PM ang. metanolfabrik i Hagfors Av Björn O. Gillberg, fil lic, fil dr hc VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM ang. metanolfabrik i Hagfors 2007-02-15. Av Björn O. Gillberg, fil lic, fil dr hc VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum"

Transkript

1 PM ang. metanolfabrik i Hagfors Av Björn O. Gillberg, fil lic, fil dr hc VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum Sammanfattning Utsläpp av s.k. växthusgaser, främst fossilbränslebaserad koldioxid, till atmosfären utgör ett av vår tids stora miljöhot. I Sverige svarar bilismen för ca. 50 procent av det fossilbaserade koldioxidutsläppet, d.v.s. ca. 20 miljoner årston. Genom övergång till biomassabaserade motorbränslen som metanol/träsprit, d.v.s. metylalkohol (CH 3 OH) kan dessa utsläpp elimineras. Tillverkning av metanol genom förgasning av biomassa ger dubbelt så högt energiutbyte som tillverkning av etanol genom konventionell jäsning av spannmål. Skogsareala förutsättningar finns för en storskalig produktion av metanol. Etanol tillverkad av jordbruksprodukter kan däremot enkom bli ett marginellt motorbränsle p.g.a. begränsad tillgång på jordbruksmark. Metanol tillverkad genom storskalig förgasning av skogsråvara betingar en produktionskostnad om ca. 4 kronor per bensinekvivalentliter. Motsvarande kostnad för etanol tillverkad genom jäsning av jordbruksprodukter är i storleksordningen 7 kronor. Etanol tillverkad genom jäsning av socker tillverkad av skogsråvara har ett produktionspris om ca. 9 kronor. Likväl har ännu inga metanolfabriker baserade på biomassa byggts i Sverige. VärmlandsMetanol AB bildades år 2001 för att i Hagfors uppföra en pilotanläggning för produktion av metanol samt fjärrvärme och eventuellt el av skogsråvara med förgasningsteknik. Syftet var initialt, att i Hagfors demonstrera förgasningsteknikens möjligheter och att skapa ett forsknings- och utvecklingscentrum för storskalig metanolproduktion. Stiftelsen Miljöcentrum har på ideell basis satsat ca. 5 Mkr på projektet, som i övrigt har finansierats med 0,5 Mkr från Sparbanksstiftelsen Alfa samt några smärre bidrag från bl.a. EU. En förstudie för en anläggning på 21 MWth, tänkt att producera ton metanol per år samt fjärrvärme och eventuellt el har genomförts. Dessutom har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en riskstudie färdigställts. Investeringskostnaden är uppskattad till ca. 500 Mkr, vilket ger ett produktionskostnad på ca. 10 kr per bensinekvivalentliter. Pilotanläggningen kan sålunda ej finansieras på marknadens villkor. - 1 VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum

2 Initialt förutsattes därför, att ca. 100 Mkr skulle erhållas från Energimyndigheten, varvid det förelåg möjlighet att per automatik erhålla motsvarande belopp från EU. Det har dock visat sig vara omöjligt att få till stånd statlig delfinansiering. Detta har bl.a. sin grund i ensidiga satsningar på etanol och Energimyndighetens praxis. Renodlade forskningsprojekt kan få hundraprocentig finansiering allt under det att pilot och/eller demonstrationsprojekt behandlas betydligt snålare. Mot bakgrund av svårigheterna att få statlig delfinansiering har Värmlands- Metanol därför beslutat att bygga en fullskalig anläggning i storleksordningen MWth, varvid produktionskostnaden blir 4 kr per bensinekvivalentliter. Det rör sig om en invstering i storleksordningen 2-3 miljarder kr, som skall finansieras via marknaden, d.v.s. börs och banker. VärmlandsMetanol AB ägs av Stiftelsen Miljöcentrum, Hagfors kommun, LRF och sex privatpersoner. Genom pågående nyemission kommer ägarkretsen att utvidgas med ett hundratal privatpersoner. Drivande kraft i projektet är Miljöcentrum, som, sedan ca. 25 år genom biofysikern Arthur Tamplin, Ph.D., tidigare verksam vid Rand Corporation och Livermore Laboratories i Kalifornien, har bedrivit FoU-verksamhet beträffande förgasningsteknik. Kontakter har också etablerats med en verkstadsindustri, som är representerad i styrelsen och om projektet slår väl ut, kan bli leverantörer av utrustning av komponenter ja kanske t.o.m. nyckelfärdiga förgasningsanläggningar för produktion av metanol, värme och el. Vänerbränsle AB, som levererar biobränsle till den i Hagfors befintliga fjärrvärmeanläggningen, har initialt engagerats i projektet. Skogsvårdsstyrelsen ser mycket positivt på projektet, eftersom det kan skapa avsättningsmöjligheter för icke utnyttjad skogsråvara, som det finns gott om i inlandet. Frågor och svar om metanol 1 Vad är metanol? Metanol (metylalkohol) populärt kallad träsprit har den kemiska formeln CH 3 OH. Beteckningen träsprit har sin grund i att metanol tidigare tillverkades i stor skala genom s.k. torrdestillation av trä. Metanol är en stor basråvara inom kemiindustrin. - 2 VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum

3 Metanol är ett högoktanigt motorbränsle som regelmässigt används som motorbränsle i speedwaymotorcyklar och vid vissa racerbilstävlingar. Det är t.ex. obligatoriskt som motorbränsle vid Indianapolis. Detta emedan metanol i motsats till bensin kan släckas med vanligt vatten. Metanol kan användas som renbränsle eller blandad med bensin. Metanol liksom etanol bryts, i motsats till bensin och diesel, snabbt ned i jord, yt- och grundvatten i händelse av utsläpp i naturen. 2 Framställning Metanol framställdes förr, som ovan nämnts, genom torrdestillation av träråvara. Denna process bygger på att trä upphettas under begränsad lufttillförsel varvid tjära, metanol och diverse brännbara gaser bildas. Utbytet är uselt. Metanol är en betydande basråvara för kemiindustrin. Industriell metanolproduktion baseras på naturgas, som genom s.k. skiftning, en kemisk process i närvaro av vissa katalysatorer, omvandlas till metanol. Metanol tillverkad av naturgas resulterar vid förbränning i ökad koldioxidhalt i atmosfären eftersom naturgasen har ett fossilt ursprung. Metanol tillverkad av träråvara är däremot en del i kretsloppet pga. sitt biologiska ursprung och resulterar därför inte i någon nettoökning av atmosfärens koldioxidhalt. M.a.o. är metanol tillverkad av träråvara ett lämpligt motorbränsle i strävandena att minska de fossila koldioxidutsläppen. Tillverkning av metanol genom konventionell torrdestillation av träråvara resulterar, som omnämnts, i ett dåligt utbyte. Genom förgasning av träråvaran, en mera sofistikerad form av torrdestillation, kan dock ca. 95 procent av vedens energiinnehåll omvandlas till s.k. generatorgas en blandning av vägas, metangas och koloxid. Denna gas kan sedan genom tidigare nämnd skiftningsteknik omvandlas till metanol. Förgasning i kombination med skiftning resulterar i att ca 55 procent av vedens energiinnehåll erhålls som metanol och 45 procent som värme. Metanolen kan användas som motorbränsle och värmen för industriella processer eller uppvärmningsändamål via ett fjärrvärmenät. Förgasningsteknik är det effektivaste sättet att samtidigt producera el och fjärrvärme. Elproduktion i relation till ett givet värmeunderlag kan med förgasningsteknik fördubblas jämfört med konventionell kraftvärmeteknik. Gasen bränns därvid först i en gasturbin, som driver en generator för elproduktion. Turbinens avgaser är så heta, att de kan driva en ångturbin, som också driver en generator. Restvärmen avsätts som fjärrvärme eller industriell värme. - 3 VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum

4 I kommuner med renodlad fjärrvärmeproduktion finns avsevärda möjligheter att bygga in elproduktion genom ombyggnad av fjärrvärmeanläggningarna till förgasningskraftvärmeverk. Sådan produktion bör självfallet baseras på biobränsle med tanke på koldioxidproblematiken. Förgasningsprocessen kan ur ekonomisk synpunkt sett optimeras i kombinat, som vintertid producerar el och fjärrvärme och sommartid metanol. Därvid kan produktionskostnaden för metanol sänkas jämfört med kostnaden vid renodlad metanolproduktion. Förgasningstekniken är, med stenkol som energiråvara, en väl beprövad teknik. Stora mängder generatorgas tillverkades av stenkol under 2a världskriget i Tyskland. Gasen skiftades till metanol, som användes av tyska armén som motorbränsle. I Sverige kördes under krigsåren tusentals bilar på generatorgas (gengas) tillverkad av ved/träkol. Gasen tillverkades i s.k. gengasaggregat, som monterades på bilarna i princip en stor behållare där bränslet omvandlades till gas genom förbränning under starkt strypt lufttillförsel. 3 Metanolens egenskaper som motorbränsle Metanol är ur miljösynpunkt sett klart bättre än etanol, bensin och diesel, d.v.s. ger vid förbränning renare avgaser än etanol, bensin och diesel. Metanol har dessutom högre oktantal än dessa bränslen. Metanol och etanol är aggressivare än bensin mot vissa komponenter i bilarnas bränslesystem. Bilar med insprutningsmotor klarar dock utan tekniska problem låginblandning i bensin med metanol eller etanol - några tiotal procent. 4 Erfarenheter av metanolinblandning Under 40-talet var det vanligt att bensinen i Sverige drygades ut med metanol, som erhölls som biprodukt vid vissa skogsindustriella processer. På 80-talet sålde dåvarande Nynäs bensin med 15 procent metanolinblandning (M 15). Planer fanns då på storskalig introduktion av sådant bränsle, tillverkat genom förgasning av stenkol i Nynäshamn. Bilarna fungerade utmärkt på M 15 men ur miljösynpunkt sett var bränslet olämpligt, eftersom råvaran var stenkol. Försäljningen av M 15 upphörde därför efter några år. I USA marknadsförs främst i Kalifornien bensin inblandad med metanol tillverkad av naturgas. Under 1980-talet fanns i Kalifornien ca bilar, som kunde köras på bensin eller M85, d.v.s. 85 procent metanol och 15 procent bensin. - 4 VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum

5 I Miljöcentrums och VärmlandsMetanols regi har under år 2006 en tolv år gammal Volvo GLE utan tekniska förändringar körts över mil utan problem på olika metanolinblandningar i 96 oktanig bensin. Volvon har hitintills körts 64 mil på 10 procent metanolinblandning, 276 mil på 15 procent, 150 mil på 20 procent, 129 mil på 25 procent samt ca. 400 mil på 30 resp. 35 procent. Bränsleförbrukningen har oberoende av halten metanol legat på ca. 0,9 liter per mil t.o.m. 30 procents inblandning för att sedan öka något. 5 Hur skall metanol från Hagforsfabriken användas Nu pågående uppgradering av förstudien för pilotanläggningen pekar på att fabriken får en kapacitet på 200 MWth. Det motsvarar ca ton ren metanol per år, som skall blandas in i lågoktanig kommersiell bensin (initialt 10 procent). Bilar, som körs på sådan inblandning, kommer att fungera på samma sätt som om vanlig bensin används. Bränsleförbrukningen förblir oförändrad trots att metanolen har ett lägre energiinnehåll än bensin. Detta till följd av metanolens högre oktantal och förångningsvärde. Dagens distributionssystem kan hantera en sådan blandning utan ombyggnad av bensinstationernas tankar och pumpar. Många nya stationer klarar idag såväl E85 som M85. 6 Försäljning Avtal kommer att ingås med något av Sveriges större oljebolag om inblandning i bensinen och marknadsföring. Diskussioner därom pågår. 7 Varför Hagfors? I Hagforsområdet finns ett överskott på skogsråvara och möjlighet att avsätta restvärmen inom ramen för en planerad utbyggnad av ortens fjärrvärmenät. Genom samproduktion av metanol och fjärrvärme nyttiggörs i princip 100 procent av vedråvarans energiinnehåll som metanol och fjärrvärme. Se mera därom nedan. I Hagfors finns en industriell tradition och en verkstadsindustri, som om projektet slår väl ut, kan bli leverantör av komponenter, ja kanske t.o.m. nyckelfärdiga förgasningsanläggningar för produktion av metanol, värme och el. 8 Energibalansen Vid tillverkning av metanol genom förgasning av biomassa överförs ca. 55 procent av biomassans energi till den tillverkade metanolen. Verkningsgraden är sålunda 55 procent. Resten av vedråvarans energi blir värme, som kan nyttiggöras i fjärrvärmenät eller industriella processer. Metanoltillverkning kan alltså fungera som navet i energikombinat med mycket hög verkningsgrad. Gasen som erhålls i processens första steg kan också användas för elproduktion, d.v.s. drift av gasturbiner, i kombination med t.ex. fjärrvärme. - 5 VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum

6 9 Miljöeffekterna Förgasningsprocessen är jämfört med konventionella fliseldade pannor en sluten process. I princip släpps inget svavel, kväveoxider eller partiklar ut till atmosfären. Trädaskan innehåller viktiga mineraler som bör återföras till skogs- eller odlingsmark som pellets. 10 Sysselsättningseffekten Ett 100-tal personer kommer att sysselsättas vid anläggningen i Hagfors. Produktion av energiråvara, transporter, service mm resulterar dessutom i 10- tal arbetstillfällen. 11 Råvara Träflis från närområdet skall användas som energiråvara i Hagfors. Tillgången på outnyttjad skogsråvara inom Hagfors kommun räcker till för att försörja en anläggning på 200 MWth. Distributionskanaler för träflis finns redan i Hagfors eftersom befintligt fjärrvärmeverk eldas med flis. Skogsvårdsstyrelsen ser mycket positivt på projektet, eftersom det kan skapa avsättningsmöjligheter för icke utnyttjad skogsråvara. 12 Varför metanol? Tillverkning av metanol genom förgasning av biomassa ger högre energiutbyte än någon annan metod för tillverkning av flytande biomassebaserat motorbränsle. Energieffektiviteten är dubbelt så hög, som vid tillverkning av etanol genom konventionell jäsning. Skogens tillväxt i Sverige överstiger sedan 1940-talet avverkningen med ca. 30 procent, vilket innebär, att ca. 6 miljoner hektar skogsmark ej nyttjas. Inom ramen för nuvarande skogstillväxt gives därför utrymme för en metanolproduktion, som, utan att inkräkta på skogsindustrins behov, skulle täcka ca. 30 procent av Sveriges behov av motorbränsle. För att täcka hela Sveriges behov av motorbränsle med metanol tillverkad genom förgasning av energiskog krävs dock endast 3 miljoner hektar energiskog. De areala förutsättningarna för en sådan metanolproduktion finns i form av ca. 2,3 miljoner hektar, sedan 1920-talet, nedlagd åker- och ängsmark, numera skogsbevuxen, samt ca hektar åkermark i träda och diverse marginella marker. Utifrån riksskogstaxeringens terrängklassificering kan man sluta sig till, att det i nuet finns ca. 3 miljoner hektar skogsmark med markförhållanden, lutning, grundförhållanden etc., som passar för odling av energiskog. Utrymme gives sålunda för 3 miljoner hektar energiskog, utan att sådan verksamhet konkurrerar med den konventionella skogsindustrins virkesbehov. - Det skadar - 6 VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum

7 för övrigt inte om skogsindustrin drabbas av konkurrens om skogsråvaran. Stigande oljepriser kan dessutom på sikt resultera i att det ur både företagsoch nationalekonomisk synpunkt sett blir mera lönsamt att förädla skogsråvara till metanol än till massa, papper och sågverksprodukter. 13 Bränsleceller Morgondagens bilar kommer att drivas med elmotorer, som får sin el från bränsleceller. Metanol är det tveklöst bästa flytande bränslealternativet för drift av bränsleceller. Etanol är i sammanhanget närmast värdelös. 14 Varför inte etanol från jordbruksprodukter eller skogsråvara? Etanol (vanlig sprit) kan beträffande miljöeffekter och funktion i vanliga förbränningsmotorer jämställas med metanol. Tillverkning av etanol av jordbruksprodukter är betydligt kostsammare. Dessutom saknas de areala förutsättningarna för en sådan storskalig etanolproduktion. En jordbruksareal 6 gånger hela den nuvarande svenska arealen behövs nämligen för att täcka Sveriges behov av motorbränsle med jordbruksbaserad etanol. Därtill kommer energi svarande mot ca. sex miljoner hektar spannmål för sådd, besprutning, gödning, skörd etcetera. Spannmålsetanol kan därför aldrig bli annat än ett marginellt motorbränsle, även om den är totalt befriad från energiskatt. Beträffande EU så kan spannmålsetanol på sin höjd ersätta ca. fem procent av de fossila motorbränslena. Det går också att tillverka etanol av skogsråvara (CASH-metoden), varvid cellulosan bryts ned till sockerarter, som jäses på konventionell väg. Metoden utvecklades ursprungligen i Sovjet på 1920-talet. Försöksverksamhet med CASH-metoden pågår sedan ett antal år i Örnsköldsvik. Produktionskostnaden för sådan etanol blir dock ca. dubbelt så hög som om metanol tillverkas av skogsråvara med förgasningsteknik. Dessutom ger metanoltillverkning med förgasningsteknik, på basis av skogsråvara, dubbelt så högt energiutbyte som etanoltillverkning enligt CASH-metoden. Därför kräver sådan etanoltillverkning - jämfört med metanoltillverkning - dubbelt så mycket skogsråvara per producerad energimängd motorbränsle. Sålunda bör en satsning på ett inhemskt biomassebaserat motorbränsle fortsättningsvis inriktas på metanol tillverkad av skogsråvara med förgasningsteknik och inte som hitintills på etanol tillverkad genom jäsning av jordbruksprodukter och/eller enligt CASH-metoden. 15 Pris Metanol tillverkad genom storskalig förgasning av skogsråvara betingar en produktionskostnad om ca. 4 kronor per bensinekvivalentliter. Motsvarande - 7 VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum

8 produktionskostnad för etanol tillverkad genom jäsning av jordbruksprodukter är i storleksordningen 7 kronor samt ca. 9 kronor vid tillverkning enligt CASH-metoden. En statlig utredning slog redan 1996 fast, att metanol, med kommersiellt rimliga storlekar på produktionsanläggningarna, blir billigast av studerade biobränslen (metanol, etanol och biogas) både räknat per mängd och energienhet (SOU 1996:184). Observera ovan angiven produktionskostnad för metanol gäller renodlad metanolproduktion utan intäkter från avsättning av restvärme som fjärrvärme. 16 Konkurrerande förgasningsprojekt Under år 2006 togs en pilotanläggning i drift i Piteå för förgasning av svartlut. Anläggningen har en termisk effekt på 3 MW att jämföra med en termisk effekt på 21 MW för den planerade hagforsanläggningen. Syftet med piteåanläggningen är att återvinna massaindustrins processkemikalier under samtidig produktion av syntesgas för produktion av el/värme och/eller alternativt metanol. Det handlar om att visa att förgasningsprocessen är robust och tillförlitlig och därmed kan ersätta massaindustrins ur energisynpunkt sett ganska ineffektiva sodapannor. För projektet utgår under två år ca. 65 miljoner kronor från MISTRA m.fl. intressenter. Teoretiskt sett skulle ca procent av Sveriges behov av motorbränslen kunna produceras, om alla svenska sodapannor ersattes med ovanstående typ av förgasningsanläggningar. Svartlutsförgasning i stor skala kan dock bli aktuell först när merparten av dagens sodapannor faller för åldersstrecket, d.v.s. om år. För ca.10 år sedan uppförde Sydkraft i Värnamo en pilotanläggning (20 MW termisk effekt) för produktion av el genom förgasning av biomassa. Försöket slog väl ut rent produktionstekniskt. Sydkraft lade dock anläggningen i malpåse efter några års försöksverksamhet. Detta mot bakgrund av att förgasningstekniken då inte kunde konkurrera med dåtidens låga elpriser. Anläggningen har nyligen tagits över av ett holdingbolag, som ägs av Växjö kommun och Värnamo Energibolag. Bolaget kommer att överföras till Växjö universitet. Målet är att under kommande år studera förgasningsprocessen i syfte att få fram en väterik syntesgas. Projektet planeras pågå under fem år t.o.m. utgången av 2009 till en kostnad av ca. 200 Mkr. För finansieringen svarar Energimyndigheten och EU. Oaktat ovanstående projekt finns ett uppenbart behov av den anläggning, som planeras i Hagfors. Den skiljer sig väsentligt från piteåanläggningen, emedan den skall använda biomassa och inte svartlut som energiråvara. Värnamoprojektet är i sin tur att betrakta som ett renodlat forskningsprojekt i syfte att optimera förgasningsprocessen. Hagforsanläggningen är däremot ett - 8 VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum

9 första steg mot kommersiell produktion. Ett steg som syftar till att demonstrera hela kedjan från skogsråvara till metanolinblandning i motorbränsle och återföring av processens restprodukter till skogsmarken. 17 Vad kan statsmakten göra? Sveriges ensidiga satsningen på etanol bör omprövas. Satsningarna på E85 är en suboptimering, som i onödan tar i anspråk miljardbelopp för E85 pumpar och förutsätter skattesubventionerade E85 bilar. De begränsade kvantiteter etanol, som finns och kommer att finnas tillgängliga, nyttiggörs på billigaste sätt genom låginblandning i all bensin. Inom EU bör Sverige verka för att produktion av biomassebaserade motorbränslen skall baseras på respektive medlemslands råvarumässiga förutsättningar. EUs nuvarande respektive kommande direktiv 98/70 för motorbränslen är ensidigt inriktat på att främja inblandning av spannmålsetanol. Detta innebär en direkt diskriminering av EUs skogsrika länder med unika förutsättningar att producera stora kvantiteter skogsmetanol med förgasningsteknik. Sammanfattningsvis talar fakta för, att en storskalig, uthållig, inhemsk produktion av biomassebaserat motorbränsle i första hand bör inriktas på metanol genom förgasning av skogsråvara. Om all bensin och diesel i Sverige skall ersättas med sådan biometanol krävs investeringar i träspritfabriker för ca. 60 miljarder kronor. Denna satsning skulle skapa ca permanenta jobb, minska landets utsläpp av fossil koldioxid med ca. 20 miljoner årston och förbättra handelsbalansen med åtskilliga miljarder kronor. - 9 VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero. SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.se 2007 05 26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar

Läs mer

Biodrivmedel nu och i framtiden

Biodrivmedel nu och i framtiden RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET APRIL 2013 Biodrivmedel nu och i framtiden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets uppfattning

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Konferens 26 oktober 2011

Konferens 26 oktober 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Konferens 26 oktober

Läs mer

MER RAFFINERADE PRODUKTER

MER RAFFINERADE PRODUKTER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:09 MER RAFFINERADE PRODUKTER Vedbaserade bioraffinaderier höjer kilovärdet på trädet Vedbaserade Bioraffinaderier En fördjupningsstudie om

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen.

Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen. Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen. Vattenfall utveckling AB Det finns biobränslen och teknik för att minska koldioxidutsläppen med mer än

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande Ny energi En rapport över förnybara energiformer och energisparande Sammanställd av sfp:s delegation för miljö- och framtidsfrågor 2000-2001 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning 1.1 Finlands mijlöprofil

Läs mer

ETANOL Ett hållbart tankande eller ett kortsiktig tänkande?

ETANOL Ett hållbart tankande eller ett kortsiktig tänkande? ETANOL Ett hållbart tankande eller ett kortsiktig tänkande? ETHANOL - A sustainable fuel, or a short-term thinking? Erik Backman Arbetsrapport 326 2011 Examensarbete 15 hp C Jägmästarprogrammet Handledare:

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050 av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott

Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050 av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott Uttalande 3 maj 2010 Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050 av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott Summering Att se in i framtiden och ställa prognoser om energianvändningen

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Läget för bränsleceller till kombinerad kraft-värmeproduktion (CHP) från biogas

Läget för bränsleceller till kombinerad kraft-värmeproduktion (CHP) från biogas Läget för bränsleceller till kombinerad kraft-värmeproduktion (CHP) från biogas 2013-10-31 Lars Avellán Swerea IVF Per Wennerberg Tecnofarm Kurt Dahlberg Metacon Projektet är delfinansierat av Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer