Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober TJÄNSTESKRIVELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE"

Transkript

1 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter som erbjuder vård av patienter med långvarig smärta och palliativ vård Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisningen av utredningsuppdrag 14/10 Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter som erbjuder vård av patienter med långvarig smärta och palliativ vård. Bakgrund Tillgängligheten till kvalificerad rehabiliteringsvård för patienter med långvarig smärta och palliativ vård har förbättrats under de senaste åren. Det finns inget uttalat medicinskt behov av särskilda avtal med externa vårdgivare som komplettering till den vård som redan kan erbjudas. Med den nya patientlagen kommer patienterna att kunna söka vård hos externa vårdgivare som har avtal med något landsting, även i de fall Landstinget i Kalmar län saknar eget avtal med dem. Därmed skapas möjligheter till vård av patienter med långvarig smärta som kompletterar den vård som kan erbjudas av landstinget idag. Christina Edward Planeringschef Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

2 Planeringsenheten Regionsjukvården Dnr Landstingsstyrelsen 1(4) Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter som erbjuder vård av patienter med långvarig smärta och palliativ vård. Syfte och mål enligt uppdraget Att förbättra tillgängligheten av kvalificerad somatisk vård och rehabiliteringsvård för patienter med långvarig smärta och palliativ vård. Skapa alternativa möjligheter till den vård som landstinget idag kan erbjuda. Syftet är att vården ska vara ett komplement till alternativ till de behandlingar som erbjuds inom landstinget. Definitioner I denna utredningsrapport används uttrycken alternativa möjligheter och alternativa behandlingsmetoder för behandlingsmetoder som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet (se 1 kap 7 i Patientlag (2014:821), men som inte är tillgängliga vid de vårdinrättningar som drivs av Landstinget i Kalmar län. Kartläggning av tillgänglig vård av smärta Smärtenheten vid Västerviks sjukhus Smärtenheten utreder och behandlar patienter med långvariga smärttillstånd. I teamet ingår specialistläkare inom smärta och rehabilitering, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Enheten för palliativ medicin Enheten för palliativ medicin (EPM) består av avdelning 30 på Länssjukhuset i Kalmar, Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH), Palliativa rådgivningsteamet norra (Västervik, Vimmerby och Oskarshamn) och Palliativa rådgivningsteamet södra (Kalmar). Palliativ vård bedrivs även i primärvården, i samarbete med den kommunala sjukvården. Webbplats Ltkalmar.se E-post Postadress Besöksadress Telefon vx Organisationsnr Bankgiro

3 2(4) Multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta Inom ramen för den s k rehabiliteringsgarantin har landstingen förstärkt sitt arbete med multimodal rehabilitering (MMR) för patienter med diffus smärta i axlar, nacke och rygg under minst tre månader. Det är en rehabiliteringsmetod som har utvecklats för att behandla patienter med förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov. Den vetenskapliga litteraturen visar att multimodal rehabilitering förbättrar förutsättningarna för att patienten ska kunna återgå till arbete, jämfört med inga eller mindre omfattande insatser. Dessutom ses minskad sjukskrivning och att patienten själv bedömer att arbetsförmågan har ökat (1). Multimodal rehabilitering innebär en kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning, manuella eller fysikaliska metoder. Vårdpersonalen arbetar i fasta team där också patienten ingår. MMR utförs på två nivåer, MMR1 och MMR2. För MMR2 ställs större krav på rehabiliteringsteamet, och det ingår några fler komponenter i behandlingsstrategin, bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) (2) Multimodala rehabiliteringar inom ramen för Rehabiliteringsgarantin innebär att vårdgivare kan bli ackrediterade för multimodal smärtbehandling. Inom landstinget finns ackrediterade 40 vårdgivare, inom såväl offentligt driven vård som privat (3). Under år 2013 behandlades 256 patienter med MMR1, och 134 med MMR2. Detta motsvarar 2,7 individer per 1000 invånare i åldrarna år, vilket var den näst högsta siffran bland samtliga landsting och regioner år 2013 (4). Hur gör grannlandstingen inom Sydöstra Regionen? Jönköpings läns landsting Utöver den egna verksamheten har Landstinget i Jönköpings län idag ett avtal med smärtspecialist långvarig huvudvärk. Leverantör är Smärtkliniken S:t Olof AB Falköping. Avtalet är tecknat så att det gäller endast för patienter som remitteras från Landstinget i Jönköpings län. Nuvarande avtalsperiod t.o.m Troligen har verksamheten även fortsättningsvis ett behov av kunna remittera till denna typ av behandling/verksamhet. Den bedömning sker i början av året och beslut om eventuell upphandling görs då. Östergötlands läns landsting Landstinget i Östergötland har sedan år 2000, som ett komplement till landstingets övriga vårdutbud, avtal med Vidarklinken avseende vård och rehabilitering som inkluderar antroposofisk medicin, terapi och omvårdnad. Sedan 2007 ingår förutom slutenvård på kliniken i Järna även öppenvårdsverksamhet i Norrköping. Landstingets befintliga avtal går ut och landstinget avser därför att efter upphandling teckna nytt avtal avseende integrativmedicinsk vård och behandling. Riksavtal Vidarkliniken

4 3(4) Landsting/regioner som inte har vårdavtal med Vidarkliniken kan åberopa vårdavtalet som finns mellan Stockholms läns landsting och Vidarkliniken som riksavtal. Avtalet omfattar kvalificerad somatisk vård och rehabiliteringsvård med antroposofisk inriktning. Remittering kan ske till slutenvård, dagrehabilitering och till polikliniska besök i form av läkarbesök och olika terapiformer. Polikliniska besök kan ske i Järna, Norrköping och Stockholm. Under 2014 tom november månad har det varit aktuellt med två remiser för smärtutredning. Finns behov av avtal med andra vårdgivare? För vård av patienter med långvarig smärta har vi inte identifierat något uttalat behov av avtal för vård av någon speciell patientgrupp. Enstaka patienter kan behöva vård med behandlingsmetoder som inte är tillgängliga inom landstinget. För palliativ vård finns inget aktuellt behov av avtal om vård hos externa vårdgivare. Enstaka patienter uttrycker önskemål om vård hos annan vårdgivare, men då främst av sociala skäl. Ny Patientlag fr.o.m. 1 januari 2015 I den nya patientlagen införs en bestämmelse om att patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet (Patientlag 9 kap. 1 ). I praktiken innebär detta att patienter i princip kan söka vård var de vill hos vårdgivare som har avtal med ett landsting. Den patient som önskar få vård hos en extern klinik/vårdgivare som det egna landstinget inte har avtal med, kan åberopa vårdavtal som annat landsting har ingått med den aktuella kliniken/vårdgivaren. Sammanfattning Tillgängligheten till kvalificerad rehabiliteringsvård för patienter med långvarig smärta och palliativ vård har förbättrats under de senaste åren. Det finns inget uttalat medicinskt behov av särskilda avtal med externa vårdgivare som komplettering till den vård som redan kan erbjudas. Med den nya patientlagen kommer patienterna att kunna söka vård hos externa vårdgivare som har avtal med något landsting, även i de fall Landstinget i Kalmar Län saknar eget avtal med dem. Därmed skapas möjligheter till vård av patienter med långvarig smärta som kompletterar den vård som kan erbjudas av landstinget idag. Det är viktigt att följa patientströmmar under 2015 och se hur eventuella sökmönster förändras, avseende smärtbehandling i öppenvård efter att nya patientlagen trätt ikraft. Det är också viktigt att följa antal patienter som remitterats till slutenvård via riksavtal till Vidarkliniken. Beroende på resultaten från uppföljningen får landstinget därefter ta ställning till behov av upphandling.

5 4(4) Ellen Vinge Specialistläkare, docent Telefon I utredningen medverkade Gunnita Augustsson, utredare vid Planeringsenheten. Christina Edward Chef Planeringsenheten Referenser: (alla länkar verifierade ) 1. SBU. Rehabilitering vid långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); SBU-rapport nr 198. ISBN Nationella medicinska indikationer. Rapport 2011:02: Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta. 3. Lista över verksamheter inom LKL som är ackrediterade för MMR: ukskrivning/rehabiliteringsgarantin/mmr%20enheter%20ackrediterade.pdf 4. SKL. Rehabiliteringsgarantin 2013 Erfarenheter och resultat. Rapport. elanden%20och%20nyheter/pressmeddelanden/2014/rehabiliteringsgara ntin% pdf

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas

Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-10-09 Dnr: 140072/10 1(1) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

Vårdval i specialistvården. utveckling och utmaningar

Vårdval i specialistvården. utveckling och utmaningar Vårdval i specialistvården utveckling och utmaningar Vårdval i specialistvården Utveckling och utmaningar Upplysningar om innehållet: Agneta Rönn, agneta.ronn@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Sjukgymnastförbundets remissvar på delbetänkandet (SOU 2009:49) av utredningen Patientens rätt

Sjukgymnastförbundets remissvar på delbetänkandet (SOU 2009:49) av utredningen Patientens rätt Socialdepartementet 103 33 Stockholm 2009-09-07 Sjukgymnastförbundets remissvar på delbetänkandet (SOU 2009:49) av utredningen Patientens rätt Bättre samverkan Några frågor kring samspelet mellan hälso-

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Palliativguiden. vägvisaren till lindrande vård

Palliativguiden. vägvisaren till lindrande vård Palliativguiden vägvisaren till lindrande vård 2010 Nationella Rådet för Palliativ Vård NRPV är en ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad god palliativ vård i hela landet. Rådet

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Landstinget Gävleborgs revisorer

Landstinget Gävleborgs revisorer Jämlik palliativ vård? Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Innehåll Sammanfattning...3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...... 5 1.2 Uppdrag och revisionsfråga... 5

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Vård, skola och omsorg

Vård, skola och omsorg 2007:19 Vård, skola och omsorg Vilken information behöver brukaren för att välja? MISSIV DATUM DIARIENR 2007-12-17 2007/71-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-03-15 Fi2007/1980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer