Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef. Leif Jörner Pedersen (V) och Anetté Bülow (M) Pirjo Nilsson (S) Kommunkontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef. Leif Jörner Pedersen (V) och Anetté Bülow (M) Pirjo Nilsson (S) Kommunkontoret 2012-09-26"

Transkript

1 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef Utses att justera Justeringsersättare Leif Jörner Pedersen (V) och Anetté Bülow (M) Pirjo Nilsson (S) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Anders Andersson Ordförande.. Tord Westin Justerande Leif Jörner Pedersen Anetté Bülow ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättning Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift. Anders Andersson

2 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (30) Kf 63 Ändringar i kungörelsen Ordförande Tord Westin (S) föreslår följande ändringar i dagens kungörelse: Ärende 19 i kungörelsen avser val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i kungörelsen.

3 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (30) Kf 64 Allmänhetens frågestund Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde.

4 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (30) Kf 65 Ks 181 Au 120 Dnr KS 032/2011 Återbetalning av 2007 och 2008 års premier för AGS och AGS-KL Allmänna utskottet Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med skrivelse daterad den 6 augusti 2012 rörande återbetalning till kommunen av premier 2007 och 2008 för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och Avtalsgruppsjukförsäkring kommuner och landsting (AGS-KL). Av skrivelsen framgår att AGS och AGS-KL ger arbetstagare, som har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassa samt omfattas av kollektivavtal, kompletterande ersättning. Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet med konsekvensen att antalet personer som beviljats sjukersättning har minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar från AGS och AGS-KL vilket som vidare konsekvens inneburit avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget. Efter att överenskommelse träffats mellan arbetsmarknadens parter har AFA Försäkrings styrelse beslutat sänka och återbetala premier för åren 2007 och Återbetalningen gäller främst avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och AGS-KL. Återbetalningen innebär för Ljusnarsbergs kommun ett likviditetstillskott med kronor med utbetalning i november Redovisningsmässigt kommer återbetalningen sannolikt klassificeras som en jämförelsestörande post bland intäkter i resultaträkningen Förslag Kommunchef Tommy Larserö föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att likviditetstillskottet hanteras enligt följande: utökning av investeringsbudgeten med kronor avseende investeringar i simhallen Gillersklack, amortering av lån med kronor, samt förstärkning av kommunens likviditet med cirka kronor.

5 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30) Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ärendet. Yrkanden Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), bifall till förslaget med tilläggsyrkandet att kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten utökas med kronor vilka står till kommunstyrelsens förfogande att använda till investeringar i simhallen Gillersklack efter den av allmänna utskottet den 15 augusti 2012, 121 beslutade utredningen av det totala investeringsbehovet vid anläggningen har redovisats för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att likviditetstillskottet hanteras enligt följande: utökning av investeringsbudgeten med kronor vilka står till kommunstyrelsens förfogande att använda till investeringar i simhallen Gillersklack efter den av allmänna utskottet den 15 augusti 2012, 121 beslutade utredningen av det totala investeringsbehovet vid anläggningen har redovisats för kommunstyrelsen. amortering av lån med kronor, samt förstärkning av kommunens likviditet med cirka kronor. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ekonomichef Bo Wallströmer

6 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30) Kf 66 Ks 172 Au 122 Dnr KS 032/2011 Revideringar av målskrivningar i Övergripande strategier och budget 2012 och flerårsplan Allmänna utskottet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 2011, 101 anta Övergripande strategier och budget 2012 och flerårsplan (ÖSB 2012). ÖSB 2012 innehåller bland annat målskrivningar för kommunen år Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2012, 5 om revideringar av målskrivningarna i ÖSB Kommunchef Tommy Larserö har den 6 augusti 2012 inkommit med förslag till revideringar av de av kommunfullmäktige den 15 mars 2012 beslutade målskrivningarna i ÖSB Förslaget till revideringar föranleds av vad som framgår av revisionsberättelsen för 2011 samt kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2012, 46 att inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Förslaget till revidering utgör en av de konkreta åtgärder för bättre uppföljning, återrapportering och tydligare redovisningar som utlovades av kommunstyrelsen i deras förklaring med anledning av revisorernas avstyrkan till att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Förslag Kommunchef Tommy Larserö föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till revideringar av målskrivningar i ÖSB Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Kommunchef Tommy Larserö redovisar föreliggande förslag till revideringar av målskrivningar i ÖSB 2012.

7 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (30) Yrkande Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till målskrivningar exklusive föreslagna ekonomiska nyckeltal. Detta innebär att beslutade ekonomiska nyckeltal (målvärden) vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2012, 5 kvarstår. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till målskrivningar exklusive föreslagna ekonomiska nyckeltal. Kommunfullmäktige Yrkande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ekonomichef Bo Wallströmer Revisorerna + handling

8 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (30) Kf 67 Ks 146 Dnr KS 055/2012 Årsredovisning 2011, Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint Årsredovisning för år 2011 har upprättats för Samordningsförbundet i norra Örebro län (Sofint) innehållande beskrivning av regionförbundets verksamhet och ekonomiska resultat för aktuellt verksamhetsår. Sofints ekonomiska resultat för år 2011 uppgår till ett underskott av kronor. I revisionsberättelsen för år 2011 tillstyrker revisorerna att Sofints årsredovisning för 2011 godkänns samt att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i styrelsen för Sofint ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 samt godkänner årsredovisningen för Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Sofint

9 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (30) Kf 68 Ks 182 Au 125 Dnr KS 039/2012 Årsredovisning 2011, Stiftelsen Gillersklack Allmänna utskottet Stiftelsen Gillersklack har inkommit med årsredovisning för Vidare har revisionsberättelse inkommit daterad den 14 maj Allmänna utskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera årsredovisningen och revisionsberättelsen för Stiftelsen Gillersklack Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen och revisionsberättelsen för Stiftelsen Gillersklack Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Stiftelsen Gillersklack Ekonom Inger Sundblad

10 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) Kf 69 Ks 155 Au 106 Dnr KS 087/2011 Kompletterande yttrande till medborgarförslag rörande kolonilotter, XXXXXXXXXXXXX Allmänna utskottet XXXXXXXXX inkom den 9 september 2011 med medborgarförslag rörande inrättande av kolonilottområde i Kopparberg. I medborgarförslaget föreslås att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheten att i Kopparberg i anslutning till centrum inrätta ett eller flera områden lämpliga för koloniverksamhet. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2011, 80, hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Näringslivschef Tomas Larsson inkom med förslag till yttrande daterat den 16 december I förslaget till yttrande angavs bland annat att kommunen i grunden är mycket positiv till förslaget om odlingslotter, men att det på grund av höga investeringskostnader samt därpå följande driftkostnader inte är befogat att kommunen investerar i odlingslotter. Kommunen välkomnar dock föreningsdriven verksamhet om föreningen önskar att själv iordningställa och sköta odlingslotterna. Finns detta intresse kan kommunen föreslå lämpligt område för odlingslotter och vara behjälplig med att diskutera lösningar för detta. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2012, 11 återremittera yttrandet för komplettering bestående av utpekande av kommunal åkermark som var lämpligare för kolonilotter alternativt odlingslotter än de områden som angavs i det föreliggande yttrandet. Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med kompletterande yttrande daterat den 22 maj 2012 av vilket det framgår att kommunen inte äger någon odlingsklar mark. Således behöver befintlig kommunal mark iordningställas för kolonilotter eller odlingslotter alternativt kontakt etableras med privat markägare som har odlingsklar mark att tillgå.

11 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (30) Förslag Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till komplettering av tidigare yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till komplettering av tidigare yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. XXXXXXXXXXXX + handling Näringslivschef Tomas Larsson

12 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (30) Kf 70 Ks 160 Bus 54 Dnr KS 008/2012 Avtal om gymnasiesamverkan med Lindesbergs kommun Bildningsutskottet Lindesbergs kommun har inkommit med förslag till avtal om gymnasiesamverkan mellan dem och Ljusnarsbergs kommun. En nyhet är en bilaga om samråd kring budget, utbildningsutbud, verksamhetsplanering, kommunikationer och kvalitetsfrågor. Frågan om försäkring under skoltid eller skoltid plus fritid är inte avgjord. Därför har 6 jämfört med första förslaget tillförts meningen Eventuella förändringar meddelas Ljusnarsbergs kommun. Bildningsutskottets förslag Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att ingå avtal om gymnasiesamverkan med Lindesbergs kommun enligt föreliggande förslag. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå avtal om gymnasiesamverkan med Lindesbergs kommun enligt föreliggande förslag. Kommunfullmäktige Yrkande Gert Stark (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Lindesbergs kommun Bildningschef Anders Nordlund Ekonomichef Bo Wallströmer

13 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (30) Kf 71 Ks 162 Bus 56 Dnr KS 006/2012 Biblioteksplan Bildningsutskottet Bildningsutskottet beslutade den 10 januari 2012, 3, i enlighet med beslut den 8 februari 2011, 19, att fullfölja arbetet med ny biblioteksplan genom en arbetsgrupp bestående av bildningsutskottets ordförande, bildningschefen, en representant för vardera Socialdemokraterna, Moderata samlingspartiet och Centerpartiet samt en representant för antingen Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Arbetsgruppen har lämnat förslag till ny biblioteksplan Då biblioteksplanen diskuterades vid möte med bildningsförvaltningens samverkansgrupp föreslog Lärarförbundet att tredje stycket i avsnittet Det livslånga lärandet tillförs meningen En ökning av antalet media på hemspråk för barn och ungdomar med annat modersmål skall prioriteras. Bildningsutskottets förslag Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta biblioteksplan enligt föreliggande förslag och att tillföra tredje stycket i avsnittet Det livslånga lärandet meningen En ökning av antalet media på hemspråk för barn och ungdomar med annat modersmål skall prioriteras. Kommunstyrelsen Yrkande Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att biblioteksplanen kompletteras med angivelsen att den skall följas upp årligen i verksamhetsberättelsen. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta biblioteksplan enligt föreliggande förslag och att tillföra tredje stycket i avsnittet Det livslånga lärandet meningen En ökning av antalet media på hemspråk för barn och ungdomar med annat modersmål skall prioriteras. Vidare föreslås kommunfullmäktige

14 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (30) besluta att biblioteksplanen kompletteras med angivelsen att den skall följas upp årligen i verksamhetsberättelsen. Kommunfullmäktige Yrkande Gert Stark (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Bildningschef Anders Nordlund

15 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (30) Kf 72 Ks 184 Au 127 Dnr KS 009/2012 Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna utskottet Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) fastslår i 1 att Kommunerna får meddela föreskrifter enligt 1 kap. 2 andra stycket samt 3 kap. 8 och 9 och 10 första stycket andra meningen ordningslagen (1993:1617). Kommunkansliet har erhållit uppdraget att ansvara för en översyn och eventuell revidering av befintliga allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. Konsult Mats Larsson har inkommit med förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. Förslag Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 6 augusti 2012 kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Kommunsekreterare Anders Andersson redovisar föreliggande förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter.

16 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (30) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Länsstyrelsen Örebro län + handling

17 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (30) Kf 73 Ks 192 Dnr KS 052/2012 Rekommendation av vigselförrättare Anne Asterlund, Yxsjöberg har inkommit med ansökan om att utses till vigselförrättare. Länsstyrelsen utser vigselförrättare efter rekommendation från kommunerna. Förslag Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 22 augusti 2012 i vilken föreslås att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rekommendera Anne Asterlund, Yxsjöberg till vigselförrättare. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att rekommendera Anne Asterlund, Yxsjöberg till vigselförrättare. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Länsstyrelsen Örebro län

18 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (30) Kf 74 Dnr KS 002/2012 Val av kommunrevisor och ordförande i revisionen efter Rune Andersson Rune Andersson inkom med avsägelse daterad den 5 juni 2012 från uppdragen som kommunrevisor, lekmannarevisor i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag och Bergslagens Kommunalteknik (BKT). Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 juni 2012, 62 att entlediga Rune Andersson från uppdragen som kommunrevisor, lekmannarevisor i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag och Bergslagens Kommunalteknik (BKT). Förslag Ulf Hilding (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer Jeanet van Dam till revisor samt Boris Gudmundsson till ordförande i revisionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. Rune Andersson Revisor Jeanet van Dam Revisor Boris Gudmundsson Certifierad kommunal revisor Kurt Westerback, PwC Ekonomichef Bo Wallströmer Lönekamrer Inger Willman

19 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (30) Kf 75 Dnr KS 002/2012 Val av revisor i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) efter Rune Andersson Rune Andersson inkom med avsägelse daterad den 5 juni 2012 från uppdragen som kommunrevisor, lekmannarevisor i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag och Bergslagens Kommunalteknik (BKT). Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 juni 2012, 62 att entlediga Rune Andersson från uppdragen som kommunrevisor, lekmannarevisor i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag och Bergslagens Kommunalteknik (BKT). Förslag Ulf Hilding (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer Jeanet van Dam till revisor i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. Rune Andersson Revisor Jeanet van Dam Certifierad kommunal revisor Kurt Westerback, PwC Styrelsen, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag Verkställande direktör Torbjörn Larsson Ekonom Sara Jonsson

20 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (30) Kf 76 Dnr KS 002/2012 Val av revisor i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) efter Rune Andersson Rune Andersson inkom med avsägelse daterad den 5 juni 2012 från uppdragen som kommunrevisor, lekmannarevisor i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag och Bergslagens Kommunalteknik (BKT). Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 juni 2012, 62 att entlediga Rune Andersson från uppdragen som kommunrevisor, lekmannarevisor i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag och Bergslagens Kommunalteknik (BKT). Förslag Ulf Hilding (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer Jeanet van Dam till revisor i Bergslagens Kommunalteknik. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. Rune Andersson Revisor Jeanet van Dam Certifierad kommunal revisor Kurt Westerback, PwC Bergslagens Kommunalteknik Hällefors kommun Lindesbergs kommun Nora kommun

21 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (30) Kf 77 Dnr KS 002/2012 Avsägelse från politiska uppdrag, Andreas Alexandre (C) Andreas Alexandre (C) har inkommit med en avsägelse från samtliga politiska uppdrag i kommunen daterad den 18 juli Kommunfullmäktige beslutar bevilja Andreas Alexandre (C) entledigande från samtliga politiska uppdrag i kommunen samt att begäran görs hos Länsstyrelsen Örebro län om rösträkning för framtagande av ny ledamot i kommunfullmäktige. Andreas Alexandre Länsstyrelsen Örebro län Kanslisekreterare Thomas Abrahamson Lönekamrer Inger Willman

22 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (30) Kf 78 Dnr KS 002/2012 Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Andreas Alexandre (C) Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 77 bevilja Andreas Alexandre (C) entledigande från samtliga politiska uppdrag i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 113 välja Andreas Alexandre till ledamot i kommunstyrelsen. Förslag Hans Hedborg (C) föreslår kommunfullmäktige välja Janeric Björkman (C) till ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. Janeric Björkman Kanslisekreterare Thomas Abrahamson Lönekamrer Inger Willman

23 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (30) Kf 79 Dnr KS 002/2012 Val av ledamot i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB (LKAB) efter Andreas Alexandre (C) Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 77 bevilja Andreas Alexandre (C) entledigande från samtliga politiska uppdrag i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011, 26 välja Andreas Alexandre till ledamot i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. Förslag Hans Hedborg (C) föreslår kommunfullmäktige välja Janeric Björkman (C) till ledamot i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB.. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. Janeric Björkman Verkställande direktör Bo Wallströmer Ekonom Sara Jonsson Kanslisekreterare Thomas Abrahamson Lönekamrer Inger Willman

24 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (30) Kf 80 Dnr KS 002/2012 Val av ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) efter Andreas Alexandre (C) Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 77 bevilja Andreas Alexandre (C) entledigande från samtliga politiska uppdrag i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011, 25 välja Andreas Alexandre till ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta ärendet till nästkommande sammanträde. Kanslisekreterare Thomas Abrahamson

25 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (30) Kf 81 Dnr KS 002/2012 Val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården efter Andreas Alexandre (C) Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 77 bevilja Andreas Alexandre (C) entledigande från samtliga politiska uppdrag i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011, 27 välja Andreas Alexandre till ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården. Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta ärendet till nästkommande sammanträde. Kanslisekreterare Thomas Abrahamson

26 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (30) Kf 82 Dnr KS Val av ersättare i valberedningen efter Andreas Alexandre (C) Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 77 bevilja Andreas Alexandre (C) entledigande från samtliga politiska uppdrag i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 november 2010, 73 välja Andreas Alexandre till ersättare i valberedningen Förslag Hans Hedborg (C) föreslår kommunfullmäktige välja Janeric Björkman (C) till ersättare i valberedningen.. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. Janeric Björkman Kanslisekreterare Thomas Abrahamson Lönekamrer Inger Willman

27 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (30) Kf 83 Dnr KS 002/2012 Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB, Anetté Bülow (M) Anetté Bülow(M) har inkommit med en avsägelse från samtliga politiska uppdrag i kommunen daterad den 7 september Vidare avsäger sig Anetté Bülow vid dagens sammanträde uppdraget som ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. Kommunfullmäktige beslutar bevilja Anetté Bülow (M) entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen samt uppdraget som ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. Anetté Bülow Kanslisekreterare Thomas Abrahamson Lönekamrer Inger Willman

28 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (30) Kf 84 Dnr KS 002/2012 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Anetté Bülow (M) Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 83 bevilja Anetté Bülow (M) entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 113 välja Anetté Bülow till ersättare i kommunstyrelsen. Förslag Ulf Hilding (M) föreslår kommunfullmäktige välja Daniel Johansson (M) till ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. Daniel Johansson Kanslisekreterare Thomas Abrahamson Lönekamrer Inger Willman

29 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (30) Kf 85 Dnr KS 002/2012 Val av ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB efter Anetté Bülow (M) Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 83 bevilja Anetté Bülow (M) entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011, 26 välja Anetté Bülow till ledamot i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. Förslag Ulf Hilding (M) föreslår kommunfullmäktige välja Daniel Johansson (M) till ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. Daniel Johansson Verkställande direktör Bo Wallströmer Ekonom Sara Jonsson Kanslisekreterare Thomas Abrahamson Lönekamrer Inger Willman

30 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (30) Bilaga Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 20 september 2012 Socialdemokraterna Ewa-Leena Johansson Ingemar Javinder Denise Ljungström Gert Stark Wiveca Stopp Susanne Hall, tjänstgörande ersättare Pirjo Nilsson Josefin Oveson Annika Renbro Tord Westin Elin Allén Antti Tsupukka Annika Javinder Vänsterpartiet Astrid Dahl Leif Jörner Pedersen Ulla Diedrichsen Moderata samlingspartiet Ulf Hilding Margareta Lagerlöf, tjänstgörande ersättare Karin Gröningson John-Ove Johansson Anetté Bülow Centerpartiet Eskil Stopp, tjänstgörande ersättare Hans Hedborg Niklas Hermansson, tjänstgörande ersättare Janeric Björkman Kraftsamling för Ljusnarsberg Hendrik Bijloo

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Pirjo Nilsson (S) och Elof Eriksson (C) Susanne Hall (S) Kommunkontoret Anders Andersson

Pirjo Nilsson (S) och Elof Eriksson (C) Susanne Hall (S) Kommunkontoret Anders Andersson LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.50-20.05 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer,

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare. Gert Stark (S) och Hans Hedborg (C) Denise Ljungström (S) Kommunkontoret

Anders Andersson, sekreterare. Gert Stark (S) och Hans Hedborg (C) Denise Ljungström (S) Kommunkontoret LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.30 19.15 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v)

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 19.10 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 18.30-20.25 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (s) och Oskar Martinsson (kfl) Kommunkontoret

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (s) och Oskar Martinsson (kfl) Kommunkontoret LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 19.30 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Torbjörn

Läs mer

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg. Anders Andersson, kanslichef och sekreterare Bo Wallströmer, kommunchef Sara Jonsson, ekonomichef

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg. Anders Andersson, kanslichef och sekreterare Bo Wallströmer, kommunchef Sara Jonsson, ekonomichef [9191 LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Enligt bilaga. Tid 18.30-20. l 0 Övriga deltagande Utses att justera Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-19.30 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Utses att justera Anders Andersson, kanslichef och sekreterare

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid:

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid: LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 10.40 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Wiveca Stopp (S) Gert Stark (S) Antti Tsupukka (S), tjänstgörande

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS

Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 17.05 17.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Wiveca Stopp (S) Gert Stark (S) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.35 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Utses att justera Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer,

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21. Kommunkontoret 2009-03-18. Anders Andersson

Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21. Kommunkontoret 2009-03-18. Anders Andersson LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.35 Beslutande Enligt bilaga 1. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21 Utses

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.45 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Utses att

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Tingshuset, Kopparberg Tid: 13.00 14.50 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (s) Arne Eklund (s), tjänstgörande ersättare Gert Stark (s) Wiveca

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-09.00 Beslutande Ingemar Javinder (S), ordförande Ulla Kalander-Karlsson (S), tjänstgörander ersättare Gert Stark (S) Astrid

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.45 15.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef 24-25

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef 24-25 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.25 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson,

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (S) och Dorrit Pade (KFL) Kommunkontoret 2010-03-17.

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (S) och Dorrit Pade (KFL) Kommunkontoret 2010-03-17. LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 20.00 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Torbjörn

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg. Anders Andersson, kanslichef och sekreterare Bo Wallströmer, kommunchef

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg. Anders Andersson, kanslichef och sekreterare Bo Wallströmer, kommunchef [9191 LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Beslutande Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Enligt bilaga 1. Tid 18.30-19.05 Övriga deltagande Anders Andersson, kanslichef

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008-09-24. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008-09-24. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12. LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.10 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Ulla Kalander-Karlsson (s) Pirjo Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-11.05 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Arne Eklund (S Gert Stark (S) Antti Tsupukka

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid:

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid: LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.00 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Wiveca Stopp (S) Gert Stark (S) Antti Tsupukka (S), tjänstgörande

Läs mer

a~?«.rjn.~d11);7#~v...

a~?«.rjn.~d11);7#~v... /9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Beslutande Tingshuset, Kopparberg Enligt bilaga Tid 18.30-19.20 Övriga deltagande Anders Andersson, kanslichef och sekreterare Bo

Läs mer

Kommunkontoret Anders Andersson. ... Kitty Strandberg. ... Bertil Jansson

Kommunkontoret Anders Andersson. ... Kitty Strandberg. ... Bertil Jansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.35 Beslutande Övriga deltagande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun Raimo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 16.10-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande Ingemar Javinder (S) Mattias Svedberg (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-21.10 Beslutande Enligt bilaga 1. Övriga deltagande Utses att justera Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M),

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef Bo Wallströmer, ekonomichef. Pirjo Nilsson (s) och Anita Elvenäs (c)

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef Bo Wallströmer, ekonomichef. Pirjo Nilsson (s) och Anita Elvenäs (c) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.35 Beslutande Enligt bilaga 1. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef

Läs mer

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2009-05-27 65 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-05-27 kl 19.00-19.30 Beslutande 27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Beslutande

Beslutande LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.35 10.15 Plats och tid 10.25 12.00 13.00 14.25 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), 198-201, 203-228 Ingemar Javinder (S),

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Christer Lenke Ulla Gustavsson och Joakim Qvist, 7 Barbro Hjalmarsson, 7 Ann-Mary Jansson-Kaare

Enligt bilagda förteckning. Christer Lenke Ulla Gustavsson och Joakim Qvist, 7 Barbro Hjalmarsson, 7 Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.35 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Christer Lenke Ulla Gustavsson och Joakim

Läs mer

Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M), Lindesberg

Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M), Lindesberg ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.20 15.00 ande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 194 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Christer Rube och Birger Svensson

Läs mer

Budget 2016 och plan för

Budget 2016 och plan för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (35) Kf 114 Ks 255 Dnr KS 111/2015 Budget 2016 och plan för 2017-2018 Kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018 sändes den 2 oktober 2015

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg

Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg 1 (7) 00Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg Tid: 09.15-10.2( Beslutande övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun Maria

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (54) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (54) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (54) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-21.50 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Utses att justera Anders Andersson, kanslichef och sekreterare

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bo Wallströmer Ann-Mary Jansson-Kaare. Ulf Hilding (m) och Kent Geschwind (s) Ann-Mary Janson-Kaare

Enligt bilagda förteckning. Bo Wallströmer Ann-Mary Jansson-Kaare. Ulf Hilding (m) och Kent Geschwind (s) Ann-Mary Janson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 21.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Bo Wallströmer Ann-Mary Jansson-Kaare Utses

Läs mer

Sida 1(10) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(10) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.00 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Rune Ahlberg,

Läs mer

Direktionen

Direktionen 2004-02-27 1 Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg kl: 13.30-16.05 Beslutande Benny Jansson (s) Ingvar Johansson (s) Ingegerd Lööv (s) Tord Westin (s) Svante Fägerås (s) Hans Hedborg (c) Karl-Arne Löthgren

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Kommunfullmäktige (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Kommunfullmäktige (15) Nr 8 Kommunfullmäktige 2017-09-27 1(15) Tid och plats Onsdagen den 27 september 2017, klockan 18.00 19.07, i Tingshuset i Mellerud Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Siv Sander (S) Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare

Lena Vinnerås (S), ordförande Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Siv Sander (S) Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Östra Sund, Nora Tid: 14.00 15.30 Beslutande Lena Vinnerås (S), ordförande Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Siv Sander (S) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2017-03-29, kl. 08:00-12:05 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret 2013-03-18

Kommunkontoret 2013-03-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.30 14.05 Beslutande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors, vice ordförande Jerry Elvin (S), Lindesberg

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun 2010-04-20 1 (10) Plats och tid Samrehab, Skene Lasarett, Skene, klockan 09.00 11.45 Beslutande Ersättare Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Åke

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 (14) Plats och tid Inredia, måndagen den 20 maj 2019 kl 18:00-19:10 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Josefin Karlsson, kommunsekreterare Jan Malmgren, förbundsdirektör Skaraborgs

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Budget 2017 och flerårsplan

Budget 2017 och flerårsplan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (27) Kf 127 Ks 266 Au 187 Dnr KS 0203/2016 Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 Allmänna utskottet Ärendebeskrivning Förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 sändes den

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Direktionen

Direktionen Direktionen 2003-10-10 1 Plats och tid Beslutande BKT:s kansli Nora Benny Jansson (s) Svante Fägerås (s) Eino Kirjonen (hob) Hans Hedborg (c) Karl-Arne Löthgren (c) Ingegerd Lööv (s) Ulla Karlsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors, torsdagen den 18 augusti 2016, kl Beslutande

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors, torsdagen den 18 augusti 2016, kl Beslutande 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors, torsdagen den 18 augusti 2016, kl. 18.00 18.30. Beslutande Maran Väpnargård (M) Peter Farrington (M) 47-50, 52 Brita Jansson (C) Ingrid

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Christer Lenke Ingrid Andrén, 61 Bo Wallströmer Ann-Margret Runheim Ewa Wikström och Niklas Nyvall, 67 Ann-Mary Jansson-Kaare

Christer Lenke Ingrid Andrén, 61 Bo Wallströmer Ann-Margret Runheim Ewa Wikström och Niklas Nyvall, 67 Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.40 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:15-09:30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-25 1 (10) Plats och tid Bruksgymnasiet, Gimo, kl. 15.30-16.45 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommundirektör Curt Nilsson, 74 Fredrik Borgelin, 76 Annila

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S)

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S) Protokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen kl. 15.30 15.50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Torbjörn Karlsson (S), Ordförande Jan Isaksson (M) Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(11) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47) Plats och tid Beslutande Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 09.25 09.30 12.05 13.05 16.05 Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Wiveca Stopp (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-17 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: LJUSNARSBERG Plats: Länshuset, Stortorget 22, Örebro Dnr: 201-5362-2014 Rösträkningen

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 14:

Kommunkontoret Djurås , kl. 14: Kommunstyrelsen 2018-11-08 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-13:30 Beslutande Ledamöter Fredrik Jarl (C), ordförande Kerstin Stenquist (C) Erik Warg (C) Irene Homman (S) Tomas Fredén

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kl , ajournering kl

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kl , ajournering kl t1hjo SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Stadshuset, kl 16.00-17.20, ajournering kl 16.40-17.00 Beslulande Ledamöter Catrin HuImarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Ewa F Thorstenson (M) Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer