Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive"

Transkript

1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning

2 Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Läs först driftinstruktionen! Beakta säkerhetsanvisningarna. Denna driftinstruktion utgör en del av produkten. Spara driftinstruktionen under produktens hela livslängd. Driftinstruktionen ska ges vidare till nästa användare eller ägare av produkten. Dokumentets syfte: Det här dokumentet innehåller information för installations-, idrifttagnings-, manöver- och underhållspersonal. Det ska underlätta installering och idrifttagning av apparaten. Referensdokumentation: Handbok (drift och inställning) AUMATIC AC 01.2 Parallel Referensdokumentation kan hämtas från Internet: eller direkt från AUMA (se <Adresser>). Innehållsförteckning 1. Säkerhetsanvisningar Allmänna anvisningar om säkerhet 1.2. Användningsområde 1.3. Användningsområde i ex-zon 22 (tillval) 1.4. Varningsinformation 1.5. Hänvisningar och symboler 2. Identifiering Typskylt 2.2. Kort beskrivning 3. Transport, lagring och förpackning Transport 3.2. Lagring 3.3. Förpackning 4. Montage Montageposition 4.2. Montera ratt 4.3. Montera ställdon på ventil/växel Kopplingar B, B1 B4 och E Montera flervarvsdon (med koppling B1 B4 eller E) på ventil/växel Koppling A Färdigbearbetning av spindelmutter Montera flervarvsdon (med koppling A) på ventil 4.4. Tillbehör för montage Spindelskyddsrör för stigande ventilspindel 4.5. Montagepositioner för den lokala manöverplatsen Ändra montagepositioner 5. Elanslutning Allmänna anvisningar 5.2. Anslutning med AUMA rund stickpropp Öppna anslutningsutrymmet Ansluta kablar Återmontera anslutningsutrymmet 5.3. Tillbehör till elanslutningen Sida

3 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Innehållsförteckning Manövermodul på vägghållare Parkeringsram Skyddslock Dubbelt avtätad mellanram (double sealed) Jordanslutning utvändig Manövrering Manuell drift Inkoppling av manuell drift Urkoppling av manuell drift 6.2. Motordrift Lokal manövrering av ställdonet Fjärrmanövrering av ställdonet 6.3. Menynavigering med tryckknappar (för inställningar och indikeringar) Strukturell uppbyggnad och navigering 6.4. Användarnivå, lösenord Fyll i lösenord Ändra lösenord 6.5. Språk på displayen Ändra språk 7. Indikeringar Indikeringar vid idrifttagning 7.2. Indikeringar på displayen Indikeringar och lägesåterföring från ställdonet och ventilen Statusindikeringar enligt AUMA-kategorin Statusindikeringar enligt NAMUR-rekommendation 7.3. Mekanisk lägesvisare/gångindikering 7.4. Indikeringslampor 8. Statusmeddelanden Signalreläer Konfigurering av utgångar Konfigurering av utgångar 8.2. Analoga indikeringar/lägesåterföring 9. Idrifttagning (grundinställningar) Inställning av brytfunktion 9.2. Inställning av momentbrytning 9.3. Inställning av vägbrytning 9.4. Provkörning Kontroll av rotationsriktning Kontroll av vägbrytning 9.5. Öppna styrenhetsutrymmet 9.6. Inställning av mekanisk lägesvisare 9.7. Kontrollera/ställa in utväxlingsverkets växelsteg 9.8. Återmontera styrenhetsutrymmet 10. Felsökning Fel vid idrifttagning Felmeddelanden och varningar Säkringar Säkringar i manövermodulen

4 Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Motorskydd (temperaturövervakning) 11. Reparation och underhåll Förebyggande åtgärder för underhåll och säker drift Underhåll Avfallshantering och återvinning 12. Tekniska data Ställdonets utrustning och funktioner Manövermodulens utrustning och funktioner Driftförhållanden Tillbehör Övrigt 13. Reservdelslista Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Manövermodul AUMATIC AC Certifikat Försäkran för inbyggnad och EU-försäkran om överensstämmelse 15. Index... Adresser

5 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Säkerhetsanvisningar 1. Säkerhetsanvisningar 1.1 Allmänna anvisningar om säkerhet Standarder/direktiv AUMA-produkter konstrueras och tillverkas enligt vedertagna standarder och direktiv. Detta intygas genom en försäkran för inbyggnad samt en EG-försäkran om överensstämmelse. Gällande montage, elanslutning och idrifttagning och drift på installationsplatsen måste anläggningsägaren och -byggaren ge akt på att alla lagstadgade krav, direktiv, bestämmelser, nationella regler och rekommendationer beaktas. Säkerhetsanvisningar/varningar Personalens kvalifikationer Personer som arbetar med den här apparaten måste känna till säkerhetsanvisningarna och varningarna i denna driftinstruktion och följa anvisningarna. För att förhindra person- och materialskador måste säkerhetsanvisningarna och varningsskyltarna på produkten beaktas. Montage, elanslutning, idrifttagning, manövrering och underhåll får endast utföras av behörig personal som har auktoriserats av anläggningsägaren eller -byggaren att utföra dessa arbeten. Före arbeten på denna produkt måste personalen ha läst och förstått denna instruktion samt känna till och följa gällande regler om arbetssäkerhet. Idrifttagning Drift Före idrifttagningen är det viktigt att alla inställningar har kontrollerats så att de överensstämmer med kraven för tillämpningen. Vid felaktiga inställningar kan faror uppstå som i sin tur kan skada ventiler och anläggningen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av detta. Sådan användning sker på egen risk. Förutsättningar för en felfri och säker drift: Korrekt transport, lagring, uppställning, montage liksom noggrann idrifttagning. Använd endast produkten i felfritt tillstånd och följ anvisningarna i denna instruktion. Meddela och åtgärda genast fel och skador. Beakta gällande regler för arbetssäkerhet. Beakta nationella föreskrifter. Under drift värms huset upp och ytornas temperatur kan gå upp till > 60 C. Som skydd mot brännskador rekommenderar vi att temperaturen på apparatens ytor mäts med ett lämpligt mätinstrument innan arbetet inleds; bär skyddshandskar! Skyddsåtgärder Underhåll Anläggningsägaren eller -byggaren ansvarar för att erforderliga skyddsåtgärder genomförs på platsen som t.ex. skydd, avspärrningar och personlig skyddsutrustning till personalen. Underhållsanvisningarna i driftinstruktionen måste beaktas; annars kan en säker drift av apparaten ej garanteras. 1.2 Användningsområde Förändringar på apparaten får endast ske efter samråd med tillverkaren. AUMA ställdon är avsedda för att manövrera industriventiler, t.ex. kägelventiler, kilslidsventiler, vridspjäll och kulventiler. Andra applikationer är endast tillåtna efter tillverkarens uttryckliga (skriftliga) godkännande. Följande tillämpningar är t.ex. inte tillåtna: Industritruckar enligt EN ISO 3691 Lyftdon enligt EN Personhissar enligt DIN och Lasthissar enligt EN 81-1/A1 Rullbanor enligt EN (utkast) 5

6 Säkerhetsanvisningar SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Information Permanent drift Montage i marken (jordinbyggnad) Permanent användning under vatten (beakta kapslingsklass) Områden med explosiv atmosfär, med undantag för zon 22 Strålningsutsatta områden i nukleära anläggningar Tillverkaren tar inget ansvar för ej sakkunnig eller ej ändamålsenlig användning. Till ändamålsenlig användning hör även beaktande av denna instruktion. Denna driftinstruktion gäller för standardutförandet "medurs stängning", d.v.s. den drivna axeln roterar medurs för att stänga ventilen. 1.3 Användningsområde i ex-zon 22 (tillval) 1.4 Varningsinformation Ställdon i den angivna serien lämpar sig även för områden med explosiv dammatmosfär (ZON 22) enligt ATEX-direktivet 94/9/EG. Ställdonen är utförda i kapslingsklass IP 68 och uppfyller bestämmelserna i EN :1998 avsnitt 6 Elmaterial i områden med explosiv dammatmosfär, fordringar på elmaterial av kategori 3 - skydd via kapslingen. För att alla krav i EN :1998 ska uppfyllas måste följande punkter absolut följas: Enligt ATEX-direktivet 94/9/EG måste ställdon ha ytterligare en märkning II3D IP6X T150 C. Ställdonens maximala yttemperatur vid en omgivningstemperatur på +40 C enligt EN avsnitt 10.4 är +150 C. Vid beräkningen av den maximala yttemperaturen togs ingen hänsyn till en ökad dammavlagring på apparater enligt avsnitt Korrekt anslutning av termobrytare och termistorer samt beaktande av driftart och tekniska data är en förutsättning för att apparaternas maximala yttemperatur inte ska överskridas. Stickproppen får endast sättas i och dras ut i spänningslöst tillstånd. Kabelförskruvningar måste också uppfylla kraven i kategori II3D och motsvara minst kapslingsklass IP 67. Ställdonen måste vara förbundna med potentialutjämningen via en utvändig jordanslutning (tillbehör) eller vara förbundna med ett jordat rörledningssystem. Blindpluggen (artikelnr 511.0) resp. spindelskyddsröret med skyddslock (artikelnr och 568.2) för tätning av hålaxeln måste monteras för att garantera tätheten och därmed skydda mot dammexplosion. I områden med explosiv dammatmosfär ska kraven i EN beaktas. Där angivna aktsamhetskrav och personalkvalifikationer ska tillämpas vid idrifttagning, service och underhåll för en säker drift av ställdonen. Följande varningsinformation används i driftinstruktionen för att göra användaren uppmärksam på moment som rör säkerheten (FARA, VARNING, OBSERVERA, OBS). Direkt farlig situation med hög risk. Om varningen inte beaktas kan det leda till dödsfall eller svåra personskador. Situation som kan vara farlig, med medelhög risk. Om varningen inte beaktas kan det leda till dödsfall eller svåra personskador. Situation som kan vara farlig, med låg risk. Om varningen inte beaktas kan det leda till lätta eller medelsvåra personskador. Kan även användas i kombination med materialskador. 6

7 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Säkerhetsanvisningar Situation som kan vara farlig. Om varningen inte beaktas kan materialskador inträffa. Används inte vid risk för personskador. Varningsinformationens uppbyggnad och typografi Typ av fara och dess källa! Möjliga följder om varningen inte beaktas (valfritt) Åtgärd för att undvika faran Ytterligare åtgärd(er) Säkerhetstecknet varnar för personskador. 1.5 Hänvisningar och symboler Signalordet (här FARA) anger risknivån. Följande hänvisningar och symboler används i denna instruktion: Information Hänvisningen information före texten ger viktiga anmärkningar och information. Symbol för STÄNGD (stängd ventil) Symbol för ÖPPEN (öppen ventil) Bra att veta före nästa steg. Denna symbol beskriver förutsättningarna för nästa steg eller vad som måste förberedas eller beaktas. Via menyn till parameter Beskriver sökvägen i menyn till parametern. Detta gör det enkelt att hitta önskad parameter på displayen med hjälp av tryckknapparna på den lokala manöverplatsen. < > Hänvisning till ytterligare ställen i texten Begrepp som står inom dessa tecken hänvisar till ytterligare ställen i texten som behandlar detta ämne. Dessa begrepp återfinns i det alfabetiska registret, i rubriker eller i innehållsförteckningen och är därför enkla att hitta. 7

8 Identifiering SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) 2. Identifiering 2.1 Typskylt Varje komponent (ställdon, manövermodul, motor) är försedd med en typskylt. Bild 1: Typskyltarnas placering [1] Ställdonets typskylt [2] Manövermodulens typskylt [3] Motorns typskylt [4] Extra skylt, t.ex. KKS-skylt Data för identifiering Bild 2: Ställdonets typskylt [1] Ställdonets typ och storlek [2] Kommissionsnummer Bild 3: Manövermodulens typskylt [1] Manövermodulens typ och storlek [2] Kommissionsnummer [3] Kretsschema [4] Fjärrmanöver Typ och storlek Denna driftinstruktion gäller för följande apparater: Flervarvsdon för on/off-drift: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Flervarvsdon för reglerdrift: SAR 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 AC 01.2 = manövermodul AUMATIC 8

9 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Identifiering Kommissionsnummer Kretsschema Varje apparat tilldelas ett orderspecifikt kommissionsnummer. Med hjälp av detta nummer kan kretsschema, testprotokoll och ytterligare information om apparaten laddas ner direkt från Internet på 9:e tecknet i TPA-kretsschemat: lägesgivare (ställdon): styrenhet: elektronisk: I = MWG (magnetisk väg- och momentbrytare) Fjärrmanöver 24 V DC = styrning via parallellt gränssnitt med 24 V DC manöverspänning 115 V AC = styrning via parallellt gränssnitt med 115 V AC manöverspänning 0/4 20 ma = styrning via parallellt gränssnitt: analog ingång 0/4 20 ma 2.2 Kort beskrivning Flervarvsdon Definition enligt EN ISO 5210: Ett flervarvsdon är ett ställdon som överför ett vridmoment till en ventil med minst en fullständig rotation. Det kan ta upp axialkrafter. Flervarvsdon från AUMA drivs av elmotorer och kan i kombination med koppling A ta upp axialkrafter. Det finns en ratt för manuell manövrering. Brytfunktionen i ändlägena kan utföras väg- eller momentberoende. En manövermodul är nödvändig för att styra och för att bearbeta körkommandon. Manövermodul Manövermodulen AUMATIC har till uppgift att styra AUMA-ställdon och levereras driftklara. Manövermodulen kan monteras direkt på ställdonet eller på en vägghållare separat från ställdonet. Funktionerna i manövermodulen AUMATIC omfattar vanlig ÖPPNA STÄNG-styrning av ventiler men även lägesreglering, processreglering, driftsdataregistrering samt diagnosfunktioner. Lokal manöverplats/au- MA ToolSuite Manövrering, inställningar och indikeringar kan utföras direkt på manövermodulen. Följande kan utföras på den lokala manöverplatsen: Manövrera ställdonet och utföra inställningar med hjälp av tryckknappar och displayen (beskrivs i denna driftinstruktion). Läsa in och ut data, ändra och spara inställningar med hjälp av mjukvaran AUMA ToolSuite (tillval) och en dator (laptop eller pc). Förbindelsen mellan dator och AUMATIC upprättas utan kabel via Bluetooth-gränssnitt (beskrivs inte i denna driftinstruktion). Intrusive - Non-Intrusive Utförande Intrusive (styrenhet: elektromekanisk): Väg- och momentinställningen sker med brytare i ställdonet. Utförande Non-Intrusive (styrenhet: elektronisk): Väg- och momentinställningen sker via manövermodulen; ställdonets och manövermodulens hus behöver inte öppnas. Det sitter en MWG (magnetisk vägoch momentgivare) i ställdonet som även tillhandahåller en analog momentåterföring/momentindikering samt en analog lägesåterföring/lägesindikering. 9

10 Transport, lagring och förpackning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) 3. Transport, lagring och förpackning 3.1 Transport Transport till installationsplatsen ska ske i stadig förpackning. Hängande last! Risk för dödsfall eller svåra personskador. Uppehåll dig INTE under hängande last. Fäst lyftdonet i huset och INTE i ratten. Ställdon som är monterade på en ventil: Fäst lyftdonet i ventilen och INTE i ställdonet. Ställdon som är monterade på en växel: Fäst lyftdonet med lyftöglor på växeln och INTE i ställdonet. Ställdon som är ihopmonterade med en manövermodul: Fäst lyftdonet i ställdonet och INTE i manövermodulen. 3.2 Lagring Korrosionsrisk vid felaktig lagring! Lagring ska ske i ett väl ventilerat, torrt utrymme. Skydda mot fukt på golvet genom förvaring på hylla eller träpall. Täck över för att skydda mot damm och smuts. Anbringa lämpligt korrosionsskyddsmedel på olackerade ytor. Displayen kan skadas vid för låga temperaturer! Manövermodulen AUMATIC får INTE lagras kallare än 30 C. Långtidslagring 3.3 Förpackning Om ställdonet ska lagras längre tid (mer än 6 månader), ska även följande punkter beaktas: 1. Före lagring: Skydda blanka ytor som utgående axelkopplingar och påbyggnadsdelar med långtids korrosionsskydd. 2. Var 6:e månad: Kontroll av korrosionsförekomst. Vid minsta tecken på begynnande korrosion, applicera nytt korrosionsskydd. Under transporten skyddas våra produkter i speciella förpackningar. Dessa består av miljövänliga, lätthanterliga material som kan återvinnas. Våra förpackningsmaterial utgörs av trä, kartong, papper och PE-folie. Vi rekommenderar återvinning av förpackningsmaterialet. 10

11 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Montage 4. Montage 4.1 Montageposition Ställdon och manövermoduler från AUMA kan installeras i valfri montageposition, utan begränsningar. 4.2 Montera ratt Information Rattar med en diameter över 400 mm levereras separat. Bild 4: Ratt [1] Distansbricka [2] Ingångsaxel [3] Ratt [4] Säkringsring 4.3 Montera ställdon på ventil/växel 1. Stick på distansbrickan [1] på ingångsaxeln [2] vid behov. 2. Montera ratten [3] på ingångsaxeln. 3. Lås ratten [3] med medföljande säkringsring [4]. Korrosionsrisk vid lackskador och kondensvatten! Reparera lackskador efter arbeten på apparaten. Anslut omedelbart apparaten elektriskt efter montaget så att värmeelementet förhindrar kondensbildning Kopplingar B, B1 B4 och E Användning För roterande, ej stigande spindel Ej lämpad för axialkrafter Uppbyggnad Koppling borrhål med spår: Koppling B1 B4 med borrhål enligt ISO 5210 Koppling B och E med borrhål enligt DIN 3210 Ombyggnad i efterhand från B1 till B3, B4 eller E är möjlig. 11

12 Montage SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Bild 5: Koppling [1] Koppling B, B1 B4, E och C [2] Hylsa/insticksbussning med borrhål och kilspår [3] Säkringsring Information Ventilflänsens centrering ska monteras med spel Montera flervarvsdon (med koppling B1 B4 eller E) på ventil/växel 1. Kontrollera att ställdonets anslutningsfläns passar på ventilen/växeln. 2. Kontrollera att borrhålet och kilspåret passar på ingångsaxeln. 3. Applicera en tunn film fett på ingångsaxeln. 4. Montera ställdonet. Information: Kontrollera att flänsen centreras och ligger an helt. 5. Skruva fast ställdonet med skruvar enligt tabellen. Information: För att undvika kontaktkorrosion rekommenderar vi att skruvarna tätas med gängtätning. 6. Skruva fast skruvarna korsvis med ett vridmoment enligt tabell. Tabell 1: Skruvar Gänga M8 M10 M12 M16 M20 Åtdragningsmoment för skruvar Åtdragningsmoment T A [Nm] Hållfasthetsklass Koppling A Användning Koppling för stigande, ej roterande spindel Lämplig för upptagning av axialkrafter Information Det krävs en adapter för att anpassa ett ställdon till en befintlig koppling A med flänsstorlek F10 och F14 av årsmodell 2009 eller äldre. Denna kan beställas från AUMA. 12

13 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Montage Färdigbearbetning av spindelmutter Detta arbetssteg krävs endast vid oborrad eller förborrad spindelmutter. Bild 6: Uppbyggnad koppling A [1] Spindelmutter [2] Lager [2.1] Lagerskiva [2.2] Lagerkrans [3] Centrerring 1. Skruva ut centrerringen [3] ur kopplingen. 2. Ta ut spindelmuttern [1] tillsammans med lagren [2]. 3. Ta av lagerskivorna [2.1] och lagerkransarna [2.2] från spindelmuttern [1]. 4. Borra och gänga spindelmuttern [1]. Information: Kontrollera centrering vid fixering i svarv! 5. Rengör den färdigbearbetade spindelmuttern [1]. 6. Smörj lagerkransarna [2.2] och lagerskivorna [2.1] med litiumförtvålat EP-fett så att alla hålrum fylls med fett. 7. Stick på de infettade lagerkransarna [2.2] och lagerskivorna [2.1] på spindelmuttern [1]. 8. Sätt in spindelmuttern [1] med lager [2] i kopplingen. Information: Kontrollera att klokopplingen resp. kuggarna griper tag ordentligt i spåret i hålaxeln. 9. Skruva in centrerringen [3] och skruva fast den till anslag. 13

14 Montage SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Montera flervarvsdon (med koppling A) på ventil Bild 7: Montage med anslutningstyp A [1] Ventilspindel [2] Koppling A [3] Skruvar till ställdon [4] Ventilfläns [5] Skruvar till koppling 1. Om koppling A redan är monterad på ställdonet: Lossa skruvarna [3] och ta av koppling A [2]. 2. Kontrollera att flänsen på koppling A passar på ventilflänsen [4]. 3. Applicera en tunn film fett på ventilspindeln [1]. 4. Montera koppling A på ventilspindeln och vrid in den tills den ligger an mot ventilflänsen. 5. Vrid koppling A tills hålen ligger i linje med varandra. 6. Skruva i fästskruvarna [5] men skruva inte fast dem ännu. 7. Sätt ställdonet på ventilspindeln så att spindelmutterns medbringare griper tag i hylsan. När de griper tag ordentligt i varandra ligger flänsarna i linje med varandra. 8. Rikta ställdonet tills hålen ligger i linje med varandra. 9. Skruva fast ställdonet med skruvarna [3]. 10. Skruva fast skruvarna [3] korsvis med ett vridmoment enligt tabell. Tabell 2: Skruvar Gänga M6 M8 M10 M12 M16 M20 Åtdragningsmoment för skruvar Åtdragningsmoment T A [Nm] Hållfasthetsklass Vrid ställdonet i manuell drift i riktning ÖPPNA tills ventilfläns och koppling A ligger ordentligt på varandra. 12. Skruva åt fästskruvarna [5] mellan ventilen och koppling A korsvis med ett vridmoment enligt tabell. 14

15 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Montage 4.4 Tillbehör för montage Spindelskyddsrör för stigande ventilspindel Tillval Bild 8: Montage av spindelskyddsrör [1] Skyddslock för spindelskyddsrör [2] Spindelskyddsrör [3] Tätningsring 1. Gängan ska tätas med hampa, teflonband eller gängtätning. 2. Skruva in spindelskyddsröret [2] i gängan och dra fast det. 3. Skjut ner tätningsringen [3] tills den ligger an mot huset. 4. Kontrollera att skyddslocket för spindelskyddsröret [1] finns och är oskadat. 4.5 Montagepositioner för den lokala manöverplatsen Den lokala manöverplatsen monteras enligt ordern. Om den lokala manöverplatsens position efter montering på ventilen resp. växeln är olämplig kan positionen ändras i efterhand. Fyra montagepositioner är möjliga. Bild 9: Montagepositioner A och B 15

16 Montage SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Bild 10: Montagepositioner C och D Ändra montagepositioner Farlig spänning! Risk för elektrisk stöt. Kontrollera att spänningen är frånslagen före öppning. 1. Lossa skruvarna och ta av den lokala manöverplatsen. 2. Kontrollera att O-ringen är i gott skick och lägg in O-ringen korrekt. 3. Vrid den lokala manöverplatsen till den nya positionen och sätt den på plats igen. Skador på ledningar p.g.a. vridning eller klämning! Funktionsstörningar kan uppstå. Den lokala manöverplatsen får vridas max 180. Montera ihop den lokala manöverplatsen försiktigt så att inga ledningar kläms fast. 4. Skruva åt skruvarna korsvis och jämnt. 16

17 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Elanslutning 5. Elanslutning 5.1 Allmänna anvisningar Fara p.g.a. felaktig elanslutning Om varningen inte beaktas kan det leda till dödsfall eller svåra personskador eller materialskador. Elanslutningen får endast utföras av behörig personal. Beakta de allmänna anvisningarna i detta kapitel innan anslutningen utförs. Läs och beakta kapitlet <Idrifttagning> och <Provkörning> innan spänningen slås på efter anslutningen. Kretsschema/kopplingsschema Tillåtna nättyper (matningsnät) Säkringar som måste installeras på platsen Aktuellt kretsschema/kopplingsschema bifogas driftinstruktionen i den väderbeständiga plastfickan som är fastsatt på apparaten. Kopplingsschemat kan även beställas varvid uppgift om kommissionsnummer (se typskylt) ska lämnas, eller hämtas direkt från Internet ( Styrningarna (ställdonen) är lämpliga för märkspänning upp till maximalt 690 V AC med användning i TN- och TT-nät som har direktjordad nollpunkt. Användning i IT-nät är tillåten för märkspänning upp till maximalt 690 V AC under beaktande av motsvarande <Säkringar som måste installeras på platsen>. För kortslutningsskydd och för frånskiljning av spänningen till ställdonet krävs att säkringar och lastfrånskiljare installeras på platsen. Dimensioneringsströmmen beräknas med hjälp av motorns strömförbrukning (se elektriskt datablad) plus manövermodulens strömförbrukning. Tabell 3: Manövermodulens strömförbrukning Nätspänning Tillåten nätspänningsvariation: 100 till 120 V AC 208 till 240 V AC 380 till 500 V AC 515 till 690 V AC Max. strömförbrukning ±10 % 30 % 750 ma ma 400 ma 750 ma 250 ma 400 ma 200 ma 400 ma Tabell 4: Maximalt tillåten säkring Reverseringsanordning Reverserande kontaktor Reverserande kontaktor Reverserande kontaktor Tyristor Tyristor Tyristor Märkeffekt Upp till 1,5 kw Upp till 7,5 kw Upp till 11 kw Upp till 1,5 kw Upp till 3 kw Upp till 5,5 kw Max. säkring 16 A (gl/gg) 32 A (gl/gg) 63 A (gl/gg) 16 A (g/r) I²t<1 500A²s 32 A (g/r) I²t<1 500A²s 63 A (g/r) I²t<5 000A²s Om manövermodulen monteras separat från ställdonet (manövermodulen på en vägghållare): Beakta längden och ledararean på förbindelseledningen när säkringen dimensioneras. Vid anslutning i IT-nät ska lämpliga, godkända isolationsvakter användas: till exempel isolationsvakter med pulskodsmätning. Manövermodulens spänningsförsörjning (elektronik) Kundanslutningarnas potential Vid extern försörjning av manövermodulen (elektronik): Den externa spänningsförsörjningen måste ha en förstärkt isolering mot nätspänning enligt IEC och får endast matas med en strömkrets som har begränsats till 150 VA enligt IEC Alla ingångssignaler (styrning) måste matas med samma potential. 17

18 Elanslutning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Säkerhetsstandarder EMC-kompatibel ledningsdragning Strömtyp, nätspänning och nätfrekvens Alla utgångssignaler (statusmeddelanden) måste matas med samma potential. Alla externt anslutna apparater måste överensstämma med gällande säkerhetsstandarder. Signal- och bussledningar är störningskänsliga. Det kan uppstå störningar i motorledningarna. Störande och störningskänsliga kablar ska dras med så stort avstånd som möjligt från varandra. Störtåligheten hos signal- och bussledningar ökar om ledningarna dras nära jordpotentialen. Undvika att använda långa kablar eller dra dem i områden med få störningar. Undvik långa parallella dragningar av störande och störningskänsliga kablar. Använd skärmade kablar vid anslutning av lägesgivare. Strömtyp, nätspänning och nätfrekvens måste överensstämma med uppgifterna på motorns typskylt. Bild 11: Motorns typskylt (exempel) [1] Strömtyp [2] Nätspänning [3] Nätfrekvens (på tre- och enfasmotorer) Anslutningskablar Använd lämpliga (spänningssäkra) kablar för att säkerställa apparatens elektriska isolering. Dimensionera kablarna så att de minst klarar den högsta förekommande märkspänningen. Använd en anslutningskabel med lämplig lägsta märktemperatur. Anslutningskablar som utsätts för UV-strålning (t.ex. utomhus) måste vara tillverkade av UV-beständigt material. 5.2 Anslutning med AUMA rund stickpropp Ledarareor AUMA rund stickpropp: Kraftplintar (U1, V1, W1, U2, V2, W2): max. 6 mm² för flexibla/10 mm² för styva Skyddsledaranslutning : max. 6 mm² för flexibla/10 mm² för styva Manöverplintar (1 till 50): max. 2,5 mm² 18

19 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Elanslutning Öppna anslutningsutrymmet Bild 12: Anslutning AUMA rund stickpropp, utförande S [1] Huv [2] Skruvar till huv [3] O-ring [4] Skruvar till stickproppens hondel [5] Hondel stickpropp [6] Kabelgenomföring [7] Plugg [8] Kabelförskruvning (medföljer ej) Farlig spänning! Risk för elektrisk stöt. Kontrollera att spänningen är frånslagen före öppning. 1. Lossa skruvarna [2] och ta av huven [1]. 2. Lossa skruvarna [4] och ta ut hondelen [5] från huven [1]. 3. Sätt i kabelförskruvningar [8] som passar till anslutningskablarna. Den på typskylten angivna kapslingsklassen IP kan endast garanteras om lämpliga kabelförskruvningar används. Exempel: Typskylt kapslingsklass IP Sätt i pluggar [7] i kabelgenomföringar [6] som inte ska användas. 5. För in ledningarna i kabelförskruvningarna [8] Ansluta kablar Beakta tillåten kabelarea. 1. Skala kablarna. 2. Avlägsna isoleringen från ledarna. 3. Vid användning av flexibla ledningar: Använd ändhylsor enligt DIN Anslut kablarna enligt för leveransen gällande kretsschema. 19

20 Elanslutning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Vid fel: Farlig spänning om skyddsledaren INTE är ansluten! Risk för elektrisk stöt. Anslut alla skyddsledare. Förbind skyddsledaranslutningen med anslutningsledningens externa skyddsledare. Ta endast apparaten i drift när skyddsledaren är ansluten. 5. Skruva fast skyddsledarna med kabelskor (flexibla ledningar) eller öglor (styva ledningar) i skyddsledaranslutningen. Bild 14: Skyddsledaranslutning [1] Hondel stickpropp [2] Skruv [3] Bricka [4] Fjäderbricka [5] Skyddsledare med kabelskor/öglor [6] Skyddsledaranslutning, symbol: Korrosionsrisk p.g.a. kondensvatten! Ta apparaten i drift direkt efter montaget så att värmeelementet förhindrar kondensbildning. Information Vissa ställdon har även motoruppvärmning. Motoruppvärmningen minskar kondensbildningen i motorn och förbättrar start vid extremt låga temperaturer. 20

21 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Elanslutning Återmontera anslutningsutrymmet Bild 15: Exempel: Utförande S [1] Huv [2] Skruvar till huven [3] O-ring [4] Skruvar till stickproppens hondel [5] Hondel stickpropp [6] Kabelgenomföring [7] Plugg [8] Kabelförskruvning (medföljer ej) 5.3 Tillbehör till elanslutningen Risk för kortslutning om kablar kläms! Risk för elektrisk stöt och funktionsstörningar. Montera stickproppens hondel försiktigt så att inga kablar kläms. 1. Montera stickproppens hondel [5] i huven [1] och skruva fast den med skruvar [4]. 2. Rengör tätningsytorna på huven [1] och huset. 3. Kontrollera att O-ringen [3] är i gott skick; byt ut den mot en ny om den är skadad. 4. Fetta in O-ringen lätt med syrafritt fett (t.ex. vaselin) och lägg in ringen korrekt. 5. Sätt på huven [1] och skruva åt skruvarna [2] jämnt korsvis. 6. Dra åt kabelförskruvningarna [8] med föreskrivet åtdragningsmoment så att deras skyddsklass uppfylls. Tillval Manövermodul på vägghållare Med hjälp av vägghållaren går det att montera manövermodulen separat från ställdonet. Användning När ställdonet är monterat på en svåråtkomlig plats. När ställdonet utsätts för höga temperaturer. Vid starka vibrationer på ventilen. 21

22 Elanslutning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Uppbyggnad Bild 16: Uppbyggnad med vägghållare [1] Vägghållare [2] Förbindelseledningar [3] Elanslutning vägghållare (XM) [4] Elanslutning ställdon (XA) [5] Elanslutning manövermodul (XK) kundstickpropp Beakta före anslutning Tillåten längd på förbindelseledningar: max. 100 m. Vi rekommenderar: AUMA:s kabelsats LSW20. Om AUMA:s kabelsats inte används: - Använd lämpliga, flexibla och skärmade förbindelseledningar. - Till MWG ska en separat dataledning användas som är avsedd för CAN och som har en vågimpedans på 120 ohm (t.ex. UNITRONIC BUS-FD P CAN UL/CSA - 2 x 2 0,5 mm², tillverkad av Lapp). - Anslutning av dataledning: XM2-XA2 = CAN L, XM3-XA3 = CAN H. - Spänningsförsörjning MWG: XM6-XA6 = GND, XM7-XA7 = + 24 V DC (se kretsschema). - Vid elanslutning till vägghållaren [3] är anslutningarna utförda som pressförbindningar (crimp). - Använd ett lämpligt crimpverktyg med fyra spår vid kontaktpressningen. - Kabelarea för flexibla ledare: - Manöverkablar: max. 0,75 till 1,5 mm² - Nätanslutning: max. 2,5 till 4 mm² Om det finns förbindelseledningar till t.ex. värmeelement som ska dras från ställdonet direkt till kundstickpropp XK (XA-XM-XK, se kretsschema) måste dessa förbindelseledningar genomgå ett isolationsprov enligt EN Undantagna är förbindelseledningar till MWG. Ett isolationsprov får inte utföras på dessa Parkeringsram Användning Parkeringsram för säker förvaring av demonterad stickpropp. Skyddar mot direkt beröring av stiften och påverkan från omgivningen. 22

23 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Elanslutning Bild 17: Parkeringsram Skyddslock Skyddslock för stickproppsutrymme, vid demonterad stickpropp. Det öppna anslutningsutrymmet kan inkapslas med ett skyddslock (avbildas ej) Dubbelt avtätad mellanram (double sealed) Vid demontage av elanslutningen eller p.g.a. otäta kabelförskruvningar kan damm och fukt tränga in i husets inre. Detta förhindras på ett effektivt sätt om man monterar en dubbelt avtätad mellanram [2] mellan elanslutningen [1] och apparathuset. Apparatens kapslingsklass (IP 68) bibehålls även vid borttagen elanslutning [1]. Bild 18: Elanslutning med dubbelt avtätad (double sealed) mellanram Jordanslutning utvändig [1] Elanslutning [2] Dubbelt avtätad mellanram (double sealed) Som option finns en utvändig jordanslutning (skruvplint) på huset för anslutning av apparaten till potentialutjämningen. Bild 19: Jordanslutning 23

24 Manövrering SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) 6. Manövrering Ventilskador vid felaktig grundinställning! Före en elektrisk manövrering av ställdonet måste grundinställningarna brytfunktion, moment- och vägbrytning ställas in. 6.1 Manuell drift Ställdonet kan manövreras manuellt vid inställningsarbeten, idrifttagning, motorfel eller strömavbrott. Manuell drift kopplas in med en inbyggd omkopplingsmekanism Inkoppling av manuell drift Vid felmanöver kan skador uppstå på motorkopplingen! Koppla bara in manuell drift när motorn står stilla! 1. Tryck in tryckknappen. 2. Manövrera ratten i önskad riktning. För att stänga ventil: manövrera ratten medurs. Ställdonets axel (ventil) roterar medurs i riktning STÄNGD Urkoppling av manuell drift 6.2 Motordrift Lokal manövrering av ställdonet Manuell drift kopplas ur automatiskt då motor startas. Vid motordrift står ratten stilla. Innan motordriften startas måste alla inställningsarbeten i idrifttagningen ha genomförts inklusive en provkörning. Lokal manövrering av ställdonet utförs med tryckknapparna på manövermodulens lokala manöverplats. 24

25 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Manövrering Bild 22: Lokal manöverplats [1] Tryckknapp för manöverkommando i riktning ÖPPEN [2] Tryckknapp STOPP [3] Tryckknapp för manöverkommando i riktning STÄNGD [4] Tryckknapp RESET [5] Väljare Ytor kan vara varma t.ex. p.g.a. hög omgivningstemperatur eller stark solinstrålning! Risk för brännskador Kontrollera yttemperaturen och bär vid behov skyddshandskar. Ställ väljaren [5] i läge lokal manöverplats (LOKAL). Ställdonet kan nu manövreras med tryckknapparna [1 3]: - Manövrera ventilen i riktning ÖPPEN: Tryck på tryckknappen [1]. - Stoppa ställdonet: Tryck på tryckknappen STOPP [2]. - Manövrera ventilen i riktning STÄNGD: Tryck på tryckknappen [3]. Information Manöverkommandona ÖPPEN - STÄNGD kan utföras med ej självhållning eller med självhållning. Vid självhållning körs ställdonet efter knapptryckning till ändläget, förutsatt att ett nytt kommando inte ges. För ytterligare information, se handboken (drift och inställning) Fjärrmanövrering av ställdonet Ställ väljaren i läge fjärrmanövrering (FJÄRR). Ställdonet kan nu fjärrmanövreras med manöverkommando (ÖPPNA STOPP - STÄNG) eller med analoga börvärden (t.ex ma). Information På ställdon med positioner går det att koppla om mellan ÖPPEN - STÄNGD-manövrering (Fjärr ÖPPEN-STÄNGD) och börvärdesmanövrering (Fjärr BÖR). Omkoppling sker via ingången MODE, t.ex. med en 24 V DC-signal (se kretsschema). 25

26 Manövrering SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) 6.3 Menynavigering med tryckknappar (för inställningar och indikeringar) Menyernas indikeringar och inställningar betjänas med hjälp av tryckknapparna [1 4] på den lokala manöverplatsen. Väljaren [5] måste stå i läge 0 (FRÅN) för att menyerna ska kunna navigeras. Den nedersta raden på displayen [6] fungerar som navigeringshjälp och visar vilka tryckknappar [1 4] som kan användas för att betjäna menyerna. Bild 26: [1 4] Tryckknappar och navigeringshjälp [5] Väljare [6] Display Tabell 5: Tryckknapp [1] [2] [3] [4] C Viktiga knappfunktioner för menynavigering Navigeringshjälp på displayen Upp Ner Ok Säkra Ändra Detaljer Esc Funktioner Byta sida/val Ändra värden Mata in siffror 0 till 9 Byta sida/val Ändra värden Mata in siffror 0 till 9 Bekräfta val Spara Gå till menyn Ändra Visa mer information Avbryta förloppet Tillbaka till föregående indikering Bakgrundsbelysning I normal drift är belysningen vit. Vid en störning är den röd. När en knapp trycks in lyser displayen ljusare. Om ingen knapp trycks in under 60 sekunder blir displayen mörkare igen Strukturell uppbyggnad och navigering Grupper Indikeringarna på displayen är indelade i 3 grupper. 26

27 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Manövrering Bild 27: Grupper [1] Startmeny [2] Statusmeny [3] Huvudmeny ID-nummer Statusmenyn och huvudmenyn är märkta med ett ID-nummer. Bild 28: Märkt med ID-nummer S M ID-numret börjar med S = statusmeny ID-numret börjar med M = huvudmeny Växla grupp Det går att växla mellan statusmenyn S och huvudmenyn M: Se till att väljaren står i läge 0 (FRÅN) och tryck sedan in knappen C i ca 2 sekunder tills en sida med ID-nr M... visas. Bild 29: Växla menygrupp Displayen återgår till statusmenyn om användaren inte trycker på någon av knapparna på den lokala manöverplatsen under 10 minuter. trycker kort på knappen C. Hoppa till en sida med hjälp av ID-nr I huvudmenyn kan man hoppa till en viss sida direkt utan att behöva stega sig fram till den genom att mata in sidans ID-nummer. Bild 30: Hoppa till en sida (exempel) 6.4 Användarnivå, lösenord Längst ner på displayen står det: Gå till 1. Tryck på knappen Gå till. Displayen visar: Gå till meny M Ange en siffra mellan 0 och 9 med hjälp av knapparna Upp Ner. 3. Bekräfta siffran genom att trycka på Ok. 4. Upprepa steg 2 och 3 för resten av siffrorna. 5. För att avbryta: Tryck på C Esc. Det krävs ett lösenord för att kunna ändra parametrar. På displayen står det då: Lösenord 0*** 27

28 Manövrering SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Användarnivå Det finns 6 olika användarnivåer. Användarnivån visas på den översta raden: Bild 31: Indikering av användarnivå (exempel) Varje användarnivå har ett eget lösenord och behörighet att utföra olika åtgärder. Tabell 6: Användare (nivå) Övervakare (1) Operatör (2) Service (3) Specialist (4) Service (5) AUMA (6) Användarnivå och behörighet Behörighet/lösenord Kontrollera inställningar Inget lösenord krävs Ändra inställningar Lösenord från fabrik: 0000 Avsedd för framtida utbyggnader Ändra apparatens konfiguration T.ex. brytfunktion, signalreläernas konfigurering Lösenord från fabrik: 0000 AUMA:s servicepersonal Ändra grundläggande konfigurationsinställningar AUMA-administratör Fyll i lösenord 1. Välj önskad meny och håll tryckknappen intryckt under ca 3 sekunder. Display visar den inställda användarnivån, t.ex Övervakare (1) 2. Välj högre användarnivå med Upp och bekräfta med Ok. Display visar: Lösenord 0*** 3. Välj siffror 0 till 9 med tryckknappen Upp Ner. 4. Bekräfta lösenordets första del med tryckknappen Ok. 5. Upprepa steg 1 och 2 för alla andra delar. När den sista delen bekräftats med Ok är det möjligt att nå alla parametrar inom användarnivån, om lösenordet fyllts i korrekt Ändra lösenord Det går bara att ändra lösenord som har samma eller lägre användarnivå. Exempel: Användaren är inloggad som Specialist (4) och kan därför ändra lösenorden i användarnivå (1) till (4). Apparatkonfiguration M0053 Servicefunktioner M0222 Ändra lösenord M0229 Menyalternativet Servicefunktioner M0222 är bara synlig för användarnivån Specialist (4) eller högre. Öppna huvudmenyn 1. Ställ väljaren i läge 0 (FRÅN). 2. Håll in tryckknappen C Setup i ca 3 sekunder. Huvudmenyn öppnas och visar: Display... 28

29 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Manövrering Ändra lösenord 3. Välj parametern Ändra lösenord, antingen: Tryck dig fram till parametern via menyn eller hoppa till den direkt: Tryck på och mata in ID-nr M Displayen visar: Ändra lösenord - På den översta raden visas användarnivån (1 6), t.ex.: - I användarnivå 1 (endast indikering) går det inte att ändra lösenord. Användaren måste byta till en högre användarnivå för att ändra lösenord. Och ett lösenord måste anges via en parameter. 4. I användarnivå 2 6: Tryck på knappen Ok. Displayen visar den högsta användarnivån, t.ex.: för användare 4 5. Välj användarnivå med knapparna Upp Ner och bekräfta med Ok. Displayen visar: Ändra lösenord Lösenord 0*** 6. Ange det nuvarande lösenordet ( Ange lösenord). Displayen visar: Ändra lösenord Lösenord (nytt) 0*** 7. Ange det nya lösenordet ( Ange lösenord). 6.5 Språk på displayen Ändra språk Displayen visar: Ändra lösenord för användare 4 (exempel) 8. Välj nästa användarnivå med knapparna Upp Ner eller avbryt med Esc. Det går att ställa in språket på AUMATIC-displayen. Display... M0009 Språk M0049 Öppna huvudmenyn 1. Ställ väljaren i läge 0 (FRÅN). 2. Håll in tryckknappen C Setup i ca 3 sekunder. Ändra språk 3. Tryck på Ok. Huvudmenyn öppnas och visar: Display... Displayen visar: Språk 4. Ok. Displayen visar det inställda språket: Deutsch 5. På raden längst ner står det: Säkra Fortsätt med steg 10 Ändra Fortsätt med steg 6 6. Ändra. Displayen visar: Övervakare (1) 7. Välj användarnivå med knapparna Upp Ner ; symbolernas innebörd: En svart triangel: = nuvarande inställning 8. Ok. En vit triangel: = ny inställning (ej sparad) Displayen visar: Lösenord 0*** 29

30 Manövrering SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) 9. Ange lösenordet ( Ange lösenord). Displayen visar: Språk och Säkra (raden längst ner) Språkinställning 10. Välj språk med Upp Ner ; symbolernas innebörd: En svart triangel: = nuvarande inställning En vit triangel: = ny inställning (ej sparad) 11. Bekräfta valet genom att trycka på Säkra. Displayen byter till det nya språket. Det nya språket har sparats. 30

31 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Indikeringar 7. Indikeringar 7.1 Indikeringar vid idrifttagning Lysdiodstest När försörjningsspänningen slås på ska alla lysdioder på den lokala manöverplatsen tändas i ca 1 sekund. Denna optiska kvittering visar att manövermodulen är spänningsförsörjd och att alla lysdioder fungerar. Bild 35: Lysdiodstest Språkinställning Under självtestet kan man starta språkinställningen där man kan välja vilket språk som ska användas på displayen efter start. Väljaren måste då stå i läge 0 (FRÅN). Så här startar man språkinställningen: 1. Längst ner på displayen står det: Language selection menu? 'Reset' 2. Tryck och håll in RESET-knappen tills följande text visas på nedersta raden: Language menu loading, please wait. Bild 36: Självtest Menyn för språkinställning visas efter startmenyn. Startmeny Under uppstarten visas aktuell firmwareversion på displayen. Bild 37: Startmeny med firmwareversion: Om språkinställningen startades under självtestet visas nu menyn för inställning av displayspråk. För mer information om språkinställning, se kapitlet <Språk på displayen>. Bild 38: Språkinställning 7.2 Indikeringar på displayen Om ingen inmatning görs under en längre tid (ca 1 minut) växlar displayen automatiskt till den första statusindikeringen. Statusrad På statusraden (översta raden på displayen) indikeras aktuell drifttyp [1], om det föreligger en störning [2] samt den aktuella indikeringens ID-nr [3]. 31

32 Indikeringar SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Bild 39: Information som visas på statusraden (upptill) Navigeringshjälp [1] Drifttyp [2] Störningssymbol (endast vid fel och varningar) [3] ID-nr: S = statussida Om det finns detaljerad eller mer information om den aktuella indikeringen står det Detaljer eller Fler i navigeringshjälpen (raden längst på displayen). Tryck på tryckknappen för att visa denna ytterligare information. Bild 40: Navigeringshjälp (nedtill) [1] Visar en lista med detaljerade indikeringar [2] Visar mer information Navigeringshjälpen (raden längst ner) försvinner efter ca 3 sekunder. För att visa navigeringshjälpen igen, tryck på valfri knapp (i väljarläge 0 (FRÅN)) Indikeringar och lägesåterföring från ställdonet och ventilen Vilka indikeringar som kan förekomma på displayen beror på ställdonets utrustning. Ventilens läge (S0001) Denna indikering visas bara om det finns en lägesgivare (potentiometer, RWG eller MWG) monterad i ställdonet. Bild 41: Indikeringen S0001 visar ventilens läge i % av ventilslaget. Stapelindikeringen visas efter ca 3 sekunder. När ett körkommando utförs visar en pil dess riktning (ÖPPEN/STÄNGD). Ventilens läge och riktningsindikering När de inställda ändlägena uppnås indikeras detta med symbolerna och (ÖPPEN). Bild 42: Ändläge STÄNGD/ÖPPEN uppnått (STÄNGD) 0% Ställdon i ändläge STÄNGD 100% Ställdon i ändläge ÖPPEN 32

33 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Indikeringar Vridmoment (S0002) Denna indikering visas bara om det finns en MWG (magnetisk väg- och momentbrytare) monterad i ställdonet. Bild 43: Indikeringen S0002 visar hur stort vridmoment som ligger på axeln Stapelindikeringen visas efter ca 3 sekunder. Vridmoment Ändra enhet Med knappen kan man ändra indikerad enhet (procent %, newtonmeter Nm eller Lbs/ft. Pund/fot). Bild 44: Enheter för vridmoment Indikering i procent 100 % motsvarar det maximala vridmomentet som anges på ställdonets typskylt. Exempel: SA 07.5 med Nm. 100 % motsvarar 60 Nm av märkmomentet. 50 % motsvarar 30 Nm av märkmomentet. Körkommandon (S0003) Indikeringen S0003 visar: Aktiva körkommandon som t.ex.: Manövrera i riktning STÄNGD eller Manövrera i riktning ÖPPEN Ärvärdet E2 i form av ett stapelindikering och som ett värde mellan 0 och 100 %. Vid börvärdesmanövrering (positioner): börvärdet E2 Vid cykeldrift eller mellanlägen med körprofil: stödpunkter och deras köregenskaper Efter ca 3 sekunder försvinner navigeringshjälpen (raden längst ner) och axlarna som visar stödpunkterna visas. ÖPPEN - STÄNGD-manövrering Aktiva körkommandon (ÖPPEN, STÄNGD etc.) visas ovanför stapelindikeringen. Bilden visar körkommando i riktning STÄNGD. Bild 45: Indikering vid ÖPPEN - STÄNGD-manövrering E2 Ärvärde 33

34 Indikeringar SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Börvärdesmanövrering När positionern är upplåst och aktiverad visas stapelindikeringen för E1 (börvärde). Körkommandots riktning markeras med en pil ovanför stapelindikeringen. Bilden visar körkommando i riktning STÄNGD. Bild 46: Indikering vid börvärdesmanövrering (positioner) Stödpunktsaxel E1 E2 Börvärde Ärvärde Längs stödpunktsaxeln visas stödpunkter och deras köregenskaper (körprofil) i form av symboler. Symbolerna visas bara när minst en av följande funktioner är aktiverade: Körprofil M0294 Taktfunktion STÄNGD M0156 Taktfunktion ÖPPEN M0206 Bild 47: Exempel: Stödpunkter (mellanlägen) till vänster; taktdrift till höger Tabell 7: Symbol Symboler på stödpunktsaxeln Stödpunkt (mellanläge) med körprofil Stödpunkt utan reaktion Stopp vid körning i riktning STÄNGD Stopp vid körning i riktning ÖPPEN Stopp vid körning i riktning ÖPPEN och STÄNGD Paus vid körning i riktning STÄNGD Paus vid körning i riktning ÖPPEN Paus vid körning i riktning ÖPPEN och STÄNGD Cykeldrift Taktslut Taktstart i riktning STÄNGD Taktstart i riktning ÖPPEN Statusindikeringar enligt AUMA-kategorin Följande indikeringar står endast till förfogande när parametern Diagnoskategori M0539 är inställd på värdet AUMA. Varningar (S0005) När en varning har utfärdats visar indikeringen S0005: Bild 48: Antalet utfärdade varningar Ett blinkande frågetecken efter ca 3 sekunder. Varningar För mer information, se även <Felsökning>. 34

35 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Indikeringar Inte redo FJÄRR (S0006) Indikeringen S0006 visar meddelandena i gruppen Inte redo FJÄRR. När ett sådant meddelande har inträffat visar indikeringen S0006: Antal meddelanden Ett blinkande snedstreck efter ca 3 sekunder. Bild 49: Indikeringar vid Inte redo FJÄRR För mer information, se även <Felsökning>. Fel (S0007) När ett fel har inträffat visar indikeringen S0007: Antal fel Ett blinkande utropstecken efter ca 3 sekunder. Bild 50: Fel För mer information, se även <Felsökning> Statusindikeringar enligt NAMUR-rekommendation Följande indikeringar står endast till förfogande när parametern Diagnoskategori M0539 är inställd på värdet NAMUR. Utanför specifikationen (S0008) Indikeringen S0008 visar meddelanden utanför specifikationen enligt NAMUR-rekommendation NE 107. När ett sådant meddelande har inträffat visar indikeringen S0008: Bild 51: Antal meddelanden En blinkande triangel med ett frågetecken efter ca 3 sekunder. Utanför specifikationen För mer information, se även <Felsökning>. Funktionskontroll (S0009) Indikeringen S0009 visar meddelanden för funktionskontroll enligt NAMUR-rekommendation NE 107. Om ett meddelande har inträffat via funktionskontrollen visar indikeringen S0009: Antal meddelanden En blinkande triangel med en verktygsnyckel efter ca 3 sekunder. 35

36 Indikeringar SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Bild 52: Funktionskontroll För mer information, se även <Felsökning>. Servicebehov (S0010) Indikeringen S0010 visar servicemeddelanden enligt NAMUR-rekommendation NE 107. När ett sådant meddelande har inträffat visar indikeringen S0010: Bild 53: Antal meddelanden En blinkande fyrkant med en oljekanna efter ca 3 sekunder. Servicebehov För mer information, se även <Felsökning>. Avbrott (S0011) Indikeringen S0011 visar orsakerna till avbrottsmeddelandet enligt NAMUR-rekommendation NE 107. När ett sådant meddelande har inträffat visar indikeringen S0011: Bild 54: Antal meddelanden En blinkande cirkel med ett kryss efter ca 3 sekunder. Avbrott 7.3 Mekanisk lägesvisare/gångindikering För mer information, se även <Felsökning>. Tillval Den mekaniska lägesvisaren indikerar kontinuerligt ventilens läge (Indikeringsskivan [2] roterar ca 180 till 230 när ventilens läge ändras från ÖPPEN till STÄNGD eller omvänt.) indikerar om ställdonet är igång (gångindikering) indikerar om ändläget har uppnåtts (via indexet [3]) 36

37 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Indikeringar Bild 55: Mekanisk lägesvisare [1] Lock [2] Indikeringsskiva [3] Index [4] Symbol för läget ÖPPEN [5] Symbol för läget STÄNGD 7.4 Indikeringslampor Bild 56: Indikeringslampornas placering och innebörd [1] Märkta med symboler (standard) [2] Märkta med siffror 1 6 (tillval) 1 Ändläge STÄNGD uppnått, (blinkar: manövrera i riktning STÄNGD) 2 Tc Vridmomentfel STÄNGD 3 Motorskydd utlöst 4 To Vridmomentfel ÖPPEN 5 Ändläge ÖPPEN uppnått, (blinkar: manövrera i riktning ÖPPEN) 6 Bluetooth-anslutning Ändra indikeringslampor (indikeringar) Lysdioderna 1 5 kan tilldelas olika indikeringar. Apparatkonfiguration M0053 Lägesgivare M0159 Varningslampa 1 (vänster) M0093 Varningslampa 2 M0094 Varningslampa 3 M0095 Varningslampa 4 M0096 Varningslampa 5 (höger) M0097 Meddelande i mellanläge M0167 Standardvärden (Europa): Varningslampa 1 (vänster) = Ändläge STÄNGD, blinkande Varningslampa 2 = Moment fel STÄNGD Varningslampa 3 = Termofel Varningslampa 4 = Moment fel ÖPPEN Varningslampa 5 (höger) = Ändläge ÖPPEN, blinkande Meddelande i mellanläge = Ändläge ÖPPEN/STÄNGD = från 37

38 Indikeringar SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Fler inställningsvärden: Se handboken (drift och inställning). 38

39 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Statusmeddelanden 8. Statusmeddelanden 8.1 Signalreläer Egenskaper Signalreläer kan användas för att skicka statusmeddelanden (t.ex. ändläge uppnått, väljarens läge eller störningar) som binära signaler till styrsystemet. AC har, beroende på utrustning, upp till 12 signalreläer (digitala utgångar) Konfigurering av utgångar Signalreläerna (utgångarna DOUT 1 12) kan konfigureras med olika signaler. Användarnivå som krävs: Specialist (4) eller högre. Apparatkonfiguration M0053 I/O Interface M0139 Digitala utgångar M0110 Signal DOUT 1 M0109 Standardvärden: Konfigurering av utgångar Signal DOUT 1 = Fel Signal DOUT 2 = Ändläge STÄNGD Signal DOUT 3 = Ändläge ÖPPEN Signal DOUT 4 = Väljare FJÄRR Signal DOUT 5 = Moment fel STÄNGD Signal DOUT 6 = Moment fel ÖPPEN Signal DOUT 7 = Ändläge STÄNGD Signal DOUT 8 = Ändläge ÖPPEN Signal DOUT 9 = Väljare FJÄRR Signal DOUT 10 = Moment fel STÄNGD Signal DOUT 11 = Moment fel ÖPPEN Signal DOUT 12 = Fel Utgångssignalerna DOUT 1 12 kan kopplas High Aktiv eller Low Aktiv. High Aktiv = signalkontakt stängd = signal aktiv Low Aktiv = signalkontakt öppen = signal ej aktiv Användarnivå som krävs: Specialist (4) eller högre. Apparatkonfiguration M0053 I/O Interface M0139 Digitala utgångar M0110 Kodning DOUT 1 M Analoga indikeringar/lägesåterföring Standardvärde för DOUT 1 12: High aktiv Ventilens läge Signal: E2 = 0/4 20 ma (potentialfri - galvaniskt isolerad ) Beteckning på kretsschemat: ANOUT1 (position) Momentåterföring Signal: E6 = 0/4 20 ma (potentialfri - galvaniskt isolerad ) Beteckning på kretsschemat: ANOUT2 (torque) För ytterligare information om detta tema, se handboken (drift och inställning). 39

40 Idrifttagning (grundinställningar) SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) 9. Idrifttagning (grundinställningar) 1. Ställ väljaren i läge 0 (OFF). 9.1 Inställning av brytfunktion Information: Väljaren är ingen strömbrytare. I läget 0 (OFF) förhindras manövrering av ställdonet. Spänningsförsörjningen till manövermodulen är inkopplad. 2. Slå på spänningsförsörjningen. Information: Beakta förvärmningstiden vid temperaturer under 20 C. 3. Utför grundinställningar. Skador på ventilen p.g.a. felaktig inställning! Brytfunktionen måste vara anpassad till ventilen. Inställningen får endast ändras efter samråd med ventiltillverkaren. Väg Vridmoment Inställningar M0041 Brytfunktion M0012 Ändläge STÄNGD M0086 Ändläge ÖPPEN M0087 Standardvärde: Väg Inställningsvärde: Brytning i ändlägena med vägbrytning. Brytning i ändlägena med momentbrytning. Öppna huvudmenyn 1. Ställ väljaren i läge 0 (FRÅN). 2. Håll in tryckknappen C Setup i ca 3 sekunder. Huvudmenyn öppnas och visar: Display... Välj parameter 3. Välj parameter: Tryck dig fram till parametern via menyn eller hoppa till den direkt: Tryck på och mata in ID-nr M0086 eller M0087. Displayen visar: Ändläge STÄNGD STÄNGD eller ÖPPEN 4. Ställ in med knapparna Upp Ner : Ändläge STÄNGD Ändläge ÖPPEN Den svarta triangeln markerar den nuvarande inställningen. 5. Ok. Displayen visar den nuvarande inställningen: Väg eller Vridmoment På raden längst ner står det antingen: - Ändra Fortsätt med steg 6 - Säkra Fortsätt med steg Ändra trycks in. Displayen visar: Specialist (4) 40

41 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Idrifttagning (grundinställningar) Logga in användare 7. Välj en användare med knapparna Upp Ner : Information: Användarnivå som krävs: Specialist (4) eller högre Här betyder: - En svart triangel: = nuvarande inställning - En vit triangel: = ny inställning (ej sparad) 8. Ok. Displayen visar: Lösenord 0*** 9. Ange lösenordet ( Ange lösenord). Displayen visar med en svart triangel vilken brytfunktion som är inställd ( Väg eller Vridmoment). Ändra inställning 10. Ändra inställning med knapparna Upp Ner. Här betyder: 9.2 Inställning av momentbrytning - En svart triangel: = nuvarande inställning - En vit triangel: = ny inställning (ej sparad) 11. Spara valet genom att trycka på Säkra. Brytfunktionen är inställd. 12. Tillbaka till steg 4 (STÄNGD eller ÖPPEN): Tryck på Esc. Momentbrytningen fungerar som överlastskydd för hela ventilslaget, även då ventilen stoppas vägberoende i ändlägena. Information Momentbrytningen kan utlösas även i manuell drift. Skador på ventilen p.g.a. felaktig inställning! Vridmomentet måste vara anpassat till ventilen. Inställningen får endast ändras efter samråd med ventiltillverkaren. Inställningar M0041 Momentbrytning M0013 Brytmoment STÄNGD M0088 Brytmoment ÖPPEN M0089 Standardvärde: Enligt beställning Inställningsområde: Enligt vridmomentområdet på ställdonets typskylt Öppna huvudmenyn 1. Ställ väljaren i läge 0 (FRÅN). 2. Håll in tryckknappen C Setup i ca 3 sekunder. Huvudmenyn öppnas och visar: Display... Välj parameter 3. Välj parameter: Tryck dig fram till parametern via menyn eller hoppa till den direkt: Tryck på och mata in ID-nr M0088. Displayen visar: Brytmoment STÄNGD STÄNGD eller ÖPPEN 4. Ställ in med knapparna Upp Ner : Brytmoment STÄNGD Brytmoment ÖPPEN Den svarta triangeln markerar den nuvarande inställningen. 41

42 Idrifttagning (grundinställningar) SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) 5. Ok. Displayen visar det inställda värdet. På raden längst ner står det: Ändra Esc 6. Ändra. Displayen visar: - Specialist (4) Fortsätt med steg 7 - På raden längst ner: Upp Ner Esc Fortsätt med steg 11 Logga in användare 7. Välj en användare med knapparna Upp Ner : Information: Användarnivå som krävs: Specialist (4) eller högre Här betyder: - En svart triangel: = nuvarande inställning - En vit triangel: = ny inställning (ej sparad) 8. Ok. Displayen visar: Lösenord 0*** 9. Ange lösenordet ( Ange lösenord). Displayen visar det inställda värdet. På raden längst ner står det: Ändra Esc 10. Ändra. Ändra värde 11. Mata in ett nytt värde för brytmomentet med knapparna Upp Ner. Information: Vridmomentets inställningsområde visas inom parentes Information 12. Spara det nya värdet genom att trycka på Säkra. Brytmomentet är inställt. 13. Tillbaka till steg 4 (STÄNGD eller ÖPPEN): Esc. Följande felmeddelanden visas om ett vridmoment som ställts in här uppnås före ändläget: Statusindikering S0007 Fel = Moment fel ÖPPEN eller Moment fel STÄNGD Felet måste kvitteras innan ställdonet kan köras vidare. Kvittering kan ske på följande sätt: 1. Med ett körkommando i motsatt riktning. - Vid Moment fel ÖPPEN: körkommando i riktning ÖPPEN - Vid Moment fel STÄNGD: körkommando i riktning STÄNGD 2. Eller om det aktiva vridmomentet är lägre än det inställda brytmomentet: - Med tryckknappen RESET när väljaren står i läge lokal manöverplats (LOKAL). 9.3 Inställning av vägbrytning Skador på ventilen/växeln vid felaktig inställning! Vid inställning i motordrift: Stoppa körningen i god tid före ändanslaget (tryck på tryckknappen STOP). Ta hänsyn till eftersläpningen vid vägberoende brytning. Inställningar M0041 Vägbrytning M0010 Ställa in ändläge STÄNGD? M0084 Ställa in ändläge ÖPPEN? M

43 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Idrifttagning (grundinställningar) Öppna huvudmenyn 1. Ställ väljaren i läge 0 (FRÅN). 2. Håll in tryckknappen C i ca 3 sekunder. Huvudmenyn öppnas och visar: Display... Välj parameter 3. Välj parameter: Tryck dig fram till parametern via menyn eller hoppa till den direkt: Tryck på och mata in ID-nr M0084. Displayen visar: Ställa in ändläge STÄNGD? STÄNGD eller ÖPPEN 4. Ställ in med knapparna Upp Ner : Ställa in ändläge STÄNGD? M0084 Ställa in ändläge ÖPPEN? M0085 Den svarta triangeln markerar den nuvarande inställningen. 5. Ok trycks in. Displayen visar antingen: - Ställa in ändläge STÄNGD CMD0009 Fortsätt med steg 9 - Ställa in ändläge ÖPPEN? CMD0010 Fortsätt med steg 14 - Specialist (4) Fortsätt med steg 6 Logga in användare 6. Välj en användare med knapparna Upp Ner : Information: Användarnivå som krävs: Specialist (4) eller högre Ställ in ändläge STÄNGDCMD0009 Här betyder: - En svart triangel: = nuvarande inställning - En vit triangel: = ny inställning (ej sparad) 7. Ok trycks in för att bekräfta den valda användaren. Displayen visar: Lösenord 0*** 8. Ange lösenordet ( Ange lösenord). Displayen visar antingen: - Ställa in ändläge STÄNGD CMD0009 Fortsätt med steg 9 - Ställa in ändläge ÖPPEN? CMD0010 Fortsätt med steg Ställ in ändlägesposition STÄNGD på nytt: 9.1 Vid stor slaglängd: Ställ väljaren i läge lokal manöverplats (LOKAL) och manövrera ställdonet i motordrift med tryckknappen (STÄNGD) mot ändläget. Information: För att förhindra skador: Stoppa körningen i god tid före ändanslaget (tryck på tryckknappen STOP). 9.2 Koppla in manuell drift. 9.3 Vrid ratten tills ventilen är stängd. 9.4 Vrid tillbaka ratten ca ½ varv från ändläget (eftersläpning). 9.5 Ställ väljaren i läge 0 (FRÅN). Displayen visar: Ställa in ändläge STÄNGD Ja Nej 43

44 Idrifttagning (grundinställningar) SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) 10. Ja trycks in för att spara den nya ändlägespositionen. Displayen visar: Ändläge STÄNGD inställt! Vänster lysdiod lyser (standardutförande) och indikerar att ändlägespositionen STÄNGD har ställts in. Ställ in ändläge ÖP- PENCMD Gör ditt val: Ändra Tillbaka till steg 9: Ställ in ändläge STÄNGD "på nytt" Esc Tillbaka till steg 4 och ställ in ändläge ÖPPEN eller lämna menyn 12. Ställ in ändlägesposition ÖPPEN: 12.1 Vid stor slaglängd: Ställ väljaren i läge lokal manöverplats (LOKAL) och manövrera ställdonet i motordrift med tryckknappen (ÖPPEN) mot ändläget. Information: För att förhindra skador: Stoppa körningen i god tid före ändanslaget (tryck på tryckknappen STOP) Koppla in manuell drift Vrid ratten tills ventilen är öppen Vrid tillbaka ratten ca ½ varv från ändläget (eftersläpning) Ställ väljaren i läge 0 (FRÅN). Displayen visar: Ställa in ändläge ÖPPEN? Ja Nej 13. Ja trycks in för att spara den nya ändlägespositionen. Displayen visar: Ändläge ÖPPEN inställt! Höger lysdiod lyser (standardutförande) och indikerar att ändlägespositionen ÖPPEN har ställts in. Information 9.4 Provkörning 14. Gör ditt val: Ändra Tillbaka till steg 9: Ställ in ändläge ÖPPEN "på nytt" Esc Tillbaka till steg 4 och ställ in ändläge STÄNGD eller lämna menyn Om ett ändläge inte kan ställas in: Kontrollera styrenhetstypen i ställdonet. Provkör inte förrän alla beskrivna inställningar har genomförts Kontroll av rotationsriktning 1. Manövrera ställdonet i manuell drift till mellanläge eller till ett tillräckligt avstånd från ändläget. 2. Ställ väljaren i läge lokal manöverplats (LOKAL). 44

45 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Idrifttagning (grundinställningar) 3. Kör mot riktning STÄNGD och observera rotationsriktningen: Med indikeringsskiva: Steg 4 Utan indikeringsskiva: Steg 5 (hålaxel) Stoppa innan ändläget har uppnåtts. 4. Med indikeringsskiva: Observera rotationsriktningen. Rotationsriktningen stämmer om ställdonet kör i riktning stänga och indikeringsskivan roterar moturs. 5. Utan indikeringsskiva: Skruva ur blindpluggen [1] och tätningen [2] resp. skyddslocket till spindelskyddsröret [4] och observera rotationsriktningen hos hålaxeln [3] resp. spindeln [5] Rotationsriktningen stämmer om ställdonet kör i riktning stänga och hålaxeln resp. spindeln roterar medurs. Bild 65: Hålaxel/spindel Kontroll av vägbrytning [1] Blindplugg [2] Tätning [3] Hålaxel [4] Skyddslock för spindelskyddsrör [5] Spindel [6] Spindelskyddsrör 1. Ställ väljaren i läge lokal manöverplats (LOKAL). 45

46 Idrifttagning (grundinställningar) SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) 2. Manövrera ställdonet till ÖPPNA STOPP STÄNG med motsvarande tryckknappar. Vägbrytningen är korrekt inställd om (standardsignalering): - den gula lysdioden/led1 lyser i ändläge stängd - den gröna lysdioden/led5 lyser i ändläge öppen - lysdioderna slocknar när ställdonet körs i motsatt riktning 9.5 Öppna styrenhetsutrymmet Vägbrytningen är felaktigt inställd om: - ställdonet stannar innan ändläget har uppnåtts - en av de röda lysdioderna/led:erna lyser (vridmomentfel) - statusindikeringen S0007 signalerar ett fel på displayen. 3. Om ändlägena är felaktigt inställda: Ställ in vägbrytningen på nytt. För följande inställningar (alternativ) måste styrenhetsutrymmet öppnas. Lossa skruvarna [2] och ta av locket [1] från styrenhetsutrymmet. 9.6 Inställning av mekanisk lägesvisare Tillval 1. Kör ventilen till ändläge STÄNGD. 2. Vrid den undre indikeringsskivan tills symbolen (STÄNGD) står mitt för indexet på locket. 3. Kör ventilen till ändläge ÖPPEN. 4. Håll fast den undre indikeringsskivan och vrid den övre skivan med symbolen (ÖPPEN) tills denna står mitt för indexet på locket. 5. Kör ventilen igen till ändläge STÄNGD. 46

47 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Idrifttagning (grundinställningar) 6. Kontrollera inställningen: Om symbolen (STÄNGD) inte står mitt för indexet på locket: 6.1 Upprepa inställningen. 6.2 Kontrollera/ställ in utväxlingsverkets växelsteg. 9.7 Kontrollera/ställa in utväxlingsverkets växelsteg Denna kontroll/inställning krävs bara om varv/slag på ställdonet har ändrats i efterhand. Ev. måste då styrenheten bytas ut: Styrenhet MS5.2: 1 till 500 varv per slag Styrenhet MS50.2: 10 till varv per slag 1. Dra loss indikeringsskivan. Använd ev. en fast nyckel som hävstång. 2. Kontrollera med ledning av tabellen om varv/slag på ställdonet överensstämmer med inställningen på utväxlingsverket (steg 1 9). Om inställningen inte stämmer: Fortsätt med punkt 3. Om inställningen stämmer: Fortsätt med punkt 6. Styrenhet MS5.2 (1 till 500 varv per slag) Varv/slag över till 1,0 1,9 1,9 3,9 3,9 7,8 7,8 15,6 15,6 31,5 31,5 62,50 62, Växelsteg Styrenhet MS50.2 (10 till varv per slag) Varv/slag över till 10,0 19,5 19,5 39,0 39,0 78, Växelsteg 3. Lossa skruven [1]. 4. Ställ in kronhjulet [2] på önskat steg enligt tabellen

48 Idrifttagning (grundinställningar) SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) 5. Skruva fast skruven [1]. 6. Återmontera indikeringsskivan på axeln. 7. Ställ in den mekaniska lägesvisaren. Bild 71: Styrenhet med utväxlingsverk [1] Skruv [2] Kronhjul 9.8 Återmontera styrenhetsutrymmet Korrosionsrisk vid lackskador! Reparera lackskador efter arbeten på apparaten. 1. Rengör tätningsytor på lock och hus. 2. Kontrollera att O-ringen [3] är i gott skick; byt ut den mot en ny om den är skadad. 3. Fetta in O-ringen lätt med syrafritt fett (t.ex. vaselin) och lägg in ringen korrekt. 4. Sätt på locket [1] på styrenhetsutrymmet. 5. Skruva åt skruvarna [2] korsvis och jämnt. 48

49 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Felsökning 10. Felsökning 10.1 Fel vid idrifttagning Tabell 8: Felbeskrivning Fel vid idrifttagning Möjliga orsaker Mekanisk lägesvisare låter sig inte ställas in. Utväxlingsverket passar inte till ställdonets varv/slag. Fel i ändläge Ställdonet kör emot ändanslaget trots att vägbrytaren fungerar korrekt Felmeddelanden och varningar Tabell 9: Hänsyn togs ej till eftersläpningen när vägbrytningen ställdes in. Eftersläpningen uppstår p.g.a. ställdonets och ventilens masströghet samt fördröjningstid i manöverkretsen. Åtgärd Ställ in utväxlingsverkets växelsteg. Ev. måste styrenheten bytas ut. Fastställ eftersläpningen: Eftersläpning = sträckan som tillryggaläggs från frånkoppling till stillestånd. Ställ in vägbrytningen på nytt och ta hänsyn till eftersläpningen (vrid tillbaka ratten motsvarande eftersläpningens sträcka). Fel avbryter eller förhindrar elektrisk körning av ställdonet. Vid ett fel lyser displayindikeringen röd. Varningar har ingen inverkan på den elektriska driften av ställdonet. De ger endast information till användaren. Summalarm innehåller flera meddelanden. Tryck på tryckknappen att visa dessa. Fel och varningar via statusindikeringar på displayen Indikering på displayen Varningar S0005 Inte redo FJÄRR S0006 Fel S0007 Utanf. specifikation S0008 Funktionskontroll S0009 Servicebehov S0010 Avbrott S0011 Beskrivning/orsak Summalarm 02: Visar antal aktiva varningar. Summalarm 04: Visar antal aktiva meddelanden. Ställdonet kan ej köras från FJÄRR. Ställdonet kan endast manövreras från lokal manöverplats. Summalarm 03: Visar antal aktiva fel. Ställdonet kan ej manövreras. Vid indikeringsvärde > 0: Detaljer för Tryck på tryckknappen Detaljer. För detaljerad information, se tabellen <Varningar>. Tryck på tryckknappen Detaljer. För detaljerad information, se tabellen <Inte redo FJÄRR och funktionskontroll>. Tryck på tryckknappen Detaljer för att visa en lista med detaljerade meddelanden. För detaljerad information, se tabellen <Fel>. Summalarm 07: Tryck på tryckknappen Detaljer. Meddelande enligt NAMUR-rekommendation 107 För detaljerad information, se tabellen <Varningar>. Ställdonsdriften sker utanför de normala driftsförhållandena. Summalarm 08: Tryck på tryckknappen Detaljer. Meddelande enligt NAMUR-rekommendation 107 För detaljerad information, se tabellen <Inte redo FJÄRR och funktionskontroll>. Arbete utförs på ställdonet, utgångssignalerna är för tillfället ogiltiga. Summalarm 09: Meddelande enligt NAMUR-rekommendation 107 Rekommendation att utföra underhåll. Tryck på tryckknappen Detaljer för att visa en lista med detaljerade meddelanden. Summalarm 10: Tryck på tryckknappen Detaljer för att visa Meddelande enligt NAMUR-rekommendation 107 en lista med detaljerade meddelanden. För detaljerad information, se tabellen <Fel>. Funktionsstörning i ställdonet, utgångssignalerna är ogiltiga 49

50 Felsökning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Tabell 10: Varningar Indikering på displayen Konfigurationsvrn Intern varning Säkerhetsförh. aktivt Momentvarning ÖPPEN Momentvarning STÄNGD Vrn IP gångtid Vrn IP starter Ställtidsvarning Vrn ingen reaktion 24 V DC extern RTC inte inställd Vrn temp. styrning Vrn temp. motor Vrn temp. växellåda Vrn FOC kommfel Vrn FOC saknas Vrn FOC budget Vrn ingång AIN 1 Vrn ingång AIN 2 Vrn börposition Beskrivning/orsak Summalarm 06: Möjlig orsak: Den inställda konfigurationen är inte korrekt. Apparaten kan manövreras men med funktionsbegränsningar. Summalarm 15: Apparatvarningar Apparaten kan manövreras men med funktionsbegränsningar. Säkerhetsbeteendet har aktiverats eftersom de nödvändiga bör- eller ärvärdena är felaktiga. Gränsvärdet för vridmomentvarning ÖPPEN har överskridits. Åtgärd Tryck på tryckknappen Detaljer för att visa enskilda meddelanden. För en beskrivning av enskilda meddelanden, se handboken (drift och inställning). Tryck på tryckknappen Detaljer för att visa enskilda meddelanden. För en beskrivning av enskilda meddelanden, se handboken (drift och inställning). Kontrollera signalerna: Börvärde E1 Ärvärde E2 Processärvärde E4 Kontrollera parametern Varningsmoment ÖP- PEN M0768; ställ in vid behov. Gränsvärdet för vridmomentvarning STÄNGD Kontrollera parametern Varningsmoment har överskridits. STÄNGD M0769; ställ in vid behov. Varning: Inkopplingsperiod (ED), max. driftintermitens/h har överskridits. Varning: Inkopplingsperiod (ED), max. antal motorstarter (inkopplingar) har överskridits. Den inställda tiden (parameter Tillåt. ställtid, manuell M0570) har överskridits. Den inställda gångtiden överskrids när ställdonet utför hela ventilslaget från ändläge ÖPPEN till ändläge STÄNGD. Ställdonet reagerar inte på körkommandon inom den inställda reaktionstiden. Manövermodulens externa 24 V DC-spänningsförsörjning ligger utanför matningsspänningsgränserna. Realtidsklockan (RTC) är inte inställd. För hög temperatur i manövermodulens hus. För hög temperatur i motorlindningen. För hög temperatur i ställdonets växelutrymme. Felaktig optisk mottagningssignal (ingen eller för låg Rx-signalnivå) eller RS-485-formatfel. Varning: Optokabel ej ansluten. Varning: Systemreserv för optokabel har uppnåtts (kritisk men fortfarande tillåten Rxsignalnivå). Varning: Signalbortfall på analog ingång 1 Varning: Signalbortfall på analog ingång 2 Varning: Signalbortfall för ställdonets börposition Möjliga orsaker: Ingångssignalen för börvärdet = 0 (signalbortfall) Kontrollera ställdonets regleringsbeteende. Kontrollera parametern Tillåten funktionstid/h M0356; ställ in vid behov. Kontrollera ställdonets regleringsbeteende. Kontrollera parametern Tillåtna starter/h M0357; ställ in vid behov. Varningsmeddelandena raderas automatiskt när ett nytt körkommando ges. Kontrollera ventilen. Kontrollera parametern Tillåt. ställtid, manuell M0570. Kontrollera ställdonets rörelse! Kontrollera parametern Reaktionstid M0634. Kontrollera 24 V DC-spänningsförsörjningen. Ställ in tiden. Byt ut knappcellen. Mät/minska omgivningstemperaturen. Kontrollera/ändra ställdonets dimensionering. Kontrollera/ändra ställdonets dimensionering. Kontrollera/reparera optokabelns ledningar. Kontrollera/reparera optokabelns ledningar. Kontrollera ledningsdragningen. Kontrollera ledningsdragningen. Kontrollera börvärdessignalen. 50

51 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Felsökning Tabell 11: Indikering på displayen Fel körkommande I/O Interface Interlock Ratt aktiverad Väljare Fjärr Lokalt STOPP NÖDstopp aktivt Service aktiv NÖD läge aktivt FailState fältbuss Inte redo FJÄRR och funktionskontroll Beskrivning/orsak Summalarm 13: Möjliga orsaker: Flera körkommandon (t.ex. ÖPPEN och STÄNGD samtidigt, eller ÖPPEN och Kör BÖR) En börvärdessignal ligger på och positionern är inte aktiv På fältbussen: Börvärdet är större än 100,0 % Åtgärd Kontrollera körkommandona (skicka endast ett körkommando). Ställ in parametern Lägesställare på Funktion aktiv. Kontrollera börvärdet. Tryck på tryckknappen Detaljer för att visa enskilda meddelanden. För en beskrivning av enskilda meddelanden, se handboken (drift och inställning). Ställdonet styrs via I/O-gränssnittet (parallellt) Kontrollera I/O-gränssnittets ingång. Interlock är aktiv. Manuell drift är aktiverad. Väljaren står ej i läge FJÄRR. Ett lokalt STOPP är aktivt. Tryckknappen STOP är intryckt på den lokala manöverplatsen. NÖDSTOPP-knappen har tryckts in. Strömförsörjningen till motorstyrningen (kontaktorer eller tyristorer) är avbruten. Servicegränssnittet (Bluetooth) och serviceprogramvaran AUMA ToolSuite används. Drifttypen NÖD är aktiv (NÖD-signal har sänts). Det ligger 0 V på NÖD-ingången. Fältbussförbindelsen finns men det sker ingen överföring av referensdata genom master. Kontrollera interlocksignalen. Starta motordriften. Ställ väljaren i läge FJÄRR. Frigör STOP-tryckknappen. Frigör NÖDSTOPP-knappen. Återställ NÖDSTOPP-statusen med ett resetkommando. Avsluta serviceprogramvaran. Fastställ orsaken till NÖD-signalen. Kontrollera felkällan. Koppla +24 V DC till NÖD-ingången. Kontrollera masterns konfiguration. Tabell 12: Fel Indikering på displayen Konfigurationsfel Internt fel Moment fel ÖPPEN Moment fel STÄNGD Termofel Beskrivning/orsak Summalarm 11: Konfigurationsfel finns Summalarm 14: Internt fel finns Momentfel i riktning ÖPPEN Momentfel i riktning STÄNGD Motorskyddet har utlöst. Åtgärd Tryck på tryckknappen Detaljer för att visa enskilda meddelanden. För en beskrivning av enskilda meddelanden, se handboken (drift och inställning). AUMA: service Tryck på tryckknappen Detaljer för att visa enskilda meddelanden. För en beskrivning av enskilda meddelanden, se handboken (drift och inställning). Genomför en av följande åtgärder: Ge ett körkommando i riktning STÄNGD. Ställ väljaren i läge lokal manöverplats (LOKAL) och återställ felmeddelandet med tryckknappen RESET. Genomför en av följande åtgärder: Ge ett körkommando i riktning ÖPPEN. Ställ väljaren i läge lokal manöverplats (LOKAL) och återställ felmeddelandet med tryckknappen RESET. Låt svalna, vänta Om felmeddelandet visas igen efter nedkylning: - Ställ väljaren i läge lokal manöverplats (LOKAL) och återställ felmeddelandet med tryckknappen RESET. Kontrollera säkringarna 51

52 Felsökning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Indikering på displayen Fel i. reaktion Fel fasföljd Fasfel Nätkvalitet Beskrivning/orsak Ställdonet reagerar inte på körkommandon inom den inställda reaktionstiden. Faserna L1, L2 och L3 är anslutna i fel ordningsföljd. Endast vid anslutning till trefasnät. Vid anslutning till trefasnät samt med intern 24 V DC-försörjning av elektroniken: Fasavbrott på L2. Vid anslutning till trefasnät eller växelströmsnät samt med extern 24 V DC-försörjning av elektroniken: Fasavbrott på en av faserna L1, L2 eller L3. P.g.a. strömnätets dåliga kvalitet kan manövermodulen inte fastställa fasföljden (ordningsföljden på faserna L1, L2 och L3) inom den inställda övervakningstiden. Åtgärd Kontrollera ställdonets rörelse!. Korrigera ordningsföljden på faserna L1, L2 och L3 genom att byta plats på två faser. Kontrollera/koppla in fasen. Kontrollera nätspänningen. Kontrollera parametern Svarstid M0172; förläng eventuellt tidsperioden Säkringar Farlig spänning! Risk för elektrisk stöt. Kontrollera att spänningen är frånslagen före öppning Säkringar i manövermodulen Använda säkringar F1/F2 F3 Primärsäkringar nätdel Finsäkring Storlek Reverserande kontaktorer Spänningsförsörjning 500 V Reverserande kontaktorer Spänningsförsörjning > 500 V Tyristorer för motoreffekt upp till 1,5 kw Tyristorer för motoreffekt upp till 3,0 kw Tyristorer för motoreffekt upp till 5,5 kw Intern 24 V DC-försörjning F1/F2 6,3 x 32 mm 1 A T; 500 V 2 A FF; 690 V 1 A T; 500 V AUMA art.nr K K K F4 F5 Finsäkring enligt IEC /III Storlek Utgångsspänning (nätdel) = 24 V Utgångsspänning (nätdel) = 115 V Intern 24 V DC-försörjning (115 V AC) för: F3 5 x 20 mm 2,0 A T; 250 V 2,0 A T; 250 V AUMA art.nr K K Värmeelement i styrenhetsutrymme, styrning av reverserande kontaktorer Termistorrelä Vid 115 V AC även styringångar ÖPPNA - STOPP - STÄNG Finsäkring enligt IEC /III Storlek Utgångsspänning (nätdel) = 24 V Utgångsspänning (nätdel) = 115 V F4 5 x 20 mm 1,25 A T; 250 V AUMA art.nr K Självåterställande säkring som kortslutningsskydd för extern 24 V DC-försörjning för kund (se kretsschema) 52

53 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Felsökning Byte av säkringar F1/F2 Farlig spänning! Risk för elektrisk stöt. Kontrollera att spänningen är frånslagen före öppning. 1. Lossa skruvarna [1] och ta av stickproppen [2]. 2. Dra ut säkringshållaren [3] ur handelen, öppna säkringslocket och byt ut de gamla säkringarna mot nya. Kontroll/byte av säkringar F3/F4 Information På utföranden med elanslutning av typen KP/KPH sitter även säkringarna (F1/F2) på nätdelskortet. 1. Lossa skruvarna [1] och öppna locket [2] på baksidan av manövermodulen. På nätdelen finns det mätpunkter (lödstift) som kan användas för att mäta resistansen (ledningskontroll): Kontroll av F1 F2 F3 F4 Mätpunkter MTP1 MTP2 MTP3 MTP4 MTP5 MTP6 MTP7 MTP8 2. För att byta defekta säkringar: Lossa nätdelen [3] och dra ut den försiktigt. (Säkringarna sitter på komponentsidan av nätdelskortet). 53

54 Felsökning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Skador på ledningar p.g.a. klämning! Funktionsfel möjliga. Montera nätdelen försiktigt så att inga kablar kläms Motorskydd (temperaturövervakning) För att skydda ställdonet mot överhettning och otillåtet höga yttemperaturer har termistorer eller termobrytare integrerats i motorlindningen. Motorskyddet löser ut omgående när den maximalt tillåtna lindningstemperaturen uppnås. Ställdonet stoppas och följande felmeddelanden visas: LED 3 (termofel) lyser på den lokala manöverplatsen. Statusindikeringen S0007 visar ett fel. Under Detaljer visas felet Termobrytare. Motorn måste svalna innan den kan köras vidare. Därefter utförs, beroende på parameterinställningen, antingen en automatisk Reset av felmeddelandet eller så måste felmeddelandet kvitteras med tryckknappen Reset när väljaren står på LOKAL. För ytterligare information om detta tema, se handboken (drift och inställning). 54

55 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Reparation och underhåll 11. Reparation och underhåll Skador p.g.a. felaktigt utfört underhåll! Reparations- och underhållsarbeten får endast utföras av behörig personal som har auktoriserats av anläggningsbyggaren eller -ägaren att utföra dessa arbeten. Reparations- och underhållsarbeten får endast utföras när apparaten är tagen ur drift. Service AUMA erbjuder omfattande service som t.ex. reparation och underhåll men även kundutbildningar. Kontaktadresser finns under "Adresser" i detta dokument och på Internet ( Förebyggande åtgärder för underhåll och säker drift Följande åtgärder krävs för att säkerställa produktens felfria funktion under driften: Var 6:e månad efter idrifttagning, och sedan varje år Bild 75: Utför en okulär kontroll: Kontrollera att kabelgenomföringar, kabelförskruvningar, blindpluggar o.s.v. sitter fast ordentligt och att de är täta. Följ tillverkarens uppgifter rörande åtdragningsmoment. Kontrollera att fästskruvarna mellan ställdonet och ventilen/växeln är ordentligt åtdragna. Dra vid behov åt dem med åtdragningsmomentet för skruvar som anges i kapitlet <Montage>. Om ställdonet manövreras sällan: Genomför en provkörning. På apparater med koppling A: Sätt fettsprutan på smörjnippeln och spruta in litiumförtvålat EP-universalfett baserat på mineralolja. Ventilspindeln måste smörjas separat. Koppling A [1] Koppling A [2] Smörjnippel Tabell 13: Fettmängder för lager koppling A Koppling A 07.2 A 10.2 A 14.2 A 16.2 Mängd [g] 1) 1, ) Gäller fett med densitet r = 0,9 kg/dm³ Vid kapslingsklass IP 68 Efter en översvämning: Kontrollera ställdonet. Om vatten har trängt in ska de otäta ställena lokaliseras och tätas; låt apparaten torka fackmannamässigt och kontrollera sedan dess funktionsduglighet Underhåll Smörjning Ställdonets växelutrymme har fyllts med fett på fabriken. 55

56 Reparation och underhåll SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Fettbyte utförs vid underhåll - Vid reglerdrift efter 4 6 år. - Vid frekvent manövrering (on/off-drift) efter 6 8 år. - Vid mindre frekvent manövrering (on/off-drift) efter år. Vi rekommenderar att även tätningselementen byts ut vid fettbytet. Under drift behövs ingen ytterligare smörjning av växelutrymmet Avfallshantering och återvinning Våra apparater har en lång livslängd. Men förr eller senare måste även dessa bytas ut. Apparaterna är uppbyggda i moduler och deras material är därför enkelt att återvinna och sortera: Elektronikskrot Olika metaller Plaster Fetter och oljor Generellt gäller: Fetter och oljor är i regel farliga för vattenmiljön och får inte komma ut i miljön. Demonterat material ska sorteras och lämnas till en återvinningscentral. Beakta nationella föreskrifter för avfallshantering. 56

57 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Tekniska data 12. Tekniska data Information I följande tabell anges både standardutförande och tillval. Det exakta utförandet beskrivs i det tekniska databladet som hör till ordern. Det tekniska databladet som hör till ordern kan laddas ner från Internet på (kommissionsnumret måste anges) Ställdonets utrustning och funktioner Driftart 1) Standard: SA: Korttidsdrift S2-15 min SAR: Intermittent drift S4-25 % Tillval: SA: Korttidsdrift S2-30 min SAR: Intermittent drift S4-50 % SAR: Intermittent drift S5-25 % Vridmomentområde Varvtal Motor Motorspänning och frekvens Isolerklass Motorskydd Självhämning Vägbrytning Momentbrytning Lägesåterföring, analog (tillval) Momentåterföring, analog (tillval) Mekanisk lägesvisare (tillval) Värmeelement i styrenhetsutrymmet Motoruppvärmning (tillval) Manuell drift Se ställdonets typskylt Se ställdonets typskylt Standard: Trefas asynkronmotor, modell IM B9 enligt IEC Se motorns typskylt Standard: F, tropiksäker Tillval: H, tropiksäker Standard: Termobrytare (NC) Tillval: Termistor (PTC enligt DIN 44082) Självhämmande: Varvtal upp till 90 r/min (50 Hz), 108 r/min (60 Hz) EJ självhämmande Varvtal fr.o.m. 125 r/min (50 Hz), 150 r/min (60 Hz) Flervarvsdon är självhämmande om det inte går att ändra läget på en stillastående ventil genom att applicera ett vridmoment på utgående drivaxeln. Magnetisk väg- och momentgivare MWG för 1 till 500 varv per slag eller 10 till varv per slag Med MWG (som vägbrytning) Med MWG Med MWG Kontinuerlig visning, inställbar indikeringsskiva med symbolerna ÖPPEN och STÄNGD Standard: Motståndselement med 5 W, 24 V DC (internt matad) Spänningar: V AC, V AC eller 400 V AC (externt matad) Effekt storleksberoende 12,5 25 W Manuell drift för inställning och nödmanövrering; står stilla vid eldrift. Tillval: Låsbar ratt Förbindelse mot manövermodul AUMA rund stickpropp med skruvanslutning Ventilanslutning Sensorsystem Standard: B1 enligt EN ISO 5210 Tillval: A, B2, B3, B4 enligt EN ISO 5210 A, B, D, E enligt DIN 3210 C enligt DIN 3338 Specialkopplingar: AF, B3D, ED, DD, IB1, IB3 A med spindelsmörjning Signalering manuell drift (tillval) Indikering av aktiv/ej aktiv manuell drift via brytare (1 växelkontakt) Motortemperatur (tillval) Temperatur i växelutrymmet (tillval) Temperaturgivare PT 100 Temperaturgivare PT 100 1) Gäller vid märkspänning, omgivningstemperatur 40 C, genomsnittlig belastning och ett vridmoment/reglermoment enligt separata tekniska data. Driftarten får inte överskridas 57

58 Tekniska data SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Tekniska data ang. brytaren för rattaktivering. Mekanisk livslängd 10 7 inkopplingar Silverpläterade kontaktytor: U min. 12 V DC U max. 250 V AC I max. växelström 3 A vid 250 V (induktiv last, cos phi = 0,8) I max. likström 3 A vid 12 V (resistiv last) 12.2 Manövermodulens utrustning och funktioner Spänningsförsörjning Nätfrekvens För nätspänning och nätfrekvens, se typskyltar på manövermodul och motor Tillåtna variationer i nätspänningen: ±10 % Tillåtna variationer i nätfrekvensen: ±5 % Option: Tillåtna variationer i nätspänningen: ±30 % Extern spänningsförsörjning för 24 V DC +20 % / 15 % elektronik (option) Strömförbrukning: Grundutförande ca 250 ma, med tillval upp till 500 ma Den externa spänningsförsörjningen måste ha en förstärkt isolering mot nätspänning enligt IEC och får endast matas med en strömkrets som har begränsats till 150 VA enligt IEC Strömförbrukning Överspänningskategori Märkeffekt Effektsteg (reversering) 1) 2) Fjärrmanöver Manövermodulens strömförbrukning i förhållande till nätspänningen: Vid tillåtna variationer i nätspänningen på ±10 %: 100 till 120 V AC = max 740 ma 208 till 240 V AC = max 400 ma 380 till 500 V AC = max 250 ma 515 till 690 V AC = max 200 ma Vid tillåtna variationer i nätspänningen på ±30 %: 100 till 120 V AC = max ma 208 till 240 V AC = max 750 ma 380 till 500 V AC = max 400 ma 515 till 690 V AC = max 400 ma Motors strömförbrukning: Se motorns typskylt Kategori III enligt IEC Manövermodulen är anpassad till motorns märkeffekt, se motorns typskylt Standard: Reverserande kontaktorer (mekaniskt och elektriskt förreglade) för AUMA:s effektklass A1 Optioner: Reverserande kontaktorer (mekaniskt och elektriskt förreglade) för AUMA:s effektklass A2 Tyristor-enhet för nätspänningar upp till 500 V AC (rekommenderas för reglerställdon) för AUMA:s effektklasser B1, B2 och B3 Standard: Via digitala ingångar ÖPPNA, STOPP, STÄNG, NÖD (via optokopplare, ÖPPNA, STOPP, STÄNG med gemensam referenspotential), beakta min. impulslängd för reglerställdon Option: Extra förregling för riktning ÖPPNA resp. STÄNG Spännings- och strömvärden för Standard: manöveringångar. 3) 24 V DC, strömförbrukning: ca 10 ma per ingång Optioner: 48 V DC, strömförbrukning: ca 7 ma per ingång 60 V DC, strömförbrukning: ca 9 ma per ingång 110 V DC, strömförbrukning: ca 8 ma per ingång 115 V DC, strömförbrukning: ca 15 ma per ingång 115 V AC, strömförbrukning: ca 15 ma per ingång 58

59 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Tekniska data Statusmeddelanden Lägesåterföring Spänningsutgång Lokal manöverplats Bluetooth Kommunikationsgränssnitt Standard: 6 programmerbara signalreläer: 5 potentialfria, slutande kontakter med gemensam referenspotential, max. 250 V AC, 1 A (resistiv last) - Standardkoppling: Ändläge ÖPPEN, ändläge STÄNGD, väljare FJÄRR, momentfel STÄNGD, momentfel ÖPPEN 1 potentialfri växlande kontakt, max 250 V AC, 5 A (resistiv last) - Standardkoppling: Summalarm (momentfel, fasfel, motorskydd utlöst) Optioner: 6 programmerbara signalreläer: 5 växlande kontakter med gemensam referenspotential, max. 250 V AC, 5 A (resistiv last) 1 potentialfri växlande kontakt, max 250 V AC, 5 A (resistiv last) 12 programmerbara signalreläer: 10 potentialfria, slutande kontakter, vardera 5 med gemensam referenspotential, max. 250 V AC, 1 A (resistiv last) 2 potentialfria växlande kontakter, max 250 V AC, 5 A (resistiv last) 6 programmerbara signalreläer: 6 potentialfria växlande kontakter utan gemensam referenspotential, per relä max. 250 V AC, 5 A (resistiv last) 10 programmerbara signalreläer: 10 potentialfria växlande kontakter utan gemensam referenspotential, per relä max. 250 V AC, 5 A (resistiv last) Alla utgångssignaler måste matas med samma potential. Potentialfri analog utgång E2 = 0/4 20 ma (belastning max. 500 Ω). Standard: Hjälpspänning 24 V DC, max. 100 ma för försörjning av manöveringångar, potentialfri i förhållande till den interna spänningsförsörjningen Option: Hjälpspänning 115 V DC, max. 30 ma för försörjning av manöveringångar. 4), potentialfri i förhållande till den interna spänningsförsörjningen Standard: Väljare LOKAL FRÅN - FJÄRR (låsbar i alla tre lägen) Tryckknappar ÖPPNA - STOPP - STÄNG - RESET 6 lysdioder: - Ändläge och gångindikering STÄNGD (gul), momentfel STÄNGD (röd), motorskydd utlöst (röd), momentfel ÖPPEN (röd), ändläge och gångindikering ÖPPEN (grön), Bluetooth (blå) Grafisk LCD-display, upplyst Optioner: Specialfärger för de 5 lysdioderna: - Ändläge STÄNGD (grön), momentfel STÄNGD (blå), momentfel ÖPPEN (gul), motorskydd utlöst (vit), ändläge ÖPPEN (röd) Bluetooth klass II-chip, version 2.0 med en räckvidd på upp till 10 m i industriell miljö. Stöder Bluetooth-profil SPP (Serial Port Profile). Parametreringsprogram: AUMA ToolSuite, idrifttagnings- och diagnosverktyg för Windows-baserade datorer, handdatorer och smarta telefoner 59

60 Tekniska data SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Funktioner Säkerhetsfunktioner Övervakningsfunktioner Standard: Brytfunktion, inställbar - Väg- eller vridmomentberoende för ändläge ÖPPEN och ändläge STÄNGD Moment-bypass, inställbart upp till 5 sekunder (ingen momentövervakning under denna tid) Taktstart/taktslut/gång- och paustid (1 till sekunder) inställbar oberoende av riktning ÖPPNA/STÄNG 8 valfria mellanlägen mellan 0 och 100 %; reaktion och svarsbeteende kan ställas in Optioner: Positioner - Börvärde via analog ingång E1 = 0/4 20 ma - Programmerbart beteende vid signalbortfall - Automatisk anpassning av dödbandet (adaptivt beteende kan väljas) - Split Range-drift - Ingång MODE för omkoppling mellan on/off-drift (ÖPPNA - STÄNG) och reglerdrift Standard: NÖD-körning, programmerbart beteende - Digital ingång som aktiveras vid signalbortfall, reaktion kan väljas: Stopp, kör till ändläge STÄNGD, kör till ändläge ÖPPEN, kör till mellanläge. - Momentövervakning vid NÖD-körning kan förbikopplas - Termoskydd vid NÖD-körning kan förbikopplas (endast i kombination med termobrytare i ställdonet, ej med termistor) Optioner: Frigivning av lokal manöverplats via digital ingång Klartecken LOKAL. Med denna går det att frige eller spärra manövreringen av ställdonet med tryckknapparna på den lokala manöverplatsen Lokalt stopp - När väljaren står i läge FJÄRR kan ställdonet stoppas med tryckknappen Stop på den lokala manöverplatsen. Ej aktiverat från fabrik. NÖDSTOPP-knappen (spärras i läge) bryter den elektriska driften oberoende av väljarens läge Interlock, frigivning av körkommando ÖPPEN och STÄNGD via de digitala ingångarna Interlock ÖPPEN och Interlock STÄNGD Standard: Momentövervakning: Överlastskydd för ventilen (inställbart), leder till frånkoppling och genererar ett felmeddelande Övervakning av motortemperaturen (temperaturövervakning), leder till frånkoppling och genererar ett felmeddelande Övervakning av värmeelementet i ställdonet, genererar ett varningsmeddelande Övervakning av tillåten inkopplingstid och kopplingsfrekvens (inställbar), genererar ett varningsmeddelande Gångtidsövervakning (inställbar), genererar ett varningsmeddelande Fasfelsövervakning, leder till frånkoppling och genererar ett felmeddelande Automatisk korrektur av rotationsriktning vid felaktig fasföljd (trefasström) 60

61 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Tekniska data Diagnosfunktioner Elanslutning Kretsschema Elektroniskt apparatdokument med beställnings- och produktdata Registrering av driftdata: Vardera en återställbar räknare och livslängdsräknare för: - Motorgångtid, inkopplingar, vridmomentberoende frånkopplingar i ändläge STÄNGD, vägberoende frånkopplingar i ändläge STÄNGD, vridmomentberoende frånkopplingar i ändläge ÖPPEN, vägberoende frånkopplingar i ändläge ÖPPEN, momentfel STÄNGD, momentfel ÖPPEN, motorskyddsfrånkopplingar Tidstämplat händelseprotokoll med inställnings-, drifts- och felhistorik: - Statussignaler enligt NAMUR-rekommendationen NE 107: "Bortfall", "Funktionskontroll", "Utanför specifikationen", "Servicebehov" Vridmomentskurvor - 3 vridmomentskurvor (kurva för vridmoment och ventilslag) för öppnings- och stängningsriktning som kan sparas separat. De sparade vridmomentskurvorna kan visas på displayen. Standard: AUMA rund stickpropp (S) med skruvanslutning och M-gänga Optioner: Pg-gänga, NPT-gänga, G-gänga, specialgänga Guldpläterade manöverplintar (hon- och hanstift) Parkeringsram för förvaring av demonterad stickpropp på en vägg Skyddslock för stickproppsutrymme (vid demonterad stickpropp) Se typskylt 1) 2) 3) 4) De reverserande kontaktorerna har en livslängd på 2 milj. inkopplingar. För klassificering enligt AUMA:s effektklasser, se ställdonets Elektriska data Alla ingångssignaler måste matas med samma potential. Ej möjligt i kombination med termistorrelä Följande tillkommer vid utförande Non-Intrusive med MWG i ställdonet Inställning av väg- och vridmomentbrytning på manövermodulens lokala manöverplats Momentåterföring 12.3 Driftförhållanden Montageposition Användning Potentialfri analog utgång E6 = 0/4 20 ma (belastning max. 500 Ω) (Endast i kombination med signalrelä) Valfri Inomhus och utomhus Kapslingsklass enligt EN Standard: IP 68 med AUMA trefasmotor/enfasmotor Kapslingsklassen IP 68 uppfyller enligt AUMA följande krav: Vattendjup: Maximalt 8 m vattenpelare Korrosionsskydd Uppställningshöjd Luftfuktighet Nedsmutsningsgrad Täcklack Färg Varaktighet vid vattenöversvämning: Maximalt 96 timmar Upp till 10 manövreringar under översvämningen Reglerdrift är inte möjlig vid översvämning För det exakta utförandet, se ställdonets/manövermodulens typskyltar Standard: KS: Lämpad för uppställning i industrianläggningar, vatten- eller kraftverk i måttligt belastad atmosfär samt för uppställning i tillfälligt eller permanent belastad atmosfär med måttlig koncentration av skadliga ämnen (t.ex. i reningsverk, kemisk industri) Tillval: KX: Lämpad för uppställning i extremt belastad atmosfär med hög luftfuktighet och hög koncentration av skadliga ämnen Standard: m över havet Tillval: > m över havet; kontakt med tillverkaren krävs Upp till 100 % relativ luftfuktighet över hela det tillåtna temperaturområdet På manövermodulens insida: Nedsmutsningsgrad 2 På manövermodulens utsida (i stängt tillstånd): Nedsmutsningsgrad 4 Standard: Lack baserad på polyuretan (pulverlack) Standard: AUMA silvergrå (liknande RAL 7037) 61

62 Tekniska data SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Omgivningstemperatur Vibrationstålighet enligt IEC Livslängd Vikt Standard: On/off-drift: 25 C till +70 C Reglerdrift: 25 C till +60 C För det exakta utförandet, se ställdonets/manövermodulens typskyltar 1 g, från 10 till 200 Hz Beständig mot vibrationer och skakningar vid start resp. vid fel på anläggningen. Utmattningshållfasthet kan ej härledas från dessa värden. Gäller inte i kombination med växlar. On/off-drift (driftcykler ÖPPNA - STÄNG - ÖPPNA): SA 07.2/07.6 SA 10.2: SA 14.2/14.6 SA 16.2: Reglerdrift: 1) SAR 07.2/07.6 SAR 10.2: 7,5 miljoner reglersteg SAR 14.2/14.6 SAR 16.2: 5,0 miljoner reglersteg Se separata tekniska data 1) Livslängden beror på belastning och kopplingsfrekvens. Hög kopplingsfrekvens medför endast sällan en bättre reglering. För en så lång och underhålls-/störningsfri drift som möjligt bör kopplingsfrekvensen inte väljas högre än vad processen kräver 12.4 Tillbehör Vägghållare 1) Parametreringsprogram för pc Montering av AUMATIC separat från ställdonet, inkl. stickpropp. Förbindelseledning på förfrågan. Rekommenderas vid höga omgivningstemperaturer, svåråtkomlighet eller om starka vibrationer uppstår under drift. AUMA ToolSuite 1) Den tillåtna ledningslängden mellan ställdonet och AUMATIC uppgår till max. 100 m. En separat dataledning krävs för MWG. Vid separering av ställdon och AUMATIC i efterhand är tillåten ledningslängd max. 10 m Övrigt EU-direktiv Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): (2004/108/EG) Lågspänningsdirektiv: (2006/95/EG) Maskindirektiv: (2006/42/EG) 62

63 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Reservdelslista 13. Reservdelslista 13.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR

64 Reservdelslista SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Information: Vid varje reservdelsbeställning behöver vi veta ställdonstyp samt vårt kommissionsnummer (se typskylt). Endast originalreservdelar från AUMA får användas. Om andra komponenter används upphör garantin och skadeståndsansvar att gälla. Avbildade reservdelar kan avvika från leveransen. Nr Namn Hus Lagerfläns Hålaxel med snäckhjul Snäckskruv Motorkoppling för snäckskruv Handkoppling Planetväxel rattsida Momenthävarm Kuggsegment Kronhjul Koppling II för momentbrytning Kraftuttagshjul vägbrytning Drivhjul för vägbrytning Säkringsbleck Kabel för skyddsledare (stift) Motor (VD-motor inkl. nr 079.0) Typ Nr Namn Ratt med handtag Koppling B1/B3/B4/C Hylsa B1/B3/B4/C Mekanisk lägesvisare Handel stickpropp med motorkablage Potentiometer för lägesgivare Potentiometer utan slirkoppling Värmeelement Blinkgivare med stiftkontakter (utan impulsskiva och isoleringsplatta) Styrenhet utan mäthuvuden för momentbrytning och brytare Styrenhet med magnetisk väg- och momentgivare (MWG) för Non-Intrusive-utförande i kombination med integrerad manövermodul AUMATIC Brytarpaket för riktning ÖPPEN Brytarpaket för riktning STÄNGD Planetväxel motorsida (SA/SAR med VD-motor) Utväxlingsverk Lock för styrenhetsutrymme Handel stickpropp (komplett bestyckad) Handel utan stiftkontakter Honstift för manövermodul Honstift för motor Hanstift för manövermodul Hanstift för motor Stickproppslock Blindplugg Koppling A (utan spindelmutter) Axiellt nållager Koppling D Säkringsring Påfyllningsskruv S1 S2 Väg-/momentbrytare Brytarkassett Lägesgivare RWG Typ Potentiometer för RWG utan slirkoppling Kretskort RWG Kabel för RWG Slirkoppling för potentiometer/rwg Spindelskyddsrör (utan skyddslock) Skyddslock för spindelskyddsrör V-tätning Axeltätningsring koppling A för ISO-fläns Spindelmutter A Motorkoppling motorsida Stift för motorkoppling Hållarfjäder för motorkoppling Packningssats, liten Packningssats, stor Sats Sats 64

65 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Reservdelslista 13.2 Manövermodul AUMATIC AC

66 Reservdelslista SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Information: Vid varje reservdelsbeställning behöver vi veta apparattyp samt vårt kommissionsnummer (se typskylt). Endast originalreservdelar från AUMA får användas. Om andra komponenter används upphör garantin och skadeståndsansvar att gälla. Avbildade reservdelar kan avvika från leveransen. Nr S Beteckning Hus Lokal manöverplats Kretskort för lokal manöverplats Displayram Nätdel I/O-kort Logikkort Reläkort Tillvalskort Lock Hondel stickpropp (komplett bestyckad) Handel utan stiftkontakter Honstift för manövermodul Honstift för motor Hanstift för manövermodul Hanstift för motor Stickproppslock Reverseringsanordning Hänglås Säkringssats Packningssats Typ Sats 66

67 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Certifikat 14. Certifikat 14.1 Försäkran för inbyggnad och EU-försäkran om överensstämmelse 67

68 Index SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Index A Analoga indikeringar/lägesåterföring 39 Användarnivå 27 Användningsområde 5, 5 Avbrott - indikering på displayen 36 Avfallshantering 56 Ändra lösenord 28 Ärvärde - indikering på displayen 33 B Börvärde - indikering på displayen D Digitala utgångar 39 Direktiv 5 Display (indikeringar) 31 Drift 5 Driftförhållanden 61 Dubbelt avtätad (double sealed) 23 E EMC 18 EU-försäkran om överensstämmelse 67 Elanslutning 17 F Fel - indikering på displayen 35 Felsökning 49 Fjärrmanöver 9 Fjärrmanövrering av ställdonet 25 Funktionskontroll - indikering 35 på displayen Fyll i lösenord 28 Förbindelseledning 21 Förpackning 10 Försäkran för inbyggnad I Identifiering 8 Idrifttagning 5 Idrifttagning (indikeringar på 31 displayen) Indikeringar 31 Indikeringar på displayen 31 Indikeringar/lägesåterföring 39 (analog) Indikeringslampor 37 Indikeringsskiva 36, 46 Inte redo FJÄRR - indikering 35 på displayen Intrusive 9 J Jordanslutning 23 K Kabelarea 18 Kabelsats 21 Kapslingsklass 61 Kommissionsnummer 9 Koppling A 12 Koppling B, B1, B2, B3, B4 11 och E Kopplingsschema 17 Korrosionsskydd 10, 61 Kortslutningsskydd 17 Kretsschema 9, 17 Körkommandon - indikering 33 på displayen L Lagring 10 Lokal manöverplats 24 Lokal manöverplats - inställning 26 Lysdioder (indikeringslampor) 37 Lägesvisare 46 Lösenord 27 G Gångindikering 36 H Hoppa till en sida med hjälp av ID-nr 27 68

69 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) Index M Manuell drift 24 Manövrering 24 Manövrering av ställdon på 24 lokal manöverplats Manövrering av ställdonet via 25 FJÄRR Manövrering på lokal manöverplats 24 Matningsnät 17 Mekanisk lägesvisare 36, 46 Mellanlägesindikering med 37 lysdioder Mellanram 23 Menynavigering 26 Momentbrytning 41 Montage 11 Motordrift 24 Motoruppvärmning 20 N Non-Intrusive 9 Nätanslutning 18 Nätformer 17 Nätfrekvens 18 Nätspänning 18 O Omgivningstemperatur 62 P Parkeringsram 22 Personalens kvalifikationer 5 Positioner - indikering på displayen 34 Provkörning 44 R Ratt 11 Reparation 55 Reservdelslista 63 Rotationsriktning 44 S Service 55 Servicebehov - indikering på 36 displayen Signalreläer 39 Skyddslock 23 Skyddsåtgärder 5 Smörjning 55 Spindelmutter 13 Spindelskyddsrör 15 Språk på displayen 29 Spänningsförsörjning 17 Standarder 5 Statusmeddelanden 39 Strömförbrukning 17 Strömtyp 18 Ställdon - manövrering på lokal 24 manöverplats Störning - indikering på displayen 31 Säkerhetsanvisningar 5 Säkerhetsanvisningar/varningar 5 Säkringar som måste installeras 17 på platsen T Tekniska data 57 Testprotokoll 9 Tillbehör (elanslutning) 21 Tillbehör för montage 15 Transport 10 Typ och storlek 8 Typskylt 8, 18 U Underhåll 5, 55, 55 Utanför specifikationen - indikering på displayen 35 Utväxlingsverk 47 V Varningar - indikering på displayen 34 Ventilens läge - indikering på 32 displayen Ventilspindel 15 Vridmoment - indikering på 33 displayen Vägghållare 21 Å Återvinning 56 69

70 AUMA - globalt Europa AUMA Riester GmbH & Co. KG Plant Müllheim DE Müllheim Tel Fax Plant Ostfildern - Nellingen DE Ostfildern Tel Fax Service-Center Köln DE Köln Tel Fax Service-Center Magdeburg DE Niederndodeleben Tel Fax Service-Center Bayern DE Eching Tel Fax AUMA Armaturenantriebe GmbH AT 2512 Tribuswinkel Tel Fax AUMA (Schweiz) AG CH 8965 Berikon Tel Fax AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ Brandýs n.l.-st.boleslav Tel Fax OY AUMATOR AB FI Espoo Tel Fax AUMA France S.A.R.L. FR Taverny Cedex Tel Fax AUMA ACTUATORS Ltd. UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH Tel Fax AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico IT Cerro Maggiore (MI) Tel Fax AUMA BENELUX B.V. NL 2314 XT Leiden Tel Fax AUMA Polska Sp. z o.o. PL Sosnowiec Tel Fax OOO Priwody AUMA RU Moscow a/ya 11 Tel Fax ERICHS ARMATUR AB SE Malmö Tel Fax GRØNBECH & SØNNER A/S DK 2450 København SV Tel Fax IBEROPLAN S.A. ES Madrid Tel Fax D. G. Bellos & Co. O.E. GR Acharnai Athens Tel Fax SIGURD SØRUM A. S. NO 1300 Sandvika Tel Fax INDUSTRA PT Sintra Tel Fax MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti. TR Ankara Tel Fax AUMA Technology Аutomations Ltd. UA Kiyiv Tel Fax Afrika AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA 1560 Springs Tel Fax A.T.E.C. EG- Cairo Tel Fax MANZ INCORPORATED LTD. NG Port Harcourt Tel Fax manzincorporated.com Amerika AUMA ACTUATORS INC. US PA Canonsburg Tel AUMA (2862) Fax AUMA Argentina Representative Office AR 1609 Boulogne Tel/Fax AUMA Automação do Brasil Ltda. BR São Paulo Tel AUMA Chile Representative Office CL Buin Tel Fax TROY-ONTOR Inc. CA L4N 8X1 Barrie Ontario Tel Fax Ferrostaal de Colombia Ltda. CO Bogotá D.C. Tel Fax

71 AUMA - globalt PROCONTIC Procesos y Control Automático EC Quito Tel Fax Corsusa International S.A.C. PE Miraflores - Lima Tel / 0044 / 2321 Fax PASSCO Inc. PR San Juan Tel Fax Suplibarca VE Maracaibo Estado, Zulia Tel Fax Asien AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. CN Tianjin Tel Fax AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN Bangalore Tel Fax AUMA Actuators Middle East W.L.L. AE Salmabad 704 Tel Fax PERFECT CONTROLS Ltd. HK Tsuen Wan, Kowloon Tel Fax DW Controls Co., Ltd. KR Seoul Tel Fax Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH Yannawa Bangkok Tel Fax Top Advance Enterprises Ltd. TW Jhonghe City Taipei Hsien (235) Tel Fax Australien BARRON GJM Pty. Ltd. AU NSW 1570 Artarmon Tel Fax AUMA JAPAN Co., Ltd. JP Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Tel Fax AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG Singapore Tel Fax

72 AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O.Box 1362 D Muellheim Tel Fax Y /057/sv/4.11 Detaljerad information om AUMA:s produkter finns på Internet:

Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive

Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning

Läs mer

Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1

Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1 Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1 Driftinstruktion Montering, hantering, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1 Läs först driftinstruktionen! Beakta

Läs mer

Vridsektordon SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Vridsektordon SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Vridsektordon SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning

Läs mer

Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (utan manövermodul)

Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (utan manövermodul) Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Vridsektordon SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Vridsektordon SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Vridsektordon SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Manövermodul: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Manövermodul: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.1 Non-Intrusive Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Manövermodul: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Profibus DP med optokabel Modbus Modbus med optokabel DeviceNet Foundation

Läs mer

Ställdon. med manövermodul. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive AUMATIC AC 01.1. montage, manövrering, idrifttagning.

Ställdon. med manövermodul. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive AUMATIC AC 01.1. montage, manövrering, idrifttagning. Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive med manövermodul AUMATIC AC 01.1 Styrning: Parallell Profibus DP Profibus DP med LWL MODBUS Modbus med LWL DeviceNet Foundation Fieldbus Driftinstruktion

Läs mer

Ställdon. med manövermodul. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montage, manövrering, idrifttagning. Manövermodul: Parallell

Ställdon. med manövermodul. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montage, manövrering, idrifttagning. Manövermodul: Parallell Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med manövermodul AUMATIC AC 01.1 Manövermodul: Parallell DP Profibus DP med LWL MODBUS Modbus med LWL DeviceNet Foundation Fieldbus Driftinstruktion

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Vridsektordon SGC 04.1 SGC 12.1 SGCR 04.1 SGCR 12.1 med integrerad manövermodul

Vridsektordon SGC 04.1 SGC 12.1 SGCR 04.1 SGCR 12.1 med integrerad manövermodul Vridsektordon SGC 04.1 SGC 12.1 SGCR 04.1 SGCR 12.1 med integrerad manövermodul Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SGC 04.1

Läs mer

Snäckväxlar GSI 63.3 GSI 250.3 för användning i kärnkraftverk (inside/outside containment)

Snäckväxlar GSI 63.3 GSI 250.3 för användning i kärnkraftverk (inside/outside containment) Snäckväxlar GSI 63.3 GSI 250.3 för användning i kärnkraftverk (inside/outside containment) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning GSI 63.3 GSI 250.3 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer som är

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Manöverdon Ajac, elektriskt

Manöverdon Ajac, elektriskt Användningsområde Manöverdon för on-off manövrering och reglering av kul-, vridspjäll- samt kikventiler. Programtext UEC.11 Ställdon för ventil, elektriska, tvåläges utan fjäderåtergång Manöverdon Ajac

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Elektriskt ställdon Typ 5857 Bild 1 Elektriskt ställdon typ 5857 Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Utgåva oktober 2004 Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar Apparaten får endast installeras

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Tillverkardeklaration

Tillverkardeklaration Tillverkardeklaration ENT 7 Kapacitiv Nivåvakt Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överenstämmer med kraven i följande harmoniserade Europeiska standarder. EN50081-1 : Elektromagnetisk kompabilitet

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O5D10x 80000261 / 00 07 / 2013 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...5

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning www.somatherm.se Sida 1 av 6 Monterings- och bruksanvisning Somatherm handdukstorkar - med värmekabel Endast för behörig fackman Säkerhetsinstruktioner VARNING - För att undvika fara för mycket små barn

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde Användningsområde ELOM är ett kraftigt elektriskt manöverdon för on/off och reglering inom ett stort vridmomentsområde. Lämpligt för ventiler med 90 vridning. Manöverdonet används inom en mängd olika branscher

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012 Funktionsmanual nivåsond PS3xxx 14014571.03 01/2012 Innehåll 1 Anmärkning...2 1.1 Symboler som används...2 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Medföljande artiklar...3 4 Funktion och egenskaper...4 5 Montering...4

Läs mer

Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. DI 340-347.

Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. DI 340-347. Innehåll Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. 1. Ventilernas typskyltning 2. Utförande och tekniska data 3. Installation 4.

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

GARAGE BB-30 INSTALLATIONSMANUAL

GARAGE BB-30 INSTALLATIONSMANUAL TILL INSTALLATÖREN GARAGE BB-30 INSTALLATIONSMANUAL Sid nr 2 Rubrik Sid nr Leveransen innehåller 3 Uppställning 3 Planritning 4 Anslutning. 5 Nödöppning. 6 Inställning av radiatorn. 6 Inställning av lockets

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... AMA 8 UEC Styr- och övervakningssystem Ställdon för ventil OEM Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199

Läs mer

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) sv Viktiga anvisningar Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Ändamålsenlig användning 1 2. Säkerhetsanvisningar 1 3. Juridiska uppgifter 1 4. I leveransen ingår 2 5. Funktionsbeskrivning 2 6. Enhetsbeskrivning

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer