Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster"

Transkript

1 P l a c e r a r e n s s k a t t e g u i d e Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

2 Innehåll Huvuddragen i beskattningen 4 Huvuddragen i beskattningen av privatpersoner 5 Komplettering av skattedeklarationen 6 Beskattningen av placeringsavkastning 7 Beskattningen av försäkringsplaceringar 13 Beskattningen av försäljningsvinster 16 Ränteavdrag och underskottsgottgörelse 28 Beskattningen av arv och gåva 30 Skatteplanering 31 Skatteskalorna 34 Ordlista 35 2

3 Till läsaren De på förhand ifyllda deklarationsblanketterna är till märkbar hjälp då skattedeklarationen ska lämnas in. Nuvarande praxis kräver dock fortsättningsvis stor noggrannhet av mottagaren av kapitalinkomster vid arkiveringen av kvitton och rapporter gällande förmögenhetsförvaltning även sedan skattedeklarationen inlämnats. I Placerarens Skatteguide utreds beskattningen av placerare framför allt med tanke på privatpersoner. För sådana beskattningssituationer som förekommer allmänt redogörs med hjälp av praktiska exempel. I specialfall är det skäl att kontakta skatteexperter. Det är skäl att granska den förhandsifyllda skattedeklarationen.beskattaren känner inte till anskaffningsprisen för aktier som ägts länge. Vid byte av värdeandelskonto kan informationen om anskaffningsprisen möjligen inte förmedlas till den nya registerföraren. De största ändringarna i Placerarens Skatteguide 2009 gäller beskattningen av arv och gåva samt skogsbeskattningen. I skrivande stund är regeringens lagpropositioner om långsiktigt sparande och därtill hörande skattelagar på remiss. De skulle bredda den skattefördel som för närvarande gäller pensionsförsäkringar till att från och med början av år 2010 omfatta även direkta aktie- och placeringsfondsbesparingar. Däremot verkar det nu osannolikt att det dividendinkomstavdrag som ingår i regeringsprogrammet genomförs. Även om vår strävan har varit att uppdatera guiden så att den är möjligast à jour, är det skäl att reservera sig för ändringar, som tolkningen av lagstiftningen kan medföra i praktiken. Det är skäl att följa med dem i massmedia och på Börsstiftelsens webbsidor. Placerarens skatteguide har utkommit årligen sedan år Chefsjurist Vesa Korpela från Skattebetalarnas Centralförbund har fungerat som sakkunnig för skatteguiden år 2009 och guiden har översatts till svenska av pol.mag. Nina Tallberg. Helsingfors Börsstiftelsen i Finland Sirkka-Liisa Roine 3

4 H U V U D D R A G E N I B E S K A T T N I N G E N Inkomstbeskattningen Förvärvsinkomster löner skattepliktiga dagtraktamenten naturaförmåner pensioner utbetalade i Finland förvärvsinkomstandelen av annat än börsbolagens dividender förvärvsinkomstandelen av företagsinkomst pension erhållen delvis av en frivillig pensionsförsäkring (beskattningen av frivilliga pensioner har ändrats) Inkomstskatter kommunalskatt statsskatt kyrkoskatt sjukförsäkringsavgift Kapitalbeskattningen dividender från börsbolag avkastningen av placeringsfonder andra än källbeskattade räntor inkomster av utländska placeringar försäljnings-, dvs. överlåtelsevinster inkomster av virkesförsäljning hyror avkastningen av sparlivförsäkring kapitalinkomstandelen av annat än börsbolagens dividender kapitalinkomstandelen av företagsinkomst pension erhållen delvis av en frivillig pensionsförsäkring Skatt skatt på kapitalinkomst 28 % Överlåtelseskatt handeln med fastigheter 4 % handeln med bostadsaktier och annan värdepappershandel utanför börsen 1,6 % Källbeskattningen av ränteinkomst räntor på inhemska depositioner och masskuldebrev Skatt källskatt på ränteinkomst 28 % Arvs- och gåvo beskattningen skatterna påförs i samband med egendomsöverföring 4

5 Huvuddragen i beskattningen av privatpersoner Inkomsterna för privatpersoner och stärbhus klassificeras som förvärvsinkomster och kapitalinkomster. Den beskattningsbara inkomsten av förvärvsinkomster och av kapitalinkomster uträknas separat. I den slutliga beskattningen räknas de skatter som ska betalas för båda slagen av inkomst samman och de innehållna förskottsskatterna för bägge slagen av inkomst avdras, varvid det framgår om den skattskyldiga får kvarskatt eller skatteåterbäring. Förvärvsinkomster Förvärvsinkomster är till exempel löner, naturaförmåner, pensioner, sociala förmåner samt en del av företagar- och jordbruksinkomsten. På förvärvsinkomsten betalas progressiv statsskatt samt kommunalskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringsavgift. Arbetsgivaren uppbär dessutom för löner och arvoden, avgifter för arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringar, vilkas avdragsrätt har beaktats i förskottsinnehållningen. Skatteskalan för den statliga inkomstskatten finns i slutet av guiden. Kapitalinkomster Kapitalinkomster är dividender från börsbolag, vissa räntor, försäljningsvinster, hyror, avkastning av placeringsfonder och sparlivförsäkringar, inkomster av skogsförsäljning samt en del av företags- och jordbruksinkomsten. På de beskattningsbara kapitalinkomsterna betalas 28 procent i skatt. Dividenden från börsbolag är endast till en del beskattningsbar kapitalinkomst. Egen bostad Försäljningsvinsten av egen stadigvarande bostad är skattefri, om bostaden varit i eget eller i familjens bruk kontinuerligt minst två år. Skattefriheten förutsätter inte att en ny bostad anskaffas. Skattefriheten bibehålls även om bostaden har varit uthyrd före eller efter det att man själv bott i den. Avdrag På förvärvsinkomster och kapitalinkomster beviljas skatteavdrag. Alla avdragsgilla ränteutgifter för lån avdras i första hand från kapitalinkomsterna. Om inga kapitalinkomster finns eller de avdragbara ränteutgifterna är större än kapitalinkomsterna, får en del av räntorna avdras som underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomst. 5

6 Komplettering av skattedeklarationen Beskattaren skickar till varje skattebetalare en färdigt ifylld skattedeklaration. Den ska kompletteras i fråga om de kapitalinkomster vilka inte är med i den på förhand ifyllda blanketten och eventuella felaktiga uppgifter ska korrigeras. På blanketten är vinster och förluster från försäljningen av placeringsfonder färdigt uträknade. Blanketten har också en punkt: Klargör vinster och förluster för följande överlåtelser. De transaktioner som framgår där måste deklareras på samma sätt som tidigare med blankett 9 eller 9A eller genom skatteförvaltningens nätsidor. Beskattaren har inte information om anskaffningspris eller anskaffningstid för egendom som ägts en längre tid varför de måste uppges, ifall man inte använder sig av anskaffningsutgiftsantagandet. Även om förmögenhetsskatten inte längre existerar ska en del av skulderna och förmögenheten fortfarande uppges, eftersom beskattaren på basis av dessa övervakar bland annat uppgivandet av överlåtelsevinster och gåvor. Förmögenheten värderas enligt den nya lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen, eftersom värdena behövs till exempel i fastighetsbeskattningen och beskattningen av företagsinkomst. Förmögenhet som ska uppges är exempelvis aktier, placeringsfondsandelar, andelar i andelslag, bostäder och fastigheter. Värdet på dem behöver inte uppges. Spara kvitton Kvitton bifogas inte längre till skattedeklarationen, men dessa bör ändå sparas. För de uppgifter som är korrekta på den färdigt ifyllda blanketten, behöver kvitton inte sparas. Förvaringstiden är sex år efter avslutat skatteår. Skattebyrån ber vid behov att få kvittona till påseende. Kvitton på kostnader av anskaffning av egendom och ombyggnader kan behövas vid en framtida uträkning av en eventuell överlåtelsevinst. Det är skäl att spara kvittona tills sex år förflutit från försäljningen av egendomen. Uppgifter och verifikat kan också sparas i elektronisk form, ifall de kan matas ut på papper. De som äger värdepapper, såsom placeringsfondsandelar och aktier är tvungna att förvara kontoutdrag över värdeandelskonton och fondrapporter i kronologisk ordning. Av dem ska framgå bland annat tidpunkten för anskaffningen och överlåtelsen av egendomen samt anskaffnings- och överlåtelsepriset. Om man byter registeransvarig för värdeandelskontot är det skäl att förvara kontoutdragen från den tidigare banken eller förmedlaren, eftersom den nya registeransvarige kan uppge värdet vid tidpunkten för överflyttningen som anskaffningsvärde. Kompletterande skatter För placerare, som fått stora försäljningsvinster, är det skäl att beakta att den räntefria betalningstiden för kvarskatt utgår följande skatteår den 31 januari. Räntan på kvarskatt är 2,5 %, om kvarskattebeloppet är högst euro, och för överstigande del 6,5 %. Ränta betalas från och med 1.2 till betalningsdagen för den första kvarskatten. 6

7 Beskattningen av placeringsavkastning I detta kapitel behandlas beskattningen av dividender och avkastningen av placeringsfonder samt av räntor. För beskattningen av försäljnings-, dvs. överlåtelsevinster redogörs i ett separat kapitel. På de flesta ränteintäkter uppbärs källskatt och på övrig avkastning av placeringar skatt på kapitalinkomst. Ur placerarens synvinkel är det av betydelse vilkendera skatten inkomsten beskattas med, trots att skatteprocenten i bägge fallen är 28. Från källskatten kan nämligen inte göras avdrag, dvs. det är en slutlig skatt. Från kapitalinkomsterna får avdras utgifterna för deras förvärvande och förvaring samt alla avdragsgilla ränteutgifter. Kostnaderna för skötsel och förvaring av värdepapper är avdragsgilla till den del de överstiger självrisken på 50 euro. Om utgifterna överstiger kapitalinkomsterna får av den överskjutande delen avdras 28 procent från skatten på förvärvsinkomst. Om avdragen redogörs närmare under ränteavdrag. Exempel: Markus Marks kapitalinkomster är euro och utgifterna för inkomstens förvärvande är euro, dvs. de avdragsgilla utgifterna överstiger inkomsterna med 100 euro. Markus får således från sin skatt på förvärvsinkomst avdra 28 euro som underskottsgottgörelse (28 procent av 100 euro). Dividendinkomster På den dividend som ett börsbolag betalar till aktieägaren är 30 procent skattefritt och 70 procent beskattningsbart. Sålunda betalar aktieägaren 19,6 procent i skatt på sin dividendinkomst. Som förskottsuppbörd av dividendinkomsten innehålls emellertid endast 19 procent och 0,6 procent betalas vid den slutliga beskattningen. Exempel: Dividend utdelad av ett börsbolag Skattepliktig del 700 Skatt 28 % 196 Avkastningen av placeringsfonder Avkastningen av placeringsfonder utgör skattepliktig kapitalinkomst. Skatten innehålls i samband med utbetalningen. Ifall avkastningen inte är noterad på den på förhand ifyllda skattedeklarationsblanketten, måste deklarationen kompletteras till denna del. Av placeringsfonderna är det endast avkastningsfonderna som utbetalar årlig avkastning, tillväxtfonderna delar inte ut vinst, utan avkastningen läggs till kapitalet. Den avkastning som placeraren får av en tillväxtfond beskattas som överlåtelsevinst först i samband med försäljningen av fondandelen. 7

8 Utländska placeringar Avkastningen av utländska placeringar och den skatt som betaltas för dessa ska uppges i skattedeklarationen eftersom beskattaren inte får direkt information om dem på samma sätt som om inkomster från hemlandet. Finland beskattar i Finland bosatta för all avkastning av utländska placeringar om inte ett skatteavtal mellan Finland och ifrågavarande land utgör ett hinder för detta. Om skatt betalats till utlandet, gottgörs den i Finland enligt bestämmelserna i lagen och skatteavtalet. För att erhålla gottgörelse förutsätts i allmänhet utredning om den skatt som betalats i utlandet. Utomlands erhållen ränteinkomst är skattepliktig kapitalinkomst oberoende av om medlen tas hem till Finland eller inte. I många stater uppbärs ingen skatt på räntor som betalats till utlandet. Eftersom ränteinkomster utomlands utgör kapitalinkomst, kan man från dem avdra kostnaderna för anskaffningen av kapitalinkomst, vilket inte gäller för de inhemska källbeskattade ränteinkomsterna. Dividend från utländska börsbolag och avkastningen från en utländsk placeringsfond utgör beskattningsbar kapitalinkomst i Finland. Enligt de flesta skatteavtal som Finland ingått uppbärs utomlands för dividenderna 15 procent i källskatt. På motsvarande sätt uppbärs av en utomlands bosatt skattskyldig för i Finland utbetalade dividender 15 procent i källskatt. Dylika avtal har Finland med bl.a. de nordiska länderna och Estland. Avkastningen av en utländsk placeringsfond utgör kapitalinkomst som beskattas i Finland. För avkastning som från Finland som betalas till utlandet uppbärs i allmänhet källskatt. Uppbärandet av källskatt beror på den inhemska lagstiftningen i fondbolagets hemland och på ett eventuellt skatteavtal med Finland. Exempel : Albert Aktieägare får i dividend av Nordea euro. Sverige uppbär av honom en källskatt på 15 %, vilken gottgörs i Finland, när Albert Aktieägare presenterar en redogörelse över den skatt som uppburits i Sverige. Finland uppbär år 2009 i skatt på dividendinkomst 19,6 %. Skatt i Finland -196 Källskatt i Sverige -150 Skatt som Albert ska betala i Finland 46 Hyresinkomster Från hyresinkomsterna får avdras bolagsvederlag, årliga reparationskostnader, avskrivningar för kostnader för grundläggande förbättringar och avskrivningar av möbler i en bostad som uthyrts möblerad eller det s.k. underhyresavdraget. Från inkomsterna av en fastighet kan också avdras avskrivningarna för bygg- 8

9 naden, premien för fastighetsförsäkringen och fastighetsskatten. Avdragsgilla är också räntor på lån för anskaffning av egendom samt finansieringskostnaderna i samband med upptagningen av lån, såsom bankens provision och expeditionsavgifter. Exempel : Hannes Husman har under året haft inkomster av sin fastighet. Han har gjort årliga reparationer i fastigheten och själv betalat el-, värme- och vattenräkningar, försäkringar m.m. totalt euro. Hannes beskattningsbara hyresinkomst är följande: Hyresinkomst Årliga reparationer Övriga kostnader Avskrivningar Fastighetsskatt Beskattningsbar hyresinkomst 800 Helena Husman har under året haft euro i hyresinkomster från den lägenhet som hon äger. Vederlaget för lägenheten är euro per år. Lägenheten har under året målats och spisen bytts ut, vilket inneburit kostnader för euro. För det lån hon upptagit för anskaffningen av lägenheten betalade hon 600 euro i räntor. Hyresinkomst Bolagsvederlag Årliga reparationer Beskattningsbar hyresinkomst Låneränta Beskattningsbar kapitalinkomst 600 Skogsbeskattningen Vid beskattningen av skog har man övergått till beskattning av den verkliga inkomsten av virkesförsäljningen. Inkomsterna av virkesförsäljning utgör kapitalinkomst, från vilka avdrag får göras. Från försäljningsinkomsterna får för det första avdras kostnader som hänför sig till försäljningen, såsom avverknings- och transportkostnader. För det andra har skogsägaren även rätt att göra avdrag för skötseln av skogen, såsom för kostnader som under skatteåret åsamkats av plantering och gödsling. För det tredje får en privat skogsägare under tiden för sitt inne- 9

10 hav som skogsavdrag avdra högst 60 procent av skogens anskaffningspris, om skogen förvärvats år 1993 eller senare. Skogsavdraget är högst 60 procent av inkomsterna av skatteårets virkesförsäljning för de skogsbruk som har rätt till skogsavdrag. Den nedre gränsen för skogsavdraget är euro. En skogsägare får dessutom av inkomsterna av virkesförsäljningen göra en 15 procents utgiftsreservering för att täcka exempelvis utgifter som åsamkas av framtida skogsplantering. Den outnyttjade delen av reserveringen ska i allmänhet bokföras som resultat inom de följande fyra åren. För den skogsägare som valde den år 2005 slopade arealbeskattningen är det skäl att fästa uppmärksamhet vid den så kallade karenstiden på fem år, om han står i beråd att sälja skogsfastigheten. I samband med en försäljning av marken adderas nämligen till skogsfastighetens försäljningspris inkomsterna av virkesförsäljningen under överlåtelseåret och de fem föregående åren. Tillägget görs endast för de år under vilka beskattningen har baserat sig på arealen. Från inkomsterna av virkesförsäljningen avdras den under ifrågavarande år beskattningsbara rena avkastningen av skogsbruket. Om skogsägaren säljer virke eller har andra mervärdesskattepliktiga försäljningar till ett sammanlagt värde över euro under ett kalenderår, bör han anmäla sig som mervärdesskattskyldig. För virkesförsäljningen har år 2008 stipulerats tidsbundna skattelättnader. De avverkningskostnader för virke som omfattas av skattelättnaden är inte avdragsgilla. Inkomsten av virke som sålts i samband med förstagallring är helt skattefri om förstagallringen har gjorts under tiden och köpesumman är betald under tiden Av den totala inkomsten för virkesförsäljning är hälften skattefri inkomst om köpet skett under tiden och köpesumman är betald under tiden Av inkomsten för virkesförsäljning är 25 procent skattefri, om köpesumman för ett köp under tiden har erhållits först under år Likaledes är 25 procent av inkomsten för virkesförsäljning skattefri, om köpesumman för virkesförsäljning under år 2010 betalas under åren 2010 eller Ränteinkomster Ränteinkomsterna är i beskattningen antingen källbeskattade räntor eller räntor vilka beskattas som kapitalinkomst. Källbeskattade ränteinkomster Källbeskattade ränteinkomster är i hemlandet erhållna räntor på depositionskonton och på masslån, även räntor på konvertibla skuldebrevs- och optionslån samt avkastningen av indexlån. Också avkastningen av de s.k. aktiedepositionskontona är källbeskattad ränteinkomst, även om avkastningen av kontot är beroende 10

11 av aktiekursernas utveckling. Därtill är den indexgottgörelse som betalas för indexlånen källbeskattad ränteinkomst. De källbeskattade räntorna räknas inte till kapitalinkomsterna. Källskatten är en slutlig skatt. Därför uppges inte de källbeskattade ränteinkomsterna i deklarationen och från dem kan inte avdras utgifter för inkomstens förvärvande. Den som betalar räntan, dvs. i allmänhet banken, uppbär källskatten samtidigt som räntan utbetalas. Personer bosatta utomlands betalar inte skatt på källskatt underkastade räntor som erhållits från Finland. Räntegottgörelser vid masslån Räntan på masslån är i allmänhet källbeskattad inkomst, men räntegottgörelser i samband med en transaktion beskattas som kapitalinkomst. För mottagaren av en räntegottgörelse utgör den fram till masslånets försäljningsdag upplupna räntan på masslånet, dvs. eftermarknadsgottgörelsen kapitalinkomst. För utbetalaren är den däremot en kapitalutgift, som han får dra av från sina kapitalinkomster eller som en underskottsgottgörelse på 28 % från skatten på sina förvärvsinkomster. Förmedlaren informerar beskattaren som gör avdraget på tjänstens vägnar. Indexlån Beskattningen av indexlån beror på om lånet överlåts (säljs) innan förfallodagen eller om det behålls till förfallodagen. Vid överlåtelse innan förfallodagen uppstår för placeraren överlåtelsevinst eller -förlust. Om lånets överlåtelsepris är högre än anskaffningspriset, uppstår överlåtelsevinst och om överlåtelsepriset är lägre än anskaffningspriset, uppstår överlåtelseförlust. Exempel: Iris Index placerade i ett indexlån till ett nominellt värde av euro, vars kurs var 110%, dvs. hon betalade euro för lånet. Iris beslöt sig för att sälja lånet till en kurs på 150 %, dvs euro och inte invänta återbetalningen av lånet. Beskattningen av Iris, inlösen före förfallodagen Lånets försäljningspris Lånets teckningspris Överlåtelsevinst Skatt på avkastning/överlåtelse 28 % Nettoavkastning Slutlig avkastning

12 På indexlånets förfallodag återbetalas lånekapitalet till placeraren. Placeraren får en överlåtelsevinst när han har köpt lånet under dess nominella värde (under 100 %) och överlåtelseförlust när han har köpt lånet över dess nominella värde (över 100 %). Om lånets värde på förfallodagen är över det nominella värdet (över 100 %) betalas placeraren en indexgottgörelse för den värdestegring som överstiger det nominella värdet. Indexgottgörelsen är källbeskattad ränteinkomst. Exempel: Ingmar Index placerade i ett indexlån till ett nominellt värde av euro, vars kurs var 110 %, dvs. han betalade euro för lånet. När förfallodagen närmar sig är lånets kurs 150 %, dvs. lånets värde är euro. Ingmar håller lånet till slut, då till honom återbetalas lånekapitalet samt avkastningen, som överstiger det nominella värdet, för vilket av honom uppbärs källskatt på hela den avkastning, som överstiger det nominella värdet, dvs euro. Ingmar åsamkades en överlåtelseförlust, eftersom han betalat en överkurs på 10 % för lånet. Förlusten kan han avdra från försäljningsvinster på andra placeringar antingen samma år eller under tre följande år, varvid förlusten på euro innebär en vinst om 560 euro då avkastningen förbättras med 560 euro. Beskattningen av Ingmar, inlösen på förfallodagen Lånets återbetalningspris Lånets teckningspris Överlåtelseförlust Avkastningen av lånet Skatt på avkastningen 28 % Nettoavkastning Eventuell möjlighet att avdra överlåtelseförlust 560 Slutlig avkastning Beskattningen av andra räntor Andra än ovan nämnda ränteinkomster utgör kapitalinkomst, som uppges i deklarationen. Dylika är t.ex. räntor på utländska depositioner eller räntor på masskuldebrev på sekundärmarknaden eller ränta som erhållits på lån, som en privatperson beviljat en annan. 12

13 Beskattningen av försäkringsplaceringar Försäkringsplaceringarna består av två huvudslag: sparlivförsäkringar, dvs. placeringsförsäkringar och pensionsförsäkringar. Pensionsförsäkringar En privatpersons frivilliga pensionsförsäkring utgör ett långvarigt sparande, med vilket den lagstadgade pensionstryggheten kan kompletteras och pensioneringen tidigareläggas. Den försäkrade kan med vissa begränsningar dra av sina egna eller makens pensionsförsäkringspremier i beskattningen. Försäkringspremierna är avdragsgilla i beskattningen, om på grundval av försäkringen pension utbetalas i återkommande poster under minst två år. År 2004 tillkom många nya ändringar i beskattningen av pensionsförsäkringar. Den största av dem är övergången från beskattning av förvärvsinkomst till kapitalinkomstbeskattning och en förhöjd pensionsålder som villkor för skatteavdraget. Under de närmaste åren gäller ännu för gamla försäkringar många övergångsbestämmelser. De nya bestämmelserna tillämpas på försäkringar, vid vilka betalningen av försäkringspremierna inletts eller senare. Den lägsta pensionsåldern bör vara 62 år, för att försäkringspremien ska vara avdragsgill. Den övre gränsen för avdraget är euro per år både för nya och gamla pensionsförsäkringspremier. Avdraget för försäkringspremien görs i första hand från kapitalinkomsterna, såsom från dividender och försäljningsvinster, men om sådana inte finns, avdras en kapitalinkomsternas skattprocent motsvarande del av betalningarna som en särskild skattegottgörelse från skatterna på förvärvsinkomsten. Om den försäkrade inte har inkomster kan avdraget överföras till maka/make. I första hand avdrar dock den försäkrade makan/maken själv premierna. Om försäkringspremierna överstiger avdragsmöjligheterna, kan på basis av de premier som inte avdragits ingen förlust fastställas. Avdraget är 28 procent av försäkringspremierna år Pensionen är i sinom tid skattepliktig inkomst. Skatten på pensionen betalas huvudsakligen enligt skatt på förvärvsinkomst eller på kapitalinkomst i samma förhållande som avdragen är gjorda. Pension på basis av pensionsförsäkringar enligt de gamla bestämmelserna beskattas i sinom tid som kapitalinkomst till den del den upplupna pensionen baserar sig på premier som betalats år 2006 och åren därefter. Pensionen på basis av pensionsförsäkringar enligt de nya bestämmelserna är däremot kapitalinkomst i sin helhet, trots att premierna som erlagts ännu år 2004 fick avdras från förvärvsinkomsterna. Det i försäkringar före utgången av år 2009 upplupna kapitalet jämte avkastning kan i enlighet med åldersbegränsningen i det gamla avtalet lyftas till exempel från och med 55, 58 eller 60 års ålder. Från och med förutsätts, för att försäkringspremierna ska vara avdragsgilla, att den pension som dessa premier berättigar till börjar lyftas tidigast vid 62 års ålder. 13

14 Placeringsförsäkringar Det finns två slag av placeringsförsäkringar: traditionella försäkringar och placeringsbundna försäkringar. Avkastningen av placeringsförsäkringarna är skattepliktig kapitalinkomst, liksom av andra placeringar. Försäkringspremierna kan inte avdras i beskattningen. Avkastningen av placeringsförsäkringarna beskattas i sin helhet först när försäkringstiden utgår. Placeringsobjekten för den traditionella placeringsförsäkringen väljs av försäkringsbolaget. Avkastningen av försäkringen baserar sig bland annat på räntenivån och resultatet av försäkringsbolagets verksamhet. Kunden som tecknat en placeringsbunden försäkring får själv besluta till vilken av de erbjudna placeringsalternativen medlens avkastningsutveckling binds. Kunden kan under försäkringstiden flytta sina sparmedel från en placeringsfond till en annan utan skatt på överlåtelsevinsten. Den slutliga värdestegringen beskattas under det skatteår, då försäkringsavtalet upphör. Försäkringsersättningen som utbetalas, när försäkringsavtalet upphör, består av det kapital som placerats i försäkringen, dvs. den sparade summan och avkastningen av den. När försäkringsersättningen utbetalas till försäkringstagaren själv är endast försäkringens avkastning skattepliktig och den beskattas som kapitalinkomst. När försäkringsersättningen betalas till försäkringstagarens anhöriga är avkastningen beskattad som kapitalinkomst och försäkringens kapital skattefritt upp till euro. Den summa som överstiger euro beskattas som gåva. Sålunda kan en anhörig få förutom euro därtill euro, vilket är den övre gränsen för en skattefri gåva. En dylik gåva kan samma gåvomottagare få skattefritt en gång med tre års intervall. I motsats till en penninggåva, är den skattefria nedre gränsen vid en försäkringsgåva alltså inte givar- utan mottagarspecifik. Med anhörig avses försäkringstagarens make/maka, arvinge i rakt upp- eller nedstigande led, adoptivbarn eller dennes bröstarvinge, fosterbarn eller makes/makas barn. Exempel: Svante och Susan Säker har beslutat donera egendom till sitt barn och barnbarn, till vardera till ett värde av euro. Svante och Susan tecknade bägge år 2003 försäkringar för sig själva till ett värde av euro, som utbetalades till det barn och barnbarn som antecknats som förmånstagare. Paret Säker fortsatte att ge gåvor till barnet och barnbarnet i januari 2006 genom att uppta nya försäkringar på euro, vilka berättigar till skattefria utbetalningar i januari år Barnet och barnbarnet betalar skatt för försäkringen endast för den avkastning som upplupit på det placerade kapitalet, på vilket det utgår i kapitalskatt 28 %. 14

15 För annan än en anhörig utgör försäkringsersättningen helt och hållet kapitalinkomst, som beskattas med 28 procent. Ersättningar vid dödsfall Såväl till de frivilliga pensionsförsäkringarna som till placeringsförsäkringarna kan fogas ett livförsäkringsskydd. Härvid utbetalas en dödsfallsersättning av avtalad storlek till den förmånstagare som försäkringstagaren utsett. Dödsfallsersättningar som utbetalas till de anhöriga är skattefria, om deras sammanlagda belopp inte överstiger euro för samma dödsfall. Ersättningarna för den del, som överstiger euro, utgör arvsskatt underkastad inkomst för de anhöriga. Till kretsen av de närmaste räknas inte i detta fall adoptivbarns bröstarvingar. Ifall förmånstagaren vid en dödsfallsersättning är den försäkrades äkta make eller maka, får maken/makan emellertid hälften av ersättningen skattefritt, även om denna andel av ersättningarna överstiger euro. Vid exempelvis en euros dödsfallsersättning får maken/makan euro skattefritt och euro faller inom ramen för arvsskatt. En sambo, med vilken den avlidna har eller har haft ett gemensamt barn, kan få endast euro skattefritt. Ersättningar vid dödsfall, vilka utbetalas till andra än den försäkrades anhöriga, utgör i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst, och i dessa fall kan skatten på kapitalinkomsten vara lägre än den progressiva arvsskatten. Försäkringsbolagen utreder närmare hur avkastningen såväl av en pension som av en placeringsförsäkring bildas samt hur den behandlas skattemässigt

16 Beskattningen av försäljningsvinster Försäljnings-, dvs. överlåtelsevinst Det finns två sätt att räkna ut överlåtelsevinsten: från försäljningspriset avdras den verkliga anskaffningsutgiften eller alternativt avdras anskaffningsutgiftsantagandet. På fastställandet av den skattepliktiga försäljningsvinsten inverkar bl.a. tiden för innehavet och sättet för förvärvet. Beskattningsbar vinst kan uppkomma förutom i samband med transaktioner även vid överlåtelse av egendom på något annat sätt, t.ex. som gåva. Vinster av små överlåtelser är emellertid skattefria. Vinst uppges i samband med deklarationen som kapitalinkomst. Vinsten av varje transaktion eller överlåtelse uträknas separat. Sedan avdragen gjorts från överlåtelsepriset utgör återstoden skattepliktig kapitalinkomst. Skatten är 28 procent. Skattefria överlåtelser Om det totala försäljningspriset för sålda värdepapper eller annan egendom än normalt hemlösöre under året varit högst euro, är vinsten skattefri, oberoende av hur mycket vinst placeraren har fått. Försäljning av bil eller skattefri egen bostad tas inte i beaktande vid gränsdragningen. Exempel : Bodil Berg har i konfirmationsgåva fått aktier, vars anskaffningspris hon inte känner till, men de är nu värda 800 euro. Bodil har behov av pengar och hon besluter sig för att utnyttja skattefriheten för små transaktioner och säljer aktierna för 800 euro. Skatt utgår inte på försäljningsvinsten av den egna stadigvarande bostaden efter två års oavbrutet innehav och boende. Att byta från en placeringsfonds avkastningsandelar till samma fonds tillväxtandelar och tvärtom är skattefritt, men att byta från en placeringsfond till en annan i samma eller i ett annat fondbolag är inte det. Anskaffningsutgiftsantagande En privatperson får vid beräkningen av en överlåtelsevinst utnyttja anskaffningsutgiftsantagandet. För egendom som ägts i minst 10 år är anskaffningsutgiftsantagandet 40 procent av försäljningspriset och för egendom som ägts en kortare tid 20 procent. För anskaffningsutgiftsantagandet behöver endast anskaffningstiden utredas i beskattningen. Ifall aktier inom värdeandelssystemet förvärvats vid olika tidpunkter, utgår man ifrån att de äldsta aktierna säljs först, ifall inte den skattskyldiga skriftligen påvisar något annat. Att andra än de äldsta värdepappren har sålts, kan påvisas när exempelvis värdepappren finns på olika värdeandelskonton. Ordningsföljden för förvärvet av aktier på samma värdeandelskonto och ordningsföljden vid en försäljning av dem fastställs enligt den verkliga tidpunkten för förvärvet. Bestämmelser- 16

17 na gällande ordningsföljden för överlåtelse ändrades i början av år Anskaffningstiden för en ny aktie som tecknats med en tidigare ägd aktie som grund är densamma som för den tidigare aktien. Om man är tvungen att avgöra inbördes ordningsföljden för förvärvet av den vid nyemission tecknade aktien och den tidigare ägda aktien, har stamaktien anskaffats före den aktie som tecknats med densamma som grund. Eftersom stamaktien och den nya aktien som anskaffats med denna som grund anses ha ägts lika länge är deras anskaffningsantagande lika stort. I fråga om numrerade placeringsfondsandelar kan de sålda andelarna identifieras med hjälp av teckningsnumren. Eftersom en privatperson för egendom som ägts under 10 år får avdra från försäljningspriset som anskaffningsutgiftsantagande 20 %, återstår som skattepliktig vinst 80 % av försäljningspriset. Då skatten är 28 procent, är överlåtelseskatten 28 % x 80 %, dvs. 22,4 % av försäljningspriset. På motsvarande sätt är skatten på överlåtelsevinst på egendom som ägts minst 10 år enligt anskaffningsutgiftsantagandet om 40 procent 28 % x 60 %, dvs. 16,8 % av försäljningspriset. Den verkliga anskaffningsutgiften Ifall den verkliga anskaffningsutgiften, dvs. anskaffningspriset jämte omkostnaderna är större än anskaffningsutgiftsantagandet, är det skäl att utnyttja detta. Avdragsgilla kostnader är t.ex. förmedlingsarvoden och stämpel- eller överlåtelseskatt. Anskaffningsutgiften för egendom som erhållits genom gåva eller arv är det beskattningsvärde som fastställts i arvs- och gåvobeskattningen, ifall den som gåva erhållna egendomen säljs tidigast ett år efter donationen. Även i detta fall kan anskaffningsutgiftsantagandet utnyttjas, ifall det är ett fördelaktigare alternativ. Exempel: Albert Aktieägare köpte år 1984 aktier, för vilka han betalade euro inklusive omkostnader. Han sålde dem för euro. Albert konstaterade att ett 40 procents anskaffningsutgiftsantagande var ett fördelaktigare avdrag än den verkliga anskaffningsutgiften. Hans överlåtelsevinst blev sålunda euro, på vilket han betalar i skatt enligt 28 procent euro. Den verkliga Anskaffningsanskaffningsutgiften utgiftsantagande Försäljningspris Anskaffningsprisningspris Förmedlingsarvode -150 Anskaffningsutgiftsantagande Försäljningsvinst

18 Helga Husman köpte år 1989 en fastighet för euro, för vilken hon betalade i stämpelskatt euro. Helga sålde sitt hus för euro. Hon betalade för detta i förmedlingsprovision euro, varvid en vinst om euro återstod. Skatten på vinsten är euro. Avdrag av de verkliga kostnaderna ledde i detta fall till ett fördelaktigare resultat än anskaffningsutgiftsantagandet. Uträkningen av försäljningsvinsten i specialfall Anskaffningstiden och anskaffningspriset för aktier som förvärvats på annat sätt än genom vanlig handel varierar enligt hur aktierna erhållits. En del bolag har betalat tillbaka kapital till aktieägarna. Återbetalningen avdras från anskaffningpriset och påverkar beskattningen först då aktien realiseras. Återbetalningen är inte kapitalinkomst och på den uppbärs inte förskottsskatt och inte heller några andra skattemässiga innehållningar. För den återbetalda delen minskar aktieägaren aktiernas anskaffningsutgift. När aktierna senare realiseras är överlåtelsevinsten lika mycket större som återbetalningen eller överlåtelseförlusten lika mycket mindre än den skulle ha varit utan återbetalningen. Exempel : Torsten Talför köpte våren 2006 tusen aktier i Elisa Abp till ett pris av euro. Elisa Abp återbetalade kapital till sina aktieägare 1,80 euro per aktie. Torsten sålde senare Elisas aktier till ett pris av totalt euro. Torstens överlåtelsevinst uträknas enligt följande: Försäljningspris Kapitalåterbetalning Anskaffningspris Beskattningsbar vinst Gåva Som anskaffningsutgift för egendom erhållen som gåva kan avdras värdet vid gåvotillfället enligt gåvobeskattningen eller anskaffningsutgiftsantagandet. Ifall gåvan emellertid säljs innan minst ett år förflutit från mottagandet blir anskaffningsutgiften det belopp som gåvogivaren i tiderna betalade för egendomen eller alternativt kan 20 procent avdras som anskaffningsutgiftsantagande. Gåvomottagaren blir således vid ett innehav under ett år tvungen att betala skatt på den värdestegring som skett under gåvogivarens innehavstid. Om gåvomottagaren har betalat gåvoskatt för sin gåva, kan han/hon få skattelindring genom att yrka på rättelse. Gåvans värde korrigeras med den skatt på överlåtelsevinst, som gåvomottagaren hade betalat om han sålt gåvan till gåvopriset. 18

19 Exempel: Bosse Begåvning fick av sin farmor andelar i en placeringsfond, vilkas värde i gåvobeskattningen var euro. Bosse sålde sin andel två år senare för euro och hade inga omkostnader. I vinst fick han euro och betalade i skatt på hela summan 560 euro. Birgit Begåvning fick av sin far en aktiepost på euro i april Fadern hade betalat euro för akterna. Birgit blev beskattad i gåvoskatt för aktierna euro. Hon sålde i penningknipa aktierna i januari 2009 och får för dem euro. Överlåtelsevinsten för Birgits del blev efter avdrag av anskaffningsutgiftsantagandet på 20 procent euro, av vilket i överlåtelseskatt utgår euro. Försäljningspris (Pris som fadern betalat* ) Anskaffningsutgiftsantagande Överlåtelsevinst Skatt 28 % * används inte, eftersom anskaffningsutgiftsantagandet är större. Birgit Begåvning yrkade på rättelse av sin gåvobeskattning. Gåvobeskattningen korrigeras så, att från gåvobeskattningsvärdet, dvs euro avdras det skattebelopp, som skulle ha påförts Birgit, om överlåtelsepriset hade varit gåvobeskattningsvärdet. Det skattebelopp på överlåtelsevinst som ska avdras från gåvans värde uträknas med utnyttjande av ett 20 procents anskaffningsutgiftsantagande 0,28 X ( ,20 X ) = euro. Rättelse av gåvoskatt Gåvans beskattningsvärde Skatt på överlåtelsevinst 28% Gåvans nya värde Gåvoskatt Erlagd gåvoskatt Återbäring Birgits gåvobeskattning korrigeras enligt ansökan så att från gåvans värde euro avdras det ovan uträknade skattebeloppet på överlåtelsevinsten euro. På skillnaden euro uträknas en ny gåvoskatt euro. Skillnaden mellan den betalda gåvoskatten euro och den korrigerade gåvoskatten euro återbetalas till Birgit. 19

20 Om överlåtelsepriset understiger gängse värde med 25 procent eller mera, betraktas det som en överlåtelse, vilken har karaktären av gåva. Enligt de nya bestämmelserna kan då skattepliktig vinst uppkomma för säljaren, även om ingen nominell vinst uppkommit. Exempel: Markus Mark köper av sin far aktier till ett värde av euro för euro. Markus betalar euro i gåvoskatt för sin gåva på euro. Fadern har i tiderna betalat euro för aktierna. För fadern uträknas en anskaffningsutgift i förhållandet / , dvs. en femtedel av anskaffningspriset. Som anskaffningsutgift fås således euro. Fadern får i försäljningsvinst euro på det försäljningspris euro, som Markus betalat. Fadern påförs således i skatt euro. Utländska försäljningsvinster En i Finland bosatt person, dvs. i Finland allmänt skattskyldig (se ordlistan) är skyldig att betala skatt i Finland också på försäljningsvinster som han/hon fått från utlandet. Skatten uträknas på samma sätt som för en inhemsk försäljningsvinst och skatten utgör 28 procent av vinsten. Finland har avtal med många länder för att undvika dubbelbeskattning. I skatteavtalen har i allmänhet överenskommits att försäljningsvinsten på värdepapper beskattas endast av den stat där den skattskyldiga bor, dvs. av Finland för dem som är bosatta i Finland. På motsvarande sätt betalar en person som är bosatt utomlands oftast skatt på en försäljningsvinst i landet där han bor. I fråga om försäljningsvinster av fastigheter har också landet, där fastigheten är belägen, ofta beskattningsrätt. I många skatteavtal jämställs en bostadsaktie med en fastighet. Då en person är tvungen att betala skatt också utomlands, gottskrivs skatten i Finland. Hur beskattningsrätten fördelar sig bör alltid kontrolleras i skatteavtalet mellan landet där egendomen är belägen och Finland. Aktier vid emission Vid en betald emission, dvs. nyemission på basis av ett tidigare innehav uträknas anskaffningsutgiften för aktierna genom att de ursprungliga och de nya aktiernas sammanräknade anskaffningsutgift divideras med antalet gamla och nya aktier. Också anskaffningsutgiftsantagandet kan användas vid uträkning av försäljningsvinsten. Anskaffningspriset för aktier som erhållits utan vederlag, dvs. vid en fondemission fås genom att dela anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna med antalet nya och gamla aktier. För teckningsrätter som hänför sig till gamla aktier beräknas inget anskaffningspris, utan vid en försäljning av dem avdras anskaffningsutgiftsantagandet. 20

Placerarens skatteguide 2008

Placerarens skatteguide 2008 www.porssisaatio.fi Placerarens skatteguide 2008 P L A C E R A R E N S S K A T T E G U I D E 2 0 0 8 HUVUDDRAGEN I BESKATTNINGEN AV PRIVATPERSONER 5 Förvärvsinkomster 5 Kapitalinkomster 5 Egen bostad 5

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Till läsaren... 3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner... 5 Kompletteringen av skattedeklaration...

Läs mer

Placerarens skatteguide 2013

Placerarens skatteguide 2013 Placerarens skatteguide 2013 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Sisällys Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Placerarens skatteguide 2014

Placerarens skatteguide 2014 Placerarens skatteguide 2014 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Placerarens skatteguide 2015

Placerarens skatteguide 2015 Placerarens skatteguide 2015 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster. Innehåll Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Placerarens skatteguide 2012

Placerarens skatteguide 2012 Placerarens skatteguide 2012 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster. 63 Innehåll Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner... 4 Komplettering av skattedeklarationen...

Läs mer

Skogsgåvoavdragskalkylatorn

Skogsgåvoavdragskalkylatorn Skogsgåvoavdragskalkylatorn Guide i användningen av skogsgåvoavdragskalkylatorn 7.4.2017 www.skogscentralen.fi Skogsgåvoavdragskalkylatorns användning Skogsgåvoavdragskalkylatorn guidar i användningen

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Placerarens skatteguide 2011

Placerarens skatteguide 2011 Placerarens skatteguide 2011 www.porssisaatio.fi Till läsaren... 3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner... 5 Kompletteringen av skattedeklaration... 6 Beskattningen av placeringsavkastning...

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

Till läsaren Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner Beskattning av reglerat långsiktigt sparande...15

Till läsaren Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner Beskattning av reglerat långsiktigt sparande...15 Placerarens skatteguide 2017 Sisällys Till läsaren...2 1 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...3 2 Beskattning av placeringsavkastningar...9 3 Beskattning av reglerat långsiktigt sparande...15

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RSv 172/1995 rd- RP 177/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till ändring av de stadganden angående omstruktureringar av företag som ingår i lagen om beskattning av inkomst av

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Radisson Blu Royal Hotell 4.2.2015 Andreas Bussman, Roschier Advokatbyrå Ab Struktur 1. Inledning 2. Skattekonsekvenser vid olika

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar Regeringens proposition till riksdagen med

Läs mer

SLC Nyland Generationsväxlingskurs

SLC Nyland Generationsväxlingskurs Nyland Generationsväxlingskurs BESKATTNINGSFRÅGOR November 2017 Holger Falck, 1 Beskattningsfrågor vid en generationsväxling Hur mycket gåvoskatt skall övertagaren betala Hur beskattas överlåtarna för

Läs mer

Beskattning av försäkringar som tecknats av företag och företagare Skatteguide

Beskattning av försäkringar som tecknats av företag och företagare Skatteguide Beskattning av försäkringar som tecknats av företag och företagare Skatteguide Skatteguide 2 (11) INFORMATION OM BESKATTNINGEN AV FÖRSÄKRINGAR 1 RISKLIVFÖRSÄKRINGAR Denna guide behandlar huvudreglerna

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

1993 rd - RP 109 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1993 rd - RP 109 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1993 rd - RP 109 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt och till lag om behandling av gottgörelse för bolagsskatt i de redovisningar

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 629 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23-24 IL prop. 1989/90:110 s. 458 465, 725 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570-571, 573-574 och 584-585 Vad beskattas? När sker beskattning?

Läs mer

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas.

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna 1992 rd- RP 206 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i 6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund Att observera när deklarationen fylls i Skattedeklaration 6B lämnas av Aktiebolag och andelslag Icke ömsesidiga fastighetsbolag Andelsbanker och sparbanker

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet, lagen om beskattningsförvarande och

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER

STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER 1/6 STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER Styrelsen föreslår att bolagsstämman berättigar styrelsen att emittera optionsrätter till nyckelpersoner vid Stockmann-koncernen

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 20.12.2004 kl. 12.00 1(6) NORVESTIA HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA AKTIEEMISSION Norvestia Abp:s styrelse har fattat beslut om genomförande av aktieemission med stöd av den extra

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

17 Verksamhetsavyttringar

17 Verksamhetsavyttringar Verksamhetsavyttringar 1697 17 Verksamhetsavyttringar prop. 1998/99:15 s. 233-237, 286, 290-291, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, SOU 1998:1 s. 239-243, 300, 304-306 prop. 1999/2000:2 s. 439-443, prop. 1999/2000:38

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Innehåll Om skattedeklarationen för år 2013 Lagändringar som

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar

Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar Innehåll 1. Allmänna frågor 2. Personer som vistas högst sex månader i Finland 3. Personer som vistas över sex månader i Finland 1.1.

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Skogsbeskattningsguide 2012

Skogsbeskattningsguide 2012 Skogsbeskattningsguide 2012 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av en skattedeklaration. För beskattningen måste du

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Generationsväxlingsdag

Generationsväxlingsdag - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Generationsväxlingsdag BESKATTNINGSFRÅGOR VID GENERATIONSVÄXLING December 2015 Holger Falck, 1 - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Beskattningsfrågor

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 136 i inkomstskattelagen och 24 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring...3 1. Lagstadgad ålderspension...3 2. Varför en Pensionsförsäkring?...3

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Specifikation av köp och försäljningar av värdepapper och derivat samt uppgifter för uträkning av överlåtelsevinst och -förlust 2016 (VSAPUUSE)

Specifikation av köp och försäljningar av värdepapper och derivat samt uppgifter för uträkning av överlåtelsevinst och -förlust 2016 (VSAPUUSE) Specifikation av köp och försäljningar av värdepapper och derivat samt uppgifter för uträkning av överlåtelsevinst och -förlust 2016 (VSAPUUSE) ALLMÄNT 1 VÄRDEPAPPERSFÖRMEDLARES skyldighet att lämna uppgifter

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN Bemyndigande SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING Datum 2 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08) 21.4.2010 Giltighetstid Diarienummer Tills vidare 330/349/2010 Mottagare Skatteförvaltningens enheter ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Intervall I stasbeskattningen ( ) Skatt vid nedre gränsen: 515. Överstigande %: 17,5 %

Intervall I stasbeskattningen ( ) Skatt vid nedre gränsen: 515. Överstigande %: 17,5 % Du sätter in 320 euro på ditt konto. Efter ett år har du fått ränteintäkter och du har nu 326 euro på kontot. Hur stor är den årliga räntesatsen på kontot? Priset på ett par sandaler sänks under sommaren

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelse. Postbeskrivning

ÅRSANMÄLAN Återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelse. Postbeskrivning SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A132/200/2015 version 1.7 ÅRSANMÄLAN Återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelse Postbeskrivning för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT...

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten.

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten. E-blankett för gåvoskattedeklaration Så här fyller du i blanketten Fyll i blanketten systematiskt genom att fylla i alla obligatoriska vita fält (*) och andra uppgifter som ska anmälas. Det går inte att

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Lektion 1 och Lektion 2

Lektion 1 och Lektion 2 Repetition ì Lektion 1 och Lektion 2 LEKTION 1 LEKTION 2 Procent (2,5 %) 2,5% / 100 = 0,025 Hur mycket är x % av y Enkel ränteräkning (med Dd) Lån med jämn amortering 1 + 2,5/100 = 1,025 Ränta på ränta

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. Kapitalvinst utländsk valuta o.d., Avsnitt 33 711 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1 2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 6, 17, 24 IL 54 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 532, 574,

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS)

ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A143/200/2016 1.0 INNEHÅLL ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) POSTBESKRIVNING

Läs mer

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster prognos mn %

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster prognos mn % 01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster Under momentet beräknas inflyta 9 217 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : Skatten grundar sig på inkomstskattelagen

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET 12.3.2009 OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET 12.3.2009 OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 13.3.2009 kl. 16.50 KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET 12.3.2009 OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Stämman beslöt om emission av optionsrätter till nyckelpersoner

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer