Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson (S) Henrik Axelsson (S) Lars-Ove Jansson (S) Lena Kandergård (S) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Sara Andersson (MP) Peter Joensuu (M) Christer Bylund (M) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Per-Olov Ålander (C) Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93 Justerare Sten Fransson och Gösta Frödin Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 14 maj 2014 Paragrafer Sekreterare Cecilia Lundqvist Hahne Ordförande Claes Pettersson Justerare Sten Fransson Gösta Frödin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Närarkivet Underskrift Cecilia Lundqvist Hahne

2 Sammanträdesprotokoll 2 (30) Innehåll Ärende Sida Kommundirektörens månadsrapport... 3 Information från verksamheten, Lärande och stöd... 4 Regler för kommunalt partistöd... 5 KPMG och Kommunrevisionen, Granskning av den gemensamma Drifts- och servicenämnden... 7 Motion om mobil förskola, Peter Joensuu (M)... 8 Motion om att tillsätta en tillgänglighetssamordnare, Curt Edenholm (FP)... 9 Motion om trafiklösning Fallängsvägen - Blästervägen, Mona Smedman (C) Motion om tillagningskök och möjligheten att leverera mat till Arvika sjukhus, Gösta Frödin (FP) Medborgarförslag om införande av trådbunden Internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor, Ingrid Andersson Medborgarförslag om samarbete mellan förskolor och äldreboenden, Nina Skäre Medborgarförslag om belysning i pulkabacken vid Ingestrand, Monica Wirén Medborgarförslag om gratis hundbajspåsar, Malin Linell Medborgarförslag om renovering och försäljning av begagnade cyklar, Hanna Andersson Länsstyrelsen i Värmland, dnr remiss av Regional handlingsplan för klimatanpassning - Värmlands län Länsstyrelsen i Värmland, Regional digital agenda för Värmland, RDAV, remiss Socialstyrelsen, dnr / Inspektion av Steget boende Hamnplats M/S Sandskär Rapport ej verkställda beslut Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Borgmästaravtalet... 30

3 Sammanträdesprotokoll 3 (30) KS 92 Dnr KS 2014/5-040 Kommundirektörens månadsrapport Kommundirektören presenterar maj månads månadsrapport. Kommundirektörens månadsrapport den 8 maj 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (30) KS 93 Dnr KS 2014/1-042 Information från verksamheten, Lärande och stöd Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Lärande och stöd, informerar om verksamheten. Per-Joel Seweléns muntliga föredragning den 12 maj 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av informationen från Lärande och stöd och lägger den med godkännande till handlingarna. Detta ses som ett led i den kommunallagsreglerade uppsiktsplikten enligt 6 kap 1 kommunallagen. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten ligger i linje med Kommunfullmäktiges beslut.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (30) KS 94 Dnr KS 2014/ Regler för kommunalt partistöd Nya regler för kommunalt partistöd har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas dock först från och med mandatperioden Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd får enbart bestå av grundstöd och mandatstöd och får enbart utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Detta innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistöd är enligt lag kopplat till om ett parti är representerat i kommunfullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i kommunfullmäktige från och med 2014 års val. För att detta ska vara möjligt krävs att fullmäktige fattar beslut om att reglerna ska tillämpas på detta sätt. Fullmäktige måste också fatta beslut om att partierna ska redovisa att stödet använts för avsett ändamål. Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter att stödet lämnats. Till redovisningen skall fogas en granskningsrapport. Partierna utser själva sina granskare. I granskningsrapporten skall framgå om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Varje år måste kommunfullmäktige dessutom fatta ett beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får i de lokala reglerna fatta beslut om att partistöd inte utbetalas om ett parti inte lämnar in sin redovisning och granskningsrapport i tid. Syftet med införandet av redovisning, granskningsrapporter och fullmäktigebeslut gällande utbetalning, är att göra frågorna gällande partistöd mer transparenta för medborgarna. Förslag till regler för kommunalt partistöd den 24 mars 2013 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 26 mars 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 14 april 2014, 65 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar regler för kommunalt partistöd med tillämpning från och med mandatperioden års start.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (30) De tidigare beslut gällande partistöd som idag finns inom Arvika kommun slutar därmed att gälla.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (30) KS 95 Dnr KS 2014/ KPMG och Kommunrevisionen, Granskning av den gemensamma Drifts- och servicenämnden KPMG och Kommunrevisionen har med hjälp av Karlstad kommuns revisorer granskat den gemensamma Drift- och servicenämndens verksamhet under år 2014 Revisorerna bedömer att Drift- och servicenämnden bedrivit en ändamålsenlig och effektiv verksamhet under år Karlstad kommuns revisionsrapport den 14 april 2014 Kommunrevisionens rapport den 20 april 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av informationen.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (30) KS 96 Dnr KS 2014/ Motion om mobil förskola, Peter Joensuu (M) Peter Joensuu (M) föreslår i en motion att Arvika kommun köper eller hyr en mobil förskola. Syftet med detta är att lösa trångboddheten inom förskolan och bristen på förskoleplatser. Peter Joensuus (M) motion den 20 februari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 48 Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 18 mars 2014 Lärande och stöds protokoll den 2 april 2014, 22 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige konstaterar att för- och grundskolechefen har fått i uppdrag att se över den framtida förskoleorganisationen i kommunen inklusive platsbehov och lokaler. Förslaget om en mobil förskola kommer ingå som en del av utredningen som skall presenteras under våren Motionen anses besvarad.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (30) KS 97 Dnr KS 2013/ Motion om att tillsätta en tillgänglighetssamordnare, Curt Edenholm (FP) Curt Edenholm (FP) föreslår i en motion att Arvika kommun tillsätter en tillgänglighetssamordnare, att det upprättas en tillgänglighetsplan, att det tas fram en tillgänglighetsguide samt att det Kommunala Handikapprådets arbetssätt ses över. Curt Edenholms (FP) motion den 4 december 2013 Kommunfullmäktiges protokoll den 16 december 2013, 258 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 2 april 2014 Bilagor med beskrivning av olika verksamheters arbete med tillgänglighet den 2 april 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 14 april 2014, 66 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige konstaterar att Arvika kommun arbetar aktivt med frågan om tillgänglighet inom alla verksamheter vilket framtagen redovisning visar. Tillgänglighetssamordnare är Anna Wikstrand. Arvika kommun har ingen skriftlig tillgänglighetsplan då detta är en del i den strategiska planen och ska genomsyra verksamheternas arbete. Exempel på hur några av kommunens verksamheter arbetar med detta framgår av tjänsteskrivelsens bilagor. Angående frågan om tillgänglighetsguide, så finns en sådan på kommunens hemsida. Kommunala Handikapprådet är Kommunstyrelsens organ för att behandla förekommande ärenden. Här ingår förtroendevalda samt representanter från intresseorganisationer. Rådet är ett rådgivande organ och fungerar bland annat som referensorgan till Kommunstyrelsen. Till Kommunala Handikapprådet bjuds tjänstemän in för att bistå med sina expertkunskaper. Handikapprådet diskuterar och omprövar sitt arbetssätt kontinuerligt inom gällande ramar för rådet. Kommunledningsstaben kommer på kommunens hemsida tydliggöra att Anna Wikstrand är ansvarig tillgänglighetssamordnare samt att man kontinuerligt ser över den tillgänglighetsguide som finns. Arbetet med tillgänglighetsfrågor kommer att ses över med målsättningen att ytterligare anpassa tillgänglighetsarbetet efter behov.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (30) Motionen anses härmed besvarad.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (30) KS 98 Dnr KS 2014/ Motion om trafiklösning Fallängsvägen - Blästervägen, Mona Smedman (C) Mona Smedman (C) föreslår i en motion att Arvika kommun i en snar framtid prioriterar en säkrare trafiklösning vid Fallängsvägen - Blästervägen. Trafiksituationen vid Fallängsvägen - Blästervägen har varit föremål för framtagande av arbetshandlingar och beräkningar och prövats politiskt vid ett flertal tillfällen. En rondell har varit huvudspåret och förslag om en rondell finns upptagen i strategisk plan. Kommunledningsstaben kan utreda alternativa trafiktekniska lösningar. Mona Smedmans motion den 21 februari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 49 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 21 mars 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 14 april 2014, 67 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda olika trafiklösningar. Motionen anses härmed bifallen.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (30) KS 99 Dnr KS 2014/ Motion om tillagningskök och möjligheten att leverera mat till Arvika sjukhus, Gösta Frödin (FP) Gösta Frödin (FP) föreslår i en motion att kommunen vid planering av renovering och nybyggnation av tillagningskök ska sträva efter att skapa möjlighet att leverera färdiglagad varm mat till Arvika sjukhus och Ingesund. Fullmäktige har den 24 februari 20134, 47 remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Arvika kommun har tillsammans med Arvika Fastighet AB och en extern köksarkitekt utrett Kyrkebyskolans och Taserudsgymnasiets förutsättningar för att få fram vilka möjligheter respektive vilka åtgärder som krävs för att ersätta Hamngatans produktionskök. Utredningen visar att en satsning på Kyrkebyskolans kök är mest ekonomisk. När förändringen är genomförd kommer det att tillagas ca 1700 portioner på Kyrkebyskolan och ca 1000 portioner på Taserudsgymnasiet. För att även tillgodose landstingets behov av måltider till Arvika sjukhus krävs en utbyggnad på ytterligare 110 kvm vid Kyrkebyskolan till en kostnad av tkr enligt uppgift från Arvika Fastighets AB. Det är i dag ca 100 brickor per måltid som ska levereras till sjukhuset. Brickdukning är ett mycket personalkrävande system. Verksamheten uppskattar att personalkostnaden och den högre hyreskostnaden som en större utbyggnad medför genererar ett högt pris per portion. Gösta Frödins motion den 16 februari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 47 Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 14 mars 2014 Vård och omsorgs protokoll den 24 april 2014, 22 Yrkande Gösta Frödin (FP) yrkar att motionen ska bifallas. Ordföranden yrkar beslut enligt Kommunledningsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (30) Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till höga kostnader för ombyggnation och att det inte föreligger någon förfrågan från landstinget. Reservation Gösta Frödin (FP), Christer Bylund (M), Jan Wettmark (M) och Peter Joensuu (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för Gösta Frödins yrkande.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (30) KS 100 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om införande av trådbunden Internetoch telefonuppkoppling i skolor och förskolor, Ingrid Andersson Ingrid Andersson föreslår i ett medborgarförslag att Arvika kommun använder trådbunden Internet- och telefonuppkoppling i alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, för att minska risken för ohälsa bland elever och personal. Kommunen tar fortlöpande del av aktuell information från de statliga organ som svarar för säkerheten kring elektromagnetiska fält och skadlig strålning, Statens Strålskyddsinstitut och Strålsäkerhetsmyndigheten. Arvika kommun har, med stöd av den forskning som föreligger och de rekommendationer som statliga myndigheter utfärdat, inte funnit tekniska skäl att begränsa användandet av trådlösa datornätverk eller bärbar elektronisk utrustning i förskolor, skolor eller andra offentliga miljöer. Ingrid Anderssons medborgarförslag den 20 februari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 44 Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 24 mars 2014 Lärande och stöds protokoll den 2 april 2014, 23 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige konstaterar att Arvika kommun, med stöd av den forskning som föreligger och de rekommendationer som statliga myndigheter utfärdat, inte har funnit tekniska skäl att begränsa användandet av trådlösa datornätverk eller bärbar elektronisk utrustning i förskolor, skolor eller andra offentliga miljöer.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (30) KS 101 Dnr KS 2013/ Medborgarförslag om samarbete mellan förskolor och äldreboenden, Nina Skäre Nina Skäre föreslår i ett medborgarförslag till Arvika kommun att kommunen ska starta ett samarbete mellan förskolor och äldreboenden. Utbytet föreslås kunna bestå i gemensamma och regelbundna pysseldagar, fikastunder, sagostunder med mera. Kommunfullmäktige har den 27 januari 2014, 26, remitterat medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. Redan idag sker ett samarbete mellan några förskolor och äldreboenden. Man har till exempel gemensamt luciafirande, förskolor som sköter planteringar vid äldreboende och man firar högtider samt sjunger och fikar tillsammans. Verksamheterna är positiva till ett fortsatt utvecklat utbyte mellan äldreboenden och förskolor. Förskolorna följer sin egen läroplan och för intresserade enheter finns möjligheten att kontakta ett äldreboende för gemensam aktivitet inom läroplanens ramar. Äldreboenden kan också ta kontakt med en förskola för att diskutera hur man kan lägga upp ett samarbete. Centralt kommer det inte att ges någon rekommendation om hur ett eventuellt utbyte skulle kunna ske utan det är upp till den enskilda förskolans och äldreboendets planering. Nina Skäres medborgarförslag den 19 december 2013 Kommunfullmäktiges protokoll den 27 januari 2014, 26 Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 26 mars 2014 Vård och omsorgs protokoll den 24 april 2014, 23 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige konstaterar att verksamheterna sedan tidigare har ett gott samarbete samt att de har för avsikt att fortsätta den positiva utvecklingen.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (30) KS 102 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om belysning i pulkabacken vid Ingestrand, Monica Wirén I medborgarförslag från Monica Wirén föreslås att belysning sätts upp vid Ingestrands badplats så den kan användas som pulkabacke vintertid. I ett medborgarförslag 2010 fördes frågan om belysning för pulkabacke till ärende om framtagande av planprogram för Ingestrandshöjden. I programmet finns ingen särskild anpassning för pulkabacke beskriven i aktuellt läge vid badplatsen. Just nu pågår detaljplanearbete för området. Monica Wiréns medborgarförslag den 13 februari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 43 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 4 april 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 28 april 2014, 73 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige konstaterar att kommunen inte har för avsikt att anordna någon pulkabacke vid Ingestrand

17 Sammanträdesprotokoll 17 (30) KS 103 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om gratis hundbajspåsar, Malin Linell I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun inleder samarbete med ett företag som tillhandahåller hundlatrintunnor med reklamplats och gratis hundbajspåsar. Vid en sådan lösning är det kommunen som svarar för tömning av tunnor samt påfyllning av påsar. Företaget säljer in reklamplatser. Malin Linells medborgarförslag den 24 februari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 45 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 3 april 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 28 april 2014, 74 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ger Kommunledningsstaben i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett samarbete om hundlatrintunnor och gratis hundbajspåsar. Detta kan endast ske under förutsättning att det inte kostar kommunens något samt att lämpliga placeringar för hundlatrintunnorna kan finnas.

18 Sammanträdesprotokoll 18 (30) KS 104 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om renovering och försäljning av begagnade cyklar, Hanna Andersson Arvika cykelråd genom Hanna Andersson föreslår i ett medborgarförslag att Arvika kommun ska starta en verksamhet för renovering och försäljning av begagnade cyklar. Man anser att många fler har börjat använda cykel som transportmedel och för motion. Det skulle därför mot den bakgrunden finnas avsättning för begagnade cyklar till ett överkomligt pris. Cykelrådet hänvisar till att det i Karlstad finns ett arbetskooperativ där en del av verksamheten är att driva en cykelverkstad som renoverar och säljer begagnade cyklar. Vidare menar man att Miljömyran skulle vara lämplig att utökas med en cykelverkstad. Hanna Anderssons medborgarförslag den 12 januari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 27 januari 2014, 27 Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 24 mars 2014 Lärande och stöds protokoll den 2 april 2014, 24 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige konstaterar att det i nuläget är svårt att utöka Miljömyrans verksamhet med en cykelverkstad på grund av otillräckliga lokaler. För närvarande pågår i Arvika en utbildning för arbetslösa med målet att bilda sociala företag. En cykelverkstad skulle kunna bli en del av verksamheten i ett sådant företag.

19 Sammanträdesprotokoll 19 (30) KS 105 Dnr KS 2014/ Länsstyrelsen i Värmland, dnr remiss av Regional handlingsplan för klimatanpassning - Värmlands län Arvika kommun har givits möjlighet att yttra sig över ett förslag till regional handlingsplan för klimatanpassning i Värmlands län. Synpunkter ska lämnas senast den 25 maj Handlingsplanen kommer därefter att bearbetas, beslutas av Länsstyrelsen och rapporteras till Miljödepartementet den 30 juni. Klimatanpassning innebär att anpassa och utveckla samhället för att möta klimatförändringar och minska vår sårbarhet. Att klimatanpassa handlar till stor del om god och genomtänkt planering och förvaltning om att tänka i tid. Handlingsplanen beskriver nuläge, behov och åtgärder för klimatanpassningsarbetet i länet. Planen bygger huvudsakligen på underlag från Klimatanalys Värmlands län, besök med tema klimatanpassning i Arvika och övriga värmländska kommuner, enkät till kommunerna genomförd under 2013, intervjuer med ett flertal av länets övriga aktörer samt tidigare genomförda projekt såsom Riskbedömning dricksvattentäkter i ett förändrat klimat, Värmlands län (2011) där vattentäkten i Edane ingick. Regional handlingsplan för klimatanpassning Värmlands län den 4 april 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 11 april 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 28 april 2014, 75 Kommunledningsstabens yttrande den 29 april 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser att handlingsplanen är lättläst, informativ och kan komma att bli ett viktigt dokument för att sprida information om klimatförändring och klimatanpassning i länet. Arvika kommun vill också påpeka att det redan med dagens klimat är stor risk för exempelvis översvämningar i Arvika, liksom på andra platser i Sverige. Det är viktigt att arbeta förebyggande med naturolyckor och Arvika kommun hoppas att staten anslår större medel för bidrag till kommunernas viktiga förebyggande arbete.

20 Sammanträdesprotokoll 20 (30) Beslutet skickas till Länsstyrelsen Bitr kommundirektören Planeringschefen Miljöutvecklaren

21 Sammanträdesprotokoll 21 (30) KS 106 Dnr KS 2014/ Länsstyrelsen i Värmland, Regional digital agenda för Värmland, RDAV, remiss Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Landstinget Värmland och Drifts- och Servicenämnden i Karlstads kommun har i bred samverkan arbetat fram förslag till en regional digital agenda för Värmland med målet att ta ett helhetsgrepp över den digitala utvecklingen i Värmland under Kommunerna ges möjlighet att lämna yttrande över förslaget. Följande sex strategiska områden är utvalda: Tillgång till bredband Digitalt innanförskap E-tjänster ehälsa Näringsliv, entreprenörskap och innovation Skola och undervisning Arvika kommun arbetar i riktning mot e-samhället och ambitionsnivåer 2020 men det finns kvar att göra. Kommunen har antagit den nationella Strategin för e-samhället. Kommunen har också antagit en bredbandstrategi med målsättning att ge hushåll och företag tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast Kommunfullmäktige bildar i april ett nytt bolag för fiberutbyggnaden. Berörda verksamheter bidrar i arbetet för att möta e-samhället. Ett exempel är det finns 56 blanketter, e-tjänster och självservice att söka bland på vår hemsida, varav 12 är e-tjänster som utvecklats tillsammans med Drifts- och Servicenämnden i Karlstads kommun. Arvika Bibliotek gör insatser inom digitalt innanförskap i form av kurser, föreläsningar med mera. För att det framgångsrika samarbetet mellan biblioteken i Värmland ska fortleva och utvecklas är det av stor vikt att det finna en regional avtalspart som har juridisk möjlighet att teckna gemensamma avtal mellan kommunerna och systemleverantörer. Inom vården finns i Arvika kommun tillgång till identifieringstjänsten SITHS för säker identifiering och kryptering av känslig information. Arbete pågår med att byta ut analoga trygghetslarm mot digitala vilket beräknas vara klart Upphandling av webbkamera för nattillsyn för brukare som så önskar genomförs för närvarande. Legitimerad personal kan ta del av dokumentation från andra vårdgivare om brukaren gett sitt samtycke.

22 Sammanträdesprotokoll 22 (30) Inom skolan pågår ett arbete med att ge elever och lärare tillgång till moderna verktyg och internet. Nya krav ställs på infrastruktur och där har kommunen ett arbete framför sig. Ärendehantering och kallelser till politiska sammanträden digitaliseras och detta arbete pågår just nu. Handlingsplanen för berör inte nämnvärt behovet av investeringar och driftkostnader på kommunal nivå utifrån den ambitionsnivå som anges. En samverkan inom drifts- och servicenämnden är angeläget för en fortsatt utveckling där vi gemensamt i länet skapar driftsfördelar. Totalt sett kommer dock kommunerna behöva lägga ökade resurser för att nå Region Värmlands målbild. Vissa moment/tjänster utförs mer rationellt och billigare i digital samverkan men ofta innebär nya tjänster en höjd servicegrad samtidigt som man under en övergångsperiod behöver leva kvar med traditionell (analog) hantering. Initiativ till satsningar inom ramen för handlingsplanen bör initieras av de målgrupper/verksamheter som ska finansiera och sedan dra nytta av utvecklingen så att förankringen och engagemanget blir tydligt inför genomförandet. Länsstyrelsen i Värmland, Regional digital agenda för Värmland, RDAV den 15 april 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 23 april 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 12 maj 2014, 85 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen konstaterar att Regional digital agenda för Värmland sammanfattar de utmaningar som offentliga aktörer i Värmland står inför vad avser framtida tjänster under perioden En samverkan inom Drifts- och servicenämnden är angelägen för en fortsatt utveckling där vi gemensamt i länet skapar driftsfördelar. Handlingsplanen för berör inte nämnvärt behovet av investeringar och driftskostnader på kommunal nivå utifrån den ambitionsnivå som anges och de ekonomiska förutsättningarna måste belysas ytterligare innan planen fastställs. Beslutet skickas till Region Värmland Bitr kommundirektören IT-chefen

23 Sammanträdesprotokoll 23 (30) KS 107 Dnr KS 2013/ Socialstyrelsen, dnr / Inspektion av Steget boende Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har genomfört inspektion av Steget bostad med särskild service till vissa funktionshindrade enligt 9:8 lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett fokusområde vid inspektionen var kompetens hos enhetschef/den som förstår verksamheten. Enligt 17 SOSFS 2012:6 framgår att den som förestår verksamheten ska ha en högskoleutbildning som är relevant för uppdraget. Den aktuelle enhetschefen har i nuläget inte uppnått erforderlig kompetensnivå. Socialstyrelsen, meddelande om inspektion den 22 februari 2013 Inspektionen för vård och omsorg, beslut den 11 december 2013 Kompetensutvecklingsplan den 27 mars 2014 Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 28 mars 2014 Inspektionen för vård och omsorg, beslut den 10 april 2014 Lärande och stöds protokoll den 16 april 2014, 28 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till upprättad kompetensutvecklingsplan för enhetschefen på Steget bostad med särskild service till vissa funktionshindrade enligt 9:8 lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS).

24 Sammanträdesprotokoll 24 (30) KS 108 Dnr KS 2011/ Hamnplats M/S Sandskär M/S Sandskär har haft en hamnplats vid piren i Hamngatans förlängning då verksamheten med turer på Glafsfjorden pågick. Sedan juni 2013 har ägaren efter uppmaning från kommunen flyttat båten till en kajplats vid före detta depåområdet i hamnen på grund av att ingen verksamhet bedrivs. För denna kajplats har 1000 kr/mån debiterats. Ägaren har även båten till försäljning. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 7 april 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 28 april 2014, 76 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att säga upp hamnplatsen för M/S Sandskär och att båten skall flyttas från den kommunala hamnen senast den 30 juni Beslutet skickas till Bitr kommundirektören Planeringschefen Mark- och exploateringsingenjören

25 Sammanträdesprotokoll 25 (30) KS 109 Dnr KS 2014/ Rapport ej verkställda beslut Kommunen har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Under första kvartalet 2014 hade Lärande och stöd två ej verkställda beslut att rapportera enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen, samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Under första kvartalet 2014 hade Vård och omsorg fem ej verkställda beslut att rapportera enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen, samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kvartalsrapport, kvartal Lärande och stöd den 3 april 2014 Kvartalsrapport, kvartal Vård och omsorg den 14 april 2014 Lärande och stöds protokoll den 16 april 2014, 31 Vård och omsorgs protokoll den 24 april 2014, 24 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av rapport ej verkställda beslut för kvartal och lägger den med godkännande till handlingarna.

26 Sammanträdesprotokoll 26 (30) KS 110 Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden Anmälningsärenden den 29 april 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen lägger listan den 29 april 2014 över anmälningsärenden, med godkännande till handlingarna.

27 Sammanträdesprotokoll 27 (30) KS 111 Dnr KS 2014/ Anmälan av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Tillståndsenheten Ansökan om serveringstillstånd KS 2014/444, KS 2014/429, KS 2014/549 Lotteriinspektionen KS 2014/553 Personal Beslut om arvode KS 2014/466 Disciplinpåföljd KS 2014/482 Disciplinpåföljd KS 2014/509 Förhandlingsprotokoll MBL 11, KS 2014/11 Nya anställningar KS 2014/531 Avslutade tjänster KS 2014/531 Inköp Direktupphandling KS 2014/469 Vård och omsorg Hemvård, aktivering, korttidsplats, växelvård, trygghetslarm, särskilt boende, dagverksamhet, LSS personlig assistans sjuklön, ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse KS 2014/21 Lärande och stöd Barn och familj, Familjerätten, Flyktingenheten, Vuxenenheten, Enheten för ekonomiskt bistånd KS 2014/20 Socialpsykiatrin KS 2014/22 Dödsboanmälan KS 2014/531 Planering och utveckling Dispenser, PRH-tillstånd, tillfälliga LTF KS 2014/531 Upplåtande av offentlig platsmark KS 2014/531 Delegeringsbeslut den 29 april 2014

28 Sammanträdesprotokoll 28 (30) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och lägger den med godkännande till handlingarna.

29 Sammanträdesprotokoll 29 (30) KS 112 Dnr KS 2009/ Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Verksamhetschefen Lärande och stöd informerade om mottagandet av ensamkommande barn och behovet att ändra nuvarande avtal med Migrationsverket. Ändringarna ligger i linje med Kommunstyrelsens tidigare beslut den 15 november 2010, 262, då Kommunstyrelsen uppdrog åt Lärande och stöd att ta emot ett antal barn och ungdomar för boende i kommunen, samt beslut om undertecknande av avtal i Kommunledningsutskottet den 9 december 2013, 268. Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2010, 262 Kommunledningsutskottets protokoll den 9 december 2013, 268 Verksamhetschefen Lärande och stöds muntliga föredragning den 12 maj 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsutskottet godkänner avtalsförslaget då det ligger i linje med tidigare fattat beslut. Beslutet skickas till Verksamhetschefen

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer