LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007-09-26. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 16."

Transkript

1 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson (s) Astrid Dahl (v) Hans Hedborg (c) Anita Elvenäs(c) Ulf Hilding (m) Anna-Marina Martinsson (kfl) Ralf Nielsen (kfl) Bo Wallströmer, Lindha Gustavsson och Ann-Margret Runheim Ingemar Edsander, Torbjörn Brännlund, Margareta Gustafsson, 110 Linnéa Hedkvist, Marie Cesares Olsson, Lena Uvhagen och Carita Prim 119 Annika Borg och Ulf Wiman, 123 Tomas Larsson, 111 Ann-Mary Jansson-Kaare Utses att justera Ralf Nielsen Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Ann-Mary Janson-Kaare Ordförande. Ewa-Leena Johansson Justerande Ralf Nielsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättning Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift. Ann-Mary Jansson-Kaare

2 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (27) Ks 109 Dnr KS 068/ Budget 2008 och flerårsplan Kommunstyrelsens beslut Investeringsbudget och driftbudget skall anpassas till de finansiella målen Det av kommunstyrelsen reviderade förslaget till budget 2008 och flerårsplan överlämnas till samtliga i kommunfullmäktige representerade partier för yttrande senast den 15 oktober 2007 Kommunstyrelsen behandlar därefter föreliggande förslag och partiernas yttranden vid sammanträdet den 24 oktober 2007 BEREDNING Ekonomichefen redogör för de finansiella målen i samband med genomgången av verksamheternas budgetförslag och flerårsbudget. Verksamheterna har att anpassa investeringsbudgeten och driftbudgeten till de finansiella målen.

3 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27) Ks 110 Au 52 Dnr KS 002/ Ekonomirapport prognos per Kommunstyrelsens beslut De i kommunstyrelsen föreslagna omfördelningarna inom bildningsutskottets budget skall genomföras Prognosen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom REDIGERINGAR Ekonomichefen redogör för prognos och uppkomna avvikelser efter föredragningen i allmänna utskottet den 5 september Komvux redeovisar den största avvikelsen. Rektor Margareta Gustafsson, Komvux, redogör för orsakerna till verksamhetens underskott på 1,2 miljoner kronor. Bildningschef Ann-Margret Runheim anser att underskottet orsakats av att kostnaderna för gymnasiets individuella program belastat Komvux, som genomfört utbildningen för elever bosatta i Ljusnarsberg. Dessa kostnader skall istället föras över till bildningschefens ansvar, gymnasieutbildning. Ärendet kommer att behandlas på bildningsutskottets sammanträde Au 52 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Prognosen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Ekonomichefen redogör för respektive verksamhets prognos per

4 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (27) Ks 111 Au 54 Dnr KS 104/ Vision 2020 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottet 54, FÖREDRAGNING Utvecklingssekreteraren redogör för remissomgången och arbetet med att färdigställa Vision Au 54 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Vision Utvecklingssekreteraren redogör för arbetet med Vision Inkomna remissvar har i tillämpliga delar arbetats in i slutdokumentet som presenterats för allmänna utskottet som efter kommunstyrelsens behandling föreläggs kommunfullmäktige för fastställande.

5 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (27) Ks 112 Au 55 och BUS 59 Dnr KS Ny organisation för vuxenutbildning Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras till bildningsutskottet för genomgång av de kvantitativa målen som skall rymmas inom den föreslagna ramen för Komvux. Au 55 och BUS 59 Allmänna utskottets och bildningsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med följande förslag till beslut: Komvux och Lärcentrum sammanförs den 1 januari 2008 till en organisation med namnet Lärcentrum ledd av en rektor underställd kommunchefen och ingående i allmänna utskottets ansvarsområde. Under 2006 påbörjades en utredning om vuxenutbildningen. Kommunstyrelsen preciserade den 16 augusti 2006 utredningsuppdraget med inriktningen att sammanföra Komvux och Lärcentrum i en organisation med möjlighet till samverkan med andra kommuner i norra länsdelen. Margareta Gustafsson, rektor för Komvux, och Bengt Sandström, chef för Lärcentrum, lämnade den 21 juni 2007 förslag till ny organisation för vuxenutbildningen, vilket förslag förutvarande kommunchefen Christer Lenke ställt sig bakom.

6 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (27) Ks 113 Au 57 Dnr KS 105/ Förbundsordning för gemensam kommunalteknisk verksamhet, BKT, fr o m Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottet 57, Au 57 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att antaga förbundsordningen för BKT att gälla fr o m Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Noras respektive kommunchef föreslår i en gemensam tjänsteskrivelse att förslag till förbundordning överlämnas till respektive kommunfullmäktige för beslut.

7 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (27) Ks 114 Au 58 Dnr KS 071/ Medborgarförslag Marknadsföring av Ljusnarsberg/Kopparberg inlämnad av Eva Kjellsson förslag till yttrande Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottet 58, Au 58 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat genom föreliggande yttrande. Rubricerat medborgarförslag anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde 35, Medborgarförslaget har besvarats av kommunstyrelsens ordförande och utvecklingssekreteraren.

8 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (27) Ks 115 Au 59 Dnr KS 072/ Medborgarförslag Nedskräpning i kommunen inlämnad av Eva Kjellsson förslag till yttrande Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottet 59, Au 59 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat genom föreliggande yttrande. Rubricerat medborgarförslag anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde 35, Medborgarförslaget har besvarats av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen enligt följande: Förslagsställaren beskriver den nedskräpning hon upplever när hon vistas på olika platser i kommunen. För att göra något åt detta problem så föreslår Eva Kjellson en inventering av läget och att man sedan sätter folk i arbete med upprensning och städning. Medborgarförslaget har överlämnats till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning för besvarande i de delar där myndighetsutövning berörs. I BMB:s yttrande förklaras de möjligheter man har via myndighetsnämnden att ålägga fastighetsägare att sanera och städa sin fastighet. Kommunen å sin sida har ett ansvar för att tillse att kommunens egna fastigheter och marker är städade. Däremot kan och bör kommunen inte agera på annan juridisk persons fastighet. Viktigt i sammanhanget är att få varje nedskräpningsärende prövat, såsom BMB påpekar i sin skrivelse. Att i övrigt som förslagsställaren föreslår genomföra en kommuninventering för att identifiera fastigheter där städningsbehov föreligger och sedan sätta

9 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (27) folk i arbete med städning är en resursfråga. För närvarande finns inte de resurserna tillgängliga utan undertecknade föreslår att de av BMB antagna arbetsrutiner följs och med förhoppning att kommuninnevånarna anmäler ostädade tomter till BMB för prövning och bedömning. Med hänvisning till BMB: s yttrande samt ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att härmed anse medborgarförslaget såsom besvarat.

10 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (27) Ks 116 Au 60 Dnr KS 074/ Motion Förtydligande av kommunens budget inlämnad av Ulf Hilding (m) förslag till yttrande Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottet 60, Motionären Ulf Hilding medddelar att han är nöjd med svaret och ser fram emot att de åtgärder som redovisas i yttrande genomförs. Au 60 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad genom föreliggande yttrande. Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde 35, Motionen har besvarats av kommunstyrelsens ordförande enligt följande: Ledamot Ulf Hilding (m) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige som anmäldes på sammanträdet den Motionen har tre förslag: - att 2008 års budget kompletteras med en personalbudget omfattande antalet tjänster och kostnaderna för dessa, dels totalt för kommunen, dels per utskott och dels per enskilt Ansvar, - att 2008 års budget i övrigt ställs upp så att per Ansvar förutom värdet av verksamhetsförändringarna även den budgeterade faktiska nettokostnaden för budgetåret redovisas samt - att budgeten i övrigt ställs samman så, att den lätt kan jämföras med kommunens prognoser och kvartalsrapporter. Jag vill lämna följande svar på motionen.

11 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (27) I den första att-satsen har motionären önskemål om att komplettera budgetmaterialet med en personalbudget. Det har under olika perioder förekommit att budgeten behäftats med en utförlig personalbudget, dock ej under de senaste åren. Skälet att den inte varit med under de senaste åren är att kommunens budgetarbete i stor utsträckning inriktat sig på förändringar av verksamheterna utifrån bl a olika nyckeltal. När det nu är ny mandatperiod kan det finnas skäl att återigen belysa budgeterad bemanning för olika verksamheter. Förslaget i den andra att-satsen är delvis redan uppfyllt. På sidorna i 2007 års budget återfinns sammandrag av budgeten för respektive utskott. Under allmänna utskottet och bildningsutskottet är sammanställningen uppställd utifrån kostnader och intäkter per två positioner verksamhet, dock inte uppdelat per ansvar. För sociala utskottet är sammanställningen uppställd både utifrån lämplig verksamhetsindelning och per ansvar. Det är dock endast per utskott som nettobudgeten framgår. Även om den budgeterade nettokostnaden är av intresse bör även bruttobeloppen framgå (vilket är fallet i 2007 års budget). Andemeningen i den tredje att-satsen är att budgeten och prognoser ska vara uppställda på ett mer likformigt sätt som därigenom ska underlätta jämförelsen mellan just budget och prognoser. Så som prognoserna idag är utformade anser undertecknad att möjligheterna till jämförelse mellan budget och prognos är tillgodosedda. Det motsäger dock inte att utrymme finns för förbättringar. Budgeten är ett relativt digert material. Under normalåret troligen det beslutsärende som är det mest omfattande i mängd räknat. Utifrån dessa aspekter finns det goda skäl att informera och utbilda såväl förtroendevalda som anställda i hur budgetmaterialet är uppbyggt och framtaget. Förslagsvis kan ekonomiavdelningen anordna ett informations- och utbildningstillfälle, exempelvis i anslutning till ett fullmäktigesammanträde där grunderna för olika begrepp förklaras, hur budgetarbetet är planerat att bedrivas och hur siffermaterialet är uppbyggt. I och med detta föreslås motionen vara besvarad.

12 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27) Ks 117 Au 61 Dnr KS 106/ Arbetsordning för kommunfullmäktige revidering av 8 Sammanträdets plats Kommunsstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottet 61, Au 61 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att revidera arbetsordningen i enlighet med föreliggande förslag. Kommunstyrelsens ordförande anför följande i skrivelse : Sedan något år tillbaka har kommunfullmäktiges sammanträden flyttats från Kristinasalen på Laxbrogården till Tingshuset sedan kommunstyrelsen ej accepterat det hyresförslag som erbjöds från de nya fastighetsägarna. Som en konsekvens av detta bör kommunfullmäktiges arbetsordning revideras. I Kfm arbetsordning 8 anges att ordinarie sammanträdes lokal för kommunfullmäktige skall vara Kristinasalen, Laxbrogården. Förslag till ny lydelse av kommunfullmäktiges arbetsordning: 8 Sammanträdets plats Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är Tingshuset i Kopparberg. Presidiet får bestämma annan plats för ett visst sammanträde.

13 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (27) Ks 118 Au 64 Dnr KS Välfärdsbokslutet sammanfattande redovisning av planeringskonferens, uppföljning samt eventuellt beslut om fortsatt inriktning och arbete Kommunstyrelsens beslut Enligt allmänna utskottet 64, Au 64 Allmänna utskottets beslut Redovisning m.m. överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom och för eventuellt beslut om fortsatt inriktning och arbete. Dåvarande kommunchef Christer Lenke, tillfälligt tjänstgörande, redogör för välfärdsbokslutet. I tjänsteskrivelse anförs följande: Förvaltningsledning, arbetsledare och handläggare har tillsammans med folkhälsoteamet genomfört en planeringskonferens kring välfärdsbokslutet under våren samt en uppföljning innan sommaren Sammanfattning från konferensen samt resultatet av uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom och för ev. beslut om fortsatt inriktning och arbete.

14 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (27) Ks 119 Dnr KS Redovisning av matenkät m.m. skolan respektive äldreomsorgen Kommunstyrelsens beslut Redovisningen läggs till handlingarna tills vidare. Folkhälsoteamet i norra Örebro län har tillsammans med kommunerna och landstingets samhällsmedicinska enhet på uppdrag av KNÖL-gruppen (kommunchefer och kommunalråd i norra Örebro län) genomfört en enkätundersökning bland eleverna i länsdelens kommunala skolor. Frågorna har inriktats på hur man upplever skolmaten, matsalsmiljön och möjligheten att påverka skolmatens innehåll. Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist, folkhälsopedagog Marie Cesares Olsson och folkhälsovetare Lena Uvhagen lämnar dokumenterade rapporter från de institutionella måltidsverksamheterna inom skolan respektive äldreomsorgen. Kostchef Carita Prim redogör för sitt uppdrag att ansvara för måltidsverksamheten inom Ljusnarsbergs kommuns skolverksamhet samt barn- och äldreomsorgen. Presenterade dokument Låt barnen bestämma mer!!!! redovisning av skolmåltidsenkät genomförd i norra Örebro län maj Måltidsverksamhet i kommunal äldreomsorg brukarnas och vårdpersonalens uppfattning om verksamheten i en kommun i Mellansverige.

15 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (27) Ks 120 Dnr KS Trygghetsvandringar redovisning av projekt Kommunstyrelsens beslut Redovisningen läggs till handlingarna tills vidare. Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist redovisar dokumentationen från samarbetet med Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning inom projektet Trygghets-, brottsförebyggande och folkhälsoaspekter i fysisk planering.

16 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (27) Ks 121 Dnr KS Hastighetsförändring på tre gator i Kopparberg/Bångbro tätorten Kommunstyrelsens beslut De av Bergslagens Miljö- och Byggnadsnämnd föreslagna åtgärderna gällande hastighetsbegränsningar redovisade i nämndens 46, godkänns. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd har i sammanträde , 46 beslutat - att föreslagna åtgärder rörande km hastighetsbegränsning i del av centrala Kopparberg km begränsning på Malmvägen km begränsning utanför före detta Bångbro skola förankras hos kommunstyrelsen i Ljusnarsberg - att till trafikingenjör Peter Grönlund delegera rätt att för nämndens räkning fatta beslut rörande de tre åtgärderna.

17 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (27) Ks 122 Dnr KS 103/ Demokratinätverket i Örebro län inbjudan samt val av representanter Kommunstyrelsens beslut Ljusnarsbergs kommun tackar ja till inbjudan att delta i nätverket Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder (s) och kanslisekreterare Thomas Abrahamson utses att representera Ljusnarsbergs kommun Torgny Larsson, ordförande i Regionförbundet Örebro län och Linnéa Hedkvist, folkhälsostrateg i norra Örebro län hemställer i skrivelse om kommunens ställningstagande vad gäller fortsatt arbete i länsnätverket mot främlingsfientlighet och rasism. Nätverket som bildades under hösten 2004 kom att omfatta samtliga kommuner i länet, Örebro läns landsting, länspolismyndigheten och länsbildningsförbundet. Regionförbundets presidium deltar i nätverket som numera benämns Demokratinätverket i Örebro län sedan våren 2007 och har accepterat att fungera som ordförande i nätverket. Ordföranden föreslår att Ljusnarsbergs kommun representeras av sociala utskottets ordförande och kanslisekreteraren som tillsammans sedan tidigare arbetar med angränsande uppdrag. Ingemar Javinder (s) Thomas Abrahamson Postadress Ljusnarsbergs kommun Kopparberg

18 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (27) Ks 123 Su 48/2006 Dnr KS Projekt Ansvarsfull alkoholservering återrapportering Kommunstyrelsens tillika socialnämndens beslut Informationen läggs till handlingarna. RAPPORT Projektledare Annika Borg, länsstyrelsen Örebro län och alkoholhandläggare Ulf Wiman, norra Örebro län, redovisar projektets omfattning, statistik m.m. Slutligen presenteras en möjlighet att fördjupa sig i ärendet genom deltagande i en dag om Alkoholpolitik alkohollagens tillämpning i Örebro kommuns sessionssal Från Ljusnarsbergs kommun deltar följande ledamöter (Su 58, ): Ulla Kalander-Karlsson (s), Astrid Dahl (v), Barbro Resare (c) samt Maj Olivier och Ralf Nielsen (kfl). Su 48/2006 Sociala utskottets beslut: Informationen om projektet Ansvarsfull alkoholservering i restaurangmiljöer läggs till handlingarna tillsvidare. Projektledare Annika Borg, länsstyrelsen i Örebro län, presenterar projektet. Socialkonsulent Ingemar Savonen, presenterar sig själv som ny medarbetare på länsstyrelsens avdelning för sociala frågor. I prop 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner har regeringen lagt en ny handlingsplan för alkoholpolitiken för perioden

19 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (27) Örebro län har sökt och av regeringen beviljats medel att arbeta med ett projekt om ansvarsfull alkoholservering i restaurangmiljöer. Projektets målsättning : länsövergripande gedigen och hållbar arbetsmodell för ansvarsfull alkoholservering med den så kallade STAD-modellen som förebild, att färre kraftigt berusade personer eller underåriga serveras alkohol på krogen samt minskat alkoholrelaterat våld, ökad samverkan på lång sikt mellan myndigheter och krögare samt ökad samverkan mellan krögare på lokal nivå, utbildning för krögare och personal i ansvarsfull alkoholservering för att bland annat förbättra kunskapen om alkoholens effekter.

20 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (27) Ks 124 Su 55 Dnr KS Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT kommunens ekonomiska insats år 2008 Kommunstyrelsens beslut Ärendet överlämnas till budgetberedningen. Su 55 Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen tillika socialnämnden Ljusnarsbergs insats utökas med kronor från kronor till kronor förutsatt att övriga kommuner inom samordningsförbundet beviljar äskade utökningar av sina respektive insatser. Ordföranden och socialchefen anmäler att samordningsförbundet vid sitt styrelsemöte beslutat att utöka sin budget för år 2008 från nuvarande kronor till kronor. Beslutet innebär att kommunens insats föreslås utökas med kronor från kronor till kronor förutsatt att övriga kommuner inom samordningsförbundet beviljar äskade utökningar av sina respektive insatser.

21 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (27) Ks 125 Su 57 Dnr KS 111/ Ansökan hos länsstyrelsen i Örebro län om utvecklingsmedel för tidiga och förebyggande insatser Kommunstyrelsens beslut Enligt sociala utskottet 57, Su 57 Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ställer sig bakom folkhälsostrateg Linnéa Hedkvists ansökan om utvecklingsmedel för tidiga och förebyggande insatse inom ramen för gemensamma folkhälso- och drogförebyggande arbete som pågått sedan 2003 förutsatt att: Ansökan har förankrats hos bildningsutskottet. Samtliga kommuner inom KNÖL-området ställer sig bakom ansökan. Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvists ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för tidiga och förebyggande delges bildningsutskottet som underlag för beslut. Ordföranden föreslår att ansökan överlämnas till kommunstyrelsen för bedömning och klargörande av utskottens ansvar i projektet.

22 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (27) Ks 126 Su 62 Dnr KS Vikariekostnader m.m. inom Miltonprojektet Lära känna sig själv, LKSS, m.fl. projekt Kommunstyrelsens beslut Rapporten läggs till handlingarna. Su 62 Sociala utskottets beslut Ärendet lämnas till kommunstyrelsen tillika socialnämnden som rapport. Enhetschef Margareta Emnegard anför i skrivelse : Ljusnarsbergs kommun deltar i en gemensam kvalitetshöjande satsning SAMBO- projektet gemensamt med Lindevillan/öppenvårdspsykiatri. Ingår i ett statligt riktat projekt för metodik och kompetensutveckling Integrerad psykiatri i kommuner och landsting. Denna satsning påbörjades under 2007 och förväntas fortgå under nästkommande åren. Innebär gemensam satsning på utbildning för vår personal. Psykiatrisamordnare + 2 personal från stödteamet erbjuds en utbildning i ACT och Case management, se bil. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna men kräver vikariekostnader, ca 100 tkr per år. LKSS cirkel Från Lindevillan/kommunala stödteamet planeras en gemensam utbildningssatsning för brukare i Ljusnarsbergs Kommun, en cirkelledare från vår kommun och en från Lindevillan, lokal Röda stugan. Övrig kompetensutveckling inom socialpsykiatrin

23 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (27) Under 2007 startade också den s k Brogruppen bestående av representanter från IFO, stödteamet och landstingspsykiatrin samt mobila teamet. Brogruppen träffas på Röda stugan en gg/var 14onde dag och planerar insatser runt enskilda brukare. Under året har kompetensstegen inom Milton erbjudit personalen inom landstings-o kommunala psykiatrin 4 utbildningsdagar om etik, konflikthantering, hälsobefrämjande insatser m m. Dessa har åtföljts av studiecirkelträffar. Två personal från vår kommun har fungerat som studiecirkelledare i norra länsdelen.

24 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (27) Ks 127 Dnr KS 008/ Kommunstyrelsens utskott från och med Kommunstyrelsens beslut Fyllnadsval föranledda av avsägelse från ledamot representerande (kfl), Kraftsamling för Ljusnarsberg, förrättas och resulterar i att utskotten får följande sammansättning: ALLMÄNNA UTSKOTTET Ordinarie ledamöter Ewa-Leena Johansson (s) Gert Stark (s) Wiveca Stopp (s) Hans Hedborg (c) Ralf Nielsen (kfl) Ersättare Ingemar Javinder (s) Arne Eklund (s) Lars Persson (v) Anita Elvenäs (c) Anna-Marina Martinsson (kfl) Ordförande Ewa-Leena Johansson Vice ordförande Gert Stark BILDNINGSUTSKOTTET Ordinarie ledamöter Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Sten-Ove Karlsson (s) Anita Elvenäs (c) Anna-Marina Martinsson (kfl) Ersättare Ewa-Leena Johansson (s) Lars Bergsten (s) Lotta Johansson (s) Sivert Bäck (c) Ralf Nielsen (kfl) Ordförande Gert Stark Vice ordförande Pirjo Nilsson SOCIALA UTSKOTTET Ordinarie ledamöter Ingemar Javinder (s) Ulla Kalander-Karlsson (s), Astrid Dahl (v) Barbro Resare (c) Maj Olivier (kfl) Ersättare Arne Eklund (s) Ewa-Leena Johansson (s) Wiveca Stopp (s) Hans Hedborg (c) Ralf Nielsen (kfl) Ordförande Ingemar Javinder Vice ordförande Ulla Kalander-Karlsson

25 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (27) Ks 128 Dnr KS 005/ Arbetsmarknadsnämnden (april april 2011) från och med Kommunstyrelsens beslut Fyllnadsval föranledda av avsägelse från ledamot representerande (kfl), Kraftsamling för Ljusnarsberg, förrättas och resulterar i att Ljusnarsbergs representation i Arbetsmarknadsnämnden får följande sammansättning: Ledamöter Ewa-Leena Johansson (s), Egnahemsvägen 21, Grängesberg Ingemar Javinder (s), Skogsvägen 24, Ställdalen Karl-Erik Persson (v), Kyrkvägen 6 A, Kopparberg Anita Elvenäs (c), Lundsäng 104, Kopparberg Ulf Hilding (m), Skäretvägen 4, Kopparberg Anna-Marina Martinsson (kfl), Hörken 148, Grängesberg Ersättare Gert Stark (s), Älvgatan 2, Kopparberg Pirjo Nilsson (s), Hedins väg 10, Kopparberg Astrid Dahl (v), Byggmästaregatan 11, Kopparberg Rolf Granberg (c), Ängsvägen 3, Kopparberg Gunnar Fransson (m), Älvkullen Dammen 210, Kopparberg Ralf Nielsen (kfl), Ljusnarsvägen 32, Kopparberg Ordförande Ewa-Leena Johansson Vice ordförande Ingemar Javinder

26 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (27) Ks 129 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut: Förteckningarna läggs till handlingarna. Till protokollet noteras att kommunstyrelsen även tagit del av bildningsförvaltningens och socialförvaltningens delegationsbeslut. Beslutet föregås av följande beredning Efter anmälan i bildningsutskottet förvaras bildningsförvaltningens delegationsbeslut på förvaltningschefens kontor. Socialförvaltningens delegationsbeslut i sekretessärenden, som efter anmälan i sociala utskottet, anmäls vid kommunstyrelsens sammanträde, , och förvaras i därför särskild pärm på socialförvaltningen. Övriga delegationsbeslut förvaras på kommunkansliet.

27 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (27) Ks 130 Dnr KS 001/ Rapporter, pågående ärenden och eventuella ärenden Kommunstyrelsens beslut: Rapporter m.m. läggs till handlingarna. Ställdalens Friskola ekonomisk förening Hans Hedborg (c), BKT:s direktion Skrivelse samt ordförandens skriftliga svar på densamma. Rapport från kommunens representant. Bergskraft Protokoll Ledningsgruppen Bergslagens Kommunal- Sammanträdesprotokoll teknik BKT Bergslagens Miljö- Sammanträdesprotokoll och Byggnämnd Räddningsnämnden Sammanträdesprotokoll Västerbergslagen Regionförbundet Örebro Protokoll Regionfullmäktige Klas Sandberg Kopparbergs Konferens Center projektförslag. SmåKom Fler perspektiv på Ansvarsutredningen skrivelse Vägverket Inbjudan till trafikkonferens 2007 Jan Gustafsson, BMB, representerar samtliga KNÖL-kommuner. Årsdispans för långa transporter. Migrationsverket De ensamkommande barnen och ungdomarna Generaldirektören skrivelse Sveriges Kommuner Förtroendevald och arbetsgivare och Landsting utbildning

Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21. Kommunkontoret 2009-03-18. Anders Andersson

Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21. Kommunkontoret 2009-03-18. Anders Andersson LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.35 Beslutande Enligt bilaga 1. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21 Utses

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Ann-Mary Jansson-Kaare, kommunsekreterare. Ann-Mary Jansson-Kaare

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Ann-Mary Jansson-Kaare, kommunsekreterare. Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Ann-Mary Jansson-Kaare,

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008-09-24. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008-09-24. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12. LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.10 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Ulla Kalander-Karlsson (s) Pirjo Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-11.05 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Arne Eklund (S Gert Stark (S) Antti Tsupukka

Läs mer

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v)

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 19.10 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret 2007-03-06. Ann-Mary Jansson-Kaare. Ewa-Leena Johansson

Kommunkontoret 2007-03-06. Ann-Mary Jansson-Kaare. Ewa-Leena Johansson LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 08.30-14.15 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) 08.30-12.00,

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008-05-28. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008-05-28. Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15. LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.00 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Wiveca Stopp (s) Sten-Ove Karlsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Christer Lenke Ingrid Andrén, 61 Bo Wallströmer Ann-Margret Runheim Ewa Wikström och Niklas Nyvall, 67 Ann-Mary Jansson-Kaare

Christer Lenke Ingrid Andrén, 61 Bo Wallströmer Ann-Margret Runheim Ewa Wikström och Niklas Nyvall, 67 Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.40 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Tingshuset, Kopparberg Tid: 13.00 14.50 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (s) Arne Eklund (s), tjänstgörande ersättare Gert Stark (s) Wiveca

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (s) och Oskar Martinsson (kfl) Kommunkontoret

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef. Lars Bergsten (s) och Oskar Martinsson (kfl) Kommunkontoret LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 19.30 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Torbjörn

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Pirjo Nilsson (S) och Elof Eriksson (C) Susanne Hall (S) Kommunkontoret Anders Andersson

Pirjo Nilsson (S) och Elof Eriksson (C) Susanne Hall (S) Kommunkontoret Anders Andersson LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.50-20.05 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer,

Läs mer

Personalutskottet 2012-09-18

Personalutskottet 2012-09-18 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-09-18, kl 0900-1220 ande Jan Larsson, S Laila Mäki, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Kommunkontoret 2013-03-18

Kommunkontoret 2013-03-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.30 14.05 Beslutande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors, vice ordförande Jerry Elvin (S), Lindesberg

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-09-23 Innehåll 111 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 127 112 Delgivningar... 128 113 Statusrapport... 129 114 Inbjudningar

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid:

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tingshuset, Kopparberg Tid: LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 10.40 Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Wiveca Stopp (S) Gert Stark (S) Antti Tsupukka (S), tjänstgörande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bo Wallströmer Ann-Mary Jansson-Kaare. Ulf Hilding (m) och Kent Geschwind (s) Ann-Mary Janson-Kaare

Enligt bilagda förteckning. Bo Wallströmer Ann-Mary Jansson-Kaare. Ulf Hilding (m) och Kent Geschwind (s) Ann-Mary Janson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 21.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Bo Wallströmer Ann-Mary Jansson-Kaare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (6) Plats och tid Takåsrummet, Onsdagen den 28 januari 2009, klockan 16.30 18.40 ande Görel Nilsson (s) Lennart Pettersson (s) Elisabet Persson (s) Börje Andersson (c), ordförande Lars

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45)

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Lars Ekvall Lars Rosander Göran Berglund Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-19.30 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Utses att justera Anders Andersson, kanslichef och sekreterare

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Socialnämnden 2014-11-05 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 1 Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 13-21 Claes Nordevik 22-24 Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-15 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-14 Sida 54 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 14 november, 2012, klockan 08:30 11:30. Beslutande Carina

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.45 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Utses att

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef Bo Wallströmer, ekonomichef. Pirjo Nilsson (s) och Anita Elvenäs (c)

Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef Bo Wallströmer, ekonomichef. Pirjo Nilsson (s) och Anita Elvenäs (c) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.35 Beslutande Enligt bilaga 1. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Torbjörn Brännlund, kommunchef

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2007-08-22 1(24)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2007-08-22 1(24) Omsorgsnämnden 2007-08-22 1(24) Plats och tid 2007-08-22 kl. 13.00 17.00 Beslutande Lilian Stenqvist (s) ordförande Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Inga-Karin Falk (m) tjg.ers. Sven-Åke Lundh

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-09.00 Beslutande Ingemar Javinder (S), ordförande Ulla Kalander-Karlsson (S), tjänstgörander ersättare Gert Stark (S) Astrid

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.00) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2007-09-18 1 (15)

Socialnämnden 2007-09-18 1 (15) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-09-18 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-09-18, kl. 13.00-15.30 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Benny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Christer Lenke Ulla Gustavsson och Joakim Qvist, 7 Barbro Hjalmarsson, 7 Ann-Mary Jansson-Kaare

Enligt bilagda förteckning. Christer Lenke Ulla Gustavsson och Joakim Qvist, 7 Barbro Hjalmarsson, 7 Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.35 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Christer Lenke Ulla Gustavsson och Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-04-19 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10) Tid och plats: Kommunhuset, kl 14.00-16.30 Avser : 41-48 ande: Övriga närvarande: Benny Pedersén (S), ordförande Anneli Bodin (S), 1:e vice ordförande Joachim Aude

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Socialnämnden 2006-02-14 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-16.50.

Socialnämnden 2006-02-14 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-16.50. Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2006-02-14 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-16.50. Beslutande Sune Frisk, ordförande Anita Johansson Kerstin Hugosson Urban

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.00 ande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare 1-2. Kommunkontoret 2016-01-27

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare 1-2. Kommunkontoret 2016-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 Beslutande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Maria Lagerman (S), Lindesbergs

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Kommunens hus, Grästorp, kl 13.00 16.30 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) ärvaro/frånvaro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-01-23. PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-01-23. PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken, 14.00-15.00, 15.10-15.40 1 (14) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 16.10-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande Ingemar Javinder (S) Mattias Svedberg (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Lilian Stenqvist (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist ( c) Sven-Åke Lundh (m) Inga-Karin Falk (m) tjg.ers.

Lilian Stenqvist (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist ( c) Sven-Åke Lundh (m) Inga-Karin Falk (m) tjg.ers. Omsorgsnämnden 2009-01-21 1 Plats och tid Plenisalen 2009-01-21, kl. 13.00 15.40 Beslutande Lilian Stenqvist (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist ( c) Sven-Åke Lundh (m) Inga-Karin Falk (m) tjg.ers.

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-26

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-26 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 12.10 13.10 16.20 Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Antti Tsupukka

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer

Utskottet för omsorg 2013-10-15. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 3 2013-10-15 8:30-12.35

Utskottet för omsorg 2013-10-15. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 3 2013-10-15 8:30-12.35 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 3 2013-10-15 8:30-12.35 Beslutande Anders Wingård (Fpo) tjänstg. ers Johan Stein (C) Eva Skoglund (S) tjänstg. ers. för Lotta Husberg (S) Bertil Olsson (S) för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (17) 2012-08-15 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Socialnämnden 2006-03-14 1 (11)

Socialnämnden 2006-03-14 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2006-03-14 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-15.50 Beslutande Sune Frisk, ordförande Anita Johansson Kerstin Hugosson Urban

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot FN:s barnkonvention har beaktats 2009-03-10 1 Plats och tid Vänersalen, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Gun-Britt

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer