Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea Nilsson (M) Ronny Löfquist (S) Justeringens tid Kommunkontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Eva Nordgaard Karl-Anders Thorsson (C) Dorothea Nilsson (M) Ronny Löfquist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Underskrift

2 Kommunfullmäktige (23) 27 IT-budget 2012 Tilläggsinvestering Dnr 2010 KS0266 Ekonomi- och IT-enheten begär kompletterande tilldelning av medel till IT-investeringar Det projekt som behandlas i detta ärende är projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Projektet avser byte av IT-plattform för administrativa nätet i Hylte kommun och pågår mellan 2011 och Komplettering med plattformsbyte inom skolnätet kommer att startas under perioden. Ett avbrott i projektet skulle få svåra konsekvenser för Hylte kommuns fortsatta verksamhet, både arbetsmässiga och ekonomiska. Dessutom är tidigare investeringar i tid och pengar bortkastade, ett drygt års planering och förberedelser, samt ca 1,1 MKR i investerade medel. Medel som äskas är: 1 MKR som tidigare äskats till projektet för 2012, kostnad för MS-produkter. 1,2 MKR i extra anslag för att förse alla användare med en uppdaterad version av MS Office. Förutsatt att ombudgetering från 2011 beviljas till projektet ( SEK) saknas ytterligare 1,4 MKR för att få nödvändig finansiering att fortsätta driva projektet under Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 54/12 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Yrkanden Jerzy Golowkin (M) med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M), Tom Barkström (KD) och Roland Thörner (MP) yrkar på återremiss av ärendet tills kommunstyrelsen med hjälp av IT-ledning tar reda på.effektivare och ekonomiskt mer fördelaktiga lösningar som är tillämpade hos en rad kommuner i riket. Ajournering: Mensur Dushi (S) begär ajournering vilken verkställs kl Efter förnyat upprop fortsätter sammanträdet. Lennart Ohlsson (C), med instämmande av Johan Edenholm (KV) och Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

3 Kommunfullmäktige (23) Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Jerzy Golowkins yrkande om återremiss och finner att fullmäktige beslutat avslå yrkandet om återremiss. Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutat bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Reservation: Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (M) Thom Ericsson (M) och Wiveca Norén (SPI) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

4 Kommunfullmäktige (23) 28 Uppföljning och redovisning: Hylte kommuns årsredovisning 2011 samt fråga om ansvarsfrihet Dnr 2011 KS0056 Resultatet för kommunen 2011 uppgår till 2,5 mkr. Nämnderna avviker mot tilldelad budget med -4,5 mkr, avvikelsen skiljer sig stort mellan de olika nämnderna. I jämförelse med budgeterat resultat för år 2011, på 2,6 mkr, visar årets resultat en marginell avvikelse om - 0,1 mkr. I förhållande till skatteintäkter och generella bidrag hamnar resultatet på 0,5 % vilket inte når upp till den uppsatta nivå som fullmäktige antagit på 2,0 %. Årets nettoinvesteringar uppgår till 46,4 mkr vilket ger en genomförandegrad på 41,9 %. Kommunen har finansierat 57,6 % av investeringarna med egna medel. Detta leder till att nyupplåning har skett under året med motsvarande 53,0 mkr. Den ökade räntenivån och ökade upplåningen genererar en högre räntekostnad för kommunen är föregående år. Skatteintäkter och generella bidrag har mellan åren ökat med 0,2 %, den låga ökningstakten beror delvis på det tillfälliga konjunktursstödet kommunen erhöll motsvarande 10,0 mkr föregående år. De finansiella målen för 2010 är uppfyllda enligt nedan: Årets resultat skall vara positivt Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag skall vara minst 2,0 %, kommunen hamnar på en nivå motsvarande 0,5 % och därmed är målet ej uppfyllt. Nämnderna håller anvisad budget Nämndernas budgetavvikelse skall vara 0, nämnderna har en avvikelse motsvarande 4,5 mkr och därmed är målet ej uppfyllt. Soliditeten skall förbättras Soliditeten skall uppgå till minst 30 %, kommunen hamnar på en nivå motsvarande 30,3 % för 2011 och därmed är målet uppfyllt för året. Full självfinansiering av investeringar Nettoinvesteringar skall helt finansieras med egna medel, undantag för skattefinansierad verksamhet. Självfinansieringen hamnar för 2011 på 57,6 % och även om de taxefinansierade investeringarna plockas bort lyckas inte kommunen finansiera investeringarna under året med egna medel därmed är målet ej uppfyllt. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 35/12 Årsredovisning 2011 med revisorernas Revisionsberättelse för 2011 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att upprättad årsredovisning för 2011 godkännes. Kommunrevisorernas ordförande Göran Edberg redogör för revisionsberättelsen 2011 med förslag om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisningen.

5 Kommunfullmäktige (23) Yrkanden Bo-Gunnar Åkesson (M) med instämmande av Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet för ledamöter i styrelser, nämnder och beredningar för den tid som revisionen avser. Ordförande finner att fullmäktige beslutat bifalla revisionens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till Bo-Gunnar Åkessons förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. - Ansvarsfrihet beviljas för ledamöter i styrelser, nämnder och beredningar för den tid som revisionen avser. - Upprättad årsredovisning för 2011 godkännes.

6 Kommunfullmäktige (23) 29 Uppföljning och redovisning Ombudgetering 201 Dnr 2012 KS0098 I samband med att mål och resursplanen fastställs, tar kommunfullmäktige beslut om planerade investeringar för hela planperioden. I budget och planen anges beräknade investeringar för de kommande tre åren. Investeringsbudgeten är rullande och revideras en gång per år och då prövas även de investeringar som ingår i gällande investeringsplan. I kommunfullmäktiges investeringsbudget binds anslaget till enskilda projekt eller grupper av projekt. De anslag till grupper av projekt som fullmäktige beslutat om specificeras i nämndens investeringsbudgetar. Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag till nästkommande år ska behandlas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Nämndernas raminvesteringar överförs med automatik till nästkommande år utan beslut i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 37/12 - Begärd ombudgetering 219: kök och mat-/samlingssal Unnaryd kr, beviljas ej. - Ombudgeteringar medges med totalt kr enligt bilaga. Ajournering. Ordförande beslutar om ajournering kl Efter förnyat upprop fortsätter fullmäktigesammanträdet.

7 Kommunfullmäktige (23) 30 Revidering av reglementen: samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen KS 40/12 Dnr 2011 KS0061 Kommunfullmäktige beslutade om revideringar av reglementet för Hylte kommun ( 82). Samhällsbyggnadskontoret har nu upptäckt att samhällsbyggnadsnämndens reglemente behövs revideras ytterligare. Från och med har Hyltebostäder hand om förvaltningen av kommunens fastigheter. De har också hand om de investeringar som behöver göras på kommunens fastigheter, t.ex. om- och nybyggnationer. Men i kommunens reglemente har samhällsbyggnadsnämnden fortfarande ansvar för frågor som ny- och ombyggnationer och konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige reviderar nämndens reglemente. - Följande tas bort i samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 1 Nämnden ansvarar, tom 2011, även för förvaltning av fastigheter och tekniska anläggningar, lokalförsörjning och byggnadsverksamhet. samt i stycket Samhällsbyggnadsnämnden skall vidare: -i samråd med berörda förvaltningar och inom ramen för anvisade medel förvalta kommunens fastigheter samt värmeanläggningar. - Följande tas bort från samhällsbyggnadsnämndens reglement för överflyttning till kommunstyrelsens: Övrig verksamhet 2 strecksatserna 11, del av 12 och 15, dvs - - ansvara för samordning av kommunens långsiktiga lokalbehov - - leda och ansvara för nybyggnadsverksamhet och större ombyggnader av kommunens fastigheter - - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och i övrigt vara rådgivande vid utsmyckning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 40/12 Kommunstyrelsens förslag Samhällsbyggnadsnämndens reglemente revideras enligt följande: - Följande tas bort i samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 1 Nämnden ansvarar, tom 2011, även för förvaltning av fastigheter och tekniska anläggningar, lokalförsörjning och byggnadsverksamhet. samt i stycket Samhällsbyggnadsnämnden skall vidare: -i samråd med berörda förvaltningar och inom ramen för anvisade medel förvalta kommunens fastigheter samt värmeanläggningar. - Följande tas bort från samhällsbyggnadsnämndens reglemente för överflyttning till kommunstyrelsens: Övrig verksamhet 2 strecksatserna 11, del av 12 och 15, dvs - ansvara för samordning av kommunens långsiktiga lokalbehov -leda och ansvara för nybyggnadsverksamhet och större ombyggnader av kommunens fastigheter..

8 Kommunfullmäktige (23) - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och i övrigt vara rådgivande vid utsmyckningskriver vi besluts texten. Yrkanden Lennart Ohlsson (C) yrkar på följande revidering av inledningen i kommunstyrelsens förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen revideras enligt följande: Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons yrkande om revidering och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen revideras enligt följande: - Följande tas bort i samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 1 Nämnden ansvarar, tom 2011, även för förvaltning av fastigheter och tekniska anläggningar, lokalförsörjning och byggnadsverksamhet. samt i stycket Samhällsbyggnadsnämnden skall vidare: -i samråd med berörda förvaltningar och inom ramen för anvisade medel förvalta kommunens fastigheter samt värmeanläggningar. - Följande tas bort från samhällsbyggnadsnämndens reglemente för överflyttning till kommunstyrelsens: Övrig verksamhet 2 strecksatserna 11, del av 12 och 15, dvs - ansvara för samordning av kommunens långsiktiga lokalbehov - leda och ansvara för nybyggnadsverksamhet och större ombyggnader av kommunens fastigheter.. - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och i övrigt vara rådgivande vid utsmyckning. Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret

9 Kommunfullmäktige (23) 31 Motionssvar: Delegera beslutsrätten om vindkraftsutbyggnad till kommunchefen Dnr 2011 KS0263 Tom Barkström (KD) har lämnat in en motion angående att delegera beslutsrätten om vindkraftutbyggnad till kommunchefen. I motionen föreslås: - att delegera beslutet att tillstyrka respektive avstyrka ansökningar om vindkraftprojekt till kommunchefen - att instruktionen till kommunchefen ska vara att om ansökan helt följer gällande vindkraftplan tillstyrka ansökan men i annat fall avstyrka (kommunalt veto) - att eftersom planen inte är utstakad i naturen eller i varje detalj preciserad finns det ett utrymme, men mycket litet, för tolkning av planen. Kommunfullmäktige delegerar också detta tolkningsutrymme till kommunchefen. Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Översiktsplanen är en rådgivande plan som i hög grad lämnar utrymme för politiska värderingar. Det gör att det är olämpligt att beslutanderätten kring vindkraftfrågor ligger hos en tjänsteman. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 45/12 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Yrkanden Tom Barkström (KD) yrkar att fullmäktige ska godkänna motionen. Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige avslår motionen.

10 Kommunfullmäktige (23) 32 Motionssvar - Öppen programvara i kommunen Dnr 2011 KS0257 Hylte kommuns IT-verksamhet kommer inte att arbeta mer med öppen källkod än i de fall detta motiveras av ett behov inom aktuellt system eller tjänst. Anledning till detta ställningstagande är i första hand: 1. Nuvarande strategi och utformning av Hylte kommuns IT-miljö bygger på standards som inte finns inom öppen källkod. 2. Det som är gratis medför kostnader av andra slag. Öppen källkod skapar leverantörsberoende gällande support, programmering (av anpassningar och integrationer), samt tredjepartsprodukter för att säkra funktionalitet som annars finns i den ordinarie miljön. 3. Hylte kommun har outsourcat sin drift och support av IT-miljön för att denna ska skötas på ett professionellt och resurseffektivt sätt. Användande av öppen källkod i IT-miljön kräver att man tillför stora och exklusiva resurser på kompetensområdet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 44/12 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Yrkanden Jerzy Golowkin (M) med instämmande av Roland Thörner (MP), yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att på nytt undersöka nya, fungerande IT-lösningar som är med fördel i drift hos andra kommuner i landet. Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer först proposition på Jerzy Golowkins yrkande om återremiss och på avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige avslår motionen.

11 Kommunfullmäktige (23) 33 Torups bibliotek - integrering med planerad förskola i Torup Dnr 2012 KS0108 Hylte kommun planerar att bygga ny förskola i Torup. Efter utredning av Torups befintliga bibliotekslokaler rekommenderas en tillbyggnad av förskolan för att rymma ett integrerad folk- och skolbibliotek. Torups bibliotek har idag sin verksamhet i en lokal på 250 m2 i källarplan på Sjövägen i Torup. Varmhyran för 2011 uppgick till kr. Hyreskontraktet gäller till och med Vid nybyggnation av bibliotek på 154 m2 skulle årshyran bli ca kr räknat på en byggkostnad på 2,2 miljoner kronor med 33 års avskrivning. Byggnationen beräknas vara klar i september Delvis nya inventarier till biblioteket beräknas kosta kr. Fördelar med nybyggnation: Biblioteket finns i kommunens egna lokaler och får tillgång till en fastighetsskötsel anpassad för en offentlig verksamhet Biblioteket blir tillgängligt enligt Lagen om enkelt avhjälpta hinder vilket är viktigt för att ge medborgare god framkomlighet till biblioteket och i biblioteket. Biblioteket bör i det avseendet placeras väl synligt utmed vägen och ha en handikapparkering intill samt goda parkeringsmöjligheter i närheten. Arbetsmiljön blir bra för personalen Biblioteket blir ett integrerat skol- och folkbibliotek. Torups nuvarande skolbibliotek uppfyller inte de nyligen skärpta lagkraven om skolbibliotek. Skola och förskola får tillgång till det nya biblioteket, även när det inte är bemannat av bibliotekarie, genom självservice för utlån och återlämning samt ett passersystem. Vid arbetsutskottets sammanträde beslutades att kommunledningskontoret skulle komplettera underlaget med synpunkter från skol- och bibliotekspersonal inför dagens sammanträde i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Synpunkter har inhämtats och redogjorts för vid kommunstyrelsens sammanträde Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 61/12 Ritning o kalkyl. Kommunledningstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att bygga ett nytt bibliotek i anslutning till de nya förskoleavdelningarna i Torup. Yrkanden Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till Lennart Ohlssons yrkande.

12 Kommunfullmäktige (23) Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bygga ett nytt bibliotek i anslutning till de nya förskoleavdelningarna i Torup.

13 Kommunfullmäktige (23) 34 Avsägelse - ersättare i omsorgsnämnden Dnr 2012 KS0082 Ann-Britt Erlandsson (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. Fullmäktige godkänner avsägelsen och befriar Ann-Britt Erlandsson från uppdraget under återstoden av mandatperioden.

14 Kommunfullmäktige (23) 35 Fyllnadsval - ersättare i omsorgsnämnden Dnr 2012 KS0084 Ann-Britt Erlandsson (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. Till ersättare i omsorgsnämnden väljs för återstoden av mandatperioden: Ann-Christin Westerlund Pensévägen Hyltebruk

15 Kommunfullmäktige (23) 36 Huvudmän i Södra Hestra Sparbank Dnr 2012 KS0141 Följande huvudmän utses i Södra Hestra Sparbank för perioden från Sparbanksstämman 2012 intill Sparbanksstämman Bo Larsson - Omval Nissaryd Hyltebruk Karl-Anders Thorsson - Omval Fängsjö Långaryd Krister Mattsson Bäckgatan Unnaryd Rose-Marie Fahlén Solvägen Landeryd

16 Kommunfullmäktige (23) 37 Meddelanden kommunfullmäktige 2012 Dnr 2012 KS0085 Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna Länsstyrelsen i Hallands län Ny ersättare i kommunfullmäktige : Hans Moberg (KD) ersätter Teuta Dushi (KD) som ersättare i fullmäktige. Revisorernas granskning av Funktionshinderpolitiken Revisionsrapport Funktionshinderpolitiken, revisorerna i Hylte kommun Granskning av kommunens funktionshinderpolitik, Ernst & Young Protokollsutdrag kommunstyrelsen 43/12 Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret med svar i åtgärdsplan från kommunstyrelsen och från nämnderna Revisorernas granskning av Ekonomirutiner Revisionsrapport Ekonomirutiner, revisorerna i Hylte kommun Granskning av rutiner och intern kontroll inom ekonomienheten, Ernst & Young Protokollsutdrag kommunstyrelsen 31/12 Tjänsteskrivelse samt Yttrande, kommunledningskontoret Kommunfullmäktige har tagit del av redovisade meddelanden.

17 Kommunfullmäktige (23) 38 Motion - laddning av elfordon. Laddstolpar Dnr 2012 KS0120 Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion angående satsning på infrastruktur för laddning av fordon. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar - att Hylte kommun sätter upp laddstolpar för elfordon vid större kommunala arbetsplatser - att Hylte kommun sätter upp laddstolpar för elfordon vid större pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafik - att om möjligt elen för detta ändamål kommer från förnyelsebara energislag - att dessa parkeringsplatser med laddstolpar reserveras för elfordon, inklusive sk laddhybrider. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

18 Kommunfullmäktige (23) 39 Nytt ärende: Interpellation - Fler nyanställningar i Hylte kommun vid lönesänkningar? Dnr 2012 KS0144 Ronny Löfquist (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) angående Fler nyanställningar i Hylte kommun vid lönesänkningar? I interpellationen ställs följande frågor: - Vilka lönenivåer anser Lennart Ohlsson är lämpliga som ingångslön för en sjuksköterska, undersköterska inom kommunens omsorg. Vilken lön anser centerpartiet en personlig assistent och personal inom kök och lokalvård bör ha? - Hur många nyanställningar beräknar Lennart Ohlsson att Hylte kommun kan göra om ingångslönerna sänks med 25 procent? Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) för besvarande.

19 Kommunfullmäktige (23) 40 Nytt ärende: Interpellation Om alkolås i kommunens bilar enl nya upphandlingen Wiveca Norén (SPI Hylte) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) angående alkolås i kommunens bilar enl nya upphandlingen. I interpellationen ställs följande frågor: - I vilka av de nya bilarna är alkolås installerade? - Om alkolås inte installeras i kommunens alla bilar, hur sker urvalet? - Vad kostar ett (1) installerat alkolås/bil? - Finns någon konsekvensbeskrivning om alkolås överhuvudtaget är nödvändigt i bilarna? Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) för besvarande.

20 Kommunfullmäktige (23) 41 Nytt ärende: Motion - Studentmedarbetarsystem Ronny Löfquist (S) och Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion angående studentmedarbetarsystem innebärande att högskolestuderande arbetar med uppgifter i kommunen som är kopplade till sin utbildning. I motionen föreslås: - att Hylte kommun inrättar ett system för studentmedarbetare Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

21 Kommunfullmäktige (23) 42 Nytt ärende: Motion Serviceåtagande Förskola Magnus Rasmusson (S), Mensur Dushi (S) och Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion om serviceåtagande för förskolan I motionen föreslås: - att Hylte kommun inför ett serviceåtagande inom förskolan som anger storleken på barngruppen - att Hylte kommun som första mål ska nå nuvarande rikssnitt, 17.5 barn per avdelning. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

22 Kommunfullmäktige (23) 43 Nytt ärende: Motion Farbara tillfarter till återvinningsstationer Wiveca Norén (SPI Hylte) har lämnat in en motion om tillfarterna till kommunens återvinningsstationer. I motionen föreslås: - Se till att berörda kontor gör tillfarterna till kommunens återvinningsstationer farbara där så inte är fallet, framför allt i Unnaryd där problemet för tillfället är störst. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

23 Kommunfullmäktige (23) 44 Övriga ärenden Allmänhetens frågestund Dagens fullmäktigesammanträde inleddes med att allmänheten kunde ställa frågor om årsredovisningen Svar på enkel fråga Tommy Edenholm (KV) svarar på en enkel fråga rörande tillgång till barnomsorg som ställts av Wiveca Norén vid föregående sammanträde. Enkel fråga Wiveca Norén (SPI) ställer en enkel fråga till om planändring till Lennart Ohlsson (C) som besvarar frågan. Stiftelsen Hyltebostäders årsredovisning 2011 Hyltebostäders årsredovisning finns tillgänglig och kommunfullmäktige har tagit del av den. Enkät från brottsförebyggande rådet Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att brottsförebyggande rådet, BRÅ, kommer att skicka ut en påminnelse avseende en tidigare utsänd enkät. Kommunfullmäktige har tagit del av redogörelser och information.

24 SAMMANTRÄDESLISTA (4) Kommunfullmäktige : Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Mensur Dushi S X Tommy Edenholm KV X Lennart Ohlsson C X Magnus Rasmusson S X Désirée Hultberg M X Micael Arnström S Anna Roos KV X Karin Åkesson C X Bengt-Åke Torhall FP X Ahova Lood S X Kjell Wåxnäs M Gunilla Magnusson KV X Gunnel Johansson S X Margareta Andersson C X Tomas Silfros SD X Krister Mattson S X Åke Morin KV X Camilla Gustafsson S Bo Gunnar Åkesson M X Åsa Carlsson FP X Håkan Bengtsson C X Wiveca Norén SPI X Tom Barkström KD X Ronny Löfqvist S X

25 SAMMANTRÄDESLISTA (4) Kommunfullmäktige : Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Tord Wahlström KV X Maria Johansson Arnström S X Bo Eriksson C X Johan Edenholm Kv X Jan Liwenius S X Jerzy Golowkin M X Rose-Marie Fahlén S X Roland Thörner MP X Harri Kytöharju KV X Karl-Anders Thorsson C X Niclas Erlandsson FP X Ingemar Andersson Rikard Josefsson S SD Victoria Bergman V X Dorothea Nilsson M X Katrin Karlsson S Ray Alexén KV X Henrik Hansson C X Patrik Nilsson S X

26 SAMMANTRÄDESLISTA (4) Kommunfullmäktige : Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Thom Ericsson Tjänstgör Anders Erlandsson M X Henrik Erlingson Cathrine Lundström Jan Sjöö Ingemar Steneteg C Stefan Yngstrand Ingegerd Torhall FP Thomas Stefansson Teuta Dushi KD Birgit Gabrielsson Tjänstgör Lars Sundberg Tjänstgör Maria Hedin Tjänstgör Tommy Andersson Kristina Johansson Niels Sörensen Tjänstgör Urban Nordell S X X X X Kathe Nylén V

27 SAMMANTRÄDESLISTA (4) Kommunfullmäktige : Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Elisabeth Falkhaven MP Jens-Åke Olofsson KV Ann-Sofie Lindh Karl-Gustav Lindbäck X Kerstin Alexén SD Anders Bertilsson SPI X Marie-Ann Magnevik

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2007-03-26 1 (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer