MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR"

Transkript

1 MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR

2 MST Riksårsmöte 2015, Handlingar Version 1.0 Layout: Henrik Berg, Moderata Ungdomsförbundet 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAMPROGRAM 5 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 PROCEDURREGLER 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 VERKSAMHETSREVISORNS BERÄTTELSE 13 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 14 OMBUDSFÖRDELNING 15 PROPOSITIONER 17 MOTIONER 29 3

4 4

5 RAMPROGRAM Lördag den 18 april Registrering till Riksårsmötet Stämmans öppnande Personval 18:30 Förhandlingarna ajourneras 19:30 Middag Söndag den 19 april Förhandlingarna återupptas 13:00 Stämmans avslutande 5

6 FÖREDRAGNINGSLISTA Förslag till föredragningslista vid riksårsmötet Riksårsmötets öppnande 2. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare och vice sekreterare för riksårsmötets protokoll 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Godkännande av föredragningslistan 6. Upprop och fastställande av röstlängd 7. Fastställande av riksårsmötets stadgeenliga utlysande 8. Godkännande av procedurregler 9. Riksstyrelsens verksamhetsberättelse 10. Revisorernas berättelse 11. Frågan om ansvarsfrihet för riksstyrelsen 12. Behandling av förslag från riksstyrelsen (propositioner) 13. Behandling av övriga förslag (motioner) 14. Val av riksordförande i riksstyrelsen för tiden intill nästa ordinarie riksårsmöte 15. Val av förste vice riksordförande för tiden intill nästa ordinarie riksårsmöte 16. Val av andre vice riksordförande för tiden intill nästa ordinarie riksårsmöte 17. Val av ytterligare fyra ledamöter i riksstyrelsen för tiden intill nästa riksårsmöte 18. Val av en ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för tiden intill nästa ordinarie riksårsmöte 19. Val av en verksamhetsrevisor samt ersättare för denne för tiden intill nästa ordinarie riksårsmöte 20. Val av en ekonomisk revisor samt ersättare för denne för tiden intill nästa ordinarie riksårsmöte 21. Övriga frågor 22. Riksårsmötets avslutande 6

7 PROCEDURREGLER Förslag till procedurregler för Moderata Studenters Riksårsmöte Yttranderätt tillkommer alla medlemmar anslutna till en MST-Förening som anmält sig till riksårsmötet och erlagt medlemsavgift för 2015 samt av riksstyrelsen särskilt inbjudna gäster. 2. Begäran om ordet sker skriftligen hos fungerande ordförande eller sekreterare. 3. Motionären eller motionärens förening har rätt att föredra motionen först i talarordningen, därefter föredrar riksstyrelsen sitt förslag, varefter talarlistan tar vid. 4. Yrkanderätt tillkommer riksstyrelsen samt de av föreningarna valda ombuden. 5. Yrkande skall omedelbart lämnas till fungerande ordförande eller sekreterare. 6. Riksstyrelsens yrkande är alltid huvudproposition. 7. Yrkande i plenum har alltid karaktären av kontraproposition eller förslag till kontraproposition 8. Föreligger flera skilda förslag som inte kan sammanjämkas, tar riksårsmötet i votering först ställning till vilket förslag som skall gälla som kontraproposition till huvudproposition. Därefter ställs huvudpropositionen (riksstyrelsen) mot kontrapropositionen. Innebär propositionen som därigenom erhållit majoritet förslag till uttalande eller åtgärd, ställs slutligen proposition på förslaget. Detta blir då ja-proposition. Vinner nej har frågan fallit. 9. Begärd votering sker i första hand genom handuppräckning. Om så begärs skall rösträkning genomföras. Votering som gäller personval skall alltid ske med slutna röstsedlar. Röstsedeln skall då uppta exakt det antal namn som valet avser, annars förklaras röstsedeln som ogiltig. 10. Fri talartid gäller. Replik får inte beviljas längre än 1 minut. 11. Reservation eller anmälan om avvikande mening mot fattade beslut i plenum måste anmälas omedelbart efter det att beslut fattats samt inlämnas skriftligen till sekreteraren eller ordförande före riksårsmötets avslutande. 7

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Riksstyrelsen för Moderata Studenter avger nedan till Riksårsmötet på Clarion Gillet april 2015, berättelse över verksamheten för perioden januari 2014 till dags datum. INLEDNING Riksstyrelsen blev för drygt ett år sedan vald för att bedriva Moderata Ungdomsförbundets differentierade verksamhet mot studenter. Förväntningarna under det så kallade supervalåret, med kårval, EU-val och allmänna val till riksdag, landsting och kommun var med rätta höga. Vi skulle vinna val åt Nya Moderaterna men samtidigt utveckla MST som organisation. Organisationen har idag fler aktiva, vilket inte minst avspeglas i hur många deltagare som närvarade på de större evenemangen. Under valrörelserna arrangerade vi en längre turné än något annat studentförbund och vi var dessutom ute längre än både MSU och MUF. Moderata Studenter är idag bättre än någonsin tidigare. RIKSSTYRELSEN Vid Riksårsmötet i Västerås den januari valdes följande styrelse: Riksordförande Benjamin Dousa, MST Handelshögskolan 1:e vice riksordförande Armend Dushica, MST Lund (Avsade sig sitt uppdrag 2/3-14) 2:e vice riksordförande Annie Widerberg, MST Linköpings Universitet Ledamöter Caroline Jarbratt, MST Linköpings Universitet Denice Sigvardsson, MST Växjö Jesper Skalberg Karlsson, MST KTH Mikael Persson, MST Halmstad Till revisor att granska verksamheten valdes Edvin Alam till ordinarie samt Rasmus Möller till ersättare. SAMMANTRÄDEN Riksstyrelsen har under perioden haft 7 protokollförda sammanträden. Styrelsesammanträde Styrelsesammanträde Styrelsesammanträde Styrelsesammanträde Styrelsesammanträde Styrelsesammanträde Styrelsesammanträde

9 VERKSAMHETSOMRÅDE Enligt 7, Mom. 4 i Moderata Ungdomsförbundets stadga åligger det riksstyrelsen att; 1. i överensstämmelse med antagna program, stadgar samt förbundsstämmans, arbetsstämmans och riksårsmötets beslut planlägga, leda och samordna den politiska, ekonomiska och organisatoriska verksamheten inom Moderata Studenter, 2. handlägga organisatoriska ärenden som särskilt berör förbundets verksamhet inom Moderata Studenter, 3. årligen anordna riksårsmöte, 4. bevaka frågor om högre utbildning och andra studentfrågor och, 5. bistå distrikt och föreningar i deras verksamhet inom Moderata Studenter och därvid inspirera till, sprida kunskap om och initiera kampanjer gentemot målgruppen som är studenter vid universitet, högskolor och andra eftergymnasiala lärosäten. Baserat på dessa syften inskrivet i MUF:s viktigaste dokument, gjorde riksstyrelsen tolkningen att bedriva relevant verksamhet av och för studenter. Kvantitativa mål Vinna valet åt en alliansregering Moderaterna ska bli största parti bland studenter Vid årsskiftet ha medlemmar Ha 25 levande föreningar Ställa upp i fler kårval Anordna en sommarutbildning med minst 40 deltagare Anordna en höstutbildning med minst 60 deltagare Vara mer aktiva i sociala medier - Få minst 1400 följare på Twitter - Öka antalet likes på Facebook Arrangera en fem veckor lång valturné Arrangera minst 8 turnéer under året Kvalitativa mål Göra MST mer studentikost Minska tröskeln mellan MSU och MST Skapa mervärde för medlemmar Öka kunskapen om kårval och varför det är viktigt Sätta politiken i centrum Förstärka MSTs varumärke internt och externt 9

10 POLITIK OCH POLITISKT LANDSKAP Det politiska arbetet har varit i ständig fokus under verksamhetsåret, med särskilt fokus på kvalitet i den högre utbildningen och reformer för en friare bostadsmarknad. Detta har yttrat sig i över 50 pressklipp runt om i landet, bland annat genom debattartiklar i SvD, debatt i Sveriges Radio, medverkande i SVT aktuellt och en rad artiklar i lokalmedia. När Moderata Studenter tryckte upp nytt kampanjmaterial i form av tygpåsar så var de tryckta med Det ska löna sig att plugga. Kontakten och påverkanspotentialen gentemot Nya Moderaterna upplevs som god. Riksstyrelsen har utöver sina uppdrag i Moderata Studenter under verksamhetsåret också varit representerade i Moderaternas Riksorganisation, i Nya Moderaternas jobb- och ekonomipolitiska arbetsgrupp, samt haft uppdrag i kommun, landsting och riksdag. Kontakten med de andra studentförbunden inom Alliansen har vårdats och upprätthållits. Bland annat har Moderata Studenter haft representanter på Liberala Studenters årsmöte, skrivit gemensamma artiklar och deltagit i en roast av de andra studentförbunden under Almedalsveckan i Visby. KAMPANJ Riksstyrelsen arrangerade under verksamhetsåret totalt 8 kampanjturnéer varav 5 veckor under valrörelsen. De andra turnéerna var Smålandsturnén, EU-valsturné samt en kampanjturné i samarbete med MUF Västerbotten. Vi har under året gjort 143 kampanjbesök i föreningarna (diff +42 jmf 2014) och fram till december låg nyvärvningen på 2014 års siffror. Under valrörelsen kombinerades värvningsarbete med politiska utspel, engagemangslyft och uppbyggnad av nya föreningar. Dessutom trycktes ett nytt kampanjmaterial för att ytterligare differentiera budskapet mellan lejonparten av medlemmar i MUF och studenter. DISTRIKTSFORUM Under verksamhetsåret har förbundet samlats till Distriktsforum två gånger, en gång under våren 2014 och en gång under våren Vid Distriktsforum 2014 var fokus på att hålla breda diskussioner och göra relevanta nedslag i nischade ämnen. Som exempel kan nämnas ett anordnat panelsamtal med SSU, SFS och Alice Teodorescu. Andra exempel är Carolina Lindholm, politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, som höll en dragning om avancerade skattefrågor och Bodil Sidén från Moderaternas Riksorganisation som höll ett uppskattat pass om mediahantering. Detta renderade sammantaget höga betyg från deltagarna, där de MST-specifika passen fick 4.7 i snittbetyg (på en femgradig skala). MOMENTUM Den juni 2015 hölls en valutbildning på Barnens Ö i Stockholm med namnet Momentum. 57 deltagare från hela landet samlades för en helg med politiska diskussioner, talarpass och workshops. Allt skedde i skärgårdsmiljö, och boendet var förlagt i stugor avsedda för kolloverksamhet. Även maten tillagades av deltagarna. Bland talarna syntes riksdagsledamoten Hanif Bali, Visita s kampanjchef Liselotte Florén, MUF s vice förbundsordförande Rasmus Törnblom och många fler. Det sammanlagda betyget från deltagarna var 4.8 på en femgradig skala. 10

11 ULTIMATUM Den 1-2 november 2015 hölls en höstutbildning i Sollentuna i Stockholm med namnet Ultimatum. 116 deltagare från hela landet samlades för två dagars utbildning och studentikos sittning, vilket gör detta till den största utbildningen i Moderata Studenters historia. Under helgen bjöds på talarpass av bland annat Moderaternas kommunikationschef Per Nilsson, Mattias Svensson från Magasinet Neo, Patrick Krassén från Svenskt näringsliv och Rola Brentlin från tankesmedjan Migro. Deltagarnas betyg på utbildningen var i snitt 4.8 på en femgradig skala. Ultimatum var också plats för lanseringen av Moderata Studenters nya kampanjjackor, vilka såldes till det förmånliga priset 50 kronor. Middagen, där Gustaf Göthberg var toastmaster, var också premiären för Moderata Studenters sångbok 2.0, som är en reviderad och förbättrad version av 2013 års sångbok. TWITTER I arbetet med sociala medier har Twitter varit i fokus för de dagliga uppdateringarna, där det redan etablerade använts flitigt. Vid verksamhetsårets början fanns cirka 1100 följare, vid verksamhetsårets slut cirka Detta anses vara ett gott betyg för riksstyrelsens ofta kreativa och humoristiska uppdateringar. Med fler följare har twitterkontot kommit att spela en större roll eftersom att räckvidden ökat, och det som tidigare beskrivits som ett bra verktyg är idag att betrakta som en given informationskanal i Moderata Studenters verksamhet. Antalet tweets per dag har konstant legat över 1,5. En särskilt lyckad kampanj var under Pride-veckan då kontot bytte profilbild och omslagsbild till en LGBT-flagga, något som senare plockades upp även av Moderat Skolungdom. FACEBOOK Facebooksidan Moderata Studenter har vid verksamhetsårets slut cirka 1200 människor som gillar, vilket är cirka 400 fler än vid verksamhetsårets början. Den ökade räckvidden och genomslagskraften som detta medför syns bland annat när man tittar på kampanjbilder, där det snarare är regel än undantag att antal likes överstiger 100 till antalet. Facebooksidan har också varit ett viktigt verktyg i flera projekt som startats under året, bland annat MST GPS. Jämte denna verksamhet är Facebooksidan också huvudkanal för att sprida information om Moderata Studenters event, utbildningar och kampanjer. Under valrörelsen satte riksstyrelsen extra stort fokus på digitalt material genom att tillsätta posten grafisk designer, vilken fylldes av Markus Konow (MST Linköpings Universitet). Han kom att spela en viktig roll i att ta fram nytt och nischat material under de intensiva valveckorna, och har varit en tillgång även efter valdagen. Parallellt med sidan Moderata Studenter bedrivs viss verksamhet genom en ordförandegrupp där landets föreningsordförande kan dela med sig av information och sådant som rör studentförbundet. Denna grupp är enbart till för sittande föreningsordförande, och uppdateras löpande. 11

12 INTERNATIONELLT ARBETE Under den senare delen av verksamhetsåret startades en internationell arbetsgrupp. Denna syftar till att samla medlemmar med utrikespolitiskt intresse där de bland annat kan diskutera aktuella ämnen. Arbetet har även börjat med att ta fram olika rapporter samt ett utrikespolitiskt program för Moderata Studenter. Gruppen är fortfarande i ett tidigt stadie, som har till mål att under året 2015 producera nämnda rapporter och politiska programmet men också anordna en Brysselresa. Det finns också förhoppningar om att hjälpa våra systerföreningar i andra länder inom Europa i deras valarbete under året. Gruppen syftar även till att lyfta och uppmuntra medlemmar att ta en större och aktivare roll inom Moderata Studenter. I gruppens olika delmoment kommer därför, (för de som vill) ha hand om olika projekt. För närvarande har två medlemmar fått ta ett ansvar. Målet är att till andra projekt ska andra personer inom gruppen leda arbetet. Intresset var stort för gruppen där stor potential finns inför nästkommande verksamhetsår. FÖRENINGSVERKSAMHET Det viktigaste Moderata Studenter har är levande och aktiva föreningar ute på våra lärosäten. Under året har flertalet föreningar startats upp och fler har gått från vilande till aktiva föreningar. Riksstyrelsen har arbetat med insatser till föreningar där stöd behövts. Vissa föreningar har varit i en uppstartfas där tips och råd behövs, medan självgående föreningar har fått stöd i form av till exempel talare. Riksstyrelsen har varit i alla föreningar som önskat hjälp, både under valet och före/efter. MST GPS MST GPS var riksstyrelsens nya projekt för att minska glappet mellan MSU och MST. Genom insamling av information från sociala medier och mail lyckades riksstyrelsen sammankoppla 43 nyblivna MST:are med deras nya föreningsordföranden. Dessutom skickades ett välkomstpaket beståendes av ett personligt brev med kontaktuppgifter till föreningsordföranden och några studentrelaterade giveaways till de vi lyckades hitta adressen till. MST PAGES I MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDETS TIDNING BLÅTT I medlemstidningen Blått har MST fått eget ansvar över ett par sidor i varje nummer. Lucas Kramer, MST Uppsala, har varit chefredaktör för dessa sidor. Syftet har varit att lägga grund för en intern idédebatt, informera och MSTs verksamhet och lyfta upp goda föreningsexempel. KÅRENGAGEMANG Riksstyrelsen har under året inlett en bred kårvalssatsning för att på kortsikt få upp engagemanget i föreningarna och på längre sikt vinna ökat inflytande i Sveriges Förenade Studentkårer. Arbetsgruppen Operation: Kårval tillsattes under Carl Göranssons ledarskap av medlemmar med erfarenheter från kårval runtom hela landet. På exempelvis Linköpings Universitet och Umeå Universitet ställde vi upp för första gången någonsin. MODERATA EKONOMER & MODERATA LÄRARE Dessa två pilotprojekt har för avsikt att skapa mervärde för de enskilda studiegrupperna. De nya arbetsgrupperna tillsattes under början av 2015 och kommer arbeta med frågor relevanta för studenter inom ekonom- och lärarkåren. Potentiella evenemang skulle kunna vara seminarium, talarkvällar och konferenser. 12

13 VERKSAMHETSREVISORNS BERÄTTELSE Under riksårsmötet 2014 valdes undertecknad till verksamhetsrevisor för Moderata Studenter. Det är riksstyrelsen som har ansvaret för den förvaltning som enligt stadgarna ankommer på denna, mitt ansvar är att utöver den revision som omfattar räkenskaperna, granska övrig verksamhet som faller inom detta område. Denna rapport är grundad på de protokoll och handlingar upprättade av Moderata Studenters riksstyrelse, vilka jag tagit del av. Riksstyrelsen har trots högt tempo, med anledning valet till Europaparlamentet och de allmänna valen i september 2014, lyckats bedriva verksamhet med stor bredd. Riksstyrelsen har bland annat anordnat två mycket välbesökta utbildningar, varit synlig i den politiska debatten och påbörjat ett mycket ambitiöst arbete om att vinna olika kårval. Styrelsen har dock inte uppfyllt samtliga mål i verksamhetsplanen, det är i sig inget konstigt men viktigt att ha med sig i kommande styrelsens utvecklingsarbete. Trots två stycken nationella valrörelser backade Moderata studenter i medlemsantal, det är viktigt att nästkommande riksstyrelse lägger en god grund för medlemsvärvning inför och under ett valår. Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret påbörjat intressanta projekt för att minska trösklarna mellan MSU och MST och för att skapa ett mervärde för medlemmarna. MST GPS och satsningen på nätverk för lärarstudenter, ekonomstudenter och juridikstudenter är några exempel. Trots att MUF är Sveriges största partipolitiska ungdomsförbund väljer allt för många att vara medlemmar under kort tid och få väljer att gå med efter 20-årsstrecket. För att ha en bredd av medlemmar med erfarenheter från högre utbildning är det viktigt att dels behålla medlemmar från MSU och kunna locka till nya medlemmar genom att ha ett mervärde i medlemskapet. MST GPS och nätverken kan, om projekten används rätt, göra det enklare för MUF i helhet att behålla medlemmar och skapa ett mervärde i medlemskapet. I övrigt är min bedömning att riksstyrelsen på ett seriöst sätt arbetat med uppgifter som omfattas av min revision. Med ovanstående i beaktande kan jag inte göra annat än att föreslå följande till riksårsmötet: Bevilja riksstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015. Edvin Alam Verksamhetsrevisor för Moderata Studenter 13

14 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Valberedningens förslag till riksstyrelse för Moderata Studenter verksamhetsåret Till Moderata Studenters riksårsmöte i Uppsala den april föreslår valberedningen följande personer till riksstyrelse. Förslaget är baserat på intressenternas egna kandidaturer, våra intervjuer av kandidaterna samt nomineringar från MST-föreningarna. Valberedningen är helt enig i sitt förslag RIKSSTYRELSEN Riksordförande Förste vice riksordförande Andre vice riksordförande Ledamot Benjamin Dousa, omval Sofia Axelsson, nyval John Eklöf, nyval Denice Sigvardsson, omval Ina Djurestål, nyval Jonas Jesslén, nyval Sara Elingfors, nyval VERKSAMHETSREVISORER Revisor Revisorsersättare Edvin Alam Annie Widerberg Valberedningen har bestått av: Oliver Rosengren, sammankallande Dan Ishaq Johan Bjenning Michael Holtorf Stina Follin 14

15 OMBUDSFÖRDELNING MODERATA STUDENTERS RIKSÅRSMÖTE 2015 Distrikt/Förening Medlemsantal Antal ombud MST CH 9 0 MST Dalarna 20 0 MST Försvarshögskolan 41 1 MST Göteborg MST Halmstad 71 2 MST Handelshögskolan MST Juridicum/EHL 39 1 MST Jönköping MST Kalmar 42 1 MST Karlstad 79 2 MST KTH 56 1 MST Linköping MST LU MST Luleå 31 1 MST Malmö 36 1 MST Mälardalens Högskola 15 0 MST Skövde 59* 0 MST Stockholms län MST SU MST Södertörn 58 1 MST Umeå 27 1 MST Uppsala MST Väst 5 0 MST Växjö 83 2 MST Örebro 52 1 MST Östersund 6 0 Totalt antal *MST Skövde har inte fullföljt de obligatoriska moment som krävs för att bli tilldelade mandat. 15

16 16

17 PROPOSITIONER TILL MODERATA STUDENTERS RIKSÅRSMÖTE 17

18 PROPOSITION 1 ETT MODERAT REFORMPAKET FÖR HÖGRE STUDIER Sveriges ekonomi och samhälle förändras i spåren av globaliseringen. Varvsindustrin har förvandlats till högteknologiska automationsrobotar, nya branscher som 3D-printing har växt fram och programmerare är i flera storstadsregioner det vanligaste yrket. Svenska universitet och högskolor måste stå rustade för att möta denna snabba förändring eftersom vi idag inte är ett land som konkurrerar med låga löner. Kunskap, innovation och högre studier är en central del i ett Sverige som även fortsättningsvis ska förbli rikt. Trots att världen i allmänhet och den svenska arbetsmarknaden i synnerhet har förändrats i rasande fart sedan industri och 90-talskrisen har inte en större universitetsreform genomförts sedan 90-talet. Kritiken mot nuvarande system har ofta riktats mot den ledande, liberala organisationsteorin på 90-talet, nämligen New Public Management. Det är samma kritik som även riktas mot det fria skolvalet. Vi menar att det grundläggande valfrihetssystemet inte är problemet, men att det måste korrigeras för att driva på kvalité och harmoniseras till den globala marknaden. Utbildningskvalitet och studenternas kunskaper har sjunkit över tid och tyvärr är trenden även fortsättningsvis negativ a. Samtidigt har diskussionen om antalet platser fullständigt dominerat den utbildningspolitiska agendan från höger till vänster. I vissa fall har antalet platser och etablering av nya lärosäten både explicit och implicit använts som en arbetslöshetsregulator. En student som inte söker jobb, räknas heller inte som arbetslös enligt varken SCBs eller Eurostats definitioner Resurstilldelning Vi tror inte resurserna i sig är det fundamentala problemet utan snarare hur de används. Exempelvis ligger Sverige på tolfteplats bland OECD länderna när det kommer till utbildningskostnader och vi lägger 6.3 procent av BNP på utbildning b. Nuvarande resurstilldelning baseras på helårsstudenter och helårsprestationer. Kort sagt kan man säga att varje lärosäte får ett utbildningsuppdrag från regeringen, ett tak, och att lärosätena inom denna ram får betalt per antalet studenter. Läser en student på deltid eller en enskild kurs, räknas denna som andel av heltidsstudier. Helårsstudent är en student som är registrerad till helårsstudier och helårsprestation är en student som avklarat helårsstudier. Högskolor och universitet får således betalt av regeringen per antalet registrerade och avklarade högskolepoäng. Incitamenten för en rektor som vill behålla sitt prestigefyllda jobb i sann public choice anda blir således att ha så många registrerade och avklarade högskolepoäng som möjligt. Ska man dessutom vara pessimist innebär nuvarande system att lärosätena har ett intresse av att år efter år sänka kunskapsribban för att fler ska klara studierna och därför bidra till universitetskassan. Även urvalet, det vill säga vilka program och kurser som erbjuds, påverkas av finansieringsmodellen. När ett sjukhus privatiseras eller kollektivtrafiken läggs ut för upphandling används nästan alltid en finansieringsmodell som baseras på en rad parametrar. Om bussarna går i tid, kundnöjdheten är hög och investeringar i miljöfordon görs kan exempelvis entreprenören få mer pengar. Ett liknande system föreslår vi även för lärosätena där vi styr om incitamenten mot kvalité istället för endast antalet platser. Självklart borde en högskola med elever få mer resurser än en högskola med en elev, men en högskola med högt förädlingsvärde per elev bör även få mer resurser än en högskola med lågt förädlingsvärde per elev. Så är det dock inte idag. Vi föreslår därför att HÅP/HÅS-systemet reformeras till att inkludera fler delar än antal, men för att detta ska kunna göras på ett rättssäkert och trovärdigt sätt bör även externa examinatorer införas. Externa examinatorer finns exempelvis redan idag i Norge och Danmark Pro market Utöver Sveriges universitets och högskolors incitament, är även marknadsmekanismen för studenter satt ur spel. Man uppfattar utbildningen som gratis, trots att den i allra högsta kostar både för samhället och individen. Ofta glöms alternativkostnaden helt, det vill säga, vad studenten hade kunnat göra istället för att studera. På många utbildningsprogram överstiger alternativkostnaden den faktiska avkastningen på utbildningen. Det betyder att en student går back på att studera. a Universitetsreform! av A. Björnsson, P. Engellau m.fl, Samhällsförlaget, Jan 2015 b ( ) 18

19 För att hjälpa studenter och blivande studenter att fatta mer medvetna val föreslås därför lärosäten ta ut mindre ansökningsavgifter. På det sättet ska fler tänka efter ytterligare en gång innan de slänger iväg en ansökan. Beslutet spelar stor roll och måste behandlas därefter. Vi tror även bidragsdelen i CSN skapar långsiktiga problem för vårt utbildningssystem. Tas studiebidraget bort borde studenter få tjäna hur mycket som helst utan att studielånet ska påverkas. Därmed skulle fribeloppet kunna avskaffas samtidig som bidragsdelen tas bort Kvalitetsutvärdering Den kvalitetsutvärdering som sker idag togs fram av den före detta universitetskanslern Lars Haikola och avsåg gälla perioden Givet ovanstående text om resurstilldelning och studenters utspelade val skapar gällande utvärdering av UK-ämbetet en nedre gräns för hur illa ett lärosäte kan sköta sin utbildning. För att dra upp ett exempel riskerade 2012 Stockholms Universitet att förlora sitt examenstillstånd på juristprogrammet som en konsekvens av låg kvalité c. Granskningen innefattar bland annat studenters uppsatser och enkäter till alumner som bedömningsgrund. Det nya utvärderingssystemet som skulle börja gälla från årsskiftet men som nu väntas implementeras till 2016 kommer inte ha UK-ämbetet som huvudman utan lärosätena förväntas granska sig själva. Vi ser stor risk i detta system där utvärdering inte kan anses ske på rättssäker grund. Därför föreslår vi att detta arbete även fortsättningsvis sker av oberoende myndighet som i sin tur ges muskler att stänga ner underpresterande kurser, program och utbildningar Harmonisering I en internationell kontext är inte svenska universitet toppuniversitet. Karolinska Institutet är det enda lärosätet i Sverige som räknas till de bästa 100 universiteten i världen enligt prestigefyllda Time s higher education d. För att dra nytta av kompetensen och erfarenheterna globalt, bör därför utländska filialer lättare kunna etablera sig i Sverige. Tyvärr står idag ett omfattande regelkrångel som minimuminvesteringar och krav på studentunderlag i vägen för detta idag. För att lättare kunna tillgodoräkna sig poäng, åka på utbytestermin och jämföra nationella med internationella alternativ bör även ramverken harmoniseras. G-VG skalan är svår att sätta i en global situation. Många länder använder dessutom ett så kallat treterminssystem där meningsfulla sommarkurser erbjuds, och studenter skulle kunna välja att snabbare bli klar med sin utbildning. Lärosätenas autonomi Vi människor hör till de mest komplexa djur i världen och är fantastiskt mångsidiga. Däremot är det svårt att vara bäst på precis allt, varför specialister av olika slag används. Företagare är bäst på företag och bör därför i största möjliga mån få lämnas ifred och likaså bör gälla akademien. Ansvaret för akademien bör ligga hos just akademien inte utbildningsministern. Det finns många riktlinjer, regler och lagar som idag begränsar denna autonomi och vi har för avsikt att på sikt bli av med en del. Inflödet av nya studenter är en del av verksamheten där högskolor och universitet bör få fullt självbestämmande, både vad gäller val av bedömningsgrunder och hur dessa värderas. Vidare bör även det statliga Högskoleprovet läggas ned och ersättas av en fri marknad för antagningsprov eftersom det statliga provet nödvändigtvis inte är optimalt för samtliga utbildningar i Sverige. Detta är inget radikalt då andra länder, t.ex. USA använder sig av två olika privata antagningsprov: SAT och ACT. Där får sedan skolorna bestämma huruvida något eller båda testen accepteras. Vid en fri marknad kan helt nya tester specialanpassas för utbildningar och lärosäten, exempelvis SAT erbjuder så kallade subject tests, vilket är ämnesspecifika högskoleprov e. I praktiken skulle då en ekonomiutbildning kunna lägga större vikt vid ett ämnesspecifikt högskoleprov i ekonomi, än vad en potentiellt blivande student presterar på en orddel i svenska. För att förbli ett rikt land med stark konkurrenskraft måste vi även fortsättningsvis konkurrera med nya idéer och innovativa lösningar. Det möjliggörs i sin tur av ett paket av reformer för högre studier. c Dagens Juridik, d ( ) e https://sat.collegeboard.org/about-tests/sat-subject-tests ( ) 19

20 Med anledning av ovanstående föreslår riksstyrelsen riksårsmötet att besluta: att 1 att 2 att 3 att 4 att 5 att 6 att 7 att 8 att 9 att 10 att 11 att 12 att 13 att 14 att 15 att 16 att 17 att 18 att 19 att 20 att 21 att 22 propositionen antas verka för att resurstilldelningssystemet ska inkludera fler parametrar verka för att resurstilldelningssystemet ska ta hänsyn till parametrar som uppsatsers kvalitet, betyg, antal studenter och framtida förankring på arbetsmarknaden verka för att tentamina samt examensarbete ska rättas av externa examinatorer verka för att fribeloppet avskaffas verka för att bidragsdelen av studiemedlet tas bort verkar för att lärosäten tillåts ta ut ansökningsavgifter om max 1 procent av prisbasbeloppet verka för att kvalitetsutvärdering ska ske av oberoende myndighet verka för att Universitetskanslerämbetet ska stänga ner undermåliga utbildningar verka för att samtliga högskolor och universitet ska anpassas efter Bolognaprocessen verka för att betygssystemet ska vara A-F verka för att det ska gå snabbare att tillgodoräkna sig en internationell utbildning i Sverige verka för att utländska filialer ska ha lättare att etablera sig i Sverige verka för att utländska filialer ska få ta betalt för sin utbildning verka för att icke EU- och EES-medborgare ska finansiera sin egen utbildning i Sverige verka för att samtliga lärosäten erbjuder treterminssystem verka för att Högskoleprovet läggs ner verka för en fri marknad för antagningsprov för högre studier verka för att lärosäten ska styra sina egna antagningsprocesser verka för att högskolor och universitet ej ska drivas i myndighetsform propositionen skickas vidare till MUFs arbetsstämma propositionen skickas vidare till Nya Moderaternas partistämma 20

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer