Avega Group på 60 sekunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avega Group på 60 sekunder"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40 Våra medarbetare 43 Finansiell strategi 44 Aktieägarinformation 45 Aktiekapital och ägarförhållanden 46 Finansiell utveckling i sammandrag 48 Utveckling av resultat och ställning Ledande befattningshavare och styrelse 52 Bolagsstyrningsrapport 56 Förvaltningsberättelse 60 Koncernens rapport över totalresultatet 69 Koncernens balansräkning 70 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital 72 Koncernens kassaflödesanalys 73 Moderbolagets resultaträkning 74 Moderbolagets balansräkning 75 Rapport över förändringar i moderbolagets eget kapital 77 Moderbolagets kassaflödesanalys 78 Notförteckning 80 Noter koncernens och moderbolagets bokslut 82 Revisionsberättelse 94 Avega Group på 60 sekunder

3 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet i Stockholm, Malmö och Göteborg består till 100% av erfarna specialistkonsulter har uteslutande organisk tillväxt är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2010 Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialist kompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde, har vi förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest spännande projekt. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Våra kärnvärden Kraft Våra medarbetare har vilja och drivkraft att utveckla sig själva och sin omgivning. Medmänsklighet Vi uppmuntrar till en företagskultur som präglas av ärlighet, öppenhet, gemenskap och omtanke. Professionalism Vi gör bara det vi är riktigt bra på och är därför specialiserade inom utvalda specialist områden. Matchningsprincipen Avega Groups matchningsprincip 1:1 är ett löfte om att Avega Group i alla lägen strävar efter att nå 100 procent matchning mellan våra konsulters kompetenser och våra kunders utmaningar. Oavsett om det är ett uppdrag eller ett åtagande ska kunden alltid få den bästa möjliga lösningen och våra medarbetare den bästa möjliga utmaningen.

4 Tjänste erbjudande Vårt tjänste erbjudande utvecklas kontinuerligt för att möta våra kunders efterfrågan av spetskompetens. Avega Group erbjuder tjänster inom system integration, portal plattformar, program- och projektledning, Strategisk Arkitektur, krav- och testledning, Oracle Applications, Enterprise Web, SAP, Business Intelligence, strategi och förändringsledning, system arkitektur, system utveckling, IT-infrastruktur och strategisk förvaltnings styrning. Elevate Elevate är ett unikt forum för kompetensutveckling där våra medarbetares intressen och behov styr innehållet på före läsningar och utbildningar. Syftet är att kunna erbjuda en plattform där såväl våra medarbetare som våra kunder kontinuerligt kan utvecklas.

5

6 Året i korthet Avega Group skapade målarkitektur och arkitekturprocesser för ett femtontal projekt hos ett statligt bolag Avega Group vägledde kommuner att uppfylla målen för att bli en e-kommun i e-samhället Avega Group ledde förändringsarbetet hos ett stort försäkringsbolag vid outsourcing av all drift Avega Group skapade en roadmap för hantering av alla Microsoftlösningar hos ett stort telekomföretag Avega Group effektiviserade systemutvecklingsarbetet hos ett finansbolag Avega Group skapade strategi för produktdatahantering i ett multinationellt industriföretag Avega Group strukturerade förvaltningsprocesser hos ett ledande mediabolag 2

7 Avega Group genomlyste alla företagsprocesser hos en mobilaktör Avega Group rådgav ett energibolag i optimal hantering av BI-lösning såväl organisatoriskt som processmässigt Avega Group skapade business case och konstruerade Master Data-lösning hos en stor logistikaktör Avega Group ansvarade för införande av nytt affärssystem hos ett stort globalt industriföretag Avega Group utredde och byggde mobil plattform samt mobilt stöd för fältarbetare hos ett försäkringsbolag Avega Group tecknade ramavtal gällande organisationskonsulting med Göteborgs Stad 3

8 VD har ordet Väl rustat för att göra skillnad med specialistkompetens var ett händelserikt år för Avega Group. Omsättningen ökade med 5,4 procent jämfört med föregående år, vilket innebär att vi behåller vår position på marknaden för specialiserade konsulttjänster inom IT och verksamhetsutveckling. Satsningar vi gjort inom nya teknikområden samt förstärkningar av organisationen har resulterat i fortsatt förtroende hos befintliga kunder. Vi har samtidigt utökat vår närvaro inom ett flertal nya branscher, vilket resulterat i 66 nya kunder för Avega Group. Att våra kunder har stort förtroende för bolaget visade sig också i den årliga kundundersökningen där 100 procent skulle rekommendera Avega Group till andra. De investeringar som gjordes under året var nödvändiga, om än kostsamma. Satsningarna, men även en svagare marknad, påverkade årets resultat negativt. Under hösten gjorde vi som en följd av detta en grundlig genomgång av samtliga bolag i koncernen och vidtog ett antal åtgärder i syfte att förbättra lönsamheten. Omstruktureringsarbetet har fungerat väl och Avega Group har nu skapat goda förutsättningar för att återuppta vår tillväxtambition att växa organiskt med god lönsamhet. Under 2013 fokuserar vi på att ytterligare förbättra rörelseresultatet samtidigt som vi förstärker våra befintliga erbjudanden i samtliga regioner. Därmed kommer vi även fortsättningsvis att ligga i framkant med våra erbjudanden av tjänster som stödjer kundernas affärer. I dagens utmanande marknadsläge behöver företagen arbeta med kontinuerlig förändring för att tillfredsställa kundbehov och behålla konkurrenskraft. Det är viktigare än någonsin att positionera sig mot konkurrerande erbjudanden, och i det arbetet gör Avega Groups specialistkompetens skillnad. Ett exempel är Avega Groups nya satsning inom Business Transformation, där vi hjälper våra kunder att flytta fram sina positioner. Vi har samlat de kompetenser som krävs för att stödja kunden genom hela förändringsresan från analys och kravställande via implementering till bestående förändring. Detta innefattar tjänsteerbjudanden inom strategi och förändringsledning, program- och projektledning, Strategisk Arkitektur, krav- och testledning samt strategisk förvaltningsstyrning. 4

9 2013 har inletts positivt och jag ser trender på marknaden som kommer att skapa fler spännande uppdrag för Avega Group. Molnbaserade lösningar för programvaror och affärssystem vinner terräng, alltfler företag anlitar externa aktörer för ITförvaltning och mobilitetstrenden är av stort intresse för våra kunder. Kombinationen av mobilitet, sociala nätverk och molntjänster påverkar alla branscher samt skapar förutsättningar för nya värdekedjor och nätverk. Med en standardiserad global infrastruktur för mobila betalningar kommer nya affärsmodeller. På samtliga dessa områden kommer Avega Group att spela en viktig roll genom att möta våra kunders behov av att utveckla konkurrenskraftiga tjänster och erbjudanden. Jag ser åter fram emot ett nytt år där vi får möjlighet att visa vår styrka inom IT och verksamhetsutveckling. Avega Group är väl rustat att göra skillnad och skapa värde för våra kunder. Vår drivkraft är att utvecklas med ett starkt entreprenörskap. Med organisk tillväxt i specialiserade dotterbolag samlar vi den bästa kompetensen på marknaden. Vår gedigna erfarenhet och nära kundrelationer gör att vi kan föreslå lösningar som gynnar kundens affärsutveckling. Stockholm den 27 mars 2013 Jan Rosenholm VD och koncernchef Avega Group 5

10 Vårt fundament Affärsidé Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Vision Avega Groups vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialistområden. Detta inkluderar att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och marknadsledande när det gäller våra medarbetares sociala och yrkesmässiga kompetens. Prioriteringar I syfte att nå de övergripande målen arbetar vi enligt följande strategier: Kvalitet ska genomsyra alla processer i syfte att skapa en professionell helhet och öka konkurrenskraften. Lönsamhet som understödjer framtida tillväxt skapar vi genom långsiktiga kundrelationer och kvalitativa leveranser till våra kunder. Tillväxt där medarbetaren är vår viktigaste tillgång. Med våra medarbetares unika kompetens har vi en position som ger attraktionskraft hos branschens konsulter och konkurrenskraft om kundernas mest intressanta projekt. Värderingar Kraft, medmänsklighet och professionalism är de värderingar som utgör grunden för vår företagskultur. Tillsammans genomsyrar de allt vi gör inom Avega Group, alltifrån försäljning, rekrytering, kompetensutveckling och ledning, till den enskilde medarbetarens agerande i vardagen hos våra kunder. Matchningsprincipen Avega Groups matchningsprincip 1:1 är ett löfte om att Avega Group i alla lägen strävar efter att nå 100 procent matchning mellan våra konsulters kompetenser och våra kunders utmaningar. Oavsett om det är ett uppdrag eller ett åtagande ska kunden alltid få den bästa möjliga lösningen och våra medarbetare den bästa möjliga utmaningen. Elevate Vårt interna kompetensutvecklingsforum Elevate är ett bidragande skäl till att trivseln på Avega Group är hög och att personalomsättningen är låg. Elevate används även som rekryteringsbudskap till nya medarbetare. Vi är medvetna om att Elevate står ut från konkurrenterna vilket ger oss konkurrensfördelar. Vi har i ökande utsträckning bjudit in kunder och samarbetspartners till Elevate, vilket har varit mycket uppskattat. I enlighet med vår tillväxtstrategi expanderar Avega Group där efterfrågan är stark. Kvalitet och lönsamhet prioriteras alltid högst. Vårt starka erbjudande med specialiserade konsulter inom nischade affärsområden har visat sig vara mycket framgångsrikt. Målsättningen är att nya verksamheter ska komplettera nuvarande verksamhet. Det bredare tjänsteutbudet ska knyta nuvarande kunder närmare till Avega Group samtidigt som de befintliga kundrelationerna skapar mervärde. 6

11 Kraft Vi anställer personer som har vilja och drivkraft att utveckla sig själva och sin omgivning. Vi tror på tydlighet och att våra konsulter vågar ta ställning i viktiga beslut. Det uppnår vi genom att målmedvetet matcha rätt konsult med rätt uppdrag. På så sätt får både konsulten och kunden ut största möjliga värde av samarbetet. Medmänsklighet Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Därför uppmuntrar vi till en företagskultur där personliga egenskaper väger lika tungt som kompetens och där vi får stort utbyte av varandra socialt såväl som professionellt. Det skapar låg omsättning bland medarbetarna, vilket i sin tur leder till kontinuitet hos våra kunder. Professionalism Vi gör bara det vi är riktigt bra på. Därför är vi specialiserade inom utvalda specialist områden det har både våra kunder och vi själva nytta av. Den höga kompetensen attraherar kvalificerade konsulter som i sin tur är med och säkrar hög kvalitet på våra tjänster. Erfarenhet En konsult från Avega Group är alltid erfaren, effektiv och produktiv i uppdraget. Våra medarbetare får uppdrag som kräver erfarenhet och senioritet i utvecklande uppdrag. Specialiserade dotterbolag Med vårt entreprenörskap utvecklar vi specifik kompetens inom valda kompetensområden. För medarbetarna är det en organisationsform med ansvar, öppenhet och närhet där man känner varandra väl i en växande koncern. Organisk tillväxt Vi växer organiskt, vilket resulterar i en stark kultur, gemenskap och trivsel. I kombination med lönsamhet och stabilitet förstärker det tryggheten och kontinuiteten vilket resulterar i en högre kvalitet. Kundnärhet Våra nära relationer med våra kunder gör att vi har mycket god kunskap om deras behov. Kundnärheten innebär att vi kan föreslå lösningar som adderar värde till kundens affär. Oberoende Vi erbjuder alltid den för kunden bästa lösningen, och för medarbetarna kompetensutveckling och valmöjligheter utan styrning mot vissa produkter eller lösningar. 7

12 sätt att utveckla kundens affär Då IT är strategiskt viktigt för de flesta organisationer är det avgörande att IT-tjänster möter verksamhetens behov. En av de tydligaste trenderna på kundsidan är viljan att röra sig från en traditionellt uppbyggd affärsmodell mot en mer snabbrörlig och öppen IT-miljö. En oerhört snabb förflyttning sker nu inom digitala kanaler. Det är varje företags digitala strategi som avgör hur framgångsrikt man kommer att möta framtiden. En strategisk IT-förvaltning med samverkan mellan verksamhet och IT är lika viktig oavsett hur IT levereras såväl internt som externt. Den accelererande förändringstakten i vår omvärld ökar ständigt kraven på effektivitet, hastighet och kvalitet för att kontinuerligt anpassa system som bär affären och skapar framgång. Genom en effektiv systemutveckling skapas lättrörlighet i hela processen. Digitala strategier Digital Room När mobilitet förenas med sociala nätverk, molntjänster och big data förändrar det allt i sin väg. I det nya medielandskapet är det konsumenten som sätter sig i förarsätet. Vi ägnar allt större del av vår tid åt att umgås, söka information och konsumera via mobila enheter. Det förändrade beteendet påverkar förutsättningarna för alla företag. Utvecklingen gör att traditionella värdekedjor bryts och att det skapas förutsättningar för nya nätverk och aktörer. I förlängningen uppstår också möjligheter till nya affärsmodeller, produkter och tjänster. De snabba teknologiska landvinningarna ställer stora krav på affärsutveckling och utveckling av företagens digitala kanaler. I många fall kommer företagets digitala strategi vara det som avgör dess framtid. De nya digitala strategierna kommer att ställa krav på ett nära samarbete mellan företagens IT-avdelningar och affärsverksamhet. Avega Group arrangerar en rad olika forum där vi tillsammans med våra kunder diskuterar de strategiska och taktiska prioriteringar som krävs för att möta den snabba förflyttningen inom digitala kanaler. Det är varje företags digitala strategi som avgör dess framtid och frågan kan inte lösas isolerat inom varken verksamhet eller IT. 8

13 Round Table Avega Group samlar ledande aktörer inom bland annat bank, försäkring och detaljhandel till branschöverskridande rundabordssamtal. Deltagarna får möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande samt fördjupade diskussioner om hur respektive bransch kan vidareutvecklas i de digitala kanalerna. De globala konsumtionsbeteenden som genereras av dagens online-konsumenter påverkar förutsättningarna för många företag. Ämnen för rundabordssamtalen kan exempelvis vara: Mobila betalningar Fokus på den långsiktiga globala och de kortsiktiga lokala lösningarna samt hur den kommande värdekedjan inom online-betalningar ska se ut i framtiden. Mobil webb kontra applikationer Vi jämför användarupplevelsen och den långsiktiga förvaltningsbarheten. Mobile marketing Hur mäter vi KPI:er på digitala investeringar? Morning Briefing I olika frukostseminarier får våra kunder ta del av vår samlade expertis i seminarieform med avslutande paneldebatt. Vi utgår från de rådande trenderna inom digitala strategier. Under 2013 planerar vi bland annat dessa tillfällen: Mobile First Inom ett par år beräknas 50 procent av onlinetrafiken komma från mobila enheter. Hur stor del av företagens affärer online kommer att påverkas av andra mobila e-tjänster? En framtidsvänlig webb Att utveckla för webben har blivit mycket mer komplicerat allt eftersom nya enheter kommer ut på marknaden. För att kunna hantera en värld av ständigt ökande komplexitet måste vi fokusera på det som är viktigast för våra kunder och företag. Social Collaboration Sociala intranät förbättrar förutsättningarna för samarbete, kommunikation och nätverkande på företag och på så sätt möjliggör innovation och effektivisering. Service Management Strategisk IT-förvaltning I spelrummet mellan IT och verksamhet arbetar Avega Group med konsultation och rådgivning till företag och myndigheter inom ramen för Service Management. Då IT idag är strategiskt viktigt för de flesta organisationer är det avgörande att IT-tjänster möter verksamhetens behov. ITIL är välkänt inom IT-marknaden och har funnits som ramverk sedan 80-talet. Många företag i världen har använt detta som hjälpmedel för att förbättra strukturen inom IT och för att säkerställa att arbetet inom företaget bedrivs på ett så effektivt sätt som möjligt. ITIL brukar vanligtvis beskrivas som Best practice och principerna är applicerbara för både interna ITorganisationer och IT-tjänsteleverantörer. Då IT idag är strategiskt viktigt för de flesta organisationer är det avgörande att IT-tjänster möter verksamhetens behov. 9

14 Många företag i världen har använt ITIL som hjälpmedel för att förbättra strukturen inom IT och för att säkerställa att arbetet inom företaget bedrivs på ett så effektivt sätt som möjligt. Fördelar med ITIL är: kostnadskontroll förbättrade IT-tjänster genom beprövade processer nöjdare kunder genom ett mer professionellt tillvägagångssätt vad gäller leverans av tjänster ökad effektivitet och produktivitet. IT-tjänster Samverkan mellan verksamheten och IT är lika viktig oavsett hur IT levereras, från en intern eller extern funktion. Det krävs stor erfarenhet kring specifika tjänsterelaterade initiativ. Inom Service Management arbetar vi med framtagning och implementation av tjänstekataloger, mognadsmätningar, utveckling av strategier samt stöd kring upphandling eller sourcing av IT-tjänster. Processer Allt som relaterar till behovsanalys, design, införande eller förbättring av processer och arbetsflöden är ett fundament i företagens utmaningar. Det gäller även frågeställningar relaterade till systemverktyg och dess förvaltning. Våra kunder efterfrågar vår erfarenhet av projektledning vid processetableringar, operativt processansvar samt som mentorer och coacher. Vägleda kunder till effektiv styrning och förvaltning Det finns olika sätt att hantera sin IT-förvaltning i ett växande utbud av sourcing-alternativ. Nyckeln till lyckad förvaltning ligger i samsyn vad gäller rutiner och språk. Avega Group bistår kunderna med kompetens för att nå effektiv förvaltning och styrning för just deras unika situation. Inom strategisk förvaltningsstyrning tar vi fram modeller för styrning och förvaltning av IT ur ett övergripande perspektiv. Med utgångspunkt från kundens strategier tar vi fram olika planer för att sedan kunna realisera dessa i den operativa processen. För att få bästa möjliga effekt av IT utgår vi ifrån fyra kompetensområden: styrning, leverans, förvaltning och informationssäkerhet. Vi tillhandahåller tjänster såsom analyser och utredningar, och roller såsom coacher och IT-ledarroller inom våra kompetens områden. På Avega Group finns många av marknadens främsta lärare inom ITIL. Samtliga innehar högsta certifieringsgraden ITIL Expert. ITIL -utbildning Avega Group har många av Sveriges mest välmeriterade konsulter och tillika utbildare inom IT Service Management, där samtliga har en gemensam bas som ITIL Experts. Utöver detta så innehar våra experter även certifieringar och ackrediteringar såsom Cobit, MOF, Business Development Manager samt Service Manager. Avega Group erbjuder dels schemalagda ITIL Utbildningar men även företagsanpassade ITIL utbildningar skräddarsydda efter kundens behov. 10

15 Effektiva utvecklingsprocesser I takt med att systemens roll ökar i affärsmodeller blir möjligheten till innovation beroende av en system utvecklings avdelning som med kort ledtid implementerar nya och förändrade krav. Tillsammans med en accelererande förändrings takt i vår omvärld ökar ständigt kraven på effektivitet, hastighet och kvalitet för att kontinuerligt anpassa system som stödjer affären och skapar framgång. Avega Group hjälper kunderna att effektivisera systemutveckling för att skapa lättrörlighet från idé till slutkund. Genom ett holistiskt synsätt och ett ständigt lärande bygger våra konsulter upp kunskap om vad som fungerar och hur vi kan använda det för att hjälpa våra kunder. Systemutveckling är komplicerat och kräver en övergripande förståelse tillsammans med djup kompetens inom specifika områden. Med utgångspunkt i vår specialistkompetens förädlar Avega Group ständigt den kunskap som krävs för att på bästa sätt bidra till våra kunders framgång. Nya rörelser som Lean Startup, Continuous Delivery och DevOps ritar om kartan för hur systemutveckling ska organiseras och bedrivas. Att effektivisera en utvecklings process handlar till stor del om verksamhetsutveckling och förändringsledning. Metoder och synsätt inom system utveckling har tagit stora steg framåt de senaste åren. Nya rörelser som Lean Startup, Continuous Delivery och DevOps ritar om kartan för hur den ska organiseras och bedrivas. Avega Group ligger i framkant och genomförde under 2012 ett antal initiativ för att sprida kunskap och hjälpa våra kunder via coachning, åtaganden och intressanta föreläsningar inom ramen för vårt kompetensutvecklingsforum Elevate. Att effektivisera en utvecklingsprocess handlar till stor del om verksamhetsutveckling och förändringsledning. Men även förmedlande av en vision och att skapa ett kontinuerligt lärande i organisationen. Vi tydliggör förändringsflödet, samt levererar med vår erfarenhet förslag på metoder och förbättringar som hos de flesta av våra kunder skapar en tydlig och mätbar kontinuerlig effektivisering. Metoder och synsätt inom systemutveckling har tagit stora steg framåt de senaste åren. 11

16 Våra tjänsteerbjudanden M ed entreprenörskap som grund utvecklar vi våra erbjudanden i specialiserade dotterbolag. Genom att kombinera kompetenser i team, där kravexperter, utvecklare och arkitekter arbetar agilt nära verksamhetskunniga förändringsledare, adderar vi värde till kundens affär. Program- och projektledning leder framgångsrikt våra kunders program och projekt inom IT och verksamhet för att realisera kundens önskade effektmål... Strategi och förändringsledning förverkligar strategier och förändringar via realistiska och väl förankrade planer med förändringsledning, där utgångspunkten är att förändring går via människor... SAP...stödjer innovation, effektivisering och styrning av verksamheten genom upphandling, planering och införande av flexibla SAP-lösningar som en del av det totala IT-landskapet... 12

17 Oracle Applications fokuserar på att realisera största möjliga värde genom hela systemlivscykeln från kravanalys och implementering till effektiv förvaltning kopplat till Oracles affärssystem S trategisk förvaltningsstyrning rådgiver inom styrning och förvaltning av IT ur ett övergripande perspektiv med metoder som utgår från IT Service Management, förvaltningsledning och IT-ledningsstöd... Business Intelligence inför system och processer för effektivare verksamhetsuppföljning, djupare insikter och ökad konkurrenskraft med hjälp av strukturerad användning av data... Strategisk Arkitektur utvecklar en sammanhängande verksamhets- och IT-arkitektur som möjliggör en effektiv exekvering av affärsstrategin genom tydliga processer, informationsflöden och rätt IT-lösningar... 13

18 Systemarkitektur möjliggör de rätta taktiska systemvalen baserat på de ansedda programspråken, mönstren, ramverken, verktygen och metoderna för att skapa kvalitets säkrad programvara Effektiva utvecklingsprocesser effektiviserar systemutveckling från krav till kund, med metoder som Lean, Continuous Delivery och DevOps och skapar förutsättning att validera affärsidéer snabbt, vilket möjliggör högre grad av innovation... etablerar en skalbar integrationsarkitektur från processer och organisation till teknik för fullt värde av en tjänsteorienterad arkitektur Systemintegration IT-infrastruktur säkerställer och stödjer verksamhetens krav på en effektiv IT-leverans 14

19 Krav- och testledning kvalitetssäkrar och effektiviserar verksamhetens processer och IT-stöd i syfte att maximera affärsnytta och kvalitet, vilket skapar samsyn, struktur och tydliga prioriteringar... Enterprise Web realiserar digitala strategier och skapar en stark koppling mellan affärsstrategi och webb-/ online-strategi vilket ger förutsättningar för en förändringsoch förvaltningsbarhet kortar utvecklings - processen, kvalitetssäkrar leveranser och kostnads effektiviserar utvecklingsarbetet inom aktuella teknik plattformar, genom agila arbetssätt som Scrum och Kanban i organisationer Systemutveckling Portalplattformar skapar interna och externa webbtillämpningar kring informationshantering med högt värde för våra kunders kärnverksamhet baserat på Microsoft SharePoint 15

20 Marknad och kunder Våra kunders prioriteringar inom IT och verksamhet under 2013 påverkas av det konjunkturläge som vi befinner oss i vad gäller kapital, kostnader och risk. Affärssystem fortsätter att vara högintressant tillsammans med Business Intelligence och mobila lösningar som fortsätter att öka. Webb samt dokumenthantering är nya fokusområden och det är tydligt att många vill fortsätta investera i e-handel då detta är en kostnadseffektiv väg att skala upp sin affär. När det gäller infrastrukturdrivna prioriteringar går molnteknik mycket starkt framåt och därmed viljan att investera i tjänster istället för i nya plattformar. IT-marknaden 2013 Avega Groups tjänster när det gäller att utveckla och effektivisera våra kunders affärer efterfrågas allt oftare och vi får agera rådgivare i både planering och genomförande av stora förändringsarbeten. Förutom effektiviseringstjänster är outsourcingstöd, portaler/ onlinetjänster, mobilitet, integration, affärssystem och business intelligence extra attraktiva tjänsteområden. Inför 2013 ser vi flera områden där vi kan leverera tjänster inom IT och verksamhet hos våra kunder: Sourcingmodeller: out, in eller multi Många företag som haft stora delar av IT-verksamheten outsourcad börjar nu ändra sin sourcingmodell så att de antingen tar tillbaka verksamheten igen, helt eller delvis, eller använder fler outsourcingpartners än de tidigare haft. Big data och business intelligence När man börjar få kontroll på sitt strukturerade data med bättre datalager och rapporteringslösningar blir nästa steg att försöka analysera de stora ostrukturerade datamängder som finns på internet, i sociala medier och i det egna företaget. Affärssystem närmar sig end-of-life Många företag har affärssystem som har levt i år och kommer under de närmaste åren att uppgradera eller byta ut dem. Byte av affärssystem driver också investeringar inom integration och flera andra tjänster som processanalys/processutveckling och organisationsförändringar. Mobile First och e-handel Tablets och smartphones ger alla möjlighet att använda e-tjänster oavsett tid och rum. Efter en försiktig start kommer mobilsurfande snart att vara vanligare än e-tjänster via dator. Detta ökar intresset för att designa e-tjänster för mobilen först och dator sedan Mobile First. Trots att många tvivlade inledningsvis syns också att e-handel från tablets och telefoner ökar stort, vilket ställer nya krav på e-handelslösningar. Integration nyckeln till kostnadseffektiva förändringar Flera av trenderna förutsätter att man kan koppla ihop nya lösningar med befintliga, och att man kan skapa nya tjänster genom att kombinera nya typer av information med varandra. Kunder och ramavtal Under 2012 påbörjade Avega Group samarbete med 66 nya kunder och tecknade sex nya ramavtal/preferred partner-avtal. Några exempel på nya kunder samt kunder där vi under året blivit en utvald leverantör är i Stockholmsregionen Apoteksgruppen, Fortum, Preem, SJ och Strålfors. I Väst har bland annat AB Volvo, Volvo Personvagnar, Göteborgs Stad och Universeum tillkommit. I Öresundsregionen är ABB, Doro, flera kommuner samt Region Skåne numera kunder till Avega Group. Utöver det har ramavtal förlängts med PostNord och en nischad bank. Vi har även tecknat ramavtal gällande organisationskonsulting med Göteborgs Stad samt heltäckande ramavtal med Nasdaq OMX och ett globalt shippingföretag. Det visar att vi tar position med våra satsningar i respektive region. Källa: Radar Ecosystem Specialists 16

21 Kunder med ramavtal/preferred partnerskap Kund Ramavtal 1 / preferred partner 2 IT-ledning Arkitektur/ Utveckling Affärssystem Business Intelligence Infrastruktur Strategi/ verksamhetsutv. Alfa Laval R Axfood R Axiell R Betsson R Com Hem R Cinnober P Dice P Ekonomistyrningsverket R Folksam R Göteborgs Stad R Handelsbanken P ICA R Itello P Luftfartsverket R Länsförsäkringar R Marginalen Bank R Mobill R Net Entertainment P NASDAQ OMX R Nordea R Posten R Pensionsmyndigheten R Sandvik R Skandia P Solna stad R Stockholms stad R Strålfors R SVT R Swedbank R Swedish Match P Tele2 R Globalt shippingföretag R Nischbank R Telekomaktör R Nordiskt försäkringsbolag R 1) Ramavtal = kunden skriver avtal med ett begränsat antal utvalda leverantörer, att under en avtalsperiod om två till tre år nyttja endast deras konsulter. Kvalitet, hög kompetens, referenskunder och stark finansiell ställning är viktiga parametrar när kunder väljer ramavtalsleverantörer. Ramavtal ger ett stabilt orderflöde men kan ha en hämmande effekt på prisutvecklingen. 2) Preferred partner = ett begrepp som används för kunder som inte arbetar med ramavtal. Innebörden är ofta densamma, det vill säga att Avega Group får alla förfrågningar inom ramen för vår kompetens. Skillnaden kan vara att priserna och volymerna inte är lika hårt reglerade som i ett ramavtal. Avega Groups omsättning per bransch 2012 Avega Groups omsättning per kundkategori % 20% Detaljhandel 10% 54% 6% Bank/finans Tillv. industri Tio största kunder 9% Offentlig sektor Försäkring Övriga kunder med ramavtal/preferred partner 11% 17% Telekom Logistik 36% Övriga kunder 11% 13% Övrigt 17

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Making IT work for value. Årsredovisning 2010 Making IT work for value Årsredovisning 2010 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer