Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (9)"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, vice ordförande (S) Jan Wettmark, vice ordförande (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Nilsson, sekreterare Justerare Aina Wåhlund Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 1 december 2014 Paragrafer Sekreterare Mia Nilsson Ordförande Claes Pettersson Justerare Aina Wåhlund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Närarkivet Underskrift Mia Nilsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (9) Innehåll Ärende Sida Bestämmelser om ersättning till politiskt förtroendevalda samt ledamöter i kommunala bolag i Arvika kommun... 3 Utbetalning av kommunalt partistöd för Medborgarförslag om uteservering vid Storkasberget... 6 Eda Kommun Vindbruksplan, remiss... 7 Arbetarnas Bildningsförbund, ABF Värmland, Lokala Hyresgästföreningen Dottevik, Somaliska Ungdomsföreningen Dottevik - Ansökan om bidrag till barn och ungdomar i Dottevik... 9

3 Sammanträdesprotokoll 3 (9) KLU 192 Dnr KS 2014/ Bestämmelser om ersättning till politiskt förtroendevalda samt ledamöter i kommunala bolag i Arvika kommun Inför mandatperioden har en översyn genomförts av ersättningarna till de politiskt förtroendevalda och ledamöterna i de kommunala bolagen. En politisk referensgrupp har arbetat tillsammans med tjänstemän från Kommunledningsstabens Kansli och Personalfunktion. Ett förslag till revidering har upprättats. Reglementet har anpassats efter de justeringar av titlar som slog igenom i kommunallagsändringen Detta innebär att samtliga förtroendevalda som har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid skall benämnas som kommunalråd eller oppositionsråd. Arvodena för dessa särskiljs nu på ett tydligare sätt från andra årsarvoden. En viktig förändring är att reglementet avser att förtydliga villkoren för ledamöter i kommunala bolag, då de inte alltid omfattas av samma villkor som de som är förtroendevalda enligt kommunallagens definition. I bestämmelserna förslås också förtydliganden gällande frågor kopplade till exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet. Uppdateringar har gjorts gällande bestämmelser om pension och omställningsstöd. En av de större förändringarna är att arvoden i fortsättningen kommer att anges i procent av riksdagsledamots arvode, istället för i bestämda belopp. Detta görs bland annat för att man på ett tydligare sätt ska kunna se hur omfattande uppdragen är. Den procentuella omräkningen har skett genom att de tidigare beloppen dividerats med riksdagsledamotsarvodet, för att få fram en procentsats. Avrundning till halvprocentsnivå har skett enligt vedertagna avrundningsregler. Noteras bör att arvodesnivåerna till ordföranden för Utskottet lärande och stöd samt ordföranden för Kommunrevisionen föreslås höjas. Kostnaderna för arvodena ryms inom budget. Arvodesnivåerna för de kommunala bolagen kommer att behandlas i ett senare skede, då en översyn av bolagsstrukturen just nu pågår. För perioden januari till och med mars månad år 2015 föreslås att arvodena för bolagsuppdragen uppräknas till 2015 års nivå (dvs en ökning med 2 %) samt att ordföranden för Arvika Stadshus AB får månadsandelarna av ett årsarvode på 13 % av Kommunstyrelsens ordförandes arvode, vilket

4 Sammanträdesprotokoll 4 (9) motsvarar storleken på ordförandeuppdragen för Arvika Fastighets AB och Arvika Teknik AB. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 20 november 2014 Förslag till bestämmelser om ersättning till politiskt förtroendevalda samt ledamöter i kommunala bolag i Arvika kommun den 20 november 2014 Bilaga 1, ersättningsnivåer och omfattning av uppdrag den 20 november 2014 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till bestämmelser om ersättning till politiskt förtroendevalda samt ledamöter i kommunala bolag i Arvika kommun samt bilaga 1 med ersättningsnivåer och omfattning av uppdrag. Arvodesnivåerna för kommunala bolag behandlas separat i ett senare skede. Kommunstyrelsen föreslår också Kommunfullmäktige besluta att för perioden januari till och med mars månad år 2015 uppräkna arvodena för bolagsuppdragen till 2015 års nivå (dvs. en ökning med 2 %) samt att ordföranden för Arvika Stadshus AB får månadsandelarna av ett årsarvode på 13 % av Kommunstyrelsens ordförandes arvode. Kommundirektören Bitr kommundirektören Samtliga Kommunledningsstabens Kansli Samtliga Kommunledningsstabens Personalfunktion

5 Sammanträdesprotokoll 5 (9) KLU 193 Dnr KS 2014/ Utbetalning av kommunalt partistöd för 2015 Enligt Regler för kommunalt partistöd i Arvika kommun, skall Kommunfullmäktige varje år fatta beslut om utbetalning av partistödet till de olika partierna i Kommunfullmäktige. Utbetalningen skall ske i februari månad och är ett förskott för verksamheten år Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till kronor per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till kronor per mandat och år. Enligt kommunens regelverk skall varje parti lämna in en skriftlig redovisning över hur föregående års partistöd använts, samt en granskningsrapport, för att partistöd skall kunna utbetalas. Då dessa regler beslutades under år 2014, kan dock inte detta genomföras fullt ut. Rapporter för 2014 kommer att inlämnas senast den 30 juni 2015 och bedöms först vid utbetalning av partistöd för år I enlighet med mandatfördelningen i Kommunfullmäktige, skall följande partistöd utbetalas: C 8045 kr + 5 mandat *11810 kr = kr FP 8045 kr +2 mandat * kr= kr KD 8045 kr + 1 mandat *11810 kr = kr M 8045 kr + 7 mandat *11810 kr = kr MP 8045 kr + 3mandat *11810 kr = kr S 8045 kr + 23 mandat *11810 kr = kr SD 8045 kr + 4 mandat *11810 kr = kr V 8045 kr + 4mandat *11810 kr = kr Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 10 november 2014 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kommunalt partistöd utbetalas till samtliga partier som är representerade i Kommunfullmäktige utifrån det grundstöd och mandatstöd som tidigare fastställts av Kommunfullmäktige. Kanslichefen Utredningssekreteraren

6 Sammanträdesprotokoll 6 (9) KLU 194 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om uteservering vid Storkasberget I ett medborgarförslag från Thomas Claesson föreslås att Arvika kommun medverkar till att Storkasberget får en uteservering sommartid, förslagsvis under perioden 15 juni till och med den 15 augusti. Önskemålet är en enklare uteservering som erbjuder kylda drycker, glass, godis och inplastade bakverk. Thomas Claessons medborgarförslag den 3 juli 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 25 augusti 2014, 189 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 17 november 2014 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen meddelar förslagsställaren att fastigheten idag är i undermåligt skick och det krävs en hel del insatser för att uppfylla de krav som ställs för en servering då det saknas vatten- och avloppsannläggningar. Inga medel finns avsatta för en anpassning av byggnaden. Det finns idag inte heller någon entreprenör som är intresserad av att bedriva caféverksamhet på Storkasberget och kommunen kan av konkurrensskäl inte själva bedriva caféverksamhet som riktar sig till allmänheten. Thomas Claesson Bitr kommundirektören Utredningssekreteraren

7 Sammanträdesprotokoll 7 (9) KLU 195 Dnr KS 2014/ Eda Kommun Vindbruksplan, remiss Eda kommun har upprättat ett förslag till Vindbruksplan. Vindbruksplanen är ett underlag för utveckling av vindkraft i kommunen. Planen ska vara ett hjälpmedel vid handläggning av vindkraftsärenden och underlätta för intressenter som vill etablera vindkraft i lämpliga områden. Planförslaget har tidigare varit på samråd och är nu utställt för granskning. Det aktuella förslaget innehåller fem områden som pekas ut som möjliga för vindbruk, varav ett ligger några kilometer från kommungränsen ( Svartingsdalen ) och ett annat gränsar till Arvika kommun ( Tobaksberget ). Tobaksberget har tillkommit efter samrådet. Område 4, Svartingsdalen, ligger i södra delen av Eda kommun. Avståndet till Arvika kommun, och till Arvikas restriktionsområde för vindkraft, är några kilometer. Området ligger i ett skogslandskap och består av barrskog. Området sträckte sig längre mot sydost i samrådsversionen av planen, men efter yttrande från bland annat Arvika kommun har området blivit mindre för att minska påverkan på Glaskogen. Fem till sex vindkraftverk bedöms kunna placeras inom utpekat område. Område 5, Tobaksberget, ligger i norra delen av Eda kommun, öster om Häljeboda. Även detta område ligger i ett skogslandskap och består av barrskog. Totalt beräknas området kunna rymma tolv till femton vindkraftverk. Närområdet är glest befolkat, även öster om kommungränsen. Planförslaget innehåller även fyra områden som pekas ut som ej lämpliga för vindbruk. Två av dessa ligger i södra delen av kommunen. Område C ligger direkt norr om Svartingsdalen, några kilometer från gränsen till Arvika kommun. Område D ligger söder om Östra Buvattnet. Det gränsar till Arvika kommun och till det restriktionsområde som utpekats i vindbruksplanen för Arvika kommun. Vindbruksplan Eda kommun den 30 oktober 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 17 november 2014 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att Arvika kommun lämnar följande yttrande: Område 4, Svartingsdalen, är inte lämpligt för etablering av vindkraft och

8 Sammanträdesprotokoll 8 (9) området bör istället klassas som ett olämpligt område för vindkraft. Skyddsavstånd mot bebyggelse bör redovisas även för byggnader öster om kommungränsen i kartan för delområde 5, Tobaksberget. Vindbruksplanen bör kompletteras med en rekommendation om att samråd med Arvika kommun ska ske i ärenden nära kommungränsen, där påverkan över gränsen kan befaras. Eda kommun Bitr kommundirektören Planeringschefen

9 Sammanträdesprotokoll 9 (9) KLU 196 Dnr KS 2014/ Arbetarnas Bildningsförbund, ABF Värmland, Lokala Hyresgästföreningen Dottevik, Somaliska Ungdomsföreningen Dottevik - Ansökan om bidrag till barn och ungdomar i Dottevik ABF och Hyresgästföreningen i Dottevik vill utveckla en befintlig ungdomsgård och barnverksamhet. Barn och ungdomar i Dottevik kommer från många olika etniska grupper och många av dem lever med begränsade ekonomiska möjligheter. ABF, Somaliska ungdomsföreningen och Hyresgästföreningen vill skapa en bra grund för integration och arbeta för att ungdomarna ska komma in i föreningslivet. För ändamålet söker man om ett bidrag på kronor för år ABF:s och Hyresgästföreningens ansökan den 2 oktober 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 11 november 2014 Utskottets beslut återremitterar ärendet till Kommunledningsstaben för ytterligare utredning. ABF Värmland Lokala Hyresgästföreningen Dottevik Somaliska ungdomsföreningen Dottevik Bitr kommundirektören Kultur- och fritidschefen Kulturutvecklaren

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.50 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (18)

Sammanträdesprotokoll 1 (18) Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-16 235 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.30 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180 Sammanträdesdatum s. 1 (19) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-09-30 10-01 Plats The Lodge, Romeleåsen Tid Tis- onsdagen 30 september-1 oktober 2014 kl. 9.00-16.30, 9.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018

Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018 Sida 1(1) Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 Lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018 Sammanfattning Med anledning av att fullmäktige antog nya pensionsbestämmelser

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande 1/33 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl. 18.00-21.30. Ajournering 19.50-20.10. Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer

Läs mer