SVENSK INSTRUKTlON CELIMINATOR BATTERY ~E CIRCUITRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK INSTRUKTlON CELIMINATOR BATTERY ~E CIRCUITRY"

Transkript

1 CELIMINATOR BATTERY ~E CIRCUITRY SVENSK INSTRUKTlON

2 Tack for att Du valt en kvalitetsradio fdm Hitec for att styra Din modell med. Du har gjort ett gott val och skoter Du anlaggningen val kommer den att ge Dig lang tids gladje I Antingen Du vait spakversionen Challenger 250 eller ratt versionen Challenger 260 har Du samma hoga kvalitet i alia detaljer. Du har ocksa flirt en val utrustad radio med en rad finesser som trestegs batterikontroll, sandningskontroll, en storokanslig mottagare med BEC funktion, snabba kraftiga servon vat tatade mot vattenstank och damm, servoreverse ring pa bljda kanalerna och mycket merl Tag nu god tid pa Dig for att lasa igenom denna anvisning fran parm till parm sa kommer Du att fa maximal gladje och minimala problem med Din nya Challenger radio under lang tidl Mycket noje och Iycka till! INNEHALLSFORTECKNING UPPACKNING & KONTROLL 2 FUNKTIONSPLACERING 3 BATTERIINSTALLATION 4 FUNKTIONSTEST (RACKVIDDSTEST) 5 SPECIALFUNKTIONER 6 INSTALLA TlONSRAD 7 FREKVENSBYTE & BEC INKOPPLING 8 SERVICE & GARANTI ANVISNING 9 TlLLBEHQR & RESERVDELAR 10 VIKTlGT A TT TANKA PA 11 '

3 Borja moo att forsiktigt plocka upp och inspektera Din nya anlaggning. Kontrollera mot checklistan nedan att alia delar Finns med i forpackningen. Skulle nagon detalj saknas skall Du omedelbart kontakta den butik dar Du kopt anlaggningen for besked. Anvand checklistan nedan! UPPACKNING & KONTROLL A Var noga moo att spara emballaget eftersom Du behover det nar Din anlaggning skall sandas for service eller lagras. Plast IJdan ar det perfekta skyddet for Din anlaggning. A SPAKSANDARE (Challenger 250) eller RATTSANDARE (Challenger 260) B C D E F MOTTAGARE med BEC-koppling SERVO (2 st) BATTERIHALLARE STROMBRYTARE SERVOTILLBEHOR (ejpjbild) 2 --/

4 FUNKTIONSPLA CERING kana! 1 (styrning) sandarantenn IJ sandningskontroll batterikontroll.-:-:-r~~~~~~ trim far kana! 2 (gas) kana! 2 (gas) kana! 1 (styrning) trim kana! 1 (styrning)!addjack stramstiillare for servoreversering sandarkristall '" 3 Servo ok Fiistbyge! Ans!utningskabe! rr;~~='.iitr-- Mottagarkristall _Strammatning Utgangar kana! 1-2 GUr.--- Antenns!add

5 BATTERIINSTALLATION VIKTlGT! Tank pa att alkaliska batterier eller nicad ackar aldrig far kastas med vanliga sopor. Liimna dem alltid till butiken eller pa speciella uppsamlingsplatser for batterier! For driften av radion kan Du anvanda torrbatterier eller de uppladdningsbara nicad batterierna. Vid val av torrbatterier ar det nodvandigt att anvanda s k alkaliska batterier. De ar nagot dyrare i inkop men ger langre driftstid och tillrackligt hog spanning for att anlaggningen skall fungera riktigt. Vii/ jer Du att anvanda uppladdningsbara s k»ackar» sa valj vanliga losa celler av god kvalitet for sandaren. Till mottagaren finns en speciell mottagarack med fardig anslutning. Du finner den pa sid 10. Observera att speciell strombrytarkoppling behovs. Eftersom Challenger motagaren ar utrustad med BEC-krets anvander Du normalt model/ens ack-paket aven for stromforsorjning av radion (galler eldrivna modeller) och sparar pa sa siitt vikt & batterikostnader. Las vidare pa sid 8 om inkopplingen av BEC stromforsorjning! Nu ar det dags att installera de alkaliska batterierna. Lar Dig forst kanna igen batteriets pluspol (den Iilla knoppen) sa att Du vander varje batteri ratt vid monteringen. Stall bade sandarens och mottagarens strombrytare i»off» laget. Challenger 250: Ora ner batterilocket. Lagg ide 8 alkaliska batterierna och var noga med att vanda dem ratt. Satt tillbaka luckan pa plats sa att den hakar fast. Challenger 260: Lossa batterikasetten genom att att kjiim- ma samman lasklackarna och skjuta ksetten mot lasklacken. Montera de 8 alkaliska cellerna och var noga med att vanda dom ratt. Observera att for vissa fabrikat av batterier kan det vara nodvandigt att ta bort den svarta plasttejpen under siindaren for att batterierna skall fa plats (se bi/d). ~ I \\ \ \ \ m WI w, e-h \\ ~ li:il 1]- CDJ plasttejp Sia pa strombrytaren pa siindaren och kontrollera att batterikontrollens iihighii Iyser. Skulle i!normii eller iilowii tandas (eller ingen) tyder detta pa att batterierna inte ar nya eller att de monterats fel. Kontrollera igen! Lagg nu fyra alkaliska batterier i mottagarbatterihallaren och var noga med att "anda dem ratt. Vi rekommenderar att Du monterar dessa batterier aven om det bara ar for testen och Du senare kommer att anvanda BEC funktionen. Batterierna behover Du anda senare for Din sandare! Las till sist fast batterierna med nagra varv tejp eller gummiband Fortsiitt nu med sjalva funktionstesten pa sid 5! 4

6 FUNKTIONSTEST (RACKVIDDSTEST) Det ar viktigt att denna funktionstest genomfars innan Du monterar servon och mottagare i modellen far att garantin skall galla. Du slipper dessutom extra arbete i det fall att nagon komponent skulie vara defekt. K oppla farst in de tva servona till mottagaren utgangar markta CH1 - CH2 Koppla sedan in anslutningen fran strambrytarkopplingen till ingangen markt»ba TT». Var noga med att vanda kontakterna ratt (sa att klackarna passar ratt i mottagaren ut&ingangar). Drag ut siindarens antenn fullt och sla pa strambrytaren. Sla nu forst av mottagaren och sedan siindaren. Mottagaren Batterikontrollen ska nu visa >Jhigh» enligt sid 4. K ontrol falera nu ocksa att den grana»on air» Iyser. Den visar att servona kan skadas genom att mottagaren snappar upp sva aldrig vara paslagen da siindaren ar avslagen eftersom da siindning verkligen sker. Skulle den inte Iysa trots att bat ga pulser fran avlagsna siindare (viktigtt). terikontrollen Iyser tyder detta pa att siindning ej sker. Felet kan vara att kristall saknas, att kristallen ar trasig eller att siindaren ar trasig. Kontrollera farst kristallen! 3 Slapp nu loss hela mottagarens antennkabel (svart enledare). Sla p!j strambrytaren varvid servona eventuellt gar ett litet ryck. Far nu spaken, ratten eller brytaren far respetive kanal fram och tillbaka och kontrollera varje servos/kanals funktion. Fungerar bara den ena kanalen kan felet vara att stromstiillaren for servoreverseringen inte star i endera andtaget. Prova! Hjalper inte detta later Du de bljda servona byta plats sa ser Du om felet ligger i servot eller i mottagaren/siindaren. Prova! 4 Det iir nu dags att gora ett rackviddsprov. Skjut in siindarens antenn och avlagsna Dig sakta fran mottagaren samtidigt som Du hela tiden far spaken fram och tillbaka. Du marker att riickvidden upphar nar servona barjar gj ojamnt eller stannar helt. Detta far ej ske inom ett avstand av 10 meter (med inskjuten antenn). Skulie rackvidden vara kortare ar det dags far service. 2 5

7 SPECIAL FUNKTIONER SERVOREVERSERING Finns for bjda kanalerna och inne GASSPAKENS MITTLAGE (galler endast 250) kan stallas i bar att Du enkelt kan andra servots rotationsriktning for ett tva olika lagen efter onskemal och modelltyp: bestamt spakutslag. Detta under/attar i hog grad inmonte ringen i modellen eftersom Du inte behover tanka pa t ex att bilen skall svanga at hoger for spakutslg at hoger forran bygget ar klart och Du provar. Styr den at fel hall slar Du bara om stromstallaren for den aktuella kanalen! Pa en 250 aterfinner Du stromstallaren under sandaren och pa 260 pa baksidan ovan for batterikasetten. A VTRYCKETS MITTLAGE (galler endast 260) kan stallas i tre olika positioner efter onskemal och modelltyp: 1 ger inte nagot backlage (full framarlage) 2 ger ett kort backlage ( langre framarlage) 3 ger det langsta backlaget ( lika fram respektive backlage) Justering gors genom att forsiktigt lossa nagot pa skruven och andra dess lage (se bild). 1 normallage i mitten med samma slaglangd uppat/nedat 2 lage for kort nedat slag och langt uppat slag Omstallning gors med den lilla knoppen till hoger om gasspaken. RATT FOR VANSTERHANTA (galler 260) ar latt att modifiera till. Lossa forst de tva skruvarna till vanster pa tackplattan (motsatta sidan mot ratten) och sedan de fyra skruvarna som hailer rattmodulen. Lat sedan tackplattan och rattmodulen byta plats. Kontrollera radions funktion igen! skruvatrapper ~~.a \' ~ f(r' O~ 41 l~~il. 6 position 2 position 3 position 1 <::...-' r LADDJACKET ar kopplat med plus till mittstiftet vilket ar den normala standarden. Du finner laddare pa sidan 10. Du skall alltid folja instruktionen for laddaren betraffande tid etc. Strombrytaren skall sta i»off» lage for att laddningen skall fungera!

8 INSTALLATIONSRAD Till Din modell medfolier en instruktion som beskriver hur monteringen av radion gar till i iust Din modell (i varie fall om Du varit klok nog att valia en Kyosho modell). Vi kommer har att ge nagra allmanna rad for vad Du speciellt maste tanka pa for att Din anlaggning skall fungera sa bra och sa hinge $Om moiligt. SERVOMONTERINGEN ar det Du oftast boriar med. Din radio ar utrustad moo s k servoreversering pa sandaren och Du behover darfor inte fundera over rotationsriktningen nar monteringen sker. Du kan vidare enkelt stij/la servoskivan i onskat lage genom att lossa centrumskruven, Iyfta upp ski van och rotera den i sma steg. Det ar viktigt att Du ansluter linkama sa att de inte gar trogt men inte heller glappar i for stora hal. Gar det for trogt tar servot mycket strom och mo torn kan i varsta fall brannas. Glapp ger vibrationer som ger permanenta skador i servot. Av samma skal ar det viktigt att Du monterar servot med de moofoliande gummibussningarna och dess massingdistanser. I vissa modeller monteras servot med dubbelhaftande skumteip vilket ocksj ger ett till rackligt vibrationsskydd. Prova nu (nar monteringen ar klar) att servot fritt kan rotera till sina andlagen (inklusive maxutslag pa trimmen) utan art installationen i model/en stoppar (hors genom art servot»kurrao> i andlaget) rotationen. Justera i sa fall installationen sa att fri rotation uppnas eftersom Du annars far hog stromforbrukning och riskerar att servomotom branns. MOTTA GA REN skall Du mycket noggrant skydda fran vibrationer, fukt och damm. Lagg mottagaren i skumgummi och skydda fran fukt & damm moo en plastpase som Du enkelt forsluter runt kablama moo teip eller gummisnodd. Det ar viktigt att Du efter koming dar marken varit fuktig eller blot oppnar plastpasen och Jlvadran> mottagaren sa att fukt kan dunsta bort. Tank pa att mottagren ar anlaggningens kansligaste del. Hantera den med varsamhet! STR6MBRYTAREN skall skyddas fran smuts & bransle sa gott det gar. En oliig brytare kan ge upphov till glappkontaktf BATTERIHALLAREN skall precis som strombrytaren skyddas val fran smuts eftersom Du annar riskerar glappkontakt med patoliande radiostomingar. ANTENNKABELN bor Du forsoka dra sj langt fran motorn och dess kablar som moiligt. I modeller med ett plastror for antennen drar Du upp den genom derta och laser den med en knut lijngst upp. Har Du en modell med pianotradsantenn ar det viktigt att dra antt::nnsladden paralle/lt med pianotraden och att teipa den upp & nedtill. Anslut aldrig antennsladden till pianotraden via lodora och vira aldrig antennsladden runt pianotraden oavsett om Din byggbeskrivning sager sj (Du far bara kortare rackvidd). 7

9 BEC innebar att radiomottagaren ar utrustacj med en spanningsstabilisering Pa detta satt sparar Du kostnaden for batterier till mottagaren och pa kapet far Du en lattare modell (battre acceleration FREKVENSBYTE BEC INKOPPLING BEe BATTERY ELIMINATOR CIRCUITRY som gar att Du kan koppla den direkt till modellens stramkiilla (om det ar ett V ackpaket). etc). sandarkristall BEC kontakten (rod) ar standardiserad och alia de stora tillverkarna av radio & modeller an vander den idag. Det betyder att Du i de fiesta fall (Kyosho) bara kopplar samman Din modells BEC kontakt med BEC kontakten pa strambrytarkopplingen. - mottagarkristall I det fall Din modell inte ar utrustad med BEC kontakt kan Du kapa en sadan separat (se sid 10, ). Du kopplar sedan in kontaktens rada kabel till plus (rod fran acken) och den svarta till minus vid samma punkter pa fartreglaget Du kan valja mellan 80lika frekvenser (26/27 MHz bandet) som anslutningen fran modellens driv-ackpaket ar inkopp Var mycket noga med att plus och minus kopplas ratt! for Din Challenger 250/260. Pa sid 10 finner Du en kom latplett lista med bestallningsnummer over de olika frekvenserna. Valj alltid orginal kristaller sa ar Du saker pa basta VARNING! VIKTlGT! tankbara funktion for Din anliiggning! Nar Du anvander modellens drivack aven far stramfarsarjningen till radion innebar detta att Du kan tappa radio kon Observera att Du alltid maste byta hela kristallparet samti taktedigt, alltsa bade i sandare och mottagare. Tank ocksa pa att nar acken barjar ta slut. Det ar dock mycket enkelt kristaller ar kansliga for statar och att en kristall Du tappat pa golvet mycket val kan tappa sin noggranhet varvid den visserligen fungerar men medfar farkortad rackvidd. VIKTlGT! Efter ett kristallbyte ar det alltid viktigt att Du gar en rackviddskontroll. Se sid 5 i beskrivningen. (ill) att upptacka nar slutet narmar sig eftersom det barjar med att styrningen rycker eller med att gasen»iaser sig» vid gaspadrag. Dra da bara genast ner gasen till minimum och kar sakta modellen direkt tillbaka till Dig sjalv! Felinkoppling av BEC kontakten kan farstara Din mottagare direkt pa ett agonblick. Dubbelkolla innan Du kopplar in ackpaketet till modellen! 8

10 SERVICE & GARANTI ANVISNING Garantitiden ar 12 manader och omfattar alia typer av fab rikationsfel. Alltsa EJ sadana fel sam Du sjalvastadkommit genom felaktigt eller ovarsamt handhavande. Folj anvisningama nedan oavsett am det ror sig am f6rmodat garantifel eller vanligt behov av service. Kontrol!era forst am Du inte sjalv kan avhjalpa felet genom att ga igenom foljande punkter: A Ar batteriema friska (ackama laddadej? Ar anslut ningama hela och glappfria? B Ar kristallema hela? Lana ett par av en kompis och prova! Kristal!er ar mycket stotkansliga och tal t ex inte att tappas i golvet och de omfattas darfor ej av nagon garanti. Nya finns has Din hobbybutik. C Ar problemet kart rackvidd? Pro va forst am det ar de yttre omstandighetema sam ar orsaken (t ex kraftledningar eller privatradiosandare) genom att prova pa 0 lika platser. Stomingar kan ocksj komma fran metal! foremali modellen sam vibrerar mot varandra eller i de fall drivkallan ar en elmotor direkt fran motam. Detta testar Du enkelt genom aft koppla fran motam och lata model!en sta still mooans Du gor rackviddsprovet sam beskrivs pa sidan 5. Ar det elmotorn sam stor maste Du montera en ny stomingssats p!j denna. Finns att kopa i Din hobbybutik. Ar motam eller ko len i motam riktigt daliga maste hela motam altemativt kolen bytas uti DRing garna var service for rad & tips Skriv en kart men noggrann beskrivning av hur felet uppkom och hur det yttrar sig. Notera ocksj am Du abero par garantin och bifoga (viktigt!) i sj fall inkopskvittat. Eftersom garantin inte galler vid felaktigt el!er ovarsamt handhavande (t ex vatten, stot eller vibrationsskador) ar det nodvandigt att Du anger max service kostnod (for det fall garantin inte galler). Observera att en grundkostnad pa for narvarande (okt-87) ca 50 kr alltid debiteras i det fal! garantin inte galler. Denna kostnad inkluderar avhjal. pande av de allra enklaste felen samt returfrakt. Ange alltid telefonnummer dar vi kan na Dig dagtid samt forstas namn och adress. 3 Plocka nu loss mottagare och servon samt batterihallare med strombrytare ur modellen och lagg dem tillsammans med sandaren i orginalemballaget. Ta ur alia batterier och behall dem hemma. S!A ett omslagspapper runt och posta anlaggningen under adressen: SLOTCAR SERVICE BOX STOCKHOLM Du kan aven be Din butik am hjalp eftersam dam ofta direkt kan avhjalpa enklare fel. 4 Tiden for service ar normalt tva veckor inklusive de 6-7 dagar transporten tar. Lamnar Du anlaggningen till buti ken okas normalt tiden moo ca en veckas hanteringstid. 9

11 TILLBEHOR & RESERVDELAR Challenger forekommer moo tva olika typer av servo Skarvkabel 60 cm kontakter. Du skiljer dem enklast at genom fargen. Den ena Y-grenkabel ar svart (och tunn) och den andra ar vit (och tjockare). Det Strombrytare moo BEC kontakt ar viktigt att Du tittar under ratt rubrik nedan nar det galler att bestalla nya servon, kablar, mottagare etc. Se nedan. For BEC KONTAKTER MED KABEL Dig sam viii anvanda ilvitail servon till en ilsvart» mottagare finns det adapterkablar att fa BEC hane med kabel BEC hona med kabel TlLLBEHDR MED ilvita KONTAKTER» ADAPTERKABLAR MELLAN ilsvartii & INITTiI R Mottagare utan kristall Servo HS-402X (standard) Servo HS-403 (kullagrat) Skarvkabel 30 cm Skarvkabel60 cm Y-grenkabel RESERVDELAR Adapterkabell!Svartil till l!vittil Adapterkabel ))Vittil till l!svartil TlLLBEHDR MED I>SVARTA KONTAKTERiI Antenn for sandaren (250&260) Servohallare for 2 servon (HS-402&3) RL Mottagare utan kristall Servohornssats L Servo HS-402X (standard) Gummibussning & skruvsats for servo L Servo HS-403 (kullagrat) Servodrevsats for HS Servo HS-100 (micro) Servodrevsats for HS 402X & Servo HS-422 (lagt) Servodrevsats for HS-422, 423 & Servo HS-423 (Iagt, ett kullager) !J.1201 Batterihallare med BEC kontakt Servo HS-425 (Iagt, tva kullager) Fartreglage 150A (fram) KRISTALLPAR OCH ACK-PAKET pjj, NAsTA SIDA! Fartreglage 90A (tram/back) Fartreglage 150A (tram/back) Skarvkabel 30 cm Reservation for prisandringar (galler okt-81) 10

12 TILLBEHDR VIKTIGT A TT TANKA PA ACKAR, ANSLUTNINGAR & LADDARE ai/tid gara en snabb rackviddstest fore varje karning! Systemet bestar av mottagar-ackpaket, laddare och anslutningskablar. For siindaren anvander Du lasa ackar av god al/tid ha siindarantennen ful/t utdragen vid siindning! kvalitet. Tank har pa att en enda dalig cel/ farstar for ai/a alltid skydda mottagaren (kansligaste delen!) val fran fukt, de andra 7 cel/erna! AI/a ansluningar bygger pa de»svarta» vatten, damm, statar och vibrationer! kontakterna! Anvand en om Din anlaggning har de alltid ha friska batterier (alkaliska) och/el/er ful/addade ackpaket nar Du startar»vita» kontakterna (mel/an mottagare och strambrytare). karningen! Mottagarack 4.8V (platt 500 mah) Strambrytarkoppling med ladduttag Laddanslutning med banankontakter Laddanslutning med los kabelande Laddare for siindar & mottagarack Tank pa att... kontrol/en over model/en farsvinner nar laddningen i ackpaketet tar slut, speciel/t nar Du later model/ens drivack aven farsarja radions mottagardel (via BEC funktionen)! KRISTALLER Sa/js parvis och byts samtidigt i siindare och mottagare. Var noga moo att ai/tid gara rackviddsprov efter kristal/byte. Anvand inte»piratkristal/en> eftersom dessa kan farstara funktionen hos Din anlaggning! 05.X825 Kristal/par MHz X865 Kristal/par MHz X885 Kristal/par MHz X935 Kristallpar MHz X995 Kristallpar MHz X045 Kristallpar MHz X 145 Kristallpar MHz X 195 Kristallpar MHz "hi~ec' SVENSK AGENT FOR HITEC CHALLENGER 250/260 AB SLOTCAR BOX STOCKHOLM TELEFON TILL KONSUMENTTJANST:

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN IHOPSÄTTNING INSTALLATION AV DRIVACKEN /

Läs mer

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN INSTALLATION AV DRIVACKEN / DEKALERING START

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2 NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES04.NE328A vol. 2 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger flera goda råd. Kom alltid

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES04.NE228A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

Racing Truck BLX10 4WD RTR

Racing Truck BLX10 4WD RTR Racing Truck BLX10 4WD RTR Svensk manual www.powertoys.se Innehåll BLX10 4WD Monster Truck levereras med: Rattradio 2-kanals 2.4GHz Mottagare 2.4GHz Styrservo 3kg/cm 3650Kv bortslös motor 60A borstlöst

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

Elseglare med T-stabilisator

Elseglare med T-stabilisator FÄRDIGBYGGT RC-FLYGPLAN MED 4-KANALS RADIOANLÄGGNING Elseglare med T-stabilisator Spännvidd... 1300mm Längd... 790mm Motor... Kraftfull 480-storlek Batteri... 8.4V laddningsbart Sändare/mottagare... 35MHz

Läs mer

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! CCLee Parkflyer är ingen leksak! Modellerna är avancerade och fungerar på samma sätt som ett riktigt flygplan. Var noga när

Läs mer

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! CCLee Parkflyer är ingen leksak! Modellerna är avancerade och fungerar på samma sätt som ett riktigt flygplan. Var noga när

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGLES Goody Flyer Röststyrd flygning Starta! Öka! Vänster! Höger! Minska! Art. nr. 04.NE770B1 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS TWINGO Art. nr. 04.NE227T1/2 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och

Läs mer

Få ut mer av din Kyosho modell. Läs instruktionsboken. noga! 2 DMT VE

Få ut mer av din Kyosho modell. Läs instruktionsboken. noga! 2 DMT VE DMT 01.30843 VE 1 vol. 1 Gratulerar till ditt val av DMT VE. Vi hoppas att den ger dig mycket nöje. Innan du börjar slutmontering och inkörning ber vi dig läsa igenom hela instruktionsboken så att du inte

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Kestrel 500 Coax Coax Helicopter 2.4 GHz AArt.t nr. 04 04.NE4215 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES04.NE318A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Färdig koppling D1 R2 IC1 R1 D2 R3 D3 R7 R5 T1 T2 R6 T3 R6 Uppgiften innehåller: Namn Värde Utseende Antal R1 11 kω brun, brun, svart, röd, brun 1 st R2 120

Läs mer

Snabbguide för WFLY WFT07

Snabbguide för WFLY WFT07 Snabbguide för WFLY WFT07 1 Innehållsförteckning Överblick... 3 Första starten Stickmode.... 4 Batterityp... 5 Binda mottagaren... 6 Hantera modellminnen Att byta modellminne... 8 Byte av modelltyp...

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Art.nr 05-06 Rev.nr 068 Detta behövs för monteringen: Bågfil & Såg Borrmaskin/Skruvdragare Tumstock Skruvmejsel Insexnyckel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftnyckel Sax Innehållsförteckning

Läs mer

Waco Bruksanvisning. Data: Spännvidd: 990mm Längd: 800mm

Waco Bruksanvisning. Data: Spännvidd: 990mm Längd: 800mm Waco Bruksanvisning Data: Spännvidd: 990mm Längd: 800mm RC Innehåll: Fykanals fabriksmonterad radio Tre fabriksmonterade microservon Fabriksmonterad motor (brushless outer runner) Fabriksmonterat fartreglage

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

RCLifeOn Manual. RCLifeOn. Kontakt: E-post: rclifeon2014@gmail.com. Telefon: 0720523694. Läs mer på:

RCLifeOn Manual. RCLifeOn. Kontakt: E-post: rclifeon2014@gmail.com. Telefon: 0720523694. Läs mer på: 1 RCLifeOn Manual Kontakt: E-post: rclifeon2014@gmail.com Telefon: 0720523694 Läs mer på: YouTube: https://www.youtube.com/channel/uc873ourvczg_utak8dxx_uw Webbsida: http://www.rclifeon.se/ 2 1.0 Ram hjkghjkghjk

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Snabbmanual ZERO+ Notera att ZERO+ är en ny produktgeneration. Detta är de uppdaterade monteringsanvisningarna.

Snabbmanual ZERO+ Notera att ZERO+ är en ny produktgeneration. Detta är de uppdaterade monteringsanvisningarna. Snabbmanual ZERO+ Notera att ZERO+ är en ny produktgeneration. Detta är de uppdaterade monteringsanvisningarna. Snabbmanual ZERO+ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Montering av Power box 2. Montering av Touch panel

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Byggbeskrivning Trikopter. Rickard Nilsson.

Byggbeskrivning Trikopter. Rickard Nilsson. Byggbeskrivning Trikopter Rickard Nilsson rickardnilsson88@gmail.com 1 Byggsatsens innehåll 1 st laserskuret 2 mm 200x500 mm plywoodflak, eventuellt uppdelat i 4 stycken mindre flak. 1 st furulist 10x10

Läs mer

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 Allmän del lämnas till piloten i god tid före provet: Flygprovet måste göras i en följd man kan t ex inte försöka landning i vänstervarv

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK 01.10652. Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten!

INSTRUKTIONSBOK 01.10652. Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! 01.10652 Ver 1.0 INSTRUKTIONSBOK CITABRIA! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! Minium Citabria 1 Art. no 01.30861 1 Inledning Gratulerar

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Infrared heater ELIR

Infrared heater ELIR SE... 4 GB... 6 FR... 8 RU... 11 Infrared heater ELIR Minimum mounting distance Минимальные расстояния при установке ELIR 600 600 1800 400 1000 600 Mounting Установка NB! The lamp must be horizontal at

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

KYLIN 250 MANUAL. Tack för att du valt en Kylin 250 från Skycraft.se

KYLIN 250 MANUAL. Tack för att du valt en Kylin 250 från Skycraft.se KYLIN 250 MANUAL Tack för att du valt en Kylin 250 från Skycraft.se Det är en rent tekniskt avancerad modell du nu har införskaffat dig, men med ett relativt enkelt användargränssnitt. Vi tror att du efter

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Cars eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Hur gör man. Så fungerar det

Hur gör man. Så fungerar det 14. Bli ett batteri! Hur gör man Lägg din ena hand på kopparplattan och den andra handen på aluminiumplattan. Vad händer? Så fungerar det Inuti pelaren går en elektrisk ledning från kopparplattan, via

Läs mer

italk2 Instruktioner och förslag till användning av Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information

italk2 Instruktioner och förslag till användning av Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Instruktioner och förslag till användning av italk2 Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 e-mail: info@rehabcenter.se Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Beskrivning av monitor 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Kanalval Tryck på knappen för att växla mellan mottagna kanaler 5. Knappen för Färg, Svart/vitt 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz.

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2008 08-04-10 11.06 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Helt vattentät V iskningsläge 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2008 08-04-10

Läs mer

MINIUM INSTRUKTIONSBOK. Cessna centurion 01.10651

MINIUM INSTRUKTIONSBOK. Cessna centurion 01.10651 01.10651 Ver 1.0 INSTRUKTIONSBOK MINIUM Cessna centurion! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! Minium Cessna 210 Centurion 1 Art. no

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

GPS Antenn - Givare - Svensk English

GPS Antenn - Givare - Svensk English GPS Antenn - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 1 Introduktion... 3 2 Montering... 3 2.1 Placering...3 3 Installation... 4 4 Specifikationer... 6 4.1 CE godkännande...6

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Balder 210 Revolver Teal (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

FLYBABY INSTRUKTIONSBOK 01.10653

FLYBABY INSTRUKTIONSBOK 01.10653 01.10653 Ver 1.0 INSTRUKTIONSBOK FLYBABY! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! Minium FlyBaby Art. no 01.30861 1 Inledning Gratulerar

Läs mer

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Art.nr: 000510SE Rev.006, 1(7) Innehållsförteckning 1. Planera... 3 2. Demontering av handtag och mothåll... 3 3. Montera täckpluggar.... 3 4. Borra

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155 MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Micro 4 DC-155 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida

Läs mer

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Innehåll: 1 Biltelefon kit... 3 2 Installationsdiagram... 5 3 Biltelefonens layout... 6 4 Förbered placering av telefonens utrustning... 7 4.1 Planera telefonens

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box 1097 402 52 Göteborg Tel. 01-84 04 0 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan förses med upp till 16 kanaler på 155 MHz bandet.

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C Du har valt ett ankarspel från South Pacific. Dessa ankarspel och kapstan utmärks av: Rostfritt kabelarhjul för både lina

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer