIVILEKONOMERNAS

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen...3 2. Försäkringens omfattning...5 3. Så bestäms

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...3 DEFINITIONER...3 UNDANTAG FRÅN VISST VILLKOR I AVTALET...4 2 KAP TGL-FK-SKYDD...4 TGL-FK-FÖRMÅNER...4

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA VILLKOR... 1 B. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta Gäller från och med 1 juni 2018 Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2. Försäkringsförmåner

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen...3 2. Försäkringens omfattning...5 3. Så bestäms

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Villkor 502. Egenpension inom ITP eller annan pensionsplan Traditionell försäkring

Villkor 502. Egenpension inom ITP eller annan pensionsplan Traditionell försäkring Villkor 502 Egenpension inom ITP eller annan pensionsplan Traditionell försäkring 1 2 Innehåll Försäkringsavtalet.................................................................................. 4 Försäkringens

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1)

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1) ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN Å ENA SIDAN ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCHSTYRELSE KOMMUNIKATION OCH Å ANDRA SIDAN

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO. fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ).

Försäkringsvillkor för TGL-FO. fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ). Försäkringsvillkor för TGL-FO fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ). gäller fr.o.m. 1 januari 2006 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. 1 Försäkringsvillkor

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor av 2013 för pensionsförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB Villkor år 2009 TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd Försäkringsvillkor Frivillig slutbetalning av familjeskydd Gäller från och med 1 februari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringsförmånerna 5 Utbetalningsbestämmelser 7 Premier och premiebetalning

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION (FAO) OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET (FTF)/JUSEK/CIVILEKONOMERNAS

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

rätt att få och som är nyttig att känna till inför anslutningen och under försäkringsti

rätt att få och som är nyttig att känna till inför anslutningen och under försäkringsti Förköpsinformation Movestics TGL ej kollektivavtalad Detta material innehåller information om tjänstegrupplivförsäkringen ringen (TGL) som du enligt lag har rätt att få och som är nyttig att känna till

Läs mer

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL, tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243. TGL

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation RISKFÖRSÄKRINGAR Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen SJUKDOM DÖDSFALL Förköpsinformationen

Läs mer

TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING

TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING Utgivna i juni 2015 Information om AFA Försäkrings behandling av personuppgifter Personuppgiftslagen avser att skydda individers

Läs mer

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Definitioner (a) Försäkringsbolag är Movestic Livförsäkring AB (Movestic) med organisationsnummer

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer