Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Utses att justera Katja Larsson (M) Stefan Yngstrand (Fp) Justeringens tid 9 april 2015 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 19 Ordförande Justerande Anna Hedqvist Micael Arnström (S) Katja Larsson (M) Stefan Yngstrand (Fp) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunfullmäktige (23) 1 Val av justerare och godkännande av ärendelista Dnr 2015 KS0020 Val av justerare Stefan Yngstrand (Fp), Katja Larsson (M) och Stina Isaksson (SD) föreslås att justera protokollet. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Stefan Yngstrand (Fp) och Katja Larsson (M) att justera protokollet. Godkännande av ärendelista Presidiets förslag till beslut Ärendelistan har varit utsänd. Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan och beslutar att arbeta efter den: 1. Val av justerare 2. Godkännande av ärendelista 3. Information från revisorerna 4. Ombudgetering: Lönestrategiska prioriteringar 5. Ombudgetering: Översiktsplan för Hylte kommun 6. Politisk inriktning för Hylte kommun Antagande av detaljplan Västra Hylte 1:199 m.fl. (Konsum) 8. Revidering av reglementen 9. Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun 10. Ansökan kommunal borgen - Långaryds Fiberförening 11. Ansökan kommunal borgen - Järnvägsmuseet i Landeryd 12. Tillägg/Bilaga till ABVA 13. Motionsvar Gällande skolornas upptagningsområde i kommunen 14. Motion Inrättande av andre vice oppositionsråd 15. Motion Höja livskvaliteten och trivseln för de äldre i kommunen 16. Återrapportering av motioner 17. Meddelanden kommunfullmäktige 18. Omval av huvudmän Södra Hestra Sparbank 19. Avsägelser 20. Fyllnadsval 21. Nya ärenden 22. Övrigt Yrkande Henrik Erlingson (C) yrkar att ärende 6, Politisk inriktning för Hylte kommun , utgår.

3 Kommunfullmäktige (23) Beslutsgång Ordföranden ställer presidiets förslag till beslut mot Henrik Erlingsons yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att utse Stefan Yngstrand (Fp) och Katja Larsson (M) att justera protokollet. Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan och beslutar att arbeta efter den: 1. Val av justerare 2. Godkännande av ärendelista 3. Information från revisorerna 4. Ombudgetering: Lönestrategiska prioriteringar 5. Ombudgetering: Översiktsplan för Hylte kommun 6. Politisk inriktning för Hylte kommun Antagande av detaljplan Västra Hylte 1:199 m.fl. (Konsum) 8. Revidering av reglementen 9. Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun 10. Ansökan kommunal borgen - Långaryds Fiberförening 11. Ansökan kommunal borgen - Järnvägsmuseet i Landeryd 12. Tillägg/Bilaga till ABVA 13. Motionsvar Gällande skolornas upptagningsområde i kommunen 14. Motion Inrättande av andre vice oppositionsråd 15. Motion Höja livskvaliteten och trivseln för de äldre i kommunen 16. Återrapportering av motioner 17. Meddelanden kommunfullmäktige 18. Omval av huvudmän Södra Hestra Sparbank 19. Avsägelser 20. Fyllnadsval 21. Nya ärenden 22. Övrigt

4 Kommunfullmäktige (23) 2 Information från revisorerna Dnr 2015 KS0132 Kommunens revisorer lämnade information om sin verksamhet. Kommunfullmäktige har tagit del av den lämnade informationen.

5 Kommunfullmäktige (23) 3 Ombudgetering: Lönestrategiska prioriteringar Dnr 2015 KS0086 I samband med löneöversynen 2014 gjordes en etra satsning på pedagogiska yrken med kr för 9 månader. Barn- och ungdomsnämnden har sedan inte fått några etra medel i budgeten för 2015 för att finansiera denna etra satsning. I helårseffekt 2015 innebär detta att nämnden inte har kompenserats för ökade lönekostnader motsvarande kr. I budgeten för 2015 finns en post för lönestrategiska satsningar med motsvarande kr där kr borde ombudgeteras till Barn- och ungdomsnämnden för att kompensera nämnden för den etra satsning som gjordes i löneöversynen De resterande kr borde vägas in som en etra satsning i löneöversynen Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokollsutdrag 22/2015 Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera kr från lönestrategiska satsningar till barn- och ungdomsnämnden för att kompensera för den etra satsning på pedagogiska yrken som gjordes i samband med löneöversynen Kommunfullmäktige beslutar också att kr som finns för lönestrategiska satsningar 2015 vävs in som en etra satsning i löneöversynen 2015 samt att helårseffekten kr beaktas i samband med det fortsatta arbetet med budget Den centrala posten för lönestrategiska prioriteringar på kr ska 2015 tillfalla yrkesgrupperna förskolelärare och lärare 1-7 (med lärare 1-7 avses lärare i tidigare årskurser vilket i Hylte kommun är t.o.m. åk. 6). Tyngdpunkten ska vara mot förskolelärarna. Beslutet skickas till: Barn- och ungdomsnämnden

6 Kommunfullmäktige (23) 4 Ombudgetering: Översiktsplan för Hylte kommun Dnr 2015 KS0087 I mål- och resursplanen som antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2014 är kostnader avsatta för en revidering av översiktsplanen för kommunen. Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Enligt kommunens reglemente har kommunstyrelsen ansvar för att leda och samordna den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten. Kommunstyrelsen ska även leda och samordna mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2015 ( 31) att arbetet med den nya översiktsplanen ska ledas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade även att det ska bildas en styrgrupp för arbetet med översiktsplanen. Styrgruppen ska bestå av politiker och tjänstemän. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 31/2015 Kommunens reglemente Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för revideringen av översiktsplanen flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Budgeten uppgår till kr. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

7 Kommunfullmäktige (23) 5 Politisk inriktning för Hylte kommun Dnr 2015 KS0091 I arbetsutskottet väckte Framtid Hylte ärendet om politisk inriktning för Hylte kommun Ärendets syfte är att fastställa den politiska ledningens mål för mandatperioden. Genom ett fullmäktigebeslut kan övergripande prioriteringar genomsyra hela den kommunala verksamheten. Ett inriktningsbeslut skapar en tydlighet för både anställda som kommuninvånare. Samtidigt skapas förutsättningar för uppföljning och målstyrning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 24/2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut : Kommunfullmäktige beslutar anta den politiska inriktningen för Hylte kommun enligt bilaga. Yrkanden Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tommy Edenholm (KV) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tommy Edenholms yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar anta den politiska inriktningen för Hylte kommun enligt bilaga. Reservation Henrik Erlingson (C), Thomas Silfros (SD), Tommy Edenholm (KV), Thom Ericsson (M), Karl-Anders Thorsson (C), Stina Isaksson (SD), Bo Eriksson (C), Gunilla Magnusson (KV), Desirée Hultberg (M), Ingemar Steneteg (C), Jerzy Golowkin (SD), Cathrine Lundström (C), Åke Morin (KV), Carl Larsson (M), Håkan Bengtsson (C), Monica Grönros (SD), Wiveca Norén (SPI), Tord Wahlström (KV) och Katja Larsson (M) reserverar sig mot beslutet. Lennart Ohlsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför följande. Vid kommunfullmäktiges möte den 26 mars 2015 fattade majoriteten beslut att En ny översiktsplan (ÖP) ska arbetas fram under perioden. I den nya ÖPn ska framtida

8 Kommunfullmäktige (23) klimatförändringar vägas in. Tilläggen vindkraft och strandskydd ska arbetas in och omprövas i arbetet. Ett moratorium om ny vindkraft till dess en ny ÖP beslutats. Jag anser att ett beslut att inte lämna besked till kommuninvånare i samband med en eventuell bygglovsansökan strider mot förvaltningslagen 4 och 7. 4: Frågor från enskilda skall besvaras så fort som möjligt. 7: Ärenden skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Därför reserverar jag mig mot majoritetens beslut. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder

9 Kommunfullmäktige (23) 6 Antagande av detaljplan Västra Hylte 1:199 m.fl. (Konsum) Dnr 2013 KS0192 Förslaget till detaljplan för Västra Hylte 1:199 (Konsum) har varit utställt för förnyad granskning enligt plan- och bygglagen. Planen var utställd under perioden 15 oktober 10 november De synpunkter som kommit in under samrådet har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att planförslaget, med utgångspunkt från inkomna synpunkter efter granskningsskedet, ska revideras genom att: - planbeskrivningen kompletteras med information om att kontroll av åtgärder som genomförs i byggskedet sker i bygglovsprövningens kontrollskede - kompletterande historisk information läggs till i planbeskrivningen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 32/15 Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Västra Hylte 1:199 m.fl. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

10 Kommunfullmäktige (23) 7 Revidering av reglementen Dnr 2014 KS0160 En total översyn av kommunens reglementen pågår. Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014 om en rad organisationsförändringar. Med hänsyn till dessa organisationsförändringar behöver reglementena, i avvaktan på den totala översynen, till viss del revideras redan nu. Vad gäller revisionsberedningens reglemente görs tillägget att revisionsberedningen utgörs av kommunfullmäktiges presidium. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktige 28 ( ) Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 183 ( ) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 25/2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut : Kommunfullmäktige beslutar revidera kommunens reglemente på följande punkter, med anledning av de ändringar av den politiska organisationen som beslutades av kommunfullmäktige vid sammanträdet 18 juni 2014: - I reglementet om nämndernas arbetsformer ändras antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 13 till I reglementet för ordförandeinstruktion läggs stycket I nämnderna ska det finnas en ordförande samt en 1:e och 2:e vice ordförande. 1:e vice ordförande bör hållas av majoriteten och 2:e vice ordförande bör hållas av oppositionen till i 1. - Reglementet för revisionsberedningen får tillägget i 1 att revisionsberedningen består av kommunfullmäktiges presidium. Samtliga punkter om bibliotek, kulturfrågor och turism flyttas från kommunstyrelsens reglemente till arbets- och näringslivsnämndens reglemente. Yrkanden Jerzy Golowkin (SD) yrkar att det inrättas en tjänst som andre vice oppositionsråd. Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Jerzy Golowkins yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på kommunstyrelsens förslag till ändring av reglementen. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på Jerzy Golowkins tilläggsyrkande. Ordföranden finner att fullmäktige avslår Jerzy Golowkins tilläggsyrkande.

11 Kommunfullmäktige (23) Kommunfullmäktige beslutar revidera kommunens reglemente på följande punkter, med anledning av de ändringar av den politiska organisationen som beslutades av kommunfullmäktige vid sammanträdet 18 juni 2014: - I reglementet om nämndernas arbetsformer ändras antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 13 till I reglementet för ordförandeinstruktion läggs stycket I nämnderna ska det finnas en ordförande samt en 1:e och 2:e vice ordförande. 1:e vice ordförande bör hållas av majoriteten och 2:e vice ordförande bör hållas av oppositionen till i 1. - Reglementet för revisionsberedningen får tillägget i 1 att revisionsberedningen består av kommunfullmäktiges presidium. Samtliga punkter om bibliotek, kulturfrågor och turism flyttas från kommunstyrelsens reglemente till arbets- och näringslivsnämndens reglemente. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder

12 Kommunfullmäktige (23) 8 Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun Dnr 2014 KS0168 Kommunfullmäktige fattade den 2 oktober 2014 beslut i ärendet Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun, dnr 2014 KS0168. Beslutet innebar bl.a. att bidrag till samlingslokaler i kommunen ska fördelas enligt en ny modell. Den nya fördelningsmodellen började tillämpas den 1 januari Under ärendets beredning föll en del av beslutsunderlaget bort, närmare bestämt en del av arbets- och näringslivsnämndens beslut. Detta beslutsunderlag är därför inte antaget av fullmäktige. Den del av beslutet som föll bort lyder: minst 10 bokningar per år krävs för att ha rätt till bidrag. Arbets- och näringslivskontoret önskar även lägga till följande meningar: Ansökan som inkommer inom en månad efter sista ansökningsdag ska betalas ut medett avdrag på 25 %. Senare ansökningar tas inte upp till prövning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 30/2015 Bidragsnormer samlingslokaler Kommunstyrelsens förslag till beslut : Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till bidragsnormer för samlingslokaler. Yrkande Stefan Yngstrand (Fp) yrkar att följande ändringar i dokumentet Bidragsnormer samlingslokaler görs: - Näst sista punkten tas bort. - I sista punkten ändras ordet bokningar till arrangemang. - Ordet bokningar ändras till arrangemang i resten av dokumentet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Stefan Yngstrands yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Stefan Yngstrands yrkande. Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till bidragsnormer för samlingslokaler med följande ändringar. - Näst sista punkten tas bort. - I sista punkten ändras ordet bokningar till arrangemang. - Ordet bokningar ändras till arrangemang i resten av dokumentet.

13 Kommunfullmäktige (23) 9 Ansökan kommunal borgen Långaryds Fiberförening Dnr 2015 KS0063 Långaryds Fiberförening Ekonomisk förening kommer att anlägga ett fibernät inom föreningens verksamhetsområde. Föreningen har idag drygt 380 medlemmar och kanalisationen för fibernätet beräknas bli ca 150 km långt. Den beräknade kostnaden för projektet är kr. Föreningen har beviljats medfinansiering motsvarande kr. För att klara likviditeten under projektets gång måste föreningen ta ett banklån. För att bevilja lånet kräver banken att kommunen går i borgen för föreningen. Föreningen ansöker därför om ett kommunalt borgensåtagande motsvarande kr. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelserna för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera sin skuld. Borgen bör inte lämnas till andra än de bolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner och landsting utövar ett rättsligt inflytande. Hylte kommun har tidigare ingått kommunal borgen för Unnaryd Fiber Ekonomisk förening och Femsjö Färgaryd ekonomiska förening. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 18/2015 Kommunfullmäktige beslutar - att ingå kommunal borgen för Långaryds Fiberförening kortfristiga lån motsvarande kr - att borgensavgift inte utgår - att borgensåtagandet gäller i maimalt två år. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Långaryds Fiberförening

14 Kommunfullmäktige (23) 10 Ansökan kommunal borgen Landeryd Järnvägsmuseum Dnr 2015 KS0109 Landeryds järnvägsmuseum ska bygga en ny vagnhall som ska användas vid förvaring och renovering av järnvägsfordon. Projektet har blivit beviljade medel vid Leader med motsvarande kr. För att klara likviditeten under projektets gång måste föreningen ta ett banklån. För att bevilja lånet kräver banken att kommunen går i borgen för föreningen. Föreningen ansöker därför om ett kommunalt borgensåtagande motsvarande kr. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelserna för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera sin skuld. Borgen bör inte lämnas till andra än de bolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner och landsting utövar ett rättsligt inflytande. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 39/2015 Kommunfullmäktige beslutar: - att ingå kommunal borgen för Landeryds järnvägsmuseums kortfristiga lån motsvarande kr - att borgensavgift inte utgår - att borgensåtagandet gäller till och med den 31 augusti Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Landeryds Järnvägsmuseum

15 Kommunfullmäktige (23) 11 Tillägg/Bilaga till ABVA Dnr 2015 KS0068 Syftet med kommunalt VA är att tillgodose behovet av dricksvatten samt bortförande av hushållsvatten från tätbebyggt område. Avloppssystemet är inte gjort för att ta emot spillvatten som avviker stort från vanligt hushållsvatten. Samhällsbyggnadskontoret har upprättat riktvärden för ämnen som kan påverka ledningsnäten, reningsprocesserna och slamkvaliteten vid reningsverken. Oljor, tungmetaller och andra ämnen från verksamheter och industrier är skadliga för den biologiska processen vid reningsverken. Även riktvärden för ämnen som har negativ påverkan på recipient har tagits fram. Miljöbalken föreskriver allmänt förbud mot att släppa ut orenat avloppsvatten till vattenområden (recipient). Överskrids dessa riktvärden medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder före avledning till det kommunala avloppsnätet eller till recipient. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta riktvärdena för ämnen som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten vid avloppsreningsverken till kommunfullmäktige för antagande. Beslutsunderlag Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 124/2014 Tillägg/Bilaga till ABVA Tabell 1 3 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 24/2015 Kommunfullmäktige beslutar att anta följande tillägg till ABVA KF 43/11: Riktvärden för parametrar som kan påverka ledningsnätet (tabell 1). Riktvärden för ämnen som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten vid reningsverken (tabell 2). Riktvärden för ämnen som har negativ påverkan hos recipient (tabell 3). Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

16 Kommunfullmäktige (23) 12 Motionssvar: Gällande skolornas upptagningsområde i kommunen Dnr 2013 KS0076 Margareta Andersson (C) lämnade in en motion om skolornas upptagningsområde i kommunen den 4 mars I motionen föreslås att barn- och ungdomsnämndens ges i uppdrag att i samband med utredning om skolorna i Hyltebruk även göra en övergripande utredning om skolornas upptagningsområde samt att det utreds om skolskjutsarna kan skjutsa elever till andra skolor än idag, alltså få en fleiblare organisation. Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att lämna svar på motionen. Barn- och ungdomsnämnden redovisar följande: Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2014 att påbörja projektering för nybyggnation av Örnaskolans låg- och mellanstadium under 2014 samt beslutar att genomföra nybyggnation av Örnaskolans låg- och mellanstadium med start 2015 och därmed skall en övergripande utredning om skolornas upptagningsområde och en översyn av skolskjutsorganisationens fleibilitet att göras. Barnantalet på kommunens skolor har ökat och kommer förmodligen att öka fortsättningsvis genom ökad integration i Hylte Kommun. Detta tillsammans med att det i dagsläget finns behov för utökningar av vissa skolors lokaler finner barn- och ungdomskontoret att argumentet i motionen att vi har flera skolor som börjar bli små inte längre är aktuellt och att en utredning om skolornas upptagningsområden därför inte kommer att göras. Gällande skolskjutsorganisationens fleibilitet är denna verksamhet nyligen omorganiserad, avtal med Hallandstrafiken tecknades 19 mars Beslut och underlag till individuella bedömningar skickas till varje enskild vårdnadshavare som sökt skolskjuts till sitt barn. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 35/15 Kommunfullmäktige avslår motionen.

17 Kommunfullmäktige (23) 13 Motion: Inrättande av andre vice oppositionsråd Dnr 2014 KS0669 Jerzy Golowkin (SD) har lämnat en motion angående inrättande av ett andre vice oppositionsråd. Jerzy Golowkin föreslår att det inrättas en post som andre vice oppositionsråd och att denna post tillfaller Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

18 Kommunfullmäktige (23) 14 Motion: Höja livskvaliteten och trivseln för de äldre i kommunen Dnr 2015 KS0113 Jerzy Golowkin (SD) har lämnat en motion angående verksamheten i kommunens dagverksamhet för äldre och Kulturskolan. I motionen föreslås att Kulturskolan genomför musikaliska och kulturella aktiviteter i kommunens dagverksamhet för äldre. Kulturskolan ska även uppmärksamma traditionella svenska helger med temainriktade kulturella aktiviteter vid utvalda platser i kommunens äldreomsorg. Aktiviteterna ska ske för att höja livskvaliteten och trivseln för de gamla i kommunen och för att öka de ungas förståelse för åldrandet. Aktiviteterna ska annonseras på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

19 Kommunfullmäktige (23) 15 Återrapportering av motioner Dnr 2015 KS0133 Samhällsbyggnadsnämnden redovisar utredning rörande befintliga detaljplaner. Barn- och ungdomsnämnden redovisar utredning angående uppväling av arbetsplatsförlagd praktik. Kommunfullmäktige har tagit emot återrapporteringarna.

20 Kommunfullmäktige (23) 16 Meddelanden kommunfullmäktige Dnr 2015 KS0023 Följande meddelanden föredrogs: - Länsstyrelsen beslut om ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige - Skrivelse från Brottsförebyggande rådet (Brå) angående förtroendevaldas utsatthet under valåret Granskningsrapport för år 2014 HallWanAB:s verksamhet - Skrivelse från kommunens revisorer redogörelse för revisionen år DHR Halmstad-Hylte-Laholmsavdelningen skrivelse angående färdtjänsttaor - Skrivelse från Leader Halland - Motion från Tommy Edenholm (KV) angående dagcentralernas öppettider - Motion från Lennart Ohlsson (C) angående rekrytering av dagbarnvårdare Kommunfullmäktige har tagit del av redovisade meddelanden samt tar emot motionerna och överlämnar dem till kommunstyrelsen.

21 Kommunfullmäktige (23) 17 Val av huvudmän i Södra Hestra Sparbank Dnr 2015 KS0119 Kommunfullmäktige utser följande personer till huvudmän i Södra Hestra Sparbank för perioden från sparbanksstämman 2015 till sparbanksstämman 2019: Barbro Träpja, Träppja gård, Långaryd Maria Hedin, Storgatan 16 B, Hyltebruk Fredrik Engberg, Södra Alabo, Torup Maria Johansson Arnström, Rydöforsvägen 2, Rydöbruk Beslutet skickas till: Södra Hestra Sparbank, Hyltebruk

22 Kommunfullmäktige (23) 18 Avsägelser Dnr 2015 KS0033 Patrik Nilsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige. Elsie Henriksen (SPI) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna från Patrik Nilsson och Elsie Henriksen och begär ny sammanräkning hos länsstyrelsen. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län

23 Kommunfullmäktige (23) 19 Fyllnadsval Dnr 2015 KS0034 Fyllnadsval av ersättare i tillsynsnämnden efter Sören Johansson (S) som avlidit. Till ersättare i tillsynsnämnden väljs för resten av mandatperioden: Ingemar Andersson (S) Soldatgatan Hyltebruk

24

25

26 SAMMANTRÄDESLISTA Rev (4) Kommunfullmäktige : 26 mars 2015 Lista NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 8 Ronny Löfquist S Henrik Erlingson C Mensur Dushi S Thomas Silfros SD Maria Hedin S Tommy Edenholm KV Thom Ericsson M Anna Roos C Maria Johansson-Arnström S Stefan Yngstrand FP Krister Mattsson S Stina Isaksson SD Bo Eriksson C Marie-Louice Lindström S Gunilla Magnusson KV Desirée Hultberg M Micael Arnström S Karin Åkesson C Gunnel Johansson S Jerzy Golowkin SD Monica Albrecht S Åsa Engberg FP Cathrine Lundström C Åke Morin KV Rose-Marie Fahlén S

27 SAMMANTRÄDESLISTA Rev (4) Kommunfullmäktige : 26 mars 2015 Lista NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 8 Elisabeth Falkhaven MP Dorothea Nilsson Patrik Nilsson M S Håkan Bengtsson C Victoria Bergman Katrin Karlsson V S Monica Grönros SD Wiveca Norén SPI Lars Sundberg S Tord Wahlström KV Lennart Ohlsson C Birgit Gabrielsson S Katja Larsson M Jan Liwenius S

28 SAMMANTRÄDESLISTA Rev (4) Kommunfullmäktige : 26 mars 2015 Lista OMRÖSTNINGAR NAMN: Närvaro Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 8 Calle Larsson Tjänstgörande M Urban Svensson M Ingemar Steneteg Tjänstgörande C Karl-Anders Thorsson Tjänstgörande C Johan Elgemark C Malin Svan C Bengt-Åke Torhall FP Fredrik Engberg FP Matilda Johansson S John Sundling Tjänstgörande S Birgitta Årzén Tjänstgörande S Johan Fahlén Tjänstgörande S Malin Thydén-Kärrman Tjänstgörande S Urban Nordell S Kristina Kamstedt S Ingemar Andersson S

29 SAMMANTRÄDESLISTA Rev (4) Kommunfullmäktige : 26 mars 2015 Lista NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 8 Bodil Valter V Lisa Mogren Tjänstgörande V Roland Thörner MP Thomas Magnusson MP Finn Dahl SD Klas-Göran Alfredsson SD Johan Edenholm KV Ann-Sofie Lindh KV Anders Bertilsson SPI Elsie Henriksen SPI

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2015-02-24 1 (32) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:30-11:00 Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Maria Johansson Arnström (S) Krister

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Handikapprådet 2013-03-04 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk kl. 16.15-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp)

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp) Arbets- och näringslivsnämnden 2010-09-21 1 (8) Plats och tid Nissaströms kursgård 15.00-17.00 Beslutande Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-02-11 1 (18) Plats och tid Beslutande Familjecentralens sammanträdesrum Kl 14:00-18:00 Maria Hedin (S) ordförande, Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2015-09-17 1 (15)

Omsorgsnämnden 2015-09-17 1 (15) Omsorgsnämnden 2015-09-17 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Klockan 13.15 15.00 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Tommy Edenholm (KV) Leif Smith (S) Victoria Gustavsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-14 1 (17) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8.30 9.30 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10)

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10) Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-09:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Patrik Nilsson (S) Maria Johansson Arnström (S) Carl Larsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare. Maria Johansson Arnström (S)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare. Maria Johansson Arnström (S) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-02-25 1 (16) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets sammanträdesrum, kl. 08:00-09:30 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Plats och tid Gästgivaregården i Torup, kl. 08.00-12.30 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl Larsson (M)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV)

Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (14) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset, kl. 15.00 16:05 Beslutande Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV) Övriga

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-11-28 1 (36) Plats och tid Forum Hyltebruk, kl 14 19:30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef

Läs mer

Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Johan Elgemark (C)

Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Johan Elgemark (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015-08-04 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103 Samhällsbyggnadsnämnden 20100916 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Hyltebruk kl. 9.00 12.10 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Ronny Löfqvist (S) Bo Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer