PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport. Januari-juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport. Januari-juni 2014"

Transkript

1 PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport Januari-juni 2014 Prime Living AB (publ) Sturegatan 32 Box Stockholm +46 (0)

2 PRIME LIVING AB (publ) tillika Bolaget Denna halvårsrapport avser moderbolaget Prime Living AB (publ). Bolaget upprättar för närvarande ej koncernredovisning men avser att för 2014 upprätta sådan och konvertera denna enligt IFRS för att vid nästa rapporttillfälle- bokslutskommuniké redovisa enligt IFRS. Stockholm 27 augusti 2014 Prime Living Prime Living utvecklar hyresbostäder med inriktning mot studenter, primärt på den svenska marknaden. Affärsidén är att erbjuda moderna studentlägenheter till rimliga hyror med god lönsamhet. Bolaget äger, finansierar, bygger och förvaltar lägenheter företrädesvis via bolagets dotterbolag. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag har Prime Living verksamhet i Stockholm, Malmö, Lund och Karlstad. Januari juni Prime Living AB Omsättningen uppgick till (200) TSEK Rörelseresultatet uppgick till TSEK (-1 471) TSEK Periodens resultat uppgick till 613 (870) TSEK Färdigställda fullt uthyrda projekt i tre av dotterbolagen, Prime Living Lund AB, Prime Living Karlstad AB samt TP 6 Oxie AB vilket innebär positivt resultat och kassaflöde. Jan Jun Jan Jun Jan Jun TSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Periodens resultat Summa tillgångar Dotterbolag i urval Prime Living Lund AB Samtliga 200 lägenheter fullt uthyrda Omsättningen uppgick till (3 586) TSEK Rörelseresultatet uppgick till (2 585) TSEK Periodens resultat uppgick till (1 331) TSEK. Jan Jun Jan Jun TSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Summa tillgångar Prime Living Karlstad AB Samtliga 60 lägenheter uthyrda Omsättningen uppgick till (966) TSEK Rörelseresultatet uppgick till 773 TSEK (455) TSEK Prime Living AB (publ) Sida 2 av 10

3 Jan Juni Jan Juni TSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Periodens resultat Summa tillgångar Väsentliga händelser januari - juni Dotterbolaget TP6 Oxie AB har under perioden färdigställt 84 studentlägenheter, 8 st. 2:or 34 kvm och 76 st. 1:or om 21 kvm, i Oxie, Malmö. Samtliga lägenheter uthyrda. Stadsbyggnadskontoret i Stockholm genomförde mellan den 25 juni och den 20 augusti 2014 en utställning avseende detaljplanen för Kv Ferdinand 8, 10 och 14. Antagandet är planerat till oktober Prime Living AB (publ) Sida 3 av 10

4 VD har ordet Produktionen av nya studentbostäder i Sverige är fortfarande på en väldigt låg nivå. Studenternas situation är mycket svår i många universitetsstäder och det påverkar t.o.m. val av utbildning. Osäkerheten kring boende i t.ex. Stockholm gör att studenter börjar ifrågasätta Stockholm som studentort. Det sker dock ett arbete i kommunerna att ta fram mark för exploatering. Prime Living vann i augusti en markanvisningstävling i Täby där mer än 150 nya bostäder skall utvecklas och produceras hösten Vi kommer under hösten att vara aktiva och delta i markanvisningstävlingar och till kommuner föreslå utveckling av olika områden. Färdigställandet av 84 lägenheter i i Malmö/Oxie har gått enligt plan och dessa är nu fullt uthyrda till studenter. Vi har här för första gången även erbjudit en tvårumslägenhet för att kunna erbjuda par och studenter med barn ett alternativ. Avkastning på den totala produktionskostnaden uppgick till ca 8% och dotterbolagets resultat beräknas uppgå till ca 1,8 MSEK per år före skatt. Hyran för en enrumslägenhet uppgår till ca kronor per månad. Prime Livings geografiska spridning omfattar nu projekt i Stockholm, Lund, Malmö och Karlstad. Vi planerar nyproduktion i samtliga dessa orter och kommer utöka med ytterligare en eller två orter under Vi har i dagsläget 344 lägenheter till uthyrning och produktion planeras för 80 lägenheter i Karlstad, ca 100 lägenheter i Malmö och ca lägenheter i Stockholm med byggstart 2014 och Det enskilt största projektet är byggnation av ca lägenheter i Spånga där vi räknar med att beslut om detaljplan och bygglov beviljas under Den övergripande målsättningen som fastlagts står fast om att producera lägenheter per år från Resultatet för det första halvåret 2014 blev som förväntat positivt och målsättningen är att även uppnå ett positivt resultat för helåret. De fastigheter som färdigproducerats genererar ett starkt positivt kassaflöde och omsätter ca 17,8 MSEK på årsbasis. Belåningen mot marknadsvärde är ca 60%. Varje projekt som färdigställs förstärker det egna kapitalet vilket vid nästa rapportering kommer visas då vi övergår till redovisning i enlighet med IFRS bokföringsstandard. Jan Severa Prime Living AB (publ) Sida 4 av 10

5 Verksamheten Prime Living bedriver sin verksamhet företrädesvis via bolagets dotterbolag. Koncernstruktur Prime Livings koncernstruktur hade vid periodens utgång (30 juni 2014) följande utseende: Förvaltningsenheter Lund Prime Living Lund AB Prime Living Lund AB:s samtliga 200 lägenheter är uthyrda till Lunds Universitet vilket genererar ett positivt resultat och kassaflöde. Karlstad Prime Living Karlstad AB Samtliga Prime Living Karlstad AB:s 60 lägenheter är uthyrda till studenter vilket genererar ett positivt resultat och kassaflöde. Malmö, Oxie TP 6 Oxie AB Samtliga TP 6 Oxie AB:s 84 lägenheter är uthyrda till studenter sedan slutet av augusti 2014 och kommer att från start generera ett positivt resultat och kassaflöde. Bostadsprojekt Stockholm/Spånga Prime Living Spånga AB och Comodo Real Estate AB Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 14 november 2013 att godkänna redovisningen av plansamrådet och att planförslaget skall ställas ut. Detaljplanearbetet för Ferdinand 8, 10 och 14 har därefter fortskridit och Stadsbyggnadskontoret i Stockholm genomförde under tiden från den 25 juni till 20 augusti 2014 utställning avseende detaljplanen för Kv Ferdinand 8, 10 och 14. Antagande av detaljplanen är planerad till oktober Rivning, sanering och iordningsställande av markförhållanden för den planerade byggnationen pågår under 2014 och beräknas vara klart under 3:e kvartalet Prime Living AB (publ) Sida 5 av 10

6 EKONOMI Översikt väsentliga redovisningsprinciper Bolaget upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap 3. Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:I Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Där inte specifik anpassningsrådgivning finns har Bolaget sökt vägledning i Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Resultat perioden januari juni 2014 (6 månader) Rörelseintäkter Bolagets rörelseintäkter består idag av övriga rörelseintäkter. För 2014 (2013) uppgick Bolagets totala rörelseintäkter till TSEK (200 TSEK). Rörelsekostnader Bolagets rörelsekostnader avser kostnader för utveckling av moduler, administration, personal, driftsoch underhållskostnader samt övriga rörelsekostnader. Under 2014 uppgick rörelsekostnaderna till TSEK (1 671 TSEK). Av- och nedskrivningar Bolaget har idag inga materiella anläggningstillgångar där avskrivning sker. Avskrivningar sker i koncernbolag och avser avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, såsom byggnader och mark. Avskrivningar i koncernbolagen sker när respektive projekt är färdigställt. Rörelseresultat Bolagets rörelseresultat uppgick till TSEK ( TSEK) vilket motsvarar ett förbättrat resultat om TSEK. Bolagets rörelseresultat har förbättrats jämfört med föregående år på grund av nedlagda kostnader i dotterbolagen. Finansiellt netto Bolagets övriga finansiella netto består av ränteintäkter med avdrag för räntekostnader. Det finansiella nettot uppgick för 2014 (2013) till TSEK (1 908 TSEK). Föregående års positiva finansiella netto förklaras av avyttrade andelar i Studentbostäder Nedra Runby AB. Resultat efter skatt Bolagets resultat efter skatt uppgick till 613 TSEK. Bolaget har tillgodoräknats en skatteintäkt om 469 TSEK. Skatteintäkten avser i sin helhet en skatteeffekt avseende erhållna koncernbidrag. Balansräkning per 30 juni 2014 Balansomslutningen uppgick till TSEK ( TSEK), vilket är en ökning med TSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Av tillgångarna vid perioden slut utgjordes den största posten av långfristiga fordringar hos koncernföretag på TSEK (0 TSEK). På skuldsidan uppgick långfristiga skulder till TSEK ( TSEK). Finansiella anläggningstillgångar Bolagets anläggningstillgångar består av finansiella anläggningstillgångar i form av andelar i koncernbolag samt fordringar hos koncernföretag. Den 30 juni 2014 uppgick de finansiella tillgångarna till TSEK ( TSEK), vilket motsvarar en ökning om TSEK. Ökningen av finansiella anläggningstillgångar har främst skett i form av fordringar hos koncernföretag samt tillträde av andelarna i dotterbolaget Gelba Spånga AB. Omsättningstillgångar Bolagets omsättningstillgångar innefattar fordringar hos koncernföretag, fordringar hos intresseföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader samt likvida medel. Prime Living AB (publ) Sida 6 av 10

7 Omsättningstillgångarna per den 30 juni uppgick till TSEK ( TSEK) Halvårsrapport januari juni 2014 Eget kapital Per 30 juni 2014 uppgick det egna kapitalet till TSEK (2 676 TSEK). Samtliga tillgångar tas upp till anskaffningsvärde vilket är betydligt lägre än marknadsvärdet. Skulder Bolagets långfristiga skulder består av ett obligationslån om totalt TSEK, ett lån om totalt TSEK från Comodo Finans AB samt två lån från SIG Utveckling 2 AB om totalt TSEK, och uppgår totalt till TSEK ( TSEK). Bolagets långfristiga skulder uppgick den 30 juni 2014 till TSEK ( TSEK), vilket motsvarar en ökning med TSEK. Ökningen kan i sin helhet härledas till obligationslånet om TSEK. Bolagets kortfristiga skulder avser leverantörsskulder, skulder till koncernföretag, skulder till intresseföretag, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt övriga skulder. Bolagets kortfristiga skulder uppgick den 30 juni 2014 till TSEK ( TSEK), vilket motsvarar en ökning med TSEK. Den främsta anledningen till ökningen av kortfristiga skulder är ökade skulder till koncernföretag. Resultaträkning i sammandrag (Belopp i TSEK) Rörelsens intäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från avyttring andelar Ränteintäkter o likn resultatposter Räntekostn o likn resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat (RR) Prime Living AB (publ) Sida 7 av 10

8 Balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR (Belopp i TSEK) Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER (Belopp i TSEK) Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital/ansamlad förlust Fria reserver Balanserat resultat Årets resultat (BR) Summa Fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn o förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Prime Living AB (publ) Sida 8 av 10

9 Kassaflödesanalys i sammandrag (Belopp i TSEK) Resultat efter finansiella poster Ej kassapåverkande poster Förändring rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) kortfristiga fordringar Minskning(-)/ökning(+) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Avyttring andelar Förvärv dotterföretag Investeringar i finansiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finanseringsverksamhet Upptagna lån Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Förändring Eget kapital (Belopp i TSEK) Aktiekapital Fritt eget kapital Årets resultat Vid årets början Disposition enligt årsstämmobeslut Erhållna/Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag -469 Årets resultat 613 Vid årets slut Prime Living AB (publ) Sida 9 av 10

10 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 27 augusti 2014 Prime Living AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Jan Severa, VD, Om Prime Living AB (publ) Mer information finns på Certified Advisor Mangold Fondkommission AB ( ) Box Stockholm Telefon: Nästa rapportdatum 26 mars 2015: Bokslutskommuniké 2014 Prime Living AB (publ) Sida 10 av 10

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 januari december 2014 Grunden lagd för stark tillväxt Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya

Läs mer

Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014

Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014 Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014 Innehållsförteckning Prime Living i korthet 2 Kortfattad information om units som erbjuds i Prime Living 4 Erbjudande att förvärva units i samband

Läs mer

Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier av serie B i Prime Living AB (publ) på Nasdaq First North, Stockholm

Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier av serie B i Prime Living AB (publ) på Nasdaq First North, Stockholm Prime Bolagsbeskrivning Prime Living AB (publ) Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier av serie B i Prime Living AB (publ) på Nasdaq First North, Stockholm December

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Magnolia Bostad Kvartalsrapport

Magnolia Bostad Kvartalsrapport Q2 Magnolia Bostad Kvartalsrapport Koncernen april juni 2014 1 April juni 2014 Kvartalet i korthet Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättning: 3,8 (8,2) mkr Rörelseresultat: 2,2 ( 2,1) mkr Resultat

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2012 Stockholm 2012-11-23 Juli -september 2012 Omsättningen uppgick till 108,2 (50,1) Mkr Resultatet uppgick till 14,7 (11,5) Mkr, motsvarande 1,32

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2009

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2009 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2009 April-juni 2009 Stockholm 2009-08-20 Omsättningen uppgick till 22,5 (40,9) Mkr Resultatet blev 1,9 (-1,2) Mkr, motsvarande 0,19 (-0,12) kr/aktie Brf

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

kvartalsrapport MAJ - JULI 2010 Stark tillväxt med nya produktlinjer

kvartalsrapport MAJ - JULI 2010 Stark tillväxt med nya produktlinjer kvartalsrapport Maj 2010 - Juli 2010 kvartalsrapport MAJ - JULI 2010 Stark tillväxt med nya produktlinjer Pressmeddelande, 28 September 2010 första kvartalet maj - JUli 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Väsentliga händelser 1 januari - 30 juni 2013

Väsentliga händelser 1 januari - 30 juni 2013 Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013 Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Omsättningen under perioden uppgick till 223,2 MSEK (219,2) Rörelseresultat efter

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2010 Stockholm 2011-02-16 Oktober-december 2010 Omsättningen uppgick till 51,5 (2,2) Mkr Resultatet blev 5,1 (-1,8) Mkr, motsvarande 0,51 (-0,18) kr/aktie Eget kapital

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

Eolus Vind AB Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium

Eolus Vind AB Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium Pressmeddelande den 31 januari 2009 Sida 1 av 7 Eolus Vind AB Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 31 januari 2009 avhandlades bland annat följande ärenden:

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer