Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001"

Transkript

1 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum

2 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie 2 Betalning 2 Dröjsmål med premien 2 Premiebefrielse 2 Försäkringsersättningen 2 Begränsningar i försäkringens omfattning 3 Åtgärder för utbetalning 4 Oriktiga uppgifter 4 Efterskydd 4 Övrigt 5

3 Allmänt Detta försäkringsvillkor gäller för Tjänstegrupplivförsäkring, nedan benämnt TGL, tecknad i Ikano Livförsäkring AB med organisationsnummer , nedan kallat Ikano Liv. Försäkringstagare är den arbetsgivare som genom förbundit sig att ingå avtal om försäkring, och gjort detta genom tecknande av försäkring i Ikano Liv. Försäkrad är den på vars hälsa försäkringen gäller. När det gäller rätten till att förordna förmånstagare och rätten försäkringsersättning anses den försäkrade som försäkringstagare. Försäkringsvillkoren gäller tillsvidare för sådana försäkringar som anges ovan och som tecknas eller förnyas från och med den 1 januari Försäkringsfall regleras enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. Försäkringsavtalet TGL är en kapitalförsäkring som utbetalas efter den försäkrades dödsfall. Regler för utbetalningens storlek etc, samt eventuell samordning med annan TGL bestäms i det kollektivavtal enligt vilken försäkringen tecknats för denna försäkring avses avtalet mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK samt för motsvarande försäkringar inom andra avtalsområden. Företagare som själv arbetar i rörelsen kan förutom att teckna TGL för sina anställda även teckna denna försäkring för egen del. Vad som anges för anställd i dessa villkor gäller i tillämpliga delar för företagare som har tecknat TGL för egen del om inget annat anges. På begäran är försäkringstagaren och/eller den försäkrade skyldiga att lämna de upplysningar som behövs i samband med att försäkringen tecknas, förnyas eller utvidgas och även i samband med utbetalning av försäkringen. Avtalstiden TGL börjar gälla dagen efter att försäkringsavtal om TGL har ingåtts eller den senare tidpunkt som anges i ansökan. Om inget annat har angivits så anses försäkringsavtalet ha ingåtts dagen efter den då ansökan skickats till försäkringsgivaren, under förutsättning att den sökta försäkringen kan beviljas enligt Ikano Livs regler. Försäkringen gäller tillsvidare tills uppsägning sker. Uppsägning sker skriftligt av försäkringstagaren eller Ikano Liv, och gäller tidigast från den siste i månaden efter den då uppsägning skett. konkurs eller likvidation avslutats. Försäkringen giltighet TGL börjar gälla för de anställda dagen efter försäkringsavtalets ingående eller senare anställningsstart för försäkringstagarens anställda som då: a) har fyllt 18 år men inte 70 år; b) är arbetsföra i sin anställning; och c) har en ordinarie arbetstid om minst 8 timmar per helgfri vecka räknat i genomsnitt per månad. Anställd som inte uppfyller villkoren för att omfattas av TGL vid avtalets ingående eller senare anställning ansluts till försäkringen vid den senare tidpunkt då alla villkoren är uppfyllda. Försäkringen gäller även om den försäkrade blir utlandsstationerad för en tid om högst 12 månader under sin anställning under förutsättning att premien betalas, se dock undantag för t ex Krig och Politiska oroligheter. Försäkringen upphör Försäkringen upphör att gälla för en tjänsteman som: a) upphör att vara anställd av arbetsgivaren; eller b) uppnår sin pensionsålder eller slutåldern; eller c) arbetar mindre än 8 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en månad. Förfogande över försäkringen TGL kan inte överlåtas men pantsättas. Avtalet kan överlåtas till en ny försäkringstagare om denne övertar arbetsgivaransvaret för gruppen, och att samtliga försäkrade även premiebefriade övergår till den nya försäkringsgivaren. Den försäkrade kan genom ett särskilt förmånstagarförordnande föreskriva att grundbeloppet ska betalas ut enligt en annan förmånstagarordning än den som anges i dessa villkor. Förmånstagarförordnande kan endast avse dem som anges som tillåtna enligt tillämpligt koll -ektivavtal. Förmånstagarförordnandet ska vara skriftligt och undertecknat av den försäkrade och skall insändas till Collectum för registrering samt förvaring. Förändringar Ikano Liv får förändra premien och försäkringsvillkoren (ändringar skall före genomförande godkännas av TGL nämnden) till varje årsdag enligt vad som då gäller för i Ikano Liv motsvarande försäkringar. Sådana förändringar skall meddelas skriftligt tidigast tre månader före och senast en månad före försäkringen årsdag. Redaktionella ändringar av villkor får göras vid valfri tidpunkt utan särskild informationer eller medgivanden. Avtalet om TGL upphör om verksamheten i företaget upphör, och vid en likvidation anses detta skett då 1

4 Om de grundläggande förutsättningarna för försäkringen förändras, exempelvis genom lag, förordning, myndighets föreskrift, avtal mellan arbetsmarknadsparter eller annat tvingande påbud så får Ikano Liv förändra försäkringen i motsvarande mån. Sådan förändring träder ikraft vid den premieperiod som först infaller när minst 1 månad har förflutit från det att Ikano Liv lämnade skriftligt besked om förändringen. Förändringar i villkor pga ändringar i kollektivavtalet får göras efter godkännande från TGL-nämnden. Premie Premien beräknas för ett år i taget och bestäms bland annat med hänsyn till försäkringens innehåll, antalet försäkrade, och Ikano Liv premietariffer vid de tidpunkter då premien skall bestämmas. Premien betalas månadsvis i förskott senast den 15:e i månaden. Vid avgångspension medger Ikano Liv att premie för tid fram till ordinarie pensionsålder erläggs såsom engångspremie. Premie erläggs för var anställd till och med månaden före dess avgång med pension sker, dock senast månaden före den då den försäkrade fyller 70 år. Försäkringstagaren ska fortlöpande anmäla rätt antal försäkrade och övriga uppgifter som är relevanta och som begärs av Collectum och eller Ikano Liv. Om bolagen från försäkringstagaren inte får sådan information eller informationen kan antas vara felaktig får bolagen besluta om premie i enlighet med vad som är känt om försäkringstagaren. Premien förbrukas under löpande försäkringstid. Betalning Den första premiebetalningen skall ske inom 14 dagar från det att premiefakturan har avsänts till den som ska betala premien. Fortsatta premiebetalningar under försäkringstiden skall ske senast på premieperiodens första dag. Dröjsmål med premien Om premien inte betalas i rätt tid, får försäkringen sägas upp av Ikano Liv. Sådan uppsägning sker skriftligt med 14 dagars uppsägningstid från avsändandet. Försäkringen upphör att gälla vid utgången av uppsägningstiden om premien inte betalas dessförinnan. Försäkring som har upphört på grund av dröjsmål med premiebetalningen kan återupplivas genom att alla utestående premier för samtliga försäkrade betalas inom tre månader efter uppsägningstidens utgång. Försäkring kan emellertid inte återupplivas om dröjsmålet avser den första premien. Försäkringen gäller inte för någon händelse under perioden som försäkringen var ur kraft på grund av obetald premie. För retroaktiv premie tillkommer premietillägg med ränta och för var tid gällande räntesats tillämpad av Ikano Liv. Premiebefrielse Försäkringstagaren premiebefrias för en försäkrad under tid som den försäkrade erhåller sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning om arbetsoförmågan uppgår till minst 25 % och har pågått antingen i minst 90 dagar i följd eller i minst 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden. Vid återfall av arbetsoförmåga skall detta vara i minst 30 dagar. Premiebefrielse gäller som längst till den avtalade pensionsåldern. Arbetsoförmåga innan den försäkrade omfattades av försäkringen beaktas inte. Försäkringstagaren skall utan uppskov anmäla arbetsoförmåga som berättigar till premiebefrielse och förse Ikano Liv med alla handlingar som krävs för att styrka rätten till premiebefrielse, t ex beslut från Försäkringskassan. Retroaktiv premiebefrielse kan beviljas. Försäkringsersättningen Om en försäkrad anställd avlider under försäkringstiden betalas försäkringsersättning ut i enlighet med nedanstående: Ersättningen beräknas på grund av det prisbasbelopp som gällde vid tidpunkten för dödsfallet och de regler som gäller från tid till annan avseende beloppens storlek enligt det kollektivavtal försäkringarna tecknas enligt. Om den försäkrade vid tidpunkten för dödsfallet hade en ordinarie arbetstid om minst 16 timmar per helgfri vecka (räknat i genomsnitt per månad) och är under 55 år, betalas ett helt grundbelopp ut vilket utgör 6 Prisbasbelopp. Från 55 års ålder nedtrappas beloppet årligen. Förhållanden såsom arbetstiden, den försäkrades ålder och antal barn påverkar utbetalningens storlek. 1. Grundbeloppet Om den försäkrade vid tidpunkten för dödsfallet hade en ordinarie arbetstid om minst 16 timmar per helgfri vecka (räknat i genomsnitt per månad) så betalas ett helt grundbelopp ut. Om den försäkrade vid tidpunkten för dödsfallet hade en ordinarie arbetstid om mindre än 16 timmar men mer än 8 timmas enligt ovan, betalas halva grundbeloppet ut. 2

5 Grundbeloppet bestäms med hänsyn till den försäkrades ålder vid dödsfallet till det antal prisbasbelopp som anges nedan: Om den försäkrade HELT Grund vid dödsfallet fyllt: belopp i antal prisbasbelopp: 18 men ej 55 år 6,00 55 men ej 56 år 5,50 56 men ej 57 år 5,00 57 men ej 58 år 4,50 58 men ej 59 år 4,00 59 men ej 60 år 3,50 60 men ej 61 år 3,00 61 men ej 62 år 2,50 62 men ej 63 år 2,00 63 men ej 64 år 1,50 64 men ej 67 år 1,00 Om den avlidne försäkrade efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 17 år så är det hela grundbeloppet alltid 6 prisbasbelopp. 2. Förmånstagare Finns ett giltigt särskilt upprättat förmånstagarförordnande registrerat vid tidpunkten för den försäkrades dödsfall så betalas grundbeloppet ut enligt detta, i annat fall utbetalas beloppen enligt bestämmelse i det tillämpliga kollektivavtalet. Om utbetalning inte kan ske till en viss förmånstagare, gäller förordnandet istället till förmån för dennes avkomlingar under förutsättning att de kan ta arv efter den försäkrade i förmånstagarens ställe. Förmånstagare som är myndig kan avstå sin rätt till försäkringsersättningen, varvid den som enligt gällande förmånstagareförordnande står närmast i tur träder in. Ett avstående måste vara skriftligt och kommit Ikano Liv tillhanda före utbetalningen av beloppet. Den försäkrades make eller registrerade partner är förmånstagare till dess att äktenskapet eller partnerskapet är upplöst genom lagakraftvunnen dom. Med barn menas i detta avsnitt försäkrads barn som enligt lag har arvsrätt efter denne, även adoptivbarn, men inte styvbarn eller fosterbarn. 3. Begravningshjälp Om förmånstagare till grundbeloppet saknas så betalas inget grundbelopp utan istället 0,5 prisbasbelopp till den försäkrades dödsbo som begravningshjälp. 4. Barntillägg Om den försäkrade efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 20 år så betalas ett barntillägg ut för varje sådant barn. Barnet hade Barntillägg i antal pris vid dödsfallet: basbelopp vid helt grundbelopp: ej fyllt 17 år 2,00 fyllt 17 men ej 19 år 1,50 fyllt 19 men ej 20 år 1,00 Förmånstagare till barntillägget är det barn som tillägget avser. 5. Makeförsäkring Om den försäkrades make eller registrerade partner avlider under försäkringstiden utan att omfattas av någon tjänstegrupplivförsäkring och makarna eller de registrerade partnerna har barn som vid dödsfallet ej har fyllt 17 år lämnar makeförsäkringen ersättning till den försäkrade anställde och barn. Ersättningsbeloppens storlek bestäms enligt nedanstående tabell med hänsyn till om den försäkrade anställde skulle omfattas av helt eller halvt grundbelopp vid tidpunkten för dödsfallet: Mottagare Ersättning i antal prisbasbelopp vid helt grundbelopp: Till den försäkrade 0,50 Till barn under 17 år 1,00 6. Samordning av ersättning Om den försäkrade omfattas av flera försäkringar som ger rätt till ersättning enligt dessa villkor lämnas ersättning endast från en av försäkringarna. Om den försäkrade omfattas av tjänstegrupplivförsäkring i annat bolag sker samordning mellan utbetalningarna på det sätt som bolagen bestämmer. Begränsningar i försäkringens omfattning 1. Tjänstledighet Försäkringen gäller inte under anställning vid grundutbildning som värnpliktig eller under tjänstledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Vid annan tjänstledighet gäller försäkringsskyddet så länge anställningen består. 2. Krig eller politiska oroligheter Försäkringen gäller inte för dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar vid deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige, eller som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses bero på kriget eller de politiska oroligheterna. Deltagande militär fredsbevarande verksamhet anordnad av FN eller efter beslut av OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Barntillägget bestäms enligt följande tabell med hänsyn till barnets ålder vid dödsfallet och om helt eller halvt grundbelopp ( gb ) betalas: 3

6 Om försäkringen har tecknats under vistelse utanför Sverige i område där krig eller krigsliknande förhållanden råder, eller i samband med utresan dit om sådana förhållanden redan rådde eller om risken för att sådana förhållanden skulle utbryta var uppenbar, så gäller försäkringen inte för dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar under sådan vistelse eller som inträffar inom 1 år efter sådan vistelse och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Vid eventuellt krigstillstånd i Sverige gäller särskilda lagregler för försäkringsersättning och premie. 3. Force majeure Ikano Liv svarar inte för konsekvenser vid handläggning av försäkringen och utbetalning om detta beror på: - Krig eller krigsliknande förhållanden - Politiska oroligheter - Terrorhandlingar - Riksdags- eller myndighetsbeslut - Konfliktåtgärder på arbetsmarknaden Åtgärder för utbetalning 1. Begäran om ersättning Den som begär ersättning skall: a) anmäla den försäkrades dödsfall utan dröjsmål; b) efter bästa förmåga medverka till utredningen av anmält ersättningsanspråk och på egen bekostnad lämna upplysningar och tillhandahålla handlingar som behövs för att Ikano Liv skall kunna bedöma rätten till ersättning och Ikano Liv ansvarighet; och c) om denne är rättsinnehavare efter den försäkrade lämna en fullmakt till Ikano Liv att inhämta de uppgifter om den försäkrade från sjukhus, läkare, eller annan vårdpersonal, arbetsgivare, skatteverket, Försäkringskassan eller annan försäkringsinstans som Ikano Liv behöver för att bedöma rätten till ersättning och Ikano Livs ansvarighet. Den som begär ersättning skall förse Ikano Liv med dödsfallsintyg, intyg om dödsorsak samt släktutredning avseende den försäkrade. Försäkringstagaren skall förse Ikano Liv med alla uppgifter och handlingar avseende alla anställdas anställning och arbetstid som behövs för att bedöma Ikano Liv försäkringsansvar. Om den som begär ersättning, till skada för Ikano Liv, har försummat att anmäla eller medverka till utredningen eller hanteringen av ett försäkringsfall enligt föreskrifterna ovan så får ersättningen sättas ned i den omfattning som är skälig med hänsyn till omständigheterna. 2. Ikano Livs skyldigheter Ikano Liv ska reglera ersättningsanspråk utan obehörigt dröjsmål och med hänsyn till den ersättningsberättigades behöriga intressen. Ikano Liv ansvarar inte för förseningar och andra följder av force majeure, t ex krig, politiska oroligheter, naturkatastrof, lagbud, myndighetsföreskrift eller arbetskonflikt. 3. Preskription Rätten till ersättning preskriberas om talan inte väcks mot Ikano Liv inom tre år efter den ersättningsberättigade fick kännedom om de omständigheter som ger rätt till ersättning och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Oriktiga uppgifter Om den försäkrade, eller någon annan med dennes vetskap, har lämnat oriktiga uppgifter vid försäkringens tecknande eller förnyelse kan det medföra att försäkringen är ogiltig i sin helhet eller att rätten till ersättning begränsas enligt försäkringsavtalslagens bestämmelser. Om den som begär ersättning från försäkringen med avsikt eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller ofullständig uppgift eller förtiger eller döljer något förhållande som har betydelse för bedömningen av rätten till ersättning eller Ikano Liv ansvarighet enligt försäkringen så kan ersättningen sättas ned i den omfattning som är skälig med hänsyn till omständigheterna. Efterskydd Om en försäkrad upphör att vara anställd fortsätter försäkringsskyddet att gälla under 3 månader under förutsättning att den försäkrade: a) omfattades av tjänstegrupplivförsäkringen när anställningen upphörde; och b) ej lämnat anställningen i pensioneringssyfte c) ej tagit ny anställning där motsvarande förmån ingår i anställningen Om den försäkrade blir arbetsoförmögen under efterskyddstiden och arbetsoförmågan vara så länge att rätten till premiebefrielse inträder förlängs efterskyddet med lika många dagar som arbetsoförmågan varar. Efterskyddet gäller inte för försäkrad företagare. Efterskyddet gäller längst till och med utgången av månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Om den försäkrade har en lägre pensionsålder upphör efterskyddet vid utgången av månaden innan pensionsåldern uppnås. Efterskyddet upphör om den försäkrade bosätter sig utomlands. 1. Fortsättningsförsäkring Om avtalet om TGL upphör, oavsett orsak, saknas rätt till fortsättningsförsäkring. Ersättningen ska betalas inom 1 månad efter att skaderegleringen är slutförd. Vid dröjsmål ska Ikano Liv betala dröjsmålsränta enligt räntelagen. 4

7 Övrigt 1. Tolkning av försäkringsvillkor Försäkringstagare, försäkrad eller efterlevande kan begära att en fråga som berör honom och tolkningen av försäkringsvillkoret för TGL, behandlas av TGL-nämnden. Vid tolkning av försäkrad eller förmånstagares rättigheter skall alltid bestämmelser i kollektivavtalet ha tolkningsföreträde. 2. Den som inte är nöjd I första hand skall man vända sig till Ikano Liv och bolagets klagomålsansvarige, där kan eventuella fel eller missförstånd klaras ut direkt. Adress: Klagomålsansvarig Ikano Livförsäkring AB Box SUNDBYBERG I andra hand kan ärendet prövas av: - TGL-nämnden - Allmän domstol Ärende som prövats i TGL nämnden kan hänskjutas till för avgörande i Pensionsskiljenämnden enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. 3. Behandling av personuppgifter Ikano Liv och Collectum är självständigt ansvariga för hanteringen av personuppgifter och att dessa hanteras enligt lag om hantering av uppgifterna. Syftet med hanteringen är att korrekt kunna tillhandhålla de rättigheter som följer av TGL-avtalet. För hälsodeklarationer samt förmånstagareförordnanden Ikano Liv personuppgiftsansvarig och Collectum personuppgiftsbiträde. Den försäkrade har rätt att skriftligen begära uppgifter från personuppgiftsansvarig om vilka uppgifter som finns registrerade om honom och även begära rättelse om felaktig eller missvisande uppgift. På skriftlig begäran har den försäkrade rätt att en gång per år få besked om vilken behandling av personuppgifter som förekommer i Ikano Liv bolagets personuppgiftsansvarige. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern vi tillhör och till andra företag, såväl inom som utom EU- och EESområdet, som bolag i denna koncern samarbetar med. Ordlista Arbetsför Den försäkrade måste vara Arbetsför i sin anställning vid anslutning till försäkringen, detta innebär att den anställde till viss del av sin anställning utför sitt vanliga arbete utan att uppbära ersättning för arbetsoförmåga för den delen. Arbetsoförmåga Arbetsoförmåga avser en nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 25 %, som leder till någon form av sjukskrivning och utbetalning av ersättning från Försäkringskassa. Prisbasbelopp Prisbasbelopp avser det prisbasbelopp som fastställs årligen enligt socialförsäkringsbalken 2 kap 7. Företagare Som företagare räknas: a) samtliga ägare i företag som inte är juridisk person (enskild firma, enkelt bolag); eller b) samtliga delägare i handelsbolag; eller c) komplementär i kommanditbolag; eller d) aktieägare som ensam eller tillsammans med make, registrerad partner, förälder eller barn äger minst 1/3 av aktierna i aktiebolag, Ovanstående gäller endast för företagare som arbetar i företaget. Slutåldern Slutåldern är utgången av månaden innan den försäkrade fyller 65 år, eller den lägre pensionsålder som gäller för den anställde. Försäkringen fortsätter gälla med samma villkor så länge anställningen pågår dock längst till 70 år. Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen är en kapitalförsäkring som utbetalas vid den försäkrades dödsfall, som tecknas för samtliga anställda av en arbetsgivare, sk kollektiv försäkring. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produktoch metodutveckling. Vi kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. Bland de uppgifter som kan komma att lämnas till oss är uppgifter om sjukdomar och hälsotillstånd. Sådana uppgifter kommer endast att behandlas i samband med riskbedömning, skadereglering och återförsäkringsärenden. 5

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR

TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK försäkringsvillkor 2010 A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Tillämplighet a. Dessa försäkringsvillkor gäller

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) TLV50019.indd 17 2015-03-16 15:17:22

Läs mer

TGL INNEHÅLL. 1 1 Allmänt Allmänt om TGL Försäkringsavtal Anmälan vid kollektivavtal om TGL... 2

TGL INNEHÅLL. 1 1 Allmänt Allmänt om TGL Försäkringsavtal Anmälan vid kollektivavtal om TGL... 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR TGL! Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK! Gäller tillsvidare fr o m [2018-06-01] INNEHÅLL 1 1 Allmänt... 1 2 2 Allmänt om TGL... 1 3 3 Försäkringsavtal...

Läs mer

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 maj 2010 1 Alecta 1 Allmänt Dessa försäkringsvillkor gäller för försäkringar som är utformade enligt överenskommelsen

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Allmänt om TGL 3 3 Försäkringsavtal 3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL 3 5 Försäkringstagare

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet Gäller försäkringar tecknade fr o m 2007-01-01. 1. Inledande

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Välkommen till Euro Accident. I denna förköpsinformation hittar du en kortfattad

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur

Läs mer

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01

Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 Allmänna villkor Tjänstegrupplivförsäkring! Gäller tillsvidare fr.o.m. 2014-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Definitioner (a) Försäkringsbolag är Movestic Livförsäkring AB (Movestic) med organisationsnummer

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Utan kollektivavtal Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 Tjänstegrupplivförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade 2018-05-25) 2 Dessa försäkringsvillkor

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2010 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Bao

Tjänstegrupplivförsäkring Bao Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring Bao Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur försäkringen

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Icke kollektivavtalad tjänstegruppliv försäkring för anställda Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen. Villkor

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen. Villkor Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2018-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

rätt att få och som är nyttig att känna till inför anslutningen och under försäkringsti

rätt att få och som är nyttig att känna till inför anslutningen och under försäkringsti Förköpsinformation Movestics TGL ej kollektivavtalad Detta material innehåller information om tjänstegrupplivförsäkringen ringen (TGL) som du enligt lag har rätt att få och som är nyttig att känna till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Allmänna bestämmelser 3 1. rätt att ansöka om försäkring 3 2. när

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING TGL-P (ITP-P avd 1) Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen...3 2. Försäkringens omfattning...5 3. Så bestäms

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FAO-FTF, FAO-Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer i Alecta Gäller från och med 1 juni 2018 Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2. Försäkringsförmåner

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P gäller från 1 januari 2011 enligt kollektivavtal mellan å ena sidan almega tjänsteförbunden branschstyrelse kommunikation och å andra sidan seko, fackförbundet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KFS. Försäkringsvillkor. Gäller från

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KFS. Försäkringsvillkor. Gäller från Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KFS Gäller från 2009-11-12 1 (8) Försäkringsvillkor! Gäller från 2009-11-12 Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KFS A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd Försäkringsvillkor Frivillig slutbetalning av familjeskydd Gäller från och med 1 februari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringsförmånerna 5 Utbetalningsbestämmelser 7 Premier och premiebetalning

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF i Bliwa Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som tecknas och betalas av en arbetsgivare.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring, SvN/PTK Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur

Läs mer

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor för Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring TidningsUtgivarna (TU) och Svenska Journalistförbundet (SJF) Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 2 1.1 Försäkringstagare...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring BAO

Tjänstegrupplivförsäkring BAO Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2019 FÖRKÖPSINFORMATION: Tjänstegrupplivförsäkring BAO Denna förköpsinformation innehåller en översiktlig beskrivning av försäkringen och uppgifter om hur försäkringen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2

Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2 Tjänstegrupplivförsäkring Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO - BTP2 Villkor 2018-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring av avtalet och ansvarsinträde

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet/ Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer. Försäkringsvillkor

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 4 A.3 Premieinbetalning... 5 A.4 När skada inträffat... 6 A.5 Fortsatt skydd när försäkringen upphör...

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen...3 2. Försäkringens omfattning...5 3. Så bestäms

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Skandia Tjänstegrupplivförsäkring. Villkor

Skandia Tjänstegrupplivförsäkring. Villkor Skandia Tjänstegrupplivförsäkring Villkor 2018-01-01 Innehåll A. Gruppavtal, försäkringsavtal, premiebetalning m.m. 1. Gruppavtalet och försäkringsavtalet 2. Försäkringstagare, försäkrad och gruppmedlem

Läs mer

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696 22 92,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Villkor TGL 650:1 Villkor Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganistation FAO och Försäkringstjänstemannaförbundet FTF, Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation och Finansförbundet/SACO-förbund Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...3 DEFINITIONER...3 UNDANTAG FRÅN VISST VILLKOR I AVTALET...4 2 KAP TGL-FK-SKYDD...4 TGL-FK-FÖRMÅNER...4

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION (FAO) OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET (FTF)/JUSEK/CIVILEKONOMERNAS

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna. Villkor

Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna. Villkor Tjänstegrupplivförsäkring Svensk Industriförening, nedan kallad Sinf, och Ledarna Villkor 2017-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring, underrättelseskyldighet och ansvarsinträde

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL, tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243. TGL

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1)

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-P (ITP-P avd 1) ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN Å ENA SIDAN ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCHSTYRELSE KOMMUNIKATION OCH Å ANDRA SIDAN

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2012 2 Innehåll Försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO. fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ).

Försäkringsvillkor för TGL-FO. fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ). Försäkringsvillkor för TGL-FO fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ). gäller fr.o.m. 1 januari 2006 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. 1 Försäkringsvillkor

Läs mer

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696 22 92,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Fortsättningsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsvillkoren gäller från och med den 1 januari 2015. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION (FAO) OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET (FTF)/JUSEK/CIVILEKONOMERNAS

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från Villkor LRF Baslivförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet... 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar... 3 A.3 Vem

Läs mer

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB Villkor år 2009 TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,

Läs mer

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda

Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för anställda Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax:

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar

Bliwas riskförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringar FÖR SVENSK HANDEL FÖRSÄKRINGAR DÖDSFALL SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer