Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen Förslag till verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2015. Förslag till verksamhetsplan 2014-11-28"

Transkript

1 Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2015 Förslag till verksamhetsplan

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Visionen 4 Budget 4 Möteschema 4 Verksamheter Studieresa 5 Marknadsföring 6 Vandringsleder 7 Kilinventering 8 Spridningsanalys 9 Natur på recept 10 2

3 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en hälsosam miljö och ett levande kulturlandskap är viktiga resurser för att göra Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion. De gröna kilarna har en avgörande betydelse för att säkerställa viktiga naturfunktioner, rekreationsvärden samt historiska och pedagogiska värden. De ger också förutsättningar till de ekosystemtjänster som samhället är beroende av. Rösjökilen omfattar stadsnära naturområden och levande odlingslandskap i de sex norrortskommunerna Danderyd, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Sigtuna. Kilen har stora värden för såväl naturvård som friluftsliv. Den är flitigt använd året om av föreningsliv och allmänhet. Kilens storlek, utsträckning och tillgänglighet gör det möjligt för invånarna i de sex kommunerna att utnyttja den som gemensam resurs för friluftsliv och naturupplevelser. Sedan 2006 bedrivs ett mellankommunalt samverkansarbete mellan Danderyd, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Sigtuna i nära samarbete med bl.a. med ett antal ideella organisationer, Landstinget, andra myndigheter samt universitet och högskolor. Arbetet bedrivs genom ett rullande värdskap hos de sex kommunerna. Medverkande kommuner turas om att vara värdkommun för arbetet. Värdkommunen leder och samordnar arbetet, upprättar förslag till verksamhetsplan och åtgärdsprogram samt följer upp budget. Arbetet bedrivs med politisk styrgrupp, projektgrupp, arbetsgrupper och en referensgrupp. Rösjökilen är en stor resurs i den pågående och framtida regionala utvecklingen. Samverkansarbetet ligger i linje med RUFS 2010 (Regional Utvecklingsplan för Stockholms län) och bidrar till ett genomförande av planen. Tillväxt, miljö och Regionplanering (TMR) stödjer att samverkan utvecklas i kilen. En plattform för samverkansarbetet i Rösjökilen är antagen. I den beskrivs bakgrunden, visionen, huvudmålen, delmålen, organisationen, arbetsformerna och finansieringen för arbetet. 3

4 Den övergripande visionen är: Vision Rösjökilen är ett högt värderat, välbesökt, tätortsnära naturområde som bidrar till regionens attraktiva livsmiljö. De tre huvudmålen med samverkansarbetet är: 1. Rösjökilen bidrar till en god livsmiljö för våra invånare och en hög biologisk mångfald. 2. Rösjökilen är välkänd och välbesökt av boende, besökare och verksamma i kommunerna. 3. En permanent samverkan har etablerats mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets- och kunskapsutbyte är centralt. Budget 2015 Nr Verksamhet 2015 Kostnader Intäkter 1-6 Bidrag från kommunerna 2015 Kvar från 2014 (prel) Summa 1 Studieresa kr 2 Marknadsföring - Logga - Folder - Text till webbplatser - App + webb Naturkartan 0 kr kr 0 kr kr 3 Vandringsleder kr 4 Kilinventering kr 5 Spridningsanalys kr 6 Natur på recept kr 7? kr summa kr kr kr kr 4

5 Mötesschema 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec P Styr beslut VP 2015 P+R (P) möte vid behov Studieresa P+R P uppf. VP Styr = styrgrupp (2 st) P = projektgrupp (4 st) R = referensgrupp (2 st) A = arbetsgrupp Utöver detta schema har arbetsgrupperna möten kopplade till de åtgärder som anges i VP. Styr förslag VP 2016 Verksamheter 2015 Denna verksamhetsplan utgår från att den föreslagna plattformen för samverkansarbetet i Rösjökilen. I plattformen listas förutom ovanstående vision och huvudmål även delmål under huvudmålen. Verksamhetsplanen lyfter fram specifika verksamheter för att nå vissa av dessa mål. Nedan föregås varje verksamhet av de huvudmål och delmål som styr verksamheten. 1. Studieresa Studieresan bidrar till uppfyllelse av följande mål: En permanent samverkan har etablerats mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets och kunskapsutbyte är centralt. 1. Det finns en gemensam målbild över hur kilen som mellankommunalt områden bör bevaras, förvaltas och utvecklas. Samverkan är gränsöverskridande, både geografiskt och tematiskt. 2. Samverkan inom kilen underlättar en effektiv och långsiktig utveckling av grönområden och en avvägning mellan olika intressen. Det finns en uttryckt ambition i aktörernas översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, program mm, att bevara, utveckla och tillgängliggöra Rösjökilens värden och funktioner. 3. Kilens funktioner och värden har preciserats ur både ett regionalt, lokalt och mellankommunalt perspektiv (t ex samband och värden över gränser). Åtgärder En kunskapshöjande och inspirerande studieresa planeras och genomförs under året gemensamt för Rösjökilen och Angarn- och Bogesundskilarna. Studieresan skall stimulera till erfarenhetsutbyte. Tjänstemän, politiker och medlemmar ur referensgruppen deltar. Kostnaden är kopplad till resmålet och innehåll. Det sammanhållande temat kan vara goda exempel att sprida inom kilarna. Studieresan planeras som rundresa med några stop med några teman, tex slutsatser och exempel på karaktärer inom kilarna enligt kilinventeringen, viktiga ekologiska landskapssamband från spridningsanalysen, bra entréområdesinformation enligt analysen av vandringsleder. Kostnad kr plus nedlagd arbetstid av deltagande tjänstemän. 5

6 2. Marknadsföring Marknadsföringsinsatser bidrar till uppfyllelse av följande mål: Rösjökilen är välkänd och välbesökt av boende, besökare och verksamma i kommunerna. 1. Invånare, besökare och verksamma är väl informerade om Rösjökilens värden. 2. Tillgängligheten till och informationen om hela kilen är god för alla invånare och kilen är välbesökt. Åtgärder Synliggöra samverkan genom att använda gemensam logga. TMR:s logga används i kombination med kommunvapen från berörda kommuner i våra dokument. Synliggöra samverkan och kilens kvaliteter genom en folder. En folder liknande de som har tagits fram för Oxunda och Edsvikens vattensamverkan tas fram. Foldern ska också betona möjligheterna för föreningar att bidra med engagemang i samarabetet. Löpande revidering av underlag till kommunernas och föreningarnas webbplatser Uppdatering och komplettering av gemensamt paket med innehåll om Rösjökilen och beskrivning av samverkas för att användas på respektive kommuns hemsida. Marknadsföring av appen Naturkartan Den kartapp som startade sent under 2014 ska med hjälp av föreningsmedverkan spridas till kommunernas invånare. Föreningarna ska uppmuntras att testa och lämna synpunkter på förbättringar och kompletteringar av appens innehåll. Pressinformation tidig vår 2015 för att sprida appen. Kostnad kr plus nedlagd arbetstid av deltagande tjänstemän. Den årliga avgiften för varje kommun ligger inte inom kilsamverkan utan beskostas av varje kommun. 6

7 3. Vandringsleder - åtgärdsprogram Vandringseder bidrar till uppfyllelse av följande mål: Rösjökilen är välkänd och välbesökt av boende, besökare och verksamma i kommunerna. 1. Tillgängligheten till och informationen om hela kilarna är god för alla invånare och kilarna är välbesökta. Utbudet på leder, serviceanläggningar och mötesplatser är större än år Åtgärd Roslagsleden och andra lokala leder är värdefull för många av besökarna i Rösjökilens naturområden. Under 2014 har en inventering av vandringsleder genomförts. Inventeringen har dokumenterat standard, märkning, service och besöksmål. Inventeringen och en handlingsplan för vandringsleder finansieras av Rösjkilssamverkan. Praktiska åtgärder ligger utanför detta projekt och finansieras av respektive kommun. Följande åtgärder ligger utanför finansieringen inom samverkan, de görs av respektive kommun Markmaterial och inventarier, det gäller exempelvis eldstäder, vindskydd, bänkar/soffor/bord, papperskorgar, vedlårar etc. Röjning, gallring och beskärning utmed leder. Åtgärder 2015 Förslag till riktlinjer för skötsel av befintliga leder med inventeringen från 2014 som underlag. Huvudmannaskap och driftansvar utreds och avtalas där det är otydligheter idag. Förslag till utformning av märkning som är gemensam för nya leder. Informationstavlor och skyltar som beskriver respektive kil som kan sättas upp vid de olika lederna och andra entréer till naturen i kilarna. Ta fram förslag till nya vandringsleder inom kilen. Kostnad kr plus nedlagd arbetstid av deltagande tjänstemän. De fysiska skyltarna och andra praktiska åtgärder ligger utanför detta projekt och finansieras av respektive kommun. 7

8 4.Kilinventering Kilinventeringen bidrar till uppfyllelse av följande mål: Rösjökilen bidrar till en god livsmiljö för alla invånare och en hög biologisk mångfald. 1. Rösjökilens värden och funktioner är bevarade, utvecklade och väl tillgängliga. 2. Rösjökilen är ett sammanhållet område där större barriärer ska överbryggas. Kilen innehåller väl fungerande ekosystem som genererar ekosystemtjänster och en hög biologisk mångfald. Åtgärd Kilinventeringen ger en övergripande bild av befintliga värden och funktioner hos naturen i kilen liksom utvecklingsplaner inom kilen och åtgärder som behövs för att stärka kilens svaga samband. Alla värden som behandlas sätts in i ett regionalt perspektiv och utgår ifrån landskapet som helhet. Analysen kan på så sätt urskilja mönster och sammanhang som är svåra att se på lokal nivå. Inom kilsamverkan kan vi dra nytta av resultatet t ex vid mellankommunal planering och samverkan, arbetet med måldokument för utvecklingsarbetet i kilen och informationsåtgärder. Under 2013och 2014 har en spridningsanalys som beskriver förutsättningarna för viktiga ekologiska samband i vissa utvalda naturtyper i Rösjökilen påbörjats. Resultatet från denna spridningsanalys är ett viktigt underlag för kilinventeringens mer översiktliga beskrivning de olika karaktärer som finns inom kilarnas. Kilinventeringen är jämfört med spridningsanalysen en mer översiktlig beskrivning som kan användas som underlag i flera användningsområden. Under 2014 har kilinventeringen som har utförts i Angarn- och Bogesundskilarna presenterats på referensgruppsmöte 15 oktober och en rapport har sammanställts Fortsatt dialog och erfarenhetsutbyte med kilinventeringsarbetet i Angarn- och Bogesundskilarna Kilinventering utförs. Extern finansiering söks. Kostnad kr plus nedlagd arbetstid av deltagande tjänstemän. 8

9 5. Spridningsanalys - förslag till åtgärdskatalog för ekologiska landskapssamband Spridningsanalysen bidrar till uppfyllelse av följande mål: 1. Rösjökilen bidrar till en god livsmiljö för våra invånare och en hög biologisk mångfald. 2. Den mellankommunala samsynen kring Rösjökilen utvecklas och en permanent samverkan har etablerats mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets- och kunskapsutbyte är centralt. 1. Kilens funktioner och värden har preciserats ur både ett regionalt, lokalt och mellankommunalt perspektiv (t ex samband och värden över gränser). 2. I kilen finns väl fungerande ekosystem som genererar ekosystemtjänster och hög biologisk mångfald. 3. Kilen är ett sammanhållet område där större barriärer ska överbryggas. 4. Det finns en gemensam målbild över hur kilen som mellankommunalt område bör bevaras, förvaltas och utvecklas. Samverkan är gränsöverskridande, både geografiskt och tematiskt. 5. Samverkan inom kilen underlättar en effektiv och långsiktig utveckling av grönområden och en avvägning mellan olika intressen. Det finns en uttryckt ambition i aktörernas översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, program mm, att bevara, utveckla och tillgängliggöra Rösjökilens värden och funktioner. Åtgärder Analys av ekologiska spridningssamband har genomförts De tre sambanden som har genomförts är tallnätverket, vildbinätverket och fladdermusnätverket. Kartläggningen har visat spridningssambanden men också identifierat svaga samband i ett regionalt kilperspektiv. Analysen visar vilka områden som idag har stor betydelse för sambanden men också vilka åtgärder som kan göras för att förstärka sambanden. Åtgärder 2015 Katalog som visar vilka åtgärder som kan göras för att förstärka de strukturer och funktioner i svaga delar enligt genomförd analys Beskriva former för samverkan för att på bästa sätt samordna insatser i olika kommuner. Föreslå vilka ytterligare samband som bör analyseras. Kostnaden för nya samband ligger utanför kilsamverkans budget. Kostnad kr plus nedlagd arbetstid av deltagande tjänstemän. Praktiska åtgärder ligger utanför detta projekt och finansieras av respektive kommun. 9

10 6. Natur på recept sprida till fler kommuner Natur på recept bidrar till uppfyllelse av följande mål: Rösjökilen bidrar till en god livsmiljö för våra invånare och en hög biologisk mångfald. Rösjökilen är välkänd och välbesökt av boende, besökare och verksamma i kommunerna. 1. Kilen ger förutsättningar för fysisk aktivitet och förbättrad folkhälsa. 2. Boende har god tillgång till tätortsnära natur av hög kvalitet. 3. Tillgängligheten till och informationen om hela kilen är god för alla invånare och kilen är välbesökt. Åtgärder Studier har gett ny och fördjupad kunskap om positiva effekter på hälsan av att vistas i naturen. Åtgärden handlar om att etablera naturbaserade hälso- och friskvårdsguidningar i Rösjökilen efter förlaga av konceptet fysisk aktivitet på recept (FaR). Exempel på insatser kan även vara framtagande av informationsskyltar och enklare informationsmaterial. Projektet är unikt för Sverige och bedöms ha stor potential för marknadsföring av Rösjökilen och vår samverkan. En förstudie om detta har drivits under åren inom ramen för samverkansarbetet i Rösjökilen och en slutrapport finns som ska fungera som grund för åtgärden. Under 2013 och 2014 har exempel på guidning tagits fram och verksamheten har testats i praktiken i Täby. Under 2014 har följande utförts: En kortvariant (1 tim) av exempelvägledningen i Skarpäng, Täby. En standardvandring som beskriver ett antal övningar i olika naturtyper. De kan sedan plockas ut och användas på lämpliga platser i de olika kommunerna. En handledning visar hur materialet kan användas. Förslag på lämpliga naturområden för guidade turer i varje kommun. Åtgärder 2015: Fortsatt utbildning och rekrytering av guider. Stötta guiderna i arbetet med att etablera verksamheten med fler användare. Med Täby som ett gott exempel få vårdgivare i flera kommuner att starta NaR. Fortsatt utveckling och marknadsföring av NaR. Bjuda in vårdgivare till NaRseminarium. Kostnad Kostnad 2015 är kr plus nedlagd arbetstid av deltagande tjänstemän. 10

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visionen 4 Budget 4 Möteschema 4 Verksamheter 2014 5 Studieresa 5 Marknadsföring 6 Vandringsleder 7 Kilinventering

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2013

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2013 Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2013 2 Innehållsförteckning INLEDNING..................................................... 3 VISION........................................................ 3

Läs mer

Plattform för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna

Plattform för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna Plattform för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna 2016-2023 2016-02-19 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Visionen 4 3. Mål och delmål 4 4. Organisation och arbetsform 6 5. Finansiering

Läs mer

Samverkan Rösjökilen. Före samverkan. Rösjökilen. Stockholmsregionens. Gröna kilar. Ekologiska landskapssamband metod resultat användning

Samverkan Rösjökilen. Före samverkan. Rösjökilen. Stockholmsregionens. Gröna kilar. Ekologiska landskapssamband metod resultat användning 1 Bakgrund till samverkan Exempel på vad vi har genomfört Ekologiska landskapssamband metod resultat användning 2 Före samverkan RUFS 2001 (rev 2010) Samverkan mellan kommuner och andra aktörer ligger

Läs mer

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering av plattformen för samverkan

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering av plattformen för samverkan Tjänsteutlåtande 0 Österå J Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0055-422 Till Kommunstyrelsen Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering

Läs mer

Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013

Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013 Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013 innehåll Varför svaga samband? Konkreta åtgärder/exempel för att stärka upp de svaga sambanden?

Läs mer

Vad händer i Stockholmsregionens gröna kilar?

Vad händer i Stockholmsregionens gröna kilar? Vad händer i Stockholmsregionens gröna kilar? Göteborg 2016-06-09 Bette Lundh Malmros och Elisabeth Mårell Stockholms läns landsting Innehåll 1 - Historik viktiga vägval och ställningstaganden 2 - Vad

Läs mer

Verksamhetsplan för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna 2016-02-19

Verksamhetsplan för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna 2016-02-19 Verksamhetsplan för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna 2016 2016-02-19 Innehållsförteckning Inledning 3 Visionen 4 Budget 4 Möteschema 5 Verksamheter 2016 5 Studieresa 5 Marknadsföring 6

Läs mer

20 års erfarenhet av gröna kilar hur har det påverkat Stockholmsregionen? Göteborg 21 sept 2012 Bette Malmros TMR- Stockholms läns landsting

20 års erfarenhet av gröna kilar hur har det påverkat Stockholmsregionen? Göteborg 21 sept 2012 Bette Malmros TMR- Stockholms läns landsting 20 års erfarenhet av gröna kilar hur har det påverkat Stockholmsregionen? Göteborg 21 sept 2012 Bette Malmros TMR- Stockholms läns landsting Vilka insatser har främst påverkat? Gemensam målbild Kunskap,

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Verksamhetsplan för Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan 2017

Verksamhetsplan för Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan 2017 Verksamhetsplan för Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan 2017 Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN FÖR... 1 ÅKERSTRÖMMENS VATTENVÅRDSAMVERKAN... 1 2017... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 3 VISION...

Läs mer

Redovisning av projektet Regionalt perspektiv på lokala planer, Dnr LS

Redovisning av projektet Regionalt perspektiv på lokala planer, Dnr LS Stockholm 2013-09-19 Till Stockholms läns landsting TMR Att: Shewen Nysmed Box 22550 104 22 Stockholm Redovisning av projektet Regionalt perspektiv på lokala planer, Dnr LS 1103-0459. Med vänlig hälsning,

Läs mer

20t2.387) 1. Tjänsteskrivelse 2. Plattform för kommunal samverkan inom Åkerströmmens awinningsområde VALLENTUNA KOMMUN. g 119

20t2.387) 1. Tjänsteskrivelse 2. Plattform för kommunal samverkan inom Åkerströmmens awinningsområde VALLENTUNA KOMMUN. g 119 VALLENTUNA KOMMUN Komm u nstyrelsens nä ri ngsl ivs- och pla nutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-70-24 16 (21) g 119 Styrgrupp och plattform för Âkerströmmens vattenvårdssamverkan (KS 20t2.387) Beslut

Läs mer

En ny grönplan för Eskilstuna kommun. strategier och konceptutveckling med utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster

En ny grönplan för Eskilstuna kommun. strategier och konceptutveckling med utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster En ny grönplan för Eskilstuna kommun strategier och konceptutveckling med utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster Eskilstuna industristad i omvandling som växer genom förtätning Ställningstaganden

Läs mer

Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun -lägesrapport

Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun -lägesrapport Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun -lägesrapport 2018-09-10 Bakgrund Prioriterat uppdrag 2018 uppdatera objektskatalogen (prioriterat sedan tidigare) ta fram en friluftsplan (prioriterat sedan

Läs mer

Friluftsliv. Dokumenttyp: Strategi. Dokument-ID: Diarienummer: ST 265/15, FN 47/15

Friluftsliv. Dokumenttyp: Strategi. Dokument-ID: Diarienummer: ST 265/15, FN 47/15 Sida (5) Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Ansvarig: Administration Dokumenttyp: 382 Diarienummer: ST 265/5, FN 47/5 Beslutat av: Kommunfullmäktige Publiceringsdatum: 209-0-29 Revideras: 2023-0-28

Läs mer

r 1 Friluftspolitisk policy KALK KOMMUN l Friluftspolitisk policy Allmänna i , 20 Kommunfullmäktige Dokumentnamn Beslutsinstans

r 1 Friluftspolitisk policy KALK KOMMUN l Friluftspolitisk policy Allmänna i , 20 Kommunfullmäktige Dokumentnamn Beslutsinstans r 1 Friluftspolitisk policy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans l Friluftspolitisk policy Allmänna i 2019-02-04, 20 bestämmelser l Kommunfullmäktige...J Friluftspolitisk policy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott PLAU 2:13 Dnr. KS 2015/

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott PLAU 2:13 Dnr. KS 2015/ 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 PLAU 2:13 Dnr. KS 2015/0055-422 O Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan - Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering

Läs mer

Handlingsplan för ny översiktsplan. Inriktning. Upplägg av ny översiktsplan. Strukturbild i ny översiktsplan

Handlingsplan för ny översiktsplan. Inriktning. Upplägg av ny översiktsplan. Strukturbild i ny översiktsplan för ny översiktsplan Inriktning Upplägg av ny översiktsplan I maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag ikraft som betonar översiktsplanens strategiska funktion. Genom att översiktsplanen ska aktualitetsförklaras

Läs mer

Samverkan i Rösjökilen

Samverkan i Rösjökilen Samverkan i Rösjökilen - natur i Storstockholms gröna kilar Rapport 2006-2009 Innehåll Medverkande sid 2 Sammanfattning sid 3 Bakgrund sid 4 Beskrivning av samarbetet sid 5 Syfte och mål Organisation och

Läs mer

Varför skyddad tätortsnära natur?

Varför skyddad tätortsnära natur? Välkommen till Varför skyddad tätortsnära natur? Münchenbryggeriet, Stockholm 28-29 november Annica Hjerling, kommunalråd Haninge Erik Skärbäck, professor översiktlig planering, SLU Sara Peny, Arkitekt,

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Delrapport - På väg mot en besöksnäringsstrategi

Delrapport - På väg mot en besöksnäringsstrategi Delrapport - På väg mot en besöksnäringsstrategi 2017-03-02 2015/KS044872 Gunilla Berg Tyresö kommun / 2017-03-02 2 (6) Innehållsförteckning Inledning Vad är turism och besöksnäring? Varför en lokal strategi?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Utsikt över Edsviken från Falkberget Foto: Linnéa Johansson 2015-02-16 och mål med Edsviken vattensamverkan Edsviken vattensamverkan syftar till att initiera, koordinera och systematisera

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Vi kopplar samman stad och land.

Vi kopplar samman stad och land. Vi kopplar samman stad och land. LAB190 en samverkansplattform LAB190 är en samverkansplattform för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling. Vi fokuserar på gröna näringar, hållbar besöksnäring

Läs mer

Tack för uppmärksamheten! Naturen som tillväxtfaktor i Stockholmsregionen. Storstadsnatur 2012 TMR/ Bette Malmros

Tack för uppmärksamheten! Naturen som tillväxtfaktor i Stockholmsregionen. Storstadsnatur 2012 TMR/ Bette Malmros Tack för uppmärksamheten! Naturen som tillväxtfaktor i Stockholmsregionen Storstadsnatur 2012 TMR/ Bette Malmros Nyheter från TMR Tillväxt, miljö och regionplanering (fd Regionplanekontoret) Uppföljning

Läs mer

Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen. 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare

Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen. 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare TRF = Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Del av Stockholms

Läs mer

Stäkets verksamhetsområde. från hällmarksterräng..

Stäkets verksamhetsområde. från hällmarksterräng.. Stäkets verksamhetsområde från hällmarksterräng.. Stäkets verksamhetsområde.till bergtäkt Utdrag ur länsstyrelsens planavdelnings beslut Utdrag ur länsstyrelsens beslut Av Calluna föreslagna åtgärder är

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram för Hällefors kommun Uppdaterad kortversion Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs i komunfullmäktige 2010-11-16. I denna kortversion

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vi kopplar samman stad och land.

Vi kopplar samman stad och land. Vi kopplar samman stad och land. LAB190 en samverkansplattform LAB190 är en samverkansplattform för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling. Vi fokuserar på gröna näringar, hållbar besöksnäring

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Praktiska exempel på analyser av grön infrastruktur. Karin Terä, enheten för miljöanalys och miljöplanering

Praktiska exempel på analyser av grön infrastruktur. Karin Terä, enheten för miljöanalys och miljöplanering Praktiska exempel på analyser av grön infrastruktur Karin Terä, enheten för miljöanalys och miljöplanering karin.tera@lansstyrelsen.se Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Projektplan för att ta fram åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen

Projektplan för att ta fram åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen Projektplan för att ta fram åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen Projektbeställare Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Kristina Eriksson Datum 2016-04-18 Version 2.0 Projekt-, ärendenr. KS

Läs mer

KULTURPLAN Åstorps kommun

KULTURPLAN Åstorps kommun KULTURPLAN Åstorps kommun Godkänd av Bildningsnämnden 2012-06-13, 57, dnr 12-86 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19, 131 dnr 2012-333 Kulturplan Åstorps kommun Inledning Nationella kulturpolitiska

Läs mer

Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm -RUFS underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm -RUFS underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Kommunstyrelseförvaltningen Planering och samhällsutveckling Sid 1 (5) Ärendenummer: 171/2013-211 Handläggare: Anna Eklund 2013-11-19 Kommunstyrelsen Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm

Läs mer

Session: Grön infrastruktur i fysisk planering vinsterna med att sätta gröna samband på kartan. Arrangör: Boverket

Session: Grön infrastruktur i fysisk planering vinsterna med att sätta gröna samband på kartan. Arrangör: Boverket Session: Grön infrastruktur i fysisk planering vinsterna med att sätta gröna samband på kartan Arrangör: Boverket Gröna infrastrukturens roll för ekosystemtjänster i den byggda miljön Hur hanteras grön

Läs mer

LAB190. Interkommunal utvecklingsplan LAB190

LAB190. Interkommunal utvecklingsplan LAB190 LAB190 Interkommunal utvecklingsplan LAB190 Underlag för beslut 2015 Inledning Landskapet längs väg 190 skär genom fyra kommuner. Det ingår i en av de gröna kilar som i Strukturbilden för Göteborgsregionen

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Ansökan om bidrag för Lyckåleden

Ansökan om bidrag för Lyckåleden BILAGA 1 050214 Ansökan om bidrag för Lyckåleden Karlskrona kommun ansöker om bidrag med 345.100 kronor för projekt Lyckåleden enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun/er: Karlskrona Organisationsnummer:

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2012 Verksamhetsplan och budget 2012 Miljösamverkan Stockholms Län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Remiss om Förslag till Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Stockholms län

Remiss om Förslag till Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Stockholms län 1 (5) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Karin Willis Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss om Förslag till Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Stockholms

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

HANDLINGSPLAN BILAGA 1. GRÖNPROGRAM FÖR LUNDS KOMMUN

HANDLINGSPLAN BILAGA 1. GRÖNPROGRAM FÖR LUNDS KOMMUN VERSION 2019-04-24 HANDLINGSPLAN BILAGA 1. GRÖNPROGRAM FÖR LUNDS KOMMUN 1 Om handlingsplanen Handlingsplanen tar utgångspunkt i Grönprogram för Lunds kommun och syftar till att förverkliga grönprogrammets

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Regional handlingsplan för grön infrastruktur. Kristin Lindström

Regional handlingsplan för grön infrastruktur. Kristin Lindström Regional handlingsplan för grön infrastruktur Kristin Lindström Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande Grön

Läs mer

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-27 Dnr SBN 2014-487 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Gunnar Ölfvingsson Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (4)

JIL Stockholms läns landsting i (4) JIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Grönstrukturplan för Nynäshamns stad Arendebeskrivning

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Åtgärdsplan. Förklaring till förkortningar

Åtgärdsplan. Förklaring till förkortningar 4. Åtgärdsplan Åtgärdsplan De föreslagna åtgärderna som presenteras i programdelen är här sammanställda i tabeller som visar åtgärdsförslag fördelade efter ansvarsområde. Åtgärdsplanen fungerar som en

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012

Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012 Klarälvens vattenråd Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012 Anna Sjörs Utkast 1 jan 2013 Bakgrund Lokal åtgärdsplan för Acksjön avrinningsområde ett pilotprojekt

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Verksamhetsrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Grönstrukturplan för tätortsnära natur i Lysekils kommun

Verksamhetsrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Grönstrukturplan för tätortsnära natur i Lysekils kommun Verksamhetsrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA 2017-02-28 Projekt: Grönstrukturplan för tätortsnära natur i Lysekils kommun Län Västra Götalands län Kommun Lysekil Kommunens projektansvarige Kommunens

Läs mer

Samverkan Gröna kilar

Samverkan Gröna kilar Samverkan Gröna kilar Stockholmsregionens gröna kilar De tio gröna kilarna är stora sammanhängande grönområden som sträcker sig från den omgivande landsbygden in mot Stockholms innerstad. Denna gröna struktur

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Vi behöver en regional utvecklingsplan Regionens samlade vilja det regionala kontraktet Gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan med länen i östra

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

2017: Växjö stad 675 år

2017: Växjö stad 675 år Hållbara Växjö 2030 2017: Växjö stad 675 år Grundad 1342 (stadsrättigheter), residensstad, biskopssäte Namnet Växjö betyder: Platsen vid sjöarna där vägarna möts Area // Tätort 3028 hektar // Kommun 1925

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Grön infrastruktur En satsning för effektivare naturvård, ökad dialog och smartare planering

Grön infrastruktur En satsning för effektivare naturvård, ökad dialog och smartare planering Grön infrastruktur En satsning för effektivare naturvård, ökad dialog och smartare planering Vattendagarna 14/11 2017 Jörgen Sundin Landskapsenheten Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 Utsikt över Edsviken från Falkberget Foto: Linnéa Johansson 2017-02-23 (reviderad efter årsmötet med avseende på inkomna synpunkter) 2017-12-06 (reviderad inför 2018) Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Utställning 27 juni 3 november 2017 En omfattande process med tät dialog RUFS 2050 fyller flera funktioner Befolkningstillväxten är utgångspunkt Stockholmsregionen

Läs mer

Återrapportering av Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område överenskommelse för år 2012 mellan staten och

Återrapportering av Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område överenskommelse för år 2012 mellan staten och Dnr 12/0146 2012-09-28 Avdelningen för vård och omsorg Återrapportering av Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område överenskommelse för år 2012 mellan staten och

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten SLUTRAPPORT 2006-08-15 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten Projektets namn: Naturstig vid Hållnäskusten Kontaktperson på

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Projekt

Läs mer

Nyttan med en GISbaserad. för att simulera framtida bebyggelsestruktur

Nyttan med en GISbaserad. för att simulera framtida bebyggelsestruktur Nyttan med en GISbaserad modell för att simulera framtida bebyggelsestruktur som underlag för den fysiska strukturen i RUFS 2010 och dialogen med kommunerna Helena Näsström, Tillväxt, miljö och regionplanering

Läs mer

LAB190 Vi kopplar samman stad och land

LAB190 Vi kopplar samman stad och land LAB190 Vi kopplar samman stad och land LAB190 är en samverkansplattform för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling. Vi fokuserar på gröna näringar, hållbar besöksnäring och infrastruktur för

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

ÄT UPPsala län. En handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion

ÄT UPPsala län. En handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion ÄT UPPsala län En handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion Ät Uppsala län - handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion

Läs mer

Närnatur för alla naturupplevelser för kunskap och engagemang

Närnatur för alla naturupplevelser för kunskap och engagemang Närnatur för alla naturupplevelser för kunskap och engagemang Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning 2014-10-06 Presentationens namn Bild 1 Naturvägledning i närnatur Vad är CNV och hur kan vi hjälpa

Läs mer

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering RUFS 2010 - erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering Reglab 3 september 2014 Bette Malmros och Ulrika Palm TMR i Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Dagens presentation

Läs mer

Här kommer Naturskyddsföreningen Stockholms läns yttrande över RUFS 2050.

Här kommer Naturskyddsföreningen Stockholms läns yttrande över RUFS 2050. TRN 2017-0052-147 Från: Till: TRF Funk Registrator Ärende: RUFS 2050 Diarienr TRN 2017-0052 Datum: den 3 november 2017 14:13:53 Bilagor: RUFS utställning ht 2017.doc Hej! Här kommer Naturskyddsföreningen

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplanenämnden PROTOKOLL 7/2017 2017-12-07 21 TRN 2017-0012 138 Remiss av förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen TRN 2017-0120 Ärendebeskrivning

Läs mer

Så verkställs Norrbottens folkhälsostrategi -så förbättras hälsan

Så verkställs Norrbottens folkhälsostrategi -så förbättras hälsan Så verkställs Norrbottens folkhälsostrategi -så förbättras hälsan 2018-2022 Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 antogs i december 2017 Norrbottens regionala handlingsplan antogs i december 2018 Regional

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Grönare Stockholm- Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

Grönare Stockholm- Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Handläggare Love Örsan Telefon: 08-508 24 019 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Grönare Stockholm- Förslag

Läs mer