Budgetpropositionen för 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetpropositionen för 2013"

Transkript

1 Budgetpropositionen för 2013

2

3 Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar Krisländerna behöver återupprätta omvärldens förtroende Säkra hållbara offentliga finanser Ta tag i strukturella problem som medför svag konkurrenskraft

4 Europas väg ur krisen Krisländerna behöver uppfylla de åtaganden de gjort för att återvinna marknadens förtroende Expansiv penningpolitik stimulerar och stöttar återhämtningen Europa behöver tillväxt och ansvarsfull finanspolitik

5 Utvidgad roll för Europeiska centralbanken (ECB) ECB säkrar likviditet i italienska och spanska banksektorn Europeiska centralbankens fordringar på italienska och spanska banker. Miljarder euro Betydande skillnader i långsiktig upplåningskostnad Räntespread mot Tyskland för italienska och spanska tioåriga statsobligationer. Procentenheter Källor: Nationella centralbanker respektive Reuters Ecowin

6 Stor osäkerhet om framtida konjunkturutveckling i omvärlden Stor osäkerhet kring utvecklingen i euroområdet Fortsatt oron på de finansiella marknaderna Oklart hur europeiska banksystemet skulle klara förvärrad ekonomisk utveckling Lång väg till hållbara offentliga finanser för många länder i Europa

7 Sverige har en stark position Ekonomin visar motståndskraft Stabila offentliga finanser Expansiv penningpolitik Finansiellt sparande i Procent av BNP ,1 0,1-0,3-0,6 0,3 1,7 2,5 (-0,1) (0,1) (-0,3) (0,3) (1,6) (3,0) (3,7) Prognosen i vårpropositionen i april inom parentes

8

9 Ordning och reda i offentliga finanser Finansiellt sparande Andel av BNP. Procent Offentliga sektorns skuld Andel av BNP. Procent 161 Källa: EU-kommissionen 2012

10 Långsiktig hållbarhet Diagrammet visar hur stor permanent budgetförstärkning som fordras för att landets offentlig finanser ska vara långsiktigt hållbara, den s.k. S2-indikatorn. Procent av BNP Källa: EU-kommissionen Långsiktig hållbarhet definieras som en situation där nuvärdet av samtliga framtida primärsaldon motsvarar den initiala skulden S2-indikatorn är ett mått på hur mycket mer pengar, mätt i procent av BNP, som ett land måste förstärka sin budget med varje år för att på längre sikt klara av alla utlovade utgifter samt räntebetalningar och/eller amorteringar på statsskulden.

11 Inriktning BP13: Investera för framtiden Bättre tillväxtförutsättningar och konkurrenskraft - Ökade investeringar i infrastruktur, forskning och innovation samt sänkt bolagsskatt och införandet av ett investeraravdrag Få fler i arbete med fokus på unga och utrikes födda Stabilare finansiellt system och stärkt konsumentskydd Välfärd för alla och jämnare fördelning

12 Nya marknader och nya utmaningar Genomsnittlig tillväxt senaste 30 åren. Procent Världens näst största ekonomi. BNP, miljarder USD Världens största exportland. Exportvolym, 1000-tals miljarder USD Världens största tillverkningssektor. BNP i tillverkningssektorn, miljarder USD Källa: Världsbanken 2012

13 Nyckeltal Prognosen i vårpropositionen i april inom parentes Årlig procentuell faktisk utveckling BNP 3,9 (3,9) 1,6 (0,4) 2,7 (3,3) 3,7 (3,7) 3,5 (3,6) 3,0 (3,2) Produktivitet näringslivet 1 2,5 (2,4) 2,4 (1,3) 2,2 (3,2) 2,6 (2,3) 1,8 (1,9) 2,1(2,0) Timmar 1 2,3 (2,3) 0,3 (-0,3) 0,6 (0,5) 1,5 (1,6) 1,5 (1,5) 0,8 (0,9) Sysselsättning 2,1 (2,1) 0,4 (-0,1) 0,4 (0,3) 1,3 (1,4) 1,7 (1,7) 0,8 (0,8) Arbetslöshet 2 7,5 (7,5) 7,6 (7,8) 7,5 (7,7) 6,7 (6,9) 5,5 (5,7) 5,2 (5,2) KPI 3 3,0 (3,0) 1,0 (1,2) 1,2 (1,3) 1,7 (1,6) 2,4 (2,5) 2,6 (2,8) KPIF 3 1,4 (1,4) 1,0 (1,0) 1,2 (1,3) 1,4 (1,4) 1,7 (1,7) 1,9 (1,9) BNP-gap 4-0,9 (-1,0) -1,4 (-2,7) -1,7 (-2,1) -0,4 (-0,9) -0,1 (-0,4) 0,0 (0,0) Anm.: 1 kalenderkorrigerad, 2 andel av arbetskraften år, 3 årsgenomsnitt, 4 procent av potentiell BNP.

14 Infrastruktursatsningar i BP13 Regeringen tillför ytterligare 100 miljarder kronor till infrastruktur Sverige påbörjar en ny stambana Förbättrad infrastruktur för gruvindustrin Bidra till snabbare utbyggnad av t-banan till Nacka Kraftfull förstärkning av drift och underhåll

15 Satsningar i infrastruktur Regeringens beskrivning: Investeringar i infrastruktur för ett växande Sverige - Ökade infrastrukturåtgärder med 106 miljarder kronor perioden jämfört med den tidigare perioden En ökning med 8 miljarder per år jämfört med de tidigare beslut. - Första steget i byggandet av en ny stambana för snabbtåg tas genom byggnation av sträckorna Stockholm - Linköping samt utbyggnad av dubbelspår Göteborg - Borås. - Åtgärderna för att rusta upp och vårda det befintliga järnvägsnätet ökas under perioden med cirka 20 miljarder kronor, det vill säga cirka 1,7 miljarder kronor/år.

16 Ökade resurser till infrastruktur Totala anslag för väg och järnväg inklusive drift och underhåll. Miljarder kronor Källa: Finansdepartementet och Trafikverket. Exklusive amorteringar, inklusive medfinansiering. Fasta priser med 2013 som basår

17 Ökade resurser till drift och underhåll Drift och underhåll på järnväg. Fasta priser. Miljarder kronor Källa: Finansdepartementet. Beloppen är uttryckta i 2013 års priser och avser mandatperioder. Exempelvis avser summan för åren 1995 till och med 1998

18 Forskning och innovationssatsningar Regeringens beskrivning: Forsknings- och innovationssatsning för framtiden - Under satsas 11,5 miljarder kronor på forskning och innovation för att skapa förutsättningar för nya produkter och bättre metoder som kan ge tillväxt. - Pengarna går till forskning vid universitet, högskolor och forskningsråd. - Särskilda satsningar görs även på energiforskning samt på åtgärder för ett förbättrat samarbete mellan forskning och näringsliv.

19 4 miljarder till forskning och innovation Miljoner kronor Stärkta förutsättningar för universitet och högskolor Direkta anslag till universitet och högskolor Spetsforskning Life science SciLifeLab Forskningsanläggningar European Spallation Source (ESS) MAX IV Forskningsresultaten ska leda till nya produkter och tjänster Instrumentet strategiska innovationsområden Forskning för näringsliv och samhälle Energiforskning m.m Summa

20 Bättre förutsättningar för investeringar och företagande Bolagsskatten sänks Motverka skatteplanering med räntesnurror - Möjligheten att göra ränteavdrag som i huvudsak syftar till att uppnå skattefördelar begränsas - Genom förändringar i förslaget och förtydliganden förbättras förutsebarheten och rättssäkerheten utan att träffbilden försämras Stärkt rättssäkerhet i skattefrågor Investeraravdrag ökar tillgången till riskkapital

21 Regeringens beskrivning: Företagande och entreprenörskap Företagande och entreprenörskap stärks - Sänkning av bolagsskatten från 26,3 till 22 procent. - Samtidigt ska avdragsrätten för räntor avseende lån mellan företag inom en intressegemenskap begränsas!! - För att stimulera tillgången på kapital i nystartade och växande företag kommer regeringen även att föreslå att ett investeraravdrag införs. Satsningen beräknas kosta 8,33 miljarder kronor Tidigast från1 sept. Fysiska personer som investerar i företag dra av halva investeringen i sin deklaration.

22 Regeringens beskrivning: Bostäder Ökad tillgång på bostäder - Sänkning av den kommunala fastighetsavgiften för hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus, vilket aviserades i vårpropositionen. - Nedsättningen av den kommunala fastighetsavgiften vid nybyggnation av bostäder förlängs från 10 år till 15 år för byggnader med värdeår 2012 eller senare. -Höjt schablonbelopp vid uthyrning av privatbostad från kronor till kronor miljoner för att korta länsstyrelsernas handläggningstider gällande överklaganden av bygglov

23 Satsningar som gäller privatekonomin Sänkt skatt för pensionärer: Skatten för pensionärer sänks genom att grundavdraget höjs. 45 och 60 kronor per månad från 1 januari 2013 Höjt bostadstillägg för ensamstående pensionärer: Höjningen av bostadstillägget med 170 kronor per månad för ensamstående pensionärer berör drygt hushåll. Gäller från 1 januari Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen: För dem som saknar eller har låg inkomst Regeringen föreslår nu att beloppet höjs från 180 kronor till 225 kronor per dag. = 1000 kr mer efter skatt under en månad med 30 garantinivådagar från 1 januari Ev. bostadsbidrag kan minskas i och med höjningen. Förändrad tid för uttag av föräldrapenning: 80 procent av dagarna ska tas ut innan barnet fyllt fyra år. Resten, 96 dagar, kan tas ut tills barnet fyllt 12 år, att jämföra med dagens 8-årsgräns för alla dagar som gäller nu. Förslag läggs fram senare. Begränsning av hur arbetsinkomst påverkar försörjningsstöd: Förslag ska komma senare om att inte hela lönen ska reducera försörjningsstöd när man påbörjar ett arbete. Från 1 juli Höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med försörjningsstöd: Ungdomar kan ha inkomst på upp till ett prisbasbelopp ( kr 2013) utan att familjens försörjningsstöd påverkas. I dag gäller gränsen ett halvt prisbasbelopp. RUT-avdraget kan ven användas för läxhjälp. Höjt barntillägg för studerande: Barntillägget föreslås bli höjt med 10 procent för studerade med barn. För heltidsstuderande med ett barn höjs tillägget med 52 kr per 4-veckorsperiod, för två barn 88 kr och för tre barn 104 kr. Möjligheten till vilande aktivitetsersättning förlängs: En person som har haft aktivitetsersättning i ett år har möjlighet att prova på att arbeta eller studera utan att förlora sin rätt till aktivitetsersättning. Det görs genom en ansökan om vilande aktivitetsersättning. Ersättningen kan som längst vara vilande i två år.

24 Regeringens beskrivning: Arbetslösheten Ökade möjligheter för långtidsarbetslösa Drygt 2,3 miljarder kronor föreslås för att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet. Pengarna ska bland annat gå till: fler platser i arbetsmarknadspolitiska program fortsatta förstärkningar av det särskilda anställningsstödet förlängd möjlighet till arbetsmarknadsutbildning i sysselsättningsfasen

25 Regeringens beskrivning: Unga i arbete Förbättrade möjligheter för unga att få jobb För minska den höga ungdomsarbetslösheten föreslår regeringen ett ungdomspaket om totalt 8,1 miljarder kronor under åren Där ingår bland annat: satsningar på lärlingsutbildningar och de gymnasiala yrkesutbildningarna tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser inom yrkes- och lärlingsvux, den eftergymnasiala utbildningen samt på universitet och högskolor arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som förstärkning av nystartsjobben, mer förmedlingsstöd och studiemotiverande insatser Stöd till arbetsgivare som anställer en person under 26 år som varit utan arbete eller varit frånvarande från arbetslivet i minst tolv månader fördubblas. Stödet kommer således att uppgå till ett belopp som motsvarar två gånger arbetsgivaravgifterna och ska kunna utgå i högst ett år.

26 Fler vägar till jobb för unga Underlätta övergången från skola till arbetsliv och motverka att arbetslösheten biter sig fast Satsningar på lärlingsprogram och gymnasiala yrkesutbildningar Fler platser inom reguljära utbildningssystemet Jobbpakten - Arbetet fortsätter under hösten Miljoner kronor Underlätta ungas kontakter med arbetsgivare satsningar på lärlingsprogram och gymnasiala yrkesutbildningar Rusta med kunskaper underlätta för unga att komplettera och stärka sin kompetens Fler utbildningsplatser Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Summa

27 Regeringens beskrivning: Funktionsnedsatta Ökade möjligheter för funktionsnedsatta För att ge bättre förutsättningar för funktionshindrade att få jobb satsas cirka 0,6 miljarder på bland annat bättre möjligheter till individuellt stöd på en ny arbetsplats.

28 Regeringens beskrivning: Integration Ökade möjligheter till integration Cirka 3,9 miljarder kronor förslås i insatser för att förbättra mottagande, utbildning och ökade möjligheter att komma i arbete för utrikes födda: Under satsas 380 miljoner kronor på att skapa ett praktiskt basår samt 500 miljoner kronor på praktikplatser för nyanlända Drygt 1,3 miljarder kronor avsätts under för att finansiera en viss utvidgning av målgruppen för etableringsreformen. Därigenom får fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande ta del av etableringsinsatser Regeringen föreslår 200 miljoner kronor i prestationsbaserat bidrag för att stimulera kommunernas arbete för att minska utanförskapet i 15 utvalda stadsdelar

29 Regeringens beskrivning: Bankerna Säkra ett stabilt finansiellt system Regeringen kommer på olika sätt fortsätta säkra den finansiella stabiliteten för att minska risken för att skattebetalarna ska få betala när bankerna tar onödiga risker. Underlätta jämförelser av bolåneräntor och byte av bank. Exempelvis planeras en mer rättvis modell för beräkning av ränteskillnadsersättningen för att minska kostnaden för konsumenter att lösa in bundna lån i förtid.

30 Tillgängligt och tryggt Regeringens beskrivning: Tryggare och mer tillgänglig sjukvård och omsorg Under satsas cirka 2 miljarder kronor på sjukvården och omsorgen. Bland annat förstärks den statliga tillsynen och personer som vistas i landet utan tillstånd föreslås ges tillgång till subventionerad vård. Regeringen avser även utreda vilka möjliga ytterligare krav som bör ställas på dem som söker tillstånd för att driva företag inom välfärdssektorn.

31 Regeringens beskrivning: Tryggheten forts. Stärkt rättsväsende för en tryggare vardag Ett flertal åtgärder föreslås för att stärka rättsväsendet så att alla ska kunna känna sig trygga i sin vardag och fler brott ska klaras upp: Skärpta straff, tuffare insatser, tidiga och tydliga insatser mot unga som begår brott samt ökad effektivitet i rättsväsendet. Under satsas drygt 7 miljarder på dessa åtgärder.

32 Fördelningspolitiska satsningar Höjt tilläggsbidrag för barn till studerande Fördelningseffekt av förslagen. Procentuell förändring av justerad disponibel inkomst i olika inkomstdeciler Höjt bostadstillägg för pensionärer Ändrad utformning av försörjningsstödet Höjd grundnivå i föräldrapenning Sänkt skatt för pensionärer Källor: SCB och egna beräkningar. Justerad disp. inkomst är hushållets sammanlagda inkomst justerad för försörjningsbörda års prisnivå

33 Effekter av politik i BP13 Procentuell förändring av individuell disponibel inkomst för kvinnor och män.

34 Sammanfattning Värna Sveriges starka position Fortsatt behov av säkerhetsmarginaler Dämpa krisens effekter Investera för framtiden

35 Miljarder kronor Bättre tillväxtförutsättningar och konkurrenskraft Infrastruktur 1,50 5,17 4,75 6,50 Forskning och innovation 1,74 2,70 3,06 4,00 Företagande och entreprenörskap 8,33 8,05 8,05 8,05 Bostäder 0,65 0,64 0,63 0,63 Fler i arbete Unga 2 2,20 2,36 2,08 1,46 Integration 0,88 1,28 0,98 0,77 Långtidsarbetslösa 0,95 0,66 0,33 0,32 Personer med funktionsnedsättning 0,10 0,17 0,17 0,14 Stärkt arbetslinje och tydligare krav -0,12 0,05-0,06-0,06 Välfärd för alla och jämnare fördelning Sjukvård och omsorg 0,22 0,73 0,56 0,56 Rättsväsende 1,50 1,50 2,00 2,10 Stöd till ekonomiskt utsatta 0,78 0,78 0,78 0,78 Sänkt skatt för pensionärer 1,15 1,15 1,15 1,15 Energi, klimat och miljö 3 Insatser för klimat och miljö 0,56 0,55 0,61 0,83 Förändrade skatter på klimat- och energiområdet -0,26-0,35-0,44-0,53 Övriga utgiftsreformer 6,31 2,82 2,08 1,95 Övriga inkomstreformer -0,54-0,43-0,46-0,48 Summa reformer som inte påverkar finansiellt sparande 3,02 0,34 0,34 0,34 Försvagning av finansiellt sparande av förslagen i budgetpropositionen för ,7 27,2 25,6 27,3

36 Diagram 2. Relativ arbetslöshet prognos enligt SKL och BP Procent av arbetskraften Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting. MakroNytt Nummer 2/

37 Diagram 3. Arbetade timmar och potentiella timmar miljoner Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting MakroNytt Nummer 2/

38 Prognos export och import (procentuell förändring i fasta priser)

39 Offentlig konsumtion ( i fasta priser)

40 BNP-prognos (kalenderkorr)

41 Prognos över reporänta slutkurs

42 Olika bedömares skatteunderlagsprognoser BP, sep 2012 ESV, sept 2012 SKL, aug 2012 SKL, apr 2012 VP, apr 2012 BP, sep ,3* 3,3* ,0 4,1 4,1 4,2 4,8 4,5 27,4 3,1 4,1 3,7 3,9 4,4 4,5 26,2 3,2 4,0 3,4 3,6 4,4 4,6 25,6 3,2 3,7 3,8 3,7 4,3 4,3 25,3 3,5 3,4 3,8 4,3 4,9 4,7 27,3

43 Skatteunderlagets olika delar

44 Resultat i kommunsektorn enligt SKL och regeringens budgetproposition

45 Volymutveckling i kommunsektorn

46 Volymutveckling kommuner respektive landsting

47 Spara i goda tider

48 Resultatutjämningsreserv Avsättning får göras med den del av årets resultat (efter balanskravsjusteringar om detta är lägre) som överstiger - 1 % av skatter och generella statsbidrag om EK inkl ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser är positivt - Annars 2 % av skatter och generella statsbidrag Resultatutjämningsfond en del av eget kapital i BR, men finns inte i RR Tillämpas fr o m 2010 Ianspråktagande av medel - Kan täcka underskott i budget - Motivera att inte reglera negativt balanskravsresultat För att utjämna intäkter över en konjunkturcykel Riktlinjer skall fastställas av fullmäktige

49 Balanskravsutredning Årets resultat - avgår samtliga realisationsvinster + tillägg för realisationsvinster enligt undantag + tillägg för realisationsförlust enligt undantag + tillägg för orealiserade förluster i värdepapper - avgår återföring av orealiserade förluster i värdepapper -/+ avgår/tillägg för förändring av resultatutjämningsreserv = Balanskravsresultat

50 Samtliga landsting har negativt Eget kapital inkl ansvarsförbindelse för pensionsåtagande => 2% regeln Lägsta av - Årets resultat - Resultat efter balanskravsjusteringar Minus 2 % av skatter och generella statsbidrag = utrymme för avsättning Inget landsting hade utrymme för 2011 (pga Rips-ränteeffekt) 11 landsting hade utrymme för 2010 (pga statsbidragen)

51 Resultatutjämningsutrymme % av skatter och statsbidrag Årets resultat Efter balanskravsjustering Utrymme för avsättning Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

52

53 Hur mycket och hur många kommuner kan sätta av? Resultatutjämningsreserv totalt ,4 mdkr Resultatutjämningsreserv totalt ,5 mdkr Antal kommuner som ej har möjlighet till avsättning från 2010 och st

54 RIPS

55

56 Allmänna bidrag till kommunerna GY11 Regeringens förslag till besparing "Trappan" Besparingsberäkningar, 7 kommuner (Sammanlagt 4 % besparing 2015) Delsumma sparbeting Halvering av de som går ett fjärde år Halvering av de som går direkt till komvux Programinriktat individuellt val Utökat program/uppnå grundläggande behörighet Summa effektiviseringstrappa och övrigt Ingen neddragning till följd av GY11 för år 2013 (+895 tkr) dock återkommer besparingen med full kraft 2014.

57 Förändringade bidrag i påsen

58 Stärkt skydd barn och unga Skyldighet att anmäla eller när en anmälan när man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Socialnämnden bör erbjuda ett möte med barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan, om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Regeringen föreslår även regler om omedelbar skyddsbedömning när en anmälan kommit in till socialnämnden och en tidsgräns för när ett beslut om att inleda eller inte inleda en utredning ska ha fattats. Om det inte finns synnerliga skäl ska beslut fattas inom fjorton dagar. Det föreslås När en utredning avslutats utan att någon insats beslutats föreslår regeringen att nämnden under vissa förutsättningar får besluta om uppföljning av ett barns situation.

59 Utökad Samhällsorientering för nyanlända utanför flyktingmottagandet Målgruppen föreslås utökas med alla vuxna nyanlända invandrare med uppehållstillstånd på minst ett år, med undantag för gäststuderande. Erbjudas anhöriga, individer med arbetstillstånd längre än ett år samt folkbokförda EESmedborgare. Sammanlagt rör det sig om ca personer årligen.

60 Övrigt, regleringar

61 Riktade statsbidrag - skolan

62 Riktade statsbidrag - skolan

63 Riktade statsbidrag övrigt

64 Utredningar! Förbättrade resultat i grundskolan! En särskilt utredare ska bedöma när de åtgärder som vidtagits från 2007 och framåt för att höja kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen i grundskolan kan förväntas få avsedd effekt. Slutredovisning 29 november Kommunaliseringsutredning! En utredare har i uppdrag att utreda eventuella kausala effekter av kommunaliseringen på elevernas studieresultat, läraryrkets status, lärarnas och rektorernas arbetsuppgifter samt likvärdigheten i skolväsendet. Redovisas 15 januari 2014.

65 Allmänna bidrag till landsting (totalt 45 kronor per invånare) minskning av de svenska skatteintäkterna till följd av att arbetspendlingen över Öresund har ökat, vilket medför en ökning av anslaget med 46 miljoner. En minskning av de svenska skatteintäkterna till följd av att arbetspendlingen över Öresund har ökat.

66 Läkemedelsbidraget oförändrat Såväl för 2013 som efterföljande år avsätts 22,2 miljarder kronor, dvs. lika mycket som staten bedömer prognosen till för Eftersom en stor del av året redan passerat är vår bedömning att något avtal för2012 inte kommer att slutas mellan parterna. Högkostnadsskyddet för läkemedel indexregleras Taket föreslås till 0,05 x prisbasbeloppet, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor. En patient behöver inte betala något alls för de kostnader som överstiger 2,454 x kostnadstaket. Regeringen beslutar om prisbasbelopp varje höst och då kommer alltså högkostnadsskyddet att revideras enligt den nya principen. En årlig höjning av kostnadstaket om 50 kr beräknas öka patienternas egenavgifter med 1 procent eller 55 miljoner kronor. Ändringen föreslås gälla från den 1 januari 2013.

67 Sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin fortsätter Målet för utgiftsområdet är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. Det innebär mer specifikt att: sjukfrånvaron inte ska variera mer än inom ramen för normala säsongsvariationer osakliga regionala skillnader i sjukfrånvaron inte ska förekomma

68 Finansiell samordning genom samordningsförbund Infördes 2004 med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting samt en eller flera kommuner. För 2013 beräknas till 280 miljoner kronor sättas av. Samma storlek på beloppet planeras för åren Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården Försäkringskassan ska tillsammans med landstingen verka för att utveckla en mer effektiv sjukskrivningsprocess. Det kan t.ex. vara frågan om kunskaps- och metodutveckling inom området eller satsningar inom Försäkringskassans samordningsuppdrag. För 2013 beräknas 30 miljoner kronor. Utgifterna för åren beräknas ocksåuppgåtill 30 miljoner respektive år. Åtgärder för en effektiv sjukskrivning Regeringen avsätter särskilda medel under perioden för att öka kunskapen om effektiva arbetsmetoder för att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringen anser det viktigt att förbättra kunskapen om hur insatser enligt metoden supported employment kan påskynda en arbetsmarknadsetablering för unga. Utgifterna för 2013 beräknas till 30 miljoner kronor. Utgifterna för åren 2014 och 2015 beräknas till 30 miljoner respektive år.

69 Vård till papperslösa Ny lag ska träda i kraft den 1 juli 2013, innebär att personer som har meddelats beslut om avvisning eller utvisning men som håller sig undan verkställighet av beslutet och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för detta ska erbjudas samma vård som asylsökande. Bidrag till folkhälsa och sjukvård tillföras 450 miljoner kronor 2014, samt 300 miljoner per år 2015 och framåt. Hur landstingen ska kompenseras avser regeringen att återkomma till riksdagen med en proposition.

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund, 24 augusti 2016 2 Sammanfattning ekonomiska läget Svensk ekonomi går starkt Fler i jobb Stärkta

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1, 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav

Läs mer

Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa

Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa Oro kring politisk utveckling i Italien Reformarbete pågår i Spanien Frågetecken kring Greklands fortsatta implementering av programåtgärder Cypern femte eurolandet

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Ekonomirapporten. oktober 2012

Ekonomirapporten. oktober 2012 oktober 2012 1 BNP i Sverige och på våra viktigaste exportmarknader Årlig procentuell förändring 2 Internationell BNP-tillväxt Procentuell förändring 2010 2011 2012 2013 USA 3,0 1,7 2,2 2,2 Tyskland 3,6

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för Q1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca varav

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2016

Finanspolitiska rådets rapport 2016 Finanspolitiska rådets rapport 216 John Hassler (ordförande) Yvonne Gustavsson (vice ordförande) Hilde C. Bjørnland Harry Flam Cecilia Hermansson Oskar Nordström Skans 1 Stabiliseringspolitiken Stark tillväxt

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för åren

Arbetsmarknadsprognos för åren Arbetsmarknadsprognos för åren 2009-2010 Angeles Bermudez-Svankvist Tord Strannefors 2009-06-09 Prognosantaganden Att den globala ekonomin minskar med cirka1,5 procent 2009 och växer med cirka 1,5 procent

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Budgetpropositionen för 2016 Investeringar för Sverige Budgeten på fem minuter Foto: Lars Thulin / Johnér Budgetpropositionen för 2016 Den 21 september 2015 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2016

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 2015 Sammanfattning Kraftigt ökade utgifter för migration och integration BNP över sin potentiella nivå 2017 Utgiftstaket klaras men marginalerna

Läs mer

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Magdalena Andersson 2014-10-13 AGENDA Prognos för svensk ekonomi och offentliga finanser Offentligfinansiella osäkerheter Finanspolitiska ramverket

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport Finansdepartementet 16 maj 2012

Finanspolitiska rådets rapport Finansdepartementet 16 maj 2012 Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finansdepartementet 16 maj 2012 1 Rapportens innehåll Bedömning av finanspolitiken Finanspolitiska medel och analysmetoder Den långsiktiga skuldkvoten Generationsräkenskaper

Läs mer

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande.

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. 1 Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. Företagens framtidsutsikter fortsätter att bli mer negativa.

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 28 juni 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Större överskott - hela prognosperioden Sammantaget 85 miljarder kronor högre I linje med överskottsmålet

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson 24 augusti 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går urstarkt Högre tillväxt Lägre arbetslöshet

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Budgetproposition Signild Östgren

Budgetproposition Signild Östgren Budgetproposition 2017 Signild Östgren 2 7,7 miljarder till välfärd, kommuner 2,3 miljarder till välfärd, landsting Axplock av nyheter i budgeten Kommuner Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Företagarpanelen Q Blekinges län

Företagarpanelen Q Blekinges län Företagarpanelen Q2 2012 s län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2012

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2012 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 10 500 företagare, varav ca 490 i Svarsfrekvens

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

s. 201, diagram Rättelse av diagram. Promemoria. Finansdepartementet. Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100

s. 201, diagram Rättelse av diagram. Promemoria. Finansdepartementet. Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100 Promemoria 2016-04-13 Finansdepartementet Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100 Avsnitt 9.4 Internationell utblick s. 201, diagram 9.18 Rättelse av diagram. PROP. 2015/16:100 Diagram 9.18 Sysselsättningsgrad

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport John Hassler Ordförande

Finanspolitiska rådets rapport John Hassler Ordförande Finanspolitiska rådets rapport 2016 John Hassler Ordförande Stabiliseringspolitiken Stark tillväxt 2015. Sverige är på väg in i en högkonjunktur redan i år. Offentliga budgeten har förstärkts betydligt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg 2011-08-30 5 miljarder kronor till järnväg och väg Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson 13 april 2016

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson 13 april 2016 Kommentar till regeringens vårproposition Ulf Kristersson 13 april 2016 Granskning av vårpropositionen 1. Stor osäkerhet i världsekonomin 2. Svensk ekonomi växer men är det hållbart? 3. Regeringen underskattar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2016 Finansminister Magdalena Andersson 21 september 2015

Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2016 Finansminister Magdalena Andersson 21 september 2015 Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2016 Finansminister Magdalena Andersson 21 september 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll

Sverige är på väg åt fel håll Sverige är på väg åt fel håll Förslag för starkare offentliga finanser Tomas Tobé, partisekreterare Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson 2 OPINIONEN Om undersökningen Antal intervjuer Metod

Läs mer

BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION

BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION sid 1 av8 BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION I denna bilaga redogörs för hur Sverigedemokraterna skapar ett budgetutrymme genom att föra en mer restriktiv invandringspolitik. Den grupp som

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio Samhällsbygget Ansvar, trygghet och utveckling Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016 Foto: Astrakan / Folio Vårbudget VårBudget 2016 Samhällsbygget Ett Sverige som håller ansvar,

Läs mer

Spångvandring Det ekonomiska läget, mars 2013

Spångvandring Det ekonomiska läget, mars 2013 Spångvandring Det ekonomiska läget, mars 2013 1 Den finansiella turbulensen har mojnat i Europa Statsskuldräntor (10 år) i PIIGS Procent 2 Spång lagts över de omfattande problemen i Europa Finansmarknaderna

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Hållbart samhällsbygge halvvägs i mandatperioden. Janine Alm Ericson, Linköping

Hållbart samhällsbygge halvvägs i mandatperioden. Janine Alm Ericson, Linköping Hållbart samhällsbygge halvvägs i mandatperioden Janine Alm Ericson, Linköping 161029 1. Vad vi gjort hittills. Resultat efter två år av mandatperioden 2. Vad vi gör nu. Gröna framsteg i BP 17 3. Höstbudgeten

Läs mer

Budgetproposition 2011

Budgetproposition 2011 Budgetproposition 2011 2010 tillfälligt konjunkturstöd på 17 miljarder. Vårprop 09 permanent höjning av det generella statsbidraget med 5 miljarder från och med år 2011 Nu: tillfällig ökning av det generella

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 2012-03-17 Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 Allt färre får jobb Under mars påbörjade 820 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete. Det är 250

Läs mer

Samhällsbygget Investera för framtiden

Samhällsbygget Investera för framtiden HÖSTBUDGET 2018 Samhällsbygget Investera för framtiden 6 oktober 2017 Foto: Sam Edwards / Folio 1 AGENDA Ekonomiska läget Budgetpropositionen för 2018 Foto: Maskot / Folio 2 Lägsta arbetslösheten sen 2008,

Läs mer

SJÄLVFIXARNA Det ekonomiska läget, juni Björn Lindgren, ekonom

SJÄLVFIXARNA Det ekonomiska läget, juni Björn Lindgren, ekonom SJÄLVFIXARNA Det ekonomiska läget, juni 2011 Björn Lindgren, ekonom Uppsala, 28 juni 2011 Europa i kris vad händer nu? Offentlig skuldsättning Procent av BNP 2007 resp 2010 160 140 120 100 80 60 40 20

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2015 ESV 2015:65

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2015 ESV 2015:65 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 2015 ESV 2015:65 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2016

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2016 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 216 Sammanfattning Finansiellt sparande väsentligt bättre än i december Statens lånebehov kraftigt nedreviderat 216 Utgiftstaket klaras men utrymmet

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Samhällsbygget ansvar för Sverige

Samhällsbygget ansvar för Sverige Samhällsbygget ansvar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 23 september 2016 Foto: Maskot / Folio Regeringens satsningar Den svenska modellen 2 Stabil

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer