Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson (S) Henrik Axelsson (S) Lars-Ove Jansson (S) Lena Kandergård (S) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Sara Andersson (MP) Peter Joensuu (M) Christer Bylund (M) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Per-Olov Ålander (C) Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93 Justerare Sten Fransson och Gösta Frödin Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 14 maj 2014 Paragrafer Sekreterare Cecilia Lundqvist Hahne Ordförande Claes Pettersson Justerare Sten Fransson Gösta Frödin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Närarkivet Underskrift Cecilia Lundqvist Hahne

2 Sammanträdesprotokoll 2 (30) Innehåll Ärende Sida Kommundirektörens månadsrapport... 3 Information från verksamheten, Lärande och stöd... 4 Regler för kommunalt partistöd... 5 KPMG och Kommunrevisionen, Granskning av den gemensamma Drifts- och servicenämnden... 7 Motion om mobil förskola, Peter Joensuu (M)... 8 Motion om att tillsätta en tillgänglighetssamordnare, Curt Edenholm (FP)... 9 Motion om trafiklösning Fallängsvägen - Blästervägen, Mona Smedman (C) Motion om tillagningskök och möjligheten att leverera mat till Arvika sjukhus, Gösta Frödin (FP) Medborgarförslag om införande av trådbunden Internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor, Ingrid Andersson Medborgarförslag om samarbete mellan förskolor och äldreboenden, Nina Skäre Medborgarförslag om belysning i pulkabacken vid Ingestrand, Monica Wirén Medborgarförslag om gratis hundbajspåsar, Malin Linell Medborgarförslag om renovering och försäljning av begagnade cyklar, Hanna Andersson Länsstyrelsen i Värmland, dnr remiss av Regional handlingsplan för klimatanpassning - Värmlands län Länsstyrelsen i Värmland, Regional digital agenda för Värmland, RDAV, remiss Socialstyrelsen, dnr / Inspektion av Steget boende Hamnplats M/S Sandskär Rapport ej verkställda beslut Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Borgmästaravtalet... 30

3 Sammanträdesprotokoll 3 (30) KS 92 Dnr KS 2014/5-040 Kommundirektörens månadsrapport Kommundirektören presenterar maj månads månadsrapport. Kommundirektörens månadsrapport den 8 maj 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (30) KS 93 Dnr KS 2014/1-042 Information från verksamheten, Lärande och stöd Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Lärande och stöd, informerar om verksamheten. Per-Joel Seweléns muntliga föredragning den 12 maj 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av informationen från Lärande och stöd och lägger den med godkännande till handlingarna. Detta ses som ett led i den kommunallagsreglerade uppsiktsplikten enligt 6 kap 1 kommunallagen. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten ligger i linje med Kommunfullmäktiges beslut.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (30) KS 94 Dnr KS 2014/ Regler för kommunalt partistöd Nya regler för kommunalt partistöd har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas dock först från och med mandatperioden Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd får enbart bestå av grundstöd och mandatstöd och får enbart utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Detta innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistöd är enligt lag kopplat till om ett parti är representerat i kommunfullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i kommunfullmäktige från och med 2014 års val. För att detta ska vara möjligt krävs att fullmäktige fattar beslut om att reglerna ska tillämpas på detta sätt. Fullmäktige måste också fatta beslut om att partierna ska redovisa att stödet använts för avsett ändamål. Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter att stödet lämnats. Till redovisningen skall fogas en granskningsrapport. Partierna utser själva sina granskare. I granskningsrapporten skall framgå om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Varje år måste kommunfullmäktige dessutom fatta ett beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får i de lokala reglerna fatta beslut om att partistöd inte utbetalas om ett parti inte lämnar in sin redovisning och granskningsrapport i tid. Syftet med införandet av redovisning, granskningsrapporter och fullmäktigebeslut gällande utbetalning, är att göra frågorna gällande partistöd mer transparenta för medborgarna. Förslag till regler för kommunalt partistöd den 24 mars 2013 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 26 mars 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 14 april 2014, 65 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar regler för kommunalt partistöd med tillämpning från och med mandatperioden års start.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (30) De tidigare beslut gällande partistöd som idag finns inom Arvika kommun slutar därmed att gälla.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (30) KS 95 Dnr KS 2014/ KPMG och Kommunrevisionen, Granskning av den gemensamma Drifts- och servicenämnden KPMG och Kommunrevisionen har med hjälp av Karlstad kommuns revisorer granskat den gemensamma Drift- och servicenämndens verksamhet under år 2014 Revisorerna bedömer att Drift- och servicenämnden bedrivit en ändamålsenlig och effektiv verksamhet under år Karlstad kommuns revisionsrapport den 14 april 2014 Kommunrevisionens rapport den 20 april 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av informationen.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (30) KS 96 Dnr KS 2014/ Motion om mobil förskola, Peter Joensuu (M) Peter Joensuu (M) föreslår i en motion att Arvika kommun köper eller hyr en mobil förskola. Syftet med detta är att lösa trångboddheten inom förskolan och bristen på förskoleplatser. Peter Joensuus (M) motion den 20 februari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 48 Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 18 mars 2014 Lärande och stöds protokoll den 2 april 2014, 22 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige konstaterar att för- och grundskolechefen har fått i uppdrag att se över den framtida förskoleorganisationen i kommunen inklusive platsbehov och lokaler. Förslaget om en mobil förskola kommer ingå som en del av utredningen som skall presenteras under våren Motionen anses besvarad.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (30) KS 97 Dnr KS 2013/ Motion om att tillsätta en tillgänglighetssamordnare, Curt Edenholm (FP) Curt Edenholm (FP) föreslår i en motion att Arvika kommun tillsätter en tillgänglighetssamordnare, att det upprättas en tillgänglighetsplan, att det tas fram en tillgänglighetsguide samt att det Kommunala Handikapprådets arbetssätt ses över. Curt Edenholms (FP) motion den 4 december 2013 Kommunfullmäktiges protokoll den 16 december 2013, 258 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 2 april 2014 Bilagor med beskrivning av olika verksamheters arbete med tillgänglighet den 2 april 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 14 april 2014, 66 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige konstaterar att Arvika kommun arbetar aktivt med frågan om tillgänglighet inom alla verksamheter vilket framtagen redovisning visar. Tillgänglighetssamordnare är Anna Wikstrand. Arvika kommun har ingen skriftlig tillgänglighetsplan då detta är en del i den strategiska planen och ska genomsyra verksamheternas arbete. Exempel på hur några av kommunens verksamheter arbetar med detta framgår av tjänsteskrivelsens bilagor. Angående frågan om tillgänglighetsguide, så finns en sådan på kommunens hemsida. Kommunala Handikapprådet är Kommunstyrelsens organ för att behandla förekommande ärenden. Här ingår förtroendevalda samt representanter från intresseorganisationer. Rådet är ett rådgivande organ och fungerar bland annat som referensorgan till Kommunstyrelsen. Till Kommunala Handikapprådet bjuds tjänstemän in för att bistå med sina expertkunskaper. Handikapprådet diskuterar och omprövar sitt arbetssätt kontinuerligt inom gällande ramar för rådet. Kommunledningsstaben kommer på kommunens hemsida tydliggöra att Anna Wikstrand är ansvarig tillgänglighetssamordnare samt att man kontinuerligt ser över den tillgänglighetsguide som finns. Arbetet med tillgänglighetsfrågor kommer att ses över med målsättningen att ytterligare anpassa tillgänglighetsarbetet efter behov.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (30) Motionen anses härmed besvarad.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (30) KS 98 Dnr KS 2014/ Motion om trafiklösning Fallängsvägen - Blästervägen, Mona Smedman (C) Mona Smedman (C) föreslår i en motion att Arvika kommun i en snar framtid prioriterar en säkrare trafiklösning vid Fallängsvägen - Blästervägen. Trafiksituationen vid Fallängsvägen - Blästervägen har varit föremål för framtagande av arbetshandlingar och beräkningar och prövats politiskt vid ett flertal tillfällen. En rondell har varit huvudspåret och förslag om en rondell finns upptagen i strategisk plan. Kommunledningsstaben kan utreda alternativa trafiktekniska lösningar. Mona Smedmans motion den 21 februari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 49 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 21 mars 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 14 april 2014, 67 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda olika trafiklösningar. Motionen anses härmed bifallen.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (30) KS 99 Dnr KS 2014/ Motion om tillagningskök och möjligheten att leverera mat till Arvika sjukhus, Gösta Frödin (FP) Gösta Frödin (FP) föreslår i en motion att kommunen vid planering av renovering och nybyggnation av tillagningskök ska sträva efter att skapa möjlighet att leverera färdiglagad varm mat till Arvika sjukhus och Ingesund. Fullmäktige har den 24 februari 20134, 47 remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Arvika kommun har tillsammans med Arvika Fastighet AB och en extern köksarkitekt utrett Kyrkebyskolans och Taserudsgymnasiets förutsättningar för att få fram vilka möjligheter respektive vilka åtgärder som krävs för att ersätta Hamngatans produktionskök. Utredningen visar att en satsning på Kyrkebyskolans kök är mest ekonomisk. När förändringen är genomförd kommer det att tillagas ca 1700 portioner på Kyrkebyskolan och ca 1000 portioner på Taserudsgymnasiet. För att även tillgodose landstingets behov av måltider till Arvika sjukhus krävs en utbyggnad på ytterligare 110 kvm vid Kyrkebyskolan till en kostnad av tkr enligt uppgift från Arvika Fastighets AB. Det är i dag ca 100 brickor per måltid som ska levereras till sjukhuset. Brickdukning är ett mycket personalkrävande system. Verksamheten uppskattar att personalkostnaden och den högre hyreskostnaden som en större utbyggnad medför genererar ett högt pris per portion. Gösta Frödins motion den 16 februari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 47 Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 14 mars 2014 Vård och omsorgs protokoll den 24 april 2014, 22 Yrkande Gösta Frödin (FP) yrkar att motionen ska bifallas. Ordföranden yrkar beslut enligt Kommunledningsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (30) Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till höga kostnader för ombyggnation och att det inte föreligger någon förfrågan från landstinget. Reservation Gösta Frödin (FP), Christer Bylund (M), Jan Wettmark (M) och Peter Joensuu (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för Gösta Frödins yrkande.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (30) KS 100 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om införande av trådbunden Internetoch telefonuppkoppling i skolor och förskolor, Ingrid Andersson Ingrid Andersson föreslår i ett medborgarförslag att Arvika kommun använder trådbunden Internet- och telefonuppkoppling i alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, för att minska risken för ohälsa bland elever och personal. Kommunen tar fortlöpande del av aktuell information från de statliga organ som svarar för säkerheten kring elektromagnetiska fält och skadlig strålning, Statens Strålskyddsinstitut och Strålsäkerhetsmyndigheten. Arvika kommun har, med stöd av den forskning som föreligger och de rekommendationer som statliga myndigheter utfärdat, inte funnit tekniska skäl att begränsa användandet av trådlösa datornätverk eller bärbar elektronisk utrustning i förskolor, skolor eller andra offentliga miljöer. Ingrid Anderssons medborgarförslag den 20 februari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 44 Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 24 mars 2014 Lärande och stöds protokoll den 2 april 2014, 23 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige konstaterar att Arvika kommun, med stöd av den forskning som föreligger och de rekommendationer som statliga myndigheter utfärdat, inte har funnit tekniska skäl att begränsa användandet av trådlösa datornätverk eller bärbar elektronisk utrustning i förskolor, skolor eller andra offentliga miljöer.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (30) KS 101 Dnr KS 2013/ Medborgarförslag om samarbete mellan förskolor och äldreboenden, Nina Skäre Nina Skäre föreslår i ett medborgarförslag till Arvika kommun att kommunen ska starta ett samarbete mellan förskolor och äldreboenden. Utbytet föreslås kunna bestå i gemensamma och regelbundna pysseldagar, fikastunder, sagostunder med mera. Kommunfullmäktige har den 27 januari 2014, 26, remitterat medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. Redan idag sker ett samarbete mellan några förskolor och äldreboenden. Man har till exempel gemensamt luciafirande, förskolor som sköter planteringar vid äldreboende och man firar högtider samt sjunger och fikar tillsammans. Verksamheterna är positiva till ett fortsatt utvecklat utbyte mellan äldreboenden och förskolor. Förskolorna följer sin egen läroplan och för intresserade enheter finns möjligheten att kontakta ett äldreboende för gemensam aktivitet inom läroplanens ramar. Äldreboenden kan också ta kontakt med en förskola för att diskutera hur man kan lägga upp ett samarbete. Centralt kommer det inte att ges någon rekommendation om hur ett eventuellt utbyte skulle kunna ske utan det är upp till den enskilda förskolans och äldreboendets planering. Nina Skäres medborgarförslag den 19 december 2013 Kommunfullmäktiges protokoll den 27 januari 2014, 26 Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 26 mars 2014 Vård och omsorgs protokoll den 24 april 2014, 23 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige konstaterar att verksamheterna sedan tidigare har ett gott samarbete samt att de har för avsikt att fortsätta den positiva utvecklingen.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (30) KS 102 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om belysning i pulkabacken vid Ingestrand, Monica Wirén I medborgarförslag från Monica Wirén föreslås att belysning sätts upp vid Ingestrands badplats så den kan användas som pulkabacke vintertid. I ett medborgarförslag 2010 fördes frågan om belysning för pulkabacke till ärende om framtagande av planprogram för Ingestrandshöjden. I programmet finns ingen särskild anpassning för pulkabacke beskriven i aktuellt läge vid badplatsen. Just nu pågår detaljplanearbete för området. Monica Wiréns medborgarförslag den 13 februari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 43 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 4 april 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 28 april 2014, 73 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige konstaterar att kommunen inte har för avsikt att anordna någon pulkabacke vid Ingestrand

17 Sammanträdesprotokoll 17 (30) KS 103 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om gratis hundbajspåsar, Malin Linell I ett medborgarförslag föreslås att Arvika kommun inleder samarbete med ett företag som tillhandahåller hundlatrintunnor med reklamplats och gratis hundbajspåsar. Vid en sådan lösning är det kommunen som svarar för tömning av tunnor samt påfyllning av påsar. Företaget säljer in reklamplatser. Malin Linells medborgarförslag den 24 februari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, 45 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 3 april 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 28 april 2014, 74 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ger Kommunledningsstaben i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett samarbete om hundlatrintunnor och gratis hundbajspåsar. Detta kan endast ske under förutsättning att det inte kostar kommunens något samt att lämpliga placeringar för hundlatrintunnorna kan finnas.

18 Sammanträdesprotokoll 18 (30) KS 104 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om renovering och försäljning av begagnade cyklar, Hanna Andersson Arvika cykelråd genom Hanna Andersson föreslår i ett medborgarförslag att Arvika kommun ska starta en verksamhet för renovering och försäljning av begagnade cyklar. Man anser att många fler har börjat använda cykel som transportmedel och för motion. Det skulle därför mot den bakgrunden finnas avsättning för begagnade cyklar till ett överkomligt pris. Cykelrådet hänvisar till att det i Karlstad finns ett arbetskooperativ där en del av verksamheten är att driva en cykelverkstad som renoverar och säljer begagnade cyklar. Vidare menar man att Miljömyran skulle vara lämplig att utökas med en cykelverkstad. Hanna Anderssons medborgarförslag den 12 januari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 27 januari 2014, 27 Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 24 mars 2014 Lärande och stöds protokoll den 2 april 2014, 24 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige konstaterar att det i nuläget är svårt att utöka Miljömyrans verksamhet med en cykelverkstad på grund av otillräckliga lokaler. För närvarande pågår i Arvika en utbildning för arbetslösa med målet att bilda sociala företag. En cykelverkstad skulle kunna bli en del av verksamheten i ett sådant företag.

19 Sammanträdesprotokoll 19 (30) KS 105 Dnr KS 2014/ Länsstyrelsen i Värmland, dnr remiss av Regional handlingsplan för klimatanpassning - Värmlands län Arvika kommun har givits möjlighet att yttra sig över ett förslag till regional handlingsplan för klimatanpassning i Värmlands län. Synpunkter ska lämnas senast den 25 maj Handlingsplanen kommer därefter att bearbetas, beslutas av Länsstyrelsen och rapporteras till Miljödepartementet den 30 juni. Klimatanpassning innebär att anpassa och utveckla samhället för att möta klimatförändringar och minska vår sårbarhet. Att klimatanpassa handlar till stor del om god och genomtänkt planering och förvaltning om att tänka i tid. Handlingsplanen beskriver nuläge, behov och åtgärder för klimatanpassningsarbetet i länet. Planen bygger huvudsakligen på underlag från Klimatanalys Värmlands län, besök med tema klimatanpassning i Arvika och övriga värmländska kommuner, enkät till kommunerna genomförd under 2013, intervjuer med ett flertal av länets övriga aktörer samt tidigare genomförda projekt såsom Riskbedömning dricksvattentäkter i ett förändrat klimat, Värmlands län (2011) där vattentäkten i Edane ingick. Regional handlingsplan för klimatanpassning Värmlands län den 4 april 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 11 april 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 28 april 2014, 75 Kommunledningsstabens yttrande den 29 april 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser att handlingsplanen är lättläst, informativ och kan komma att bli ett viktigt dokument för att sprida information om klimatförändring och klimatanpassning i länet. Arvika kommun vill också påpeka att det redan med dagens klimat är stor risk för exempelvis översvämningar i Arvika, liksom på andra platser i Sverige. Det är viktigt att arbeta förebyggande med naturolyckor och Arvika kommun hoppas att staten anslår större medel för bidrag till kommunernas viktiga förebyggande arbete.

20 Sammanträdesprotokoll 20 (30) Beslutet skickas till Länsstyrelsen Bitr kommundirektören Planeringschefen Miljöutvecklaren

21 Sammanträdesprotokoll 21 (30) KS 106 Dnr KS 2014/ Länsstyrelsen i Värmland, Regional digital agenda för Värmland, RDAV, remiss Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Landstinget Värmland och Drifts- och Servicenämnden i Karlstads kommun har i bred samverkan arbetat fram förslag till en regional digital agenda för Värmland med målet att ta ett helhetsgrepp över den digitala utvecklingen i Värmland under Kommunerna ges möjlighet att lämna yttrande över förslaget. Följande sex strategiska områden är utvalda: Tillgång till bredband Digitalt innanförskap E-tjänster ehälsa Näringsliv, entreprenörskap och innovation Skola och undervisning Arvika kommun arbetar i riktning mot e-samhället och ambitionsnivåer 2020 men det finns kvar att göra. Kommunen har antagit den nationella Strategin för e-samhället. Kommunen har också antagit en bredbandstrategi med målsättning att ge hushåll och företag tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast Kommunfullmäktige bildar i april ett nytt bolag för fiberutbyggnaden. Berörda verksamheter bidrar i arbetet för att möta e-samhället. Ett exempel är det finns 56 blanketter, e-tjänster och självservice att söka bland på vår hemsida, varav 12 är e-tjänster som utvecklats tillsammans med Drifts- och Servicenämnden i Karlstads kommun. Arvika Bibliotek gör insatser inom digitalt innanförskap i form av kurser, föreläsningar med mera. För att det framgångsrika samarbetet mellan biblioteken i Värmland ska fortleva och utvecklas är det av stor vikt att det finna en regional avtalspart som har juridisk möjlighet att teckna gemensamma avtal mellan kommunerna och systemleverantörer. Inom vården finns i Arvika kommun tillgång till identifieringstjänsten SITHS för säker identifiering och kryptering av känslig information. Arbete pågår med att byta ut analoga trygghetslarm mot digitala vilket beräknas vara klart Upphandling av webbkamera för nattillsyn för brukare som så önskar genomförs för närvarande. Legitimerad personal kan ta del av dokumentation från andra vårdgivare om brukaren gett sitt samtycke.

22 Sammanträdesprotokoll 22 (30) Inom skolan pågår ett arbete med att ge elever och lärare tillgång till moderna verktyg och internet. Nya krav ställs på infrastruktur och där har kommunen ett arbete framför sig. Ärendehantering och kallelser till politiska sammanträden digitaliseras och detta arbete pågår just nu. Handlingsplanen för berör inte nämnvärt behovet av investeringar och driftkostnader på kommunal nivå utifrån den ambitionsnivå som anges. En samverkan inom drifts- och servicenämnden är angeläget för en fortsatt utveckling där vi gemensamt i länet skapar driftsfördelar. Totalt sett kommer dock kommunerna behöva lägga ökade resurser för att nå Region Värmlands målbild. Vissa moment/tjänster utförs mer rationellt och billigare i digital samverkan men ofta innebär nya tjänster en höjd servicegrad samtidigt som man under en övergångsperiod behöver leva kvar med traditionell (analog) hantering. Initiativ till satsningar inom ramen för handlingsplanen bör initieras av de målgrupper/verksamheter som ska finansiera och sedan dra nytta av utvecklingen så att förankringen och engagemanget blir tydligt inför genomförandet. Länsstyrelsen i Värmland, Regional digital agenda för Värmland, RDAV den 15 april 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 23 april 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 12 maj 2014, 85 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen konstaterar att Regional digital agenda för Värmland sammanfattar de utmaningar som offentliga aktörer i Värmland står inför vad avser framtida tjänster under perioden En samverkan inom Drifts- och servicenämnden är angelägen för en fortsatt utveckling där vi gemensamt i länet skapar driftsfördelar. Handlingsplanen för berör inte nämnvärt behovet av investeringar och driftskostnader på kommunal nivå utifrån den ambitionsnivå som anges och de ekonomiska förutsättningarna måste belysas ytterligare innan planen fastställs. Beslutet skickas till Region Värmland Bitr kommundirektören IT-chefen

23 Sammanträdesprotokoll 23 (30) KS 107 Dnr KS 2013/ Socialstyrelsen, dnr / Inspektion av Steget boende Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har genomfört inspektion av Steget bostad med särskild service till vissa funktionshindrade enligt 9:8 lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett fokusområde vid inspektionen var kompetens hos enhetschef/den som förstår verksamheten. Enligt 17 SOSFS 2012:6 framgår att den som förestår verksamheten ska ha en högskoleutbildning som är relevant för uppdraget. Den aktuelle enhetschefen har i nuläget inte uppnått erforderlig kompetensnivå. Socialstyrelsen, meddelande om inspektion den 22 februari 2013 Inspektionen för vård och omsorg, beslut den 11 december 2013 Kompetensutvecklingsplan den 27 mars 2014 Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 28 mars 2014 Inspektionen för vård och omsorg, beslut den 10 april 2014 Lärande och stöds protokoll den 16 april 2014, 28 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till upprättad kompetensutvecklingsplan för enhetschefen på Steget bostad med särskild service till vissa funktionshindrade enligt 9:8 lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS).

24 Sammanträdesprotokoll 24 (30) KS 108 Dnr KS 2011/ Hamnplats M/S Sandskär M/S Sandskär har haft en hamnplats vid piren i Hamngatans förlängning då verksamheten med turer på Glafsfjorden pågick. Sedan juni 2013 har ägaren efter uppmaning från kommunen flyttat båten till en kajplats vid före detta depåområdet i hamnen på grund av att ingen verksamhet bedrivs. För denna kajplats har 1000 kr/mån debiterats. Ägaren har även båten till försäljning. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 7 april 2014 Kommunledningsutskottets protokoll den 28 april 2014, 76 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att säga upp hamnplatsen för M/S Sandskär och att båten skall flyttas från den kommunala hamnen senast den 30 juni Beslutet skickas till Bitr kommundirektören Planeringschefen Mark- och exploateringsingenjören

25 Sammanträdesprotokoll 25 (30) KS 109 Dnr KS 2014/ Rapport ej verkställda beslut Kommunen har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Under första kvartalet 2014 hade Lärande och stöd två ej verkställda beslut att rapportera enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen, samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Under första kvartalet 2014 hade Vård och omsorg fem ej verkställda beslut att rapportera enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen, samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kvartalsrapport, kvartal Lärande och stöd den 3 april 2014 Kvartalsrapport, kvartal Vård och omsorg den 14 april 2014 Lärande och stöds protokoll den 16 april 2014, 31 Vård och omsorgs protokoll den 24 april 2014, 24 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av rapport ej verkställda beslut för kvartal och lägger den med godkännande till handlingarna.

26 Sammanträdesprotokoll 26 (30) KS 110 Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden Anmälningsärenden den 29 april 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen lägger listan den 29 april 2014 över anmälningsärenden, med godkännande till handlingarna.

27 Sammanträdesprotokoll 27 (30) KS 111 Dnr KS 2014/ Anmälan av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Tillståndsenheten Ansökan om serveringstillstånd KS 2014/444, KS 2014/429, KS 2014/549 Lotteriinspektionen KS 2014/553 Personal Beslut om arvode KS 2014/466 Disciplinpåföljd KS 2014/482 Disciplinpåföljd KS 2014/509 Förhandlingsprotokoll MBL 11, KS 2014/11 Nya anställningar KS 2014/531 Avslutade tjänster KS 2014/531 Inköp Direktupphandling KS 2014/469 Vård och omsorg Hemvård, aktivering, korttidsplats, växelvård, trygghetslarm, särskilt boende, dagverksamhet, LSS personlig assistans sjuklön, ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse KS 2014/21 Lärande och stöd Barn och familj, Familjerätten, Flyktingenheten, Vuxenenheten, Enheten för ekonomiskt bistånd KS 2014/20 Socialpsykiatrin KS 2014/22 Dödsboanmälan KS 2014/531 Planering och utveckling Dispenser, PRH-tillstånd, tillfälliga LTF KS 2014/531 Upplåtande av offentlig platsmark KS 2014/531 Delegeringsbeslut den 29 april 2014

28 Sammanträdesprotokoll 28 (30) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och lägger den med godkännande till handlingarna.

29 Sammanträdesprotokoll 29 (30) KS 112 Dnr KS 2009/ Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Verksamhetschefen Lärande och stöd informerade om mottagandet av ensamkommande barn och behovet att ändra nuvarande avtal med Migrationsverket. Ändringarna ligger i linje med Kommunstyrelsens tidigare beslut den 15 november 2010, 262, då Kommunstyrelsen uppdrog åt Lärande och stöd att ta emot ett antal barn och ungdomar för boende i kommunen, samt beslut om undertecknande av avtal i Kommunledningsutskottet den 9 december 2013, 268. Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2010, 262 Kommunledningsutskottets protokoll den 9 december 2013, 268 Verksamhetschefen Lärande och stöds muntliga föredragning den 12 maj 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunledningsutskottet godkänner avtalsförslaget då det ligger i linje med tidigare fattat beslut. Beslutet skickas till Verksamhetschefen

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.40 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, vice ordförande

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Axelson (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Ulf Richardson, VD AFAB, 14. Cecilia Lundqvist Hahne.

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Ulf Richardson, VD AFAB, 14. Cecilia Lundqvist Hahne. Sammanträdesprotokoll 1 (26) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.10 Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid ANC, repslagaren, 08.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Lisbeth Öjstrand, Vice

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Peter Joensuu (M), ersättare

Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Peter Joensuu (M), ersättare Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 12.00 Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Anne-Louise Andersson, avdelningschef Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg

Anne-Louise Andersson, avdelningschef Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg Utskottet Vård och omsorg 2008-04-17 34 Plats och tid Beslutande Stadshuset, klockan Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande (s) Hans Forssell (s) Maria Rönnehäll (s) Ragnar Mensner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson (S) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Lena Kandergård (S), ersättare

Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson (S) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Lena Kandergård (S), ersättare Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30 14.10 Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2011-11-23 82 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.30 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande 71-75, 77-78 Maria Rönnehäll (S), ordförande 70, 76 Hans Forssell

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Plats och tid Västängsgården, klockan 13.15-17.00 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Maria Rönnehäll (s) Ragnar Mensner (mp)

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54 Plats och tid Idrottsplatsen Vik, kl 13.15-16.30 2012-08-29 54 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16 Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16 Plats och tid Sammanträdesrum, Kv Garvaren, klockan 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Hans

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mattias Thorängen, sekreterare. Mattias Thorängen.

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mattias Thorängen, sekreterare. Mattias Thorängen. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 10.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-16 235 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 9.45-11.05 2012-08-28 53 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Plats och tid Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:30 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ulla Jinneland

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson HSO Agneta Wiss Carlsson HSO

Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson HSO Agneta Wiss Carlsson HSO Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Skive, kl. 13.30-16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Peggy Hall, förvaltningssekreterare

Peggy Hall, förvaltningssekreterare Omsorgsnämnden 2014-03-12 1(12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 15.30 Ajournering under 17 kl. 14.15 14.30 och mellan 17 och 18 kl. 14.50 15.00. Justerade

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer