SVENSK INSTRUKTlON CELIMINATOR BATTERY ~E CIRCUITRY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK INSTRUKTlON CELIMINATOR BATTERY ~E CIRCUITRY"

Transkript

1 CELIMINATOR BATTERY ~E CIRCUITRY SVENSK INSTRUKTlON

2 Tack for att Du valt en kvalitetsradio fdm Hitec for att styra Din modell med. Du har gjort ett gott val och skoter Du anlaggningen val kommer den att ge Dig lang tids gladje I Antingen Du vait spakversionen Challenger 250 eller ratt versionen Challenger 260 har Du samma hoga kvalitet i alia detaljer. Du har ocksa flirt en val utrustad radio med en rad finesser som trestegs batterikontroll, sandningskontroll, en storokanslig mottagare med BEC funktion, snabba kraftiga servon vat tatade mot vattenstank och damm, servoreverse ring pa bljda kanalerna och mycket merl Tag nu god tid pa Dig for att lasa igenom denna anvisning fran parm till parm sa kommer Du att fa maximal gladje och minimala problem med Din nya Challenger radio under lang tidl Mycket noje och Iycka till! INNEHALLSFORTECKNING UPPACKNING & KONTROLL 2 FUNKTIONSPLACERING 3 BATTERIINSTALLATION 4 FUNKTIONSTEST (RACKVIDDSTEST) 5 SPECIALFUNKTIONER 6 INSTALLA TlONSRAD 7 FREKVENSBYTE & BEC INKOPPLING 8 SERVICE & GARANTI ANVISNING 9 TlLLBEHQR & RESERVDELAR 10 VIKTlGT A TT TANKA PA 11 '

3 Borja moo att forsiktigt plocka upp och inspektera Din nya anlaggning. Kontrollera mot checklistan nedan att alia delar Finns med i forpackningen. Skulle nagon detalj saknas skall Du omedelbart kontakta den butik dar Du kopt anlaggningen for besked. Anvand checklistan nedan! UPPACKNING & KONTROLL A Var noga moo att spara emballaget eftersom Du behover det nar Din anlaggning skall sandas for service eller lagras. Plast IJdan ar det perfekta skyddet for Din anlaggning. A SPAKSANDARE (Challenger 250) eller RATTSANDARE (Challenger 260) B C D E F MOTTAGARE med BEC-koppling SERVO (2 st) BATTERIHALLARE STROMBRYTARE SERVOTILLBEHOR (ejpjbild) 2 --/

4 FUNKTIONSPLA CERING kana! 1 (styrning) sandarantenn IJ sandningskontroll batterikontroll.-:-:-r~~~~~~ trim far kana! 2 (gas) kana! 2 (gas) kana! 1 (styrning) trim kana! 1 (styrning)!addjack stramstiillare for servoreversering sandarkristall '" 3 Servo ok Fiistbyge! Ans!utningskabe! rr;~~='.iitr-- Mottagarkristall _Strammatning Utgangar kana! 1-2 GUr.--- Antenns!add

5 BATTERIINSTALLATION VIKTlGT! Tank pa att alkaliska batterier eller nicad ackar aldrig far kastas med vanliga sopor. Liimna dem alltid till butiken eller pa speciella uppsamlingsplatser for batterier! For driften av radion kan Du anvanda torrbatterier eller de uppladdningsbara nicad batterierna. Vid val av torrbatterier ar det nodvandigt att anvanda s k alkaliska batterier. De ar nagot dyrare i inkop men ger langre driftstid och tillrackligt hog spanning for att anlaggningen skall fungera riktigt. Vii/ jer Du att anvanda uppladdningsbara s k»ackar» sa valj vanliga losa celler av god kvalitet for sandaren. Till mottagaren finns en speciell mottagarack med fardig anslutning. Du finner den pa sid 10. Observera att speciell strombrytarkoppling behovs. Eftersom Challenger motagaren ar utrustad med BEC-krets anvander Du normalt model/ens ack-paket aven for stromforsorjning av radion (galler eldrivna modeller) och sparar pa sa siitt vikt & batterikostnader. Las vidare pa sid 8 om inkopplingen av BEC stromforsorjning! Nu ar det dags att installera de alkaliska batterierna. Lar Dig forst kanna igen batteriets pluspol (den Iilla knoppen) sa att Du vander varje batteri ratt vid monteringen. Stall bade sandarens och mottagarens strombrytare i»off» laget. Challenger 250: Ora ner batterilocket. Lagg ide 8 alkaliska batterierna och var noga med att vanda dem ratt. Satt tillbaka luckan pa plats sa att den hakar fast. Challenger 260: Lossa batterikasetten genom att att kjiim- ma samman lasklackarna och skjuta ksetten mot lasklacken. Montera de 8 alkaliska cellerna och var noga med att vanda dom ratt. Observera att for vissa fabrikat av batterier kan det vara nodvandigt att ta bort den svarta plasttejpen under siindaren for att batterierna skall fa plats (se bi/d). ~ I \\ \ \ \ m WI w, e-h \\ ~ li:il 1]- CDJ plasttejp Sia pa strombrytaren pa siindaren och kontrollera att batterikontrollens iihighii Iyser. Skulle i!normii eller iilowii tandas (eller ingen) tyder detta pa att batterierna inte ar nya eller att de monterats fel. Kontrollera igen! Lagg nu fyra alkaliska batterier i mottagarbatterihallaren och var noga med att "anda dem ratt. Vi rekommenderar att Du monterar dessa batterier aven om det bara ar for testen och Du senare kommer att anvanda BEC funktionen. Batterierna behover Du anda senare for Din sandare! Las till sist fast batterierna med nagra varv tejp eller gummiband Fortsiitt nu med sjalva funktionstesten pa sid 5! 4

6 FUNKTIONSTEST (RACKVIDDSTEST) Det ar viktigt att denna funktionstest genomfars innan Du monterar servon och mottagare i modellen far att garantin skall galla. Du slipper dessutom extra arbete i det fall att nagon komponent skulie vara defekt. K oppla farst in de tva servona till mottagaren utgangar markta CH1 - CH2 Koppla sedan in anslutningen fran strambrytarkopplingen till ingangen markt»ba TT». Var noga med att vanda kontakterna ratt (sa att klackarna passar ratt i mottagaren ut&ingangar). Drag ut siindarens antenn fullt och sla pa strambrytaren. Sla nu forst av mottagaren och sedan siindaren. Mottagaren Batterikontrollen ska nu visa >Jhigh» enligt sid 4. K ontrol falera nu ocksa att den grana»on air» Iyser. Den visar att servona kan skadas genom att mottagaren snappar upp sva aldrig vara paslagen da siindaren ar avslagen eftersom da siindning verkligen sker. Skulle den inte Iysa trots att bat ga pulser fran avlagsna siindare (viktigtt). terikontrollen Iyser tyder detta pa att siindning ej sker. Felet kan vara att kristall saknas, att kristallen ar trasig eller att siindaren ar trasig. Kontrollera farst kristallen! 3 Slapp nu loss hela mottagarens antennkabel (svart enledare). Sla p!j strambrytaren varvid servona eventuellt gar ett litet ryck. Far nu spaken, ratten eller brytaren far respetive kanal fram och tillbaka och kontrollera varje servos/kanals funktion. Fungerar bara den ena kanalen kan felet vara att stromstiillaren for servoreverseringen inte star i endera andtaget. Prova! Hjalper inte detta later Du de bljda servona byta plats sa ser Du om felet ligger i servot eller i mottagaren/siindaren. Prova! 4 Det iir nu dags att gora ett rackviddsprov. Skjut in siindarens antenn och avlagsna Dig sakta fran mottagaren samtidigt som Du hela tiden far spaken fram och tillbaka. Du marker att riickvidden upphar nar servona barjar gj ojamnt eller stannar helt. Detta far ej ske inom ett avstand av 10 meter (med inskjuten antenn). Skulie rackvidden vara kortare ar det dags far service. 2 5

7 SPECIAL FUNKTIONER SERVOREVERSERING Finns for bjda kanalerna och inne GASSPAKENS MITTLAGE (galler endast 250) kan stallas i bar att Du enkelt kan andra servots rotationsriktning for ett tva olika lagen efter onskemal och modelltyp: bestamt spakutslag. Detta under/attar i hog grad inmonte ringen i modellen eftersom Du inte behover tanka pa t ex att bilen skall svanga at hoger for spakutslg at hoger forran bygget ar klart och Du provar. Styr den at fel hall slar Du bara om stromstallaren for den aktuella kanalen! Pa en 250 aterfinner Du stromstallaren under sandaren och pa 260 pa baksidan ovan for batterikasetten. A VTRYCKETS MITTLAGE (galler endast 260) kan stallas i tre olika positioner efter onskemal och modelltyp: 1 ger inte nagot backlage (full framarlage) 2 ger ett kort backlage ( langre framarlage) 3 ger det langsta backlaget ( lika fram respektive backlage) Justering gors genom att forsiktigt lossa nagot pa skruven och andra dess lage (se bild). 1 normallage i mitten med samma slaglangd uppat/nedat 2 lage for kort nedat slag och langt uppat slag Omstallning gors med den lilla knoppen till hoger om gasspaken. RATT FOR VANSTERHANTA (galler 260) ar latt att modifiera till. Lossa forst de tva skruvarna till vanster pa tackplattan (motsatta sidan mot ratten) och sedan de fyra skruvarna som hailer rattmodulen. Lat sedan tackplattan och rattmodulen byta plats. Kontrollera radions funktion igen! skruvatrapper ~~.a \' ~ f(r' O~ 41 l~~il. 6 position 2 position 3 position 1 <::...-' r LADDJACKET ar kopplat med plus till mittstiftet vilket ar den normala standarden. Du finner laddare pa sidan 10. Du skall alltid folja instruktionen for laddaren betraffande tid etc. Strombrytaren skall sta i»off» lage for att laddningen skall fungera!

8 INSTALLATIONSRAD Till Din modell medfolier en instruktion som beskriver hur monteringen av radion gar till i iust Din modell (i varie fall om Du varit klok nog att valia en Kyosho modell). Vi kommer har att ge nagra allmanna rad for vad Du speciellt maste tanka pa for att Din anlaggning skall fungera sa bra och sa hinge $Om moiligt. SERVOMONTERINGEN ar det Du oftast boriar med. Din radio ar utrustad moo s k servoreversering pa sandaren och Du behover darfor inte fundera over rotationsriktningen nar monteringen sker. Du kan vidare enkelt stij/la servoskivan i onskat lage genom att lossa centrumskruven, Iyfta upp ski van och rotera den i sma steg. Det ar viktigt att Du ansluter linkama sa att de inte gar trogt men inte heller glappar i for stora hal. Gar det for trogt tar servot mycket strom och mo torn kan i varsta fall brannas. Glapp ger vibrationer som ger permanenta skador i servot. Av samma skal ar det viktigt att Du monterar servot med de moofoliande gummibussningarna och dess massingdistanser. I vissa modeller monteras servot med dubbelhaftande skumteip vilket ocksj ger ett till rackligt vibrationsskydd. Prova nu (nar monteringen ar klar) att servot fritt kan rotera till sina andlagen (inklusive maxutslag pa trimmen) utan art installationen i model/en stoppar (hors genom art servot»kurrao> i andlaget) rotationen. Justera i sa fall installationen sa att fri rotation uppnas eftersom Du annars far hog stromforbrukning och riskerar att servomotom branns. MOTTA GA REN skall Du mycket noggrant skydda fran vibrationer, fukt och damm. Lagg mottagaren i skumgummi och skydda fran fukt & damm moo en plastpase som Du enkelt forsluter runt kablama moo teip eller gummisnodd. Det ar viktigt att Du efter koming dar marken varit fuktig eller blot oppnar plastpasen och Jlvadran> mottagaren sa att fukt kan dunsta bort. Tank pa att mottagren ar anlaggningens kansligaste del. Hantera den med varsamhet! STR6MBRYTAREN skall skyddas fran smuts & bransle sa gott det gar. En oliig brytare kan ge upphov till glappkontaktf BATTERIHALLAREN skall precis som strombrytaren skyddas val fran smuts eftersom Du annar riskerar glappkontakt med patoliande radiostomingar. ANTENNKABELN bor Du forsoka dra sj langt fran motorn och dess kablar som moiligt. I modeller med ett plastror for antennen drar Du upp den genom derta och laser den med en knut lijngst upp. Har Du en modell med pianotradsantenn ar det viktigt att dra antt::nnsladden paralle/lt med pianotraden och att teipa den upp & nedtill. Anslut aldrig antennsladden till pianotraden via lodora och vira aldrig antennsladden runt pianotraden oavsett om Din byggbeskrivning sager sj (Du far bara kortare rackvidd). 7

9 BEC innebar att radiomottagaren ar utrustacj med en spanningsstabilisering Pa detta satt sparar Du kostnaden for batterier till mottagaren och pa kapet far Du en lattare modell (battre acceleration FREKVENSBYTE BEC INKOPPLING BEe BATTERY ELIMINATOR CIRCUITRY som gar att Du kan koppla den direkt till modellens stramkiilla (om det ar ett V ackpaket). etc). sandarkristall BEC kontakten (rod) ar standardiserad och alia de stora tillverkarna av radio & modeller an vander den idag. Det betyder att Du i de fiesta fall (Kyosho) bara kopplar samman Din modells BEC kontakt med BEC kontakten pa strambrytarkopplingen. - mottagarkristall I det fall Din modell inte ar utrustad med BEC kontakt kan Du kapa en sadan separat (se sid 10, ). Du kopplar sedan in kontaktens rada kabel till plus (rod fran acken) och den svarta till minus vid samma punkter pa fartreglaget Du kan valja mellan 80lika frekvenser (26/27 MHz bandet) som anslutningen fran modellens driv-ackpaket ar inkopp Var mycket noga med att plus och minus kopplas ratt! for Din Challenger 250/260. Pa sid 10 finner Du en kom latplett lista med bestallningsnummer over de olika frekvenserna. Valj alltid orginal kristaller sa ar Du saker pa basta VARNING! VIKTlGT! tankbara funktion for Din anliiggning! Nar Du anvander modellens drivack aven far stramfarsarjningen till radion innebar detta att Du kan tappa radio kon Observera att Du alltid maste byta hela kristallparet samti taktedigt, alltsa bade i sandare och mottagare. Tank ocksa pa att nar acken barjar ta slut. Det ar dock mycket enkelt kristaller ar kansliga for statar och att en kristall Du tappat pa golvet mycket val kan tappa sin noggranhet varvid den visserligen fungerar men medfar farkortad rackvidd. VIKTlGT! Efter ett kristallbyte ar det alltid viktigt att Du gar en rackviddskontroll. Se sid 5 i beskrivningen. (ill) att upptacka nar slutet narmar sig eftersom det barjar med att styrningen rycker eller med att gasen»iaser sig» vid gaspadrag. Dra da bara genast ner gasen till minimum och kar sakta modellen direkt tillbaka till Dig sjalv! Felinkoppling av BEC kontakten kan farstara Din mottagare direkt pa ett agonblick. Dubbelkolla innan Du kopplar in ackpaketet till modellen! 8

10 SERVICE & GARANTI ANVISNING Garantitiden ar 12 manader och omfattar alia typer av fab rikationsfel. Alltsa EJ sadana fel sam Du sjalvastadkommit genom felaktigt eller ovarsamt handhavande. Folj anvisningama nedan oavsett am det ror sig am f6rmodat garantifel eller vanligt behov av service. Kontrol!era forst am Du inte sjalv kan avhjalpa felet genom att ga igenom foljande punkter: A Ar batteriema friska (ackama laddadej? Ar anslut ningama hela och glappfria? B Ar kristallema hela? Lana ett par av en kompis och prova! Kristal!er ar mycket stotkansliga och tal t ex inte att tappas i golvet och de omfattas darfor ej av nagon garanti. Nya finns has Din hobbybutik. C Ar problemet kart rackvidd? Pro va forst am det ar de yttre omstandighetema sam ar orsaken (t ex kraftledningar eller privatradiosandare) genom att prova pa 0 lika platser. Stomingar kan ocksj komma fran metal! foremali modellen sam vibrerar mot varandra eller i de fall drivkallan ar en elmotor direkt fran motam. Detta testar Du enkelt genom aft koppla fran motam och lata model!en sta still mooans Du gor rackviddsprovet sam beskrivs pa sidan 5. Ar det elmotorn sam stor maste Du montera en ny stomingssats p!j denna. Finns att kopa i Din hobbybutik. Ar motam eller ko len i motam riktigt daliga maste hela motam altemativt kolen bytas uti DRing garna var service for rad & tips Skriv en kart men noggrann beskrivning av hur felet uppkom och hur det yttrar sig. Notera ocksj am Du abero par garantin och bifoga (viktigt!) i sj fall inkopskvittat. Eftersom garantin inte galler vid felaktigt el!er ovarsamt handhavande (t ex vatten, stot eller vibrationsskador) ar det nodvandigt att Du anger max service kostnod (for det fall garantin inte galler). Observera att en grundkostnad pa for narvarande (okt-87) ca 50 kr alltid debiteras i det fal! garantin inte galler. Denna kostnad inkluderar avhjal. pande av de allra enklaste felen samt returfrakt. Ange alltid telefonnummer dar vi kan na Dig dagtid samt forstas namn och adress. 3 Plocka nu loss mottagare och servon samt batterihallare med strombrytare ur modellen och lagg dem tillsammans med sandaren i orginalemballaget. Ta ur alia batterier och behall dem hemma. S!A ett omslagspapper runt och posta anlaggningen under adressen: SLOTCAR SERVICE BOX STOCKHOLM Du kan aven be Din butik am hjalp eftersam dam ofta direkt kan avhjalpa enklare fel. 4 Tiden for service ar normalt tva veckor inklusive de 6-7 dagar transporten tar. Lamnar Du anlaggningen till buti ken okas normalt tiden moo ca en veckas hanteringstid. 9

11 TILLBEHOR & RESERVDELAR Challenger forekommer moo tva olika typer av servo Skarvkabel 60 cm kontakter. Du skiljer dem enklast at genom fargen. Den ena Y-grenkabel ar svart (och tunn) och den andra ar vit (och tjockare). Det Strombrytare moo BEC kontakt ar viktigt att Du tittar under ratt rubrik nedan nar det galler att bestalla nya servon, kablar, mottagare etc. Se nedan. For BEC KONTAKTER MED KABEL Dig sam viii anvanda ilvitail servon till en ilsvart» mottagare finns det adapterkablar att fa BEC hane med kabel BEC hona med kabel TlLLBEHDR MED ilvita KONTAKTER» ADAPTERKABLAR MELLAN ilsvartii & INITTiI R Mottagare utan kristall Servo HS-402X (standard) Servo HS-403 (kullagrat) Skarvkabel 30 cm Skarvkabel60 cm Y-grenkabel RESERVDELAR Adapterkabell!Svartil till l!vittil Adapterkabel ))Vittil till l!svartil TlLLBEHDR MED I>SVARTA KONTAKTERiI Antenn for sandaren (250&260) Servohallare for 2 servon (HS-402&3) RL Mottagare utan kristall Servohornssats L Servo HS-402X (standard) Gummibussning & skruvsats for servo L Servo HS-403 (kullagrat) Servodrevsats for HS Servo HS-100 (micro) Servodrevsats for HS 402X & Servo HS-422 (lagt) Servodrevsats for HS-422, 423 & Servo HS-423 (Iagt, ett kullager) !J.1201 Batterihallare med BEC kontakt Servo HS-425 (Iagt, tva kullager) Fartreglage 150A (fram) KRISTALLPAR OCH ACK-PAKET pjj, NAsTA SIDA! Fartreglage 90A (tram/back) Fartreglage 150A (tram/back) Skarvkabel 30 cm Reservation for prisandringar (galler okt-81) 10

12 TILLBEHDR VIKTIGT A TT TANKA PA ACKAR, ANSLUTNINGAR & LADDARE ai/tid gara en snabb rackviddstest fore varje karning! Systemet bestar av mottagar-ackpaket, laddare och anslutningskablar. For siindaren anvander Du lasa ackar av god al/tid ha siindarantennen ful/t utdragen vid siindning! kvalitet. Tank har pa att en enda dalig cel/ farstar for ai/a alltid skydda mottagaren (kansligaste delen!) val fran fukt, de andra 7 cel/erna! AI/a ansluningar bygger pa de»svarta» vatten, damm, statar och vibrationer! kontakterna! Anvand en om Din anlaggning har de alltid ha friska batterier (alkaliska) och/el/er ful/addade ackpaket nar Du startar»vita» kontakterna (mel/an mottagare och strambrytare). karningen! Mottagarack 4.8V (platt 500 mah) Strambrytarkoppling med ladduttag Laddanslutning med banankontakter Laddanslutning med los kabelande Laddare for siindar & mottagarack Tank pa att... kontrol/en over model/en farsvinner nar laddningen i ackpaketet tar slut, speciel/t nar Du later model/ens drivack aven farsarja radions mottagardel (via BEC funktionen)! KRISTALLER Sa/js parvis och byts samtidigt i siindare och mottagare. Var noga moo att ai/tid gara rackviddsprov efter kristal/byte. Anvand inte»piratkristal/en> eftersom dessa kan farstara funktionen hos Din anlaggning! 05.X825 Kristal/par MHz X865 Kristal/par MHz X885 Kristal/par MHz X935 Kristallpar MHz X995 Kristallpar MHz X045 Kristallpar MHz X 145 Kristallpar MHz X 195 Kristallpar MHz "hi~ec' SVENSK AGENT FOR HITEC CHALLENGER 250/260 AB SLOTCAR BOX STOCKHOLM TELEFON TILL KONSUMENTTJANST:

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon.

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon. Art.nr. Appl. År. Dat. Ver. Artikel 20120912 4 Grindsystem Komplett - 1:5 Stl. Mod. Sid. Grindsystem Komplett ACCESSA AB Box 100 781 22 Borlänge Telefon 0243-213000 Telefax 0243-213010 E-post info@.se

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA!

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA! Gratulerar! Vi tackar det förtroende du visat genom att välja Prima NOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produkten är utrustad med digital teknologi och praktiska säkerhetsfunktioner så att du kan lita

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155 MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Micro 4 DC-155 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 Grattis till ditt köp av Firebird Commander 2. Denna svenska manual ska ses som ett tillägg till den engelska originalmanualen. Firebird Commander 2 från HobbyZone är

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack Instruktioner och förslag till användning av BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack LITTLEmack Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Först i världen. Ett år i myren Hösten 2010 råkade P-A Tapper från Härjedalen tappa sin jaktradio i skogen.

Först i världen. Ett år i myren Hösten 2010 råkade P-A Tapper från Härjedalen tappa sin jaktradio i skogen. Först i världen Svenska Lafayette Radio bildades 1961, samma år som privatradiobandet på 27 MHz öppnades i Sverige. Lafayette Radio var tidiga med att utveckla denna typ av radio. Med attraktiva produkter

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Snabbguide till golvslipning

Snabbguide till golvslipning Snabbguide till golvslipning Floor prep / sanering Golvutjämning Golvrenovering Slipning av Natursten Betongslipning / polering Träslipning HTC - Professional Floor Systems Verktygsguide Betongslipning

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984S-04 2013-08 ART. NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådlös forceringsbrytare Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet.

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Kontrollera först innehållet i förpackningen enligt förteckningen nedan.

Läs mer

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror www.ludaelektronik.se Användarmanual för LUDA Elektronik 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Version 1.1 Innehåll Förord Inledning 05 Säkerhetsföreskrifter 06 Lagar

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ DC-31/155 Konsumentkontakt 031-840430. www.lafayette.se Lafayette Radio AB 2006 DC 31-155 M3+ instbok.indd 1 06-02-06 16.32.44 HUR DU ANVÄNDER DIN RADIO Mottagning Vrid volymen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se 050127 Beskrivning - Installation VA-Alarm Fulltankalarm för avloppscisterner Läs anvisningen före installation! Beakta alla säkerhetsanvisningar!

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Bygg Viggen i skala 1:12

Bygg Viggen i skala 1:12 Bygg Viggen i skala 1:12 Vi fortsätter vi byggandet av MBS-RC-Models JA37 Viggen. I denna andra del av tre färdigställer vi modellen och lägger till detaljer. Text & bild: Marcus von Elling Bygg Viggen

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Servicemanual. Autonomous Pallet System 800 Prototyp. Utfärdat: 2008-05-14

Servicemanual. Autonomous Pallet System 800 Prototyp. Utfärdat: 2008-05-14 Servicemanual Autonomous Pallet System 800 Prototyp Utfärdat: 2008-05-14 Servicemanual APS800 1. NIOS II... 3 1.1 Koppla till NIOS II... 3 1.2 Kopplingar till batteri...3 1.3 Utökad spänningsgren...4 1.4

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth Sladdlös frihet Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth MIN JAKTHUND TESTAR MIN JAKTHUND Tänk dig att du rör dig fritt omkring i skog och mark med din hund. Samtidigt så kan du diskret kommunicera med

Läs mer

Servicehandbok. Felsökning

Servicehandbok. Felsökning Servicehandbok Felsökning Felsökning B + c.'h... Anslutning av kontrollampor Vid all kontroll av värmarens funktion skall kontroll ~ laft1por anslutas. Volvo verktyg nr 999 9933. Anslut: 1. Grän ledning

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer