J J.P. Morgan International Derivatives Ltd. (incorporated with limited liability in Jersey) as Issuer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J J.P. Morgan International Derivatives Ltd. (incorporated with limited liability in Jersey) as Issuer"

Transkript

1 J J.P. Morgan International Derivatives Ltd. (incorporated with limited liability in Jersey) as Issuer JPMorgan Chase Bank, N.A. (a National Banking Association organised pursuant to the laws of the United States of America) as Guarantor in respect of Up to SEK 500,000,000 Notes linked to a Basket of Asian Indices, due April 2012 Structured Products Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates Issue Price: 110 per cent. per Note ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING Översättningen på följande sidor utgör en översättning av avsnittet Summary i prospektet av den 9 januari 2008 avseende rubricerade värdepapper. Översättningen har upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. 23 och 36 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i samband med begäran till Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg om att utfärda intyg om godkännande av prospektet till Finansinspektionen enligt bestämmelserna i artikel 18 i prospektdirektivet (2003/71/EG). Enligt 2 kap. 15 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument är ansvaret för innehållet i sammanfattningen respektive översättningen begränsat enligt vad som närmare beskrivs i det inledande stycket i översättningen. Om översättningen inte stämmer överens med informationen i den engelska originalversionen har den engelska originalversionen tolkningsföreträde. Investerare bör därför alltid även ta del av prospektet i dess helhet på dess originalspråk innan något beslut om investering tas. 1

2 SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Prospekt och varje beslut att investera i Obligationerna skall ske med beaktande av Prospektet i dess helhet, inklusive de dokument som införlivas genom hänvisning. Inget civilrättsligt ansvar kan uppkomma för Emittenten eller Garanten i någon Medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet där de relevanta bestämmelserna i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG) har implementerats, avseende denna sammanfattning, inklusive varje översättning härav, såvida inte den är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med övriga delar av Prospektet. Om krav med bäring på informationen i Prospektet framställs i domstol i en Medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet kan käranden, enligt nationell rätt i Medlemsstaten där kravet framställs, vara skyldig att stå för kostnaden för att översätta Prospektet innan den juridiska processen inleds. Information och riskfaktorer avseende JPMCB och JPMIDL JPMCB Historik och Utveckling för JPMCB JPMCB är ett helägt bankdotterbolag till JPMorgan Chase. JPMorgan Chase är registrerat i delstaten Delaware, USA och har sitt huvudkontor i New York. JPMCB:s registrerade kontor är beläget på 1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, USA och dess huvudsakliga verksamhet är belägen på 270 Park Avenue, New York, NY 10017, USA (telefonnummer ). JPMCB är en kommersiell bank som erbjuder ett brett utbud av banktjänster till sina inhemska och internationella kunder. JPMCB står under tillsyn av den amerikanska banktillsynsmyndigheten (U.S. Office of the Comptroller of the Currency) ("OCC"), en avdelning av United States Department of the Treasury. Dess befogenheter anges i United States National Bank Act och omfattar alla därtill hörande befogenheter som är nödvändiga för bedrivandet av bankverksamheten genom att lösa in och handla med skuldebrev, checkar och remburser och andra skuldbevis, genom att mottaga insättningar, genom att köpa och sälja valuta, mynt och ädelmetaller, genom att låna pengar mot säkerhet i lös egendom, och genom att inneha, emittera och sprida obligationer. JPMCB etablerades i den juridiska formen av ett bankaktiebolag i enlighet med lagarna i staten New York den 26 november 1968 för en obegränsad tid. Den 13 november 2004 gick JPMCB över från att vara ett bankbolag organiserat under lagarna i New York till att vara ett nationellt bankföretag organiserat under lagarna i USA. Chase Bank USA, National Association med huvudkontor beläget i Newark, Delaware utgör ett annat av de främsta bankdotterföretagen till JPMorgan Chase. JPMorgan Chase främsta dotterföretag som inte är en bank är J.P. Morgan Securities Inc. Banken och dotterföretagen till JPMorgan Chase som inte är banker bedriver verksamhet såväl nationellt som internationellt genom filialer, dotterbolag, representationskontor och närstående banker. Per den 30 september 2007, uppgick JPMorgan Chase Bank, N.A. totala tillgångar till U.S. $1,244,0 miljarder, totala nettolån uppgick till U.S. $456,4 miljarder totala insättningar till U.S. $699,0 miljarder och det totala egna kapitalet uppgick till U.S. $102,9 miljarder. JPMCB är medlem av det federala reservsystemet och dess insättningar är försäkrade av den federala insättningsförsäkringsföreningen. Dess identifikationsnummer (Federal Reserv Bank Identification Number) är Huvudsakliga affärsverksamheter JPMCB:s affärsverksamheter är, för rapporteringsändamål, organiserade och integrerade med JPMorgan Chase och dess närstående bolags affärsverksamheter för varje verksamhetsgren likväl som ett segment för Corporate. Den företagsinriktade verksamheten består av avdelningarna Investment Bank, Commercial Banking, Treasury & Securities Services, and Asset Management. Den konsumentinriktade verksamheten består av Retail Financial Services. Organisatorisk struktur JPMCB är ett av de främsta helägda bankdotterföretagen till JPMorgan Chase, ett aktiebolag bildat i staten Delaware i USA. De ordinarie aktierna i JPMorgan Chase är inregistrerade på New York-börsen under kortnamnet JPM och dessa är även inregistrerade på London-börsen och Tokyo-börsen. De ordinarie aktierna 2

3 i JPMorgan Chase ingår i Dow Jones Industrial Average Index vid New York-börsen. Finansiell och juridisk information, inklusive det senaste 10-K formuläret för året som slutade den 31 december 2006 avseende JPMorgan Chase, 2006 års Årsredovisning för JPMorgan Chase och ytterligare årsrapporter, delårsrapporter och nuvarande rapporter inlämnade av JPMorgan till The U.S. Securities and Exchange Commission ( SEC ) kan så snart de är tillgängliga erhållas av varje intresserad part från SEC:s webbsida ( Ytterligare information om JPMorgan Chase och dess koncern kan erhållas från deras webbsida ( Finansiell information rörande JPMCB Historisk finansiell information De reviderade årsredovisningarna för 2006 och 2005 är införlivade genom hänvisning i JPMCB:s Registreringsdokument och har reviderats av PricewaterhouseCoopers LLP. JPMorgan Chase och dess dotterföretags redovisnings- och rapporteringspolicies står i överensstämmelse med i USA allmänt vedertagna redovisningsprinciper och rådande marknadspraxis. Vidare, när tillämpligt, står dessa policies i överensstämmelse med redovisnings- och rapporteringsriktlinjer som fastställs av amerikanska tillsynsmyndigheter. JPMorgan Chase konsoliderade finansiella rapporter inkluderar JPMCB:s och dess majoritetsägda dotterföretags siffror, med avdrag för koncerninterna balanser och transaktioner. Delårsinformation och annan finansiell information JPMCB upprättar kvartalsvisa Konsoliderade Finansiella Rapporter. Denna oreviderade finasiella information är upprättad i enlighet med, i USA, allmänt accepterade bokföringsprinciper. JPMCB måste kvartalsvis inge konsoliderade rapporter avseende ställning och inkomster ( Tillsynsrapporter ) till den amerikanska federala insättningsförsäkringsföreningen (U.S. Federal Deposit Insurance Corporation) ( FDIC ). Dessa Tillsynsrapporter är utformade enligt standard som godkänts av FDIC och inkluderar balansoch resultaträkning. Införlivade genom hänvisning i JPMCB Registreringsdokument är: JPMCB:s konsoliderade balansräkningar per den 30 juni 2006, 30 september 2006, 31 december 2006, 31 mars 2007, 30 juni 2007 och 30 september 2007 samt de konsoliderade resultaträkningarna per den 31 december 2005 och 31 december Dessa finansiella rapporter har ingivits av JPMCB till FDIC i de format som FDIC kräver. Denna finansiella information har inte reviderats. Tillsynsrapporterna tas fram i enlighet med de näringsrättsliga instruktioner som utfärdas av U.S. Federal Financial Institutions Examinations Council. På grund av de speciella övervakande, näringsrättsliga och ekonomiska syften som skall tillgodoses genom Tillsynsrapporterna kommer dessa näringsrättsliga föreskrifter inte nödvändigtvis följa allmänt vedertagna redovisningsprinciper eller uppfattningar och uttalanden gjorda av Accounting Principles Board och Financial Accounting Standards Board. Trots detta tillhandahåller Tillsynsrapporterna viktig information rörande JPMCB:s finansiella ställning. Tillsynrapporter inges till och hålls tillgängliga hos U.S. Federal Deposit Insurance Corporation på th Street, N.W., Washington D.C , Attention: Disclosure Group, Rum F-518. På FDIC:s hemsida, kan Tillsynsrapporterna studeras. Riskfaktorer Nedan följer vissa riskfaktorer och osäkerhetsmoment som JPMCB tror skulle kunna ha negativ inverkan på JPMCB:s resultat: JPMCB:s resultat kan påverkas negativt av marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden i USA och internationellt. Det är allt intensivare konkurrens inom den finansiella tjänstesektorn, vilket kan påverka JPMCB:s resultat på ett negativt sätt. JPMCB:s förvärv och integrering av förvärvade verksamheter behöver inte resultera i alla förväntade fördelar. 3

4 JPMCB förlitar sig på sina system, sina anställda och vissa motparter, vilket gör att vissa misstag kan påverka JPMCB:s resultat väsentligt negativt. JPMCB:s icke-amerikanska handelsaktiviteter och verksamheter är utsatta för förlustrisk, särskilt beträffande tillväxtmarknader. Om JPMCB inte hanterar i verksamheten uppkomna problem på ett framgångsrikt sätt kan deras rykte bli skadat vilket i sin tur kan ha negativ inverkan på den bedrivna verksamheten. JPMCB agerar på en starkt reglerad marknad och dess verksamhet och resultat påverkas kraftigt av regleringar som måste följas. JPMCB står inför betydande juridiska risker, såväl avseende tillsynsmässiga granskningar och förfaranden som avseende privata förfaranden inledda mot JPMCB. JPMCB:s förmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal är viktig för dess framgång och ett misslyckande att göra det kan väsentligt påverka verksamheten på ett negativt sätt. Statlig penningpolitik och ekonomiska kontrollåtgärder kan ha en väsentlig negativ inverkan på JPMCB:s verksamhet och resultat. JPMCB:s ramverk för hantering av dess risker kan komma att vara ineffektivt vad gäller reduceringen av risker och förluster. Om JPMCB inte hanterar sin likviditet effektivt kan dess verksamhet påverkas negativt. Framtida händelser kan skilja sig från de förväntningar som JPMCB:s ledning har lagt till grund för antaganden och uppskattningar, vilket kan förorsaka oförutsedda förluster i framtiden. JPMIDL Historik och utveckling för JPMIDL JPMIDL bildades som ett aktiebolag på Jersey, Kanalöarna den 20 juni 1990 och för obestämd tid. JPMIDL registrerades vid the Royal Court of Jersey under registreringsnummer och har sitt registrerade kontor på Rathbone House, 15 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 1RB Kanalöarna ( ). Genom särskilt beslut av aktieägarna i JPMIDL den 23 juni 2000 ändrades JPMIDL:s firma från J.P. Morgan Jersey Limited till J.P. Morgan Investor Derivatives Ltd. med verkan den 26 juni 2000 och därefter genom särskilt beslut av dess aktieägare den 15 maj 2001 från J.P. Morgan Investor Derivatives Ltd. till J.P. Morgan International Derivatives Ltd. med verkan samma dag. Genom särskilt beslut av aktieägarna i JPMIDL den 9 oktober 2000 blev JPMIDL ett publikt bolag. Huvudsakliga verksamheter JPMIDL:s verksamhet består huvudsakligen av att emittera derivatinstrument i form av värdepapper, vilket innefattar obligationer, warranter och certifikat, inklusive aktierelaterade obligationer, omvända konvertibler och marknadsobligationer samt efterföljande hedgning av dessa riskpositioner. Samtliga emissioner genomförda till dags dato är föremål för hedgningsarrangemang. Inkomsterna från försäljningen av värdepapperna används för bolagets allmänna ändamål, inklusive att ingå hedgningsarrangemang med andra koncernbolag inom JPMorgan Chase. JPMIDL förväntar sig att hedgningsarrangemangen kommer att vara tillräckliga för att säkra bolaget mot marknadsriskerna förenade med värdepappersemissionerna. JPMIDL kommer också att ta emot betalningar från och göra betalningar till andra koncernbolag inom JPMorgan Chase. JPMCB kan komma att emittera Obligationer som, om dessa innehas till respektive förfallodagar, kan komma att lösas in genom att lösenbeloppet för Obligationerna används för köp av vissa warranter. Dessa warranter skulle, vid påkallande i enlighet med dessas villkor, berättiga warrantinnehavaren att köpa preferensaktier emitterade av JPMIDL. 4

5 Huvudsakliga marknader Under räkenskapsåret som slutade den 31 december 2006 emitterade JPMIDL värdepapper i Asien- och Stillahavsregionen, i Europa, i Mellanöstern, Afrika och emitterade ett begränsat antal värdepapper i USA. Organisatorisk struktur J.P. Morgan International Derivatives Ltd är ett helägt dotterföretag till J.P. Morgan International Finance Limited, vilket i sin tur är ett indirekt helägt dotterföretag till JPMorgan Chase Bank, N.A. JPMorgan Chase Bank, N.A. är ett av de främsta helägda bankdotterföretagen till JPMorgan Chase & Co., ett aktiebolag bildat i staten Delaware i USA. De ordinarie aktierna i JPMorgan Chase är inregistrerade på New York-börsen under kortnamnet JPM och dessa är även inregistrerade på London-börsen och Tokyo-börsen. De ordinarie aktierna i JPMorgan Chase ingår i Dow Jones Industrial Average Index vid New York-börsen. Finansiell information rörande JPMIDL Historisk finansiell information JPMIDL:s reviderade redovisning har blivit reviderad i enlighet med revisionsregler utformade av United Kingdom s Auditing Practices Board och har tagits fram i enlighet med Jerseys bolagsrätt och allmänt accepterade redovisningsprinciper i Storbritannien. De reviderade årsredovisningarna för JPMIDL avseende räkenskapsåren som slutade den 31 december 2006 och den 31 december 2005 är införlivade genom hänvisning i JPMIDL:s Registreringsdokument. PricewaterhouseCoopers LLP och dess föregångare PricewaterhouseCoopers, auktoriserade och registrerade revisorer, Southwark Towers, 32 London Bridge Street, London SE1 9SY har reviderat utan reservationer årsredovisningarna för JPMIDL avseende räkenskapsåren som slutade den 31 december 2006 och den 31 december En kopia av revisionsberättelsen finns på sidan 5 i JPMIDL:s årsredovisning för 2006 och på sidan 5 i JPMIDL:s årsredovisning för 2005 och dessa är införlivade genom hänvisning i JPMIDL:s Registreringsdokument. Förutom dessa årsredovisningar har inte någon annan information i JPMIDL:s Registreringsdokument, eller något annat dokument införlivat genom hänvisning häri, blivit reviderad. JPMIDL kommer inte att offentliggöra delårsrapporter förrän bolaget är skyldigt att göra det enligt tillämplig rätt. Riskfaktorer Nedan följer en sammanfattning av vissa risker och osäkerheter som JPMIDL bedömer kan få negativa effekter på JPMIDL:s resultat: JPMIDL:s möjligheter att fullgöra sina åtaganden kan påverkas negativt av oförmåga hos eller underlåtenhet av andra JPMorgan Chase företag att fullgöra sina skyldigheter gentemot JPMIDL. Kapitalstruktur Det aktiekapital som har bemyndigats för JPMIDL uppgår till U.S.$ och bestående av U.S.$ fördelat på ordinarie aktier med ett nominellt belopp om U.S.$1,00 var; , fördelat på nominella aktier med ett nominellt belopp om 0,01 var; och , fördelat på aktier med ett nominellt belopp om 0,01 var, vilka är tillgängliga att emitteras som särskilda aktieslag av preferensaktier. JPMIDL:s emitterade aktiekapital uppgår till ordinarie aktier med ett nominellt belopp om U.S.$1,00 var. Samtliga ordinarie aktier är fullt betalda. Varje aktie berättigar dess innehavare till en röst vid ordinarie bolagsstämma och extraordinarie bolagsstämma. JPMIDL äger inte några av dess egna aktier. 5

6 Information och riskfaktorer avseende Obligationerna Emittent Garant Garanti Beskrivning av Obligationerna Beskrivning av Referenstillgångarna J.P. Morgan International Derivatives Ltd. JPMorgan Chase Bank, N.A. Garanten har oåterkalleligen och ovillkorligt garanterat, såsom för egen skuld och inte endast som borgensman, punktlig betalning avseende samtliga förfallna förpliktelser JPMIDL har under Obligationerna och Kupongerna emitterade av JPMIDL, efter beaktande av kvittning, combinations of accounts, nettning eller liknande arrangemang som JPMIDL från tid till annan kan utöva gentemot varje person som JPMIDL från tid till annan har förpliktelser (oavsett om det är på förfallodagen, vid förtida uppsägning eller någon annan tidpunkt). Upp till SEK Obligationer kopplade till en Korg av Asiatiska Index, med förfallodag i april Referenstillgångarna som Obligationerna är kopplade till är: (i) Hang Seng China Enterprises Index (Bloomberg: HSCEI Index). Ytterligare information om Hang Seng China Enterprises Index finns i Del 1 av Bilagan härtill ( HSCEI ); (ii) Hang Seng Index (Bloomberg: HSI Index). Ytterligare information om Hang Seng Index finns i Del 2 av Bilagan härtill ( HSI ); och (iii) MSCI Taiwan Index SM (Bloomberg: TWY Index). Ytterligare information om MSCI Taiwan Index finns i Del 3 av Bilagan härtill ( TWY ). Den relativa viktningen för varje Index finns angivet i Viktad Utveckling för Index under Inlösenbelopp nedan i denna Sammanfattning. Obligationerna är inte sponsrade, understödda, marknadsförda eller sålda av Indexsponsorerna. Teckningsperiod Dealer Fiscal Agent Svenskt Emissionsinstitut och Paying Agent Svensk central värdepappersförvarare Obligationerna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige under en teckningsperiod från och med den 14 januari 2008 till och med den 22 februari 2008, förutsatt att relevant tillstånd har erhållits. Denna teckningsperiod kan komma att justeras av Emittenten eller på dennes vägnar i enlighet med tillämpliga regler. J.P. Morgan Securities Ltd. Bank of New York Swedbank (publ), Custody E6, Regeringsgatan 13, SE , Stockholm, Sweden VPC AB, Regeringsgatan 65, Box 7822, SE Stockholm, Sweden 6

7 Beräkningsagent J.P. Morgan Securities Ltd. Emissionsdag 14 mars 2008 Alla beräkningar, beslut och justeringar som Beräkningsagenten gör skall, om inte ett uppenbart fel föreligger, vara slutliga, avgörande och bindande för Obligationsinnehavarna. Ingen av Beräkningsagenten, Emittenten eller Garanten skall vara ansvarig gentemot Obligationsinnehavarna för fel gjorda i god tro eller utelämnanden avseende beräkningsagentens beräkningar och beslut såsom anges i Villkoren. Emissionskurs 110,00 procent av det Sammanlagda Nominella Beloppet. Emissionskursen för Obligationerna som anges ovan kan komma att vara högre än marknadsvärdet på dessa Obligationer på Emissionsdagen och priset, om något, som the Dealer eller någon annan person är villig att köpa dessa Obligationer för på andrahandsmarknaden är troligtvis lägre än emissionskursen för dessa Obligationer. Framförallt kan Emissionskursen för Obligationerna komma att ta hänsyn till courtage som erläggs i samband med emission och försäljning av dessa Obligationer liksom belopp hänförliga till hedging av Emittentens förpliktelser för dessa Obligationer, medan priset på andrahandsmarknaden troligen exkluderar sådana belopp. Dessutom kan olika aktörers prismodeller skilja sig från varandra eller leda till olika resultat. Om något courtage eller avgifter hänförliga till emissionen eller försäljningen av dessa Obligationer har betalats eller ska betalas av Dealern till någon finansiell mellanhand, kan sådan finansiell mellanhand vara skyldig att till fullo upplysa sina kunder om förekomsten, arten och beloppet för varje courtage eller avgift (inkluderat, om tillämpligt, rabatt på relevant kurs) enligt vad som är tillämpligt i enlighet med lagar och föreskrifter tillämpliga på sådan finansiell mellanhand, inkluderat alla lagar, föreskrifter och/eller regler som implementerar Direktivet om marknader för finansiella instrument (2004/39/EG) ( MiFID ) eller som annars kan vara tillämpliga i en jurisdiktion utanför EES-området. En potentiell investerare i dessa Obligationer som avser att förvärva Obligationer genom en finansiell mellanhand (inkluderat en introducerande mäklare) bör efterfråga detaljer kring courtage och avgifter från sådan finansiell mellanhand innan förvärvstillfället. Avvecklingsvaluta Nominellt Belopp / Angiven Valör per Obligation Minsta Handelspost Svenska kronor ("SEK") SEK per Obligation Obligationerna kan endast handlas i poster om minst en Obligation (motsvarande ett sammanlagt Nominellt Belopp om SEK ) och därefter i poster om en Obligation (motsvarande ett Nominellt Belopp om SEK ). Förfallodagen 4 april

8 Inlösendag Avveckling Ränta Inlösenbelopp Förfallodagen Kontant avveckling Ingen Inlösen är Kopplad till Index På Inlösendagen kommer (med förbehåll för förtida inlösen i enlighet med Obligationernas Allmänna Villkor), kommer Innehavare av en Obligation (med Angiven Valör om SEK ) att erhålla Inlösenbeloppet i SEK såsom Inlösenbeloppet beräknats av Beräkningsagenten enligt följande formel: SEK x (1+Möjligt Extra Belopp) Där, (med förbehåll för vad som ytterligare anges häri): Med Möjligt Extra Belopp menas D x (Genomsnittlig Utveckling för Korgen-1) (med förbehåll för att ett sådant belopp inte kan bli lägre än noll); Där: Med Genomsnittlig Utvecklingen för Korgen menas det aritmetiska genomsnittet av Utvecklingen för Korgen vid var och en av de sju Värderingsdagarna; Med Utvecklingen för Korgen menas, avseende var och en av Värderingsdagarna summan av, för varje Index, den Viktade Utvecklingen för Index vid en sådan Värderingsdag; Med Utvecklingen för Index menas, avseende var och en av Värderingsdagarna och vart och ett av Index, Stängningsnivån för Index vid en sådan Värderingsdag, dividerat med den Ursprungliga Nivån för Index; Med D eller Deltagandegrad menas ett värde som fastställs av Emittenten på eller omkring 10 mars 2008 utifrån rådande marknadsförhållanden (och publiceras på Luxemburgbörsens hemsida och för att undvika missförstånd anges här att inget prospekttillägg kommer att upprättas med anledning av detta), men kommer inte att vara lägre än 95 procent; Med Viktad Utveckling för Index menas, avseende var och en av Värderingsdagarna, Utvecklingen för relevant Index vid en sådan Värderingsdag multiplicerat med Viktningen för relevant Index (vilket motsvarar för (i) HSCEI: 0,5, (ii) HSI: 0,25, och (iii) TWY: 0,25); och Värderingsdagar är planerade att infalla den 14 september 2010, den 14 december 2010, den 14 mars 2011, den 14 juni 2011, den 14 september 2011, den 14 december 2011 och den 14 mars 2012, i samtliga fall är dessa datum underkastade eventuella justeringar i enlighet med de Allmänna Obligationsvillkoren. 8

9 Förtida Inlösen Emissionsmetod Avbrott Obligationernas Form Obligationerna kan komma att lösas in i förtid till följd av en uppsägningsgrundande händelse som anges i Villkor 9. Obligationerna kommer att vara inlösenbara i förtid enligt Emittentens valrätt av skatteskäl som anges i Allmänna Villkor 5(c). Det Förtida Inlösenbeloppet för en Obligation kan komma att vara lägre än Nominellt Belopp per Obligation och skall vara ett belopp som fastställs av Emittenten som det skäliga marknadsvärdet för dessa Obligationer omedelbart före (och med bortseende från de omständigheter som föranlett) den Förtida Inlösen, justerat för att beakta till fullo skäliga utgifter och kostnader för avveckling av varje underliggande och/eller anknytande hedgning eller finansieringsarrangemang (inklusive men inte begränsat till varje aktieoption, aktieswappar eller andra instrument av vilken typ som helst som används för hedging av Emittentens förpliktelser under Obligationerna). Obligationerna kommer att emitteras i serier (var och en benämnd Serie ). Varje Serie kan emitteras i trancher (var och en benämnd Tranch ) på samma eller olika emissionsdagar. En Avbruten Dag eller Marknadsavbrottshändelse (båda såsom definierade häri) kan komma att resultera i inställelse av och/eller i alternativa bestämmelser för värdering och kan komma att ha negativ inverkan på Obligationernas värde. Obligationerna är "Swedish Notes", dvs. Obligationer emitterade i icke dokumentbaserad, dematerialiserad och kontoförd form i enlighet med lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument). Följaktligen har de Allmänna Villkoren såsom dessa anges i Grundprospektet, kompletterats och ändrats på det sätt som anges i Part 4 i Bilagan till Villkoren (Amendments to the General Note Conditions in respect of Swedish Notes) däri (och i Villkoren såsom anges nedan). Obligationernas status Obligationerna kommer att utgöra icke efterställda och oprioriterade förpliktelser för Emittenten. Cross Default och Negative Pledge Skatt Inga. Innehavare är skyldiga att betala vederbörlig och förfallen skatt som uppkommer i samband med utövande, avveckling och inlösen av Obligationerna och/eller i samband med den resulterande överlåtelsen av någon referenstillgång. Innehavare skall också notera avsnittet benämnt Taxation avseende svensk beskattning på sidorna i Grundprospektet. Tillämplig rätt Obligationerna är underkastade engelsk rätt. Garantin är underkastad New York rätt. Inregistrering och upptagande till handel Ansökan har gjorts om inregistrering av Obligationerna på Official List och upptagande till handel på den Reglerade Marknaden vid Luxemburg-börsen. Ansökan har även gjorts om inregistrering av Obligationerna på Official List och upptagande till handel på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid Stockholms 9

10 börsen. Ingen försäkran kan lämnas om att sådana inregistreringar och upptagande till handel kommer att godkännas. Relevant Clearing System Amerikanska Personer får ej äga Obligationer VPC AB Obligationerna får inte vid någon tidpunkt rättsligt eller faktiskt ägas av Amerikanska Personer, dock förutsatt att J.P. Morgan Securities Ltd. från tid till annan kan köpa eller sälja Obligationerna till sina närstående i enlighet med andra tillämpliga undantag enligt Securities Act. Varje innehavare och varje faktisk ägare av en Obligation (a) som ett villkor för att få köpa Obligationen eller varje intresseanspråk däri, kommer att anses intyga att varken denne eller någon annan för vars räkning eller intresse Obligationerna köps är (i) bosatt i USA, (ii) är Amerikansk Person eller (iii) uppmuntrades att köpa Obligationerna när denne var i USA och (b) kommer vid köpet anses samtycka till att inte erbjuda, sälja, överlämna, pantsätta eller på annat sätt överföra någon Obligation vid någon tidpunkt, direkt eller indirekt, i USA eller till någon Amerikansk Person. Vid teckning för köp av en Obligation kommer varje tecknare eller köpare att avkrävas en bekräftelse på och intygande av att denna har till fullo förstått Intygandet som anges nedan (eller en svensk översättning därav) och att denne bekräftar att denne till fullo iakttar och accepterar de åtaganden och bemyndiganden som anges däri: Intygande Detta är för att intyga att köparen och ägaren av Obligationerna (i) inte är amerikansk medborgare eller bosatt i USA, ett handelsbolag, bolag, eller annan enhet som har upprättats eller organiserats under amerikansk rätt, ett dödsbo som är föremål för amerikansk federal beskattning oavsett inkomstens ursprungskälla eller en trust som domstol i USA kan utöva primär tillsyn över dess förvaltning och över vilken en eller flera amerikanska personer har behörighet att kontrollera alla väsentliga beslut och (ii) inte köper Obligationerna i syfte att återförsälja dessa under den 40-dagars period som börjar på Obligationernas emissionsdag. Vi åtar oss att omedelbart underrätta er på eller före den dag som ni har för avsikt att inge ert intyg avseende Obligationerna som innehas av er för vår räkning i enlighet med Dina dokumenterade procedurer, om något uttalande häri inte är korrekt på sådan dag. Om en sådan underrättelse uteblir kan det antas att detta intyg gäller på sådan dag. Vi är införstådda med att detta intyg krävs i samband med vissa skatteregler i USA. I samband därmed, om administrativa eller rättsliga förfaranden inleds eller är förestående, ger vi er ett oåterkalleligt bemyndigande att förete detta intyg för varje berörd part i sådana förfaranden. VARJE AMERIKANSK PERSON SOM INNEHAR DENNA OBLIGATION KOMMER ATT VARA FÖREMÅL FÖR INSKRÄNKNINGAR I AMERIKANSK 10

11 INKOMSTSKATTERÄTT, INKLUSIVE DE BEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I SECTIONS 165 (J) OCH 1287 (A) I DEN AMERIKANSKA INTERNAL REVENUE CODE. Försäljningsrestriktioner Restriktioner gäller för erbjudanden, försäljning och överlåtelse av Obligationer i åtskilliga jurisdiktioner. Se under Subscription and Sale som börjar på sidan 283 i Grundprospektet, införlivat genom hänvisning häri. I samtliga jurisdiktioner får erbjudanden, försäljningar och överlåtelser endast ske i den mån så är tillåtet i den relevanta jurisdiktionen. 11

12 Riskfaktorer OBLIGATIONERNAS SLUTLIGA INLÖSENELOPP ÄR BEROEDNE AV UTVECKLINGEN VID DE SJU VÄRDERINGSDAGARNA FÖR DE TRE INDEXEN, OCH DET SLUTLIGA INLÖSENBELOPPET KAN BLI SÅ LÅGT SOM OBLIGATIONERNAS NOMINELLA BELOPP. FÖLJAKLTIGEN, OM INVESTERARE BETALAR EMISSIONSKURSEN 110% ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT ERLÄGGER MER ÄN NOMINELLT BELOPP FÖR OBLIGATIONERNA RISKERAR INVESTERARE ATT FÖRLORA EN DEL AV SIN INVESTERING. Sammanfattning av riskerna hänförliga till Obligationerna i allmänhet: Obligationerna är eventuellt inte en lämplig investering för alla investerare Obligationernas Inlösenbelopp är beroende av indexutvecklingen för de tre Indexen (vilka är Hang Seng China Enterprises Index (Bloomberg: HSCEI Index) med 50% viktning ( HSCEI ); Hang Seng Index (Bloomberg: HSI Index) med 25% viktning ( HSI ); och MSCI Taiwan Index SM (Bloomberg: TWY Index) med 25% viktning ( TWY ). Följaktligen bör investerare i Obligationerna vara medvetna om att: - en investering i Obligationerna är exponerad mot den viktade indexnivåutvecklingen för Indexen under de sju kvartalsvisa Värderingsdagarna - Indexen och dess respektive komponenter i geografiskt hänseende är koncentrerade till den sydostasiatiska marknaden och att en investering i Obligationerna därför är exponerad mot den ekonomiska utvecklingen och andra makroekonomiska faktorer som kan påverka aktiekurser i den delen av världen - det inte finns någon garanti att det aritmetiska genomsnittet på respektive Indexnivå på var och en av de sju kvartalsvisa Värderingsdagarna kommer reflektera den då rådande trenden (om någon) på respektive nivå för Indexen - Innehavare av Obligationerna inte kommer att vara berättigade till några rättigheter avseende Indexen (eller dess underliggande komponenter) Obligationernas marknadsvärde kan vara volatilt och kan komma att påverkas negativt av ett antal faktorer och priset till vilket Obligationsinnehavarna kan sälja Obligationerna före förfall kan vara väsentligt lägre än marknadsvärdet på dessa Obligationer på Emissionsdagen En aktiv marknad för handel med Obligationerna kommer eventuellt inte att utvecklas Obligationernas Emissionskurs kan vara högre än marknadsvärdet för dessa Obligationer per Emissionsdagen och priset i andrahandsmarknaden JPMorgan Chase och dess dotterföretag ("JPMorgan-Koncernen") är föremål för diverse potentiella intressekonflikter förknippade med Obligationerna, inklusive i samband med dess hedgning- och market making-verksamhet, vilket kan ha en negativ inverkan på Obligationerna Beräkningsagenten (som ingår i JPMorgan-Koncernen) har ett långtgående självbestämmande vad gäller att kunna fatta vissa beslut och göra justeringar för Obligationerna, vilka alla kan leda till en negativ inverkan på Obligationernas värde och/eller belopp som skall erläggas under Obligationerna Obligationerna är oprioriterade förpliktelser för Emittenten och Garanten och samtliga betalningar under Obligationerna är föremål för Emittentens och Garantens kreditrisk. 12

13 Obligationerna kan komma att lösas in i förtid om Emittentens prestationer under Obligationerna, helt eller delvis, blir olagliga eller opraktiska Varje fördröjning eller alternativa villkor avseende värdering efter en Marknadsavbrottshändelse kan ha negativ inverkan på Obligationernas värde Obligationerna kan eventuellt inte användas som en perfekt hedge mot marknadsrisken hänförlig till en investering i en Referenstillgång Det kan förekomma näringsrättsliga konsekvenser för innehavaren som innehar Obligationer kopplade till en Referenstillgång Den faktiska avkastning som en köpare av Obligationer erhåller kan minskas från den angivna avkastningen på grund av transaktionskostnader En innehavare av Obligationer kan finna att den effektiva avkastningen på Obligationerna kan minskas genom skatteeffekter för den innehavaren avseende dennes investering i Obligationerna Garantin är inte en insättning garanterad eller försäkrad av någon statlig myndighet. 13

14 SUMMARY AND SECURITIES NOTE 9 January 2008 J.P. Morgan International Derivatives Ltd. (incorporated with limited liability in Jersey) as Issuer JPMorgan Chase Bank, N.A. (a National Banking Association organised pursuant to the laws of the United States of America) as Guarantor in respect of Up to SEK 500,000,000 Notes linked to a Basket of Asian Indices, due April 2012 Structured Products Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates Issue Price: 110 per cent. per Note This document, comprised of the Summary and Securities Note (this "Document"), together with the registration document dated 23 May 2007 of JPMIDL (as defined below) (the "Original JPMIDL Registration Document"), as supplemented by supplements to the Original JPMIDL Registration Document dated 13 September 2007, 3 October 2007, 8 November 2007, 16 November 2007 and 27 December 2007 (the Original JPMIDL Registration Document as so supplemented, the "JPMIDL Registration Document") and the registration document dated 23 May 2007 of JPMCB (as defined below) (the "Original JPMCB Registration Document"), as supplemented by supplements to the Original JPMCB Registration Document dated 6 June 2007, 13 September 2007, 2 October 2007, 8 November 2007, 16 November 2007 and 27 December 2007 (the Original JPMCB Registration Document as so supplemented, the "JPMCB Registration Document"), and together with the JPMIDL Registration Document, the "Registration Documents", each of which has previously been published on the website of the Luxembourg Stock Exchange ( constitutes a prospectus (the "Prospectus") for the purposes of article 5.3 of Directive 2003/71/EC (the "Prospectus Directive") relating to up to SEK 500,000,000 Notes linked to a Basket of Asian Indices, due April 2012 (the "Notes") to be issued by J.P. Morgan International Derivatives Ltd. (the "Issuer" or "JPMIDL") under its Structured Products Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates (the "Programme") and irrevocably and unconditionally guaranteed by JPMorgan Chase Bank, N.A. (the "Guarantor" or "JPMCB") under the Guarantee (as defined below). The Notes shall also be referred to in this Document as the "Instruments". This Document, which will be published on the website of the Luxembourg Stock Exchange ( and the Registration Documents should be read and construed in conjunction with the Base Prospectus (as defined in "Documents Incorporated by Reference" below and to the extent only of the specified sections of the Base Prospectus incorporated by reference herein). The Instruments will be offered for sale to the public in the Kingdom of Sweden during a subscription period from (and including) 14 January 2008 to (and including) 22 February 2008, provided that the relevant regulatory approvals have been granted. Such subscription period is subject to adjustment by or on behalf of the Issuer and any adjustments to the subscription period will be set out in one or more notices to be made available on the website of the Luxembourg Stock Exchange ( (and for the avoidance of doubt, no supplement to this Document will be published in relation thereto). The total number of Instruments to be issued will be determined based on market demand for the Instruments during the subscription period. The final Participation will be determined on or around 10 March 2008 based on market conditions prevailing (but the Participation will not be less than 95 per cent.). The total number of Instruments to be issued and the final Participation will be made available on the website of the Luxembourg Stock Exchange ( on or around 10 March 2008 (and for the avoidance of doubt, no supplement to this Document will be published in relation thereto). If the amount subscribed for during this subscription period is less than SEK 50,000,000, then the offer of the Instruments may be withdrawn and no Instruments will be issued, and notification of such withdrawal will be - 1 -

15 available on the website of the Luxembourg Stock Exchange ( on or around the end of the subscription period. Application has been made to the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF") in its capacity as competent authority under the Luxembourg Act dated 10 July 2005 on prospectuses for securities to approve this Prospectus and application has been made for the Instruments to be listed on the Official List and to be admitted to trading on the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange, which is regulated by Directive 2004/39/EC on Markets in Financial Instruments. Application has also been made for the Notes to be admitted to the Official List and traded on the Retail Bond List for Structured Products of the Stockholm Stock Exchange. Save as provided herein, each of JPMIDL and JPMCB accepts responsibility for the information given in this Document and confirms that, having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in this Document is, to the best of its knowledge, in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect its import. With respect to paragraph 50 (Additional selling restrictions) of the Terms and Conditions, HQ Bankaktiebolag ("HQ Bank AB") and the named Sub-distributors accept responsibility for the information contained under the heading, "Purchase and Offer by HQ Bank AB" and confirm that, having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in paragraph 50 under such heading is, to the best of their knowledge, in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect its import. Notwithstanding the above paragraph or anything else in the Prospectus, neither of JPMIDL nor JPMCB will accept responsibility for the information given in this Document or in any other part of the Prospectus in relation to offers of Instruments made by an offeror not authorised by JPMIDL nor JPMCB to make such offers. Generally, any party named as a "Distributor" or other "placer" in "Terms and Conditions Part B (Other Information) Terms and Conditions of the Offer" below will be so authorised, but any other party generally will not. Each investor should therefore enquire whether the relevant offeror is so authorised by JPMIDL or JPMCB and, if it is not, the investor should be aware that neither of JPMIDL nor JPMCB will be responsible for this Document or for any other part of the Prospectus for the purposes of the relevant securities laws in the context of the offer of the Notes to the public. Further, for the avoidance of doubt, whether or not the relevant offeror has been so authorised, no person is authorised to give any information or to make any representation not contained in or not consistent with the Prospectus and, if given or made, such information or representation must not be relied upon as having been authorised by JPMIDL or JPMCB. If the investor is in any doubt about whether it can rely on the Prospectus and/or who is responsible for the contents thereof it should take legal advice. The Instruments and the Guarantee have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any state securities laws, and trading in the Instruments has not been approved by the U.S. Commodity Futures Trading Commission (the "CFTC") under the U.S. Commodity Exchange Act, as amended (the "CEA"). The Instruments include Instruments in bearer form that are subject to certain U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Instruments may not be offered, sold, pledged, assigned, delivered, transferred or redeemed at any time within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. Person. The term "U.S. Person" has the meaning ascribed to it in either Regulation S under the Securities Act ("Regulation S") or the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended (the "Code"). The Instruments are being offered and sold outside the United States to non-u.s. Persons pursuant to the registration exemptions contained in Regulation S and Section 3(a)(2) of the Securities Act and may not be legally or beneficially owned at any time by any U.S. Person. The Issue Price in respect of the Instruments specified above may be more than the market value of such Instruments as at the Issue Date, and the price, if any, at which the Dealer or any other person is willing to purchase such Instruments in secondary market transactions is likely to be lower than the Issue Price in respect of such Instruments. In particular, the Issue Price in respect of the Instruments may take into account amounts with respect to commissions relating to the issue and sale of such Instruments as well as amounts relating to the hedging of the Issuer's obligations under such Instruments, and secondary market prices are likely to exclude such amounts. In addition, pricing models of relevant market participants may differ or produce a different result. If any commissions or fees relating to the issue and sale of these Notes have been paid or are payable by the Dealer to an intermediary, then such intermediary may be obliged to fully disclose to its clients the existence, nature and amount of any such commissions or fees (including, if applicable, by way of discount) as required in accordance with laws and regulations applicable to such intermediary, including - 2 -

16 any legislation, regulation and/or rule implementing the Markets in Financial Instruments Directive (2004/39/EC) ("MiFID"), or as otherwise may apply in any non-eea jurisdictions. Potential investors in these Notes intending to purchase Notes through an intermediary (including by way of introducing broker) should request details of any such commission or fee payment from such intermediary before making any purchase hereof. The Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg has been requested to provide the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), being the competent authority of the Kingdom of Sweden for the purposes of the Prospectus Directive, with a certificate of approval attesting that the Prospectus has been drawn up in accordance with the Prospectus Directive. Further requests may be made in the future. Dealer J.P. Morgan Securities Ltd

17 The Guarantee (the "Guarantee") irrevocably and unconditionally guarantees the due and punctual settlement of all obligations of JPMIDL under Instruments issued by JPMIDL under the Agency Agreement (as defined in the Conditions). The Guarantee is not a deposit insured or guaranteed by the United States Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") or any other government authority. The Guarantee is an unsecured and unsubordinated debt obligation of the Guarantor and not of its parent, JPMorgan Chase & Co. ("JPMorgan Chase"), or any of its affiliates, and will rank pari passu with all other unsecured and unsubordinated indebtedness of the Guarantor, subject to a preference in favour of certain deposit liabilities of the Guarantor or other obligations that are subject to any priorities or preferences. An investment in Instruments is subject to a very high degree of complex risks which may arise without warning, may at times be volatile and losses may occur quickly and in unanticipated magnitude. Instruments are extremely speculative. No person should acquire any Instruments unless that person understands the nature of the relevant transaction and the extent of that person's exposure to potential loss and has a valid business purpose for acquiring such Instruments and any investment in such Instruments is consistent with such person's overall investment strategy. Each prospective purchaser of the Instruments should consider carefully whether the Instruments it considers acquiring are suitable for it in the light of such prospective purchaser's investment objectives, financial capabilities and expertise. Prospective purchasers of the Instruments should consult their own business, financial, investment, legal, accounting, regulatory, tax and other professional advisers to assist them in determining the suitability of the Instruments for them as an investment. See "Risk Factors". No person has been authorised to give any information or to make any representation other than those contained in this Document in connection with the issue or sale of the Instruments and, if given or made, such information or representation must not be relied upon as having been authorised by the Issuer, the Guarantor or the Dealer. Neither the delivery of this Document nor any sale made in connection herewith shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the affairs of the Issuer or the Guarantor since the date hereof or the date upon which this Document has been most recently supplemented or that there has been no adverse change in the financial position of the Issuer or the Guarantor since the date hereof or the date upon which this Document has been most recently supplemented or that any other information supplied in connection with the Programme is correct as of any time subsequent to the date on which it is supplied or, if different, the date indicated in the document containing the same. The distribution of this Document and the offering or sale of the Instruments in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this Document comes are required by the Issuer, the Guarantor and the Dealer to inform themselves about and to observe any such restriction. The publication of this Document is not intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument in any jurisdiction where such offer or solicitation would violate the laws of such jurisdiction. The Instruments and the Guarantee have not been and will not be registered under the Securities Act and include Instruments in bearer form that are subject to U.S. tax law requirements. Instruments may not be offered, sold, transferred, pledged, assigned, delivered or redeemed within the United States or to or for the account or benefit of any U.S. Person. The Instruments are being offered and sold outside the United States to non-u.s. Persons in reliance on the registration exemptions contained in Regulation S and Section 3(a)(2) under the Securities Act. For a description of certain restrictions on offers and sales of Instruments and on distribution of this Document, see "Subscription and Sale" in the Base Prospectus incorporated herein (beginning at page 283). The Instruments have not been approved or disapproved by the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC"), any state securities commission in the United States, the CFTC, any U.S. federal or state banking authority or any other U.S. regulatory authority nor has any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of Instruments or the accuracy or the adequacy of this Document. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States. This Document does not constitute an offer of, or an invitation by or on behalf of the Issuer, the Guarantor or the Dealer to subscribe for, or purchase, any Instruments. Each prospective purchaser of Instruments and such purchaser's employees, representatives, or other agents may disclose to any and all persons, without limitation of any kind, the U.S. federal income tax treatment and tax structure of the offering of Instruments pursuant to this Document and all materials of any kind (including any opinions or other tax analyses provided) relating to such U.S. federal income tax treatment and tax structure

18 The Dealer has not separately verified the information contained in this Document. The Dealer does not make any representation, express or implied, or accepts any responsibility, with respect to the accuracy or completeness of any of the information in this Document. This Document is not intended to provide the basis of any credit or other evaluation and should not be considered as a recommendation by any of the Issuer, the Guarantor or the Dealer that any recipient of this Document should purchase the Instruments. Each potential purchaser of Instruments should determine for himself the relevance of the information contained in this Document and any purchase of Instruments should be based upon such investigation as such potential purchaser deems necessary. The Dealer does not undertake to review the financial condition or affairs of either of the Issuer or the Guarantor during the life of the arrangements contemplated by this Document nor to advise any investor or potential investor in the Instruments of any information coming to the attention of the Dealer. Unless otherwise expressly stated herein, the information included therein with respect to the Reference Assets shall consist only of extracts from, or summaries of, publicly available information. The Issuer accepts responsibility that such information has been correctly extracted or summarised. No further or other responsibility in respect of such information is accepted by the Issuer or the Guarantor and no responsibility whatsoever is accepted by the Dealer (or any other entity in the JPMorgan Chase Group (as defined below)). In particular, none of the Issuer, the Guarantor or the Dealer (or any other entity in the JPMorgan Chase Group) accepts responsibility in respect of the accuracy or completeness of the information set forth herein concerning the Reference Assets or that there has not occurred any event which would affect the accuracy or completeness of such information. Further, this Document may include tables showing the high and low levels or prices (as applicable) of the Reference Asset for the periods indicated. While such tables provide some historical data regarding the risks of investing in the Reference Assets, past results are not necessarily indicative of future performance. Prospective purchasers of the relevant Instruments are advised to consult their own legal, tax, accountancy and other professional advisers to assist them in determining the suitability of the relevant Instruments for them as an investment. Each prospective purchaser of the relevant Instruments should be fully aware of and understand the complexity and risks inherent in the relevant Instruments before it makes its investment decision in accordance with the objectives of its business. Each prospective purchaser of Instruments must ensure that the complexity and risks inherent in the Instruments are suitable for such prospective purchaser's objectives and, if applicable, the size, nature and condition of such purchaser's business. The Jersey Financial Services Commission (the "Commission") has given, and has not withdrawn, its consent under Article 4 of the Control of Borrowing (Jersey) Order 1958, as amended, to the issue of Instruments by the Issuer. The Commission is protected by the Control of Borrowing (Jersey) Law 1947, as amended, against liability arising from the discharge of its functions under that law. A copy of this document has been delivered to the Jersey Registrar of Companies in accordance with Article 5 of the Companies (General Provisions) (Jersey) Order The Registrar has given, and has not withdrawn, his consent to its circulation. It must be distinctly understood that, in giving these consents, neither the Jersey Registrar of Companies nor the Jersey Financial Services Commission takes any responsibility for the financial soundness of the Issuer or for the correctness of any statements made, or opinions expressed, with regard to them. Capitalised terms used herein shall be as defined in "Terms and Conditions" unless otherwise specified. In this Document, unless otherwise specified or the context otherwise requires, references to "U.S.$", "USD", "$" and "U.S. Dollars" are to United States dollars, to "EUR", "euro" and " " are to the currency introduced at the third stage of the European economic and monetary union pursuant to the Treaty establishing the European Community, as amended and to "SEK" and "Swedish Krona" are to the currency of the Kingdom of Sweden

19 DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE The information contained in the following documents, which has previously been published on the website of the Luxembourg Stock Exchange ( is incorporated in, and forms a part of, this Document: the base prospectus dated 23 May 2007 relating to issues of non-equity securities under the Programme by JPMIDL and JPMCB and which has been approved for the purpose of the Prospectus Directive (the "Original Base Prospectus"), as supplemented by a supplement to the Original Base Prospectus dated 6 June 2007 relating to the filing by JPMCB of its Consolidated Reports of Condition and Income as at 31 March 2007 with the U.S. Federal Deposit Insurance Company (the "2007 First Quarter Call Report Supplement"), a supplement to the Original Base Prospectus dated 13 September 2007 relating to the filing by JPMCB of its Consolidated Financial Statements for the quarterly period ended 31 March 2007 (the "2007 First Quarter Consolidated Financial Statements of JPMCB") and the filing by JPMorgan Chase & Co ("JPMorgan Chase") of its Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended 30 June 2007 (the "2007 Second Quarter Report of JPMorgan Chase") (the "13 September 2007 Supplement"), a supplement to the Original Base Prospectus dated 2 October 2007 relating to the filing by JPMCB of its Consolidated Financial Statements for the quarterly period ended 30 June 2007 (the "2007 Second Quarter Consolidated Financial Statements of JPMCB") (the "2 October 2007 Supplement"), a supplement to the Original Base Prospectus dated 8 November 2007 relating to the third quarter 2007 results of JPMorgan Chase on Form 8-K, filed with the United States Securities and Exchange Commission (the "Third Quarter Earnings Release of JPMorgan Chase") and the interim financial statements (unaudited) for the six month period ended 30 June 2007 of JPMSP (the "Interim Financial Statements of JPMSP") (the "8 November 2007 Supplement"), a supplement to the Original Base Prospectus dated 16 November 2007 relating to the quarterly report on Form 10- Q of JPMorgan Chase for the period ended 30 September 2007 (the "2007 Third Quarter Report of JPMorgan Chase") (the "16 November 2007 Supplement"), the sixth to the eighteenth supplements to the Original Base Prospectus relating to specific products dated 13 December 2007 (the "Product Specific Supplements") and a supplement to the Original Base Prospectus dated 27 December 2007 relating to the filing by JPMCB of its Consolidated Financial Statements for the quarterly period ended 30 September 2007 (the "2007 Third Quarter Consolidated Financial Statements of JPMCB") (the "27 December 2007 Supplement") (and the Original Base Prospectus as so supplemented, the "Base Prospectus"). The table below sets out the relevant page references for the information incorporated herein by reference: Information incorporated by reference From the Original Base Prospectus Risk Factors (excluding "Risk Factors relating to Polish Notes" and the subsequent risk factors relating to Polish Notes) Page reference Pages General Note Conditions Pages Summary of Provisions relating to the Notes while in Global Form Pages Use of Proceeds Page 217 Form of Guarantee Pages Subscription and Sale Pages Taxation Pages General Information Pages From the 2007 First Quarter Call Report Supplement Incorporation of the 2007 First Quarter Call Report Page 2 From the 13 September 2007 Supplement Programme Limit Increase Form of Guarantee Page 3, Paragraph I Page 3, Paragraph II Incorporation of the 2007 First Quarter Consolidated Financial Statements Page 6-6 -

20 of JPMCB Incorporation of the 2007 Second Quarter Report of JPMorgan Chase Pages 6, 7 From the 2 October 2007 Supplement Incorporation of the 2007 Second Statements of JPMCB From the 8 November 2007 Supplement Quarter Consolidated Financial Page 2 Incorporation of the Third Quarter Earnings Release of JPMorgan Chase Page 2 From the 16 November 2007 Supplement Incorporation of the 2007 Third Quarter Report of JPMorgan Chase Pages 2-3 From the 27 December 2007 Supplement Incorporation of the 2007 Third Quarter Consolidated Financial Statements of JPMCB Page 2 Any information not listed in the table above but included in the documents incorporated by reference is given for information purposes only. Investors who have not previously reviewed the information contained in the above documents should do so in connection with their evaluation of the Instruments

- 1 - IMPORTANT NOTICE

- 1 - IMPORTANT NOTICE IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Resultat Q4 2016 2016 1/10 31/12 2015 1/10 31/12 Δ % Hyresintäkter 553 551 0,4 % Fastighetskostnader -211-185 14,1 % Driftnetto 342 366-6,5 % Central administration (fastighetsförvaltning)

Läs mer

Varför bostäder för Atrium Ljungberg?

Varför bostäder för Atrium Ljungberg? BO I VÅR STAD Varför bostäder för Atrium Ljungberg? Befolkningstillväxt/bostadsproduktion i Stockholm Antal 90-taliserna mot familjebildande ålder Befolkning efter ålder i Sverige 180 000 160 000 140

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Certifikat Kina Autocall 3

Certifikat Kina Autocall 3 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Kina Autocall 3 Avseende: Kina Med likviddag: 22 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Merrill Lynch S.A. (a Luxembourg Public Limited Liability Company) Merrill Lynch International & Co. C.V. (a Curaçao Limited Partnership)

Merrill Lynch S.A. (a Luxembourg Public Limited Liability Company) Merrill Lynch International & Co. C.V. (a Curaçao Limited Partnership) Detta dokument utgör endast en översättning av den engelska originalversionen av nedan angivna Prospekttillägg. Endast den engelska originalversionen är bindande och om översättningen inte stämmer överens

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

JPMorgan Chase & Co. (incorporated in the State of Delaware, United States of America) as Issuer in respect of

JPMorgan Chase & Co. (incorporated in the State of Delaware, United States of America) as Issuer in respect of SUMMARY AND SECURITIES NOTE 27 August 2008 JPMorgan Chase & Co. (incorporated in the State of Delaware, United States of America) as Issuer in respect of Up to SEK 500,000,000 Notes linked to an FX Basket,

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

DRAGON MINING. Svartliden En Framgångsrik Utländsk Gruvinvestering i Västerbottens Län

DRAGON MINING. Svartliden En Framgångsrik Utländsk Gruvinvestering i Västerbottens Län DRAGON MINING Svartliden En Framgångsrik Utländsk Gruvinvestering i Västerbottens Län Framtidens Gruv och Mineralindustri 28 januari 2014 www.dragonmining.com Disclaimer The purpose of this presentation

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari)

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) Januari 2014 Andreas Wallström Torbjörn Isaksson Nordea Research 1 Bakhal global återhämtning Den amerikanska ekonomin

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

SUMMARY SAMMANFATTNING

SUMMARY SAMMANFATTNING This is a translation of the Summary of the Prospectus. In case of non-correspondence between the Swedish and the English text, the English text will prevail. Detta utgör en översättning av Prospektets

Läs mer

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman. LEGAL#13432449v3 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 18 mars 2016 i Lund. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt

Läs mer

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp SMART BONUS SvERIGE Kategori Kupongsprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-332 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked and Commodity-linked Notes due 2012 Issue Price:

Läs mer

Andreas Wallström Economic Research 11 oktober 2016

Andreas Wallström Economic Research 11 oktober 2016 1 Andreas Wallström Economic Research 11 oktober 2016 Vad händer om han vinner? Republikanerna eniga om skatter, Obama care. Djupt oeniga om handelsavtal, men presidenten har makt. 45% högre importtariffer

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Bärkraftig tillväxt, trots allt

Bärkraftig tillväxt, trots allt Bärkraftig tillväxt, trots allt Economic Research Annika Winsth September 2010 Svag makrodata i höst 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 Kvot Globalt inköpschefsindex, tillverkningsindustrin (höger)

Läs mer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer PROMEMORIA Datum 2014-06-12 FI Dnr 14-8178 Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme (formerly IXIS Structured Products Limited) (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme NATIXIS Structured Products Limited Swedish Translation of the Summary of the Base Prospectus dated 28 June 2010 (as supplemented 14 April 2011) (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Bilaga 3/Exhibit 3 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Styrelsen föreslår att årsstämman

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande sidor utgör en översättning av avsnittet Summary

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-02-22 B E S L U T FMR LLC FI Dnr 16-11812 The Corporation Trust Center (Anges alltid vid svar) 1209 Orange Street, Wilmington Delawere 19801 United States Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om

Läs mer

SÖ 2000: (SÖ

SÖ 2000: (SÖ Nr 21 Överenskommelse med Storbritannien om utsträckning av den territoriella tillämpningen av den Europeiska konventionen den 20 april 1959 (SÖ 1968:15) om inbördes rättshjälp i brottmål till att även

Läs mer

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB SMART BONUS ASIA PACIFIC Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong 25

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 Notes due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap Årsstämma 2011

Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap Årsstämma 2011 Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap Årsstämma 2011 Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap Lindstedtsvägen 30 114 28 Stockholm SWEDEN Årsstämma KTHFS 2011 Innehållsförteckning 1. Kallelse till

Läs mer

Användarvillkor. User terms. 1. Allmänt

Användarvillkor. User terms. 1. Allmänt Användarvillkor User terms 1. Allmänt Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för denna webbplats (www.sparbankenalingsas.se) som innehas av Sparbanken Alingsås AB, Box 553, 441 16 Alingsås,

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Issue of Series Class D up to SEK 200,000,000 Secured Repackaged Equity-Linked Notes due 2022 (the Class D Notes )

Issue of Series Class D up to SEK 200,000,000 Secured Repackaged Equity-Linked Notes due 2022 (the Class D Notes ) SERIES PROSPECTUS dated 31 March 2016 ARGENTUM CAPITAL S.A. (a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue J.-F.

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande:

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande: Indexcertifikat Avseende: OMXS30 TM Emissionsdag: 14 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Genesis IT Välskött kassako

Genesis IT Välskött kassako Genesis IT Välskött kassako Uppdragsanalys 2011-09-28 Axier gör i samband med Genesis ITs rapport för det tredje kvartalet en kortare uppdatering av vår analys på bolaget. Genesis är ett nästintill skuldfritt

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

8 FEB. TRYGGHET Teckningskurs 100% Indikativ uppräkningsfaktor 0,9 TILLVÄXT Teckningskurs 110% Indikativ uppräkningsfaktor 1,45

8 FEB. TRYGGHET Teckningskurs 100% Indikativ uppräkningsfaktor 0,9 TILLVÄXT Teckningskurs 110% Indikativ uppräkningsfaktor 1,45 8 FEB bästa av RÅVAROR 1 trygghet &Tillväxt strategiobligation Basmetaller, Ädelmetaller, Energi och Jordbruk är alla råvaror som har potential att utvecklas positivt. Placeringens utformning gör att investeraren

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del I Obligationerna och Värdepapperen

SAMMANFATTNING. Del I Obligationerna och Värdepapperen SAMMANFATTNING Den följande sammanfattningen gäller med förbehåll för de övriga delarna av Prospektet och, avseende varje Serie, även de Slutliga Villkor för sådan Serie. Ord och uttryck som definieras

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning måste läsas som en introduktion till detta prospekt och alla beslut om att investera i obligationer ska baseras på en övervägning av prospektet som helhet,

Läs mer

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME. Översättning till svenska

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME. Översättning till svenska Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME Översättning till svenska Nedan följer en översättning av avsnittet SUMMARY OF THE PROGRAMME i Securitised Derivatives Programme (Programmet). För det

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 16/04/2015 SG Issuer Issue of up to 25 000 Notes in an aggregate principal amount of up to SEK 250 000 000 due 25/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the

Läs mer

Cliens Mixfond Presentation, April 2015

Cliens Mixfond Presentation, April 2015 Cliens Mixfond Presentation, April 2015 Cliens Kapitalförvaltning Verksamheten startades Januari 2011 Fondverksamhet startades 2004 Partnerägt och fristående 11 st. anställda. Samtliga med lång, relevant

Läs mer