Beslutande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutande"

Transkript

1 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Tingshuset, Kopparberg Tid: Plats och tid Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), , Ingemar Javinder (S), , Pirjo Nilsson (S), tjänstgörande ersättare, , Gert Stark (S) , Antti Tsupukka (S), , Astrid Dahl (V) , Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare, , Hans Hedborg (C), , Janeric Björkman (C), , Ulf Hilding (M), , John-Ove Johansson (M), tjänstgörande ersättare, , Daniel Johansson (M), tjänstgörande ersättare, Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef Bo Wallströmer, ekonomichef Anders Nordlund, bildningschef, Charlotte Dahlbom, socialchef Joakim Eriksson, chef för avdelningen gata/park/idrott, Bergslagens Kommunalteknik, 198 Nan Carlsson, enhetschef, 203 Inger Österberg, socialsekreterare, 203 Utses att justera Gert Stark Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare.. Anders Andersson Paragrafer: Ordförande. Ewa-Leena Johansson Justerande. Gert Stark Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättning Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift. Anders Andersson

2 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (44) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Pirjo Nilsson (S), tjänstgörande ersättare Gert Stark (S) Antti Tsupukka (S) Astrid Dahl (V) Leif Jörner Pedersen (V) Hans Hedborg (C) Janeric Björkman (C) Ulf Hilding (M) John-Ove Johansson (M), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef Bo Wallströmer, ekonomichef Charlotte Dahlbom, socialchef Nan Carlsson, enhetschef Inger Österberg, socialsekreterare Utses att justera Gert Stark Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare.. Anders Andersson Paragrafer: 202 Ordförande. Ewa-Leena Johansson Justerande. Gert Stark ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen (sekretess) Datum för anslags uppsättning Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift. Anders Andersson

3 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (41) Ks 198 Information om utvecklingen inom Bergslagens Kommunalteknik (BKT) Chefen för avdelningen gata/park/idrott Joakim Eriksson, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) informerar om den planerade utvecklingen inom gata/park/idrott inom Bergslagens Kommunalteknik. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner informationen.

4 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (41) Ks 199 Au 135 Bus 75 Su 114 Dnr KS 032/2011 Ekonomisk rapport Allmänna utskottet Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk rapport för kommunen per den 31 juli Den ekonomiska prognosen för helåret 2012 visar på ett överskott för allmänna utskottet med kronor, ett överskott för bildningsutskottet med kronor och ett underskott för sociala utskottet med kronor. Kommunens likviditet var den 27 augusti kronor. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet överlämnar den ekonomiska rapporten till kommunstyrelsen. Bildningsutskottet Bildningsförvaltningens resultatprognos den 31 augusti 2012 visar ett överskott i förhållande till budgeten med kronor. Fördelat på ansvarsområden görs följande prognoser om nettoresultatet (tkr): Ansvarsområde Budget Prognos Avvikelse Bildningschef (510) , Förskolor ( ) , Garhytteskolan (542) 6 190, Kyrkbacksskolan (544) , Vuxam (550) 5 336, Summa , Ansvarsområdenas nettoutfall den 31 augusti 2012 vid riktpunkten 67 procent (tkr): Ansvar Utfall Periodbudget Avvikelse % , , , , ,9 6, , ,1 709, , ,6 444, , ,7 752,3 50 S:a , , ,3 60

5 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (41) Inom ansvarsområde 510 Bildningschef har kronor för Kopparbergs IV-program överförts till Vuxam. Ej debiterade kostnader utgörs av kronor för särskoleelever i Lindesberg, kronor för vissa gymnasiekostnader i Lindesberg och kronor för grundskoleplatser i Ludvika. Lägre kostnader för särskoleskjutsar och vaktmästeri samt mer elevintäkter ger kronor. Inom ansvarsområde Förskolor har ersättning från Migrationsverket för augusti och för extra assistent med kronor inte rekvirerats. Matkostnader för juli och augusti har inte debiterats. Det förväntade underskottet beror i huvudsak på personalkostnader varav vissa inte fullt ut kompenseras av Migrationsverket. Inom ansvarsområde 542 Garhytteskolan har ersättning från Migrationsverket för augusti inte rekvirerats och matkostnader för juli och augusti inte debiterats. Det förväntade överskottet beror till största delen på högre intäkter från Migrationsverket. Inom ansvarsområde 544 Kyrkbacksskolan och musikskolan har ersättning från Migrationsverket för augusti inte rekvirerats och matkostnader för juli och augusti inte debiterats. Inom ansvarsområde 550 Vuxam har kronor för Kopparbergs IVprogram överförts från bildningschefen. Ersättningar från Arbetsförmedlingen för juli och Samordningsförbundet i norra Örebro län (Sofint) för maj juli har inte utbetalats. Rektorerna Ewa Wikström och Kent Liljendahl informerar om sina verksamheter vid Kyrkbacksskolan och Vuxam och berör bl a en klass som kräver mycket extrainsatser, nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 och betyg i årskurs 6 respektive jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 (sysselsättningsfasen), praktik och det s k Byggeriets förväntade utveckling. Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet beslutar att godkänna rapporterna och att överlämna dem till kommunstyrelsen. Sociala utskottet Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den 31 augusti 2012 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för förvaltningen för år 2012 med kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2012.

6 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (41) Ansvar Netto, prognos/budget, tkr Socialchef (410) 413 Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) Enhetschef, Funktionshindrade (430) 200 Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440) Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 100 Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 113 Enhetschef, Rehab (480) 165 Enhetschef, Ungdomsboende (490) 0 Summa Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 67 procent, kan noteras per den 31 augusti 2012: Netto An- (tkr) svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 2012 budget mot 2012 periodbudget Delsumma Summa Ansvar 410 Socialchef uppvisar ett överskott för perioden och resultatet under 2012 beräknas bli ett överskott gentemot budget beroende bland annat på mindre kostnader för färdtjänst än budgeterat. Återbetalning statliga medel beräknas till kronor. Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorg är avvikelsen mot periodbudget ett underskott med kronor och prognosen för helåret ett underskott med kronor. Detta beror på höga kostnader

7 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (41) gällande familjehem för ensamkommande barn och ungdomar, sammantaget kronor, som dock skall återsökas hos Migrationsverket. Gemensam administration beräknas medföra ett överskott under året med kronor. Institutionsvård för vuxna missbrukare beräknas under året överskrida budget med kronor. Detta beror på att under perioden januari-juni i år har antalet vårddygn varit stort. Institutionsvård för barn och ungdomar beräknas ge ett underskott för helåret med kronor då det är två ungdomar placerade på institution och beräknas vara så resterande delen av året. Försörjningsstöd beräknas för helåret ge ett underskott gentemot budget med kronor, dock är kostnaderna kronor lägre i år än vid motsvarande tidpunkt förra året. Ansvar 430 Äldre och handikappomsorg och LSS har större personalkostnader under perioden än budgeterat och orsaken till detta skall utredas. Befintligt och prognostiserat överskott kan härledas till personlig assistans, korttidsvistelse för barn, daglig verksamhet och ledsagning. Ansvar 440 Solgården uppvisar ett överskott för perioden med kronor och det prognostiserade utfallet för helåret är ett underskott med kronor. Intäkter för lönebidrag gällande två månader har ej inkommit. Utredning pågår angående budgeterade hyresintäkter för Solgården. Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen har ett underskott i förhållande till periodbudget uppgående till kronor, prognosen för helåret är ett underskott med kronor. Underskottet beror till stora delar på extra insatta resurser för palliativ vård, en kostnad som beräknas på helår till kronor. Personalkostnaderna har minskat men visar fortsatt underskott i förhållande till budget beroende på höga vikariekostnader, kronor under januari till maj. Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett underskott i förhållande till periodbudget med kronor. För helåret beräknas ett utfall i form av överskott gentemot budget på kronor. Detta överskott beräknas utifrån att köp av tjänst hos landstinget ej genomförs. Periodunderskottet beror på inbetald hyra för september samt att lönebidrag för två månader ej erhållits. Ekonomisk redovisning för ansvar 470 Sjuksköterskor beräknas medföra ett överskott 2012 gentemot budget motsvarande kronor beroende på intäkter för registrering i kvalitetssystemet Senior alert och låga personalkostnader. Kostnaderna för utskrivningsklara som inte kan erhålla vård i kommunen är låga.

8 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (41) Överskottet i periodbudgeten inom ansvar 480 Rehab beror på inkomna stimulansmedel från staten samt bidrag från Hjälpmedelsinstitutet, bidrag som skall användas under året. Beräknat överskott med kronor i förhållande till budget för helåret 2012 grundar sig på lägre personalkostnader. Ungdomsboende (490) har ett stort underskott för periodens utfall, dock kommer detta att återsökas från Migrationsverket. Sociala utskottets beslut Sociala utskottet godkänner redovisningarna och överlämnar dem till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar den ekonomiska situationen för kommunen per den 31 juli Prognosen för helåret 2012 visar på ett överskott med kronor, vilket är en positiv avvikelse från budget 2012 med kronor. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.

9 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (41) Ks 200 Bus 79 Dnr KS 028/2012 Beläggning och bemanning inom förskoleverksamheten Bildningsutskottet Bildningsförvaltningen har lämnat rapport per den 15 augusti 2012 om beläggning och bemanning inom förskoleverksamheten utifrån beslutade volymtimmar. Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet beslutar att godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Bildningschef Anders Nordlund redovisar beläggning och bemanning inom förskoleverksamheten. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

10 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (41) Ks 201 Su 118 Dnr KS 004/2012 Överenskommelse mellan Örebro läns landsting, kommunerna i Örebro län och Nationell Samverkan För Psykisk Hälsa (NSPH) avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar Sociala utskottet Regionförbundet Örebro har inkommit med förslag till överenskommelse mellan Örebro läns landsting, kommunerna i Örebro län och Nationell Samverkan För Psykisk Hälsa (NSPH) avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp inom tjänstemannagruppen Vilgot och den parlamentariskt sammansatta gruppen Marit har den 28 maj 2012, 15 beslutat rekommendera kommunerna och Örebro läns landsting anta föreliggande förslag till överenskommelse. Sociala utskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att ingå överenskommelse med Örebro läns landsting, övriga kommuner i Örebro län och Nationell Samverkan För Psykisk Hälsa (NSPH) avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt föreliggande förslag. Kommunstyrelsen Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar redovisar förslaget till överenskommelse. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottet förslag. Expediering: Örebro läns landsting Nationell Samverkan För Psykisk Hälsa

11 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (41) Ks 202 Ansökan hos Förvaltningsrätten i Karlstad om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),

12 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (41) Ks 203 Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt Föräldrabalken 6 kap 8 a,

13 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (41) Ks 204 Au 136 Dnr KS 030/2012 Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag Allmänna utskottet Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden 1 januari 31 juli 2012 vilken redovisas av verkställande direktör Torbjörn Larsson. Den aktuella perioden uppvisar ett underskott på kronor. Bolaget har under året haft större driftkostnader än budgeterat motsvarande kronor. Detta beror bland annat på att fler lägenheter har rustats än beräknat, bobutik har färdigställts, större kostnader än budgeterat för el, uppvärmning och vatten samt större annonskostnader än beräknat. Per den 31 juli 2012 var bolagets banktillgodohavanden kronor. Beträffande målen i ägardirektiven visar uppföljning av dessa på följande resultat: Mål enligt ägardirektiv Resultat januarijuli 2012 Resultat januaridecember 2011 Soliditet 35 % 41 % 41 % Resultat 1 % av omslutningen underskott 2,8 % Belåningsgrad 65 % 71 % 69 % Allmänna utskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. Kommunstyrelsen Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk rapport från Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Expediering: Verkställande direktör Torbjörn Larsson Ekonom Sara Jonsson

14 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (41) Ks 205 Ön 39 Dnr KS 025/2012 Ekonomirapport, Bergslagens överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden Verksamhetschef Tommy Larserö redovisar ekonomirapport per 30 juni Överförmyndarnämndens beslut Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten. Kommunstyrelsen Kommunchef Tommy Larserö redovisar ekonomisk rapport för perioden 1 januari-30 juni Nämnden har en positiv avvikelse mot periodbudget motsvarande kronor. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Expediering: Bergslagens överförmyndarnämnd

15 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (41) Ks 206 Dnr KS 017/2012 Ekonomisk rapport, Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 31 juli Budgetavvikelsen för perioden är kronor och prognosen är ett resultat enligt budget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. Expediering: Bergslagens miljö- och byggnämnd

16 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (41) Ks 207 Au 137 Dnr KS 052/2011 Tertialrapport 2012:1, Regionförbundet Örebro Allmänna utskottet Regionförbundet Örebro har inkommit med uppföljning av verksamhetsplan och rambudget 2012, tertialrapport 2012:1. Resultaträkningen uppvisar ett överskott med kronor för perioden 1 januari-30 april 2012 och prognosen för helåret 2012 visar på ett överskott med kronor. Såväl kostnader som intäkter överstiger periodbudgeten med fem procentenheter. Allmänna utskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Regionförbundet Örebros tertialrapport gällande perioden 1 januari-30 april Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Regionförbundet Örebros tertialrapport gällande perioden 1 januari-30 april 2012.

17 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (41) Ks 208 Au 138 Dnr KS 031/2012 Riktlinjer för föreningsbidrag Allmänna utskottet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 december 2007, 65, i samband med antagande av budget för år 2008, uppdra åt kommunchefen att utreda föreningsbidragens framtida utformning. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 januari 2008, 14 om direktiv för utredningen rörande den framtida utformningen av föreningsbidrag. Kommunchef Tommy Larserö presenterar förslag till riktlinjer för föreningsbidrag daterat den 11 september Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Kommunchef Tommy Larserö redovisar föreliggande förslag till riktlinjer för föreningsbidrag. Kommunstyrelsens beslutar Kommunstyrelsen beslutar att punkt 7 Aktivitetsbidrag, Ansökan, sista meningen får följande lydelse Ansökan görs på särskild blankett senast den 1 september för perioden januari-augusti och den 1 mars för perioden juli-december. Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge allmänna utskottet rätt att ta beslut om riktlinjer för uthyrning av lokaler. Slutligen beslutar kommunstyrelsen att i övrigt anta föreliggande förslag till riktlinjer för föreningsbidrag. Expediering: Bildningschef Anders Nordlund Ekonomichef Bo Wallströmer Kanslisekreterare Thomas Abrahamson

18 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (41) Ks 209 Museivisning Kommunstyrelsens ledamöter genomför en rundvandring på Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförenings nyrenoverade museer, fotomuseet och postmuseet.

19 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (41) Ks 210 Au 139 Dnr KS 051/2012 Remissyttrande rörande bildande av så kallad regionkommun i Örebro län Allmänna utskottet Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro har den 26 juni 2012 inkommit med remiss om förslag till ansökan hos regeringen om bildande av så kallad regionkommun i Örebro län. Ställningstagande till förslaget önskas av kommunernas kommunfullmäktige senast den 1 oktober Kommunsekreterare Anders Andersson har lämnat förslag till remissyttrande daterat den 5 september Förslag Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Örebro läns landsting ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Örebro län bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige Allmänna utskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till remissyttrande från Ljusnarsbergs kommun. Därtill föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka att Örebro läns landsting ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Örebro län bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige inte har något att erinra vid sammanträde den 15 november Kommunstyrelsen Kommunsekreterare Anders Andersson redovisar föreliggande förslag till remissyttrande.

20 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (41) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Expediering: Örebro läns landsting + handling Regionförbundet Örebro + handling

21 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (41) Ks 211 Dnr KS 022/2012 Information om Citybanan Kommunchef Tommy Larserö informerar om inriktning avseende investerings- och utvecklingsåtgärder för kollektivtrafiken med medel kopplade till Citybaneavtalet. I december 2007 ingicks ett avtal om medfinansiering av Citybanan. Avtalet innebär att kommunerna och landstingen i östra Mellansverige bidrar till Citybanans utbyggnad om totalt två miljarder kronor. I Örebro län är Länstrafiken Örebro AB part i avtalet. I kompletterande uppdragsavtal mellan kommunerna och landstinget i Örebro län åtar sig Örebro kommun och Örebro läns landsting att tillsammans bidra till utbyggnaden av Citybanan med totalt kronor. Avtalet innebär också att övriga kommuner i länet skall totalt bidra med kronor för utvecklingsinsatser av den länsgemensamma kollektivtrafiken i Örebro län. Inbetalningarna skall ske under perioden och för Ljusnarsbergs kommun innebär inbetalningen en totalkostnad av kronor inklusive en uppräkning med 18 procent från år Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner informationen.

22 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (41) Ks 212 Au 144 Dnr KS 006/2012 Ansökan om tjänstledighet, kommunchef Tommy Larserö Allmänna utskottet Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med ansökan daterad den 12 september 2012 om tjänstledighet från den 22 oktober 2011 till och med den 30 juni Ansökan föranleds av erbjudande om projekttjänst inom Regionförbundet Örebro gällande utredning av organiseringen av en eventuell regionkommun i Örebro län. Allmänna utskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar kommunchef Tommy Larserö tjänstledighet från den 22 oktober 2012 till och med den 30 juni Kommunstyrelsen Kommunchef Tommy Larserö informerar om sin ansökan om tjänstledighet samt hur han upplever förutsättningarna för att bevilja tjänstledighet. Kommunstyrelsens ledamöter ges möjlighet att ställa frågor till kommunchef Tommy Larserö. Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om sin syn på möjligheterna för honom att vikariera som kommunchef samt förutsättningarna för honom att leda en effektiv kommunledningsorganisation. Kommunstyrelsens ledamöter ges möjlighet att ställa frågor till ekonomichef Bo Wallströmer. Ordföranden Ewa-Leena Johansson (S) informerar om att samverkan skett med arbetstagarorganisationerna i ärendet tisdagen den 25 september Kommunchef Tommy Larserö och ekonomichef Bo Wallströmer lämnar sammanträdeslokalen. Yrkanden Hans Hedborg (C), med instämmande av Ulf Hilding (M), yrkar avslag på ansökan om tjänsteldighet samt att kommunstyrelsen beslutar att

23 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (41) tillmötesgå en eventuell begäran från kommunchef Tommy Larserö att omedelbart få avsluta sin tjänst i kommunen. Ordförande Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Astrid Dahl (V) och Leif Jörner Pedersen (V), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt allmänna utskottet att säkerställa att det skapas en effektiv kommunledningsorganisation med ekonomichef Bo Wallströmer som tillförordnad kommunchef samt att kommunledningsorganisationen under tjänstledigheten följs upp vid kommunstyrelsens sammanträde i februari Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag samt enligt Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkande: Reservationer Hans Hedborg (C), Janeric Björkman (C), Ulf Hilding (M) och Daniel Johansson (M) reserverar sig till förmån för Hans Hedborgs och Ulf Hildings yrkande. Expediering: Kommunchef Tommy Larserö Ekonomichef Bo Wallströmer Regionförbundet Örebro

24 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (41) Ks 213 Au 140 Dnr KS 003/2012 Redovisning och uppföljning av beslut i kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag Allmänna utskottet Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning per den 4 september 2012 av verkställighet gällande beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag. Förslag Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen. Allmänna utskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna uppföljningen och redovisningen.

25 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (41) Ks 214 Au 141 Dnr KS 003/2012 Redovisning och uppföljning av budgetbeslut Allmänna utskottet Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning per den 4 september 2012 av budgetbeslut Förslag Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen. Allmänna utskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och uppföljningen. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna uppföljningen och redovisningen.

26 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (41) Ks 215 Au 142 Dnr KS 034/2012 Redovisning och uppföljning av inkomna motioner Allmänna utskottet Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning per den 30 augusti 2012 av inkomna motioner Förslag I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. Allmänna utskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna uppföljningen och redovisningen.

27 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (41) Ks 216 Au 143 Dnr KS 038/2012 Redovisning och uppföljning av inkomna medborgarförslag Allmänna utskottet Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning per den 30 augusti 2012 av inkomna medborgarförslag Förslag I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. Allmänna utskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna uppföljningen och redovisningen.

28 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (41) Ks 217 Dnr KS 002/2012 Val av ledamot i bildningsutskottet efter Andreas Alexandre (C) Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 januari 2011, 5 att välja Andreas Alexandre (C) till ledamot i bildningsutskottet. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 77 att entlediga Andreas Alexandre från samtliga politiska uppdrag i kommunen. Kommunstyrelsen har att välja ledamot i bildningsutskott efter Andreas Alexandre. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till senare sammanträde.

29 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (41) Ks 218 Dnr KS 002/2012 Val av ersättare i allmänna utskottet efter Andreas Alexandre (C) Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 januari 2011, 4 att välja Andreas Alexandre (C) till ersättare i allmänna utskottet. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 77 att entlediga Andreas Alexandre från samtliga politiska uppdrag i kommunen. Kommunstyrelsen har att välja ersättare i allmänna utskottet efter Andreas Alexandre. Förslag Hans Hedborg (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Janeric Björkman (C) till ersättare i allmänna utskottet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att välja Janeric Björkman (C) till ersättare i allmänna utskottet. Expediering: Janeric Björkman Kanslisekreterare Thomas Abrahamson Lönekamrer Inger Willman

30 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (41) Ks 219 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden Kommunstyrelsens beslut Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.

31 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (41) Ks 220 Delgivningar Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder och kommunsekreterare Anders Andersson Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket Kopparberg-Lindesberg-Nora Demensförening Socialstyrelsen Ljusnarsbergs kommun Statens institutionsstyrelse (SiS) Socialstyrelsen Allmänna utskottet Bildningsutskottet Sociala utskottet Remissyttrande rörande Länsstrategi för ANDT- och brottsförebyggande arbete i Örebro län Inspektionsprotokoll, Treskillingen/hemtjänsten Inspektionsprotokoll, Solgården Inbjudan till föreläsning om demens den 19 september Beslut om att avsluta ärende rörande Bergsgården. Ansökan till Socialstyrelsen om prestationsersättning för utformande av minst tre värdighetsgarantier Kungörande om föreskrifter om vissa vårdavgifter i Statens institutionsstyrelsens Författningssamling (SiSSFS). Inbjudan till socialchefer rörande information om Lex Sarah, Lex Maria, LSS, nya myndigheten inom det sociala området, arbetet med implementeringen av nya lagar och förordningar etc den 8 november Protokoll fört vid sammanträde den 12 september Protokoll fört vid sammanträde den 11 september Protokoll för vid sammanträde den 13 september 2012.

32 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (41) Bergslagens miljö- och byggnämnd Bergslagens miljö- och byggnämnd Bergslagens miljö- och byggnämnd Bergslagens miljö- och byggnämnd Bergslagens miljö- och byggnämnd Föreningen L&SEK Bergslagens miljö- och byggförvaltning Sveriges Kommuner och Landsting Förvaltningsrätten i Karlstad Förvaltningsrätten i Karlstad Förvaltningsrätten i Karlstad Förvaltningsrätten i Karlstad Protokollsutdrag från sammanträde den 22 augusti 2012, 134, Budget 2013, konsekvensanalys. Protokollsutdrag från sammanträde den 22 augusti 2012, 142, Information om förändringar som genomförts på stadsarkitektkontoret efter den nya Plan- och bygglagens införande den 2 maj Protokollsutdrag från sammanträde den 22 augusti 2012, 130, delegationsbeslut under perioden 1 juni-30juli 2012 samt information från stadsarkitektkontoret. Protokollsutdrag från sammanträde den 22 augusti 2012, 137, Information om mål i Bergslagens miljö- och byggnämnd. Protokollsutdrag från sammanträde den 22 augusti 2012, 145, antagande av lokala trafikföreskrifter för tätbebyggt område. Protokoll från styrelsemöte den 4 juni Kommunicering gällande avsaknad av årlig kontrollrapport för kylanläggningar på fastigheten Stortorp 6:11. Information om inrapportering av grundläggande krav för att ta del av prestationsersättningar. Domslut, avslag på överklagande i mål nr E. Domslut, avslag på överklagande i mål nr Domslut, avslag på överklagande i mål nr E. Domslut, avslag på överklagande i mål nr E.

33 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (41) Förvaltningsrätten i Karlstad Förvaltningsrätten i Karlstad Förvaltningsrätten i Karlstad Kammarrätten i Karlstad Länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen Bergslagens miljö- och byggnämnd Lantmäteriet Räddningsnämnden Västerbergslagen Lantmäteriet Bjerkmo Konsult, Vinnova och Serder & Serder Communications AB (Sveriges kommuner och Landsting) Brandskyddsföreningen, elektriska nämnden Beslut i mål nr , undanröjande av Socialstyrelsens beslut och återförvisning. Beslut i ärende nr E, upphävande av beslut. Beslut i mål nr E, avskrivning av mål. Beslut i mål nr , ej beviljande av prövningstillstånd. Informations- och prognosbrev om behovet av platser för mottagande av nyanlända samt det aktuella läget i bosättningsarbetet. Protokoll från sammanträde den 22 augusti Underrättelse om återkallad ansökan, avstyckning från Heden 6:1. Protokoll från sammanträde den 20 augusti Underrättelse om återkallad ansökan, avstyckning från Ställdalen 1:86. Så blir bra bytespunkter bättre Attraktiva bytespunkter för ökad tillgänglighet och resande-, stads- och samhällsutveckling. Anmodan att rätta anmärkningar från revisionsbesiktning, badanläggning på fastigheten Riggards 1:6. Kommunstyrelsens beslut Delgivningarna läggs till handlingarna.

34 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (41) Ks 221 Dnr KS 002/2012 Val av ledamot i allmänna utskottet efter Anetté Bülow (M) Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 januari 2011, 4 att välja Anetté Bülow (M) till ledamot i allmänna utskottet. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 83 att entlediga Anetté Bülow från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har att välja ledamot i allmänna utskottet efter Anetté Bülow. Förslag Ulf Hilding (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer Gunnar Fransson (M) till ledamot i allmänna utskottet samt Ulf Hilding (M) till ersättare i allmänna utskottet efter Gunnar Fransson. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att välja Gunnar Fransson (M) till ledamot i allmänna utskottet samt Ulf Hilding (M) till ersättare i allmänna utskottet efter Gunnar Fransson. Expediering: Gunnar Fransson Ulf Hilding Kanslisekreterare Thomas Abrahamson Lönekamrer Inger Willman

35 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (41) Ks 222 Dnr KS 002/2012 Val av ersättare i i bildningsutskottet efter Anetté Bülow (M) Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 januari 2011, 5 att välja Anetté Bülow (M) till ersättare i bildningsutskottet. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 83 att entlediga Anetté Bülow från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har att välja ersättare i bildningsutskottet efter Anetté Bülow. Förslag Ulf Hilding (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer Daniel Johansson (M) till ersättare i bildningsutskottet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att välja Daniel Johansson (M) till ersättare i bildningsutskottet. Expediering: Daniel Johansson Kanslisekreterare Thomas Abrahamson Lönekamrer Inger Willman

36 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (41) Ks 223 Information om eventuellt köp av före detta mejeriet Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om utvecklingen rörande ett eventuellt köp av före detta mejeriet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunchef Tommy Larserö alternativt tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer att maximalt disponera en summa av kronor för köp av före detta mejeriet. Expediering: Kommunchef Tommy Larserö Ekonomichef och tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer Fastighetschef Torbjörn Larsson

37 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (41) Ks 224 Fråga angående Trafikverkets röjning i Ställdalen och Ställberg, Hans Hedborg (C) Hans Hedborg (C) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande fråga: Avser kommunen påtala för Trafikverket behovet av att röja vid järnvägsspåren i Ställdalen och Ställberg? Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) uppger att röjningsbehovet skall påtalas för Trafikverket vid kommande sammanträffande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser frågan besvarad.

38 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (41) Ks 225 Information om kommunens aktiviteter i samband med Kopparbergs marknad Kommunchef Tommy Larserö informerar om kommunens aktiviteter i samband med Kopparbergs marknad. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner informationen.

39 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (41) Ks 226 Tack från avdelningschefen för Lokal- & Miljövård, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om att avdelningschefen inom Bergslagens Kommunalteknik för Lokal- & Miljöservice Maria Hedenström tackar för gott samarbete med kommunen.

40 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (41) Ks 227 Dnr KS 037/2012 Information rörande budgetberedningen Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar om att de politiska partierna skall inkomma med synpunkter senast den 8 oktober 2012 om de önskar att dessa skall sändas ut tillsammans med inbjudan till budgetberedningen den 16 oktober 2012.

41 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (41) Ks 228 Dnr KS 012/2012 Information om hästsportföreningen Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 20 augusti 2012, 195 att, under förutsättning av att beskrivet arrendeavtal ingicks, bevilja Kopparbergs Hästsportsförening ett lokalbidrag på kronor för åren Bildningsutskottets ordförande Gert Stark (S) informerar om att arrendeavtal ej kommer att ingås enligt föreliggande förslag, varför lokalbidrag ej kommer att betalas ut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner informationen.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-11.05 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Arne Eklund (S Gert Stark (S) Antti Tsupukka

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Pirjo Nilsson (S) och Elof Eriksson (C) Susanne Hall (S) Kommunkontoret Anders Andersson

Pirjo Nilsson (S) och Elof Eriksson (C) Susanne Hall (S) Kommunkontoret Anders Andersson LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.50-20.05 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer,

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid:

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid: LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 10.40 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Wiveca Stopp (S) Gert Stark (S) Antti Tsupukka (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 16.10-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande Ingemar Javinder (S) Mattias Svedberg (S), tjänstgörande

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef. Leif Jörner Pedersen (V) och Anetté Bülow (M) Pirjo Nilsson (S) Kommunkontoret 2012-09-26

Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef. Leif Jörner Pedersen (V) och Anetté Bülow (M) Pirjo Nilsson (S) Kommunkontoret 2012-09-26 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.15 20.15 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-12.00 - Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Pirjo Nilsson(S), tjänstgörande ersättare Wiveca Stopp (S) Antti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-19.30 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Utses att justera Anders Andersson, kanslichef och sekreterare

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (s) och Oskar Martinsson (kfl) Kommunkontoret

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (s) och Oskar Martinsson (kfl) Kommunkontoret LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 19.30 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Torbjörn

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-04-25. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 11.

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2012-04-25. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 11. LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 11.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Arne Eklund (S), tjänstgörande ersättare Wiveca Stopp (S) Gert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47) Plats och tid Beslutande Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 09.25 09.30 12.05 13.05 16.05 Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Wiveca Stopp (S)

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid:

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid: LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.00 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Wiveca Stopp (S) Gert Stark (S) Antti Tsupukka (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Tingshuset, Kopparberg Tid: 13.00 14.50 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (s) Arne Eklund (s), tjänstgörande ersättare Gert Stark (s) Wiveca

Läs mer

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v)

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 19.10 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 18.30-20.25 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Beslutande Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.00 13.00 13.55 Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Gert Stark (S) Ulla Kalander-Karlsson (S) Pirjo

Läs mer

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg. Anders Andersson, kanslichef och sekreterare Bo Wallströmer, kommunchef Sara Jonsson, ekonomichef

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg. Anders Andersson, kanslichef och sekreterare Bo Wallströmer, kommunchef Sara Jonsson, ekonomichef [9191 LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Enligt bilaga. Tid 18.30-20. l 0 Övriga deltagande Utses att justera Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-09.00 Beslutande Ingemar Javinder (S), ordförande Ulla Kalander-Karlsson (S), tjänstgörander ersättare Gert Stark (S) Astrid

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M), Lindesberg

Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M), Lindesberg ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.20 15.00 ande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (65) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (65) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (65) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-08.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ewa-Leena Johansson

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (S) och Dorrit Pade (KFL) Kommunkontoret 2010-03-17.

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (S) och Dorrit Pade (KFL) Kommunkontoret 2010-03-17. LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 20.00 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Torbjörn

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008-09-24. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008-09-24. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12. LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.10 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Ulla Kalander-Karlsson (s) Pirjo Nilsson

Läs mer

Christer Lenke Ingrid Andrén, 61 Bo Wallströmer Ann-Margret Runheim Ewa Wikström och Niklas Nyvall, 67 Ann-Mary Jansson-Kaare

Christer Lenke Ingrid Andrén, 61 Bo Wallströmer Ann-Margret Runheim Ewa Wikström och Niklas Nyvall, 67 Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.40 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.45 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Utses att

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-26

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-26 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.10 13.10 16.20 Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Antti Tsupukka

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-12.10 13.10-14.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S), 46-64 Denise Ljungström (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.10 13.10 15.10 Ewa-Leena Johansson (S) Arne Eklund (S), tjänstgörande ersättare Wiveca Stopp

Läs mer

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-11.55 13.00-13.40 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S), 170-188, 190 Annika Renbro (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. 60 Öppning Ordförande Ulla Kalander-Karlsson öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna.

PROTOKOLL. 60 Öppning Ordförande Ulla Kalander-Karlsson öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna. PROTOKOLL fört vid sammanträde i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer Tid: Måndagen den 12 december 2016 klockan 14.00-15.50 Plats: Lilla sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg Närvarande:

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunkontoret Anders Andersson. ... Kitty Strandberg. ... Bertil Jansson

Kommunkontoret Anders Andersson. ... Kitty Strandberg. ... Bertil Jansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.35 Beslutande Övriga deltagande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun Raimo

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (55) Beslutande Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.20 13.20 16.40 Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Gert Stark (S) Wiveca Stopp (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-06-27-2014-07-04 Sida 1 Utskriven av: MFB, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-09.02 09.05-11.55 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Gert Stark (S) Wiveca Stopp (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-12.05 13.00-14.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Gert Stark (S) Wiveca Stopp (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21. Kommunkontoret 2009-03-18. Anders Andersson

Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21. Kommunkontoret 2009-03-18. Anders Andersson LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.35 Beslutande Enligt bilaga 1. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21 Utses

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (61) Beslutande Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.00 13.00 16.55 Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) 144-169 Gert Stark (S) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) 2016-01-25 Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/309-010 Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Christer Lenke Ulla Gustavsson och Joakim Qvist, 7 Barbro Hjalmarsson, 7 Ann-Mary Jansson-Kaare

Enligt bilagda förteckning. Christer Lenke Ulla Gustavsson och Joakim Qvist, 7 Barbro Hjalmarsson, 7 Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.35 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Christer Lenke Ulla Gustavsson och Joakim

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg Tid 08.30-12.00 13.00-14.15 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Arne Eklund (S Gert Stark

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef Bo Wallströmer, ekonomichef. Pirjo Nilsson (s) och Anita Elvenäs (c)

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef Bo Wallströmer, ekonomichef. Pirjo Nilsson (s) och Anita Elvenäs (c) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.35 Beslutande Enligt bilaga 1. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2014-08-27 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 09:40 11:20 Ledamöter Gunnel Jonsson (S) ordförande Margareta Johansson (Åkl) vice ordförande Thord Dahlberg (V) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-03-13 kl 08.00-11.00 Beslutande Ewa Arvidsson (s) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Bertil Fryklind (c) ersättare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Beslutande Övriga deltagande Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.00 13.00 16.00 Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Pirjo Nilsson (S), tjänstgörande

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-04-11 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (49) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-12.05 13.05-15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Gert Stark (S) Arne Eklund (S) Antti Tsupukka (S) Astrid

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Ann-Mary Jansson-Kaare, kommunsekreterare. Ann-Mary Jansson-Kaare

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Ann-Mary Jansson-Kaare, kommunsekreterare. Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Ann-Mary Jansson-Kaare,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer