Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea Nilsson (M) Ronny Löfquist (S) Justeringens tid Kommunkontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Eva Nordgaard Karl-Anders Thorsson (C) Dorothea Nilsson (M) Ronny Löfquist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Underskrift

2 Kommunfullmäktige (23) 27 IT-budget 2012 Tilläggsinvestering Dnr 2010 KS0266 Ekonomi- och IT-enheten begär kompletterande tilldelning av medel till IT-investeringar Det projekt som behandlas i detta ärende är projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Projektet avser byte av IT-plattform för administrativa nätet i Hylte kommun och pågår mellan 2011 och Komplettering med plattformsbyte inom skolnätet kommer att startas under perioden. Ett avbrott i projektet skulle få svåra konsekvenser för Hylte kommuns fortsatta verksamhet, både arbetsmässiga och ekonomiska. Dessutom är tidigare investeringar i tid och pengar bortkastade, ett drygt års planering och förberedelser, samt ca 1,1 MKR i investerade medel. Medel som äskas är: 1 MKR som tidigare äskats till projektet för 2012, kostnad för MS-produkter. 1,2 MKR i extra anslag för att förse alla användare med en uppdaterad version av MS Office. Förutsatt att ombudgetering från 2011 beviljas till projektet ( SEK) saknas ytterligare 1,4 MKR för att få nödvändig finansiering att fortsätta driva projektet under Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 54/12 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Yrkanden Jerzy Golowkin (M) med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M), Tom Barkström (KD) och Roland Thörner (MP) yrkar på återremiss av ärendet tills kommunstyrelsen med hjälp av IT-ledning tar reda på.effektivare och ekonomiskt mer fördelaktiga lösningar som är tillämpade hos en rad kommuner i riket. Ajournering: Mensur Dushi (S) begär ajournering vilken verkställs kl Efter förnyat upprop fortsätter sammanträdet. Lennart Ohlsson (C), med instämmande av Johan Edenholm (KV) och Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

3 Kommunfullmäktige (23) Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Jerzy Golowkins yrkande om återremiss och finner att fullmäktige beslutat avslå yrkandet om återremiss. Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutat bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Reservation: Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (M) Thom Ericsson (M) och Wiveca Norén (SPI) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

4 Kommunfullmäktige (23) 28 Uppföljning och redovisning: Hylte kommuns årsredovisning 2011 samt fråga om ansvarsfrihet Dnr 2011 KS0056 Resultatet för kommunen 2011 uppgår till 2,5 mkr. Nämnderna avviker mot tilldelad budget med -4,5 mkr, avvikelsen skiljer sig stort mellan de olika nämnderna. I jämförelse med budgeterat resultat för år 2011, på 2,6 mkr, visar årets resultat en marginell avvikelse om - 0,1 mkr. I förhållande till skatteintäkter och generella bidrag hamnar resultatet på 0,5 % vilket inte når upp till den uppsatta nivå som fullmäktige antagit på 2,0 %. Årets nettoinvesteringar uppgår till 46,4 mkr vilket ger en genomförandegrad på 41,9 %. Kommunen har finansierat 57,6 % av investeringarna med egna medel. Detta leder till att nyupplåning har skett under året med motsvarande 53,0 mkr. Den ökade räntenivån och ökade upplåningen genererar en högre räntekostnad för kommunen är föregående år. Skatteintäkter och generella bidrag har mellan åren ökat med 0,2 %, den låga ökningstakten beror delvis på det tillfälliga konjunktursstödet kommunen erhöll motsvarande 10,0 mkr föregående år. De finansiella målen för 2010 är uppfyllda enligt nedan: Årets resultat skall vara positivt Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag skall vara minst 2,0 %, kommunen hamnar på en nivå motsvarande 0,5 % och därmed är målet ej uppfyllt. Nämnderna håller anvisad budget Nämndernas budgetavvikelse skall vara 0, nämnderna har en avvikelse motsvarande 4,5 mkr och därmed är målet ej uppfyllt. Soliditeten skall förbättras Soliditeten skall uppgå till minst 30 %, kommunen hamnar på en nivå motsvarande 30,3 % för 2011 och därmed är målet uppfyllt för året. Full självfinansiering av investeringar Nettoinvesteringar skall helt finansieras med egna medel, undantag för skattefinansierad verksamhet. Självfinansieringen hamnar för 2011 på 57,6 % och även om de taxefinansierade investeringarna plockas bort lyckas inte kommunen finansiera investeringarna under året med egna medel därmed är målet ej uppfyllt. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 35/12 Årsredovisning 2011 med revisorernas Revisionsberättelse för 2011 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att upprättad årsredovisning för 2011 godkännes. Kommunrevisorernas ordförande Göran Edberg redogör för revisionsberättelsen 2011 med förslag om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisningen.

5 Kommunfullmäktige (23) Yrkanden Bo-Gunnar Åkesson (M) med instämmande av Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till revisorernas förslag om ansvarsfrihet för ledamöter i styrelser, nämnder och beredningar för den tid som revisionen avser. Ordförande finner att fullmäktige beslutat bifalla revisionens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till Bo-Gunnar Åkessons förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. - Ansvarsfrihet beviljas för ledamöter i styrelser, nämnder och beredningar för den tid som revisionen avser. - Upprättad årsredovisning för 2011 godkännes.

6 Kommunfullmäktige (23) 29 Uppföljning och redovisning Ombudgetering 201 Dnr 2012 KS0098 I samband med att mål och resursplanen fastställs, tar kommunfullmäktige beslut om planerade investeringar för hela planperioden. I budget och planen anges beräknade investeringar för de kommande tre åren. Investeringsbudgeten är rullande och revideras en gång per år och då prövas även de investeringar som ingår i gällande investeringsplan. I kommunfullmäktiges investeringsbudget binds anslaget till enskilda projekt eller grupper av projekt. De anslag till grupper av projekt som fullmäktige beslutat om specificeras i nämndens investeringsbudgetar. Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag till nästkommande år ska behandlas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Nämndernas raminvesteringar överförs med automatik till nästkommande år utan beslut i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 37/12 - Begärd ombudgetering 219: kök och mat-/samlingssal Unnaryd kr, beviljas ej. - Ombudgeteringar medges med totalt kr enligt bilaga. Ajournering. Ordförande beslutar om ajournering kl Efter förnyat upprop fortsätter fullmäktigesammanträdet.

7 Kommunfullmäktige (23) 30 Revidering av reglementen: samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen KS 40/12 Dnr 2011 KS0061 Kommunfullmäktige beslutade om revideringar av reglementet för Hylte kommun ( 82). Samhällsbyggnadskontoret har nu upptäckt att samhällsbyggnadsnämndens reglemente behövs revideras ytterligare. Från och med har Hyltebostäder hand om förvaltningen av kommunens fastigheter. De har också hand om de investeringar som behöver göras på kommunens fastigheter, t.ex. om- och nybyggnationer. Men i kommunens reglemente har samhällsbyggnadsnämnden fortfarande ansvar för frågor som ny- och ombyggnationer och konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige reviderar nämndens reglemente. - Följande tas bort i samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 1 Nämnden ansvarar, tom 2011, även för förvaltning av fastigheter och tekniska anläggningar, lokalförsörjning och byggnadsverksamhet. samt i stycket Samhällsbyggnadsnämnden skall vidare: -i samråd med berörda förvaltningar och inom ramen för anvisade medel förvalta kommunens fastigheter samt värmeanläggningar. - Följande tas bort från samhällsbyggnadsnämndens reglement för överflyttning till kommunstyrelsens: Övrig verksamhet 2 strecksatserna 11, del av 12 och 15, dvs - - ansvara för samordning av kommunens långsiktiga lokalbehov - - leda och ansvara för nybyggnadsverksamhet och större ombyggnader av kommunens fastigheter - - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och i övrigt vara rådgivande vid utsmyckning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 40/12 Kommunstyrelsens förslag Samhällsbyggnadsnämndens reglemente revideras enligt följande: - Följande tas bort i samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 1 Nämnden ansvarar, tom 2011, även för förvaltning av fastigheter och tekniska anläggningar, lokalförsörjning och byggnadsverksamhet. samt i stycket Samhällsbyggnadsnämnden skall vidare: -i samråd med berörda förvaltningar och inom ramen för anvisade medel förvalta kommunens fastigheter samt värmeanläggningar. - Följande tas bort från samhällsbyggnadsnämndens reglemente för överflyttning till kommunstyrelsens: Övrig verksamhet 2 strecksatserna 11, del av 12 och 15, dvs - ansvara för samordning av kommunens långsiktiga lokalbehov -leda och ansvara för nybyggnadsverksamhet och större ombyggnader av kommunens fastigheter..

8 Kommunfullmäktige (23) - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och i övrigt vara rådgivande vid utsmyckningskriver vi besluts texten. Yrkanden Lennart Ohlsson (C) yrkar på följande revidering av inledningen i kommunstyrelsens förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen revideras enligt följande: Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons yrkande om revidering och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen revideras enligt följande: - Följande tas bort i samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 1 Nämnden ansvarar, tom 2011, även för förvaltning av fastigheter och tekniska anläggningar, lokalförsörjning och byggnadsverksamhet. samt i stycket Samhällsbyggnadsnämnden skall vidare: -i samråd med berörda förvaltningar och inom ramen för anvisade medel förvalta kommunens fastigheter samt värmeanläggningar. - Följande tas bort från samhällsbyggnadsnämndens reglemente för överflyttning till kommunstyrelsens: Övrig verksamhet 2 strecksatserna 11, del av 12 och 15, dvs - ansvara för samordning av kommunens långsiktiga lokalbehov - leda och ansvara för nybyggnadsverksamhet och större ombyggnader av kommunens fastigheter.. - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och i övrigt vara rådgivande vid utsmyckning. Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret

9 Kommunfullmäktige (23) 31 Motionssvar: Delegera beslutsrätten om vindkraftsutbyggnad till kommunchefen Dnr 2011 KS0263 Tom Barkström (KD) har lämnat in en motion angående att delegera beslutsrätten om vindkraftutbyggnad till kommunchefen. I motionen föreslås: - att delegera beslutet att tillstyrka respektive avstyrka ansökningar om vindkraftprojekt till kommunchefen - att instruktionen till kommunchefen ska vara att om ansökan helt följer gällande vindkraftplan tillstyrka ansökan men i annat fall avstyrka (kommunalt veto) - att eftersom planen inte är utstakad i naturen eller i varje detalj preciserad finns det ett utrymme, men mycket litet, för tolkning av planen. Kommunfullmäktige delegerar också detta tolkningsutrymme till kommunchefen. Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Översiktsplanen är en rådgivande plan som i hög grad lämnar utrymme för politiska värderingar. Det gör att det är olämpligt att beslutanderätten kring vindkraftfrågor ligger hos en tjänsteman. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 45/12 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Yrkanden Tom Barkström (KD) yrkar att fullmäktige ska godkänna motionen. Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige avslår motionen.

10 Kommunfullmäktige (23) 32 Motionssvar - Öppen programvara i kommunen Dnr 2011 KS0257 Hylte kommuns IT-verksamhet kommer inte att arbeta mer med öppen källkod än i de fall detta motiveras av ett behov inom aktuellt system eller tjänst. Anledning till detta ställningstagande är i första hand: 1. Nuvarande strategi och utformning av Hylte kommuns IT-miljö bygger på standards som inte finns inom öppen källkod. 2. Det som är gratis medför kostnader av andra slag. Öppen källkod skapar leverantörsberoende gällande support, programmering (av anpassningar och integrationer), samt tredjepartsprodukter för att säkra funktionalitet som annars finns i den ordinarie miljön. 3. Hylte kommun har outsourcat sin drift och support av IT-miljön för att denna ska skötas på ett professionellt och resurseffektivt sätt. Användande av öppen källkod i IT-miljön kräver att man tillför stora och exklusiva resurser på kompetensområdet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 44/12 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Yrkanden Jerzy Golowkin (M) med instämmande av Roland Thörner (MP), yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att på nytt undersöka nya, fungerande IT-lösningar som är med fördel i drift hos andra kommuner i landet. Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer först proposition på Jerzy Golowkins yrkande om återremiss och på avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige avslår motionen.

11 Kommunfullmäktige (23) 33 Torups bibliotek - integrering med planerad förskola i Torup Dnr 2012 KS0108 Hylte kommun planerar att bygga ny förskola i Torup. Efter utredning av Torups befintliga bibliotekslokaler rekommenderas en tillbyggnad av förskolan för att rymma ett integrerad folk- och skolbibliotek. Torups bibliotek har idag sin verksamhet i en lokal på 250 m2 i källarplan på Sjövägen i Torup. Varmhyran för 2011 uppgick till kr. Hyreskontraktet gäller till och med Vid nybyggnation av bibliotek på 154 m2 skulle årshyran bli ca kr räknat på en byggkostnad på 2,2 miljoner kronor med 33 års avskrivning. Byggnationen beräknas vara klar i september Delvis nya inventarier till biblioteket beräknas kosta kr. Fördelar med nybyggnation: Biblioteket finns i kommunens egna lokaler och får tillgång till en fastighetsskötsel anpassad för en offentlig verksamhet Biblioteket blir tillgängligt enligt Lagen om enkelt avhjälpta hinder vilket är viktigt för att ge medborgare god framkomlighet till biblioteket och i biblioteket. Biblioteket bör i det avseendet placeras väl synligt utmed vägen och ha en handikapparkering intill samt goda parkeringsmöjligheter i närheten. Arbetsmiljön blir bra för personalen Biblioteket blir ett integrerat skol- och folkbibliotek. Torups nuvarande skolbibliotek uppfyller inte de nyligen skärpta lagkraven om skolbibliotek. Skola och förskola får tillgång till det nya biblioteket, även när det inte är bemannat av bibliotekarie, genom självservice för utlån och återlämning samt ett passersystem. Vid arbetsutskottets sammanträde beslutades att kommunledningskontoret skulle komplettera underlaget med synpunkter från skol- och bibliotekspersonal inför dagens sammanträde i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Synpunkter har inhämtats och redogjorts för vid kommunstyrelsens sammanträde Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 61/12 Ritning o kalkyl. Kommunledningstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att bygga ett nytt bibliotek i anslutning till de nya förskoleavdelningarna i Torup. Yrkanden Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till Lennart Ohlssons yrkande.

12 Kommunfullmäktige (23) Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bygga ett nytt bibliotek i anslutning till de nya förskoleavdelningarna i Torup.

13 Kommunfullmäktige (23) 34 Avsägelse - ersättare i omsorgsnämnden Dnr 2012 KS0082 Ann-Britt Erlandsson (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. Fullmäktige godkänner avsägelsen och befriar Ann-Britt Erlandsson från uppdraget under återstoden av mandatperioden.

14 Kommunfullmäktige (23) 35 Fyllnadsval - ersättare i omsorgsnämnden Dnr 2012 KS0084 Ann-Britt Erlandsson (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. Till ersättare i omsorgsnämnden väljs för återstoden av mandatperioden: Ann-Christin Westerlund Pensévägen Hyltebruk

15 Kommunfullmäktige (23) 36 Huvudmän i Södra Hestra Sparbank Dnr 2012 KS0141 Följande huvudmän utses i Södra Hestra Sparbank för perioden från Sparbanksstämman 2012 intill Sparbanksstämman Bo Larsson - Omval Nissaryd Hyltebruk Karl-Anders Thorsson - Omval Fängsjö Långaryd Krister Mattsson Bäckgatan Unnaryd Rose-Marie Fahlén Solvägen Landeryd

16 Kommunfullmäktige (23) 37 Meddelanden kommunfullmäktige 2012 Dnr 2012 KS0085 Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna Länsstyrelsen i Hallands län Ny ersättare i kommunfullmäktige : Hans Moberg (KD) ersätter Teuta Dushi (KD) som ersättare i fullmäktige. Revisorernas granskning av Funktionshinderpolitiken Revisionsrapport Funktionshinderpolitiken, revisorerna i Hylte kommun Granskning av kommunens funktionshinderpolitik, Ernst & Young Protokollsutdrag kommunstyrelsen 43/12 Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret med svar i åtgärdsplan från kommunstyrelsen och från nämnderna Revisorernas granskning av Ekonomirutiner Revisionsrapport Ekonomirutiner, revisorerna i Hylte kommun Granskning av rutiner och intern kontroll inom ekonomienheten, Ernst & Young Protokollsutdrag kommunstyrelsen 31/12 Tjänsteskrivelse samt Yttrande, kommunledningskontoret Kommunfullmäktige har tagit del av redovisade meddelanden.

17 Kommunfullmäktige (23) 38 Motion - laddning av elfordon. Laddstolpar Dnr 2012 KS0120 Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion angående satsning på infrastruktur för laddning av fordon. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar - att Hylte kommun sätter upp laddstolpar för elfordon vid större kommunala arbetsplatser - att Hylte kommun sätter upp laddstolpar för elfordon vid större pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafik - att om möjligt elen för detta ändamål kommer från förnyelsebara energislag - att dessa parkeringsplatser med laddstolpar reserveras för elfordon, inklusive sk laddhybrider. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

18 Kommunfullmäktige (23) 39 Nytt ärende: Interpellation - Fler nyanställningar i Hylte kommun vid lönesänkningar? Dnr 2012 KS0144 Ronny Löfquist (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) angående Fler nyanställningar i Hylte kommun vid lönesänkningar? I interpellationen ställs följande frågor: - Vilka lönenivåer anser Lennart Ohlsson är lämpliga som ingångslön för en sjuksköterska, undersköterska inom kommunens omsorg. Vilken lön anser centerpartiet en personlig assistent och personal inom kök och lokalvård bör ha? - Hur många nyanställningar beräknar Lennart Ohlsson att Hylte kommun kan göra om ingångslönerna sänks med 25 procent? Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) för besvarande.

19 Kommunfullmäktige (23) 40 Nytt ärende: Interpellation Om alkolås i kommunens bilar enl nya upphandlingen Wiveca Norén (SPI Hylte) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) angående alkolås i kommunens bilar enl nya upphandlingen. I interpellationen ställs följande frågor: - I vilka av de nya bilarna är alkolås installerade? - Om alkolås inte installeras i kommunens alla bilar, hur sker urvalet? - Vad kostar ett (1) installerat alkolås/bil? - Finns någon konsekvensbeskrivning om alkolås överhuvudtaget är nödvändigt i bilarna? Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) för besvarande.

20 Kommunfullmäktige (23) 41 Nytt ärende: Motion - Studentmedarbetarsystem Ronny Löfquist (S) och Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion angående studentmedarbetarsystem innebärande att högskolestuderande arbetar med uppgifter i kommunen som är kopplade till sin utbildning. I motionen föreslås: - att Hylte kommun inrättar ett system för studentmedarbetare Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

21 Kommunfullmäktige (23) 42 Nytt ärende: Motion Serviceåtagande Förskola Magnus Rasmusson (S), Mensur Dushi (S) och Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion om serviceåtagande för förskolan I motionen föreslås: - att Hylte kommun inför ett serviceåtagande inom förskolan som anger storleken på barngruppen - att Hylte kommun som första mål ska nå nuvarande rikssnitt, 17.5 barn per avdelning. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

22 Kommunfullmäktige (23) 43 Nytt ärende: Motion Farbara tillfarter till återvinningsstationer Wiveca Norén (SPI Hylte) har lämnat in en motion om tillfarterna till kommunens återvinningsstationer. I motionen föreslås: - Se till att berörda kontor gör tillfarterna till kommunens återvinningsstationer farbara där så inte är fallet, framför allt i Unnaryd där problemet för tillfället är störst. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

23 Kommunfullmäktige (23) 44 Övriga ärenden Allmänhetens frågestund Dagens fullmäktigesammanträde inleddes med att allmänheten kunde ställa frågor om årsredovisningen Svar på enkel fråga Tommy Edenholm (KV) svarar på en enkel fråga rörande tillgång till barnomsorg som ställts av Wiveca Norén vid föregående sammanträde. Enkel fråga Wiveca Norén (SPI) ställer en enkel fråga till om planändring till Lennart Ohlsson (C) som besvarar frågan. Stiftelsen Hyltebostäders årsredovisning 2011 Hyltebostäders årsredovisning finns tillgänglig och kommunfullmäktige har tagit del av den. Enkät från brottsförebyggande rådet Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att brottsförebyggande rådet, BRÅ, kommer att skicka ut en påminnelse avseende en tidigare utsänd enkät. Kommunfullmäktige har tagit del av redogörelser och information.

24 SAMMANTRÄDESLISTA (4) Kommunfullmäktige : Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Mensur Dushi S X Tommy Edenholm KV X Lennart Ohlsson C X Magnus Rasmusson S X Désirée Hultberg M X Micael Arnström S Anna Roos KV X Karin Åkesson C X Bengt-Åke Torhall FP X Ahova Lood S X Kjell Wåxnäs M Gunilla Magnusson KV X Gunnel Johansson S X Margareta Andersson C X Tomas Silfros SD X Krister Mattson S X Åke Morin KV X Camilla Gustafsson S Bo Gunnar Åkesson M X Åsa Carlsson FP X Håkan Bengtsson C X Wiveca Norén SPI X Tom Barkström KD X Ronny Löfqvist S X

25 SAMMANTRÄDESLISTA (4) Kommunfullmäktige : Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Tord Wahlström KV X Maria Johansson Arnström S X Bo Eriksson C X Johan Edenholm Kv X Jan Liwenius S X Jerzy Golowkin M X Rose-Marie Fahlén S X Roland Thörner MP X Harri Kytöharju KV X Karl-Anders Thorsson C X Niclas Erlandsson FP X Ingemar Andersson Rikard Josefsson S SD Victoria Bergman V X Dorothea Nilsson M X Katrin Karlsson S Ray Alexén KV X Henrik Hansson C X Patrik Nilsson S X

26 SAMMANTRÄDESLISTA (4) Kommunfullmäktige : Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Thom Ericsson Tjänstgör Anders Erlandsson M X Henrik Erlingson Cathrine Lundström Jan Sjöö Ingemar Steneteg C Stefan Yngstrand Ingegerd Torhall FP Thomas Stefansson Teuta Dushi KD Birgit Gabrielsson Tjänstgör Lars Sundberg Tjänstgör Maria Hedin Tjänstgör Tommy Andersson Kristina Johansson Niels Sörensen Tjänstgör Urban Nordell S X X X X Kathe Nylén V

27 SAMMANTRÄDESLISTA (4) Kommunfullmäktige : Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Elisabeth Falkhaven MP Jens-Åke Olofsson KV Ann-Sofie Lindh Karl-Gustav Lindbäck X Kerstin Alexén SD Anders Bertilsson SPI X Marie-Ann Magnevik

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Jenny Hagesjö, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Jenny Hagesjö, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-09-27 1 (28) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30-20.00 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Jenny Hagesjö, sekreterare Utses att justera Johan

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Anders Dryselius, utvecklingsstrateg 22 Erik Karlsson, revisor 23

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Anders Dryselius, utvecklingsstrateg 22 Erik Karlsson, revisor 23 Kommunfullmäktige 2015-04-29 1 (12) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl. 18.30 20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Anders Dryselius,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Hyltebruk kl 8.30 11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Biosalongen i Forum, Hyltebruk kl. 13:00-13:45 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunstyrelsen 2013-03-12 1 (11) Plats och tid Hörsalen, Hyltebruk kl 14-15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk, kl. 16.00-17.30 Beslutande Politiker Åke Morin (C) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Lennart Ohlsson (C) Dorothea

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Tommy Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Tommy Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-10 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8.15-16 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Tommy Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice

Läs mer

Wiveca Norén (SPI) Dorothea Nilsson (M) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret

Wiveca Norén (SPI) Dorothea Nilsson (M) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret Omsorgsnämnden 2015-10-08 1 (9) Plats och tid Guldkanten, Hyltebruk. Klockan 13.15 15.20 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Ingemar Steneteg (C) Leif Smith (S) Dorothea Nilsson (M) Agneta Johansson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Ulrika Hjorth, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Ulrika Hjorth, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunstyrelsen 2012-10-02 1 (16) Plats och tid Hörsalen Hyltebruk, kl 14 15.15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Ulrika Hjorth, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9)

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Plats och tid Lärcentrum rum 203, kl. 9.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Niclas Erlandsson

Läs mer

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Handikapprådet 2013-03-04 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk kl. 16.15-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (28)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (28) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-05-16 1 (28) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet barn- och ungdomskontoret kl. 11.00 / Landeryds skola kl. 13.00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01 154

Kommunstyrelsen 2009-12-01 154 Kommunstyrelsen 2009-12-01 154 Plats och tid Hörsalen, Hyltebruk, klockan 14.00-16.45 Beslutande se bif närvarolista Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Ulrika Jansson, ekonomichef Gun Nilsson, sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-09-27

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-09-27 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-09-12 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-09-27 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-09-12 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Omsorgsnämnden (7)

Omsorgsnämnden (7) Omsorgsnämnden 2012-01-25 1 (7) Plats och tid Daglig verksamhet i Hyltebruk, kl: 14.00-16.00 Beslutande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Ann Brodin Thorsson (KD) Harri Kytöharju (KV) Birgit Gabrielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Se bifogad ärendelista Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, kommunsekreterare

Se bifogad närvarolista. Se bifogad ärendelista Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2015-10-01 1 (40) Plats och tid Brännö Folkets park, Brännögård. Kl. 18:30-20:20 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Se bifogad ärendelista Per Borg, kommunchef Susanne

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Kommunfullmäktige 2015-03-26 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl. 18.30 20.15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13)

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen i centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV), SBN

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-04-07 1 (24) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, Kl. 08:30-11:10 (ajournering 10:20-10:40) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Henrik Erlingson (C) Marie-Louice Lindström

Läs mer

Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-14 1 (8) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén Kärrman (S) ordförande Carl Larsson (M) Johan Elgemark (C) Roger Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-13 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Maria Edbertsson, Hylte Astma- och allergiförening Bodil Gunnarsson, Reumatikerföreningen

Maria Edbertsson, Hylte Astma- och allergiförening Bodil Gunnarsson, Reumatikerföreningen Kommunala Handikapprådet 2012-12-03 1 (8) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Omsorgsnämnden 2012-06-20 1 (9) Plats och tid Treklövern, Hyltebruk kl. 14.00-15.30 Beslutande Gunnel Johansson (S) Dorothea Nilsson (M) Tjänstgörande ersättare Ingemar Steneteg (C) Ann Brodin Thorsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Se bifogad närvarolista!

Kommunfullmäktige Se bifogad närvarolista! Kommunfullmäktige 2008-11-27 103 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-22.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Johnny Andersson, kommunjurist Gun Nilsson, sekreterare

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden (9)

Arbets- och näringslivsnämnden (9) Arbets- och näringslivsnämnden 2011-02-15 1 (9) Plats och tid Tiraholms Fisk, Unnaryd 13.15-15.50 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ahova Lood (S) Niclas Erlandsson (FP) Anna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsskott 2010-03-02 58. Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk

Kommunstyrelsens arbetsskott 2010-03-02 58. Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk Kommunstyrelsens arbetsskott 2010-03-02 58 Plats och tid Beslutande Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Gunnel Johansson (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Gunnel Johansson (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-02 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8.30 10.15 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesrummet, administrationslokalerna, Hyltebruks vårdcentral

Sammanträdesrummet, administrationslokalerna, Hyltebruks vårdcentral LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HYLTE 1-12 Tid: 2003-01-28 kl. 13:30 15:40 Plats: Närvarande: Ledamöter Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Sammanträdesrummet, administrationslokalerna,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-12 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8.30 10.45 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Gunnel Johansson (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Gunnel Johansson (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-15 1 (36) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8.30 10.45 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S)

Läs mer

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca Norén (SPI)

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca Norén (SPI) Omsorgsnämnden 2015-03-19 1 (11) Plats och tid Hörsalen 13:15-15-45 Beslutande Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbets- och näringslivsnämnden 2008-06-17 1 (9) Plats och tid Lärcentrum sal 301, 13.15-17.15 Beslutande Gunnar Schoberg (c), ordförande Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Tord Wahlström (kv) Pontus

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Omsorgsnämnden 2015-09-17 1 (15)

Omsorgsnämnden 2015-09-17 1 (15) Omsorgsnämnden 2015-09-17 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Klockan 13.15 15.00 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Tommy Edenholm (KV) Leif Smith (S) Victoria Gustavsson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet (13)

Kommunala Handikapprådet (13) Kommunala Handikapprådet 2013-06-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 16:00-17:45 Beslutande Politiker Dorothea Nilsson (M), BUN Gunnel Johansson (S), ON Bengt-Åke Torhall (FP),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback Kommunstyrelsen 2016-03-09 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M, Thony Andersson, S, Eric Westerberg,

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämnden Arbets- och näringslivsnämnden 2008-01-16 1 Plats och tid Lärcentrum kl. 13-15-16.00 Beslutande Gunnar Schoberg (c), ordförande Magnus Rasmusson (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ahova Lood (s) Tord

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Krister Mattsson (S) Våge Eriksson (FUB) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Krister Mattsson (S) Våge Eriksson (FUB) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Handikapprådet 2012-03-05 1 (8) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16.00-17.20 Beslutande Politiker Åke Morin (KV) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Krister Mattsson (S) Lennart

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunala handikapprådet (9) Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD)

Kommunala handikapprådet (9) Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD) Kommunala handikapprådet 2009-09-14 1 (9) Plats och tid Torulund, Torup, 16.00-18.15 Beslutande Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD) Referensgruppen:

Läs mer

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp)

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp) Arbets- och näringslivsnämnden 2010-09-21 1 (8) Plats och tid Nissaströms kursgård 15.00-17.00 Beslutande Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer