Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av personalutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Tecknande av kommunens firma Förslag till beslut Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Camilla Anglemark (S), eller vid förfall för denne, 2:e vice ordförande Björn Andersson (M), med kontrasignering av kommunchef Helena Viklund eller vid förfall för denne biträdande kommunchef Tommy Gustafsson att på kommunens vägnar underteckna från kommunstyrelsen och dess arbetsutskott utgående skrivelser och handlingar såsom köpehandlingar, kontrakt, lån och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Närvarorätt vid sammanträde med nämnder och styrelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av ledamot i det kommunala handikapprådet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av ledamot i det kommunala pensionärsrådet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av representanter till trafiksäkerhetsrådet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av representanter till folkhälsorådet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av representanter till brottsförebyggande rådet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av förvaltningsövergripande samverkansgrupp Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 336/ Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar teckna överenskommelse, som löper tillsvidare, om mottagande av 20 flyktingar per år. Beskrivning av ärendet Från gäller en ny ansvarsfördelning för flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingen tar över ansvaret från kommunerna för utbetalning av ersättningarna till flyktingarna de två första åren, med vissa undantag. Arbetsförmedlingen tar över ansvaret för anvisning till kommuner från Migrationsverket. Kommunen har ett fortsatt ansvar för boende, svenskundervisning och den nyinrättade samhällsorientering. Arbetsförmedlingen har ett fortsatt, men förtydligat, ansvar för arbetslivsintroduktion. Den ekonomiska ersättningen till kommunen är på grund av det förändrade ansvaret kraftigt förändrad. De nya reglerna gäller de flyktingar som får uppehållstillstånd från 1 december Det innebär att parallella system kommer att finnas under de närmaste 3 åren. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Överenskommelse Länsstyrelsen Sörmlands län - Vingåkers kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Dag Wallströmer , Kommunstyrelsen 1 (1) Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar teckna en överenskommelse, som löper tillsvidare, om mottagning av 20 flyktingar per år. Sammanfattning Från gäller en ny ansvarsfördelning för flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingen tar över ansvaret från kommunerna för utbetalning av ersättningarna till flyktingarna de två första åren, med vissa undantag. Arbetsförmedlingen tar över ansvaret för anvisning till kommuner från Migrationsverket. Kommunen har ett fortsatt ansvar för boende, svenskundervisning och den nyinrättade samhällsorientering. Arbetsförmedlingen har ett fortsatt, men förtydligat, ansvar för arbetslivsintroduktion. Den ekonomiska ersättningen till kommunen är på grund av det förändrade ansvaret kraftigt förändrad. De nya reglerna gäller de flyktingar som får uppehållstillstånd från 1 december Det innebär att parallella system kommer att finnas under de närmaste 3 åren. VK101S v , flyktingavtal Ersättningar till flyktingarna De flyktingar som omfattas av de nya reglerna får så kallad etableringsersättning som beslutas av arbetsförmedlingen men utbetalas av försäkringskassan. Det blir Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

13 dock ett glapp i försörjningen mellan ersättningen från Migrationsverket och etableringsersättningen. Under denna tid är flyktingen hänvisad till försörjningsstöd hos kommunen. Etableringsersättningen utgår under två år. Om någon flykting efter denna tvåårsperiod inte är självförsörjande är det åter försörjningsstöd som gäller. Etableringsersättningen kan nedsättas med 25, 50 eller 75 % av t.ex. medecinska skäl. För individer som inte alls bedöms ha förmåga att ingå i en etableringsplan utgår ingen etableringsersättning. 2 (2) Anvisning av flyktingar En allt större del av flyktingarna ordnar själva sin bosättningskommun. Arbetsförmedlingen i Norrköping kommer att överta Migrationsverkets roll som anvisare av kommuner. Anvisningen ska i fortsättningen i huvudsak inrikta sig på arbetsmarknaden. D.v.s. arbetsförmedlingen ska försöka matcha flyktingens kompetens mot de lokala arbetsmarknadernas behov. Här kan finnas en viss risk att om en kommun har en mycket svag arbetsmarknad kommer de som inte bedöms ha någon arbetsförmåga att hänvisas dit. Boende och Samhällsorientering Det är viktigt att kommunen har en bostadsförsörjning så att det finns möjlighet för nya kommuninvånare att flytta till kommunen. Detta gäller även flyktingar. I dagsläget är det relativ god balans på mellan efterfrågan och utbud på bostäder i kommunen. Utöver svenskundervisning ska kommunen från den 1:a december erbjuda flyktingen 60 timmars samhällsorientering på sitt modersmål. Detta regleras i SFS 2010:1138. Kommunerna i Sörmland har inlett ett samarbete för att möjliggöra detta. Arbetslivsintroduktion I nuläget ser det ut som att mycket av de arbetslivsinsatser som nu görs i kommunerna kommer att upphöra då arbetsförmedlingen inte kan göra överenskommelser med enskilda kommuner utan måste upphandla på nationell nivå. För västra Sörmlands del innebär detta troligen att arbetslivsintroduktionen kommer att tappa fart under en period. Vad arbetsförmedlingen kommer att göra utöver att erbjuda flyktingarna möjlighet att välja en etableringslots är i dagsläget oklart. Arbetsförmedlingens förutsättningar att på egenhand få fram nödvändigt antal praktikplatser bedöms som små. Samtal pågår lokalt mellan kommunerna och arbetsförmedlingen i frågan.

14 Ekonomisk ersättning till kommunen För 2011 får kommunen: En grundersättning på kr om överenskommelse tecknas sänks denna till 10 basbelopp kr per person under 20 år kr per person som fyllt 20 men inte 65 år kr per person som fyllt 65 år. 3 (3) Denna ersättning ska täcka: Mottagande och praktisk hjälp vid bosättning. Särskilda introduktionskostnader i skola och förskola Svenska för invandrare Samhällsorientering Tolkning Andra insatser för att underlätta etablering i samhället Som tidigare så betalas ersättningen ut i omgångar så att en del av pengarna följer med flyktingen om denne flyttar till annan kommun. För att kompensera det ovan nämnda glappet erhåller kommunen: För kvotflyktingar och anvisade 7500 kr för den som fyllt 20 men inte 65 år 3000 kr för den under 20 år För övriga nyanlända 4000 kr för den som fyllt 20 men inte 65 år 3000 kr för den under 20 år Kommunen kan vidare eftersöka kostnaden för försörjningsstöd för dem som helt eller delvis inte kan delta i etableringsinsatser. Som tidigare går en del vårdkostnader att eftersöka. Tidigare har schablonersättningen varit cirka kr för personer under 16 år, kr för personer mellan år och kr för personer över 65 år. Praktisk hantering Sedan något år köper socialnämnden via avtal större delen av insatserna inom flyktingmottagandet från Viadidakt. Socialnämnden avser att fortsätta denna samverkan. Omfattningen av avtalet kommer över tid troligen att minska då kommunens uppdrag minskar.

15 Ärendets beredning Socialförvaltningen har haft ett antal samverkansmöten med Arbetsförmedling, Viadidakt och socialförvaltningen i Katrineholm. Förvaltningen har deltagit i olika konferenser och informationstillfällen. Ett möte har hållits med Migrationsverket och delar av kommunledningen, ett möte har hållits mellan chefstjänstemän i kommunen och representant för Länsstyrelsen. Kontakter med Vingåkershem har tagits angående bostadssituationen. 4 (4) Bakgrund För 2010 tecknade Socialnämnden en 1-årig förlängning på överenskommelsen om flyktingmottagning. Att den begränsades till 1 år berodde på den stora osäkerhet som rådde beträffande den aviserade ansvarsförändringen från Denna osäkerhet gällde både ansvarsfördelning och ekonomiska villkor. Förvaltningens ståndpunkt Förändringen i ansvarsgränser sker successivt från i takt med att nya flyktingar anländer till kommunen. Mottagande av flyktingar har en positiv effekt på bland annat invånarantalet. Även om förvaltningen är undrande inför en del av reformen ser den ingen anledning att ej teckna en ny överenskommelse i nuläget. Konsekvenser Ökat antal invånare. Färre outhyrda bostäder. Ökat elevunderlag i skolan. Ur barnperspektiv positivt för de barn som tas emot i Vingåker. Inga kopplingar till miljö, jämställdhet, HBTQ eller andra perspektiv. Bilagor Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen. VINGÅKERS KOMMUN Social och kommunledningsförvaltningarna Helena Viklund Kommunchef Dag Wallströmer Socialchef

16 Dnr: P Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Denna överenskommelse bygger på vad riksdagen och regeringen förordnat 1 om mottagning av vissa nyanlända invandrare, och är tecknad mellan Vingåkers kommun Vingåker Kontaktperson: Dag Wallströmer telefon: Staten genom Länsstyrelsen i Södermanlands län Nyköping Kontaktperson: Lucie Riad telefon: Parternas åtaganden 1. Vingåkers kommun åtar sig att årligen ta emot 20 nyanlända varav - 17 beräknas bosätta sig på egen hand, och - 3 som anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. 2. Staten genom Migrationsverket betalar under den period som överenskommelsen gäller årligen till kommunen ut grundersättning enligt 9 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Nyköping den Länsstyrelsen i Södermanlands län Vingåker den Vingåkers kommun Kurt Ekelund Länsråd Camilla Anglemark Ordförande i kommunstyrelsen Helena Viklund Kommunchef 1 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 1 (3)

17 Om förberedelser 3. Länsstyrelsen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket återkommande under året hålla kommunen underrättad om förändringar i det förväntade behovet av platser. 4. Kommunen ska under den överenskomna perioden planera och ha beredskap för mottagande enligt punkt 1, samt utifrån vad som övrigt är känt. 5. Kommunen ska kontinuerligt tillhandahålla aktuell information om kommunens förutsättningar för mottagande, samt annan information som ur en nyanländs perspektiv behövs för att kunna fatta beslut om bosättning i kommunen. Om mottagande 6. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska samråda med kommunen om mottagande och tidpunkt samt lämna nödvändig information om den nyanlände. 7. Kommunen ska vara beredd att ta emot nyanlända med särskilda behov, med ringa eller ingen prestationsförmåga. 8. Kommunen får inte exkludera personer eller grupper på osaklig grund, enligt vad som finns föreskrivet i diskrimineringslagen 1 kap. 1 och 4 samt 2 kap Parterna äger rätt att uppta förhandlingar om förutsättningarna för mottagningen ändras väsentligt. Om tider mm 10. Denna överenskommelse gäller fr.o.m och tills vidare. Uppsägning kan ske av någondera parten per den 31 december. Uppsägning ska ske skriftligt senast tre månader innan aktuellt årsskifte. Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan Migrationsverket och Vingåkers kommun med diarienummer NRK Överenskommelsen är upprättad i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 12. Länsstyrelsen ansvarar för att kopia av denna överenskommelse skickas till Arbetsförmedlingen resp. Migrationsverket. Definitioner 13. Nyanländ Med nyanländ avses i överenskommelsen en person som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dock utan begränsning till viss ålder (1 bosättningsförordningen, 2010:408). I överenskommelsen görs en uppdelning, dels i nyanländ som enligt ovan anvisas kommunplats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg, dels i nyanländ som bosätter sig på egen hand. Med nyanländ avses inte person som efter avslag på sin asylansökan har sökt och fått uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl, eller som fått uppehållstillstånd på andra grunder än vad som anges i etableringslagen (2010:197). 2 (3)

18 14. Bosättning på egen hand Med bosättning på egen hand avses: - Nyanländ som efter uppehållstillstånd ordnar sitt boende på egen hand, eller väljer att bo kvar i den kommun där denne har varit bosatt under asyltiden. - Anknytning, enligt 2 etableringslagen (2010:197), som bosätter sig hos den först anlände. - Ensamkommande barn, som anvisades plats i en kommun redan under asyltiden enligt särskild överenskommelse, och som sedan fått uppehållstillstånd. Om myndighetsuppgifter och ersättningar 15. Vissa statliga myndigheters uppgifter rörande nyanländas bosättning enligt bosättningsförordningen (2010:408) Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet om mottagande för bosättning av nyanlända (kommuntal). Länsstyrelsen ska också hålla Arbetsförmedlingen och Migrationsverket underrättade om kommuntalen. Arbetsförmedlingen fattar, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket, beslut om fördelning av mottagningsbehovet i varje län (länstal). Arbetsförmedlingen ska också vid behov anvisa kommunplats åt hushåll med en eller flera nyanlända personer som har rätt eller kan ha rätt till en etableringsplan enligt etableringslagen (2010:197). Vid anvisning ska Arbetsförmedlingen utgå ifrån vad som framkommit vid etableringssamtalen, och förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd. Anmälan om behov av kommunplats kan göras av den nyanlände senast inom sex månader efter uppehållstillstånd. Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av bosättning (mottagningsbehov). Migrationsverket ska också anvisa kommunplats för kvotflyktingar samt, vid behov, för nyanlända som inte ska anvisas kommunplats av Arbetsförmedlingen. 16. Statliga ersättningar till kommuner enligt ersättningsförordningen (2010:1122) En kommun som har tagit emot nyanlända har bland annat rätt till schablonersättning, ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, samt ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård En kommun som har träffat en överenskommelse om mottagande för bosättning av nyanlända har dessutom rätt till en årlig grundersättning. 3 (3)

19 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 299/ Samlingslokaler i Vingåkers kommun Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner att ett årligt anslag om 100 tkr till oförutsedda kostnader för föreningslivet överförs till kultur- och fritidsnämnden från kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser. Anslaget ska kunna tas i anspråk när en förening eller samlingslokal står inför akuta ekonomiska bekymmer. Anslagets användning återrapporteras årligen till kommunstyrelsen. För kommunstyrelsens egen del Förslaget till bidrag till samlingslokaler i Vingåkers kommun fr.o.m överflyttas till budgetberedningens arbete för vidare beredning. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningens ordförande och förvaltningschef har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda situationen för kommunens samlingslokaler. Representanter för flera samlingslokaler har bidragit till utredningen. Utredningen pekar på att samlingslokalerna nyttjas förhållandevis mycket och till skiftande verksamhet. De spelar en stor roll i lokalsamhällenas förenings- och samhällsliv. Utredningen visar också att föreningarna som driver samlingslokalerna har ett viktigt arbete framför sig i att öka intäkterna. Samtidigt visar utredningen att det kommunala stödet är helt avgörande för att föreningarna skall klara att driva verksamheten vidare. Utredningen menar därför att bidraget till föreningarna idag ligger på en miniminivå och att ett årligt anslag på 100 tkr bör tilldelas kultur- och fritidsnämnden till oförutsedda kostnader i föreningslivet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 296/ Prislista för Humlegårdens restaurang Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Prislista för frukost och lunch på Humlegårdens restaurang fastställs. Beskrivning av ärendet Tekniska servicenämnden föreslår att priserna för frukost och lunch på Humlegårdens ändras. Prislista Frukost/Lunch Humlegården Frukost Lunch pensionärer/personal Lunch gäster Hämtlåda med tillbehör Hämtlåda utan tillbehör 20 kr 55 kr 65 kr 50 kr 45 kr Beslutsunderlag Tekniska servicenämnden , 61 Prislista Humlegården restaurang 2011 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

42

43 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 290/ Gemensam vård och omsorgsnämnd Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ställer sig bakom inrättandet av en för länets kommuner och landsting gemensam nämnd för vård och omsorg i Sörmland, tillika hjälpmedelsnämnd, att gälla fr o m Kommunfullmäktige beslutar att överenskommelse/avtal som reglerar de olika verksamheternas innehåll och organisation utarbetas gemensamt i nämnden och fastställs i respektive fullmäktige senast 1 juni 2011 Kommunfullmäktige beslutar att reglemente revideras gemensamt i nämnden och fastställs senast 1 juni I nämndens reglemente bör framgå att både ledamöter och ersättare ingår i nämndens sammansättning. Beskrivning av ärendet Landstingsfullmäktige fattade vid sitt sammanträde , 91, beslut om ny nämndorganisation för hela landstinget. Den nya organisationen innefattar även inrättandet av en gemensam nämnd för landstinget och länets kommuner, med uppgift att hantera vård- och omsorgsfrågor där det finns ett delat huvudmannaansvar. Beslutet innebär att den gemensamma nämnden, tillika hjälpmedelsnämnd, inrättas från och med Som en konsekvens avvecklas de tre samverkansberedningarna samt samverkansgruppen SOVIS. Sedan många år finns en gemensam nämnd för tekniska hjälpmedel. Beslutet innebär att nämnden får ett större och vidare uppdrag. En förutsättning för nämnda organisationsförändring är naturligtvis att länets kommuner intar samma ståndpunkt och fattar likalydande beslut. Arbetsutskottet påpekar vikten av att det tydligt framgår att även ersättare väljs till förtroendeposterna i nämnden. Beslutsunderlag Skrivelse Landstinget Sörmland Protokoll landstingsfullmäktige , 91 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44

45

46

47

48

49 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 337/ Anvisning årsredovisning 2010 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer förslag till anvisningar inför årsredovisning 2010 Anvisningarna ska även gälla de kommunala bolagen Beskrivning av ärendet I kommunallagen 3 kap 15 framgår att kommunens nämnder/styrelser varje år ska redovisa till kommunfullmäktige hur de fullgjort sitt uppdrag. Det är kommunfullmäktige som beslutar om omfattningen av redovisningen samt formerna för den. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Anvisningar årsredovisning 2010 Tidsplan bokslut 2010 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

50 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum Vår handläggare Veronica Pettersson , Anvisningar årsredovisning 2010 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Fastställa förslag till anvisningarna inför årsredovisning Anvisningarna ska även gälla de kommunala bolagen Sammanfattning I kommunallagen 3 kap 15 framgår att kommunens nämnder/styrelser varje år ska redovisa till kommunfullmäktige hur de fullgjort sitt uppdrag. Det är kommunfullmäktige som beslutar om omfattningen av redovisningen samt formerna för den. Syftet med anvisningarna är att underlätta för arbetet med att sammanställa årsredovisningen utifrån det underlag som nämnder/styrelser lämnar. Syftet är även att nämndernas verksamhetsberättelser ska vara enhetliga och stringenta. Bilagor Anvisningar årsredovisning 2010 Tidsplan bokslut 2010 VK101S v , Tjänstutlåtande anvisningar Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

51 VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen 2 (2) Helena Viklund Kommunchef Veronica Pettersson Nämndsekreterare

52 Anvisningar årsredovisning (1) Syfte Bokslutet i Vingåkers kommun är ett material som upprättas i syfte att analysera det gångna årets verksamheter och kostnader. Årsredovisningen är avsedd för politiker och andra externa parter såsom kommuninvånare, andra kommuner, banker, företag etc. Årsredovisningen ska lämna rättvisande information om kommunens prestationer och ekonomiska ställning. Materialet till årsredovisningen sammanställs utifrån nämndernas verksamhetsberättelser. Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning av kommunens bolag. Ett urval av uppgifterna kommer att ske. För att underlätta detta urval ska varje nämnd/styrelse tydligt markera de avsnitt/uppgifter i verksamhetsberättelsen som bedöms extra relevanta att ta med i årsredovisningen. Verksamhetsberättelsens innehåll Varje nämnd/styrelse ska årligen upprätta en verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk redogörelse för året som gått. Verksamhetsberättelsen ska redovisas för kommunfullmäktige samt lämnas till nämndservice/ekonomienheten. Verksamhetsberättelsen syftar även till att följa upp annat än det som ska redovisas i årsredovisningen. Detta innebär att några av punkterna nedan inte kommer att återfinnas i årsredovisningen, utan avser nämndernas återrapportering till kommunfullmäktige. Följande punkter ska redovisas i verksamhetsberättelsen: Viktiga händelser Vikiga händelser under det gångna året inom nämndens verksamhetsområde. Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Hur ser nämndens måluppfyllelse ut? Hur har nämnden arbetat med målen? Vad återstår att göra? Nämndernas mål Vilka är nämndens mål och hur der måluppfyllelsen ut? Hur har nämnden arbetat för att uppnå målen? Vad återstår att göra? Ekonomisk utvärdering Ekonomisk redogörelse och kommentarer. Investeringar Nyckeltal och verksamhetsmått för de senaste fem åren Framtiden Ägardirektiv (gäller de kommunala bolagen) Hur har ägardirektiven uppfyllts? Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

53 Ansvar Ansvaret för verksamhetsberättelserna åligger respektive nämnd/styrelse. Ansvaret för årsredovisningen, inklusive de kommunala bolagen, ligger på kommunstyrelsen. Årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige. 2 (2) Mallar Nämnderna ska använda sig av den mall som är framtagen för verksamhetsberättelse Syftet är att nämndernas verksamhetsberättelser ska vara enhetliga och behandla samma områden. Ekonomiska tal ska uttryckas i tkr eller mkr med en decimal. Procent ska i text uttryckas procent men uttrycks % i tabeller etc. Förkortningar ska inte användas, utan hela ord ska skrivas ut. Mallen för verksamhetsberättelsen finns i word, under nytt. Tidsplan Fastställd tidsplan ska gälla. Kommunala bolag Aktuella anvisningar gäller även de kommunala bolagen/förbunden. Mall för verksamhetsberättelse behöver dock inte användas.

54 Tidsplan Bokslut (1) 7 december 2010 Underlag för löner 2010 ska lämnas till personalenheten. De som kommer senare hamnar på januari 2011 Nya kostnadsställen för 2011 ska vara rapporterade till personalenheten för att lönerna ska hamna under rätt kostnadsställe i januari januari 2011 Leverantörsfakturor som hör till 2010 ska lämnas till ekonomienheten. De som kommer senare hamnar på Kundfakturorna som avser 2010 ska vara skapade i ekonomisystemet. Efter den 14 januari hamnar samtliga fakturor på februari 2011 Verksamhetsberättelser ska lämnas till nämndservice. 21 januari 2011 Redovisning av handkassor för 2010 ska lämnas till kassan. 14 januari 2011 Avstämningar kundreskontrakonton ska lämnas till ekonomienheten, hyror etc. 31 januari 2011 Bokföring för 2010 stänger. Omföringar, periodiseringar, interna räkningar, projektredovisningar med mera ska vara ekonomienheten tillhanda februari 2010 Bokslutsträffar med nämnderna 25 februari 2010 De kommunala bolagen ska lämna in sina bokslut Vecka Revisorerna granskar bokslutet 21 mars 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 april 2010 Kommunstyrelsen Vecka Slutrevision 18 april 2010 Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen VK300S v , Tidsblan bokslut Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

55 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 259/ Utlåtande avseende delårsrapport 2010 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Uppdrag ges åt nämnder/styrelser och de kommunala bolagen att följa de anvisningar som fastställs inför delårs- och årsbokslut. Delge nämnder/styrelser samt de kommunala bolagen revisorernas granskningsrapport. Beskrivning av ärendet Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun granskat delårsrapporten för perioden januari juli Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande till revisorerna, vilket återges i korthet nedan. Revisorerna bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Kommunens resultat på 11,5 mnrk bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats bedöms allt väsentligt ge information om den ekonomiska situationen och utvecklingen. Vidare bedömer revisorerna att utvärderingen av de finansiella målen skett i tillräcklig omfattning och att den ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Revisorerna bedömer också att kommunstyrelsens utvärdering av målen utifrån god ekonomisk hushållning tydliggjorts i årets delårsrapport. Revisorerna pekar också på en markant förbättring i utvärderingen av nämndernas specifika verksamhetsmål och att flertalet nämnder nu i tillräcklig omfattning genomför denna utvärdering. Revisorerna påpekar avslutningsvis att den samlade uppfattningen är att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller syftet att ge fullmäktige möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av kommunens verksamheter. Forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

56 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Forts Ks Beslutsunderlag Revisionsrapport Justerandes sign Utdragsbestyrkande

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 292/ Inbjudan till nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Till ordinarie ledamot i styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening nomineras Camilla Anglemark (S). Till ersättare i styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening nomineras Björn Andersson (M). Beskrivning av ärendet Valberedningen för Kommuninvest ekonomiska förening inbjuder medlemmarna att nominera en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen. Valet av styrelseledamöter sker vid den ordinarie föreningsstämman den 7 april Styrelsen består för närvarande av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. Av arbetsordningen framgår att de personer som föreslås ingå i styrelsen ska ha förtroendeuppdrag hos kommun eller landsting som vid tidpunkten för den ordinarie föreningsstämman är medlem i den ekonomiska föreningen. Yrkande Anneli Bengtsson (S) yrkar, med bifall från Harald Olsson (S) att Camilla Anglemark (S) nomineras som ledamot i styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening. Lars-Ove Winberg (C) yrkar att Björn Andersson (M) nomineras som ersättare i styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening. Ordförande finner att arbetsutskottet väljer enligt förslag. Beslutsunderlag Inbjudan Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer