SVENSKA STUDENTBOSTÄDER. Strikt konfidentiellt Augusti 2013 FÖRETAGSOBLIGATION - PRIME LIVING AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA STUDENTBOSTÄDER. Strikt konfidentiellt Augusti 2013 FÖRETAGSOBLIGATION - PRIME LIVING AB"

Transkript

1 SVENSKA STUDENTBOSTÄDER Strikt konfidentiellt FÖRETAGSOBLIGATION - PRIME LIVING AB

2 DISCLAIMER Detta dokument är inte ett prospekt utan innehåller endast information om ett specifikt värdepapper och utgör varken råd om investering eller ett erbjudande om att teckna/förvärva värdepapper. För närmare information om Prime Living AB ( Bolaget ) hänvisas läsaren till det prospekt som godkänns och registreras av Finansinspektionen. Läsaren uppmanas att läsa detta dokument tillsammans med prospektet i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Bolagets framtida prestation samt de branscher och marknader inom vilka bolaget är verksamt. Detta dokument har inte blivit godkänt av någon myndighet och det ska inte ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Distribution av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till det, eller del av det, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. I synnerhet utgör detta dokument inte, och inte heller en del av det, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Kopior av detta dokument får inte distribueras eller skickas, vare sig delvis eller i sin helhet, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Sydafrika, Schweiz, Hong Kong, Indien eller Japan. All information som lämnas i dokumentet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de risker som varje investering i de specifika värdepappren innebär. Dokumentet innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Bolaget anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Inget ansvar av något slag accepteras, varken avseende dokumentet som sådant eller innehållet i dokumentet, inte heller för handlingar som vidtas på grundval av dokumentet eller dess innehåll. Genom att ta del av detta dokument godkänner läsaren att man är införstådd med de omständigheter, krav och restriktioner som råder för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse härav inte görs. 2

3 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 2. ERBJUDANDET I KORTHET 3. PRIME LIVING I KORTHET 4. GENOMFÖRANDE 5. MODULBYGGNATION 6. VILLKOR I KORTHET 7. STYRELSE OCH LEDNING 8. Q & A 9. SÅ HÄR GÖR DU 3

4 BAKGRUND Prime Living AB, hädanefter Prime Living eller Bolaget, producerar och förvaltar bostäder. Bolaget tillverkar och uppför bostäder i egen regi, och åt andra, med ett nytt banbrytande produktionssätt. Bolaget har sedan 2008 utvecklat en produktionsmetod baserad på stålmoduler med standardiserade snabblänkande fästen för lyft och frakt. Bolaget prefabricerar bostadsmoduler och gör montering och anslutningar på plats vilket kortar ner byggtiden och minimerar fel i produktionen. Resultatet blir en väsentligt lägre produktionskostnad. Bolaget har under våren 2013 framgångsrikt genomfört en brygglånsfinansiering om 17 MSEK. Brygglånet avsåg att bla fullfölja köpet av Träpanelen 6 samt samt uppstartskostnader för produktion av 88 lägenheter. Bolaget avser nu att genomföra en obligationsemission om 140 MSEK. Emissionen kommer användas till att refinansiera brygglånet samt fullfölja inköpet av Gelba Spånga AB som äger fastigheten Ferdinand 14 i Stockholm. Rivnings- och saneringslov finns för befintlig byggnad och emissionslikvid kommer också användas till att genomföra rivning, sanering och iordningställa markförhållanden för planerad byggnation av cirka m 2 BTA studentlägenheter. Idag finns det en brist på ca studentbostäder i Sverige, samtidigt ligger produktionstakten på rekordlåg nivå. Särskilt allvarlig är situationen i de stora universitetsstäderna, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund, med väntetider på mer än ett år. Prime Living möter härmed en god efterfrågan på ett redan beprövat koncept. 4

5 ERBJUDANDET I KORTHET Emittent: Prime Living AB Erbjudandets storlek: SEK Minsta investering: SEK Löptid: 3år Ränta: 10,25 % per år Räntebetalning: Kvartalsvis 2,56 % Säkerhet: Pantbrev i fastigheterna Ferdinand 8/10 samt 14 i Spånga om totalt SEK Investeringsexempel Investering: SEK Erhållen ränta: 10,25 % Total avkastning: SEK Återbetalning: 30 september 2016 Vad ska lånebeloppet användas till? Obligationen ska kapitalisera Prime Living för att genomföra ett större byggprojekt i Spånga, Stockholm. Utöver kostnader för uppstart och byggnation ska inkommande medel används till: Refinansiering av brygglån, 17 MSEK Refinansiering av banklån, 40 MSEK Slutbetalning av Ferdinand 14, 17 MSEK 5

6 PRIME LIVING I KORTHET Översikt Prime Living är ett svenskt företag som bildades i februari 2009 av Skandinavisk Fastighetsfond och Comodo Finans. Den nordiska marknaden karaktäriseras av akut brist på studentbostäder. Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund har väntetider på mer än ett år. Prime Livings produktionsmetod ger stora marginaler mellan byggkostnad och slutligt värde vilket innebär god lönsamhet vid avyttring eller fortsatt förvaltning. Prime Livings projektportfölj innehåller följande: Karlstad 60 studentlägenheter färdigställda, 1356 m 2 boarea som i dagsläget är fullt uthyrd. Totalt kommer 140 studentlägenheter byggas vilket ger 3164 m 2 boarea. Lund 200 studentlägenheter färdigställda, 4400 m 2 boarea där Lunds Universitet blockhyr samtliga lägenheter. Bolaget har temporärt bygglov i 2 x 5 år. Upplands Väsby 54 studentlägenheter under byggnation, 1242 m 2 boarea. Projektet är sålt till det kommunala bolaget BOVAB. Stockholm Tre fastigheter i Spånga med en total byggrätt om cirka m 2.Total möjlig produktion är 1121 studentlägenheter vilket ger m 2 boarea. Malmö Två fastigheter i Oxie med en total byggrätt om cirka m2. Total möjlig produktion är 644 studentlägenheter vilket ger m 2 boarea. Affärsidé, mål och vision Prime Living avser att investera, direkt eller indirekt, i bostadsprojekt på den nordiska marknaden. Bolaget utvecklar kategoriboenden, i huvudsak studentbostäder, men även ungdomsbostäder och seniorboenden. Målet är att uppnå en produktions takt om 1000 lägenheter med start

7 GENOMFÖRANDE Produktionen sker genom legotillverkning av prefabricerade bostadsmoduler Produktionen sker i huvudsak i Kina med en väsentligt lägre kostnad än i Sverige Modulerna lastas på containerfartyg och fraktas till Skandinavien Modulerna är försedda med containerfötter för standardiserad frakt, lyft och montage Monteringen sker på plats med ett specialiserat montageteam för att minimera byggtid och därmed kostnader Bostadsmodulerna kopplas in till EL och VVS Bostäderna är nu klara för inflyttning 7

8 MODULBYGGNATION Modulbyggnation ger följande fördelar: SNABBT Kort projekttid då de färdiga modulerna transporteras isolerade och inredda KAN FLYTTAS Systemet fullt modulärt vilket innebär att mark med kortare tillfälliga bygglov kan utnyttjas KVALITET Prefabriceringen innebär att kvaliteten säkerställs på fabriken STÅLSTOMME Modulerna byggs med särskilda modulmått med en stålstomme för att klara frakt och hållfasthetskrav EFFEKTIVT Modulerna kan byggas upp till 6 våningar med uppfyllande av samtliga krav DESIGN Möjlighet till olika uttryck, t.ex. industrikaraktär i miljöer där det passar MILJÖVÄNLIGT Miljövänlig produktion då materialet kan återvinnas efter sin livstid ENERGILÖSNING Fjärrvärme, pellets panna, solenergi UPPFYLLER KRAV Modulerna byggs efter svenska BBRkrav (Boverkets Byggregler) EKONOMI Det finns stora ekonomiska fördelar med utvecklingen likväl som att produktionstiden kan minskas till tvåtre månader från byggstart till färdigt hus 8

9 VILLKOR I KORTHET Prime Living AB är i process att kapitalisera Bolaget med 140 MSEK genom en emission av obligationer ( Obligationen ). Prospektet godkänns och registreras av Finansinspektionen. Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas till att tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital, uppstart och byggnation av fastigheter, refinansiering av lån samt slutbetalning av fastighet. Obligationerna erbjuds investerare i enlighet med villkoren nedan: Emittent Prime Living AB Emissionsinstitut Mangold Fondkommission AB Central värdepappersförvaltare Euroclear Sweden AB Agent CorpNordic Sweden AB Ränta 10,25 % per år. Kvartalsvisa utbetalningar om 2,56 %: 30 mar, 30 jun, 30 sep, 30 dec (första räntebetalningen sker 30 jun 2014 inkl. upplupen ränta) Förtida inlösen Bolaget har möjlighet att återbetala lånet efter 12 och 24 månader till 104 % respektive 102,5 % av det nominella beloppet Säkerhet Befintliga och nya pantbrev i fastigheterna Ferdinand 8/10 samt 14 i Spånga om totalt 140 MSEK Erbjudandets storlek SEK Minsta investering SEK (nominellt belopp SEK) Löptid 30 sep 2013 till 30 sep 2016 (3 år) Listning Obligationen ska noteras och upptas till handel på First North Bond Market. 31/3 30/6 30/9 31/12 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9

10 STYRELSE OCH LEDNING Jan Severa VD och styrelseledamot - Byggnadsingenjör, Civilekonom Karlstad Universitet - Styrelsemedlem, VD Fredell & Co Structured Finance AB - Styrelsemedlem, VD Europeloan Bank S.A, - Styrelseordförande, VD Skandinavisk Fastighetsfond AB Ola Wengberg - Styrelseledamot - Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg - Controler, Trygg Hansa Foreign Operations & Industrial Division - Styrelsemedlem, Managing Director Fredell & Co Structured Finance - Styrelsemedlem, Senior Executive Director Europeloan Finance N.V. - Styrelsemedlem, Senior Partner, Skandinavisk Fastighetsfond Jan-Erik Karström - Styrelseordförande - Ekonom - Managementutbildad i USA - Exec. VP Ray Wilson CO (byggbolag) i LA, USA - Adm. Manager (NCC) Jeddah, SA - Adm. Manager Oresund Tunnel Contractors, Köpenhamn - Styrelseordförande, Comodo Finans AB Kenneth Liberg - Styrelseledamot - Tekniskt Gymnasium Borlänge - Grundare och VD Libergs Byggnadsställningar - VD Thyssen Krupp Xervon Sverige - Grundare och VD Comodo Finans 10

11 Q & A Vad ska pengarna användas till? - Obligationen ska kapitalisera Prime Living för att genomföra ett större byggprojekt i Spånga, Stockholm. Utöver kostnader för uppstart och byggnation ska inkommande medel används till att refinansiera lån samt slutbetala fastigheten Ferdinand 14 i Spånga. Efter färdigställande kommer refinansiering av dessa fastigheter bekosta uppförandet av nästa fastighet. Hur ska obligationen och räntan återbetalas? - Inkommande medel från kapitalresningen reserveras för betalning av räntan. Obligationens löptid är 3 år under vilken Prime Living med nuvarande produktionstakt och lönsamhet kan generera det kapital som krävs för återbetalning. Om Bolaget inte klarar det realiseras panten till förmån för investerarna. Kommer bolaget behöva ytterligare finansiering? - Prime Living avser att vid framtida projekt finansiera produktion med viss belåningsgrad för att maximera avkastningen. Ökade kassaflöden och vinster efter avyttring kommer dock minska lånebehovet. Hur ser konkurrensen ut? - Byggaktiviteten på den svenska marknaden är för närvarande mycket låg och planer för framtida byggnationer är få, särskilt gällande hyresrätter. Detta i kombination med Prime Livings låga produktionskostnad gör att Bolaget står sig starkt i konkurrensen. Klarar bolaget kvalitetskraven? - Prime Living uppfyller Svenska Boverkets byggregler. Bolagets koncept är beprövat med färdigställda och godkända fastigheter i Lund och Karlstad. Hur stark är den underliggande säkerheten? - Utöver extern säkerhet avseende pantbrev i fastigheterna Ferdinand 8, 10 samt 14 har investerare anspråk på Prime Living AB, som har övervärden på fastigheterna i Lund och Karlstad. Har bolaget fler byggprojekt på gång? - I dagsläget finns utöver de 88 lägenheterna som uppförs i etapp 1 i Malmö möjlighet att uppföra 556 st till. Prime Livings projekt i Spånga omfattar totalt 1121 lägenheter. I Karlstad har kommunen tilldelat Prime Living ytterligare mark men då företaget prioriterar att sprida sin geografiska närvaro vill man först fokusera på Malmö och Spånga. Ett flertal kommuner har visat intresse för den nya byggtekniken och ca 35 förfrågningar finns inne för tillfället. Upplands Väsbys kommuns bostadsbolag, Bo I Väsby AB, köpte den 14 mars 2013 ett bolag som kommer äga ett hus med 54 lägenheter för omgående uppförande. 11

12 SÅ HÄR GÖR DU 1 Investeraren fyller i och skriver under anmälningssedel för Erbjudandet. Därefter postas, faxas lämnas eller e-postas anmälningssedeln till Mangold Fondkommission enligt nedan: Mangold Fondkommission AB Ärende: Prime Living AB Box 55691, Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 2 Tel: Fax: E-post: 2 Investeraren för över beloppet till Mangold Fondkommissions klientmedelskonto hos DNB samt anger namn för den fysiska person eller juridiska person som undertecknat anmälningssedeln. Kontonummer: IBAN: SE BIC/SWIFT: DNBASESX Meddelande till mottagaren: Ange namn på fysisk eller juridisk person (samma fysiska eller juridiska person som undertecknat anmälningssedeln). 3 Investeraren erhåller avräkningsnota. 12

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Definitioner och förkortningar

Definitioner och förkortningar PROSPEKT Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Teckning av vinstandelsbevis 2012:1 Juni 2012 Definitioner och förkortningar HFF2, Hyresfastighetsfonden nr 2, Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Preferensaktier serie A Teckningsperiod 21 februari 2013 t.o.m. 19 april 2013 Sista likviddag den 26 april 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY.

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN SPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. Inbjudan att teckna aktier i Cortus Energys nyemission 7 april 24 april 2015 Marknadsföringsbroschyr

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR som emitterats av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (bildat i enlighet med lagstiftningen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Private Placement ART2DENT AB. Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB

Private Placement ART2DENT AB. Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB Private Placement ART2DENT AB Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB VD har ordet Tandteknik handlar i första hand om att ge patienter en ersättning för tänder som gått

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Eniro, Bolaget eller Koncernen avses häri Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) och dess dotterbolag, såvida inte

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG (publ)

LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG (publ) Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 27 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG (publ) MTN-program LEGAL#11428672v16 Ledarbank

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

INFORMATION TILL INVESTERARE

INFORMATION TILL INVESTERARE Obligationslån 2013/2016 2 INFORMATION TILL INVESTERARE Med PA Resources eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhang, PA Resources AB (publ) eller den koncern i vilken PA

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 18 maj 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Ledarbank

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 11 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer