LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008-09-24. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12."

Transkript

1 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Tingshuset, Kopparberg Tid: Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Ulla Kalander-Karlsson (s) Pirjo Nilsson (s) Astrid Dahl (v) Hans Hedborg (c) Anita Elvenäs (c) Ulf Hilding (m) Anna-Marina Martinsson (kfl) Ralf Nielsen (kfl) Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Bo Wallströmer, ekonomichef Ann-Margret Runheim, bildningschef, Anders Andersson, sekreterare Ingemar Edsander, ekonom, Suzanne Sillrén, enhetschef, Nan Carlsson, enhetschef, Utses att justera Ralf Nielsen Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare.. Anders Andersson Paragrafer: Ordförande. Ewa-Leena Johansson Justerande. Ralf Nielsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättning Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift. Anders Andersson

2 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (30) Ks 124 Au 83 Dnr KS 002/ Ekonomisk delårsrapport Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten samt överlämnar rapporten till revisorerna efter erforderliga justeringar. Förvaltningsekonom Bo Wallströmer redovisar den ekonomiska delårsrapporten per den 31 juli Rapporten visar på ett överskott i resultaträkningen med kronor per den 31 juli Prognosen för år 2008 är ett underskott med kronor i resultaträkningen. Au 83 Allmänna utskottets beslut Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Förvaltningsekonom Bo Wallströmer lämnar ekonomisk delårsrapport per den 31 juli 2008.

3 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (30) Ks 125 Dnr KS 115/ Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 3 september 2008 inkommit med en ekonomisk rapport avseende perioden 1 januari augusti 2008.

4 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (30) Ks 126 Dnr KS 114/ Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Industrifastigheter (LIFAB) Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Ljusnarsbergs Industrifastigheter (LIFAB) har den 3 september 2008 inkommit med en ekonomisk rapport avseende perioden 1 januari augusti 2008.

5 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30) Ks 127 Dnr KS 099/ Ekonomisk delårsrapport, Regionförbundet Örebro Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner Regionförbundet Örebros delårsrapport. Regionförbundet Örebro inkom den 15 september 2008 med en delårsrapport per den 31 augusti Rapporten visar ett bokfört underskott för perioden med kronor mot budgeterat kronor. För år 2008 prognostiseras ett underskott med kronor mot budgeterat underskott med kronor. Regionstyrelsen beslutade vid sammanträde den 9 september 2008, 87, godkänna delrapporten samt överlämna den till regionfullmäktige och medlemsorganisationerna, uppdra åt regiondirektören att göra en analys av orsakerna till differensen för avvecklingskostnaderna för IT-media och vidta åtgärder för att nå det budgeterade resultatet.

6 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30) Ks 128 Kf 47 Ks 95 Ks 61 Bus 21 Dnr KS 092/ Biblioteksplan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till Biblioteksplan för skoloch folkbiblioteken i Ljusnarsbergs kommun Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 september 2008, 47, att återremittera förslaget till biblioteksplan till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) inkom den 12 september 2008 med en reviderad version av förslaget till biblioteksplan utifrån kommunfullmäktiges beslut. Förslag Ewa-Leena Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till Biblioteksplan för skol- och folkbiblioteken i Ljusnarsbergs kommun Kf 47 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att biblioteksplanen återremitteras med motiveringen bristande beredning. Vidare skall i ett reviderat förslag till biblioteksplan följande på sidan 8, stycke 2 och 3 under rubriken Organisation i befintligt förslag strykas Målsättningen är att under 2008 anställa en bibliotekarie, som tillsammans med biblioteksassistenter delar sin tid mellan kommunbiblioteket, förskolor, skolor och fritidsavdelningar. Jämfört med nuvarande budget är det en utökning med 0,75 årsarbetare. Förslaget innebär

7 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (30) 1,0 årsarbetare bibliotekarie och 2,0 årsarbetare biblioteksassistenter, som delar sin tid mellan kommunbiblioteket, förskolor, skolor och fritidsavdelningar. Jämfört med nuläget är det en utökning med 0,5 årsarbetare. Med hänvisning till den jämförelse med grannkommunernas satsning på biblioteksverksamhet, som nyligen redovisats i pressen, vore det önskvärt med ökad satsning i Ljusnarsberg. Då skulle det också vara möjligt att ge biblioteksservice på grupp- och äldreboendena. Yrkanden Ewa-Leena Johansson (s) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till biblioteksplan med ändringen att stycke 2 och stycke 3 under rubriken Organisation på sidan 8 stryks. Anette Bülow (m) yrkar på återremiss av förslaget till biblioteksplan med hänvisning till bristande beredning. Ewa-Leena Johansson (s) yrkar i ett tilläggsyrkande att i de fall kommunfullmäktige beslutar om återremiss, skall beslutas att stycke 2 och stycke 3 under rubriken Organisation på sidan 8 i befintligt förslag till biblioteksplan stryks. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Anette Bülows yrkande om återremiss och huruvida ärendet skall avgöras vid dagerns sammanträde. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat om återremiss. Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkande och avslag på det samma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkande. Ks 95 Kommunstyrelsen hänskjuter förslaget till biblioteksplan till kommunfullmäktige för beslut.

8 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (30) Remissyttranden har inkommit från centerpartiet, moderata samlingspartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet. Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har i en skrivelse daterad den 19 augusti 2008 avgett yttrande med anledning av de synpunkter som framförts i remissyttrandena. Ks 61 Förslaget till biblioteksplan utsänds på remiss till samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige. Skriftliga remissyttranden skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 11 augusti Yrkande Ulf Hilding (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att förslaget till biblioteksplan utsänds på remiss till samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige. Bus 21 Bildningsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med följande förslag till beslut av kommunfullmäktige: Bildningsförvaltningens förslag till biblioteksplan , med beslutade ändringar, antas.

9 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (30) Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till biblioteksplan för perioden Planen beskriver biblioteksbehovet för allmänheten (folkbibliotek), skolan, omsorgen, vården och näringslivet och åtgärderna för att tillgodose det behovet. Utskottet uppdrar åt förvaltningen att ändra i följande delar av planförslaget: Sidan 3, Uppdrag - Uppdrag från kommunfullmäktige - Andra stycket bort Sidan 7, Målsättningar - Ökad utlåning Sidan 8, Föreslagen organisation - Målsättning - Sista stycket: ej övertalig skolbibliotekarie, indragen tjänst Sidan 9, Integration - Lättläst referenslitteratur önskvärt

10 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) Ks 129 Dnr KS 003/ Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker Kommunstyrelsen beviljar David Sahlin ges tillstånd servera starköl under Kopparbergs marknad 26 september september 2008 enligt konsulent Ulf Wimans förslag. Vidare beslutas att ärendet omedelbart justeras. Ansökan har inkommit till socialförvaltningen från David Sahlin rörande tillstånd enligt 7 kap 5 första stycket alkohollagen (1974:1738) till att servera starköl i ett serveringstält under Kopparbergs marknadsdagar 26 september september 2008 klockan Konsulent Ulf Wiman föreslår i en utredning daterad den 15 september 2008 att David Sahlin meddelas tillstånd för servering av starköl den september under följande villkor: Två förordnade ordningsvakter skall finnas Högsta alkoholvolym skall vara 5,2 procent Redovisning/restaurangrapport skall inlämnas till kommunen senast i oktober.

11 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (30) Ks 130 Dnr KS 062/ Budget 2009 och flerårsplan för Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till reviderad tidsplan för arbetet med budget 2009 och flerårsplan för Vidare skall inkomna förslag från utskotten återremitteras för ytterligare beredning. Slutligen beslutas att Bergslagens Kommunalteknik (BKT) inte skall upprätta budget för år 2009 utifrån äskade ökningar i förhållande till budget för Förvaltningsekonom Bo Wallströmer redovisar förutsättningarna för budget 2009 och flerårsplan Förslag Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår en reviderad tidsplan för arbetet med budget för år 2009 och flerårsplan

12 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (30) Ks 131 Ks 104 Au 70 Dnr KS 080/ Förslag till förfarande vid avyttrande av Ställdalens skola, Ställdalen 1:51 Kommunstyrelsen beslutar att avyttra Ställdalens skola, Ställdalen 1:51, genom försäljning via fastighetsmäklare samt att kommunen förbehåller sig fri prövning. Vidare beslutas uppdra åt bildningschef Ann-Margret Runheim tillse att inventarier tillvaratas i den omfattning som önskas. Resterande inventarier erbjuds övertas av Ställdalens Friskola Ekonomisk Förening. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 augusti 2008, 104, bordlägga ärendet rörande förfarande vid avyttrande av Ställdalens skola, Ställdalen 1:51. Ärendet återupptas vid dagens sammanträde. Yrkanden Hans Hedborg (c) yrkar att avyttrandet av Ställdalens skola sker genom anbudsförfarande med fastlagt sista anbudsdatum samt utan förhandling med eventuella anbudsgivare. Ewa-Leena Johansson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, det vill säga att Ställdalens skola, Ställdalen 1:51, avyttras genom försäljning via fastighetsmäklare samt att kommunen förbehåller sig fri prövning. Vidare att uppdra åt bildningschef Ann-Margret Runheim tillse att inventarier tillvaratas i den omfattning som önskas och att resterande inventarier erbjuds övertas av Ställdalens Friskola Ekonomisk Förening. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ewa-Leena Johanssons yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons yrkande. Nej-röst för bifall till Hans Hedborgs yrkande.

13 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (30) Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med följande resultat: Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Ulla Kalander-Karlsson (s) Pirjo Nilsson (s) Astrid Dahl (v) Hans Hedborg (c) Anita Elvenäs (c) Ulf Hilding (m) Anna-Marina Martinsson (kfl) Ralf Nielsen (kfl) Ewa-Leena Johansson (s) Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ordföranden finner att kommunstyrelsen med åtta ja-röster mot tre nej-röster beslutat bifalla Ewa-Leena Johanssons yrkande. Ks 104 Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. Yrkanden Ingemar Javinder (s) yrkar, med hänvisning till Ställdalens Byalags inkomna skrivelse, på bordläggning av ärendet. Hans Hedborg (c) yrkar att avyttrandet av Ställdalens skola sker genom anbudsförfarande med fastlagt sista anbudsdatum samt utan förhandling med eventuella anbudsgivare. Ställdalens Byalag, genom tillförordnad ordförande Eskil Stopp, inkom den 26 augusti 2008 med ett förslag om förfarande vid avyttrande av Ställdalens skola samt framtida verksamhet i berörda lokaler.

14 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (30) Au 70 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att avyttra Ställdalens skola, Ställdalen 1:51, genom försäljning via fastighetsmäklare samt att kommunen förbehåller sig fri prövning. Vidare besluta uppdra åt bildningschef Ann-Margret Runheim tillse att inventarier tillvaratas i den omfattning som önskas. Resterande inventarier erbjuds övertas av Ställdalens Friskola Ekonomisk Förening. Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar i en skrivelse daterad den 4 augusti 2009 förslag till förfarande vid avyttring av Ställdalens skola, Ställdalen 1:51. Förslaget innebär att fastigheten försäljs genom anlitande av fastighetsmäklare samt att kommunen förbehåller sig rätten till fri prövning. Ställdalens Friskola Ekonomisk Förening har i en skrivelse daterad den 5 maj 2008 framfört önskemål om att köpa Ställdalens skola samt överta befintliga inventarier. Förslag Hans Hedborg (c) föreslår att avyttrandet av Ställdalens skola sker genom anbudsförfarande med fastlagt sista anbudsdatum samt utan förhandling med eventuella anbudsgivare. Ewa-Leena Johansson (s) föreslår ett avyttrande av Ställdalens skola enligt ekonomichef Bo Wallströmers förslag.

15 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (30) Ks 132 Dnr KS 115/ Åtgärdsplan för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag att utarbeta en åtgärdsplan vilken anger hur situationen med outhyrda lägenheter skall bemötas. Åtgärdsplanen bör ange förslag till åtgärder som kan vidtas på såväl kort som lång sikt för att minimera antalet outhyrda lägenheter. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 augusti 2008, 87, begära information om LFAB:s handhavande med anledning av det ökade antalet outhyrda lägenheter. Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) inkom den 16 september 2008 med en skrivelse vilken anger att antalet outhyrda lägenheter under året varierat mellan 34 och 48 vilket motsvarar procent av lägenhetsbeståndet. Förslag Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår i skrivelsen att kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag att utarbeta en åtgärdsplan vilken anger hur situationen med outhyrda lägenheter skall bemötas. Åtgärdsplanen bör ange förslag till åtgärder som kan vidtas på såväl kort som lång sikt för att minimera antalet outhyrda lägenheter.

16 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (30) Ks 133 Au 91 Dnr KS 077/ Redovisning av svar till revisorerna från direktionen i BKT med anledning av revisionsrapport Kommunstyrelsen beslutar överlämna inkommen skrivelse till kommunfullmäktige för kännedom. Au 91 Allmänna utskottets beslut Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Revisorerna i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) inkom med en revisionsrapport efter granskning av förbundets årsredovisning för år Revisorerna önskade kommentarer från BKT med anledning av revisionsrapporten. Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 13 juni 2008, 51, anta ett förslag till kommentarer och svar. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 juni 2008, 37, att uttala en vilja att ta del av den skrivelse från BKT som skulle insändas till revisorerna med anledning av vad som framkom i revisionsrapporten. Skrivelsen inkom till kommunen som bilaga i direktionens protokoll från sammanträde den 13 juni 2008.

17 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (30) Ks 134 Au 84 Dnr KS 065/ Redovisning av budgetuppdrag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Au 81 Allmänna utskottets beslut Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 december 2007, 65, i samband med budget för år 2008 och flerårsplan för åren om ett antal uppdrag. Kommunchef Torbjörn Brännlund redovisar en uppföljning av dessa uppdrags handläggning per den 25 augusti 2008.

18 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (30) Ks 135 Au 88 Dnr KS 134/ Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i kommunfullmäktige 2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Au 88 Allmänna utskottets beslut Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Kommunchef Torbjörn Brännlund har inkommit med en redovisning och uppföljning per den 31 juli 2008 av verkställighet gällande beslut tagna i kommunfullmäktige.

19 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (30) Ks 136 Au 89 Dnr KS 056/ Redovisning av ej besvarade motioner Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Au 89 Allmänna utskottets beslut Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Kommunchef Torbjörn Brännlund har inkommit med en redovisning av ej besvarade motioner per den 2 september 2008.

20 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (30) Ks 137 Au 89 Dnr KS 057/ Redovisning och uppföljning av inkomna medborgarförslag 2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Kommunchef Torbjörn Brännlund har inkommit med en redovisning och uppföljning av inkomna medborgarförslag under 2008 per den 18 september 2008.

21 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (30) Ks 138 Su 81 Dnr KS 035/ Medborgarförslag, Kontakten Ingvar Grönqvist, Lars V Ekmark Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar enligt sociala utskottets förslag. Su 81 Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Kontakten Ingvar Grönqvist kronor ur Karl Gunnar Erikssons donationsstiftelse. Vidare att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget genom detta anses besvarad. Lars V Ekmark inkom den 27 mars 2008 med ett medborgarförslag gällande bidrag till Kontakten Ingvar Grönqvist med kronor. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 april 2008, 20, överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 14 augusti 2008, 73, att ordförande Ingemar Javinder skulle träffa Kontakten Ingvar Grönqvist för information dennes verksamhet. Ordförande Ingemar Javinder lämnar information om Kontakten Ingvar Grönqvists verksamhet enligt bilaga.

22 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (30) Ks 139 Au 92 Dnr KS 073/ Delegation till kommunen från Länsstyrelsen Örebro län rörande beslut i strandskyddsfrågor Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Au 92 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att kommunen avstår från delegation i strandskyddsfrågor från och med den 1 januari Länsstyrelsen Örebro län inkom den 26 maj 2008 med erbjudande om delegation till kommunen att besluta i strandskyddsfrågor från och med den 1 januari Länsstyrelsen Örebro län anhåller om skriftligt svar från kommunen via kommunfullmäktigebeslut senast den 30 september Vidare anhålls om skriftligt besked senast den 4 juni 2008 huruvida kommunen motsätter sig att beslut fattas av länsstyrelsen som gäller från och med den 1 juli 2008 avseende införande av undantag från strandskyddet vid mindre vattendrag. ade vid sammanträde den 28 maj 2008, 68, bland annat att samtliga partier med mandat i kommunfullmäktige skulle ges möjlighet att avge synpunkter på förslaget till reformerat strandskydd i Örebro län. Inga synpunkter har inkommit vid dagens sammanträde. Länsstyrelsen Örebro län inkom den 19 augusti 2008 med meddelande om att deras beslut om undantag från strandskyddet vid mindre vattendrag överklagats, varvid strandskyddsreglerna som gällde före den 1 juli 2008 fortfarande gäller. Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från delegation i strandskyddsfrågor.

23 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (30) Ks 140 Dnr KS 143/ Underskrift av handlingar, firmateckning samt attesträtt Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående tjänsteinnehavare och förtroendevalda bemyndigas att underteckna handlingar och avtal, så kallad firmateckning: 1. Ärenden avseende likvidtransaktioner för kommunen, kommunstyrelsen eller annan kommuns förvaltning, d v s utkvittering av innestående medel på bank och postgiro, utfärdande av betalningsorder från bank och postgiro samt kvittering och överlåtelse av övriga förekommande värdehandlingar. 2. Ärende avseende finansförvaltning, d v s låne-, skuld- och borgensförbindelser samt ansökan om betalningsföreläggande/lagsökning och begäran om utmätning. 3. Övriga ärenden tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde såsom förvärv och försäljning av fast egendom, avtal mm. a) Ärenden avseende likvidtransaktioner, tecknas var för sig av ekonomiassistent Britt-Marie Alfredéen, ekonom Inger Sundblad eller ekonom Ingemar Edsander med kontrasignation av ekonomichef Bo Wallströmer eller kommunchef Torbjörn Brännlund. b) Ärenden avseende finansförvaltning tecknas av kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson med vice ordförande Ingemar Javinder som ersättare och med kontrasignation av antingen ekonomichef Bo Wallströmer eller kommunchef Torbjörn Brännlund. c) Övriga handlingar tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde tecknas av kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson med vice ordförande Ingemar Javinder som ersättare och med kontrasignation av antingen kommunchef Torbjörn Brännlund eller kommunsekreterare Anders Andersson. Vidare beslutas ge budgetansvar och attesträtt till kommunsekreteraren för verksamheter lydande under ansvar 122.

24 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (30) Kommunstyrelsen bemyndigade vid sammanträde den 21 november 2007, 159, tjänstemän och förtroendevalda att underteckna handlingar och avtal, så kallad firmateckning. På grund av personalförändringar föreslår kommunchef Torbjörn Brännlund i en skrivelse daterad den 12 september 2008 kommunstyrelsen besluta att övriga handlingar tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde tecknas av kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson med vice ordförande Ingemar Javinder som ersättare och med kontrasignation av antingen kommunchef Torbjörn Brännlund eller kommunsekreterare Anders Andersson. Vidare föreslås i skrivelsen att kommunsekreteraren ges budgetansvar samt attesträtt för verksamheter lydande under ansvar 122.

25 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (30) Ks 141 Dnr KS 019/ Val av ersättare i Örebro läns miljömålsråd Kommunstyrelsen beslutar välja Ingemar Javinder (s) till ersättare i Örebro läns miljömålsråd. Maj Olivier, Kraftsamling för Ljusnarsberg, inkom den 13 juni 2008 med en avsägelse från samtliga politiska uppdrag. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 augusti 2008, 120, hänskjuta fyllnadsval av ersättare i Örebro läns miljömålsråd efter Maj Olivier till dagens sammanträde.

26 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (30) Ks 142 Dnr KS Komplettering av dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Arkivarie Malin Hedström föreslår i en skrivelse daterad den 1 september 2008 komplettering av befintlig dokumenthanteringsplan. Kommunstyrelsen föreslås besluta om gallring av arkivhandlingar hos de upphörda kommunala bolagen Datacenter ( ), Ljusnarsbergs Energiverk AB (LEAB, ) och Ljusnarsbergs Kraft AB ( ) enligt följande: Verifikationer, gallras successivt (gallringsfrist 10 år) Löneunderlag, gallras omgående Arbetsmaterial, gallras omgående Körjournaler, gallras omgående

27 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (30) Ks 143 Anmälan av delegationsbeslut Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen under perioderna , , och Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioderna , , och

28 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (30) Ks 144 Dnr KS 001/ Rapporter, delgivningar, meddelanden och pågående ärenden Rapporter m.m. läggs till handlingarna. Rapporter Öhrlings PRICEWATERHOUSECOOPERS Granskning av Delårsrapport januariaugusti 2008, Regionförbundet Delgivningar Räddningsnämnden Västerbergslagen Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint Partnerskap Bergslagsbanan Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Protokoll Protokoll, styrelsemöte, Protokoll, lednings- och tjänstemannagruppen, Protokoll, Bergsstaten Medgivande enligt 6 kap. 1 minerallagen att överlåta undersökningstillstånd till Nordic Iron Ore AB, Rundberget nr 3. Bergsstaten Vägverket Beviljande av undersökningstillstånd enligt minerallagen till Grängesberg Iron Ore Company AB, Grängesberg nr 4. Översyn av hastighetsgränser på det nationella vägnätet i Örebro län.

29 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (30) Regionförbundet Örebro SKTF Demokratinätverket i Östergötland Bergskraft Sveriges Kommuner och Landsting Ewa-Leena Johansson Ewa-Leena Johansson Felaktigt adresserad remiss samt förlängd remisstid, Örebroregionens internationella strategi; Enad utblick. Nominering av Årets Kulturkommun. Inbjudan till demokratidag den 20 oktober 2008 i Motala. Informationsbroschyr, Bergskraft Bergslagen. Inbjudan till seminarier, Utveckla fullmäktige 3 Tillstyrkan av ansökan om antagning till allmänna hemvärnet. Möte med Länstrafiken Örebro AB rörande Örebro Flygplats. Ewa-Leena Johansson Möte med landstinget den 7 oktober 2008 rörande ombyggnadsplaner för sjukhemmet. Rapport vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober.

30 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (30) Ks 145 Dnr KS 118/ Delårsbokslut per den 30 juni 2008, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner Bergslagens Kommunaltekniks delårsrapport. Bergslagens Kommunalteknik (BKT) inkom en 22 september 2008 med ett delårsbokslut per den 30 juni 2008.

Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21. Kommunkontoret 2009-03-18. Anders Andersson

Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21. Kommunkontoret 2009-03-18. Anders Andersson LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.35 Beslutande Enligt bilaga 1. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21 Utses

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008-05-28. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008-05-28. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15. LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.00 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Wiveca Stopp (s) Sten-Ove Karlsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Tingshuset, Kopparberg Tid: 13.00 14.50 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (s) Arne Eklund (s), tjänstgörande ersättare Gert Stark (s) Wiveca

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v)

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 19.10 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Ann-Mary Jansson-Kaare, kommunsekreterare. Ann-Mary Jansson-Kaare

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Ann-Mary Jansson-Kaare, kommunsekreterare. Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Ann-Mary Jansson-Kaare,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-11.05 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Arne Eklund (S Gert Stark (S) Antti Tsupukka

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare. Gert Stark (S) och Hans Hedborg (C) Denise Ljungström (S) Kommunkontoret

Anders Andersson, sekreterare. Gert Stark (S) och Hans Hedborg (C) Denise Ljungström (S) Kommunkontoret LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.30 19.15 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS

Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 17.05 17.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Wiveca Stopp (S) Gert Stark (S) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007-09-26. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 16.

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007-09-26. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 16. LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson

Läs mer

Pirjo Nilsson (S) och Elof Eriksson (C) Susanne Hall (S) Kommunkontoret Anders Andersson

Pirjo Nilsson (S) och Elof Eriksson (C) Susanne Hall (S) Kommunkontoret Anders Andersson LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.50-20.05 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer,

Läs mer

Kommunkontoret 2007-03-06. Ann-Mary Jansson-Kaare. Ewa-Leena Johansson

Kommunkontoret 2007-03-06. Ann-Mary Jansson-Kaare. Ewa-Leena Johansson LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 08.30-14.15 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) 08.30-12.00,

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid:

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid: LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 10.40 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Wiveca Stopp (S) Gert Stark (S) Antti Tsupukka (S), tjänstgörande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (s) och Oskar Martinsson (kfl) Kommunkontoret

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (s) och Oskar Martinsson (kfl) Kommunkontoret LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 19.30 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Torbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-19.30 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Utses att justera Anders Andersson, kanslichef och sekreterare

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-10-07 A9 1(14)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-10-07 A9 1(14) 2014-10-07 A9 1(14) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.15. Beslutande Peter Jansson, C, ordförande Kerstin Eriksson, M Ann-Christin Thander-Nord, M Mattias Vernberg, C Peter

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-09.00 Beslutande Ingemar Javinder (S), ordförande Ulla Kalander-Karlsson (S), tjänstgörander ersättare Gert Stark (S) Astrid

Läs mer

Kommunkontoret 2013-03-18

Kommunkontoret 2013-03-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.30 14.05 Beslutande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors, vice ordförande Jerry Elvin (S), Lindesberg

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-26

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-26 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.10 13.10 16.20 Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Antti Tsupukka

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (S) och Dorrit Pade (KFL) Kommunkontoret 2010-03-17.

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (S) och Dorrit Pade (KFL) Kommunkontoret 2010-03-17. LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 20.00 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Torbjörn

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6) Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Eva Folkesdotter-Paradis (M), ordförande Monika

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-02-10 1(15) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag den 10 februari 1998

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare 1-2. Kommunkontoret 2016-01-27

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare 1-2. Kommunkontoret 2016-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 Beslutande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Maria Lagerman (S), Lindesbergs

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef. Leif Jörner Pedersen (V) och Anetté Bülow (M) Pirjo Nilsson (S) Kommunkontoret 2012-09-26

Anders Andersson, sekreterare Tommy Larserö, kommunchef. Leif Jörner Pedersen (V) och Anetté Bülow (M) Pirjo Nilsson (S) Kommunkontoret 2012-09-26 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.15 20.15 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Tommy

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef 24-25

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef 24-25 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.25 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S) Susann

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.35 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Utses att justera Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer,

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

Marino Wallsten (S) Åsa Eriksson (S) Karolina Berglund, ekonomichef Sandra Lindholm, kommunsekreterare. Kommunkansliet den 8 oktober 2015

Marino Wallsten (S) Åsa Eriksson (S) Karolina Berglund, ekonomichef Sandra Lindholm, kommunsekreterare. Kommunkansliet den 8 oktober 2015 Sammanträdesprotokoll 2015-10-08 1 (6) Plats och tid Fagersta kommunhus, klockan 10.00-10.25 Beslutande Marino Wallsten (S) Åsa Eriksson (S) Övriga deltagande Karolina Berglund, ekonomichef Sandra Lindholm,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Vuxennämnden 2000-08-15 1. Kommunhuset, rum 293, kl 13.30-16.15.

Vuxennämnden 2000-08-15 1. Kommunhuset, rum 293, kl 13.30-16.15. Vuxennämnden 2000-08-15 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.30-16.15. Beslutande Heikki Perttula Kerstin Eriksson Jan Staszewski Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Britt-Marie Kärngren Sven Gustafsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott s arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-03-25 Innehåll 34 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 40 35 Överföring av ram mellan programområden... 41 36 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(22)

Sammanträdesprotokoll 1(22) Sammanträdesprotokoll 1(22) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 28 november 2012, 9.00-11.40 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid:

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid: LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.00 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Wiveca Stopp (S) Gert Stark (S) Antti Tsupukka (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 18.30-20.25 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, 2014-01-20, kl 1300-1540 ande Kurt Wennberg, S, 1-3 Anne Niska, S, 4-9 Laila Mäki, S Åke Johdet, S, 3-9 Maria Alldén, V Stig Töyrä,

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 15.00 16.50 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg. Anders Andersson, kanslichef och sekreterare Bo Wallströmer, kommunchef Sara Jonsson, ekonomichef

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg. Anders Andersson, kanslichef och sekreterare Bo Wallströmer, kommunchef Sara Jonsson, ekonomichef [9191 LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Enligt bilaga. Tid 18.30-20. l 0 Övriga deltagande Utses att justera Anders

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp)

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-01-15 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande, (m) Ulla Wickstein

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer