Utredningsuppdrag 15/07 - Handlingsplan för landstingets arbete med att minska våld i nära relationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredningsuppdrag 15/07 - Handlingsplan för landstingets arbete med att minska våld i nära relationer"

Transkript

1 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Diarienummer Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/07 - Handlingsplan för landstingets arbete med att minska våld i nära relationer Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/07 Handlingsplan för landstingets arbete med att minska våld i nära relationer. 2. Landstingsstyrelsen antar Handlingsplan för landstingets arbete med att minska våld i nära relationer, daterad den 14 september Bakgrund Landstingsfullmäktige gav i landstingsplan för i uppdrag till landstingsdirektören att till landstingsstyrelsen redovisa en handlingsplan för landstingets arbete med att minska våld i nära relationer. Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter. Personer utsatta för våld i nära relationer söker ofta hälso- och sjukvården för akut vård av skador men också indirekt för olika fysiska och psykiska eller psykosomatiska symtom. Det är därför av vikt att det finns en bred och länsövergripande beredskap för det medicinska och psykosociala omhändertagandet av våldsutsatta personer. Handlingsplanens mål utgår från tre perspektiv hälsofrämjande, förebyggande och behandlande. Inom varje perspektiv beskrivs vilka åtgärder som ska vidtas. Christina Edward Planeringschef Bilaga Handlingsplan. Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Postadress Besöksadress Telefon vx Organisationsnr Bankgiro

2 - Handlingsplan för våld i nära relationer Datum: Version: 1 Dnr:

3 Handläggare Gunnita Augustsson Planeringsenheten Regionsjukvården

4 Sammanfattning Våld i nära relationer är vanligt förekommande både i Sverige och internationellt och många kvinnor och män har erfarenhet av det. Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld bidrar till ökad risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa på både kort och lång sikt. Våld som orsak till sjukdom och ohälsa bör undersökas för att man i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska kunna erbjuda god vård. Våld kan också vara en bakomliggande orsak till ohälsa som resulterar i sjukskrivningar. Personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården ska ställa frågor till patienter vid misstanke om våld i nära relation. Handlingsplanens mål utgår från tre perspektiv hälsofrämjande, förebyggande och behandlande. Inom varje perspektiv beskrivs vilka åtgärder som ska vidtas. Våld i nära relationer ingår inte alltid som en obligatorisk del i undervisningen/grundutbildningen för hälso- och sjukvårdspersonal. Landstinget behöver därför ta ansvar för att personalen får en grundläggande utbildning. Utöver detta kommer det att behövas en lokal rutin inom varje verksamhet. Verksamhetschefen har som uppgift att följa upp att berörd personal har tillräckligt kompetens och att frågor om våld ställas.

5 Innehåll 1 Bakgrund Uppdrag och syfte Tillvägagångssätt Beskrivning av nuläge Handlingsplan aktiviteter Webbplats Lokala rutiner Handlingsplan våld i nära relation kopplat till sjukskrivningsprocessen All personal i Landstinget i Kalmar län ska ha kännedom om våld i nära relationer Fysiskt och psykiskt våld ska uppmärksammas hos alla som söker hälso- och sjukvården samt tandvården inom Landstinget i Kalmar län All personal inom Landstinget i Kalmar län som kommer i kontakt med berörda patienter ska ha kunskap om till vem/vilken myndighet eller organisation hänvisning ska ske Aktiviteter i handlingsplan för Våld i nära relationer Definitioner av våld Socialstyrelsens definition av våld och utsatthet i nära relationer Förenta nationernas definition Uppföljning Referenser Bilaga Deltagare i arbetsgruppen Bilaga

6 1 Bakgrund Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter. Det inkluderar alla typer av våld eller andra övergrepp som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer, mellan syskon och i andra familje- och släktrelationer samt våld och förtryck i hederns namn. Både män och kvinnor utsätts för våld men våldsutsattheten ser olika ut. Det är vanligare att kvinnor utsätts för grovt och upprepat våld i nära relationer av en partner eller före detta partner. Våldet är ett folkhälsoproblem och WHO (2013) uppger att våld och hot om våld är en av de främsta orsakerna till kvinnors ohälsa i världen. Hot, våld, förtryck eller kränkningar mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Denna handlingsplan är en del i landstingets jämställdhetsarbete (Mål 4). Våldets negativa inverkan påverkar kvinnors hälsa genom direkta skador och ger konsekvenser för hälsan senare i livet och kan vara en bakomliggande orsak vid sjukskrivningar. I landstingsplanen för finns ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för våld i nära relationer i Landstinget i Kalmar län. 7

7 2 Uppdrag och syfte Syfte Att ta fram konkreta åtgärder för hur landstingets verksamheter ska uppmärksamma förekomsten av våld i nära relationer. Mål Att presentera en handlingsplan för landstingets arbete med att minska våldet i nära relationer. Målgrupp All personal som kommer i kontakt med våldsutsatta personer i sin verksamhet. 8

8 3 Tillvägagångssätt Handlingsplanen har arbetats fram i samarbetet mellan representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Psykiatriförvaltningen, Primärvårdsförvaltningen, Tandvårdsförvaltningen och Planeringsenheten. Parallellt med arbetet med handlingsplanen har en webbsida lanserats på ltkalmar.se. 9

9 4 Beskrivning av nuläge Att vara utsatt för våld eller hot påverkar hälsan och hela livssituationen. Enligt WHO är våld en av de främsta orsakerna till kvinnors ohälsa i världen. Omfattande åtgärder krävs från samhället t ex hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet och frivilligorganisationer. Oavsett uttryck är syftet med våldet detsamma: att etablera och utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma. Våld i nära relationer utmärker sig från andra former av övergrepp då det ofta utövas under en längre period (men kan även ske vid ett enskilt våldstillfälle) och tenderar att öka i intensitet med tiden. Detta kan leda till att våldet mer och mer blir ett både förväntat och till viss del accepterat inslag i den utsattas vardag. Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som våldsutsatta personer söker sig till. Därför måste medvetenheten om våld som orsak till ohälsa finnas där de utsatta söker vård. I dagsläget saknas riktade insatser till förövaren. Inom hälso- och sjukvården behöver den terapeutiska kompetens utvecklas som kan krävas vid behandling av våldsutövaren. Enligt statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet) uppger 7 % av befolkningen att de utsatts för brott i en nära relation. Andelen kvinnor och män som utsatts är lika stor. Sett över en livstid uppger drygt 25 procent av kvinnorna att de någon gång utsatts för brott i nära relation. Motsvarande siffra för männen är knappt 17 procent. Av de kvinnor som utsattes för grov misshandel under 2012, uppgav 29 procent att de varit i behov av sjukvård. Motsvarande siffra för männen var drygt 2 procent. Ungefär en tredjedel av de utsatta kvinnorna och en fjärdedel av de utsatta männen i kartläggningen uppger att de har barn boende i sitt hushåll. Uppräknat på befolkningsnivå motsvarar detta nästan kvinnor och män. Om det bor ett barn i vart och ett av dessa personers hushåll innebär det att lika många barn, c:a , lever i hushåll där det förekommit någon form av våld under Utsatthet för våld koppling till hälsa Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld bidrar till ökad risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa på både kort och lång sikt. I Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) rapport Våld och hälsa en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt koppling till hälsa framgår att Bland både kvinnor och män som varit utsatta för allvarliga sexuella övergrepp i barndomen eller i vuxen ålder var PTSD-symtom (posttraumatiskt stressymptom) c:a tre till fem gånger vanligare än bland andra. Bland kvinnor och män som varit utsatta för allvarligt psykiskt våld under barndomen eller i vuxen ålder var symtom på depression dubbelt så vanlig som bland andra. Utsatthet för allvarligt sexuellt våld i vuxenlivet var starkt kopplat till självskadebeteende, som var mer än tre gånger vanligare hos de utsatta kvinnorna och fem gånger så vanligt hos de utsatta männen jämfört med bland andra. 10

10 Omkring var tredje kvinna och man som har varit utsatt för allvarligt sexuellt eller fysiskt våld som vuxen rapporterade riskbruk av alkohol vilket var ungefär dubbelt så vanligt som bland dem som inte varit utsatta. Bland dem som utsatts för allvarligt sexuellt våld i barndomen var psykosomatiska symtom dubbelt så vanligt bland kvinnor och tre gånger vanligare bland män jämfört med dem som inte varit utsatta. Bland kvinnor i åldern år som varit utsatta för allvarligt sexuellt eller fysiskt våld var hjärtinfarkt två till fyra gånger vanligare än bland dem som inte varit utsatta. Självmordstankar och självmordsförsök är signifikant vanligare bland kvinnor som varit utsatta för våld. 11

11 5 Handlingsplan aktiviteter Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i både internationella, nationella och regionala styrdokument. Det övergripande styrdokumentet för arbetet på nationell nivå är Socialstyrelsen författningssamling (SOFS 2014:4) Våld i nära relationer SKL:s positionspapper För kvinnofrid mot våld i nära relationer samt regeringens betänkande Strategi för mäns våld mot kvinnor som ska vara besvarad under hösten Personer utsatta för våld i nära relationer söker ofta hälso- och sjukvården för akut vård av skador men också indirekt för olika fysiska och psykiska eller psykosomatiska symtom. Det innebär att personer som kommer till primärvård, psykiatri, akutvård, mödrahälsovård, tandvård e t c kan vara eller ha varit utsatta. Det är därför av vikt att det finns en bred och länsövergripande beredskap för det medicinska och psykosociala omhändertagandet av våldsutsatta personer. Hälso- och sjukvårdens ansvar är att Upptäcka personer som utsattas för våld Behandla skador eller symtom Dokumentera skador Informera och motivera till stödinsatser Samverka och hänvisa till adekvat instans Anmäla till socialtjänsten om misstanke finns att barn far illa Handlingsplanen ger personalen i landstinget tillgång till information som behandlar våld i nära relationer. Innehållet och tillvägagångssättet finns publicerat på en särskild webbplats under rubriken Våld i nära relationer på ltkalmar.se. Webbsidan innehåller länkar till andra tillämpliga webbsidor. I avtal som landstinget tecknar med privata vårdgivare skall skrivas in att den privata vårdgivaren har att följa landstinget handlingsplan för våld i nära relationer. Handlingsplanen utgår från tre perspektiv hälsofrämjande, förebyggande och behandlande. All berörd personal i Landstinget i Kalmar län ska ha kännedom om våld i nära relationer, fysiskt och psykiskt våld ska uppmärksammas hos alla som söker hälso- och sjukvården samt tandvården. All personal som kommer i kontakt med berörda patienter ska ha kunskap om till vem/vilken myndighet eller organisation man skall hänvisa. Våld i nära relationer ska tas upp i sjukskrivningsprocessen och en särskild handlingsplan har utarbetats inom sjukskrivningsmiljarden vilken är en del av detta arbete. Handlingsplanens mål har som utgångspunkt tre perspektiv hälsofrämjande, förebyggande och behandlande All personal i Landstinget i Kalmar län ska ha kännedom om våld i nära relationer. Fysiskt och psykiskt våld ska uppmärksammas hos alla som söker hälso- och sjukvården samt tandvården inom Landstinget i Kalmar län All personal inom Landstinget i Kalmar län som kommer i kontakt med berörda patienter ska ha kunskap om till vem/vilken myndighet eller organisation hänvisning ska ske. 12

12 Nedan beskrivs de aktiviteter som skall genomföras för att nå handlingsplanens mål. 5.1 Webbplats I Landstinget i Kalmar län lanseras en webbplats för Våld i nära relationer under hösten Webbplatsen innehåller utbildningsmaterial, rutiner, uppgifter om vem ansvarar för vad, dokumentation, blanketter och länkar till olika myndigheter och huvudmän. Under hösten 2015 påbörjar Länsstyrelsen lanseringen av en webbportal där länets olika myndigheter och andra organisationer kan vara länkade. T ex kan det röra sig om Landstinget i Kalmar län, kommunerna i Kalmar län, Polisen, Försäkringskassan, Kvinnojourer m fl. Handlingsplanen redogör, på en övergripande nivå, för de aktiviteter som ska utföras så att vård och omhändertagande för personer som varit utsatta för våld i nära relationer förbättras. Landstingets webbsida är avsedd att vara ett stöd och en vägledning när lokala rutindokument för omhändertagande av våldsutsatta personer ska utformas. Nationellt centrum kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet som på regeringens uppdrag arbetar med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och att utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. 5.2 Lokala rutiner Lokala checklistor/rutiner ska utarbetas inom respektive verksamhet och de ska utgöra ett stöd i arbetet med våldsutsatta personer. Respektive förvaltningschef har ansvar för att lokala rutindokument tas fram och införs på klinik- och verksamhetsnivå. Verksamhetschefen ansvarar för att utse ansvarig person inom området i sin verksamhet. 5.3 Handlingsplan våld i nära relation kopplat till sjukskrivningsprocessen Att upptäcka och behandla våld är en viktig del i sjukskrivningsprocessen. Forskning pekar på att våld i nära relation kan finnas som en dold bakomliggande orsak till många och omfattande sjukskrivningar. Bland våldsutsatta är sjukfrånvaro och konsumtion av vård relativt vanligt. Frågor om våldsutsatthet bör rutinmässigt ställas i samband med sjukskrivning för att kunna ge råd och stöd samt slussa till rätt omhändertagande. Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och staten för att öka landstingens förutsättningar att prioritera sjukskrivningsfrågan som en del i vård och behandling. Syftet med miljarden är att utveckla kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen för kvinnor och män. I överenskommelsen för sjukskrivningsmiljarden betonas utvecklandet av riktlinjer och handlingsplaner inom området våld i nära relationer. En handlingsplan har tagits fram under

13 5.4 All personal i Landstinget i Kalmar län ska ha kännedom om våld i nära relationer. All berörd personal och alla politiker ska genomgå obligatorisk och av landstinget fastställd webbutbildning inom området våldsutsatthet. Kontinuerlig repetition av kunskapen och utbildningen ska ske i respektive verksamhet. Utbildningsmaterial för kunskapsspridning finns på landstingets webbsida ltkalmar.se. och på Navet där man kan ta del av skriftligt utbildningsmaterial, litteraturförteckningar och utbildningsfilmer. Den som är våldsutsatt ska ges möjlighet till enskildhet, inläggning, kuratorskontakt eller motsvarande. Erbjud inläggning (även om de kroppsliga skadorna inte motiverar det) för att motivera till att bryta upp relationen och för att göra polisanmälan och ge skydd. Den våldsutsatta behöver lugn och ro för att få distans till sin livssituation och tänka över t ex riskerna för fortsatt våld, hur personen ska agera och vilken hjälp som kan behövas. Vårdpersonalen ska göra en riskbedömning innan hemgång. Riskbedömningen innebär att man diskutera med den våldsutsatta om säkerhet och eventuell hotbild. Tala om för den våldsutsatta att det kan vara en fara med att gå hem. Risken och vad man kommit överens om med den våldsutsatta ska dokumenteras i patientjournalen under sökordet våldsutsatthet. Eftersom all personal inom landstinget ska ha kännedom om vilka rutiner som gäller vid våld i nära relationer ska rutinerna tas upp som en naturlig och självklar del vid introduktion av nyanställda. Verksamhetens rutiner avseende våld i nära relationer. All dokumentation kring patientbesöket ska samlas under sökordet våldsutsatthet i patientens journal. Uppgifterna blir därmed skyddade i e- journalen. Vid arbetsplatsträffar är det lämpligt att belysa och diskutera området våld i nära relationer. Arbetsplatsträffen blir då ett naturligt diskussionsforum där kollegor tar upp frågeställningar som rör våld i nära relationer och där kollegor också kan stödja varandra. 5.5 Fysiskt och psykiskt våld ska uppmärksammas hos alla som söker hälso- och sjukvården samt tandvården inom Landstinget i Kalmar län Våldsutsatta söker ofta hälso- och sjukvård för diffusa fysiska och psykiska symtom som kan ha orsakats av våld. De berättar oftast inte spontant om våldet eftersom de känner skam och rädsla och inte alltid sätter sina besvär i samband med att de är eller har varit våldsutsatta. Fråga rakt på sak oavsett orsaken till sjukvårds- eller tandvårdsbesöket. Ta även hjälp av de exempel på frågor som finns. Fråga vad personalen i vården kan hjälpa till med. Tänk på att anpassa frågorna till situationen. Beskriv vad våld är, fysiskt, psykiskt, materiellt och sexuellt våld. Att identifiera och upptäcka våld i nära relationer ska vara en del av sjukdomshistorien. Varje verksamhet ska i sina lokala rutiner avgöra hur frågan om våldsutsatthet ska ställas till patienterna i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. 14

14 Fråga om det finns barn i familjen. Barn som upplever våld har rätt till stöd och hjälp. Personal inom hälso- och sjukvården och tandvården är skyldiga att omgående anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om att ett ingripande till barnets skydd och/eller för stödinsatser, behöver göras. Gör en anmälan till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vid samtal med barn ska hänsyn tas till barnets mognad och ålder. Barn berättar sällan för andra om vad de varit med om eller om de bevittnat våld, bl a av rädsla och förvirring, lojalitet, skuld och skam. Det är därför nödvändigt att den som för samtalet med barnet har kännedom om och kan tolka de signaler som barnet ger uttryck för. Våld i nära relationer kan vara en bakomliggande orsak till många långa sjukskrivningar. Använd formuläret Frågor att besvara som tagits fram för rehabiliteringsprocessen. Vid sjukskrivning och i rehabiliteringsprocessen ska frågan om våldsutsatthet ställas. Ta hand om svaret och gör uppföljning. Följ de lokala rutiner som tagits fram inom respektive verksamhet. Kontakta kommunernas socialtjänst, polisen och hänvisa till kvinnojourer vid behov etc. 5.6 All personal inom Landstinget i Kalmar län som kommer i kontakt med berörda patienter ska ha kunskap om till vem/vilken myndighet eller organisation hänvisning ska ske. Den våldsutsatta personen ska omhändertas med hög prioritet och omedelbart ges vård och hjälpas vidare i vårdkedjan. Tillgången till skydd, stöd och behandling ska prioriteras. Uppmuntra till polisanmälan och bistå vid behov. Intern och extern samverkan är viktig för att förbättra stödet till våldsutsatta och deras barn så att insatserna inte motverkar varandra. Extern samverkan behövs för att använda olika myndigheters och organisationers specifika kunskaper och resurser för att bedriva ett gemensamt arbete vid våld i nära relationer. Vid sexuellt våld ska den nationella rutinen följas. All personal inom hälso- och sjukvården har anmälningsskyldighet till socialtjänsten ( 14:1 SoL) om man får kännedom om, eller misstänker att, ett barn under 18 år far illa. Anmälan kan också göras direkt till polisen. Förvissa dig om att barnet är omhändertaget på ett tryggt och säkert sätt. Det är barnets behov av insatser som är styrande. Alla som har behov av insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) och som har behov av samordning ska erbjudas en samordnad individuell plan (SIP). Samordning ska erbjudas då den ger ett mervärde för personen utöver de insatser och den samverkan som redan sker mellan verksamheternas personal. Behovet av samordning kan vara särskilt stort för personer med omfattande och långvariga insatser. SIP (samordnad individuell planering) ska övervägas. Insatser som ges till våldsutsatta personer ska följs upp för att konstatera om insatserna har lett till en förbättring för den enskilde. Det är i första hand 15

15 socialnämnden som ansvarar för en sådan uppföljning men det är också av stor vikt att hälso- och sjukvården följer upp det medicinska och det psykosociala omhändertagandet. Med detta följer självklart att dokumentation ska ske i patientens journal under sökordet våldsutsatthet. För rådgivning kan polis, socialtjänst och NCK:s kvinnofridslinje kontaktas av vårdpersonal. Tänk på att du som tjänsteman ska vara anonym och inte berätta vad du heter eller var ifrån du ringer. 5.7 Aktiviteter i handlingsplan för Våld i nära relationer Aktivitet Tidplan Ansvar Webbsida lanseras på lt kalmar samt på Navet Hösten 2015 Emma Ryd Planeringsenheten Handlingsplan inom Anne-Lie Gustafsson sjukskrivningsmiljarden Utbildning av läkare och psykologer i Oktober 2015 Anne-Lie Gustafsson primärvården Oskarshamns folkhögskola (sjukskrivingsmiljarden) Nya sjukskrivningskoordinator ges Fortlöpande Anne-Lie Gustafsson utbildning kontinuerligt inom området Webbportal lanseras av Länsstyrelsen dit landstingets webbsida kommer att vara länkad. (Även andra myndigheter och organisationer kommer att vara länkade till denna sida) Hösten 2015/våren 2016 Camilla Areskog Länsstyrelsen Cosmic uppgraderas med sökbegreppet våldsutsatthet som innebär att uppgifterna i patientens journal blir skyddade i e- journalen Landstingets verksamheter arbetar fram lokala rutindokument. Hösten 2015 Jessica Lindgren och Per Ingvarsson 2017 Verksamhetschefer Webbutbildningar genomförs 2017 Anette Eriksson och Ingela Widell 16

16 6 Definitioner av våld 6.1 Socialstyrelsens definition av våld och utsatthet i nära relationer. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Fysiskt Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad. Sexuellt våld Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld. Psykiskt Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten. Social utsatthet Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. Materiell/ekonomisk utsatthet Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Det kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme. Försummelse Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost. 6.2 Förenta nationernas definition Förenta nationernas (FN:s) definition (1993), av genusrelaterat våld varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. 17

17 7 Uppföljning Uppföljning av aktiviteter i handlingsplanen sker genom att mäta antalet personer som genomgått webbutbildningen hur många som tagit fram lokala rutiner - senast under 2017 hur många användare som använt sökordet våldsutsatthet i Cosmic antalet anmälda barn till socialförvaltningarna KVÅ-kod. antalet SIP vid våld i nära relationer - KVÅ-kod 18

18 8 Referenser Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. (NCK-rapport 2010:4) Nationellt centrum för kvinnofrid (2010). Brott i nära relationer en nationell kartläggning. Brå 2014:8. Brå (2015). För kvinnofrid mot våld i nära relationer, Positionspapper, SKL (2013) Föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4). Socialstyrelsen. Handlingsplan för jämställd sjukskrivningsprocess inom sjukskrivningsmiljarden., Landstinget i Kalmar län, (2015) Kvinnofrid, rutiner och riktlinjer inom hälso- och sjukvården samt tandvården vid fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, Landstinget i Kalmar län, (april 2013) Multi-country study on women s health and domestic violence against women. (WHO) Initial results on prevalence, healthoutcomes and women s responses. (2005) Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, Statens offentliga utredningar, SOU 2015:55, (2015) Våld och hälsa en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. (NCK-rapport 2014:1) Nationellt centrum för kvinnofrid (2014). 19

19 9 Bilaga 9.1 Deltagare i arbetsgruppen Bilaga 1 Ingela Widell, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Länssjukhuset Kalmar Anette Eriksson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Västerviks sjukhus Stina Karlsson, Psykiatriförvaltningen, Kalmar Lena Olsson, Primärvården, Västervik Patrik Glasberg, Primärvårdsförvaltningen, Kalmar Lennart Israelsson, Tandvårdsförvaltningen, Västervik Emma Rydh, Planeringsenheten, Kalmar Anne-Lie Gustavsson, Planeringsenheten, Kalmar Gunnita Augustsson, Planeringsenheten, Kalmar 20

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer - Handlingsplan mot våld i nära relationer Datum: 2015-09-14, 2016-09-27 Version: 2 Dnr: Handläggare Gunnita Augustsson Planeringsenheten Regionsjukvården 0480-848 54 gunnita.augustsson@ltkalmar.se Sammanfattning

Läs mer

Revidering av Handlingsplan mot våld i nära relationer

Revidering av Handlingsplan mot våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-09-27 Diarienummer 160650 Sida 1 (2) Landstingsstyrelsen Revidering av Handlingsplan mot våld i nära relationer Förslag till beslut

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-11-25, 272 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: SEKTORCHEF VÄLFÄRD GÄLLER

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer Social resursförvaltning Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 2018 www.goteborg.se Innehåll Det här är en kortversion av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. I september 2015

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Datum 1 (6) Anne-Li Gustafsson, 2138 Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Målgrupp: Chef, företagshälsovården och HR-funktionen Våld i nära relationer en arbetsgivarfråga

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

2013-05-06. Våld i nära relationer

2013-05-06. Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.30 09.45 Inledning 09.45 11.30 Våldsutsatta, inklusive paus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Du har rätt till ett liv fritt från våld!

Du har rätt till ett liv fritt från våld! Blir du utsatt? Du har rätt till ett liv fritt från våld! Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar.

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar. Styrdokument Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 86 Giltighetstid 2019-12-31 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer

Handlingsplan Våld i nära relationer Handlingsplan Våld i nära relationer Sn 2015-01-14 8 2 Inledning Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Partille kommuns arbete mot. våld i nära relationer

Partille kommuns arbete mot. våld i nära relationer Partille kommuns arbete mot våld i nära relationer Innehåll Våld i nära relationer är en folkhälsofråga... 3 Begreppet våld i nära relationer...4 Definition...5 Kommunens övergripande målsättning... 6

Läs mer

Rutin Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer på vård- och omsorgsförvaltningen

Rutin Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer på vård- och omsorgsförvaltningen RUTIN Sid: 1 (10) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare på VOF och utförare inom 1 2016-05-11 hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Chef

Läs mer

Hur påverkar våldet den fysiska och psykiska hälsan?

Hur påverkar våldet den fysiska och psykiska hälsan? Hur påverkar våldet den fysiska och psykiska hälsan? Koordinatorn nytt stöd i sjukskrivningen SKL konferens 14 sept 2017 Åsa Witkowski Verksamhetschef KFE Nationellt centrum för kvinnofrid Uppsala universitet

Läs mer

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE RIKTLINJE FÖR HANDLÄGGNING AV MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE KARLSTADS KOMMUN Ansvarig: Utvecklingsledare Uppdaterad:

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE www.josefingrande.se Våld och hälsa en befolkningsundersökning, Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2014 10 000 kvinnor och 10 000 män 18-74 år Enkät Viktat

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Handlingsprogram. för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal i landstinget

Handlingsprogram. för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal i landstinget Handlingsprogram för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal i landstinget detta handlingsprogram för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal inom Landstinget

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Basutbildning våld i nära relation. Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld

Basutbildning våld i nära relation. Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld Basutbildning våld i nära relation Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld Ann Dahl Lisa Petersson När våld är vardag 10 % av svenska barn uppger att de varit med om att en förälder blivit

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv Chrystal Kunosson Expert, NCK Mäns våld i heterosexuella relationer Köp av tjänster för sexuella ändamål Mäns våld mot kvinnor Våld i hbtrelationer Hedersrelaterat

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.00 09.10 Inledning 09.10 11.30 Våldsutsatta, inklusive fruktpaus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer

Våld i nära relationer Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen 130 Beslutsdatum: 2017-08-30 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2017:267

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 121 Ansvarig:

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september 2011 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Tove Corneliussen,,

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/07 - Landstinget ska implementera Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende, LARO

Utredningsuppdrag 16/07 - Landstinget ska implementera Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende, LARO Psykiatriförvaltningen Administrativ ledning TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-10 Landstingsstyrelsen Sida 1 (2) Diarienummer Diarienummer 160292 Utredningsuppdrag 16/07 - Landstinget ska implementera Socialstyrelsens

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-11-20 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Att fråga om våld. Studiedag för MHV/BHV Uppsala läns landsting. Anna Berglund, leg. läk och med. dr. Utbildningsenheten, NCK

Att fråga om våld. Studiedag för MHV/BHV Uppsala läns landsting. Anna Berglund, leg. läk och med. dr. Utbildningsenheten, NCK Att fråga om våld Studiedag för MHV/BHV Uppsala läns landsting Anna Berglund, leg. läk och med. dr. Utbildningsenheten, NCK Våld - ett hot mot kvinnors hälsa Världsbanken: World Develop Report 1993: Global

Läs mer

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR Onkologikliniken, Västerås HSL Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som

Läs mer

Våldets konsekvenser för hälsan

Våldets konsekvenser för hälsan Våldets konsekvenser för hälsan Introduktionsdagarna 19-21 januari 2016 Elisabeth Tönnesen Specialist i allmänmedicin Nationellt centrum för kvinnofrid Uppsala universitet Akuta och långsiktiga effekter

Läs mer

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 12 oktober, 2017 Jenny Vikman Maria Söndergaard Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter

Läs mer

Strategi mot våld i nära relationer

Strategi mot våld i nära relationer 1 2017-2022 Strategi mot våld i nära relationer Strategi mot våld i nära relation 2017 2022 Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön,

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Välkomna! Våld i nära relationer

Välkomna! Våld i nära relationer Välkomna! Våld i nära relationer Vad är våld? Fysiskt våld Psykiskt våld Ekonomiskt våld Sexuellt våld Materiellt våld Våld är varje handling riktad mot annan person, som genom att den skrämmer, smärtar,

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-28 Sida 1(5) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 28 oktober 2015 Tid Kl 10.30 Plats

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

Kommunledningskontoret. Handbok. Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer?

Kommunledningskontoret. Handbok. Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer? Kommunledningskontoret Handbok Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer? 3 1 Det fjärde jämställdhetspolitiska målet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 1 Denna handbok vänder sig till alla

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten Våld är varje handling riktad

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping Mansrådgivningen Jönköping - ett alternativ till våld i nära relationer Dan Rosenqvist Leg. psykolog 0703-92 32 29 Kjell Nordén Skötare/leg. psykoterapeut 036-10 25 13 Mansrådgivningen Jönköping Få kontakt

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Barn som far illa vägledning anmälningsförfarande TANDHYG Inledning Att arbeta inom tandvården innebär att man ibland träffar barn och ungdomar som

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

relationer VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Tove Corneliussen,, utbildningsledare, VKV

relationer VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Tove Corneliussen,, utbildningsledare, VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Våld i nära n relationer Borås s den 22 mars-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare,

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna 14/6115

Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna 14/6115 Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-01-12 Diarienummer 140801 Landstingsstyrelsen Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.00 09.10 Inledning 09.10 11.30 Våldsutsatta, inklusive fruktpaus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER SAMVERKAN I SJU KOMMUNER Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Våld är en fråga om mänskliga

Läs mer

Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP

Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP 2017 INLEDNING... 3 GEMENSAM LEDSTJÄRNA OCH MÅLBILD... 3 BEHOV AV SAMORDNING... 4 SAMTYCKE... 4 PLANERING INFÖR SAMORDNINGSMÖTET... 4 KAN EN LEGAL

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Kansliet. Susann Swärd

Kansliet. Susann Swärd 2017-08-10 Kansliet Susann Swärd Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA... 2 1.1 SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN... 3 1.2 MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR...

Läs mer

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten. Överenskommelsen ska ge vägledning till samverkan

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialnämnden SOCIALNÄMNDENS HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER 2014-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Socialnämndens ansvar 4 1.1 Inledning 4 1.2 Socialnämndens handlingsplan 4 1.3 Handlingsplanens

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 1(18) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i förvaltningsledningen Handlingsplan mot våld i nära relationer Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax:

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer