Läkare om elöverkänslighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkare om elöverkänslighet"

Transkript

1 Läkare om elöverkänslighet 2009 Läkare vid ARTAC (Förbundet för förebyggande cancerforskning) i Frankrike beskriver elöverkänslighetssyndromet: Man kan urskilja två faser: till att börja med cellulär stress som ger huvudvärk och neurologiska besvär med bl.a. koncentrationssvårigheter och senare problem med centrala nervsystemet som yttrar sig i tre typiska symtom: sömnproblem, trötthet och depression. Dessa symtom kan följas av beteenderubbningar, irritabilitet, aggressivitet och t.o.m. självmordstendenser. När det gäller att ställa diagnos finns flera kriterier: frånvaron av en annan sjukdom som skulle kunna förklara symptomen, kraftigt minskad vitalitet i flera delar av hjärnan och en ökning av flera stressproteiner i blodet, bl.a. HSP27. För övrigt har man hos hälften av de sjuka kunnat se en sänkning av melatoninhalten i urinen. Detta dygnsrytmhormon styr vår inre klocka som får oss att leva i harmoni med växlingen dag-natt I Holland publicerar 50 läkare en vädjan till nederländska politiker och statliga hälsomyndigheter i Haag. På grundval av sina erfarenheter och iakttagelser, uppmanar de till åtgärder för att minimera exponeringen för artificiella elektromagnetiska fält och strålning. Undertecknarna är alla läkare, allmänpraktiserande läkare, medicinska forskare och specialister, som har noterat en generell ökning av allvarliga medicinska tillstånd av okänt ursprung. Denna ökning av hälsoproblem och sjukdomar är parallell till den explosiva ökningen som skett av exponering för elektromagnetisk strålning i miljön. Uppropet innebär krav på att minska exponeringen för dessa konstgjorda fält och en grund för en mer försiktig användning av elektronik och trådlös teknik. Dessutom efterlyses en politik som bygger på oberoende forskning och expertutlåtanden publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter. De symtom som patienter och forskare tillskriver låg- och högfrekventa elektromagnetiska fält inkluderar hjärtklappning, problem med koncentration och minne, huvudvärk, trötthet, stress, sömnstörningar och så vidare. Dessa minskas ibland med enkla åtgärder som att byta ut en trådlös Dect-telefon mot en med kabelanslutning. Vissa forskare länkar elektromagnetisk exponering till risk för Alzheimers sjukdom och cancer. De vanligaste källorna till elektromagnetiska fält är mobilbasstationer, trådlösa nätverk (Wlan/Wi-Fi), trådlösa telefoner, el-ledningar etc. Läkarna konstaterar att det fortfarande inte finns tillräcklig information om hälsoriskerna från elektromagnetiska fält tillgängliga för allmänheten, trots den växande ansamlingen av vetenskapliga bevis Dr Thomas Rau, medicinsk chef för den berömda Paracelsus Clinic i Schweiz, varnar för faran med elektromagnetiska fält (EMF) och elöverkänslighet (EHS). Han säger sig vara övertygad om att elektromagnetisk belastning leder till cancer, koncentrationsproblem, ADD, tinnitus, migrän, sömnlöshet, hjärtarytmi, Parkinsons sjukdom och även ryggsmärtor. Kopplingen mellan EMF och cancer är så stark att cancerpatienter hos Paracelsus nu rutinmässigt utbildas i strategier för att minimera EMF i miljön, och inspektörer från Geopatologiska Institutet i Schweiz skickas till patientens hem för att analysera EMF-exponeringen. Han menar också att nyttiga bakterier växer långsammare när de exponeras för elektromagnetiska fält, varför Balanspunkten 8 jan 2010

2 Läkare om elöverkänslighet 2 (6) probiotika kan hjälpa de utsatta. Dr Rau anser att elöverkänslighet skapas av de störande effekterna av elektromagnetiska fält och utgör ett allvarligt växande folkhälsoproblem. Han konstaterar att 3-8% av befolkningen i de utvecklade länderna beräknas ha allvarliga symtom på EHS, medan 35% utvecklat lindriga symtom. Att gå in på ett kafé som är utrustat med trådlöst nätverk (Wlan/WiFi) kan försvaga personer som drabbats av EHS, och utlöser ett brett spektrum av symtom såsom huvudvärk, trötthet, illamående, sveda, klåda, och muskelvärk. Att symtomen är subjektiva och varierar mellan individer, gör det svårt att studera tillståndet, men acceptansen av EHS som ett verkligt problem ökar sakta Ulrica Åberg, leg läkare i Skövde, har sedan 1991 träffat över 800 elöverkänsliga patienter, och ägnat många timmar åt att samtala med dem. Så här skriver hon i insändaren Ingen av oss går säker: De elöverkänsligas situation har blivit svårare sedan början av 1990-talet i och med den ökande strålningen i samhället från framför allt mobiltelefoner, mobiltelefonsändare och Dect-telefoner, d.v.s. trådlösa digitala telefoner. Allt fler av mina patienter har under de senaste åren fått det allt svårare att finna en fristad där de kan bo utan att må alltför dåligt. Ett skrämmande faktum är att ingen av oss går säker! - Om du t.ex. brukar använda mobiltelefon kan den sammanlagda strålningsbelastningen plötsligt en dag bli för stor. En av mina patienter blev uttalat elöverkänslig i samband med ett mobiltelefonsamtal på ett X 2000-tåg. En annan som brukat använda mobiltelefon mycket blev uttalat elöverkänslig efter ett längre mobiltelefonsamtal på landet. För andra, nu uttalat elöverkänsliga, har det börjat med att de märkt att de fått besvär när de passerat 3G-mobiltelefonsändare utmed vägarna. Och får du upp en 3G-sändare i närheten av din bostad kanske det blir den utlösande orsaken. De flesta av oss som bott i Sverige sedan vi var barn räknar inte med att vi ska behöva bli flyktingar i vårt eget land, men så kan det alltså bli. Med de erfarenheter jag har är jag dels mycket bekymrad över de elöverkänsligas situation i Sverige, de som redan är elöverkänsliga och de som kommer att bli det. Men jag är också allvarligt bekymrad över vad den ökande strålningen i samhället innebär för människor i allmänhet. Hur påverkas vårt fysiska och psykiska välbefinnande av strålningen utan att vi anar det? Det kan vara mycket svårt att veta i de enskilda fallen om varken man själv eller eventuell läkare tänker i de banorna. Hela världen ska mobiltelefoniseras och elektronikindustrin glädjer sig över allt fler användningsområden för digital teknik t.ex. Och penningens makt är stor - här kommer vi människor som biologiska varelser i kläm. Utvecklingen är ohållbar enligt min bedömning och den behöver bromsas. En förutsättning för det är att människor i allmänhet blir mera medvetna om situationen. Därför skriver jag denna insändare Dr Gerd Oberfeld, ansvarig vid Salzburg Health Dept, skriver i dokumentationen till en kurs inom miljömedicin för österrikiska läkare: "Även om exponeringen från själva mobiltelefonen är betydligt starkare, är det från mobilbasstationerna som de allvarligare hälsoeffekterna observeras för närvarande. Den främsta orsaken till detta är den längre exponeringstiden och att organismen inte får möjlighet till reparation." pdf sid 29

3 Läkare om elöverkänslighet 3 (6) 2007 Helge Löfberg, leg läkare och docent i sjukdomslära, svarar i Hemmets Journals hälsospalt på en fråga om elöverkänslighet: Du är inte ensam om dina besvär. Runt om i vårt land finns åtskilliga tusen människor som upplever neurologiska symtom när de utsätts för elektromagnetisk aktivitet i sin omgivning. Sjukdomsbilden varierar. Vanligt är nervstickningar, domning, värk, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel och ljuskänslighet. Mest typiskt är att besvären starkt tilltar när man befinner sig nära en påslagen elektrisk apparat. Omvänt mår man bättre när man håller sig borta från det moderna livets eldrivna bekvämligheter. Forskarna har haft svårt att förstå och förklara vad som händer i kroppen hos dem som inte tål en elfylld miljö. Symtomen är svåra att mäta och människor reagerar på olika sätt. Därför har elöverkänslighet ännu inte riktigt accepterats inom skolmedicinen på de stora sjukhusen. Inte heller försäkringskassan godkänner alltid denna diagnos. Men ute på vårdcentralerna har det varit lättare att inse att patienterna och sjukdomen finns, även om åkomman ännu inte är helt vetenskapligt kartlagd. Mitt råd till dig är att du ska försöka finna en miljö som är så elfri som möjligt. Inte bara du själv utan också människor i din omgivning bör avstå från att använda mobil, dator, TV men också vanliga hushållsapparater när du är i närheten. En bil av äldre modell är att föredra eftersom den har mindre elektronik. Viktigt är att du mår bra om natten. Skruva gärna ur el-proppen till sovrummet, eller installera en nätfrånkopplare. Undvik elsladdar med ström nära sängen och använd inte elvärme. Glödlampor tolereras bättre än lysrör och lågenergilampor. Energivågor och elektromagnetiska fält av olika slag finns runt omkring oss och ökar hela tiden i vårt moderna samhälle. Det är en djungel av störningar i luften men också i metallföremål, rör och ledningar. Normalt har vårt nervsystem ett effektivt filter som skyddar oss och gör att vi inte uppfattar detta. Men om filtret i vår hjärna av någon orsak skadas börjar vi må dåligt och få obehagliga nervsymtom. Det kan vara i form av öronsus, plågsam retning i nerverna, trötthet eller ångest. Ungefär så tänker man sig sjukdomsmekanismen vid elöverkänslighet. Man kan jämföra med hur reumatiker och äldre personer ofta får värk timmarna innan ett lågtryck med oväder dyker upp. Att kroppens nervsystem kan påverkas även av vädret har man vetat i flera hundra år, men orsaken är fortfarande okänd. Vid riktigt svår elöverkänslighet bryts den sjuka människan ner både fysiskt och psykiskt och måste fly från sin moderna elektriska miljö. Men genom att i tid bli medveten om symtomen och uppsöka en mera elfri omgivning kan man i bästa fall hejda sin sjukdom. Ibland kan också vissa mediciner mot depression samt psykologisk terapi bidra till att dämpa nervbesvären. Det råd jag i första hand kan ge dig är att du försöker leva så elfritt som möjligt Dr Sarah Myhill, General Medical Council och privatpraktiserande läkare i Wales, uttalar sig i The Daily Mail: Det är ingen tvekan om att elöverkänslighet är ett verkligt fenomen jag har träffat alltför många människor som är påverkade av elektromagnetisk strålning för att kunna tro något annat.

4 Läkare om elöverkänslighet 4 (6) 2007 I ett brev till British Medical Journal den 17 juni 2007 skriver Dr George Carlo, grundare av Safe Wireless Initiative i USA och författare till boken Cell Phones Invisible Hazard of the Wireless Age, att han i USA byggt upp en världsunik databas som systematiskt kartlagt självupplevda symtom från tusentals människor som blir sjuka av elektromagnetiska fält. Samtidigt har Carlo byggt upp ett nätverk av läkare som behandlar patienter med dessa symtom: Vår databas pekar nu på ett ökande hälsoproblem av elektromagnetiska fält. Detta har ökat dramatiskt den senaste 24-måndersperioden. I majoriteten av fallen försvinner symtomen när strålningen tas bort från patientens omgivning. Detta är utan tvekan en viktig observation. Det innebär ett belägg för orsak och effekt. Det är också ett faktum att genom historien har varje allvarligt folkhälsoproblem först identifierats av läkare, skriver Carlo Studier gjorda av läkare i den tyska universitetsstaden Bamberg och deras brev till myndigheterna redovisas. Det man funnit är att de pulsade högfrekventa elektromagnetiska fälten (från basstationer, sladdlösa DECT-telefoner, trådlöst internet m.m.) leder till en ny, hittills obekant sjukdomsbild med karakteristiskt symptomkomplex. Statistik från en studie av 356 personer med olika grad av exponering: - Vid mindre än 10 mikrowatt per kvadratmeter i bostaden var 70 procent symtomfria. - Vid mer än 1000 mikrowatt per kvadratmeter var endast 2 procent symtomfria Genom specialistundersökningar har man objektivt kunnat fastställa hjärtrytmstörningar, extrema blodtryckssvängningar, EEG-förändringar, störningar i blodgenomströmning i hjärnan, hörselbortfall, synförlust, hormonstörningar, ändringar i koncentrationen av neurotransmittorer, koncentrationsförändringar i olika blodparametrar, kognitiva störningar mm. Samband med exponeringen i tid och rum rapporteras för en rad symtom: Sömnstörningar, trötthet, huvudvärk, oro, yrsel, retlighet, koncentrationsstörningar, glömska, svårigheter att finna ord, depressiv stämning, energibrist, ångest, panikattacker, (nattetid, på motorvägen, i tunnlar), inre brännkänsla, inre darrningar, öronsusningar, hörselnedsättning, plötslig hörselförlust, ljud i huvudet, svindel, näsblod, synstörningar, inflammerade ögon, svullna ögon, hudförändringar, (rodnad, pigmentering, ansiktsblåsor, ringar under ögonen), sveda eller myrkrypningar i huden, klåda, ofta återkommande infektioner, bihåleinflammationer, ledsmärtor, nervoch mjukdelssmärtor, domningskänslor, koordineringsstörningar, hjärtrytmstörningar, hjärtrusningar, blodtryckshöjning, (anfallsvis eller långvarig), sköldkörtelproblem, håravfall, hormonstörningar, aptitlöshet eller ständig hungerkänsla, illamående, viktökning eller avmagring, köldrysningar, nattlig svettning, täta urineringar nattetid, tandgnissling Den tyske läkaren Dr Wolf Bergmann skriver: Alla livsprocesser som styr och vidmakthåller livet hos plantor, djur och människor har samband med elektromagnetiska svängningar. Varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar och påverkas vid vissa bestämda frekvenser av naturliga elektromagnetiska fält, liksom även teknikens konstgjorda fält. Elöverkänslighet är den ofrivilliga förmågan att uppfatta den belastning på kroppen

5 Läkare om elöverkänslighet 5 (6) som elektromagnetiska fält ger genom kroppsliga och/eller själsliga subjektiva eller objektiva besvär. Liksom vid andra allergiska reaktioner handlar det om en överreaktion hos immunsystemet och adaptionen, orsakad av elektromagnetisk belastning. Det typiska med detta symptomkomplex är först och främst att besvären i tid och rum hänger samman med belastning från elektromagnetiska fält, och att de försvinner fullständigt när belastningen minskar. Lika typiskt är att patientens besvär är olika från fall till fall, beroende på individens konstitution, levnadsålder, belastningens varaktighet och intensitet, andra föreliggande sjukdomar, annan miljöbelastning och möjligheter till återhämtning och avlastning. Elöverkänslighet kännetecken och behandling Tyskt original publicerat i Wohnung + Gesundheit nr 120 (hösten 2006), ss Det Österrikiska Läkaresällskapet skriver: Epidemiologiska och experimentella undersökningar på människor, levande organismer och cellkulturer visar, att elektromagnetiska fält, som t.ex. uppträder vid användning av mobiltelefoner och i omgivningen av mobilbasstationer, kan ha verkningar av vilka några inkräktar på hälsan. Liknande verkningar kan man också vänta sig av trådlösa telefoner och trådlösa nätverk (Wlan/Wifi). Läkarna uppmanar till följande rekommendationer och åtgärder: - att vid elektromagnetiska sändare, t ex mobiltelefonnät, skall minimi- och försiktighetsprinciperna användas - att mobil- och trådlösa telefoner bara används för viktiga och brådskande samtal och då kortvarigt - att trådlösa telefoner ersätts av fasta telefonnät - att bredbandsanvändning sker via kabel och inte trådlöst - att barn under 16 år inte ska använda mobiltelefon alls En Schweizisk rapport visar att 71% av läkarna tror att EMF kan göra oss sjuka. Universitetet i Bern har på uppdrag av schweiziska miljömyndigheten BUWAL i en enkät frågat 500 läkare med komplementärmedicinsk inriktning om deras inställning till elöverkänslighet (5% av Schweizarna uppger att de reagerar på EMF, enligt en tidigare rapport från BUWAL). Syftet med undersökningen var att kartlägga läkarnas uppfattning om elöverkänslighet samt att utröna vilka komplementärmedicinska diagnostik- och terapimetoder som används för behandling av elöverkänsliga. Hela 71% av läkarna uppgav att de tror att exponering för icke-joniserande strålning i låga doser kan vara en möjlig orsak till ohälsa. Enkäten visade också att den vanligaste terapimetoden för elöverkänsliga är så kallad exponeringsprofylax, dvs att minska exponeringen för elektromagnetisk strålning för att lindra symptomen. Sammanfattning av rapporten på tyska: Läkargruppen The Irish Doctors Environmental Association (IDEA), presenterar en rapport där man undersökt och laboratorietestat 16 personer känsliga för elektromagnetiska fält (EMF) och strålning. Läkarna konstaterar att deltagarnas symtom i hög grad framstod som relaterade till exponering för EMF och strålning. Man beräknar också att var tjugonde engelsman redan är skadad av mobilen och de symtom som uppträder är: Illamående, huvudvärk, yrsel, utmattning, förvirring, humörsvängningar, klumpighet,

6 Läkare om elöverkänslighet 6 (6) ett ringande ljud i öronen och stickningar i huvudet. Vi jobbar för att få pengar till ytterligare forskning, men vi anser att redan de här bevisen är överväldigande, säger IDEA s ordf. Philip Michael Vi från Baubiologi Maes, och de läkare med vilka vi samarbetar, har under senare år i ökande omfattning upplevt att människor reagerar på den pulsade strålningen från dessa sändare [för mobiltelefoni] Det klagas allt högljuddare över kroppsliga och själsliga symtom som migrän, yrsel, trötthet, öronsusningar, nervproblem, koncentrationssvårigheter, försämrat minne, retlighet. Ångest eller hjärtproblem uppträder efter att sändare installerats i närheten. Förbättrad hälsa efter avskärmning av rum utsatt för strålning, flyttning av sovplatsen till ett mindre belastat område eller avlägsnande av orsaken blir allt tydligare. För alla oss byggnadsbiologer och läkare kvarstår därför inte längre några tvivel om att denna elektrosmog kan utgöra en fara för hälsan Wohnung und Gesundheits vårnummer Freiburg-uppropet, ett upprop från ursprungligen 60 tyska läkare (i dagsläget totalt underskrifter varav 3000 läkare) publiceras, efter att man observerat tydliga samband mellan införandet av trådlös kommunikation och en dramatisk ökning av en rad olika hälsoproblem. Läkarna skriver: Vi har under de senaste åren observerat en dramatisk ökning av svåra och kroniska sjukdomar hos våra patienter, i synnerhet; Inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn, t.ex. hyperaktivitet Blodtrycksförändringar som blivit allt svårare att behandla med medicin Hjärtrytmstörningar Hjärtinfarkt och stroke hos allt yngre människor Hjärndegenerativa sjukdomar t.ex. Alzheimer och epilepsi Cancersjukdomar som leukemi och hjärntumörer Vi iakttar dessutom allt oftare olika störningar som felaktigt uppfattas som psykosomatiska, t.ex.; Huvudvärk och migrän Kronisk utmattning Inre oro Sömnlöshet och trötthet under dagen Öronsus/tinnitus Infektionsbenägenhet Nerv- och mjukdelssmärtor med svårtolkade orsaker för att bara nämna de mest påfallande symtomen.

En vädjan från läkargruppen i Bamberg, till Bayerns miljöminister.

En vädjan från läkargruppen i Bamberg, till Bayerns miljöminister. Sidan 1 (6) En vädjan från läkargruppen i Bamberg, till Bayerns miljöminister. Svensk översättning: Henrik Stephensson-Möller och Ragnar Forshufvud. Det tyska originalet finns på två internetadresser:

Läs mer

"Den skadliga verkan på hälsan drabbar oss alla"

Den skadliga verkan på hälsan drabbar oss alla Från Vågbrytarens hemsida, www.vagbrytaren.org "Den skadliga verkan på hälsan drabbar oss alla" En grupp läkare i Tyskland har undersökt och storligen förskräckts och varnat för de följder av mikrovågsstrålning

Läs mer

DET KAN INTE VARA SANT!

DET KAN INTE VARA SANT! DET KAN INTE VARA SANT! Läkare chockade av hälsoproblem omkring mobilmaster I ett brev till ministern för miljö-, hälso- och konsumentskydd i delstaten Bayern i Tyskland, beskriver läkarna i Bamberg sina

Läs mer

Förändrad livsmiljö. Naturlig och konstgjord strålning

Förändrad livsmiljö. Naturlig och konstgjord strålning Mobiler, trådlösa telefoner och hälsa Uppdaterad febr. -09. Texten finns på www.ladberg.se Av Gunilla Ladberg, fil. dr. pedagog, författare till bl.a. boken Den mänskliga hjärnan en upptäcktsfärd. Här

Läs mer

Förändrad livsmiljö. Naturlig och konstgjord strålning

Förändrad livsmiljö. Naturlig och konstgjord strålning Mobiler, trådlösa telefoner och hälsa Uppdaterad febr. -09. Texten finns på www.ladberg.se Av Gunilla Ladberg, fil. dr. pedagog, författare till bl.a. boken Den mänskliga hjärnan en upptäcktsfärd. Här

Läs mer

Mobiler, trådlösa telefoner och hälsa

Mobiler, trådlösa telefoner och hälsa Mobiler, trådlösa telefoner och hälsa Gunilla Ladberg, fil. dr., pedagog, författare. Uppdaterad maj -06. Texten finns på www.ladberg.se Med den här skriften vill jag som pedagog försöka förklara vad mobilstrålning

Läs mer

Ann blev sjuk av el. Det viktigaste är att man har någon som tror på en

Ann blev sjuk av el. Det viktigaste är att man har någon som tror på en HÄLSA nr 10, oktober 2008, sid 92-99 Ann blev sjuk av el Det viktigaste är att man har någon som tror på en 250 000 svenskar har problem med elöverkänslighet. Nära var tionde person upplever hälsobesvär

Läs mer

Försiktighetsprincipen som försvann!

Försiktighetsprincipen som försvann! Försiktighetsprincipen som försvann! Balderarbete 2012 Gabriella Ahlgren 1 Innehållsförteckning Inledning......................................... 2 Frågeställning och tillvägagångssätt...................

Läs mer

Elöverkänsliga i arbetslivet

Elöverkänsliga i arbetslivet Elöverkänsliga i arbetslivet En praktisk vägledning för arbetsgivare Januari 2006 Gunilla Nilsson / Elöverkänsligas Förening i Västra Götaland Tfn: 031-741 48 00 www.febv.com Elöverkänsliga i arbetslivet

Läs mer

Forskning visar tydligt hälsorisker med strålning från mobilantenner

Forskning visar tydligt hälsorisker med strålning från mobilantenner Forskning visar tydligt hälsorisker med strålning från mobilantenner Det finns i dag (november 2008) totalt 8 studier som studerar människors hälsotillstånd runt sändare för mobiltelefoni (GSM) och samtliga

Läs mer

Elektromagnetiska fält i arbetslivet

Elektromagnetiska fält i arbetslivet Elektromagnetiska fält i arbetslivet Förord innehåll Foto: Michael McLain Många människor är idag engagerade i debatten om elektromagnetiska fält och vilka eventuella hälsorisker fälten kan innebära. EU

Läs mer

Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län. M E D L E M S B L A D Nr 7-2014. Ordförande har ordet: Sidan 1

Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län. M E D L E M S B L A D Nr 7-2014. Ordförande har ordet: Sidan 1 1 Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län M E D L E M S B L A D Nr 7-2014 Sidan 1 Ordförande har ordet: Julen 2014 knackar på dörren och ett nytt år kommer att inledas. En summering av det gångna året

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Det allra viktigaste som har hänt sedan sist är givetvis att det kommit en ny rapport från the BioInitiative Working Group.

Nyhetsbrev mars 2013. Det allra viktigaste som har hänt sedan sist är givetvis att det kommit en ny rapport från the BioInitiative Working Group. Nyhetsbrev mars 2013 Det allra viktigaste som har hänt sedan sist är givetvis att det kommit en ny rapport från the BioInitiative Working Group. Som ni alla vet, kom den första rapporten 2007. Då hade

Läs mer

Vem bryr sig om hur jag mår?

Vem bryr sig om hur jag mår? Rapport LIA Sensus studieförbund och Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet Internationell projektkoordinator, IPK 4, vårterminen 2008. Författare: Carina Hvalstedt Marika Larsson Liselotte

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön

Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön Sid 1 av 16 Dok. 12608 6 maj 2011 Den potentiella faran med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön Rapport 1 Utskottet för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor Föredragande: Jean

Läs mer

Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält

Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält forskningsöversikt Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält Sjunde årsrapporten Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält Sjunde årsrapporten

Läs mer

Små barn, lite sömn och

Små barn, lite sömn och När jag varit aktiv måste jag vila i veckor Om Susanne lagar middag en kväll blir hon så trött att hon inte orkar äta den. Hennes liv går ut på att klara sig genom dagen. Gör hon det är det en bra dag!

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Behandlingsmetoder för tandvårdsskadade och elöverkänsliga. Intervjuer med läkare och tandläkare och tandläkare.

Behandlingsmetoder för tandvårdsskadade och elöverkänsliga. Intervjuer med läkare och tandläkare och tandläkare. Behandlingsmetoder för tandvårdsskadade och elöverkänsliga. Intervjuer med läkare och tandläkare och tandläkare. Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade (HET-projektet) drivs av Elöverkänsligas

Läs mer

RAPPORT FRÅN LANDSTINGSKANSLIETS EPIDEMIOLOGISKA UTREDNINGSARBETE, NR 120, DECEMBER 2001

RAPPORT FRÅN LANDSTINGSKANSLIETS EPIDEMIOLOGISKA UTREDNINGSARBETE, NR 120, DECEMBER 2001 RAPPORT FRÅN LANDSTINGSKANSLIETS EPIDEMIOLOGISKA UTREDNINGSARBETE, NR 120, DECEMBER 2001 BEFOLKNINGSENKÄTEN VÅRVINTERN 2000: Kompletterande resultatredovisning avseende dalfolkets rapportering av utbrändhet

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Nyheter från SLOSH. SLOSH ger ny kunskap om hälsa i arbetslivet. Stort deltagande i studie om sambanden mellan stress och hörselproblem

Nyheter från SLOSH. SLOSH ger ny kunskap om hälsa i arbetslivet. Stort deltagande i studie om sambanden mellan stress och hörselproblem Nyheter från SLOSH Bilaga till SLOSH frågeformulär 2010 SLOSH ger ny kunskap om hälsa i arbetslivet SLOSH är en longitudinell studie om arbetslivets förändringar, arbetsmiljö, stress och hälsa. Den unika

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut Följande material är hämtat från SSIs hemsida, länken. http://www.ssi.se/ickejoniserande_stralning/magnetfalt/index.html, ff (2006-11-01) Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Läs mer

Tvångssyndrom i skolan. OCD in school

Tvångssyndrom i skolan. OCD in school Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Tvångssyndrom i skolan Hur kan man arbeta med elever med ett tvångssyndrom i skolan? OCD in school How can one work

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det?

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? INFORMATION TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA OM PANIKSYNDROM & AGORAFOBI En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? MATS HUMBLE En liten bok om paniksyndrom

Läs mer

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdagen den 4 september kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30.

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdagen den 4 september kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Datum 2014-08-21 Kallelse Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde Tid Plats Torsdagen den 4 september kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Sammanträdesrum KS-salen,

Läs mer