Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)"

Transkript

1 Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet Gäller försäkringar tecknade fr o m Inledande bestämmelser Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en kapitalförsäkring för dödsfall utan sparande. För försäkringen gäller förutom dessa villkor de av Swedbank Försäkring upprättade försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag som bestämts för verksamheten enligt reglerna i försäkringsrörelselagen, i tillämpliga delar bestämmelserna och avtalen mellan Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation, BAO, och Finansförbundet om TGL samt försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk lag i övrigt. En förutsättning för att försäkring ska gälla är att gruppförsäkringsavtal slutits mellan den försäkrades arbetsgivare och Swedbank Försäkring AB. Domstolsprövning av dessa villkor ska ske med tillämpning av svensk lag. 2. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Swedbank Försäkring AB, org.nr , fortsättningsvis kallat Swedbank Försäkring. Styrelsens säte är Stockholm. 3. När börjar försäkring gälla? Försäkring om TGL gäller från och med den tidpunkt då arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är skyldig att teckna TGL förutsatt att Swedbank Försäkring på sätt som anges i gruppförsäkringsavtalet erhållit erfoderliga uppgifter om den försäkrade samt att den som ska försäkras är fullt arbetsför vid anslutningen till försäkringen. 4. Försäkringstagare försäkrad Arbetsgivaren är försäkringstagare. Den försäkrade är den anställde tjänstemannen. I fråga om rätten till försäkringsersättning, rätten att förordna om förmånstagare och rätten att i övrigt förfoga över försäkringen ska dock varje försäkrad anses som försäkringstagare. 6. Försäkringspremie Premien betalas av arbetsgivaren och beräknas för ett kalenderår i sänder. Premien utjämnas så att den blir densamma per försäkrad och månad under kalenderåret. Premien betalas årsvis i förskott, senast den sista dagen i samma månad som Swedbank Försäkring avsänt avi om premie. Premie behöver dock inte betalas tidigare än fjorton dagar efter det att Swedbank Försäkring avsänt sitt premiekrav. Betalas inte premie i tid skickas en påminnelsepremie med tillägg av ränta. Betalas inte påminnelsepremien inom den i påminnelsen angivna tiden äger Swedbank Försäkring rätt att säga upp försäkringen. Vid uppsägning tillämpas försäkringsavtalslagens regler. Efter varje kalenderårsskifte fastställs den slutliga premien med hänsyn till antalet försäkrade varje månad. Närmare regler härom finns i gruppförsäkringsavtalet. 7. Överskott Överskott som uppkommer inom denna försäkring används i första hand för att värdesäkra försäkringsbeloppen genom att knyta dem till prisbasbeloppet. Anpassningen sker den 1 januari varje år. Överskott som inte tas i anspråk för värdesäkring används för att sänka premien. Närmare bestämmelser för beräkning och fördelning av överskottet finns i Swedbank Försäkrings försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag. 8. Premiebefrielse Arbetsgivaren premiebefrias för den försäkrades TGL när denne enligt lag (1962:381) om allmän försäkring har beviljats sjukpenning aktivitetsersättning sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning till minst 25 procent och arbetsoförmågan har varat i minst 90 dagar i följd. En premiebefriad försäkring gäller så länge arbetsoförmågan består, dock längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Finns överenskommelse om tidigare pensionsålder än 65 år har arbetsgivaren rätt till premiebefrielse längst till och med månaden den försäkrade uppnår den överenskomna pensionsåldern. Oktober (7)

2 En premiebefriad försäkring gäller även om den försäkrades anställning upphör. Arbetsoförmåga som medför premiebefrielse anmäls till Swedbank Försäkring på sätt som bolaget anvisar. Arbetsgivaren är skyldig att på Swedbank Försäkrings begäran och utan kostnad för Swedbank Försäkring, inhämta och till Swedbank Försäkring översända samtliga handlingar rörande arbetsoförmågan som Swedbank Försäkring begär för att bedöma rätten till premiebefrielse. 9. Oriktiga uppgifter I försäkringsavtalslagen regleras konsekvenserna av att försäkringstagaren och/eller den försäkrade lämnar någon uppgift som är oriktig eller ofullständig. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas om förhållanden som är av betydelse för att bedöma försäkringsrisken, kan det medföra att Swedbank Försäkring säger upp en försäkring för upphörande eller ändring och att Swedbank Försäkring blir fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Lämnar inte arbetsgivaren uppgifter om antalet försäkrade eller andra efterfrågade uppgifter till Swedbank Försäkring eller är uppgifterna uppenbart felaktiga, har Swedbank Försäkring rätt att fastställa premien med ledning av vad Swedbank Försäkring känner till om arbetsgivarens rörelse. 10. När är tjänstemannen TGL-försäkrad? TGL är knuten till anställningen och gäller så länge tjänstemannens anställning består, dock tidigast från och med månaden efter den då 18-årsdagen uppnåtts och som längst till och med månaden före 70- årsdagen enligt följande. För tjänsteman med ordinarie arbetstid om minst 15 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad och som vid försäkringens tecknande är fullt arbetsför i sin anställning, gäller TGL med hela belopp. För tjänsteman med ordinarie arbetstid om minst 8 timmar men mindre än 15 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad och som vid försäkringens tecknande är fullt arbetsför i sin anställning, gäller TGL med halva belopp, dock först efter 6 månaders anställning hos samme arbetsgivare. Om en tjänsteman direkt övergår från anställning i vilket TGL har gällt med hela belopp till anställning hos samme arbetsgivare avseende kortare arbetstid än 16 timmar per vecka, men minst 8 timmar per vecka räknat i genomsnitt per månad, gäller TGL med halva belopp redan från den nya anställningens början. Med fullt arbetsför för sin anställning menas att den försäkrade utan inskränkningar kan fullgöra sitt ordinarie arbete på arbetsplatsen vid den tidpunkt då TGL-försäkringen ska träda i kraft. 11. Tjänstgöring utomlands Vid utlandstjänstgöring gäller TGL för anställd med vissa inskränkningar, se punkt 14, under förutsättning att premie betalas. 12. När TGL inte gäller under anställningen TGL gäller inte under anställning vid Grundutbildning som värnpliktig Tjänstledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, se dock punkt 21, Efterskydd. Vid annan tjänsteledighet gäller TGL så länge anställningen består. 13. När försäkringen upphör att gälla Försäkringen upphör att gälla när den försäkrade arbetar mindre än 8 timmar/vecka i genomsnitt under en månad den försäkrade inte längre är anställd*), **) den försäkrade uppnår sin pensionsålder*) en uppsägning av försäkringsavtalet enligt punkt 4 trätt i kraft premie inte betalas i rätt tid, se punkt 6 *) Har den försäkrade pensionerats enligt särskild överenskommelse med arbetsgivaren och särskild premie betalats, gäller TGL så lång tid premien avser, dock längst till ordinarie pensionsålder. **) I vissa fall gäller försäkringen även efter det att anställningen upphört, så kallat efterskydd, se punkt Begränsningar i försäkringens giltighet Krigstillstånd i Sverige Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning. Det innebär bland annat att Swedbank Försäkring har rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie) för försäkring som omfattas av krigsansvarighet. Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga som inträffar medan krigstillstånd råder i Sverige, om arbetsoförmågan anses vara beroende av krigstillståndet. Försäkringen gäller inte heller för arbetsförmåga som inträffar inom ett år efter krigstillståndets upphörande och som kan anses vara beroende av krigstillståndet. Deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Försäkringen gäller inte för dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige Oktober (7)

3 dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna Deltagande i militär fredsbevarande verksamhet i FN:s regi eller annat deltagande i fredsbevarande styrkor där svenska staten åtagit sig att delta räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Vistelse utanför Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Vistas den försäkrade utanför Sverige i område där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder, utan att själv delta, gäller följande. Var försäkringen redan tecknad och det inte har gått tre år från det försäkringen trädde i kraft gäller inte försäkringen vid dödsfall eller arbetsoförmåga. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter sådan vistelses slut och som kan anses vara bero på kriget eller oroligheterna. Utbryter kriget eller oroligheterna när den försäkrade redan vistas i området gäller inskränkningarna under de tre första månaderna. 15. Försäkringsbeloppens storlek Det prisbasbelopp som används vid beräkning av försäkringsbeloppens storlek är prisbasbeloppet enligt lag (1962:381) om allmän försäkring framräknat enligt 1 kap 6 andra stycket det år dödsfallet inträffar. Avlider den försäkrade betalas TGL ut enligt följande: A. Grundbelopp 1. Helt grundbelopp betalas ut enligt tabellen till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid om minst 15 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Se punkt Halvt grundbelopp betalas ut enligt tabellen till förmånstagare om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid om minst 8 men mindre än 15 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Se punkt 10. Grundbeloppets storlek angivet i antal prisbasbelopp: Har den försäkrade vid Helt Halvt dödsfallet fyllt 18 men inte 55 år 6,00 3,00 55 men inte 56 år 5,50 2,75 56 men inte 57 år 5,00 2,50 57 men inte 58 år 4,50 2,25 58 men inte 59 år 4,00 2,00 59 men inte 60 år 3,50 1,75 60 men inte 61 år 3,00 1,50 61 men inte 62 år 2,50 1,25 62 men inte 63 år 2,00 1,00 63 men inte 64 år 1,50 0,75 64 men inte 65 år 1,00 0,50 Om den försäkrade har fyllt 55 år (men inte 70) och efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 17 år, är grundbeloppet alltid 6 respektive 3 prisbasbelopp. B. Barntillägg Efterlämnar den försäkrade arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 20 år, betalas ett tillägg ut för varje sådant barn. Barntilläggets storlek angivet i antal prisbasbelopp: Barnets ålder vid dödsfallet Vid helt grundbelopp Vid halvt grundbelopp Inte fyllt 17 år 2,00 1,00 Fyllt 17 men inte 1,50 0,75 19 år Fyllt 19 men inte 20 år 1,00 0,50 C. Begravningshjälp Betalas inget grundbelopp ut från försäkringen till annan än Banken eller den fond till förmån för anställda som banken hänvisat till, utbetalas till dödsboet en begravningshjälp med 0,5 prisbasbelopp. 16. Samordning av försäkringsbelopp Har den försäkrade haft två eller flera anställningar eller anställning och egen rörelse som vardera ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor, utbetalas försäkringsbelopp från endast en av försäkringarna ger rätt till TGL enligt dessa försäkringsvillkor och annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, betalas försäkringsbelopp ut från den av försäkringarna som ger den högsta ersättningen. (Exempel på sådan försäkring är försäkring är Statens Pensionsverks TGL, försäkring Arbetsmarknadens Försäkrings AB, försäkring i Kommunernas Försäkring AB.) Har arbetsgivarens för samma anställd tecknat flera TGL-försäkringar enligt dessa villkor eller TGL och annan tjänstegrupplivförsäkringar med i huvudsak samma förmåner, samordnas utbetalning av försäkringsbeloppet på samma sätt som när en försäkrad har flera anställningar. Oktober (7)

4 Samordning av försäkringsbeloppen från TGL enligt dessa försäkringsvillkor och andra tjänstegrupplivförsäkringar sker på det sätt som försäkringsbolagen bestämmer. Reglerna för samordning gäller även vid utlandstjänstgöring. 17. Generellt förmånstagarförordnande Det förmånstagarförordnande som redovisas här gäller om den försäkrade inte anmält något annat förordnande på det sätt som anges i punkt 18. Grundbelopp Förmånstagare till grundbeloppet är i följande ordning: 1. Make/registrerad partner 2. Arvsberättigade barn 3. Den försäkrades föräldrar eller, om någon av dem är avliden, den efterlevande av dem. 4. De släktingar i övrigt som äger taga arv 5. Fysisk universaltestamentstagare, var och en till så stor del som enligt testamente tillkommer honom/henne av kvarlåtenskapen eller överskott av denna 6. Banken eller den fond till förmån för anställda som banken hänvisat till Finns ingen förmånstagare enligt punkt 1-5 ovan så utbetalas 0,5 prisbasbelopp för begravningskostnader till dödsboet. Upplösande av äktenskap/partnerskap Make/registrerad partner är förmånstagare till dess dom om äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap vunnit laga kraft. Barn Med barn avses försäkrads barn, som enligt lag har arvsrätt efter honom/henne. I avlidet barns ställe inträder dess avkomlingar. Med barn avses även adoptivbarn och dess avkomlingar, men inte styvbarn eller fosterbarn. Försäkringsbeloppet fördelas efter arvsrättens regler. Barntillägg Förmånstagare till varje barntillägg är det barn tillägget avser. 18. Annat förmånstagarförordnande Den försäkrade kan göra ett annat förmånstagarförordnande än det som är angivet i punkt 17. Förordnandet kan bara göras till fysisk person och avser grundbeloppet om inget annat uttryckligen avses. Förordnandet ska göras skriftligen på en av Swedbank Försäkring godkänd blankett, Ändrat förmånstagarförordande för tjänstegrupplivförsäkring TGL. Testamente eller liknande viljeyttring är inte ett förmånstagarförordnande. Har ett förordnande gjorts i enlighet med denna paragraf, gäller det så länge anställningen består. Byter den försäkrade anställning, gäller förordnandet förutsatt att den nya anställningen är inom det sakliga tillämpningsområdet för BAO och Finansförbundet om TGL, börjar i anslutning till att den försäkrade slutade den tidigare anställningen, och det sker innan efterskydd enligt punkt 21upphör att gälla. Uppfylls inte de angivna kraven upphör det förordnande den försäkrade har skrivit att gälla. 19. Avstå sin rätt som förmånstagare Förmånstagaren kan skriftligen till Swedbank Försäkring förklara sig avstå helt eller delvis sin rätt som förmånstagare till det försäkringsbelopp som ska betalas ut. Ett avstående måste göras innan försäkringsbeloppet utbetalas till förmånstagaren. Har ett avstående gjorts och det kommer att saknas förmånstagare, inträder åter den som har avstått sin rätt som förmånstagare. 20. Makeförsäkring Avlider den försäkrades make/registrerad partner och 1. makarna/partnerna har barn som vid dödsfallet inte fyllt 17 år, samt 2. den avlidne maken/partnern inte omfattas av TGL eller annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner utbetalas följande försäkringsbelopp om den försäkrade omfattas av TGL med: A. helt grundbelopp (om den försäkrade omfattas av hel förmån) till den försäkrade 0,50 prisbasbelopp till varje barn under 17 år 1,00 prisbasbelopp B. halvt grundbelopp (om den försäkrade omfattas av halv förmån) till den försäkrade 0,25 prisbasbelopp till varje barn under 17 år 0,50 prisbasbelopp Med make/registrerad partner enligt första stycket jämställs även person som den försäkrade stadigvarande sammanbor med, om varken denne person eller den försäkrade är registrerad partner eller make till någon annan person: om barnet, enligt första stycket, är gemensamt för den försäkrade och den avlidne, eller Oktober (7)

5 om barnet inte är gemensamt, den försäkrade har förordnat den avlidne till förmånstagare för grundbeloppet. Med barn menas arvsberättigat barn under 17 år till någon av makarna, registrerade partnerna eller samborna. 21. Efterskydd A. När anställningen upphör med mera TGL fortsätter att gälla trots att tjänstemannens anställning har upphört (efterskydd), om tjänstemannen har omfattats av TGL under anställningen är arbetslös, samt står till den svenska arbetsmarknadens förfogande (söker arbete) sedan anställningen upphörde. Ett krav är att tjänstemannen står till den svenska arbetsmarknadens förfogande på så sätt som krävs för att få dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. Även den som är arbetssökande i annan EUstat på sätt som krävs för att få dagpenning från arbetslöshetskassan eller enligt lagen om kontant arbetsmarknadsstöd anses stå till arbetsmarknadens förfogande, dock längst i 3 månader. Arbetslöshet ska styrkas genom intyg från offentlig arbetsförmedling, annan arbetsförmedling eller erkänd arbetslöshetskassa. Med att stå till arbetsmarknadens förfogande, söka arbete, menas också att med omskolningsbidrag genomgå en av myndigheterna anordnad omskolning till ny yrkesverksamhet. Samma gäller beträffande utbildning som Trygghetsrådet har lämnat bidrag till. Efterskyddet gäller under lika lång tid som tjänstemannen har varit anställd under de senast 24 månaderna före anställningens upphörande. Är tjänstemannen sjuk under efterskyddstiden förlängs denna lika många dagar som sjukdomen varar. Om tjänstemannen tar ny anställning hos en arbetsgivare som inte tecknat TGL eller annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma förmåner, gäller efterskyddet lika länge som tjänstemannen varit arbetslös. Efterskyddet gäller också om den försäkrade slutat en anställning i vilken TGL har gällt och direkt övergår till en anställning hos en annan arbetsgivare med en veckoarbetstid på minst 8 timmar men mindre än 15 timmar per helgfri vecka räknat i genomsnitt per månad. Då gäller efterskyddet med halvt grundbelopp. Efterskyddet gäller också för tjänsteman som fått tjänstledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning för utbildning, om han/hon uppbär studiemedel eller studiestöd. Efterskyddet består då under lika lång tid som tjänstemannen varit arbetslös. Efterskyddet upphör om tjänstemannen bosätter sig utomlands. Efterskyddet gäller inte om tjänstemannens anställning har upphört på grund av att han/hon uppnått pensionsåldern. B. Efterskydd i annat fall När TGL inte längre gäller på grund av att anställningen upphört fortsätter försäkringsskyddet att gälla efter det att efterskyddet i punkt 21A upphört. Efterskydd enligt denna punkt gäller även om efterskydd enligt punkt 21A inte gäller. Försäkringsskyddet gäller i tre månader. Blir den försäkrade sjuk, förlängs efterskyddet i lika många dagar som sjukdomen varar. Efterskyddet gäller längst till utgången av månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Har den försäkrade en pensionsålder lägre än 65 år, gäller efterskyddet längst till utgången av månaden pensionsåldern uppnås. Efterskyddet enligt denna punkt upphör om den försäkrade bosätter sig utomlands. 22. Överlåtelse TGL får inte överlåtas. 23. Pantsättning TGL kan pantsättas. 24. Åtgärder för utbetalning eller premiebefrielse För utbetalning på grund av dödsfall eller för premiebefrielse ska de handlingar och övriga upplysningar som Swedbank Försäkring anser vara av betydelse för bedömningen av sin ansvarighet skaffas och sändas in utan kostnad för Swedbank Försäkring. Dödsfall anmäls på blankett som tillhandahålls av Swedbank Försäkring. Medgivande ska lämnas till Swedbank Försäkring om detta begärs för att inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdinrättning, Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning. Rätten till premiebefrielse faller bort om anspråk på premiebefrielse inte görs inom ett år från den tidpunkt då den som framställer anspråket fick kännedom om de omständigheter som anspråket grundas på. Om anspråk på premiebefrielse inte görs inom 10 år från den tidpunkt då det tidigast kunnat ske, faller rätten till premiebefrielse bort under alla förhållanden. Swedbank Försäkring har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skaderegister (GSR) registrera anmälda skador med anledning av denna försäkring. Oktober (7)

6 25. Preskription Rätt till försäkringsersättning preskriberas i enlighet med reglerna i försäkringsavtalslagen. Den som begär ersättning ska väcka talan vid domstol inom tre år från den tidpunkt då han/hon fick kännedom om rätten till ersättning, dock senast tio år från den tidpunkt då begäran om utbetalning tidigast kunde göras. I annat fall upphör rätten till ersättning. Om begäran om ersättning har framställts till Swedbank Försäkring inom denna tid, är fristen alltid minst sex månader från det att Swedbank Försäkring har förklarat att det har tagit slutlig ställning till begäran om ersättning. 26. Räntebestämmelser Fördröjs utbetalning av försäkringsbelopp, betalar Swedbank Försäkring dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta enligt räntelagen betalas inte för tid innan en månad förflutit från den tidpunkt då Swedbank Försäkring har fått de handlingar som omtalas i punkt 23. Ränta betalas inte heller ut om den sammanlagda räntegottgörelsen för försäkringsbelopp som hänför sig till ett och samma försäkringsfall skulle understiga 0,5 procent av prisbasbeloppet det år utbetalning av beloppet sker. Swedbank Försäkring ansvarar inte för förlust som utöver detta kan uppstå om utredning av försäkringsfall eller utbetalning av försäkringsbelopp fördröjs. 27. Fortsättningsförsäkring Upphör TGL att gälla och omfattas den försäkrade inte av annan tjänstegrupplivförsäkring med liknande förmåner, har den försäkrade rätt att utan hälsoprövning teckna fortsättningsförsäkring enligt av Swedbank Försäkring fastställda regler. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom den tid efterskydd gäller enligt dessa villkor. 28. Ändring av försäkringsvillkoren Swedbank Försäkring kan, efter att ha inhämtat yttrande från BAO och Finansförbundet, ändra dessa villkor. Ändringen gäller från den tidpunkt som beslutas. 29. Tolkning av försäkringsvillkoren Vid tolkning av detta villkor ska yttrande i tolkningsfrågan inhämtas från de avtalsslutande parterna. 30. Force majeure Swedbank Försäkring är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighetsåtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. Swedbank Försäkring är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om bolaget varit normalt aktsamt. 31. Tvister Kollektivavtalsskyldighet Tvist om kollektivavtalsskyldighet för arbetsgivaren att teckna TGL, ska handläggas enligt gällande förhandlingsordning för de avtalsslutande parterna. Tolkning och tillämpning av försäkringsvillkoren Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal och det för avtalet har inrättats en nämnd eller ett motsvarande organ med uppgift att behandla tvister med anledning av försäkring som avses i dessa försäkringsvillkor, ska ärendet dock först behandlas i nämnden/organet. Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte av försäkringen. Beslut i ärende gällande försäkring kan prövas av nedanstående instanser. Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna Reklamationsnämnden prövar tvister mellan försäkringsbolag och försäkringstagare, dock inte frågor som rör tecknande eller bibehållande av försäkring. Postadress: Box 174, Stockholm Telefon: Personförsäkringsnämnden Personförsäkringsnämnden prövar avgiftsfritt frågor om innebörden av försäkringsvillkoren. Begäran om prövning görs hos Swedbank Försäkring Försäkring, som därefter hänskjuter frågan till nämnden. Nämnden har en rådgivande funktion. Konsumenternas Försäkringsbyrå Konsumenternas försäkringsbyrå kan lämna upplysningar i försäkringsfrågor. Rådgivningen är kostnadsfri. Postadress: Box 24215, Stockholm Telefon: Allmän domstol Försäkringsärende kan också prövas i domstol, i första hand vid tingsrätt. Upplysningar För ytterligare information om Swedbank Försäkrings TGL-försäkring och beställning av blanketter, kontakta Swedbank Försäkring, Försäkringssupport Telefon, telefon Oktober (7)

7 Information om behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till bolag i Förenings- Sparbankenkoncernen eller till samverkande sparbanker, kan komma att behandlas i datasystem, dock endast i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang i koncernen och i samverkande sparbanker. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som avses kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer som samarbetar med bolag i FöreningsSparbankenkoncernen eller samverkande sparbanker. Vid all behandling av personuppgifter beaktas såväl banksekretessen som reglerna i Personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos bolag i Förenings- Sparbankenkoncernen, hos samverkande sparbanker och hos dessa bolags samarbetspartners. Information om behandling av personuppgifter lämnas av FöreningsSparbanken eller den samverkande sparbankens kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgift. Oktober (7)

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen. Villkor

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen. Villkor Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2018-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Bao

Tjänstegrupplivförsäkring Bao Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring Bao Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2

Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2 Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2 Villkor 2018-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring av avtalet och ansvarsinträde

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) TLV50019.indd 17 2015-03-16 15:17:22

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring,

Läs mer

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring TidningsUtgivarna (TU) och Svenska Journalistförbundet (SJF) Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 2 1.1 Försäkringstagare...

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring BAO

Tjänstegrupplivförsäkring BAO Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring BAO Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur försäkringen

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Välkommen till Euro Accident. I denna förköpsinformation hittar du en kortfattad

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2010 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie

Läs mer

TGL INNEHÅLL. 1 1 Allmänt Allmänt om TGL Försäkringsavtal Anmälan vid kollektivavtal om TGL... 2

TGL INNEHÅLL. 1 1 Allmänt Allmänt om TGL Försäkringsavtal Anmälan vid kollektivavtal om TGL... 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL! Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK! Gäller tillsvidare fr o m [2018-06-01] INNEHÅLL 1 1 Allmänt... 1 2 2 Allmänt om TGL... 1 3 3 Försäkringsavtal...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna. Villkor

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna. Villkor Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2017-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde

Läs mer

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK försäkringsvillkor 2010 A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Tillämplighet a. Dessa försäkringsvillkor gäller

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Utan kollektivavtal Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 Tjänstegrupplivförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P gäller från 1 januari 2011 enligt kollektivavtal mellan å ena sidan almega tjänsteförbunden branschstyrelse kommunikation och å andra sidan seko, fackförbundet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Allmänt om TGL 3 3 Försäkringsavtal 3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL 3 5 Försäkringstagare

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Allmänna bestämmelser 3 1. rätt att ansöka om försäkring 3 2. när

Läs mer

Skandia Tjänstegrupplivförsäkring. Villkor

Skandia Tjänstegrupplivförsäkring. Villkor Skandia Tjänstegrupplivförsäkring Villkor 2018-01-01 Innehåll A. Gruppavtal, försäkringsavtal, premiebetalning m.m. 1. Gruppavtalet och försäkringsavtalet 2. Försäkringstagare, försäkrad och gruppmedlem

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION (FAO) OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET (FTF)/JUSEK/CIVILEKONOMERNAS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 maj 2010 1 Alecta 1 Allmänt Dessa försäkringsvillkor gäller för försäkringar som är utformade enligt överenskommelsen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade 2018-05-25) 2 Dessa försäkringsvillkor

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1)

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1) ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN Å ENA SIDAN ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCHSTYRELSE KOMMUNIKATION OCH Å ANDRA SIDAN

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION (FAO) OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET (FTF)/JUSEK/CIVILEKONOMERNAS

Läs mer

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696 22 92,

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta Gäller från och med 1 juni 2018 Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2. Försäkringsförmåner

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Definitioner (a) Försäkringsbolag är Movestic Livförsäkring AB (Movestic) med organisationsnummer

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor TGL 650:1 Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganistation FAO och Försäkringstjänstemannaförbundet FTF, Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696 22 92,

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...3 DEFINITIONER...3 UNDANTAG FRÅN VISST VILLKOR I AVTALET...4 2 KAP TGL-FK-SKYDD...4 TGL-FK-FÖRMÅNER...4

Läs mer

rätt att få och som är nyttig att känna till inför anslutningen och under försäkringsti

rätt att få och som är nyttig att känna till inför anslutningen och under försäkringsti Förköpsinformation Movestics TGL ej kollektivavtalad Detta material innehåller information om tjänstegrupplivförsäkringen ringen (TGL) som du enligt lag har rätt att få och som är nyttig att känna till

Läs mer

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB Villkor år 2009 TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

Läs mer

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL, tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243. TGL

Läs mer

Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Icke kollektiva Gäller från 1 april 2010 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 7 A.1 Gruppavtal och Gruppförsäkringsplan... 7 A.2 Avtal om TGL... 7

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen...3 2. Försäkringens omfattning...5 3. Så bestäms

Läs mer

Obligatorisk grupp livförsäkring

Obligatorisk grupp livförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Obligatorisk grupp livförsäkring FÖR ARBETSLÖSA MEDLEMMAR I UNIONEN FÖRSÄKRINGENS SYFTE Den obligatoriska grupplivförsäkringen för arbetslösa medlemmar i Unionen

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation RISKFÖRSÄKRINGAR Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen SJUKDOM DÖDSFALL Förköpsinformationen

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO. fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ).

Försäkringsvillkor för TGL-FO. fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ). Försäkringsvillkor för TGL-FO fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ). gäller fr.o.m. 1 januari 2006 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. 1 Försäkringsvillkor

Läs mer

Villkor. TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterade 2015-04-01)

Villkor. TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterade 2015-04-01) Villkor TGL 9,1 prisbas för företag utan kollektivavtal (Uppdaterade 2015-04-01) Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring med försäkrings 9,1 prisbas, nedan

Läs mer

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd Försäkringsvillkor Frivillig slutbetalning av familjeskydd Gäller från och med 1 februari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringsförmånerna 5 Utbetalningsbestämmelser 7 Premier och premiebetalning

Läs mer

GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL

GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA13 GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 maj 2015 och tillämpas på försäkringar som tecknats efter detta

Läs mer

Grupplivförsäkring L:1

Grupplivförsäkring L:1 Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Grupplivförsäkring L:1 Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig grupplivförsäkring i Bliwa Livförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen...3 2. Försäkringens omfattning...5 3. Så bestäms

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

ITPK-Tele familjeskydd

ITPK-Tele familjeskydd FÖRSÄKRINGSVILLKOR ITPK-Tele familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats efter

Läs mer

Förköpsinformation RISKFÖRSÄKRINGAR I AI PLAN Gäller från 1 juni 2017

Förköpsinformation RISKFÖRSÄKRINGAR I AI PLAN Gäller från 1 juni 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation RISKFÖRSÄKRINGAR I AI PLAN Gäller från 1 juni 2017 1. Allmänt om försäkringarna Bliwas riskförsäkringspaket

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KFS. Försäkringsvillkor. Gäller från

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KFS. Försäkringsvillkor. Gäller från Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KFS Gäller från 2009-11-12 1 (8) Försäkringsvillkor! Gäller från 2009-11-12 Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KFS A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation RISKFÖRSÄKRINGAR Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen SJUKDOM DÖDSFALL Förköpsinformationen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer