Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av personalutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Tecknande av kommunens firma Förslag till beslut Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Camilla Anglemark (S), eller vid förfall för denne, 2:e vice ordförande Björn Andersson (M), med kontrasignering av kommunchef Helena Viklund eller vid förfall för denne biträdande kommunchef Tommy Gustafsson att på kommunens vägnar underteckna från kommunstyrelsen och dess arbetsutskott utgående skrivelser och handlingar såsom köpehandlingar, kontrakt, lån och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Närvarorätt vid sammanträde med nämnder och styrelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av ledamot i det kommunala handikapprådet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av ledamot i det kommunala pensionärsrådet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av representanter till trafiksäkerhetsrådet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av representanter till folkhälsorådet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av representanter till brottsförebyggande rådet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Val av förvaltningsövergripande samverkansgrupp Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 336/ Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar teckna överenskommelse, som löper tillsvidare, om mottagande av 20 flyktingar per år. Beskrivning av ärendet Från gäller en ny ansvarsfördelning för flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingen tar över ansvaret från kommunerna för utbetalning av ersättningarna till flyktingarna de två första åren, med vissa undantag. Arbetsförmedlingen tar över ansvaret för anvisning till kommuner från Migrationsverket. Kommunen har ett fortsatt ansvar för boende, svenskundervisning och den nyinrättade samhällsorientering. Arbetsförmedlingen har ett fortsatt, men förtydligat, ansvar för arbetslivsintroduktion. Den ekonomiska ersättningen till kommunen är på grund av det förändrade ansvaret kraftigt förändrad. De nya reglerna gäller de flyktingar som får uppehållstillstånd från 1 december Det innebär att parallella system kommer att finnas under de närmaste 3 åren. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Överenskommelse Länsstyrelsen Sörmlands län - Vingåkers kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Dag Wallströmer , Kommunstyrelsen 1 (1) Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar teckna en överenskommelse, som löper tillsvidare, om mottagning av 20 flyktingar per år. Sammanfattning Från gäller en ny ansvarsfördelning för flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingen tar över ansvaret från kommunerna för utbetalning av ersättningarna till flyktingarna de två första åren, med vissa undantag. Arbetsförmedlingen tar över ansvaret för anvisning till kommuner från Migrationsverket. Kommunen har ett fortsatt ansvar för boende, svenskundervisning och den nyinrättade samhällsorientering. Arbetsförmedlingen har ett fortsatt, men förtydligat, ansvar för arbetslivsintroduktion. Den ekonomiska ersättningen till kommunen är på grund av det förändrade ansvaret kraftigt förändrad. De nya reglerna gäller de flyktingar som får uppehållstillstånd från 1 december Det innebär att parallella system kommer att finnas under de närmaste 3 åren. VK101S v , flyktingavtal Ersättningar till flyktingarna De flyktingar som omfattas av de nya reglerna får så kallad etableringsersättning som beslutas av arbetsförmedlingen men utbetalas av försäkringskassan. Det blir Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

13 dock ett glapp i försörjningen mellan ersättningen från Migrationsverket och etableringsersättningen. Under denna tid är flyktingen hänvisad till försörjningsstöd hos kommunen. Etableringsersättningen utgår under två år. Om någon flykting efter denna tvåårsperiod inte är självförsörjande är det åter försörjningsstöd som gäller. Etableringsersättningen kan nedsättas med 25, 50 eller 75 % av t.ex. medecinska skäl. För individer som inte alls bedöms ha förmåga att ingå i en etableringsplan utgår ingen etableringsersättning. 2 (2) Anvisning av flyktingar En allt större del av flyktingarna ordnar själva sin bosättningskommun. Arbetsförmedlingen i Norrköping kommer att överta Migrationsverkets roll som anvisare av kommuner. Anvisningen ska i fortsättningen i huvudsak inrikta sig på arbetsmarknaden. D.v.s. arbetsförmedlingen ska försöka matcha flyktingens kompetens mot de lokala arbetsmarknadernas behov. Här kan finnas en viss risk att om en kommun har en mycket svag arbetsmarknad kommer de som inte bedöms ha någon arbetsförmåga att hänvisas dit. Boende och Samhällsorientering Det är viktigt att kommunen har en bostadsförsörjning så att det finns möjlighet för nya kommuninvånare att flytta till kommunen. Detta gäller även flyktingar. I dagsläget är det relativ god balans på mellan efterfrågan och utbud på bostäder i kommunen. Utöver svenskundervisning ska kommunen från den 1:a december erbjuda flyktingen 60 timmars samhällsorientering på sitt modersmål. Detta regleras i SFS 2010:1138. Kommunerna i Sörmland har inlett ett samarbete för att möjliggöra detta. Arbetslivsintroduktion I nuläget ser det ut som att mycket av de arbetslivsinsatser som nu görs i kommunerna kommer att upphöra då arbetsförmedlingen inte kan göra överenskommelser med enskilda kommuner utan måste upphandla på nationell nivå. För västra Sörmlands del innebär detta troligen att arbetslivsintroduktionen kommer att tappa fart under en period. Vad arbetsförmedlingen kommer att göra utöver att erbjuda flyktingarna möjlighet att välja en etableringslots är i dagsläget oklart. Arbetsförmedlingens förutsättningar att på egenhand få fram nödvändigt antal praktikplatser bedöms som små. Samtal pågår lokalt mellan kommunerna och arbetsförmedlingen i frågan.

14 Ekonomisk ersättning till kommunen För 2011 får kommunen: En grundersättning på kr om överenskommelse tecknas sänks denna till 10 basbelopp kr per person under 20 år kr per person som fyllt 20 men inte 65 år kr per person som fyllt 65 år. 3 (3) Denna ersättning ska täcka: Mottagande och praktisk hjälp vid bosättning. Särskilda introduktionskostnader i skola och förskola Svenska för invandrare Samhällsorientering Tolkning Andra insatser för att underlätta etablering i samhället Som tidigare så betalas ersättningen ut i omgångar så att en del av pengarna följer med flyktingen om denne flyttar till annan kommun. För att kompensera det ovan nämnda glappet erhåller kommunen: För kvotflyktingar och anvisade 7500 kr för den som fyllt 20 men inte 65 år 3000 kr för den under 20 år För övriga nyanlända 4000 kr för den som fyllt 20 men inte 65 år 3000 kr för den under 20 år Kommunen kan vidare eftersöka kostnaden för försörjningsstöd för dem som helt eller delvis inte kan delta i etableringsinsatser. Som tidigare går en del vårdkostnader att eftersöka. Tidigare har schablonersättningen varit cirka kr för personer under 16 år, kr för personer mellan år och kr för personer över 65 år. Praktisk hantering Sedan något år köper socialnämnden via avtal större delen av insatserna inom flyktingmottagandet från Viadidakt. Socialnämnden avser att fortsätta denna samverkan. Omfattningen av avtalet kommer över tid troligen att minska då kommunens uppdrag minskar.

15 Ärendets beredning Socialförvaltningen har haft ett antal samverkansmöten med Arbetsförmedling, Viadidakt och socialförvaltningen i Katrineholm. Förvaltningen har deltagit i olika konferenser och informationstillfällen. Ett möte har hållits med Migrationsverket och delar av kommunledningen, ett möte har hållits mellan chefstjänstemän i kommunen och representant för Länsstyrelsen. Kontakter med Vingåkershem har tagits angående bostadssituationen. 4 (4) Bakgrund För 2010 tecknade Socialnämnden en 1-årig förlängning på överenskommelsen om flyktingmottagning. Att den begränsades till 1 år berodde på den stora osäkerhet som rådde beträffande den aviserade ansvarsförändringen från Denna osäkerhet gällde både ansvarsfördelning och ekonomiska villkor. Förvaltningens ståndpunkt Förändringen i ansvarsgränser sker successivt från i takt med att nya flyktingar anländer till kommunen. Mottagande av flyktingar har en positiv effekt på bland annat invånarantalet. Även om förvaltningen är undrande inför en del av reformen ser den ingen anledning att ej teckna en ny överenskommelse i nuläget. Konsekvenser Ökat antal invånare. Färre outhyrda bostäder. Ökat elevunderlag i skolan. Ur barnperspektiv positivt för de barn som tas emot i Vingåker. Inga kopplingar till miljö, jämställdhet, HBTQ eller andra perspektiv. Bilagor Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen. VINGÅKERS KOMMUN Social och kommunledningsförvaltningarna Helena Viklund Kommunchef Dag Wallströmer Socialchef

16 Dnr: P Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Denna överenskommelse bygger på vad riksdagen och regeringen förordnat 1 om mottagning av vissa nyanlända invandrare, och är tecknad mellan Vingåkers kommun Vingåker Kontaktperson: Dag Wallströmer telefon: Staten genom Länsstyrelsen i Södermanlands län Nyköping Kontaktperson: Lucie Riad telefon: Parternas åtaganden 1. Vingåkers kommun åtar sig att årligen ta emot 20 nyanlända varav - 17 beräknas bosätta sig på egen hand, och - 3 som anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. 2. Staten genom Migrationsverket betalar under den period som överenskommelsen gäller årligen till kommunen ut grundersättning enligt 9 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Nyköping den Länsstyrelsen i Södermanlands län Vingåker den Vingåkers kommun Kurt Ekelund Länsråd Camilla Anglemark Ordförande i kommunstyrelsen Helena Viklund Kommunchef 1 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 1 (3)

17 Om förberedelser 3. Länsstyrelsen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket återkommande under året hålla kommunen underrättad om förändringar i det förväntade behovet av platser. 4. Kommunen ska under den överenskomna perioden planera och ha beredskap för mottagande enligt punkt 1, samt utifrån vad som övrigt är känt. 5. Kommunen ska kontinuerligt tillhandahålla aktuell information om kommunens förutsättningar för mottagande, samt annan information som ur en nyanländs perspektiv behövs för att kunna fatta beslut om bosättning i kommunen. Om mottagande 6. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska samråda med kommunen om mottagande och tidpunkt samt lämna nödvändig information om den nyanlände. 7. Kommunen ska vara beredd att ta emot nyanlända med särskilda behov, med ringa eller ingen prestationsförmåga. 8. Kommunen får inte exkludera personer eller grupper på osaklig grund, enligt vad som finns föreskrivet i diskrimineringslagen 1 kap. 1 och 4 samt 2 kap Parterna äger rätt att uppta förhandlingar om förutsättningarna för mottagningen ändras väsentligt. Om tider mm 10. Denna överenskommelse gäller fr.o.m och tills vidare. Uppsägning kan ske av någondera parten per den 31 december. Uppsägning ska ske skriftligt senast tre månader innan aktuellt årsskifte. Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan Migrationsverket och Vingåkers kommun med diarienummer NRK Överenskommelsen är upprättad i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 12. Länsstyrelsen ansvarar för att kopia av denna överenskommelse skickas till Arbetsförmedlingen resp. Migrationsverket. Definitioner 13. Nyanländ Med nyanländ avses i överenskommelsen en person som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dock utan begränsning till viss ålder (1 bosättningsförordningen, 2010:408). I överenskommelsen görs en uppdelning, dels i nyanländ som enligt ovan anvisas kommunplats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg, dels i nyanländ som bosätter sig på egen hand. Med nyanländ avses inte person som efter avslag på sin asylansökan har sökt och fått uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl, eller som fått uppehållstillstånd på andra grunder än vad som anges i etableringslagen (2010:197). 2 (3)

18 14. Bosättning på egen hand Med bosättning på egen hand avses: - Nyanländ som efter uppehållstillstånd ordnar sitt boende på egen hand, eller väljer att bo kvar i den kommun där denne har varit bosatt under asyltiden. - Anknytning, enligt 2 etableringslagen (2010:197), som bosätter sig hos den först anlände. - Ensamkommande barn, som anvisades plats i en kommun redan under asyltiden enligt särskild överenskommelse, och som sedan fått uppehållstillstånd. Om myndighetsuppgifter och ersättningar 15. Vissa statliga myndigheters uppgifter rörande nyanländas bosättning enligt bosättningsförordningen (2010:408) Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet om mottagande för bosättning av nyanlända (kommuntal). Länsstyrelsen ska också hålla Arbetsförmedlingen och Migrationsverket underrättade om kommuntalen. Arbetsförmedlingen fattar, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket, beslut om fördelning av mottagningsbehovet i varje län (länstal). Arbetsförmedlingen ska också vid behov anvisa kommunplats åt hushåll med en eller flera nyanlända personer som har rätt eller kan ha rätt till en etableringsplan enligt etableringslagen (2010:197). Vid anvisning ska Arbetsförmedlingen utgå ifrån vad som framkommit vid etableringssamtalen, och förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd. Anmälan om behov av kommunplats kan göras av den nyanlände senast inom sex månader efter uppehållstillstånd. Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av bosättning (mottagningsbehov). Migrationsverket ska också anvisa kommunplats för kvotflyktingar samt, vid behov, för nyanlända som inte ska anvisas kommunplats av Arbetsförmedlingen. 16. Statliga ersättningar till kommuner enligt ersättningsförordningen (2010:1122) En kommun som har tagit emot nyanlända har bland annat rätt till schablonersättning, ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, samt ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård En kommun som har träffat en överenskommelse om mottagande för bosättning av nyanlända har dessutom rätt till en årlig grundersättning. 3 (3)

19 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 299/ Samlingslokaler i Vingåkers kommun Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner att ett årligt anslag om 100 tkr till oförutsedda kostnader för föreningslivet överförs till kultur- och fritidsnämnden från kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser. Anslaget ska kunna tas i anspråk när en förening eller samlingslokal står inför akuta ekonomiska bekymmer. Anslagets användning återrapporteras årligen till kommunstyrelsen. För kommunstyrelsens egen del Förslaget till bidrag till samlingslokaler i Vingåkers kommun fr.o.m överflyttas till budgetberedningens arbete för vidare beredning. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningens ordförande och förvaltningschef har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda situationen för kommunens samlingslokaler. Representanter för flera samlingslokaler har bidragit till utredningen. Utredningen pekar på att samlingslokalerna nyttjas förhållandevis mycket och till skiftande verksamhet. De spelar en stor roll i lokalsamhällenas förenings- och samhällsliv. Utredningen visar också att föreningarna som driver samlingslokalerna har ett viktigt arbete framför sig i att öka intäkterna. Samtidigt visar utredningen att det kommunala stödet är helt avgörande för att föreningarna skall klara att driva verksamheten vidare. Utredningen menar därför att bidraget till föreningarna idag ligger på en miniminivå och att ett årligt anslag på 100 tkr bör tilldelas kultur- och fritidsnämnden till oförutsedda kostnader i föreningslivet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 296/ Prislista för Humlegårdens restaurang Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Prislista för frukost och lunch på Humlegårdens restaurang fastställs. Beskrivning av ärendet Tekniska servicenämnden föreslår att priserna för frukost och lunch på Humlegårdens ändras. Prislista Frukost/Lunch Humlegården Frukost Lunch pensionärer/personal Lunch gäster Hämtlåda med tillbehör Hämtlåda utan tillbehör 20 kr 55 kr 65 kr 50 kr 45 kr Beslutsunderlag Tekniska servicenämnden , 61 Prislista Humlegården restaurang 2011 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

42

43 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 290/ Gemensam vård och omsorgsnämnd Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ställer sig bakom inrättandet av en för länets kommuner och landsting gemensam nämnd för vård och omsorg i Sörmland, tillika hjälpmedelsnämnd, att gälla fr o m Kommunfullmäktige beslutar att överenskommelse/avtal som reglerar de olika verksamheternas innehåll och organisation utarbetas gemensamt i nämnden och fastställs i respektive fullmäktige senast 1 juni 2011 Kommunfullmäktige beslutar att reglemente revideras gemensamt i nämnden och fastställs senast 1 juni I nämndens reglemente bör framgå att både ledamöter och ersättare ingår i nämndens sammansättning. Beskrivning av ärendet Landstingsfullmäktige fattade vid sitt sammanträde , 91, beslut om ny nämndorganisation för hela landstinget. Den nya organisationen innefattar även inrättandet av en gemensam nämnd för landstinget och länets kommuner, med uppgift att hantera vård- och omsorgsfrågor där det finns ett delat huvudmannaansvar. Beslutet innebär att den gemensamma nämnden, tillika hjälpmedelsnämnd, inrättas från och med Som en konsekvens avvecklas de tre samverkansberedningarna samt samverkansgruppen SOVIS. Sedan många år finns en gemensam nämnd för tekniska hjälpmedel. Beslutet innebär att nämnden får ett större och vidare uppdrag. En förutsättning för nämnda organisationsförändring är naturligtvis att länets kommuner intar samma ståndpunkt och fattar likalydande beslut. Arbetsutskottet påpekar vikten av att det tydligt framgår att även ersättare väljs till förtroendeposterna i nämnden. Beslutsunderlag Skrivelse Landstinget Sörmland Protokoll landstingsfullmäktige , 91 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44

45

46

47

48

49 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 337/ Anvisning årsredovisning 2010 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer förslag till anvisningar inför årsredovisning 2010 Anvisningarna ska även gälla de kommunala bolagen Beskrivning av ärendet I kommunallagen 3 kap 15 framgår att kommunens nämnder/styrelser varje år ska redovisa till kommunfullmäktige hur de fullgjort sitt uppdrag. Det är kommunfullmäktige som beslutar om omfattningen av redovisningen samt formerna för den. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Anvisningar årsredovisning 2010 Tidsplan bokslut 2010 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

50 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum Vår handläggare Veronica Pettersson , Anvisningar årsredovisning 2010 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Fastställa förslag till anvisningarna inför årsredovisning Anvisningarna ska även gälla de kommunala bolagen Sammanfattning I kommunallagen 3 kap 15 framgår att kommunens nämnder/styrelser varje år ska redovisa till kommunfullmäktige hur de fullgjort sitt uppdrag. Det är kommunfullmäktige som beslutar om omfattningen av redovisningen samt formerna för den. Syftet med anvisningarna är att underlätta för arbetet med att sammanställa årsredovisningen utifrån det underlag som nämnder/styrelser lämnar. Syftet är även att nämndernas verksamhetsberättelser ska vara enhetliga och stringenta. Bilagor Anvisningar årsredovisning 2010 Tidsplan bokslut 2010 VK101S v , Tjänstutlåtande anvisningar Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

51 VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen 2 (2) Helena Viklund Kommunchef Veronica Pettersson Nämndsekreterare

52 Anvisningar årsredovisning (1) Syfte Bokslutet i Vingåkers kommun är ett material som upprättas i syfte att analysera det gångna årets verksamheter och kostnader. Årsredovisningen är avsedd för politiker och andra externa parter såsom kommuninvånare, andra kommuner, banker, företag etc. Årsredovisningen ska lämna rättvisande information om kommunens prestationer och ekonomiska ställning. Materialet till årsredovisningen sammanställs utifrån nämndernas verksamhetsberättelser. Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning av kommunens bolag. Ett urval av uppgifterna kommer att ske. För att underlätta detta urval ska varje nämnd/styrelse tydligt markera de avsnitt/uppgifter i verksamhetsberättelsen som bedöms extra relevanta att ta med i årsredovisningen. Verksamhetsberättelsens innehåll Varje nämnd/styrelse ska årligen upprätta en verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk redogörelse för året som gått. Verksamhetsberättelsen ska redovisas för kommunfullmäktige samt lämnas till nämndservice/ekonomienheten. Verksamhetsberättelsen syftar även till att följa upp annat än det som ska redovisas i årsredovisningen. Detta innebär att några av punkterna nedan inte kommer att återfinnas i årsredovisningen, utan avser nämndernas återrapportering till kommunfullmäktige. Följande punkter ska redovisas i verksamhetsberättelsen: Viktiga händelser Vikiga händelser under det gångna året inom nämndens verksamhetsområde. Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Hur ser nämndens måluppfyllelse ut? Hur har nämnden arbetat med målen? Vad återstår att göra? Nämndernas mål Vilka är nämndens mål och hur der måluppfyllelsen ut? Hur har nämnden arbetat för att uppnå målen? Vad återstår att göra? Ekonomisk utvärdering Ekonomisk redogörelse och kommentarer. Investeringar Nyckeltal och verksamhetsmått för de senaste fem åren Framtiden Ägardirektiv (gäller de kommunala bolagen) Hur har ägardirektiven uppfyllts? Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

53 Ansvar Ansvaret för verksamhetsberättelserna åligger respektive nämnd/styrelse. Ansvaret för årsredovisningen, inklusive de kommunala bolagen, ligger på kommunstyrelsen. Årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige. 2 (2) Mallar Nämnderna ska använda sig av den mall som är framtagen för verksamhetsberättelse Syftet är att nämndernas verksamhetsberättelser ska vara enhetliga och behandla samma områden. Ekonomiska tal ska uttryckas i tkr eller mkr med en decimal. Procent ska i text uttryckas procent men uttrycks % i tabeller etc. Förkortningar ska inte användas, utan hela ord ska skrivas ut. Mallen för verksamhetsberättelsen finns i word, under nytt. Tidsplan Fastställd tidsplan ska gälla. Kommunala bolag Aktuella anvisningar gäller även de kommunala bolagen/förbunden. Mall för verksamhetsberättelse behöver dock inte användas.

54 Tidsplan Bokslut (1) 7 december 2010 Underlag för löner 2010 ska lämnas till personalenheten. De som kommer senare hamnar på januari 2011 Nya kostnadsställen för 2011 ska vara rapporterade till personalenheten för att lönerna ska hamna under rätt kostnadsställe i januari januari 2011 Leverantörsfakturor som hör till 2010 ska lämnas till ekonomienheten. De som kommer senare hamnar på Kundfakturorna som avser 2010 ska vara skapade i ekonomisystemet. Efter den 14 januari hamnar samtliga fakturor på februari 2011 Verksamhetsberättelser ska lämnas till nämndservice. 21 januari 2011 Redovisning av handkassor för 2010 ska lämnas till kassan. 14 januari 2011 Avstämningar kundreskontrakonton ska lämnas till ekonomienheten, hyror etc. 31 januari 2011 Bokföring för 2010 stänger. Omföringar, periodiseringar, interna räkningar, projektredovisningar med mera ska vara ekonomienheten tillhanda februari 2010 Bokslutsträffar med nämnderna 25 februari 2010 De kommunala bolagen ska lämna in sina bokslut Vecka Revisorerna granskar bokslutet 21 mars 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 april 2010 Kommunstyrelsen Vecka Slutrevision 18 april 2010 Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen VK300S v , Tidsblan bokslut Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

55 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 259/ Utlåtande avseende delårsrapport 2010 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Uppdrag ges åt nämnder/styrelser och de kommunala bolagen att följa de anvisningar som fastställs inför delårs- och årsbokslut. Delge nämnder/styrelser samt de kommunala bolagen revisorernas granskningsrapport. Beskrivning av ärendet Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun granskat delårsrapporten för perioden januari juli Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande till revisorerna, vilket återges i korthet nedan. Revisorerna bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Kommunens resultat på 11,5 mnrk bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats bedöms allt väsentligt ge information om den ekonomiska situationen och utvecklingen. Vidare bedömer revisorerna att utvärderingen av de finansiella målen skett i tillräcklig omfattning och att den ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Revisorerna bedömer också att kommunstyrelsens utvärdering av målen utifrån god ekonomisk hushållning tydliggjorts i årets delårsrapport. Revisorerna pekar också på en markant förbättring i utvärderingen av nämndernas specifika verksamhetsmål och att flertalet nämnder nu i tillräcklig omfattning genomför denna utvärdering. Revisorerna påpekar avslutningsvis att den samlade uppfattningen är att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller syftet att ge fullmäktige möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av kommunens verksamheter. Forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

56 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Forts Ks Beslutsunderlag Revisionsrapport Justerandes sign Utdragsbestyrkande

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 292/ Inbjudan till nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Till ordinarie ledamot i styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening nomineras Camilla Anglemark (S). Till ersättare i styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening nomineras Björn Andersson (M). Beskrivning av ärendet Valberedningen för Kommuninvest ekonomiska förening inbjuder medlemmarna att nominera en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen. Valet av styrelseledamöter sker vid den ordinarie föreningsstämman den 7 april Styrelsen består för närvarande av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. Av arbetsordningen framgår att de personer som föreslås ingå i styrelsen ska ha förtroendeuppdrag hos kommun eller landsting som vid tidpunkten för den ordinarie föreningsstämman är medlem i den ekonomiska föreningen. Yrkande Anneli Bengtsson (S) yrkar, med bifall från Harald Olsson (S) att Camilla Anglemark (S) nomineras som ledamot i styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening. Lars-Ove Winberg (C) yrkar att Björn Andersson (M) nomineras som ersättare i styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening. Ordförande finner att arbetsutskottet väljer enligt förslag. Beslutsunderlag Inbjudan Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

2014-07- 0 2 20 B-0419 Dpl

2014-07- 0 2 20 B-0419 Dpl KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-08-26 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-07 1 (13) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 7 januari 2013, kl 10.00-11.45. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-08-15 150 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl 10.00-15.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-01-31 28 (45) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 januari 2011, kl 14.00-16.55 Beslutande Övriga deltagande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Anneli Bengtsson

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010

Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010 Sammanträdesdatum!"# Sida Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010 Näringslivsutskottets förslag till beslut 6* /* " /*11 ( 6* " * # ( 4&& ( Beskrivning av ärendet '5'/* * ' /*(7 /* "' /*

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:20 Dnr. KS 2014/0309-133 Lokal för bostad för ensamkommande barn Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 2. Finansiering

Läs mer

KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 KF 13:4 KF 13:5 KF 13:6 KF 13:7 KF 13:8 KF 13:9 KF 13:10 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer