Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea Nilsson (M) Ronny Löfquist (S) Justeringens tid Kommunkontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Eva Nordgaard Karl-Anders Thorsson (C) Dorothea Nilsson (M) Ronny Löfquist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Underskrift

2 Kommunfullmäktige (23) 27 IT-budget 2012 Tilläggsinvestering Dnr 2010 KS0266 Ekonomi- och IT-enheten begär kompletterande tilldelning av medel till IT-investeringar Det projekt som behandlas i detta ärende är projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Projektet avser byte av IT-plattform för administrativa nätet i Hylte kommun och pågår mellan 2011 och Komplettering med plattformsbyte inom skolnätet kommer att startas under perioden. Ett avbrott i projektet skulle få svåra konsekvenser för Hylte kommuns fortsatta verksamhet, både arbetsmässiga och ekonomiska. Dessutom är tidigare investeringar i tid och pengar bortkastade, ett drygt års planering och förberedelser, samt ca 1,1 MKR i investerade medel. Medel som äskas är: 1 MKR som tidigare äskats till projektet för 2012, kostnad för MS-produkter. 1,2 MKR i extra anslag för att förse alla användare med en uppdaterad version av MS Office. Förutsatt att ombudgetering från 2011 beviljas till projektet ( SEK) saknas ytterligare 1,4 MKR för att få nödvändig finansiering att fortsätta driva projektet under Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 54/12 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Yrkanden Jerzy Golowkin (M) med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M), Tom Barkström (KD) och Roland Thörner (MP) yrkar på återremiss av ärendet tills kommunstyrelsen med hjälp av IT-ledning tar reda på.effektivare och ekonomiskt mer fördelaktiga lösningar som är tillämpade hos en rad kommuner i riket. Ajournering: Mensur Dushi (S) begär ajournering vilken verkställs kl Efter förnyat upprop fortsätter sammanträdet. Lennart Ohlsson (C), med instämmande av Johan Edenholm (KV) och Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

3 Kommunfullmäktige (23) Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Jerzy Golowkins yrkande om återremiss och finner att fullmäktige beslutat avslå yrkandet om återremiss. Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutat bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Reservation: Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (M) Thom Ericsson (M) och Wiveca Norén (SPI) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

4 Kommunfullmäktige (23) 28 Uppföljning och redovisning: Hylte kommuns årsredovisning 2011 samt fråga om ansvarsfrihet Dnr 2011 KS0056 Resultatet för kommunen 2011 uppgår till 2,5 mkr. Nämnderna avviker mot tilldelad budget med -4,5 mkr, avvikelsen skiljer sig stort mellan de olika nämnderna. I jämförelse med budgeterat resultat för år 2011, på 2,6 mkr, visar årets resultat en marginell avvikelse om - 0,1 mkr. I förhållande till skatteintäkter och generella bidrag hamnar resultatet på 0,5 % vilket inte når upp till den uppsatta nivå som fullmäktige antagit på 2,0 %. Årets nettoinvesteringar uppgår till 46,4 mkr vilket ger en genomförandegrad på 41,9 %. Kommunen har finansierat 57,6 % av investeringarna med egna medel. Detta leder till att nyupplåning har skett under året med motsvarande 53,0 mkr. Den ökade räntenivån och ökade upplåningen genererar en högre räntekostnad för kommunen är föregående år. Skatteintäkter och generella bidrag har mellan åren ökat med 0,2 %, den låga ökningstakten beror delvis på det tillfälliga konjunktursstödet kommunen erhöll motsvarande 10,0 mkr föregående år. De finansiella målen för 2010 är uppfyllda enligt nedan: Årets resultat skall vara positivt Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag skall vara minst 2,0 %, kommunen hamnar på en nivå motsvarande 0,5 % och därmed är målet ej uppfyllt. Nämnderna håller anvisad budget Nämndernas budgetavvikelse skall vara 0, nämnderna har en avvikelse motsvarande 4,5 mkr och därmed är målet ej uppfyllt. Soliditeten skall förbättras Soliditeten skall uppgå till minst 30 %, kommunen hamnar på en nivå motsvarande 30,3 % för 2011 och därmed är målet uppfyllt för året. Full självfinansiering av investeringar Nettoinvesteringar skall helt finansieras med egna medel, undantag för skattefinansierad verksamhet. Självfinansieringen hamnar för 2011 på 57,6 % och även om de taxefinansierade investeringarna plockas bort lyckas inte kommunen finansiera investeringarna under året med egna medel därmed är målet ej uppfyllt. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 35/12 Årsredovisning 2011 med revisorernas Revisionsberättelse för 2011 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att upprättad årsredovisning för 2011 godkännes. Kommunrevisorernas ordförande Göran Edberg redogör för revisionsberättelsen 2011 med förslag om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisningen.

5 Kommunfullmäktige (23) Yrkanden Bo-Gunnar Åkesson (M) med instämmande av Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet för ledamöter i styrelser, nämnder och beredningar för den tid som revisionen avser. Ordförande finner att fullmäktige beslutat bifalla revisionens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till Bo-Gunnar Åkessons förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. - Ansvarsfrihet beviljas för ledamöter i styrelser, nämnder och beredningar för den tid som revisionen avser. - Upprättad årsredovisning för 2011 godkännes.

6 Kommunfullmäktige (23) 29 Uppföljning och redovisning Ombudgetering 201 Dnr 2012 KS0098 I samband med att mål och resursplanen fastställs, tar kommunfullmäktige beslut om planerade investeringar för hela planperioden. I budget och planen anges beräknade investeringar för de kommande tre åren. Investeringsbudgeten är rullande och revideras en gång per år och då prövas även de investeringar som ingår i gällande investeringsplan. I kommunfullmäktiges investeringsbudget binds anslaget till enskilda projekt eller grupper av projekt. De anslag till grupper av projekt som fullmäktige beslutat om specificeras i nämndens investeringsbudgetar. Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag till nästkommande år ska behandlas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Nämndernas raminvesteringar överförs med automatik till nästkommande år utan beslut i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 37/12 - Begärd ombudgetering 219: kök och mat-/samlingssal Unnaryd kr, beviljas ej. - Ombudgeteringar medges med totalt kr enligt bilaga. Ajournering. Ordförande beslutar om ajournering kl Efter förnyat upprop fortsätter fullmäktigesammanträdet.

7 Kommunfullmäktige (23) 30 Revidering av reglementen: samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen KS 40/12 Dnr 2011 KS0061 Kommunfullmäktige beslutade om revideringar av reglementet för Hylte kommun ( 82). Samhällsbyggnadskontoret har nu upptäckt att samhällsbyggnadsnämndens reglemente behövs revideras ytterligare. Från och med har Hyltebostäder hand om förvaltningen av kommunens fastigheter. De har också hand om de investeringar som behöver göras på kommunens fastigheter, t.ex. om- och nybyggnationer. Men i kommunens reglemente har samhällsbyggnadsnämnden fortfarande ansvar för frågor som ny- och ombyggnationer och konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige reviderar nämndens reglemente. - Följande tas bort i samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 1 Nämnden ansvarar, tom 2011, även för förvaltning av fastigheter och tekniska anläggningar, lokalförsörjning och byggnadsverksamhet. samt i stycket Samhällsbyggnadsnämnden skall vidare: -i samråd med berörda förvaltningar och inom ramen för anvisade medel förvalta kommunens fastigheter samt värmeanläggningar. - Följande tas bort från samhällsbyggnadsnämndens reglement för överflyttning till kommunstyrelsens: Övrig verksamhet 2 strecksatserna 11, del av 12 och 15, dvs - - ansvara för samordning av kommunens långsiktiga lokalbehov - - leda och ansvara för nybyggnadsverksamhet och större ombyggnader av kommunens fastigheter - - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och i övrigt vara rådgivande vid utsmyckning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 40/12 Kommunstyrelsens förslag Samhällsbyggnadsnämndens reglemente revideras enligt följande: - Följande tas bort i samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 1 Nämnden ansvarar, tom 2011, även för förvaltning av fastigheter och tekniska anläggningar, lokalförsörjning och byggnadsverksamhet. samt i stycket Samhällsbyggnadsnämnden skall vidare: -i samråd med berörda förvaltningar och inom ramen för anvisade medel förvalta kommunens fastigheter samt värmeanläggningar. - Följande tas bort från samhällsbyggnadsnämndens reglemente för överflyttning till kommunstyrelsens: Övrig verksamhet 2 strecksatserna 11, del av 12 och 15, dvs - ansvara för samordning av kommunens långsiktiga lokalbehov -leda och ansvara för nybyggnadsverksamhet och större ombyggnader av kommunens fastigheter..

8 Kommunfullmäktige (23) - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och i övrigt vara rådgivande vid utsmyckningskriver vi besluts texten. Yrkanden Lennart Ohlsson (C) yrkar på följande revidering av inledningen i kommunstyrelsens förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen revideras enligt följande: Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons yrkande om revidering och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen revideras enligt följande: - Följande tas bort i samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 1 Nämnden ansvarar, tom 2011, även för förvaltning av fastigheter och tekniska anläggningar, lokalförsörjning och byggnadsverksamhet. samt i stycket Samhällsbyggnadsnämnden skall vidare: -i samråd med berörda förvaltningar och inom ramen för anvisade medel förvalta kommunens fastigheter samt värmeanläggningar. - Följande tas bort från samhällsbyggnadsnämndens reglemente för överflyttning till kommunstyrelsens: Övrig verksamhet 2 strecksatserna 11, del av 12 och 15, dvs - ansvara för samordning av kommunens långsiktiga lokalbehov - leda och ansvara för nybyggnadsverksamhet och större ombyggnader av kommunens fastigheter.. - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och i övrigt vara rådgivande vid utsmyckning. Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret

9 Kommunfullmäktige (23) 31 Motionssvar: Delegera beslutsrätten om vindkraftsutbyggnad till kommunchefen Dnr 2011 KS0263 Tom Barkström (KD) har lämnat in en motion angående att delegera beslutsrätten om vindkraftutbyggnad till kommunchefen. I motionen föreslås: - att delegera beslutet att tillstyrka respektive avstyrka ansökningar om vindkraftprojekt till kommunchefen - att instruktionen till kommunchefen ska vara att om ansökan helt följer gällande vindkraftplan tillstyrka ansökan men i annat fall avstyrka (kommunalt veto) - att eftersom planen inte är utstakad i naturen eller i varje detalj preciserad finns det ett utrymme, men mycket litet, för tolkning av planen. Kommunfullmäktige delegerar också detta tolkningsutrymme till kommunchefen. Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Översiktsplanen är en rådgivande plan som i hög grad lämnar utrymme för politiska värderingar. Det gör att det är olämpligt att beslutanderätten kring vindkraftfrågor ligger hos en tjänsteman. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 45/12 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Yrkanden Tom Barkström (KD) yrkar att fullmäktige ska godkänna motionen. Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige avslår motionen.

10 Kommunfullmäktige (23) 32 Motionssvar - Öppen programvara i kommunen Dnr 2011 KS0257 Hylte kommuns IT-verksamhet kommer inte att arbeta mer med öppen källkod än i de fall detta motiveras av ett behov inom aktuellt system eller tjänst. Anledning till detta ställningstagande är i första hand: 1. Nuvarande strategi och utformning av Hylte kommuns IT-miljö bygger på standards som inte finns inom öppen källkod. 2. Det som är gratis medför kostnader av andra slag. Öppen källkod skapar leverantörsberoende gällande support, programmering (av anpassningar och integrationer), samt tredjepartsprodukter för att säkra funktionalitet som annars finns i den ordinarie miljön. 3. Hylte kommun har outsourcat sin drift och support av IT-miljön för att denna ska skötas på ett professionellt och resurseffektivt sätt. Användande av öppen källkod i IT-miljön kräver att man tillför stora och exklusiva resurser på kompetensområdet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 44/12 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Yrkanden Jerzy Golowkin (M) med instämmande av Roland Thörner (MP), yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att på nytt undersöka nya, fungerande IT-lösningar som är med fördel i drift hos andra kommuner i landet. Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer först proposition på Jerzy Golowkins yrkande om återremiss och på avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige avslår motionen.

11 Kommunfullmäktige (23) 33 Torups bibliotek - integrering med planerad förskola i Torup Dnr 2012 KS0108 Hylte kommun planerar att bygga ny förskola i Torup. Efter utredning av Torups befintliga bibliotekslokaler rekommenderas en tillbyggnad av förskolan för att rymma ett integrerad folk- och skolbibliotek. Torups bibliotek har idag sin verksamhet i en lokal på 250 m2 i källarplan på Sjövägen i Torup. Varmhyran för 2011 uppgick till kr. Hyreskontraktet gäller till och med Vid nybyggnation av bibliotek på 154 m2 skulle årshyran bli ca kr räknat på en byggkostnad på 2,2 miljoner kronor med 33 års avskrivning. Byggnationen beräknas vara klar i september Delvis nya inventarier till biblioteket beräknas kosta kr. Fördelar med nybyggnation: Biblioteket finns i kommunens egna lokaler och får tillgång till en fastighetsskötsel anpassad för en offentlig verksamhet Biblioteket blir tillgängligt enligt Lagen om enkelt avhjälpta hinder vilket är viktigt för att ge medborgare god framkomlighet till biblioteket och i biblioteket. Biblioteket bör i det avseendet placeras väl synligt utmed vägen och ha en handikapparkering intill samt goda parkeringsmöjligheter i närheten. Arbetsmiljön blir bra för personalen Biblioteket blir ett integrerat skol- och folkbibliotek. Torups nuvarande skolbibliotek uppfyller inte de nyligen skärpta lagkraven om skolbibliotek. Skola och förskola får tillgång till det nya biblioteket, även när det inte är bemannat av bibliotekarie, genom självservice för utlån och återlämning samt ett passersystem. Vid arbetsutskottets sammanträde beslutades att kommunledningskontoret skulle komplettera underlaget med synpunkter från skol- och bibliotekspersonal inför dagens sammanträde i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Synpunkter har inhämtats och redogjorts för vid kommunstyrelsens sammanträde Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 61/12 Ritning o kalkyl. Kommunledningstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att bygga ett nytt bibliotek i anslutning till de nya förskoleavdelningarna i Torup. Yrkanden Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till Lennart Ohlssons yrkande.

12 Kommunfullmäktige (23) Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bygga ett nytt bibliotek i anslutning till de nya förskoleavdelningarna i Torup.

13 Kommunfullmäktige (23) 34 Avsägelse - ersättare i omsorgsnämnden Dnr 2012 KS0082 Ann-Britt Erlandsson (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. Fullmäktige godkänner avsägelsen och befriar Ann-Britt Erlandsson från uppdraget under återstoden av mandatperioden.

14 Kommunfullmäktige (23) 35 Fyllnadsval - ersättare i omsorgsnämnden Dnr 2012 KS0084 Ann-Britt Erlandsson (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. Till ersättare i omsorgsnämnden väljs för återstoden av mandatperioden: Ann-Christin Westerlund Pensévägen Hyltebruk

15 Kommunfullmäktige (23) 36 Huvudmän i Södra Hestra Sparbank Dnr 2012 KS0141 Följande huvudmän utses i Södra Hestra Sparbank för perioden från Sparbanksstämman 2012 intill Sparbanksstämman Bo Larsson - Omval Nissaryd Hyltebruk Karl-Anders Thorsson - Omval Fängsjö Långaryd Krister Mattsson Bäckgatan Unnaryd Rose-Marie Fahlén Solvägen Landeryd

16 Kommunfullmäktige (23) 37 Meddelanden kommunfullmäktige 2012 Dnr 2012 KS0085 Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna Länsstyrelsen i Hallands län Ny ersättare i kommunfullmäktige : Hans Moberg (KD) ersätter Teuta Dushi (KD) som ersättare i fullmäktige. Revisorernas granskning av Funktionshinderpolitiken Revisionsrapport Funktionshinderpolitiken, revisorerna i Hylte kommun Granskning av kommunens funktionshinderpolitik, Ernst & Young Protokollsutdrag kommunstyrelsen 43/12 Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret med svar i åtgärdsplan från kommunstyrelsen och från nämnderna Revisorernas granskning av Ekonomirutiner Revisionsrapport Ekonomirutiner, revisorerna i Hylte kommun Granskning av rutiner och intern kontroll inom ekonomienheten, Ernst & Young Protokollsutdrag kommunstyrelsen 31/12 Tjänsteskrivelse samt Yttrande, kommunledningskontoret Kommunfullmäktige har tagit del av redovisade meddelanden.

17 Kommunfullmäktige (23) 38 Motion - laddning av elfordon. Laddstolpar Dnr 2012 KS0120 Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion angående satsning på infrastruktur för laddning av fordon. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar - att Hylte kommun sätter upp laddstolpar för elfordon vid större kommunala arbetsplatser - att Hylte kommun sätter upp laddstolpar för elfordon vid större pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafik - att om möjligt elen för detta ändamål kommer från förnyelsebara energislag - att dessa parkeringsplatser med laddstolpar reserveras för elfordon, inklusive sk laddhybrider. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

18 Kommunfullmäktige (23) 39 Nytt ärende: Interpellation - Fler nyanställningar i Hylte kommun vid lönesänkningar? Dnr 2012 KS0144 Ronny Löfquist (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) angående Fler nyanställningar i Hylte kommun vid lönesänkningar? I interpellationen ställs följande frågor: - Vilka lönenivåer anser Lennart Ohlsson är lämpliga som ingångslön för en sjuksköterska, undersköterska inom kommunens omsorg. Vilken lön anser centerpartiet en personlig assistent och personal inom kök och lokalvård bör ha? - Hur många nyanställningar beräknar Lennart Ohlsson att Hylte kommun kan göra om ingångslönerna sänks med 25 procent? Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) för besvarande.

19 Kommunfullmäktige (23) 40 Nytt ärende: Interpellation Om alkolås i kommunens bilar enl nya upphandlingen Wiveca Norén (SPI Hylte) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) angående alkolås i kommunens bilar enl nya upphandlingen. I interpellationen ställs följande frågor: - I vilka av de nya bilarna är alkolås installerade? - Om alkolås inte installeras i kommunens alla bilar, hur sker urvalet? - Vad kostar ett (1) installerat alkolås/bil? - Finns någon konsekvensbeskrivning om alkolås överhuvudtaget är nödvändigt i bilarna? Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) för besvarande.

20 Kommunfullmäktige (23) 41 Nytt ärende: Motion - Studentmedarbetarsystem Ronny Löfquist (S) och Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion angående studentmedarbetarsystem innebärande att högskolestuderande arbetar med uppgifter i kommunen som är kopplade till sin utbildning. I motionen föreslås: - att Hylte kommun inrättar ett system för studentmedarbetare Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

21 Kommunfullmäktige (23) 42 Nytt ärende: Motion Serviceåtagande Förskola Magnus Rasmusson (S), Mensur Dushi (S) och Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion om serviceåtagande för förskolan I motionen föreslås: - att Hylte kommun inför ett serviceåtagande inom förskolan som anger storleken på barngruppen - att Hylte kommun som första mål ska nå nuvarande rikssnitt, 17.5 barn per avdelning. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

22 Kommunfullmäktige (23) 43 Nytt ärende: Motion Farbara tillfarter till återvinningsstationer Wiveca Norén (SPI Hylte) har lämnat in en motion om tillfarterna till kommunens återvinningsstationer. I motionen föreslås: - Se till att berörda kontor gör tillfarterna till kommunens återvinningsstationer farbara där så inte är fallet, framför allt i Unnaryd där problemet för tillfället är störst. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

23 Kommunfullmäktige (23) 44 Övriga ärenden Allmänhetens frågestund Dagens fullmäktigesammanträde inleddes med att allmänheten kunde ställa frågor om årsredovisningen Svar på enkel fråga Tommy Edenholm (KV) svarar på en enkel fråga rörande tillgång till barnomsorg som ställts av Wiveca Norén vid föregående sammanträde. Enkel fråga Wiveca Norén (SPI) ställer en enkel fråga till om planändring till Lennart Ohlsson (C) som besvarar frågan. Stiftelsen Hyltebostäders årsredovisning 2011 Hyltebostäders årsredovisning finns tillgänglig och kommunfullmäktige har tagit del av den. Enkät från brottsförebyggande rådet Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att brottsförebyggande rådet, BRÅ, kommer att skicka ut en påminnelse avseende en tidigare utsänd enkät. Kommunfullmäktige har tagit del av redogörelser och information.

24 SAMMANTRÄDESLISTA (4) Kommunfullmäktige : Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Mensur Dushi S X Tommy Edenholm KV X Lennart Ohlsson C X Magnus Rasmusson S X Désirée Hultberg M X Micael Arnström S Anna Roos KV X Karin Åkesson C X Bengt-Åke Torhall FP X Ahova Lood S X Kjell Wåxnäs M Gunilla Magnusson KV X Gunnel Johansson S X Margareta Andersson C X Tomas Silfros SD X Krister Mattson S X Åke Morin KV X Camilla Gustafsson S Bo Gunnar Åkesson M X Åsa Carlsson FP X Håkan Bengtsson C X Wiveca Norén SPI X Tom Barkström KD X Ronny Löfqvist S X

25 SAMMANTRÄDESLISTA (4) Kommunfullmäktige : Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Tord Wahlström KV X Maria Johansson Arnström S X Bo Eriksson C X Johan Edenholm Kv X Jan Liwenius S X Jerzy Golowkin M X Rose-Marie Fahlén S X Roland Thörner MP X Harri Kytöharju KV X Karl-Anders Thorsson C X Niclas Erlandsson FP X Ingemar Andersson Rikard Josefsson S SD Victoria Bergman V X Dorothea Nilsson M X Katrin Karlsson S Ray Alexén KV X Henrik Hansson C X Patrik Nilsson S X

26 SAMMANTRÄDESLISTA (4) Kommunfullmäktige : Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Thom Ericsson Tjänstgör Anders Erlandsson M X Henrik Erlingson Cathrine Lundström Jan Sjöö Ingemar Steneteg C Stefan Yngstrand Ingegerd Torhall FP Thomas Stefansson Teuta Dushi KD Birgit Gabrielsson Tjänstgör Lars Sundberg Tjänstgör Maria Hedin Tjänstgör Tommy Andersson Kristina Johansson Niels Sörensen Tjänstgör Urban Nordell S X X X X Kathe Nylén V

27 SAMMANTRÄDESLISTA (4) Kommunfullmäktige : Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Elisabeth Falkhaven MP Jens-Åke Olofsson KV Ann-Sofie Lindh Karl-Gustav Lindbäck X Kerstin Alexén SD Anders Bertilsson SPI X Marie-Ann Magnevik

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Handikapprådet 2013-03-04 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk kl. 16.15-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Kommunfullmäktige 2015-03-26 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl. 18.30 20.15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2015-09-17 1 (15)

Omsorgsnämnden 2015-09-17 1 (15) Omsorgsnämnden 2015-09-17 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Klockan 13.15 15.00 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Tommy Edenholm (KV) Leif Smith (S) Victoria Gustavsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-11-28 1 (36) Plats och tid Forum Hyltebruk, kl 14 19:30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-14 1 (17) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8.30 9.30 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp)

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp) Arbets- och näringslivsnämnden 2010-09-21 1 (8) Plats och tid Nissaströms kursgård 15.00-17.00 Beslutande Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10)

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10) Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-09:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Patrik Nilsson (S) Maria Johansson Arnström (S) Carl Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer