Avega Group på 60 sekunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avega Group på 60 sekunder"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40 Våra medarbetare 43 Finansiell strategi 44 Aktieägarinformation 45 Aktiekapital och ägarförhållanden 46 Finansiell utveckling i sammandrag 48 Utveckling av resultat och ställning Ledande befattningshavare och styrelse 52 Bolagsstyrningsrapport 56 Förvaltningsberättelse 60 Koncernens rapport över totalresultatet 69 Koncernens balansräkning 70 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital 72 Koncernens kassaflödesanalys 73 Moderbolagets resultaträkning 74 Moderbolagets balansräkning 75 Rapport över förändringar i moderbolagets eget kapital 77 Moderbolagets kassaflödesanalys 78 Notförteckning 80 Noter koncernens och moderbolagets bokslut 82 Revisionsberättelse 94 Avega Group på 60 sekunder

3 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet i Stockholm, Malmö och Göteborg består till 100% av erfarna specialistkonsulter har uteslutande organisk tillväxt är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2010 Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialist kompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde, har vi förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest spännande projekt. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Våra kärnvärden Kraft Våra medarbetare har vilja och drivkraft att utveckla sig själva och sin omgivning. Medmänsklighet Vi uppmuntrar till en företagskultur som präglas av ärlighet, öppenhet, gemenskap och omtanke. Professionalism Vi gör bara det vi är riktigt bra på och är därför specialiserade inom utvalda specialist områden. Matchningsprincipen Avega Groups matchningsprincip 1:1 är ett löfte om att Avega Group i alla lägen strävar efter att nå 100 procent matchning mellan våra konsulters kompetenser och våra kunders utmaningar. Oavsett om det är ett uppdrag eller ett åtagande ska kunden alltid få den bästa möjliga lösningen och våra medarbetare den bästa möjliga utmaningen.

4 Tjänste erbjudande Vårt tjänste erbjudande utvecklas kontinuerligt för att möta våra kunders efterfrågan av spetskompetens. Avega Group erbjuder tjänster inom system integration, portal plattformar, program- och projektledning, Strategisk Arkitektur, krav- och testledning, Oracle Applications, Enterprise Web, SAP, Business Intelligence, strategi och förändringsledning, system arkitektur, system utveckling, IT-infrastruktur och strategisk förvaltnings styrning. Elevate Elevate är ett unikt forum för kompetensutveckling där våra medarbetares intressen och behov styr innehållet på före läsningar och utbildningar. Syftet är att kunna erbjuda en plattform där såväl våra medarbetare som våra kunder kontinuerligt kan utvecklas.

5

6 Året i korthet Avega Group skapade målarkitektur och arkitekturprocesser för ett femtontal projekt hos ett statligt bolag Avega Group vägledde kommuner att uppfylla målen för att bli en e-kommun i e-samhället Avega Group ledde förändringsarbetet hos ett stort försäkringsbolag vid outsourcing av all drift Avega Group skapade en roadmap för hantering av alla Microsoftlösningar hos ett stort telekomföretag Avega Group effektiviserade systemutvecklingsarbetet hos ett finansbolag Avega Group skapade strategi för produktdatahantering i ett multinationellt industriföretag Avega Group strukturerade förvaltningsprocesser hos ett ledande mediabolag 2

7 Avega Group genomlyste alla företagsprocesser hos en mobilaktör Avega Group rådgav ett energibolag i optimal hantering av BI-lösning såväl organisatoriskt som processmässigt Avega Group skapade business case och konstruerade Master Data-lösning hos en stor logistikaktör Avega Group ansvarade för införande av nytt affärssystem hos ett stort globalt industriföretag Avega Group utredde och byggde mobil plattform samt mobilt stöd för fältarbetare hos ett försäkringsbolag Avega Group tecknade ramavtal gällande organisationskonsulting med Göteborgs Stad 3

8 VD har ordet Väl rustat för att göra skillnad med specialistkompetens var ett händelserikt år för Avega Group. Omsättningen ökade med 5,4 procent jämfört med föregående år, vilket innebär att vi behåller vår position på marknaden för specialiserade konsulttjänster inom IT och verksamhetsutveckling. Satsningar vi gjort inom nya teknikområden samt förstärkningar av organisationen har resulterat i fortsatt förtroende hos befintliga kunder. Vi har samtidigt utökat vår närvaro inom ett flertal nya branscher, vilket resulterat i 66 nya kunder för Avega Group. Att våra kunder har stort förtroende för bolaget visade sig också i den årliga kundundersökningen där 100 procent skulle rekommendera Avega Group till andra. De investeringar som gjordes under året var nödvändiga, om än kostsamma. Satsningarna, men även en svagare marknad, påverkade årets resultat negativt. Under hösten gjorde vi som en följd av detta en grundlig genomgång av samtliga bolag i koncernen och vidtog ett antal åtgärder i syfte att förbättra lönsamheten. Omstruktureringsarbetet har fungerat väl och Avega Group har nu skapat goda förutsättningar för att återuppta vår tillväxtambition att växa organiskt med god lönsamhet. Under 2013 fokuserar vi på att ytterligare förbättra rörelseresultatet samtidigt som vi förstärker våra befintliga erbjudanden i samtliga regioner. Därmed kommer vi även fortsättningsvis att ligga i framkant med våra erbjudanden av tjänster som stödjer kundernas affärer. I dagens utmanande marknadsläge behöver företagen arbeta med kontinuerlig förändring för att tillfredsställa kundbehov och behålla konkurrenskraft. Det är viktigare än någonsin att positionera sig mot konkurrerande erbjudanden, och i det arbetet gör Avega Groups specialistkompetens skillnad. Ett exempel är Avega Groups nya satsning inom Business Transformation, där vi hjälper våra kunder att flytta fram sina positioner. Vi har samlat de kompetenser som krävs för att stödja kunden genom hela förändringsresan från analys och kravställande via implementering till bestående förändring. Detta innefattar tjänsteerbjudanden inom strategi och förändringsledning, program- och projektledning, Strategisk Arkitektur, krav- och testledning samt strategisk förvaltningsstyrning. 4

9 2013 har inletts positivt och jag ser trender på marknaden som kommer att skapa fler spännande uppdrag för Avega Group. Molnbaserade lösningar för programvaror och affärssystem vinner terräng, alltfler företag anlitar externa aktörer för ITförvaltning och mobilitetstrenden är av stort intresse för våra kunder. Kombinationen av mobilitet, sociala nätverk och molntjänster påverkar alla branscher samt skapar förutsättningar för nya värdekedjor och nätverk. Med en standardiserad global infrastruktur för mobila betalningar kommer nya affärsmodeller. På samtliga dessa områden kommer Avega Group att spela en viktig roll genom att möta våra kunders behov av att utveckla konkurrenskraftiga tjänster och erbjudanden. Jag ser åter fram emot ett nytt år där vi får möjlighet att visa vår styrka inom IT och verksamhetsutveckling. Avega Group är väl rustat att göra skillnad och skapa värde för våra kunder. Vår drivkraft är att utvecklas med ett starkt entreprenörskap. Med organisk tillväxt i specialiserade dotterbolag samlar vi den bästa kompetensen på marknaden. Vår gedigna erfarenhet och nära kundrelationer gör att vi kan föreslå lösningar som gynnar kundens affärsutveckling. Stockholm den 27 mars 2013 Jan Rosenholm VD och koncernchef Avega Group 5

10 Vårt fundament Affärsidé Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Vision Avega Groups vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialistområden. Detta inkluderar att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och marknadsledande när det gäller våra medarbetares sociala och yrkesmässiga kompetens. Prioriteringar I syfte att nå de övergripande målen arbetar vi enligt följande strategier: Kvalitet ska genomsyra alla processer i syfte att skapa en professionell helhet och öka konkurrenskraften. Lönsamhet som understödjer framtida tillväxt skapar vi genom långsiktiga kundrelationer och kvalitativa leveranser till våra kunder. Tillväxt där medarbetaren är vår viktigaste tillgång. Med våra medarbetares unika kompetens har vi en position som ger attraktionskraft hos branschens konsulter och konkurrenskraft om kundernas mest intressanta projekt. Värderingar Kraft, medmänsklighet och professionalism är de värderingar som utgör grunden för vår företagskultur. Tillsammans genomsyrar de allt vi gör inom Avega Group, alltifrån försäljning, rekrytering, kompetensutveckling och ledning, till den enskilde medarbetarens agerande i vardagen hos våra kunder. Matchningsprincipen Avega Groups matchningsprincip 1:1 är ett löfte om att Avega Group i alla lägen strävar efter att nå 100 procent matchning mellan våra konsulters kompetenser och våra kunders utmaningar. Oavsett om det är ett uppdrag eller ett åtagande ska kunden alltid få den bästa möjliga lösningen och våra medarbetare den bästa möjliga utmaningen. Elevate Vårt interna kompetensutvecklingsforum Elevate är ett bidragande skäl till att trivseln på Avega Group är hög och att personalomsättningen är låg. Elevate används även som rekryteringsbudskap till nya medarbetare. Vi är medvetna om att Elevate står ut från konkurrenterna vilket ger oss konkurrensfördelar. Vi har i ökande utsträckning bjudit in kunder och samarbetspartners till Elevate, vilket har varit mycket uppskattat. I enlighet med vår tillväxtstrategi expanderar Avega Group där efterfrågan är stark. Kvalitet och lönsamhet prioriteras alltid högst. Vårt starka erbjudande med specialiserade konsulter inom nischade affärsområden har visat sig vara mycket framgångsrikt. Målsättningen är att nya verksamheter ska komplettera nuvarande verksamhet. Det bredare tjänsteutbudet ska knyta nuvarande kunder närmare till Avega Group samtidigt som de befintliga kundrelationerna skapar mervärde. 6

11 Kraft Vi anställer personer som har vilja och drivkraft att utveckla sig själva och sin omgivning. Vi tror på tydlighet och att våra konsulter vågar ta ställning i viktiga beslut. Det uppnår vi genom att målmedvetet matcha rätt konsult med rätt uppdrag. På så sätt får både konsulten och kunden ut största möjliga värde av samarbetet. Medmänsklighet Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Därför uppmuntrar vi till en företagskultur där personliga egenskaper väger lika tungt som kompetens och där vi får stort utbyte av varandra socialt såväl som professionellt. Det skapar låg omsättning bland medarbetarna, vilket i sin tur leder till kontinuitet hos våra kunder. Professionalism Vi gör bara det vi är riktigt bra på. Därför är vi specialiserade inom utvalda specialist områden det har både våra kunder och vi själva nytta av. Den höga kompetensen attraherar kvalificerade konsulter som i sin tur är med och säkrar hög kvalitet på våra tjänster. Erfarenhet En konsult från Avega Group är alltid erfaren, effektiv och produktiv i uppdraget. Våra medarbetare får uppdrag som kräver erfarenhet och senioritet i utvecklande uppdrag. Specialiserade dotterbolag Med vårt entreprenörskap utvecklar vi specifik kompetens inom valda kompetensområden. För medarbetarna är det en organisationsform med ansvar, öppenhet och närhet där man känner varandra väl i en växande koncern. Organisk tillväxt Vi växer organiskt, vilket resulterar i en stark kultur, gemenskap och trivsel. I kombination med lönsamhet och stabilitet förstärker det tryggheten och kontinuiteten vilket resulterar i en högre kvalitet. Kundnärhet Våra nära relationer med våra kunder gör att vi har mycket god kunskap om deras behov. Kundnärheten innebär att vi kan föreslå lösningar som adderar värde till kundens affär. Oberoende Vi erbjuder alltid den för kunden bästa lösningen, och för medarbetarna kompetensutveckling och valmöjligheter utan styrning mot vissa produkter eller lösningar. 7

12 sätt att utveckla kundens affär Då IT är strategiskt viktigt för de flesta organisationer är det avgörande att IT-tjänster möter verksamhetens behov. En av de tydligaste trenderna på kundsidan är viljan att röra sig från en traditionellt uppbyggd affärsmodell mot en mer snabbrörlig och öppen IT-miljö. En oerhört snabb förflyttning sker nu inom digitala kanaler. Det är varje företags digitala strategi som avgör hur framgångsrikt man kommer att möta framtiden. En strategisk IT-förvaltning med samverkan mellan verksamhet och IT är lika viktig oavsett hur IT levereras såväl internt som externt. Den accelererande förändringstakten i vår omvärld ökar ständigt kraven på effektivitet, hastighet och kvalitet för att kontinuerligt anpassa system som bär affären och skapar framgång. Genom en effektiv systemutveckling skapas lättrörlighet i hela processen. Digitala strategier Digital Room När mobilitet förenas med sociala nätverk, molntjänster och big data förändrar det allt i sin väg. I det nya medielandskapet är det konsumenten som sätter sig i förarsätet. Vi ägnar allt större del av vår tid åt att umgås, söka information och konsumera via mobila enheter. Det förändrade beteendet påverkar förutsättningarna för alla företag. Utvecklingen gör att traditionella värdekedjor bryts och att det skapas förutsättningar för nya nätverk och aktörer. I förlängningen uppstår också möjligheter till nya affärsmodeller, produkter och tjänster. De snabba teknologiska landvinningarna ställer stora krav på affärsutveckling och utveckling av företagens digitala kanaler. I många fall kommer företagets digitala strategi vara det som avgör dess framtid. De nya digitala strategierna kommer att ställa krav på ett nära samarbete mellan företagens IT-avdelningar och affärsverksamhet. Avega Group arrangerar en rad olika forum där vi tillsammans med våra kunder diskuterar de strategiska och taktiska prioriteringar som krävs för att möta den snabba förflyttningen inom digitala kanaler. Det är varje företags digitala strategi som avgör dess framtid och frågan kan inte lösas isolerat inom varken verksamhet eller IT. 8

13 Round Table Avega Group samlar ledande aktörer inom bland annat bank, försäkring och detaljhandel till branschöverskridande rundabordssamtal. Deltagarna får möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande samt fördjupade diskussioner om hur respektive bransch kan vidareutvecklas i de digitala kanalerna. De globala konsumtionsbeteenden som genereras av dagens online-konsumenter påverkar förutsättningarna för många företag. Ämnen för rundabordssamtalen kan exempelvis vara: Mobila betalningar Fokus på den långsiktiga globala och de kortsiktiga lokala lösningarna samt hur den kommande värdekedjan inom online-betalningar ska se ut i framtiden. Mobil webb kontra applikationer Vi jämför användarupplevelsen och den långsiktiga förvaltningsbarheten. Mobile marketing Hur mäter vi KPI:er på digitala investeringar? Morning Briefing I olika frukostseminarier får våra kunder ta del av vår samlade expertis i seminarieform med avslutande paneldebatt. Vi utgår från de rådande trenderna inom digitala strategier. Under 2013 planerar vi bland annat dessa tillfällen: Mobile First Inom ett par år beräknas 50 procent av onlinetrafiken komma från mobila enheter. Hur stor del av företagens affärer online kommer att påverkas av andra mobila e-tjänster? En framtidsvänlig webb Att utveckla för webben har blivit mycket mer komplicerat allt eftersom nya enheter kommer ut på marknaden. För att kunna hantera en värld av ständigt ökande komplexitet måste vi fokusera på det som är viktigast för våra kunder och företag. Social Collaboration Sociala intranät förbättrar förutsättningarna för samarbete, kommunikation och nätverkande på företag och på så sätt möjliggör innovation och effektivisering. Service Management Strategisk IT-förvaltning I spelrummet mellan IT och verksamhet arbetar Avega Group med konsultation och rådgivning till företag och myndigheter inom ramen för Service Management. Då IT idag är strategiskt viktigt för de flesta organisationer är det avgörande att IT-tjänster möter verksamhetens behov. ITIL är välkänt inom IT-marknaden och har funnits som ramverk sedan 80-talet. Många företag i världen har använt detta som hjälpmedel för att förbättra strukturen inom IT och för att säkerställa att arbetet inom företaget bedrivs på ett så effektivt sätt som möjligt. ITIL brukar vanligtvis beskrivas som Best practice och principerna är applicerbara för både interna ITorganisationer och IT-tjänsteleverantörer. Då IT idag är strategiskt viktigt för de flesta organisationer är det avgörande att IT-tjänster möter verksamhetens behov. 9

14 Många företag i världen har använt ITIL som hjälpmedel för att förbättra strukturen inom IT och för att säkerställa att arbetet inom företaget bedrivs på ett så effektivt sätt som möjligt. Fördelar med ITIL är: kostnadskontroll förbättrade IT-tjänster genom beprövade processer nöjdare kunder genom ett mer professionellt tillvägagångssätt vad gäller leverans av tjänster ökad effektivitet och produktivitet. IT-tjänster Samverkan mellan verksamheten och IT är lika viktig oavsett hur IT levereras, från en intern eller extern funktion. Det krävs stor erfarenhet kring specifika tjänsterelaterade initiativ. Inom Service Management arbetar vi med framtagning och implementation av tjänstekataloger, mognadsmätningar, utveckling av strategier samt stöd kring upphandling eller sourcing av IT-tjänster. Processer Allt som relaterar till behovsanalys, design, införande eller förbättring av processer och arbetsflöden är ett fundament i företagens utmaningar. Det gäller även frågeställningar relaterade till systemverktyg och dess förvaltning. Våra kunder efterfrågar vår erfarenhet av projektledning vid processetableringar, operativt processansvar samt som mentorer och coacher. Vägleda kunder till effektiv styrning och förvaltning Det finns olika sätt att hantera sin IT-förvaltning i ett växande utbud av sourcing-alternativ. Nyckeln till lyckad förvaltning ligger i samsyn vad gäller rutiner och språk. Avega Group bistår kunderna med kompetens för att nå effektiv förvaltning och styrning för just deras unika situation. Inom strategisk förvaltningsstyrning tar vi fram modeller för styrning och förvaltning av IT ur ett övergripande perspektiv. Med utgångspunkt från kundens strategier tar vi fram olika planer för att sedan kunna realisera dessa i den operativa processen. För att få bästa möjliga effekt av IT utgår vi ifrån fyra kompetensområden: styrning, leverans, förvaltning och informationssäkerhet. Vi tillhandahåller tjänster såsom analyser och utredningar, och roller såsom coacher och IT-ledarroller inom våra kompetens områden. På Avega Group finns många av marknadens främsta lärare inom ITIL. Samtliga innehar högsta certifieringsgraden ITIL Expert. ITIL -utbildning Avega Group har många av Sveriges mest välmeriterade konsulter och tillika utbildare inom IT Service Management, där samtliga har en gemensam bas som ITIL Experts. Utöver detta så innehar våra experter även certifieringar och ackrediteringar såsom Cobit, MOF, Business Development Manager samt Service Manager. Avega Group erbjuder dels schemalagda ITIL Utbildningar men även företagsanpassade ITIL utbildningar skräddarsydda efter kundens behov. 10

15 Effektiva utvecklingsprocesser I takt med att systemens roll ökar i affärsmodeller blir möjligheten till innovation beroende av en system utvecklings avdelning som med kort ledtid implementerar nya och förändrade krav. Tillsammans med en accelererande förändrings takt i vår omvärld ökar ständigt kraven på effektivitet, hastighet och kvalitet för att kontinuerligt anpassa system som stödjer affären och skapar framgång. Avega Group hjälper kunderna att effektivisera systemutveckling för att skapa lättrörlighet från idé till slutkund. Genom ett holistiskt synsätt och ett ständigt lärande bygger våra konsulter upp kunskap om vad som fungerar och hur vi kan använda det för att hjälpa våra kunder. Systemutveckling är komplicerat och kräver en övergripande förståelse tillsammans med djup kompetens inom specifika områden. Med utgångspunkt i vår specialistkompetens förädlar Avega Group ständigt den kunskap som krävs för att på bästa sätt bidra till våra kunders framgång. Nya rörelser som Lean Startup, Continuous Delivery och DevOps ritar om kartan för hur systemutveckling ska organiseras och bedrivas. Att effektivisera en utvecklings process handlar till stor del om verksamhetsutveckling och förändringsledning. Metoder och synsätt inom system utveckling har tagit stora steg framåt de senaste åren. Nya rörelser som Lean Startup, Continuous Delivery och DevOps ritar om kartan för hur den ska organiseras och bedrivas. Avega Group ligger i framkant och genomförde under 2012 ett antal initiativ för att sprida kunskap och hjälpa våra kunder via coachning, åtaganden och intressanta föreläsningar inom ramen för vårt kompetensutvecklingsforum Elevate. Att effektivisera en utvecklingsprocess handlar till stor del om verksamhetsutveckling och förändringsledning. Men även förmedlande av en vision och att skapa ett kontinuerligt lärande i organisationen. Vi tydliggör förändringsflödet, samt levererar med vår erfarenhet förslag på metoder och förbättringar som hos de flesta av våra kunder skapar en tydlig och mätbar kontinuerlig effektivisering. Metoder och synsätt inom systemutveckling har tagit stora steg framåt de senaste åren. 11

16 Våra tjänsteerbjudanden M ed entreprenörskap som grund utvecklar vi våra erbjudanden i specialiserade dotterbolag. Genom att kombinera kompetenser i team, där kravexperter, utvecklare och arkitekter arbetar agilt nära verksamhetskunniga förändringsledare, adderar vi värde till kundens affär. Program- och projektledning leder framgångsrikt våra kunders program och projekt inom IT och verksamhet för att realisera kundens önskade effektmål... Strategi och förändringsledning förverkligar strategier och förändringar via realistiska och väl förankrade planer med förändringsledning, där utgångspunkten är att förändring går via människor... SAP...stödjer innovation, effektivisering och styrning av verksamheten genom upphandling, planering och införande av flexibla SAP-lösningar som en del av det totala IT-landskapet... 12

17 Oracle Applications fokuserar på att realisera största möjliga värde genom hela systemlivscykeln från kravanalys och implementering till effektiv förvaltning kopplat till Oracles affärssystem S trategisk förvaltningsstyrning rådgiver inom styrning och förvaltning av IT ur ett övergripande perspektiv med metoder som utgår från IT Service Management, förvaltningsledning och IT-ledningsstöd... Business Intelligence inför system och processer för effektivare verksamhetsuppföljning, djupare insikter och ökad konkurrenskraft med hjälp av strukturerad användning av data... Strategisk Arkitektur utvecklar en sammanhängande verksamhets- och IT-arkitektur som möjliggör en effektiv exekvering av affärsstrategin genom tydliga processer, informationsflöden och rätt IT-lösningar... 13

18 Systemarkitektur möjliggör de rätta taktiska systemvalen baserat på de ansedda programspråken, mönstren, ramverken, verktygen och metoderna för att skapa kvalitets säkrad programvara Effektiva utvecklingsprocesser effektiviserar systemutveckling från krav till kund, med metoder som Lean, Continuous Delivery och DevOps och skapar förutsättning att validera affärsidéer snabbt, vilket möjliggör högre grad av innovation... etablerar en skalbar integrationsarkitektur från processer och organisation till teknik för fullt värde av en tjänsteorienterad arkitektur Systemintegration IT-infrastruktur säkerställer och stödjer verksamhetens krav på en effektiv IT-leverans 14

19 Krav- och testledning kvalitetssäkrar och effektiviserar verksamhetens processer och IT-stöd i syfte att maximera affärsnytta och kvalitet, vilket skapar samsyn, struktur och tydliga prioriteringar... Enterprise Web realiserar digitala strategier och skapar en stark koppling mellan affärsstrategi och webb-/ online-strategi vilket ger förutsättningar för en förändringsoch förvaltningsbarhet kortar utvecklings - processen, kvalitetssäkrar leveranser och kostnads effektiviserar utvecklingsarbetet inom aktuella teknik plattformar, genom agila arbetssätt som Scrum och Kanban i organisationer Systemutveckling Portalplattformar skapar interna och externa webbtillämpningar kring informationshantering med högt värde för våra kunders kärnverksamhet baserat på Microsoft SharePoint 15

20 Marknad och kunder Våra kunders prioriteringar inom IT och verksamhet under 2013 påverkas av det konjunkturläge som vi befinner oss i vad gäller kapital, kostnader och risk. Affärssystem fortsätter att vara högintressant tillsammans med Business Intelligence och mobila lösningar som fortsätter att öka. Webb samt dokumenthantering är nya fokusområden och det är tydligt att många vill fortsätta investera i e-handel då detta är en kostnadseffektiv väg att skala upp sin affär. När det gäller infrastrukturdrivna prioriteringar går molnteknik mycket starkt framåt och därmed viljan att investera i tjänster istället för i nya plattformar. IT-marknaden 2013 Avega Groups tjänster när det gäller att utveckla och effektivisera våra kunders affärer efterfrågas allt oftare och vi får agera rådgivare i både planering och genomförande av stora förändringsarbeten. Förutom effektiviseringstjänster är outsourcingstöd, portaler/ onlinetjänster, mobilitet, integration, affärssystem och business intelligence extra attraktiva tjänsteområden. Inför 2013 ser vi flera områden där vi kan leverera tjänster inom IT och verksamhet hos våra kunder: Sourcingmodeller: out, in eller multi Många företag som haft stora delar av IT-verksamheten outsourcad börjar nu ändra sin sourcingmodell så att de antingen tar tillbaka verksamheten igen, helt eller delvis, eller använder fler outsourcingpartners än de tidigare haft. Big data och business intelligence När man börjar få kontroll på sitt strukturerade data med bättre datalager och rapporteringslösningar blir nästa steg att försöka analysera de stora ostrukturerade datamängder som finns på internet, i sociala medier och i det egna företaget. Affärssystem närmar sig end-of-life Många företag har affärssystem som har levt i år och kommer under de närmaste åren att uppgradera eller byta ut dem. Byte av affärssystem driver också investeringar inom integration och flera andra tjänster som processanalys/processutveckling och organisationsförändringar. Mobile First och e-handel Tablets och smartphones ger alla möjlighet att använda e-tjänster oavsett tid och rum. Efter en försiktig start kommer mobilsurfande snart att vara vanligare än e-tjänster via dator. Detta ökar intresset för att designa e-tjänster för mobilen först och dator sedan Mobile First. Trots att många tvivlade inledningsvis syns också att e-handel från tablets och telefoner ökar stort, vilket ställer nya krav på e-handelslösningar. Integration nyckeln till kostnadseffektiva förändringar Flera av trenderna förutsätter att man kan koppla ihop nya lösningar med befintliga, och att man kan skapa nya tjänster genom att kombinera nya typer av information med varandra. Kunder och ramavtal Under 2012 påbörjade Avega Group samarbete med 66 nya kunder och tecknade sex nya ramavtal/preferred partner-avtal. Några exempel på nya kunder samt kunder där vi under året blivit en utvald leverantör är i Stockholmsregionen Apoteksgruppen, Fortum, Preem, SJ och Strålfors. I Väst har bland annat AB Volvo, Volvo Personvagnar, Göteborgs Stad och Universeum tillkommit. I Öresundsregionen är ABB, Doro, flera kommuner samt Region Skåne numera kunder till Avega Group. Utöver det har ramavtal förlängts med PostNord och en nischad bank. Vi har även tecknat ramavtal gällande organisationskonsulting med Göteborgs Stad samt heltäckande ramavtal med Nasdaq OMX och ett globalt shippingföretag. Det visar att vi tar position med våra satsningar i respektive region. Källa: Radar Ecosystem Specialists 16

21 Kunder med ramavtal/preferred partnerskap Kund Ramavtal 1 / preferred partner 2 IT-ledning Arkitektur/ Utveckling Affärssystem Business Intelligence Infrastruktur Strategi/ verksamhetsutv. Alfa Laval R Axfood R Axiell R Betsson R Com Hem R Cinnober P Dice P Ekonomistyrningsverket R Folksam R Göteborgs Stad R Handelsbanken P ICA R Itello P Luftfartsverket R Länsförsäkringar R Marginalen Bank R Mobill R Net Entertainment P NASDAQ OMX R Nordea R Posten R Pensionsmyndigheten R Sandvik R Skandia P Solna stad R Stockholms stad R Strålfors R SVT R Swedbank R Swedish Match P Tele2 R Globalt shippingföretag R Nischbank R Telekomaktör R Nordiskt försäkringsbolag R 1) Ramavtal = kunden skriver avtal med ett begränsat antal utvalda leverantörer, att under en avtalsperiod om två till tre år nyttja endast deras konsulter. Kvalitet, hög kompetens, referenskunder och stark finansiell ställning är viktiga parametrar när kunder väljer ramavtalsleverantörer. Ramavtal ger ett stabilt orderflöde men kan ha en hämmande effekt på prisutvecklingen. 2) Preferred partner = ett begrepp som används för kunder som inte arbetar med ramavtal. Innebörden är ofta densamma, det vill säga att Avega Group får alla förfrågningar inom ramen för vår kompetens. Skillnaden kan vara att priserna och volymerna inte är lika hårt reglerade som i ett ramavtal. Avega Groups omsättning per bransch 2012 Avega Groups omsättning per kundkategori % 20% Detaljhandel 10% 54% 6% Bank/finans Tillv. industri Tio största kunder 9% Offentlig sektor Försäkring Övriga kunder med ramavtal/preferred partner 11% 17% Telekom Logistik 36% Övriga kunder 11% 13% Övrigt 17

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen. Eva Kammerfors Alexander Novella

Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen. Eva Kammerfors Alexander Novella Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen Eva Kammerfors Alexander Novella Marknaden rör sig! 3 Hur passar det in med övriga processer? oklart blir till att bygga

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2013 2013 i korthet 2 VD har ordet 7 The Avega Way 8 Förändrat fokus för IT-marknaden 10 Trendspaning 2014 11 Om våra kunder 13 Business Transformation 14 Standardplattformar 15 Kundunika

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

ISO 20 000 med kundfokus

ISO 20 000 med kundfokus ISO 20 000 med kundfokus Karlstad Peter Olsson Service Design Manager 2011-11-15 IT-enheten Koncerngemensam centraliserad IT, 62 anställda Intäktsfinansierad enhet 115 miljoner SEK i omsättning Våra kunder:

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad 15-06-10 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS... 3 2. I KORTHET: CLOUD... 4 3. I KORTHET: MOBILITY... 5 4. I KORTHET: SECURITY...

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer SKELLEFTEÅ KOMMUN Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer Detta dokument är ett ramverk för hur Skellefteå kommun arbetar med och beskriver sina processer. Innehållsförteckning 1 Detta dokument...

Läs mer

Vägen till framtiden börjar hos oss!

Vägen till framtiden börjar hos oss! Vägen till framtiden börjar hos oss! Välkommen till Imano! Vi söker 10 nya IT-talanger som vill växa med oss. Är du den vi söker? Vilka vi är Vår affärsidé är att skapa bestående verksamhetsförbättringar

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Effektivare produktion av kommunikation United State Of Mind är ett konsultbolag som arbetar med att professionalisera

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu MATS BLOMSTRAND Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0736 996799 www.mgb.nu Mats@mgb.nu Sammanfattning Mats har haft en hel del olika roller och jobbat på flera olika delar inom AB Volvo.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer