Budgetpropositionen för 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetpropositionen för 2013"

Transkript

1 Budgetpropositionen för 2013

2

3 Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar Krisländerna behöver återupprätta omvärldens förtroende Säkra hållbara offentliga finanser Ta tag i strukturella problem som medför svag konkurrenskraft

4 Europas väg ur krisen Krisländerna behöver uppfylla de åtaganden de gjort för att återvinna marknadens förtroende Expansiv penningpolitik stimulerar och stöttar återhämtningen Europa behöver tillväxt och ansvarsfull finanspolitik

5 Utvidgad roll för Europeiska centralbanken (ECB) ECB säkrar likviditet i italienska och spanska banksektorn Europeiska centralbankens fordringar på italienska och spanska banker. Miljarder euro Betydande skillnader i långsiktig upplåningskostnad Räntespread mot Tyskland för italienska och spanska tioåriga statsobligationer. Procentenheter Källor: Nationella centralbanker respektive Reuters Ecowin

6 Stor osäkerhet om framtida konjunkturutveckling i omvärlden Stor osäkerhet kring utvecklingen i euroområdet Fortsatt oron på de finansiella marknaderna Oklart hur europeiska banksystemet skulle klara förvärrad ekonomisk utveckling Lång väg till hållbara offentliga finanser för många länder i Europa

7 Sverige har en stark position Ekonomin visar motståndskraft Stabila offentliga finanser Expansiv penningpolitik Finansiellt sparande i Procent av BNP ,1 0,1-0,3-0,6 0,3 1,7 2,5 (-0,1) (0,1) (-0,3) (0,3) (1,6) (3,0) (3,7) Prognosen i vårpropositionen i april inom parentes

8

9 Ordning och reda i offentliga finanser Finansiellt sparande Andel av BNP. Procent Offentliga sektorns skuld Andel av BNP. Procent 161 Källa: EU-kommissionen 2012

10 Långsiktig hållbarhet Diagrammet visar hur stor permanent budgetförstärkning som fordras för att landets offentlig finanser ska vara långsiktigt hållbara, den s.k. S2-indikatorn. Procent av BNP Källa: EU-kommissionen Långsiktig hållbarhet definieras som en situation där nuvärdet av samtliga framtida primärsaldon motsvarar den initiala skulden S2-indikatorn är ett mått på hur mycket mer pengar, mätt i procent av BNP, som ett land måste förstärka sin budget med varje år för att på längre sikt klara av alla utlovade utgifter samt räntebetalningar och/eller amorteringar på statsskulden.

11 Inriktning BP13: Investera för framtiden Bättre tillväxtförutsättningar och konkurrenskraft - Ökade investeringar i infrastruktur, forskning och innovation samt sänkt bolagsskatt och införandet av ett investeraravdrag Få fler i arbete med fokus på unga och utrikes födda Stabilare finansiellt system och stärkt konsumentskydd Välfärd för alla och jämnare fördelning

12 Nya marknader och nya utmaningar Genomsnittlig tillväxt senaste 30 åren. Procent Världens näst största ekonomi. BNP, miljarder USD Världens största exportland. Exportvolym, 1000-tals miljarder USD Världens största tillverkningssektor. BNP i tillverkningssektorn, miljarder USD Källa: Världsbanken 2012

13 Nyckeltal Prognosen i vårpropositionen i april inom parentes Årlig procentuell faktisk utveckling BNP 3,9 (3,9) 1,6 (0,4) 2,7 (3,3) 3,7 (3,7) 3,5 (3,6) 3,0 (3,2) Produktivitet näringslivet 1 2,5 (2,4) 2,4 (1,3) 2,2 (3,2) 2,6 (2,3) 1,8 (1,9) 2,1(2,0) Timmar 1 2,3 (2,3) 0,3 (-0,3) 0,6 (0,5) 1,5 (1,6) 1,5 (1,5) 0,8 (0,9) Sysselsättning 2,1 (2,1) 0,4 (-0,1) 0,4 (0,3) 1,3 (1,4) 1,7 (1,7) 0,8 (0,8) Arbetslöshet 2 7,5 (7,5) 7,6 (7,8) 7,5 (7,7) 6,7 (6,9) 5,5 (5,7) 5,2 (5,2) KPI 3 3,0 (3,0) 1,0 (1,2) 1,2 (1,3) 1,7 (1,6) 2,4 (2,5) 2,6 (2,8) KPIF 3 1,4 (1,4) 1,0 (1,0) 1,2 (1,3) 1,4 (1,4) 1,7 (1,7) 1,9 (1,9) BNP-gap 4-0,9 (-1,0) -1,4 (-2,7) -1,7 (-2,1) -0,4 (-0,9) -0,1 (-0,4) 0,0 (0,0) Anm.: 1 kalenderkorrigerad, 2 andel av arbetskraften år, 3 årsgenomsnitt, 4 procent av potentiell BNP.

14 Infrastruktursatsningar i BP13 Regeringen tillför ytterligare 100 miljarder kronor till infrastruktur Sverige påbörjar en ny stambana Förbättrad infrastruktur för gruvindustrin Bidra till snabbare utbyggnad av t-banan till Nacka Kraftfull förstärkning av drift och underhåll

15 Satsningar i infrastruktur Regeringens beskrivning: Investeringar i infrastruktur för ett växande Sverige - Ökade infrastrukturåtgärder med 106 miljarder kronor perioden jämfört med den tidigare perioden En ökning med 8 miljarder per år jämfört med de tidigare beslut. - Första steget i byggandet av en ny stambana för snabbtåg tas genom byggnation av sträckorna Stockholm - Linköping samt utbyggnad av dubbelspår Göteborg - Borås. - Åtgärderna för att rusta upp och vårda det befintliga järnvägsnätet ökas under perioden med cirka 20 miljarder kronor, det vill säga cirka 1,7 miljarder kronor/år.

16 Ökade resurser till infrastruktur Totala anslag för väg och järnväg inklusive drift och underhåll. Miljarder kronor Källa: Finansdepartementet och Trafikverket. Exklusive amorteringar, inklusive medfinansiering. Fasta priser med 2013 som basår

17 Ökade resurser till drift och underhåll Drift och underhåll på järnväg. Fasta priser. Miljarder kronor Källa: Finansdepartementet. Beloppen är uttryckta i 2013 års priser och avser mandatperioder. Exempelvis avser summan för åren 1995 till och med 1998

18 Forskning och innovationssatsningar Regeringens beskrivning: Forsknings- och innovationssatsning för framtiden - Under satsas 11,5 miljarder kronor på forskning och innovation för att skapa förutsättningar för nya produkter och bättre metoder som kan ge tillväxt. - Pengarna går till forskning vid universitet, högskolor och forskningsråd. - Särskilda satsningar görs även på energiforskning samt på åtgärder för ett förbättrat samarbete mellan forskning och näringsliv.

19 4 miljarder till forskning och innovation Miljoner kronor Stärkta förutsättningar för universitet och högskolor Direkta anslag till universitet och högskolor Spetsforskning Life science SciLifeLab Forskningsanläggningar European Spallation Source (ESS) MAX IV Forskningsresultaten ska leda till nya produkter och tjänster Instrumentet strategiska innovationsområden Forskning för näringsliv och samhälle Energiforskning m.m Summa

20 Bättre förutsättningar för investeringar och företagande Bolagsskatten sänks Motverka skatteplanering med räntesnurror - Möjligheten att göra ränteavdrag som i huvudsak syftar till att uppnå skattefördelar begränsas - Genom förändringar i förslaget och förtydliganden förbättras förutsebarheten och rättssäkerheten utan att träffbilden försämras Stärkt rättssäkerhet i skattefrågor Investeraravdrag ökar tillgången till riskkapital

21 Regeringens beskrivning: Företagande och entreprenörskap Företagande och entreprenörskap stärks - Sänkning av bolagsskatten från 26,3 till 22 procent. - Samtidigt ska avdragsrätten för räntor avseende lån mellan företag inom en intressegemenskap begränsas!! - För att stimulera tillgången på kapital i nystartade och växande företag kommer regeringen även att föreslå att ett investeraravdrag införs. Satsningen beräknas kosta 8,33 miljarder kronor Tidigast från1 sept. Fysiska personer som investerar i företag dra av halva investeringen i sin deklaration.

22 Regeringens beskrivning: Bostäder Ökad tillgång på bostäder - Sänkning av den kommunala fastighetsavgiften för hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus, vilket aviserades i vårpropositionen. - Nedsättningen av den kommunala fastighetsavgiften vid nybyggnation av bostäder förlängs från 10 år till 15 år för byggnader med värdeår 2012 eller senare. -Höjt schablonbelopp vid uthyrning av privatbostad från kronor till kronor miljoner för att korta länsstyrelsernas handläggningstider gällande överklaganden av bygglov

23 Satsningar som gäller privatekonomin Sänkt skatt för pensionärer: Skatten för pensionärer sänks genom att grundavdraget höjs. 45 och 60 kronor per månad från 1 januari 2013 Höjt bostadstillägg för ensamstående pensionärer: Höjningen av bostadstillägget med 170 kronor per månad för ensamstående pensionärer berör drygt hushåll. Gäller från 1 januari Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen: För dem som saknar eller har låg inkomst Regeringen föreslår nu att beloppet höjs från 180 kronor till 225 kronor per dag. = 1000 kr mer efter skatt under en månad med 30 garantinivådagar från 1 januari Ev. bostadsbidrag kan minskas i och med höjningen. Förändrad tid för uttag av föräldrapenning: 80 procent av dagarna ska tas ut innan barnet fyllt fyra år. Resten, 96 dagar, kan tas ut tills barnet fyllt 12 år, att jämföra med dagens 8-årsgräns för alla dagar som gäller nu. Förslag läggs fram senare. Begränsning av hur arbetsinkomst påverkar försörjningsstöd: Förslag ska komma senare om att inte hela lönen ska reducera försörjningsstöd när man påbörjar ett arbete. Från 1 juli Höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med försörjningsstöd: Ungdomar kan ha inkomst på upp till ett prisbasbelopp ( kr 2013) utan att familjens försörjningsstöd påverkas. I dag gäller gränsen ett halvt prisbasbelopp. RUT-avdraget kan ven användas för läxhjälp. Höjt barntillägg för studerande: Barntillägget föreslås bli höjt med 10 procent för studerade med barn. För heltidsstuderande med ett barn höjs tillägget med 52 kr per 4-veckorsperiod, för två barn 88 kr och för tre barn 104 kr. Möjligheten till vilande aktivitetsersättning förlängs: En person som har haft aktivitetsersättning i ett år har möjlighet att prova på att arbeta eller studera utan att förlora sin rätt till aktivitetsersättning. Det görs genom en ansökan om vilande aktivitetsersättning. Ersättningen kan som längst vara vilande i två år.

24 Regeringens beskrivning: Arbetslösheten Ökade möjligheter för långtidsarbetslösa Drygt 2,3 miljarder kronor föreslås för att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet. Pengarna ska bland annat gå till: fler platser i arbetsmarknadspolitiska program fortsatta förstärkningar av det särskilda anställningsstödet förlängd möjlighet till arbetsmarknadsutbildning i sysselsättningsfasen

25 Regeringens beskrivning: Unga i arbete Förbättrade möjligheter för unga att få jobb För minska den höga ungdomsarbetslösheten föreslår regeringen ett ungdomspaket om totalt 8,1 miljarder kronor under åren Där ingår bland annat: satsningar på lärlingsutbildningar och de gymnasiala yrkesutbildningarna tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser inom yrkes- och lärlingsvux, den eftergymnasiala utbildningen samt på universitet och högskolor arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som förstärkning av nystartsjobben, mer förmedlingsstöd och studiemotiverande insatser Stöd till arbetsgivare som anställer en person under 26 år som varit utan arbete eller varit frånvarande från arbetslivet i minst tolv månader fördubblas. Stödet kommer således att uppgå till ett belopp som motsvarar två gånger arbetsgivaravgifterna och ska kunna utgå i högst ett år.

26 Fler vägar till jobb för unga Underlätta övergången från skola till arbetsliv och motverka att arbetslösheten biter sig fast Satsningar på lärlingsprogram och gymnasiala yrkesutbildningar Fler platser inom reguljära utbildningssystemet Jobbpakten - Arbetet fortsätter under hösten Miljoner kronor Underlätta ungas kontakter med arbetsgivare satsningar på lärlingsprogram och gymnasiala yrkesutbildningar Rusta med kunskaper underlätta för unga att komplettera och stärka sin kompetens Fler utbildningsplatser Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Summa

27 Regeringens beskrivning: Funktionsnedsatta Ökade möjligheter för funktionsnedsatta För att ge bättre förutsättningar för funktionshindrade att få jobb satsas cirka 0,6 miljarder på bland annat bättre möjligheter till individuellt stöd på en ny arbetsplats.

28 Regeringens beskrivning: Integration Ökade möjligheter till integration Cirka 3,9 miljarder kronor förslås i insatser för att förbättra mottagande, utbildning och ökade möjligheter att komma i arbete för utrikes födda: Under satsas 380 miljoner kronor på att skapa ett praktiskt basår samt 500 miljoner kronor på praktikplatser för nyanlända Drygt 1,3 miljarder kronor avsätts under för att finansiera en viss utvidgning av målgruppen för etableringsreformen. Därigenom får fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande ta del av etableringsinsatser Regeringen föreslår 200 miljoner kronor i prestationsbaserat bidrag för att stimulera kommunernas arbete för att minska utanförskapet i 15 utvalda stadsdelar

29 Regeringens beskrivning: Bankerna Säkra ett stabilt finansiellt system Regeringen kommer på olika sätt fortsätta säkra den finansiella stabiliteten för att minska risken för att skattebetalarna ska få betala när bankerna tar onödiga risker. Underlätta jämförelser av bolåneräntor och byte av bank. Exempelvis planeras en mer rättvis modell för beräkning av ränteskillnadsersättningen för att minska kostnaden för konsumenter att lösa in bundna lån i förtid.

30 Tillgängligt och tryggt Regeringens beskrivning: Tryggare och mer tillgänglig sjukvård och omsorg Under satsas cirka 2 miljarder kronor på sjukvården och omsorgen. Bland annat förstärks den statliga tillsynen och personer som vistas i landet utan tillstånd föreslås ges tillgång till subventionerad vård. Regeringen avser även utreda vilka möjliga ytterligare krav som bör ställas på dem som söker tillstånd för att driva företag inom välfärdssektorn.

31 Regeringens beskrivning: Tryggheten forts. Stärkt rättsväsende för en tryggare vardag Ett flertal åtgärder föreslås för att stärka rättsväsendet så att alla ska kunna känna sig trygga i sin vardag och fler brott ska klaras upp: Skärpta straff, tuffare insatser, tidiga och tydliga insatser mot unga som begår brott samt ökad effektivitet i rättsväsendet. Under satsas drygt 7 miljarder på dessa åtgärder.

32 Fördelningspolitiska satsningar Höjt tilläggsbidrag för barn till studerande Fördelningseffekt av förslagen. Procentuell förändring av justerad disponibel inkomst i olika inkomstdeciler Höjt bostadstillägg för pensionärer Ändrad utformning av försörjningsstödet Höjd grundnivå i föräldrapenning Sänkt skatt för pensionärer Källor: SCB och egna beräkningar. Justerad disp. inkomst är hushållets sammanlagda inkomst justerad för försörjningsbörda års prisnivå

33 Effekter av politik i BP13 Procentuell förändring av individuell disponibel inkomst för kvinnor och män.

34 Sammanfattning Värna Sveriges starka position Fortsatt behov av säkerhetsmarginaler Dämpa krisens effekter Investera för framtiden

35 Miljarder kronor Bättre tillväxtförutsättningar och konkurrenskraft Infrastruktur 1,50 5,17 4,75 6,50 Forskning och innovation 1,74 2,70 3,06 4,00 Företagande och entreprenörskap 8,33 8,05 8,05 8,05 Bostäder 0,65 0,64 0,63 0,63 Fler i arbete Unga 2 2,20 2,36 2,08 1,46 Integration 0,88 1,28 0,98 0,77 Långtidsarbetslösa 0,95 0,66 0,33 0,32 Personer med funktionsnedsättning 0,10 0,17 0,17 0,14 Stärkt arbetslinje och tydligare krav -0,12 0,05-0,06-0,06 Välfärd för alla och jämnare fördelning Sjukvård och omsorg 0,22 0,73 0,56 0,56 Rättsväsende 1,50 1,50 2,00 2,10 Stöd till ekonomiskt utsatta 0,78 0,78 0,78 0,78 Sänkt skatt för pensionärer 1,15 1,15 1,15 1,15 Energi, klimat och miljö 3 Insatser för klimat och miljö 0,56 0,55 0,61 0,83 Förändrade skatter på klimat- och energiområdet -0,26-0,35-0,44-0,53 Övriga utgiftsreformer 6,31 2,82 2,08 1,95 Övriga inkomstreformer -0,54-0,43-0,46-0,48 Summa reformer som inte påverkar finansiellt sparande 3,02 0,34 0,34 0,34 Försvagning av finansiellt sparande av förslagen i budgetpropositionen för ,7 27,2 25,6 27,3

36 Diagram 2. Relativ arbetslöshet prognos enligt SKL och BP Procent av arbetskraften Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting. MakroNytt Nummer 2/

37 Diagram 3. Arbetade timmar och potentiella timmar miljoner Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting MakroNytt Nummer 2/

38 Prognos export och import (procentuell förändring i fasta priser)

39 Offentlig konsumtion ( i fasta priser)

40 BNP-prognos (kalenderkorr)

41 Prognos över reporänta slutkurs

42 Olika bedömares skatteunderlagsprognoser BP, sep 2012 ESV, sept 2012 SKL, aug 2012 SKL, apr 2012 VP, apr 2012 BP, sep ,3* 3,3* ,0 4,1 4,1 4,2 4,8 4,5 27,4 3,1 4,1 3,7 3,9 4,4 4,5 26,2 3,2 4,0 3,4 3,6 4,4 4,6 25,6 3,2 3,7 3,8 3,7 4,3 4,3 25,3 3,5 3,4 3,8 4,3 4,9 4,7 27,3

43 Skatteunderlagets olika delar

44 Resultat i kommunsektorn enligt SKL och regeringens budgetproposition

45 Volymutveckling i kommunsektorn

46 Volymutveckling kommuner respektive landsting

47 Spara i goda tider

48 Resultatutjämningsreserv Avsättning får göras med den del av årets resultat (efter balanskravsjusteringar om detta är lägre) som överstiger - 1 % av skatter och generella statsbidrag om EK inkl ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser är positivt - Annars 2 % av skatter och generella statsbidrag Resultatutjämningsfond en del av eget kapital i BR, men finns inte i RR Tillämpas fr o m 2010 Ianspråktagande av medel - Kan täcka underskott i budget - Motivera att inte reglera negativt balanskravsresultat För att utjämna intäkter över en konjunkturcykel Riktlinjer skall fastställas av fullmäktige

49 Balanskravsutredning Årets resultat - avgår samtliga realisationsvinster + tillägg för realisationsvinster enligt undantag + tillägg för realisationsförlust enligt undantag + tillägg för orealiserade förluster i värdepapper - avgår återföring av orealiserade förluster i värdepapper -/+ avgår/tillägg för förändring av resultatutjämningsreserv = Balanskravsresultat

50 Samtliga landsting har negativt Eget kapital inkl ansvarsförbindelse för pensionsåtagande => 2% regeln Lägsta av - Årets resultat - Resultat efter balanskravsjusteringar Minus 2 % av skatter och generella statsbidrag = utrymme för avsättning Inget landsting hade utrymme för 2011 (pga Rips-ränteeffekt) 11 landsting hade utrymme för 2010 (pga statsbidragen)

51 Resultatutjämningsutrymme % av skatter och statsbidrag Årets resultat Efter balanskravsjustering Utrymme för avsättning Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

52

53 Hur mycket och hur många kommuner kan sätta av? Resultatutjämningsreserv totalt ,4 mdkr Resultatutjämningsreserv totalt ,5 mdkr Antal kommuner som ej har möjlighet till avsättning från 2010 och st

54 RIPS

55

56 Allmänna bidrag till kommunerna GY11 Regeringens förslag till besparing "Trappan" Besparingsberäkningar, 7 kommuner (Sammanlagt 4 % besparing 2015) Delsumma sparbeting Halvering av de som går ett fjärde år Halvering av de som går direkt till komvux Programinriktat individuellt val Utökat program/uppnå grundläggande behörighet Summa effektiviseringstrappa och övrigt Ingen neddragning till följd av GY11 för år 2013 (+895 tkr) dock återkommer besparingen med full kraft 2014.

57 Förändringade bidrag i påsen

58 Stärkt skydd barn och unga Skyldighet att anmäla eller när en anmälan när man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Socialnämnden bör erbjuda ett möte med barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan, om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Regeringen föreslår även regler om omedelbar skyddsbedömning när en anmälan kommit in till socialnämnden och en tidsgräns för när ett beslut om att inleda eller inte inleda en utredning ska ha fattats. Om det inte finns synnerliga skäl ska beslut fattas inom fjorton dagar. Det föreslås När en utredning avslutats utan att någon insats beslutats föreslår regeringen att nämnden under vissa förutsättningar får besluta om uppföljning av ett barns situation.

59 Utökad Samhällsorientering för nyanlända utanför flyktingmottagandet Målgruppen föreslås utökas med alla vuxna nyanlända invandrare med uppehållstillstånd på minst ett år, med undantag för gäststuderande. Erbjudas anhöriga, individer med arbetstillstånd längre än ett år samt folkbokförda EESmedborgare. Sammanlagt rör det sig om ca personer årligen.

60 Övrigt, regleringar

61 Riktade statsbidrag - skolan

62 Riktade statsbidrag - skolan

63 Riktade statsbidrag övrigt

64 Utredningar! Förbättrade resultat i grundskolan! En särskilt utredare ska bedöma när de åtgärder som vidtagits från 2007 och framåt för att höja kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen i grundskolan kan förväntas få avsedd effekt. Slutredovisning 29 november Kommunaliseringsutredning! En utredare har i uppdrag att utreda eventuella kausala effekter av kommunaliseringen på elevernas studieresultat, läraryrkets status, lärarnas och rektorernas arbetsuppgifter samt likvärdigheten i skolväsendet. Redovisas 15 januari 2014.

65 Allmänna bidrag till landsting (totalt 45 kronor per invånare) minskning av de svenska skatteintäkterna till följd av att arbetspendlingen över Öresund har ökat, vilket medför en ökning av anslaget med 46 miljoner. En minskning av de svenska skatteintäkterna till följd av att arbetspendlingen över Öresund har ökat.

66 Läkemedelsbidraget oförändrat Såväl för 2013 som efterföljande år avsätts 22,2 miljarder kronor, dvs. lika mycket som staten bedömer prognosen till för Eftersom en stor del av året redan passerat är vår bedömning att något avtal för2012 inte kommer att slutas mellan parterna. Högkostnadsskyddet för läkemedel indexregleras Taket föreslås till 0,05 x prisbasbeloppet, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor. En patient behöver inte betala något alls för de kostnader som överstiger 2,454 x kostnadstaket. Regeringen beslutar om prisbasbelopp varje höst och då kommer alltså högkostnadsskyddet att revideras enligt den nya principen. En årlig höjning av kostnadstaket om 50 kr beräknas öka patienternas egenavgifter med 1 procent eller 55 miljoner kronor. Ändringen föreslås gälla från den 1 januari 2013.

67 Sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin fortsätter Målet för utgiftsområdet är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. Det innebär mer specifikt att: sjukfrånvaron inte ska variera mer än inom ramen för normala säsongsvariationer osakliga regionala skillnader i sjukfrånvaron inte ska förekomma

68 Finansiell samordning genom samordningsförbund Infördes 2004 med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting samt en eller flera kommuner. För 2013 beräknas till 280 miljoner kronor sättas av. Samma storlek på beloppet planeras för åren Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården Försäkringskassan ska tillsammans med landstingen verka för att utveckla en mer effektiv sjukskrivningsprocess. Det kan t.ex. vara frågan om kunskaps- och metodutveckling inom området eller satsningar inom Försäkringskassans samordningsuppdrag. För 2013 beräknas 30 miljoner kronor. Utgifterna för åren beräknas ocksåuppgåtill 30 miljoner respektive år. Åtgärder för en effektiv sjukskrivning Regeringen avsätter särskilda medel under perioden för att öka kunskapen om effektiva arbetsmetoder för att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringen anser det viktigt att förbättra kunskapen om hur insatser enligt metoden supported employment kan påskynda en arbetsmarknadsetablering för unga. Utgifterna för 2013 beräknas till 30 miljoner kronor. Utgifterna för åren 2014 och 2015 beräknas till 30 miljoner respektive år.

69 Vård till papperslösa Ny lag ska träda i kraft den 1 juli 2013, innebär att personer som har meddelats beslut om avvisning eller utvisning men som håller sig undan verkställighet av beslutet och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för detta ska erbjudas samma vård som asylsökande. Bidrag till folkhälsa och sjukvård tillföras 450 miljoner kronor 2014, samt 300 miljoner per år 2015 och framåt. Hur landstingen ska kompenseras avser regeringen att återkomma till riksdagen med en proposition.

Regeringens proposition 2012/13:1

Regeringens proposition 2012/13:1 Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s33000 KH av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd BM2009/KH

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition MOTIONSNUMMER DELAD [ ] Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Motivering Fler jobb inte ökade

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015

Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015

Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 2014-11-10 17:58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT... 9 2. VIKTIGA SATSNINGAR...

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer