SVENSK INSTRUKTlON CELIMINATOR BATTERY ~E CIRCUITRY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK INSTRUKTlON CELIMINATOR BATTERY ~E CIRCUITRY"

Transkript

1 CELIMINATOR BATTERY ~E CIRCUITRY SVENSK INSTRUKTlON

2 Tack for att Du valt en kvalitetsradio fdm Hitec for att styra Din modell med. Du har gjort ett gott val och skoter Du anlaggningen val kommer den att ge Dig lang tids gladje I Antingen Du vait spakversionen Challenger 250 eller ratt versionen Challenger 260 har Du samma hoga kvalitet i alia detaljer. Du har ocksa flirt en val utrustad radio med en rad finesser som trestegs batterikontroll, sandningskontroll, en storokanslig mottagare med BEC funktion, snabba kraftiga servon vat tatade mot vattenstank och damm, servoreverse ring pa bljda kanalerna och mycket merl Tag nu god tid pa Dig for att lasa igenom denna anvisning fran parm till parm sa kommer Du att fa maximal gladje och minimala problem med Din nya Challenger radio under lang tidl Mycket noje och Iycka till! INNEHALLSFORTECKNING UPPACKNING & KONTROLL 2 FUNKTIONSPLACERING 3 BATTERIINSTALLATION 4 FUNKTIONSTEST (RACKVIDDSTEST) 5 SPECIALFUNKTIONER 6 INSTALLA TlONSRAD 7 FREKVENSBYTE & BEC INKOPPLING 8 SERVICE & GARANTI ANVISNING 9 TlLLBEHQR & RESERVDELAR 10 VIKTlGT A TT TANKA PA 11 '

3 Borja moo att forsiktigt plocka upp och inspektera Din nya anlaggning. Kontrollera mot checklistan nedan att alia delar Finns med i forpackningen. Skulle nagon detalj saknas skall Du omedelbart kontakta den butik dar Du kopt anlaggningen for besked. Anvand checklistan nedan! UPPACKNING & KONTROLL A Var noga moo att spara emballaget eftersom Du behover det nar Din anlaggning skall sandas for service eller lagras. Plast IJdan ar det perfekta skyddet for Din anlaggning. A SPAKSANDARE (Challenger 250) eller RATTSANDARE (Challenger 260) B C D E F MOTTAGARE med BEC-koppling SERVO (2 st) BATTERIHALLARE STROMBRYTARE SERVOTILLBEHOR (ejpjbild) 2 --/

4 FUNKTIONSPLA CERING kana! 1 (styrning) sandarantenn IJ sandningskontroll batterikontroll.-:-:-r~~~~~~ trim far kana! 2 (gas) kana! 2 (gas) kana! 1 (styrning) trim kana! 1 (styrning)!addjack stramstiillare for servoreversering sandarkristall '" 3 Servo ok Fiistbyge! Ans!utningskabe! rr;~~='.iitr-- Mottagarkristall _Strammatning Utgangar kana! 1-2 GUr.--- Antenns!add

5 BATTERIINSTALLATION VIKTlGT! Tank pa att alkaliska batterier eller nicad ackar aldrig far kastas med vanliga sopor. Liimna dem alltid till butiken eller pa speciella uppsamlingsplatser for batterier! For driften av radion kan Du anvanda torrbatterier eller de uppladdningsbara nicad batterierna. Vid val av torrbatterier ar det nodvandigt att anvanda s k alkaliska batterier. De ar nagot dyrare i inkop men ger langre driftstid och tillrackligt hog spanning for att anlaggningen skall fungera riktigt. Vii/ jer Du att anvanda uppladdningsbara s k»ackar» sa valj vanliga losa celler av god kvalitet for sandaren. Till mottagaren finns en speciell mottagarack med fardig anslutning. Du finner den pa sid 10. Observera att speciell strombrytarkoppling behovs. Eftersom Challenger motagaren ar utrustad med BEC-krets anvander Du normalt model/ens ack-paket aven for stromforsorjning av radion (galler eldrivna modeller) och sparar pa sa siitt vikt & batterikostnader. Las vidare pa sid 8 om inkopplingen av BEC stromforsorjning! Nu ar det dags att installera de alkaliska batterierna. Lar Dig forst kanna igen batteriets pluspol (den Iilla knoppen) sa att Du vander varje batteri ratt vid monteringen. Stall bade sandarens och mottagarens strombrytare i»off» laget. Challenger 250: Ora ner batterilocket. Lagg ide 8 alkaliska batterierna och var noga med att vanda dem ratt. Satt tillbaka luckan pa plats sa att den hakar fast. Challenger 260: Lossa batterikasetten genom att att kjiim- ma samman lasklackarna och skjuta ksetten mot lasklacken. Montera de 8 alkaliska cellerna och var noga med att vanda dom ratt. Observera att for vissa fabrikat av batterier kan det vara nodvandigt att ta bort den svarta plasttejpen under siindaren for att batterierna skall fa plats (se bi/d). ~ I \\ \ \ \ m WI w, e-h \\ ~ li:il 1]- CDJ plasttejp Sia pa strombrytaren pa siindaren och kontrollera att batterikontrollens iihighii Iyser. Skulle i!normii eller iilowii tandas (eller ingen) tyder detta pa att batterierna inte ar nya eller att de monterats fel. Kontrollera igen! Lagg nu fyra alkaliska batterier i mottagarbatterihallaren och var noga med att "anda dem ratt. Vi rekommenderar att Du monterar dessa batterier aven om det bara ar for testen och Du senare kommer att anvanda BEC funktionen. Batterierna behover Du anda senare for Din sandare! Las till sist fast batterierna med nagra varv tejp eller gummiband Fortsiitt nu med sjalva funktionstesten pa sid 5! 4

6 FUNKTIONSTEST (RACKVIDDSTEST) Det ar viktigt att denna funktionstest genomfars innan Du monterar servon och mottagare i modellen far att garantin skall galla. Du slipper dessutom extra arbete i det fall att nagon komponent skulie vara defekt. K oppla farst in de tva servona till mottagaren utgangar markta CH1 - CH2 Koppla sedan in anslutningen fran strambrytarkopplingen till ingangen markt»ba TT». Var noga med att vanda kontakterna ratt (sa att klackarna passar ratt i mottagaren ut&ingangar). Drag ut siindarens antenn fullt och sla pa strambrytaren. Sla nu forst av mottagaren och sedan siindaren. Mottagaren Batterikontrollen ska nu visa >Jhigh» enligt sid 4. K ontrol falera nu ocksa att den grana»on air» Iyser. Den visar att servona kan skadas genom att mottagaren snappar upp sva aldrig vara paslagen da siindaren ar avslagen eftersom da siindning verkligen sker. Skulle den inte Iysa trots att bat ga pulser fran avlagsna siindare (viktigtt). terikontrollen Iyser tyder detta pa att siindning ej sker. Felet kan vara att kristall saknas, att kristallen ar trasig eller att siindaren ar trasig. Kontrollera farst kristallen! 3 Slapp nu loss hela mottagarens antennkabel (svart enledare). Sla p!j strambrytaren varvid servona eventuellt gar ett litet ryck. Far nu spaken, ratten eller brytaren far respetive kanal fram och tillbaka och kontrollera varje servos/kanals funktion. Fungerar bara den ena kanalen kan felet vara att stromstiillaren for servoreverseringen inte star i endera andtaget. Prova! Hjalper inte detta later Du de bljda servona byta plats sa ser Du om felet ligger i servot eller i mottagaren/siindaren. Prova! 4 Det iir nu dags att gora ett rackviddsprov. Skjut in siindarens antenn och avlagsna Dig sakta fran mottagaren samtidigt som Du hela tiden far spaken fram och tillbaka. Du marker att riickvidden upphar nar servona barjar gj ojamnt eller stannar helt. Detta far ej ske inom ett avstand av 10 meter (med inskjuten antenn). Skulie rackvidden vara kortare ar det dags far service. 2 5

7 SPECIAL FUNKTIONER SERVOREVERSERING Finns for bjda kanalerna och inne GASSPAKENS MITTLAGE (galler endast 250) kan stallas i bar att Du enkelt kan andra servots rotationsriktning for ett tva olika lagen efter onskemal och modelltyp: bestamt spakutslag. Detta under/attar i hog grad inmonte ringen i modellen eftersom Du inte behover tanka pa t ex att bilen skall svanga at hoger for spakutslg at hoger forran bygget ar klart och Du provar. Styr den at fel hall slar Du bara om stromstallaren for den aktuella kanalen! Pa en 250 aterfinner Du stromstallaren under sandaren och pa 260 pa baksidan ovan for batterikasetten. A VTRYCKETS MITTLAGE (galler endast 260) kan stallas i tre olika positioner efter onskemal och modelltyp: 1 ger inte nagot backlage (full framarlage) 2 ger ett kort backlage ( langre framarlage) 3 ger det langsta backlaget ( lika fram respektive backlage) Justering gors genom att forsiktigt lossa nagot pa skruven och andra dess lage (se bild). 1 normallage i mitten med samma slaglangd uppat/nedat 2 lage for kort nedat slag och langt uppat slag Omstallning gors med den lilla knoppen till hoger om gasspaken. RATT FOR VANSTERHANTA (galler 260) ar latt att modifiera till. Lossa forst de tva skruvarna till vanster pa tackplattan (motsatta sidan mot ratten) och sedan de fyra skruvarna som hailer rattmodulen. Lat sedan tackplattan och rattmodulen byta plats. Kontrollera radions funktion igen! skruvatrapper ~~.a \' ~ f(r' O~ 41 l~~il. 6 position 2 position 3 position 1 <::...-' r LADDJACKET ar kopplat med plus till mittstiftet vilket ar den normala standarden. Du finner laddare pa sidan 10. Du skall alltid folja instruktionen for laddaren betraffande tid etc. Strombrytaren skall sta i»off» lage for att laddningen skall fungera!

8 INSTALLATIONSRAD Till Din modell medfolier en instruktion som beskriver hur monteringen av radion gar till i iust Din modell (i varie fall om Du varit klok nog att valia en Kyosho modell). Vi kommer har att ge nagra allmanna rad for vad Du speciellt maste tanka pa for att Din anlaggning skall fungera sa bra och sa hinge $Om moiligt. SERVOMONTERINGEN ar det Du oftast boriar med. Din radio ar utrustad moo s k servoreversering pa sandaren och Du behover darfor inte fundera over rotationsriktningen nar monteringen sker. Du kan vidare enkelt stij/la servoskivan i onskat lage genom att lossa centrumskruven, Iyfta upp ski van och rotera den i sma steg. Det ar viktigt att Du ansluter linkama sa att de inte gar trogt men inte heller glappar i for stora hal. Gar det for trogt tar servot mycket strom och mo torn kan i varsta fall brannas. Glapp ger vibrationer som ger permanenta skador i servot. Av samma skal ar det viktigt att Du monterar servot med de moofoliande gummibussningarna och dess massingdistanser. I vissa modeller monteras servot med dubbelhaftande skumteip vilket ocksj ger ett till rackligt vibrationsskydd. Prova nu (nar monteringen ar klar) att servot fritt kan rotera till sina andlagen (inklusive maxutslag pa trimmen) utan art installationen i model/en stoppar (hors genom art servot»kurrao> i andlaget) rotationen. Justera i sa fall installationen sa att fri rotation uppnas eftersom Du annars far hog stromforbrukning och riskerar att servomotom branns. MOTTA GA REN skall Du mycket noggrant skydda fran vibrationer, fukt och damm. Lagg mottagaren i skumgummi och skydda fran fukt & damm moo en plastpase som Du enkelt forsluter runt kablama moo teip eller gummisnodd. Det ar viktigt att Du efter koming dar marken varit fuktig eller blot oppnar plastpasen och Jlvadran> mottagaren sa att fukt kan dunsta bort. Tank pa att mottagren ar anlaggningens kansligaste del. Hantera den med varsamhet! STR6MBRYTAREN skall skyddas fran smuts & bransle sa gott det gar. En oliig brytare kan ge upphov till glappkontaktf BATTERIHALLAREN skall precis som strombrytaren skyddas val fran smuts eftersom Du annar riskerar glappkontakt med patoliande radiostomingar. ANTENNKABELN bor Du forsoka dra sj langt fran motorn och dess kablar som moiligt. I modeller med ett plastror for antennen drar Du upp den genom derta och laser den med en knut lijngst upp. Har Du en modell med pianotradsantenn ar det viktigt att dra antt::nnsladden paralle/lt med pianotraden och att teipa den upp & nedtill. Anslut aldrig antennsladden till pianotraden via lodora och vira aldrig antennsladden runt pianotraden oavsett om Din byggbeskrivning sager sj (Du far bara kortare rackvidd). 7

9 BEC innebar att radiomottagaren ar utrustacj med en spanningsstabilisering Pa detta satt sparar Du kostnaden for batterier till mottagaren och pa kapet far Du en lattare modell (battre acceleration FREKVENSBYTE BEC INKOPPLING BEe BATTERY ELIMINATOR CIRCUITRY som gar att Du kan koppla den direkt till modellens stramkiilla (om det ar ett V ackpaket). etc). sandarkristall BEC kontakten (rod) ar standardiserad och alia de stora tillverkarna av radio & modeller an vander den idag. Det betyder att Du i de fiesta fall (Kyosho) bara kopplar samman Din modells BEC kontakt med BEC kontakten pa strambrytarkopplingen. - mottagarkristall I det fall Din modell inte ar utrustad med BEC kontakt kan Du kapa en sadan separat (se sid 10, ). Du kopplar sedan in kontaktens rada kabel till plus (rod fran acken) och den svarta till minus vid samma punkter pa fartreglaget Du kan valja mellan 80lika frekvenser (26/27 MHz bandet) som anslutningen fran modellens driv-ackpaket ar inkopp Var mycket noga med att plus och minus kopplas ratt! for Din Challenger 250/260. Pa sid 10 finner Du en kom latplett lista med bestallningsnummer over de olika frekvenserna. Valj alltid orginal kristaller sa ar Du saker pa basta VARNING! VIKTlGT! tankbara funktion for Din anliiggning! Nar Du anvander modellens drivack aven far stramfarsarjningen till radion innebar detta att Du kan tappa radio kon Observera att Du alltid maste byta hela kristallparet samti taktedigt, alltsa bade i sandare och mottagare. Tank ocksa pa att nar acken barjar ta slut. Det ar dock mycket enkelt kristaller ar kansliga for statar och att en kristall Du tappat pa golvet mycket val kan tappa sin noggranhet varvid den visserligen fungerar men medfar farkortad rackvidd. VIKTlGT! Efter ett kristallbyte ar det alltid viktigt att Du gar en rackviddskontroll. Se sid 5 i beskrivningen. (ill) att upptacka nar slutet narmar sig eftersom det barjar med att styrningen rycker eller med att gasen»iaser sig» vid gaspadrag. Dra da bara genast ner gasen till minimum och kar sakta modellen direkt tillbaka till Dig sjalv! Felinkoppling av BEC kontakten kan farstara Din mottagare direkt pa ett agonblick. Dubbelkolla innan Du kopplar in ackpaketet till modellen! 8

10 SERVICE & GARANTI ANVISNING Garantitiden ar 12 manader och omfattar alia typer av fab rikationsfel. Alltsa EJ sadana fel sam Du sjalvastadkommit genom felaktigt eller ovarsamt handhavande. Folj anvisningama nedan oavsett am det ror sig am f6rmodat garantifel eller vanligt behov av service. Kontrol!era forst am Du inte sjalv kan avhjalpa felet genom att ga igenom foljande punkter: A Ar batteriema friska (ackama laddadej? Ar anslut ningama hela och glappfria? B Ar kristallema hela? Lana ett par av en kompis och prova! Kristal!er ar mycket stotkansliga och tal t ex inte att tappas i golvet och de omfattas darfor ej av nagon garanti. Nya finns has Din hobbybutik. C Ar problemet kart rackvidd? Pro va forst am det ar de yttre omstandighetema sam ar orsaken (t ex kraftledningar eller privatradiosandare) genom att prova pa 0 lika platser. Stomingar kan ocksj komma fran metal! foremali modellen sam vibrerar mot varandra eller i de fall drivkallan ar en elmotor direkt fran motam. Detta testar Du enkelt genom aft koppla fran motam och lata model!en sta still mooans Du gor rackviddsprovet sam beskrivs pa sidan 5. Ar det elmotorn sam stor maste Du montera en ny stomingssats p!j denna. Finns att kopa i Din hobbybutik. Ar motam eller ko len i motam riktigt daliga maste hela motam altemativt kolen bytas uti DRing garna var service for rad & tips Skriv en kart men noggrann beskrivning av hur felet uppkom och hur det yttrar sig. Notera ocksj am Du abero par garantin och bifoga (viktigt!) i sj fall inkopskvittat. Eftersom garantin inte galler vid felaktigt el!er ovarsamt handhavande (t ex vatten, stot eller vibrationsskador) ar det nodvandigt att Du anger max service kostnod (for det fall garantin inte galler). Observera att en grundkostnad pa for narvarande (okt-87) ca 50 kr alltid debiteras i det fal! garantin inte galler. Denna kostnad inkluderar avhjal. pande av de allra enklaste felen samt returfrakt. Ange alltid telefonnummer dar vi kan na Dig dagtid samt forstas namn och adress. 3 Plocka nu loss mottagare och servon samt batterihallare med strombrytare ur modellen och lagg dem tillsammans med sandaren i orginalemballaget. Ta ur alia batterier och behall dem hemma. S!A ett omslagspapper runt och posta anlaggningen under adressen: SLOTCAR SERVICE BOX STOCKHOLM Du kan aven be Din butik am hjalp eftersam dam ofta direkt kan avhjalpa enklare fel. 4 Tiden for service ar normalt tva veckor inklusive de 6-7 dagar transporten tar. Lamnar Du anlaggningen till buti ken okas normalt tiden moo ca en veckas hanteringstid. 9

11 TILLBEHOR & RESERVDELAR Challenger forekommer moo tva olika typer av servo Skarvkabel 60 cm kontakter. Du skiljer dem enklast at genom fargen. Den ena Y-grenkabel ar svart (och tunn) och den andra ar vit (och tjockare). Det Strombrytare moo BEC kontakt ar viktigt att Du tittar under ratt rubrik nedan nar det galler att bestalla nya servon, kablar, mottagare etc. Se nedan. For BEC KONTAKTER MED KABEL Dig sam viii anvanda ilvitail servon till en ilsvart» mottagare finns det adapterkablar att fa BEC hane med kabel BEC hona med kabel TlLLBEHDR MED ilvita KONTAKTER» ADAPTERKABLAR MELLAN ilsvartii & INITTiI R Mottagare utan kristall Servo HS-402X (standard) Servo HS-403 (kullagrat) Skarvkabel 30 cm Skarvkabel60 cm Y-grenkabel RESERVDELAR Adapterkabell!Svartil till l!vittil Adapterkabel ))Vittil till l!svartil TlLLBEHDR MED I>SVARTA KONTAKTERiI Antenn for sandaren (250&260) Servohallare for 2 servon (HS-402&3) RL Mottagare utan kristall Servohornssats L Servo HS-402X (standard) Gummibussning & skruvsats for servo L Servo HS-403 (kullagrat) Servodrevsats for HS Servo HS-100 (micro) Servodrevsats for HS 402X & Servo HS-422 (lagt) Servodrevsats for HS-422, 423 & Servo HS-423 (Iagt, ett kullager) !J.1201 Batterihallare med BEC kontakt Servo HS-425 (Iagt, tva kullager) Fartreglage 150A (fram) KRISTALLPAR OCH ACK-PAKET pjj, NAsTA SIDA! Fartreglage 90A (tram/back) Fartreglage 150A (tram/back) Skarvkabel 30 cm Reservation for prisandringar (galler okt-81) 10

12 TILLBEHDR VIKTIGT A TT TANKA PA ACKAR, ANSLUTNINGAR & LADDARE ai/tid gara en snabb rackviddstest fore varje karning! Systemet bestar av mottagar-ackpaket, laddare och anslutningskablar. For siindaren anvander Du lasa ackar av god al/tid ha siindarantennen ful/t utdragen vid siindning! kvalitet. Tank har pa att en enda dalig cel/ farstar for ai/a alltid skydda mottagaren (kansligaste delen!) val fran fukt, de andra 7 cel/erna! AI/a ansluningar bygger pa de»svarta» vatten, damm, statar och vibrationer! kontakterna! Anvand en om Din anlaggning har de alltid ha friska batterier (alkaliska) och/el/er ful/addade ackpaket nar Du startar»vita» kontakterna (mel/an mottagare och strambrytare). karningen! Mottagarack 4.8V (platt 500 mah) Strambrytarkoppling med ladduttag Laddanslutning med banankontakter Laddanslutning med los kabelande Laddare for siindar & mottagarack Tank pa att... kontrol/en over model/en farsvinner nar laddningen i ackpaketet tar slut, speciel/t nar Du later model/ens drivack aven farsarja radions mottagardel (via BEC funktionen)! KRISTALLER Sa/js parvis och byts samtidigt i siindare och mottagare. Var noga moo att ai/tid gara rackviddsprov efter kristal/byte. Anvand inte»piratkristal/en> eftersom dessa kan farstara funktionen hos Din anlaggning! 05.X825 Kristal/par MHz X865 Kristal/par MHz X885 Kristal/par MHz X935 Kristallpar MHz X995 Kristallpar MHz X045 Kristallpar MHz X 145 Kristallpar MHz X 195 Kristallpar MHz "hi~ec' SVENSK AGENT FOR HITEC CHALLENGER 250/260 AB SLOTCAR BOX STOCKHOLM TELEFON TILL KONSUMENTTJANST:

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Ett övningshäfte om dina rättigheter som konsument

Ett övningshäfte om dina rättigheter som konsument Ett övningshäfte om dina rättigheter som konsument Innehållsförteckning Till dig som användare 3 Att dela ut: Konsumentens 10 budord 4 Checklista för nätshopping 5 Uppgifter och övningar: Tjugo fall i

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

99 enkla sa tt att fa ba ttre resultat pa allt du skriver

99 enkla sa tt att fa ba ttre resultat pa allt du skriver 99 enkla sa tt att fa ba ttre resultat pa allt du skriver En bra hantverkare har alltid en stor verktygslåda. Och oavsett vilka problem han ställs inför så kan han alltid dyka ner i lådan och plocka fram

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer