Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Utses att justera Katja Larsson (M) Stefan Yngstrand (Fp) Justeringens tid 9 april 2015 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 19 Ordförande Justerande Anna Hedqvist Micael Arnström (S) Katja Larsson (M) Stefan Yngstrand (Fp) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunfullmäktige (23) 1 Val av justerare och godkännande av ärendelista Dnr 2015 KS0020 Val av justerare Stefan Yngstrand (Fp), Katja Larsson (M) och Stina Isaksson (SD) föreslås att justera protokollet. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Stefan Yngstrand (Fp) och Katja Larsson (M) att justera protokollet. Godkännande av ärendelista Presidiets förslag till beslut Ärendelistan har varit utsänd. Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan och beslutar att arbeta efter den: 1. Val av justerare 2. Godkännande av ärendelista 3. Information från revisorerna 4. Ombudgetering: Lönestrategiska prioriteringar 5. Ombudgetering: Översiktsplan för Hylte kommun 6. Politisk inriktning för Hylte kommun Antagande av detaljplan Västra Hylte 1:199 m.fl. (Konsum) 8. Revidering av reglementen 9. Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun 10. Ansökan kommunal borgen - Långaryds Fiberförening 11. Ansökan kommunal borgen - Järnvägsmuseet i Landeryd 12. Tillägg/Bilaga till ABVA 13. Motionsvar Gällande skolornas upptagningsområde i kommunen 14. Motion Inrättande av andre vice oppositionsråd 15. Motion Höja livskvaliteten och trivseln för de äldre i kommunen 16. Återrapportering av motioner 17. Meddelanden kommunfullmäktige 18. Omval av huvudmän Södra Hestra Sparbank 19. Avsägelser 20. Fyllnadsval 21. Nya ärenden 22. Övrigt Yrkande Henrik Erlingson (C) yrkar att ärende 6, Politisk inriktning för Hylte kommun , utgår.

3 Kommunfullmäktige (23) Beslutsgång Ordföranden ställer presidiets förslag till beslut mot Henrik Erlingsons yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att utse Stefan Yngstrand (Fp) och Katja Larsson (M) att justera protokollet. Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan och beslutar att arbeta efter den: 1. Val av justerare 2. Godkännande av ärendelista 3. Information från revisorerna 4. Ombudgetering: Lönestrategiska prioriteringar 5. Ombudgetering: Översiktsplan för Hylte kommun 6. Politisk inriktning för Hylte kommun Antagande av detaljplan Västra Hylte 1:199 m.fl. (Konsum) 8. Revidering av reglementen 9. Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun 10. Ansökan kommunal borgen - Långaryds Fiberförening 11. Ansökan kommunal borgen - Järnvägsmuseet i Landeryd 12. Tillägg/Bilaga till ABVA 13. Motionsvar Gällande skolornas upptagningsområde i kommunen 14. Motion Inrättande av andre vice oppositionsråd 15. Motion Höja livskvaliteten och trivseln för de äldre i kommunen 16. Återrapportering av motioner 17. Meddelanden kommunfullmäktige 18. Omval av huvudmän Södra Hestra Sparbank 19. Avsägelser 20. Fyllnadsval 21. Nya ärenden 22. Övrigt

4 Kommunfullmäktige (23) 2 Information från revisorerna Dnr 2015 KS0132 Kommunens revisorer lämnade information om sin verksamhet. Kommunfullmäktige har tagit del av den lämnade informationen.

5 Kommunfullmäktige (23) 3 Ombudgetering: Lönestrategiska prioriteringar Dnr 2015 KS0086 I samband med löneöversynen 2014 gjordes en etra satsning på pedagogiska yrken med kr för 9 månader. Barn- och ungdomsnämnden har sedan inte fått några etra medel i budgeten för 2015 för att finansiera denna etra satsning. I helårseffekt 2015 innebär detta att nämnden inte har kompenserats för ökade lönekostnader motsvarande kr. I budgeten för 2015 finns en post för lönestrategiska satsningar med motsvarande kr där kr borde ombudgeteras till Barn- och ungdomsnämnden för att kompensera nämnden för den etra satsning som gjordes i löneöversynen De resterande kr borde vägas in som en etra satsning i löneöversynen Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokollsutdrag 22/2015 Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera kr från lönestrategiska satsningar till barn- och ungdomsnämnden för att kompensera för den etra satsning på pedagogiska yrken som gjordes i samband med löneöversynen Kommunfullmäktige beslutar också att kr som finns för lönestrategiska satsningar 2015 vävs in som en etra satsning i löneöversynen 2015 samt att helårseffekten kr beaktas i samband med det fortsatta arbetet med budget Den centrala posten för lönestrategiska prioriteringar på kr ska 2015 tillfalla yrkesgrupperna förskolelärare och lärare 1-7 (med lärare 1-7 avses lärare i tidigare årskurser vilket i Hylte kommun är t.o.m. åk. 6). Tyngdpunkten ska vara mot förskolelärarna. Beslutet skickas till: Barn- och ungdomsnämnden

6 Kommunfullmäktige (23) 4 Ombudgetering: Översiktsplan för Hylte kommun Dnr 2015 KS0087 I mål- och resursplanen som antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2014 är kostnader avsatta för en revidering av översiktsplanen för kommunen. Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Enligt kommunens reglemente har kommunstyrelsen ansvar för att leda och samordna den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten. Kommunstyrelsen ska även leda och samordna mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2015 ( 31) att arbetet med den nya översiktsplanen ska ledas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade även att det ska bildas en styrgrupp för arbetet med översiktsplanen. Styrgruppen ska bestå av politiker och tjänstemän. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 31/2015 Kommunens reglemente Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för revideringen av översiktsplanen flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Budgeten uppgår till kr. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

7 Kommunfullmäktige (23) 5 Politisk inriktning för Hylte kommun Dnr 2015 KS0091 I arbetsutskottet väckte Framtid Hylte ärendet om politisk inriktning för Hylte kommun Ärendets syfte är att fastställa den politiska ledningens mål för mandatperioden. Genom ett fullmäktigebeslut kan övergripande prioriteringar genomsyra hela den kommunala verksamheten. Ett inriktningsbeslut skapar en tydlighet för både anställda som kommuninvånare. Samtidigt skapas förutsättningar för uppföljning och målstyrning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 24/2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut : Kommunfullmäktige beslutar anta den politiska inriktningen för Hylte kommun enligt bilaga. Yrkanden Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tommy Edenholm (KV) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tommy Edenholms yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar anta den politiska inriktningen för Hylte kommun enligt bilaga. Reservation Henrik Erlingson (C), Thomas Silfros (SD), Tommy Edenholm (KV), Thom Ericsson (M), Karl-Anders Thorsson (C), Stina Isaksson (SD), Bo Eriksson (C), Gunilla Magnusson (KV), Desirée Hultberg (M), Ingemar Steneteg (C), Jerzy Golowkin (SD), Cathrine Lundström (C), Åke Morin (KV), Carl Larsson (M), Håkan Bengtsson (C), Monica Grönros (SD), Wiveca Norén (SPI), Tord Wahlström (KV) och Katja Larsson (M) reserverar sig mot beslutet. Lennart Ohlsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför följande. Vid kommunfullmäktiges möte den 26 mars 2015 fattade majoriteten beslut att En ny översiktsplan (ÖP) ska arbetas fram under perioden. I den nya ÖPn ska framtida

8 Kommunfullmäktige (23) klimatförändringar vägas in. Tilläggen vindkraft och strandskydd ska arbetas in och omprövas i arbetet. Ett moratorium om ny vindkraft till dess en ny ÖP beslutats. Jag anser att ett beslut att inte lämna besked till kommuninvånare i samband med en eventuell bygglovsansökan strider mot förvaltningslagen 4 och 7. 4: Frågor från enskilda skall besvaras så fort som möjligt. 7: Ärenden skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Därför reserverar jag mig mot majoritetens beslut. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder

9 Kommunfullmäktige (23) 6 Antagande av detaljplan Västra Hylte 1:199 m.fl. (Konsum) Dnr 2013 KS0192 Förslaget till detaljplan för Västra Hylte 1:199 (Konsum) har varit utställt för förnyad granskning enligt plan- och bygglagen. Planen var utställd under perioden 15 oktober 10 november De synpunkter som kommit in under samrådet har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att planförslaget, med utgångspunkt från inkomna synpunkter efter granskningsskedet, ska revideras genom att: - planbeskrivningen kompletteras med information om att kontroll av åtgärder som genomförs i byggskedet sker i bygglovsprövningens kontrollskede - kompletterande historisk information läggs till i planbeskrivningen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 32/15 Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Västra Hylte 1:199 m.fl. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

10 Kommunfullmäktige (23) 7 Revidering av reglementen Dnr 2014 KS0160 En total översyn av kommunens reglementen pågår. Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014 om en rad organisationsförändringar. Med hänsyn till dessa organisationsförändringar behöver reglementena, i avvaktan på den totala översynen, till viss del revideras redan nu. Vad gäller revisionsberedningens reglemente görs tillägget att revisionsberedningen utgörs av kommunfullmäktiges presidium. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktige 28 ( ) Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 183 ( ) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 25/2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut : Kommunfullmäktige beslutar revidera kommunens reglemente på följande punkter, med anledning av de ändringar av den politiska organisationen som beslutades av kommunfullmäktige vid sammanträdet 18 juni 2014: - I reglementet om nämndernas arbetsformer ändras antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 13 till I reglementet för ordförandeinstruktion läggs stycket I nämnderna ska det finnas en ordförande samt en 1:e och 2:e vice ordförande. 1:e vice ordförande bör hållas av majoriteten och 2:e vice ordförande bör hållas av oppositionen till i 1. - Reglementet för revisionsberedningen får tillägget i 1 att revisionsberedningen består av kommunfullmäktiges presidium. Samtliga punkter om bibliotek, kulturfrågor och turism flyttas från kommunstyrelsens reglemente till arbets- och näringslivsnämndens reglemente. Yrkanden Jerzy Golowkin (SD) yrkar att det inrättas en tjänst som andre vice oppositionsråd. Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Jerzy Golowkins yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på kommunstyrelsens förslag till ändring av reglementen. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på Jerzy Golowkins tilläggsyrkande. Ordföranden finner att fullmäktige avslår Jerzy Golowkins tilläggsyrkande.

11 Kommunfullmäktige (23) Kommunfullmäktige beslutar revidera kommunens reglemente på följande punkter, med anledning av de ändringar av den politiska organisationen som beslutades av kommunfullmäktige vid sammanträdet 18 juni 2014: - I reglementet om nämndernas arbetsformer ändras antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 13 till I reglementet för ordförandeinstruktion läggs stycket I nämnderna ska det finnas en ordförande samt en 1:e och 2:e vice ordförande. 1:e vice ordförande bör hållas av majoriteten och 2:e vice ordförande bör hållas av oppositionen till i 1. - Reglementet för revisionsberedningen får tillägget i 1 att revisionsberedningen består av kommunfullmäktiges presidium. Samtliga punkter om bibliotek, kulturfrågor och turism flyttas från kommunstyrelsens reglemente till arbets- och näringslivsnämndens reglemente. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder

12 Kommunfullmäktige (23) 8 Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun Dnr 2014 KS0168 Kommunfullmäktige fattade den 2 oktober 2014 beslut i ärendet Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun, dnr 2014 KS0168. Beslutet innebar bl.a. att bidrag till samlingslokaler i kommunen ska fördelas enligt en ny modell. Den nya fördelningsmodellen började tillämpas den 1 januari Under ärendets beredning föll en del av beslutsunderlaget bort, närmare bestämt en del av arbets- och näringslivsnämndens beslut. Detta beslutsunderlag är därför inte antaget av fullmäktige. Den del av beslutet som föll bort lyder: minst 10 bokningar per år krävs för att ha rätt till bidrag. Arbets- och näringslivskontoret önskar även lägga till följande meningar: Ansökan som inkommer inom en månad efter sista ansökningsdag ska betalas ut medett avdrag på 25 %. Senare ansökningar tas inte upp till prövning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 30/2015 Bidragsnormer samlingslokaler Kommunstyrelsens förslag till beslut : Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till bidragsnormer för samlingslokaler. Yrkande Stefan Yngstrand (Fp) yrkar att följande ändringar i dokumentet Bidragsnormer samlingslokaler görs: - Näst sista punkten tas bort. - I sista punkten ändras ordet bokningar till arrangemang. - Ordet bokningar ändras till arrangemang i resten av dokumentet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Stefan Yngstrands yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Yngstrands yrkande. Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till bidragsnormer för samlingslokaler med följande ändringar. - Näst sista punkten tas bort. - I sista punkten ändras ordet bokningar till arrangemang. - Ordet bokningar ändras till arrangemang i resten av dokumentet.

13 Kommunfullmäktige (23) 9 Ansökan kommunal borgen Långaryds Fiberförening Dnr 2015 KS0063 Långaryds Fiberförening Ekonomisk förening kommer att anlägga ett fibernät inom föreningens verksamhetsområde. Föreningen har idag drygt 380 medlemmar och kanalisationen för fibernätet beräknas bli ca 150 km långt. Den beräknade kostnaden för projektet är kr. Föreningen har beviljats medfinansiering motsvarande kr. För att klara likviditeten under projektets gång måste föreningen ta ett banklån. För att bevilja lånet kräver banken att kommunen går i borgen för föreningen. Föreningen ansöker därför om ett kommunalt borgensåtagande motsvarande kr. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelserna för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera sin skuld. Borgen bör inte lämnas till andra än de bolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner och landsting utövar ett rättsligt inflytande. Hylte kommun har tidigare ingått kommunal borgen för Unnaryd Fiber Ekonomisk förening och Femsjö Färgaryd ekonomiska förening. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 18/2015 Kommunfullmäktige beslutar - att ingå kommunal borgen för Långaryds Fiberförening kortfristiga lån motsvarande kr - att borgensavgift inte utgår - att borgensåtagandet gäller i maimalt två år. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Långaryds Fiberförening

14 Kommunfullmäktige (23) 10 Ansökan kommunal borgen Landeryd Järnvägsmuseum Dnr 2015 KS0109 Landeryds järnvägsmuseum ska bygga en ny vagnhall som ska användas vid förvaring och renovering av järnvägsfordon. Projektet har blivit beviljade medel vid Leader med motsvarande kr. För att klara likviditeten under projektets gång måste föreningen ta ett banklån. För att bevilja lånet kräver banken att kommunen går i borgen för föreningen. Föreningen ansöker därför om ett kommunalt borgensåtagande motsvarande kr. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelserna för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera sin skuld. Borgen bör inte lämnas till andra än de bolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner och landsting utövar ett rättsligt inflytande. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 39/2015 Kommunfullmäktige beslutar: - att ingå kommunal borgen för Landeryds järnvägsmuseums kortfristiga lån motsvarande kr - att borgensavgift inte utgår - att borgensåtagandet gäller till och med den 31 augusti Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Landeryds Järnvägsmuseum

15 Kommunfullmäktige (23) 11 Tillägg/Bilaga till ABVA Dnr 2015 KS0068 Syftet med kommunalt VA är att tillgodose behovet av dricksvatten samt bortförande av hushållsvatten från tätbebyggt område. Avloppssystemet är inte gjort för att ta emot spillvatten som avviker stort från vanligt hushållsvatten. Samhällsbyggnadskontoret har upprättat riktvärden för ämnen som kan påverka ledningsnäten, reningsprocesserna och slamkvaliteten vid reningsverken. Oljor, tungmetaller och andra ämnen från verksamheter och industrier är skadliga för den biologiska processen vid reningsverken. Även riktvärden för ämnen som har negativ påverkan på recipient har tagits fram. Miljöbalken föreskriver allmänt förbud mot att släppa ut orenat avloppsvatten till vattenområden (recipient). Överskrids dessa riktvärden medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder före avledning till det kommunala avloppsnätet eller till recipient. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta riktvärdena för ämnen som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten vid avloppsreningsverken till kommunfullmäktige för antagande. Beslutsunderlag Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 124/2014 Tillägg/Bilaga till ABVA Tabell 1 3 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 24/2015 Kommunfullmäktige beslutar att anta följande tillägg till ABVA KF 43/11: Riktvärden för parametrar som kan påverka ledningsnätet (tabell 1). Riktvärden för ämnen som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten vid reningsverken (tabell 2). Riktvärden för ämnen som har negativ påverkan hos recipient (tabell 3). Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

16 Kommunfullmäktige (23) 12 Motionssvar: Gällande skolornas upptagningsområde i kommunen Dnr 2013 KS0076 Margareta Andersson (C) lämnade in en motion om skolornas upptagningsområde i kommunen den 4 mars I motionen föreslås att barn- och ungdomsnämndens ges i uppdrag att i samband med utredning om skolorna i Hyltebruk även göra en övergripande utredning om skolornas upptagningsområde samt att det utreds om skolskjutsarna kan skjutsa elever till andra skolor än idag, alltså få en fleiblare organisation. Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att lämna svar på motionen. Barn- och ungdomsnämnden redovisar följande: Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2014 att påbörja projektering för nybyggnation av Örnaskolans låg- och mellanstadium under 2014 samt beslutar att genomföra nybyggnation av Örnaskolans låg- och mellanstadium med start 2015 och därmed skall en övergripande utredning om skolornas upptagningsområde och en översyn av skolskjutsorganisationens fleibilitet att göras. Barnantalet på kommunens skolor har ökat och kommer förmodligen att öka fortsättningsvis genom ökad integration i Hylte Kommun. Detta tillsammans med att det i dagsläget finns behov för utökningar av vissa skolors lokaler finner barn- och ungdomskontoret att argumentet i motionen att vi har flera skolor som börjar bli små inte längre är aktuellt och att en utredning om skolornas upptagningsområden därför inte kommer att göras. Gällande skolskjutsorganisationens fleibilitet är denna verksamhet nyligen omorganiserad, avtal med Hallandstrafiken tecknades 19 mars Beslut och underlag till individuella bedömningar skickas till varje enskild vårdnadshavare som sökt skolskjuts till sitt barn. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 35/15 Kommunfullmäktige avslår motionen.

17 Kommunfullmäktige (23) 13 Motion: Inrättande av andre vice oppositionsråd Dnr 2014 KS0669 Jerzy Golowkin (SD) har lämnat en motion angående inrättande av ett andre vice oppositionsråd. Jerzy Golowkin föreslår att det inrättas en post som andre vice oppositionsråd och att denna post tillfaller Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

18 Kommunfullmäktige (23) 14 Motion: Höja livskvaliteten och trivseln för de äldre i kommunen Dnr 2015 KS0113 Jerzy Golowkin (SD) har lämnat en motion angående verksamheten i kommunens dagverksamhet för äldre och Kulturskolan. I motionen föreslås att Kulturskolan genomför musikaliska och kulturella aktiviteter i kommunens dagverksamhet för äldre. Kulturskolan ska även uppmärksamma traditionella svenska helger med temainriktade kulturella aktiviteter vid utvalda platser i kommunens äldreomsorg. Aktiviteterna ska ske för att höja livskvaliteten och trivseln för de gamla i kommunen och för att öka de ungas förståelse för åldrandet. Aktiviteterna ska annonseras på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

19 Kommunfullmäktige (23) 15 Återrapportering av motioner Dnr 2015 KS0133 Samhällsbyggnadsnämnden redovisar utredning rörande befintliga detaljplaner. Barn- och ungdomsnämnden redovisar utredning angående uppväling av arbetsplatsförlagd praktik. Kommunfullmäktige har tagit emot återrapporteringarna.

20 Kommunfullmäktige (23) 16 Meddelanden kommunfullmäktige Dnr 2015 KS0023 Följande meddelanden föredrogs: - Länsstyrelsen beslut om ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige - Skrivelse från Brottsförebyggande rådet (Brå) angående förtroendevaldas utsatthet under valåret Granskningsrapport för år 2014 HallWanAB:s verksamhet - Skrivelse från kommunens revisorer redogörelse för revisionen år DHR Halmstad-Hylte-Laholmsavdelningen skrivelse angående färdtjänsttaor - Skrivelse från Leader Halland - Motion från Tommy Edenholm (KV) angående dagcentralernas öppettider - Motion från Lennart Ohlsson (C) angående rekrytering av dagbarnvårdare Kommunfullmäktige har tagit del av redovisade meddelanden samt tar emot motionerna och överlämnar dem till kommunstyrelsen.

21 Kommunfullmäktige (23) 17 Val av huvudmän i Södra Hestra Sparbank Dnr 2015 KS0119 Kommunfullmäktige utser följande personer till huvudmän i Södra Hestra Sparbank för perioden från sparbanksstämman 2015 till sparbanksstämman 2019: Barbro Träpja, Träppja gård, Långaryd Maria Hedin, Storgatan 16 B, Hyltebruk Fredrik Engberg, Södra Alabo, Torup Maria Johansson Arnström, Rydöforsvägen 2, Rydöbruk Beslutet skickas till: Södra Hestra Sparbank, Hyltebruk

22 Kommunfullmäktige (23) 18 Avsägelser Dnr 2015 KS0033 Patrik Nilsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige. Elsie Henriksen (SPI) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna från Patrik Nilsson och Elsie Henriksen och begär ny sammanräkning hos länsstyrelsen. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län

23 Kommunfullmäktige (23) 19 Fyllnadsval Dnr 2015 KS0034 Fyllnadsval av ersättare i tillsynsnämnden efter Sören Johansson (S) som avlidit. Till ersättare i tillsynsnämnden väljs för resten av mandatperioden: Ingemar Andersson (S) Soldatgatan Hyltebruk

24

25

26 SAMMANTRÄDESLISTA Rev (4) Kommunfullmäktige : 26 mars 2015 Lista NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 8 Ronny Löfquist S Henrik Erlingson C Mensur Dushi S Thomas Silfros SD Maria Hedin S Tommy Edenholm KV Thom Ericsson M Anna Roos C Maria Johansson-Arnström S Stefan Yngstrand FP Krister Mattsson S Stina Isaksson SD Bo Eriksson C Marie-Louice Lindström S Gunilla Magnusson KV Desirée Hultberg M Micael Arnström S Karin Åkesson C Gunnel Johansson S Jerzy Golowkin SD Monica Albrecht S Åsa Engberg FP Cathrine Lundström C Åke Morin KV Rose-Marie Fahlén S

27 SAMMANTRÄDESLISTA Rev (4) Kommunfullmäktige : 26 mars 2015 Lista NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 8 Elisabeth Falkhaven MP Dorothea Nilsson Patrik Nilsson M S Håkan Bengtsson C Victoria Bergman Katrin Karlsson V S Monica Grönros SD Wiveca Norén SPI Lars Sundberg S Tord Wahlström KV Lennart Ohlsson C Birgit Gabrielsson S Katja Larsson M Jan Liwenius S

28 SAMMANTRÄDESLISTA Rev (4) Kommunfullmäktige : 26 mars 2015 Lista OMRÖSTNINGAR NAMN: Närvaro Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 8 Calle Larsson Tjänstgörande M Urban Svensson M Ingemar Steneteg Tjänstgörande C Karl-Anders Thorsson Tjänstgörande C Johan Elgemark C Malin Svan C Bengt-Åke Torhall FP Fredrik Engberg FP Matilda Johansson S John Sundling Tjänstgörande S Birgitta Årzén Tjänstgörande S Johan Fahlén Tjänstgörande S Malin Thydén-Kärrman Tjänstgörande S Urban Nordell S Kristina Kamstedt S Ingemar Andersson S

29 SAMMANTRÄDESLISTA Rev (4) Kommunfullmäktige : 26 mars 2015 Lista NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 8 Bodil Valter V Lisa Mogren Tjänstgörande V Roland Thörner MP Thomas Magnusson MP Finn Dahl SD Klas-Göran Alfredsson SD Johan Edenholm KV Ann-Sofie Lindh KV Anders Bertilsson SPI Elsie Henriksen SPI

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Anders Dryselius, utvecklingsstrateg 22 Erik Karlsson, revisor 23

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Anders Dryselius, utvecklingsstrateg 22 Erik Karlsson, revisor 23 Kommunfullmäktige 2015-04-29 1 (12) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl. 18.30 20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Anders Dryselius,

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2015-02-24 1 (32) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:30-11:00 Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Maria Johansson Arnström (S) Krister

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Biosalongen i Forum, Hyltebruk kl. 13:00-13:45 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Jenny Hagesjö, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Jenny Hagesjö, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-09-27 1 (28) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30-20.00 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Jenny Hagesjö, sekreterare Utses att justera Johan

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Se bifogad ärendelista Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, kommunsekreterare

Se bifogad närvarolista. Se bifogad ärendelista Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2015-10-01 1 (40) Plats och tid Brännö Folkets park, Brännögård. Kl. 18:30-20:20 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Se bifogad ärendelista Per Borg, kommunchef Susanne

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-14 1 (8) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén Kärrman (S) ordförande Carl Larsson (M) Johan Elgemark (C) Roger Andersson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunstyrelsen 2013-03-12 1 (11) Plats och tid Hörsalen, Hyltebruk kl 14-15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Tommy Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Tommy Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-10 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8.15-16 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Tommy Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-12 1 (14) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30 9:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-13 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet (13)

Kommunala Handikapprådet (13) Kommunala Handikapprådet 2013-06-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 16:00-17:45 Beslutande Politiker Dorothea Nilsson (M), BUN Gunnel Johansson (S), ON Bengt-Åke Torhall (FP),

Läs mer

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Handikapprådet 2013-03-04 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk kl. 16.15-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk, kl. 16.00-17.30 Beslutande Politiker Åke Morin (C) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Lennart Ohlsson (C) Dorothea

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Jens- Åke Olofsson

Läs mer

Wiveca Norén (SPI) Dorothea Nilsson (M) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret

Wiveca Norén (SPI) Dorothea Nilsson (M) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret Omsorgsnämnden 2015-10-08 1 (9) Plats och tid Guldkanten, Hyltebruk. Klockan 13.15 15.20 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Ingemar Steneteg (C) Leif Smith (S) Dorothea Nilsson (M) Agneta Johansson

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-20 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 09:30-12:00 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M)

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-01-27 1 (11) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 9:00-9:45 Beslutande Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

Lennart Ohlsson (C), ordförande Krister Mattsson (S)

Lennart Ohlsson (C), ordförande Krister Mattsson (S) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2014-11-20 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet, Arbets- och näringslivskontoret, kl. 15:00 17:00 Beslutande Lennart Ohlsson (C), ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13)

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen i centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV), SBN

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden (9)

Arbets- och näringslivsnämnden (9) Arbets- och näringslivsnämnden 2011-02-15 1 (9) Plats och tid Tiraholms Fisk, Unnaryd 13.15-15.50 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ahova Lood (S) Niclas Erlandsson (FP) Anna

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-04-07 1 (24) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, Kl. 08:30-11:10 (ajournering 10:20-10:40) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Henrik Erlingson (C) Marie-Louice Lindström

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Se bifogad närvarolista Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, kommunsekreterare

Se bifogad närvarolista. Se bifogad närvarolista Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 (35) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 14:00-17:30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Se bifogad närvarolista Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, kommunsekreterare

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid IFO sammanträdesrum kl. 13:00-15:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Mikael Andersson (S) Stigert

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (28)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (28) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-05-16 1 (28) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet barn- och ungdomskontoret kl. 11.00 / Landeryds skola kl. 13.00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01 154

Kommunstyrelsen 2009-12-01 154 Kommunstyrelsen 2009-12-01 154 Plats och tid Hörsalen, Hyltebruk, klockan 14.00-16.45 Beslutande se bif närvarolista Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Ulrika Jansson, ekonomichef Gun Nilsson, sekreterare

Läs mer

Kommunala Handikapprådet (11)

Kommunala Handikapprådet (11) Kommunala Handikapprådet 2013-09-30 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16:00-17:00 Beslutande Politiker Åke Morin (KV), SBN ordförande Dorothea Nilsson (M), BUN Krister Mattson

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9)

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Plats och tid Lärcentrum rum 203, kl. 9.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Niclas Erlandsson

Läs mer

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp)

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp) Arbets- och näringslivsnämnden 2010-09-21 1 (8) Plats och tid Nissaströms kursgård 15.00-17.00 Beslutande Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Maria Edbertsson, Hylte Astma- och allergiförening Bodil Gunnarsson, Reumatikerföreningen

Maria Edbertsson, Hylte Astma- och allergiförening Bodil Gunnarsson, Reumatikerföreningen Kommunala Handikapprådet 2012-12-03 1 (8) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Gunnel Johansson (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Gunnel Johansson (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-02 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8.30 10.15 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S)

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 16:00-17:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Wiveca Noren (SPI) (ordförande), Våge Ericsson (vice ordförande) (FUB Föreningen för

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30 10:45 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Hyltebruk kl 8.30 11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-02-11 1 (18) Plats och tid Beslutande Familjecentralens sammanträdesrum Kl 14:00-18:00 Maria Hedin (S) ordförande, Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Ulrika Hjorth, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Ulrika Hjorth, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunstyrelsen 2012-10-02 1 (16) Plats och tid Hörsalen Hyltebruk, kl 14 15.15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Ulrika Hjorth, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-04-19

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-04-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-04-19 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV)

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2013-01-23 1 (13) Plats och tid Beslutande Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset, kl.13:15-14:50 Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-05-15 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:40 Beslutande Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (16)

Barn- och ungdomsnämnden (16) Barn- och ungdomsnämnden 2013-04-24 1 (16) Plats och tid Beslutande Traineegymnasiet 13:00 15:40 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice ordförande Stefan Yngstrand (FP) Birgitta Bengtsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Kommunala handikapprådet (9) Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD)

Kommunala handikapprådet (9) Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD) Kommunala handikapprådet 2009-09-14 1 (9) Plats och tid Torulund, Torup, 16.00-18.15 Beslutande Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD) Referensgruppen:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämnden Arbets- och näringslivsnämnden 2008-01-16 1 Plats och tid Lärcentrum kl. 13-15-16.00 Beslutande Gunnar Schoberg (c), ordförande Magnus Rasmusson (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ahova Lood (s) Tord

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:20 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Malin Svan (C)

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:20 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Malin Svan (C) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-25 1 (29) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:20 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Malin Svan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Niclas Erlandsson (FP) Anna Roos (KV) Thom Ericsson (M) Krister Mattsson (S) Mikael Andersson (S)

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Niclas Erlandsson (FP) Anna Roos (KV) Thom Ericsson (M) Krister Mattsson (S) Mikael Andersson (S) Arbets- och näringslivsnämnden 2012-03-13 1 (11) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13.15 15.50 Beslutande Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Niclas Erlandsson (FP) Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer