SUMMARY SAMMANFATTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUMMARY SAMMANFATTNING"

Transkript

1 This is a translation of the Summary of the Prospectus. In case of non-correspondence between the Swedish and the English text, the English text will prevail. Detta utgör en översättning av Prospektets sammanfattning. Vid bristande överensstämmelse mellan den svenska och den engelska texten skall den engelska texten äga företräde. SUMMARY SAMMANFATTNING This summary has been prepared in accordance with Article 5(2) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) (the "Prospectus Directive") and must be read as an introduction to the Base Prospectus relating to the Notes referred to below. This summary relates only to Notes with a denomination of less than EUR50,000. Any decision to invest in Notes should be based on a consideration of the relevant Base Prospectus as a whole, including the documents incorporated by reference. Denna sammanfattning har upprättats i enlighet med Artikel 5 (2) i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG) ( Prospektdirektivet ) och måste läsas som en introduktion till Grundprospektet för nedan angivna Skuldförbindelser. Denna sammanfattning gäller endast för Skuldförbindelser med ett nominellt belopp lägre än EUR Varje beslut att investera i Skuldförbindelserna måste baseras med hänsyn tagen till det relevanta Grundprospektet i dess helhet inklusive de dokument som ingår i detta genom hänvisning Following implementation of the relevant provisions of the Prospectus Directive in a Member State of the European Economic Area, no civil liability in such Member State will attach to the Issuer or the Guarantor (as applicable) solely on the basis of the summary, including any translation thereof, unless it is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the relevant Base Prospectus. Where a claim relating to the information contained in the relevant Base Prospectus is brought before a court in a Member State of the European Economic Area, the plaintiff may, under the national legislation of the Member State where the claim is brought, be required to bear the costs of translating the relevant Base Prospectus before the legal proceedings are initiated. Efter att relevanta bestämmelser i Prospektdirektivet implementerats i en Medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet kan inget civilrättsligt ansvar göras gällande mot Emittenten eller Garanten (där så är tillämpligt) endast på grundval av sammanfattningen, och ej heller på grundval av en översättning av denna, såvida den inte är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra relevanta delarna av Grundprospektet. Där ett anspråk framförs vid en domstol i en Medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet med anledning av information som lämnats i det relevanta Grundprospektet kan käranden enligt Medlemsstatens nationella lagstiftning föreläggas att bära kostnaden för översättning av det relevanta Grundprospektet innan talan väcks. Words and expressions defined under the section "Terms and Conditions of the Notes" have the same meanings in this summary. Ord och uttryck som definierats i avsnittet Terms and Conditions of the Notes skall ha samma innebörd i denna sammanfattning. 1

2 GENERAL DESCRIPTION OF THE ISSUERS ALLMÄN BESKRIVNING AV EMITTENTERNA Barclays Bank PLC (the "Bank") is a public limited company registered in England and Wales under number The liability of the members of the Bank is limited. It has its registered head office at 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom, telephone number +44 (0) The Bank was incorporated on 7 August 1925 under the Colonial Bank Act 1925 and on 4 October 1971 was registered as a company limited by shares under the Companies Act 1948 to Pursuant to The Barclays Bank Act 1984, on 1 January 1985, Barclays Bank was re-registered as a public limited company and its name was changed from "Barclays Bank International Limited" to "Barclays Bank PLC". Barclays Bank PLC ( Banken ) är ett publikt aktiebolag (public limited company) inregistrerat i England och Wales med nummer Ansvaret för Bankens medlemmar är begränsat. Banken har sitt registrerade huvudkontor på 1 Churchill Place, London E14 5HP, Storbritannien, telefon +44 (0) Banken bildades den 7 augusti 1925 under Colonial Bank Act 1925 och registrerades den 4 oktober 1971 som ett bolag med begränsat ansvar under Companies Act 1948 till Enligt Barclays Bank Act 1984 omregistrerades Barclays Bank den 1 januari 2005 till ett publikt aktiebolag och dess firma ändrades från Barclays Bank International Limited till Barclays Bank PLC The Bank and its subsidiary undertakings (taken together, the "Group") is a major global financial services provider engaged in retail and commercial banking, credit cards, investment banking, wealth management and investment management services. The Group also operates in many other countries around the world. The whole of the issued ordinary share capital of the Bank is beneficially owned by Barclays PLC, which is the ultimate holding company of the Group and one of the largest financial services companies in the world by market capitalisation. Banken och dess dotterföretag (tillsammans benämnda Koncernen ) är en stor global leverantör av finansiella tjänster inom områdena retail och commercial banking, credit cards, investment banking, wealth management och investment management services. Koncernen bedriver också verksamhet i många andra länder världen över. Hela stocken av stamaktier i Banken ägs direkt eller indirekt av Barclays PLC som är moderbolag för hela Koncernen och ett av de största finansiella tjänsteföretagen i världen utifrån marknadsvärdet. The short term unsecured obligations of the Bank are rated A-1+ by Standard & Poor s, P-1 by Moody s and F1+ by Fitch Ratings Limited and the long-term obligations of the Bank are rated AA by Standard & Poor s, Aa1 by Moody s and AA+ by Fitch Ratings Limited. Bankens kortfristiga, icke säkerställda förpliktelser har tilldelats ratingbetyget A-1+ av Standard & Poor s, P-1 av Moody s och F1+ av Fitch Ratings Limited och Bankens långfristiga förpliktelser har tilldelats ratingbetyget AA av Standard & Poor s, Aa1 av Moody s och AA+ av Fitch Ratings Limited. From 2005, the Group will prepare financial statements on the basis of IFRS. Based on the unaudited interim financial information as at and for the period ended 30 June 2005, prepared in accordance with IFRS, the Group had total assets of 850,388 million, total net loans and advances of 272,348 million, total deposits of 302,253 million, and total shareholders equity of 22,050 million (including minority interests of 200 million). The profit before tax of the Group for the period ended 30 June 2005 was 2,690 million after charging an impairment loss on loans and advances and other credit risk provisions of 706 million. Från 2005 kommer Koncernen upprätta finansiella rapporter (financial statements) i enlighet med IFRS. Utifrån den av revisorerna icke granskade delårsrapporten för perioden som slutade den 30 juni 2005, vilken upprättats i enlighet med IFRS, har Koncernen totala tillgångar om miljoner, totalt utlånade medel om miljoner netto, en total inlåning om miljoner och ett eget kapital om miljoner (inklusive minoritetsintressen om 200 miljoner). Koncernens resultat före skatt för perioden som slutade den 30 juni 2005 var miljoner efter avskrivningar för kreditförluster samt andra avskrivningar med hänsyn till kreditrisker om 706 miljoner. The Group s audited financial statements for the year ended 31 December 2004 were prepared in accordance with U.K. GAAP. On this basis, as at 31 December 2004, the Group had total assets of 522,253 million, total net loans and advances of 330,077 million, total deposits of 328,742 million and shareholders funds of 18,271 million (including 690 million of non-equity funds). The profit before tax under U.K. GAAP for the year ended 31 December 2004 was 4,612 million after charging net provisions for bad and doubtful debts of 1,091 million. 2

3 Koncernens reviderade årsredovisning (financial statements) för året som slutade 31 december 2004 upprättades i enlighet med U.K. GAAP. På grundval av denna hade Koncernen, per den 31 december 2004, totala tillgångar om miljoner, totalt utlånade medel om miljoner netto, en total inlåning om miljoner och eget kapital (shareholders funds)om miljoner (inklusive 690 miljoner i nonequity funds). Resultatet före skatt i enlighet med U.K. GAAP för året som slutade den 31 december 2004 var miljoner efter avskrivningar för osäkra fordringar med miljoner. Barclays Capital (Cayman) Limited ("BCCL") was incorporated in the Cayman Islands on 24 July 1989 for an unlimited duration and registered on 26 July BCCL operates under Cayman Islands law with limited liability. BCCL s registered office is at the offices of Barclays Private Bank & Trust (Cayman) Limited, PO Box 487, Grand Cayman, Cayman Islands, West Indies. Its registration number is BCCL is a wholly-owned direct subsidiary of the Bank. Barclays Capital (Cayman) Limited ( BCCL ) bildades på Caymanöarna den 24 juli 1989 för en obegränsad tid och registrerades den 26 juli BCCL lyder under Caymanöarnas lagstiftning med begränsat ansvar. BCCL:s registrerade kontor är hos Barclays Private Bank & Trust (Cayman) Limited, PO Box 487, Grand Cayman, Cayman Islands, Västindien. Dess registeringsnummer är BCCL är ett direkt helägt dotterföretag till Banken. BCCL was established for the purpose of issuing notes, warrants and buying and selling options. It is the policy of the Directors to hedge fully the liabilities of BCCL arising under notes and warrants issued by BCCL. BCCL bildades med syfte att ge ut skuldförbindelser, warranter samt för att köpa och sälja optioner. Det är styrelsens policy att, genom hedge-arrangemang, till fullo säkerställa BCCL:s förpliktelser som följer av skuldförbindelser och warranter utgivna av BCCL. BCCL is resident for tax purposes in the United Kingdom. BCCL har skattemässig hemvist i Förenade Konungadömet. GENERAL DESCRIPTION OF THE PROGRAMME ALLMÄN BESKRIVNING AV PROGRAMMET Under the Programme, the Bank or BCCL may, subject to compliance with all applicable laws, regulations and directives, from time to time, issue Notes (denominated in such currencies as may be specified in the applicable Final Terms) pursuant to a master issue and paying agency agreement dated on or about 16 December 2005 (as amended and supplemented from time to time) among the Issuers, JPMorgan Chase Bank, N.A. (as "Issue and Paying Agent", as "Registrar" and as "Transfer Agent"), the Bank and Barclays Capital Securities Limited (each as "Determination Agent"), JPMorgan Chase Bank, N.A., New York Branch as paying agent, transfer agent and registrar (as "New York Agent") and the Guarantor, (the "Master Issue and Paying Agency Agreement"). A summary of the Programme and of the types of Notes appears under the heading "Summary of the Programme and the Notes" immediately below. Under Programmet kan Banken eller BCCL, i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och direktiv, från tid till annan, utfärda Skuldförbindelser (i de valutor som anges i tillämpliga Final Terms), enligt ett master issue and paying agency agreement daterat den 16 december 2005 eller vid en tidpunkt i anslutning till detta datum (med vid varje tidpunkt gjorda ändringar och tillägg) mellan Emittenterna, JPMorgan Chase Bank, N.A. (som Issue and Paying Agent, som Registrar och som Transfer Agent ), Banken och Barclays Capital Securities Limited (var och en Determination Agent ), JPMorgan Chase Bank, N.A. New York-Branch som paying agent, transfer agent och registrar (som New York Agent och Garanten ( Master Issue and Paying Agency Agreement ). En sammanfattning av Programmet och de olika typerna av Skuldförbindelser återfinns under rubriken Summary of the Programme and the Notes nedan. The applicable terms of any Notes are set out in the Conditions, as modified and supplemented by the applicable Final Terms with respect to each Series of Notes and incorporated into the relevant Temporary Global Note, Permanent Global Note (each a "Global Note") or definitive Note, as the case may be. Each such Final Terms will be delivered to the Issue and Paying Agent on or prior to the date of issue of such Series of Notes and will also be delivered to the Relevant Stock Exchange if the particular Series is listed. This Base Prospectus and any Final Terms will only be valid for issuing and, if applicable, listing Notes on the London Stock Exchange and/or any other stock exchange in respect of which a particular Series of Notes is to be listed, in an aggregate nominal amount which, when added to the aggregate nominal amount then outstanding of all Notes previously or 3

4 simultaneously issued under the Programme (excluding for this purpose Notes due to be redeemed on the relevant day of calculation), does not exceed 40,000,000,000 or its equivalent in other currencies. Villkoren för varje Skuldförbindelse finns i Conditions, som de ändrats och kompletterats genom tillämpliga Final Terms för varje emission av Skuldförbindelser och inkorporerade i den relevanta Temporary Global Note, Permanent Global Note (var och en Global Note ) eller definitiv Note, beroende på omständigheterna. Varje sådan Final Terms kommer att tillställas Issue and Paying Agent före eller på lånedagen för en emission av en viss serie Skuldförbindelser och kommer också att tillställas till Relevant Stock Exchange om serien av Skuldförbindelser är noterad. Detta Grundprospekt och varje Final Terms kommer endast vara giltig för utfärdande, och om tillämpligt, notering på London Stock Exchange och/eller varje annan börs där en serie Skuldförbindelser skall noteras, med ett sammanlagt nominellt belopp, som när det läggs ihop med det sammanlagda nominella beloppet för de utestående tidigare eller samtidigt emitterade Skuldförbindelserna under Programmet (med uteslutande i detta sammanhang av Skuldförbindelser som skall inlösas på den relevanta beräkningsdagen), inte överstiger eller motsvarande belopp i andra valutor. The following are the principal documents entered into in connection with the establishment of the Programme and the issue of Notes under it: 1. the Master Issue and Paying Agency Agreement, which sets the method of appointment and the obligations and duties of the Issue and Paying Agent, the Paying Agents, the Registrar, the Transfer Agents, the Determination Agent and the procedures for the issue of Notes (including Global Notes and definitive Notes); 2. the Master Subscription Agreement, which sets out details and procedures for the subscription of each issue of Notes under the Programme; 3. the Guarantee, pursuant to which the Guarantor has agreed to guarantee the payment obligations of BCCL in respect of any of the Notes issued by it under the Programme; and 4. the Deed of Covenant, which gives the Noteholders certain direct rights against the Issuers in certain limited circumstances, as set out under "Form of the Notes" below. Följande är de huvuddokument som upprättats i samband med att Programmet skapades och utfärdandet av Skuldförbindelser under det: 1. Master Issue and Paying Agency Agreement, vilket anger metoden för utseende av, samt förpliktelser och skyldigheter för, Issue and Paying Agent, Paying Agents, Registrar, Transfer Agents, Determination Agent och hur Skuldförbindelserna utfärdas (inklusive Global Notes och definitiva Notes); 2. Master Subscription Agreement, vilket anger detaljerna och procedurerna rörande varje emission av Skuldförbindelser under Programmet; 3. Guarantee, under vilket Garanten has åtagit sig att garantera BCCL:s betalningförpliktelser i förhållande till varje Skuldförbindelse som utfärdats av BCCL under Programmet; och 4. Deed of Covenant, vilket ger Skuldförbindelsesinnehavarna (the Noteholders) vissa direkta rättigheter mot Emittenterna (the Issuers) under vissa särskilda omständigheter på sätt som anges under Form of the Notes nedan. Copies of all such documents are available as described in "General Information Documents Available for Inspection" below, and Noteholders are entitled to the benefit of, are bound by and are deemed to have notice of, all the provisions of such documents and the applicable Final Terms. Alla dokumenten finns tillgängliga på det sätt som anges under General Information Documents Available for Inspection nedan och Skuldförbindelsesinnehavare är berättigade och bundna därav, och skall anses ha tagit del av, alla villkoren i dessa dokument och i tillämpliga Final Terms. 4

5 THE PROGRAMME AND THE NOTES PROGRAMMET OCH SKULDFÖRBINDELSERNA Issuers: Emittenter: Guarantor: Garant: Managers: Managers: Issue and Paying Agent / Registrar and Transfer Agent: Issue and Paying Agent / Registrar and Transfer Agent: Determination Agent: Determination Agent: New York Agent: New York Agent: Size: Storlek: Listing: Notering: Issue Price: Barclays Bank PLC or Barclays Capital (Cayman) Limited (under the guarantee of the Bank) Barclays Bank PLC eller Barclays Capital (Cayman) Limited (garanterade av Banken) Barclays Bank PLC in respect of issues of Notes by BCCL Barclays Bank PLC med avseende på de Skuldförbindelseer som emitterats av BCCL Barclays Bank PLC and any other Manager specified in the relevant Final Terms Barclays Bank PLC och varje annan Manager som anges i relevanta Final Terms JPMorgan Chase Bank, N.A. JPMorgan Chase Bank, N.A. Barclays Capital Securities Limited and/or Barclays Bank PLC (and any other Determination Agent) as specified in the relevant Final Terms Barclays Capital Securities Limited och/eller Barclays Bank PLC (och varje annan Determination Agent) som anges i relevanta Final Terms JPMorgan Chase Bank, N.A., New York Branch JPMorgan Chase Bank, N.A., New York Branch Up to 40,000,000,000 (or its equivalent in other currencies calculated as described herein) outstanding at any time. Upp till 40,000,000,000 (eller motsvarande belopp i andra valutor beräknat enligt vad som här anges) som är utestående vid varje tidpunkt. Notes issued pursuant to the Programme may be listed on the London Stock Exchange and/or any other recognised stock exchange. The Final Terms relating to each Series will state on what stock exchange(s) the Notes are to be listed, if any. Certain Series of Notes may be unlisted. Skuldförbindelser emitterade i enlighet med Programmet kan noteras på London Stock Exchange och/eller en annan erkänd börs. Av Final Terms för varje Serie av emitterade Skuldförbindelser framgår på vilken(a) börs(er) Skuldförbindelserna kommer att noteras, om någon. Vissa Serier av Skuldförbindelser kan komma att vara onoterade. Notes may be issued on a fully paid or a partly paid basis and at an issue price which is at par or at a discount to, or premium over, par. 5

6 Emissionspris: Maturities: Återbetalning: Governing Law: Tillämplig lag: Skuldförbindelser kan utfärdas helt eller delvis betalda och till ett emissionspris som motsvarar nominellt belopp eller understiger eller överstiger detta belopp. Any maturity will be subject to compliance with all applicable legal and/or regulatory and/or central bank requirements. Varje återbetalning kommer att ske i enlighet med tillämpliga legala och/eller regulatoriska föreskrifter och/eller föreskrifter meddelade av centralbank. English Law Engelsk lag The types of Notes that may be issued under the Programme will include the following: De slags Skuldförbindelser som kan emitteras under Programmet inkluderar följande: (i) Equity Linked Notes, being notes in respect of an equity security; Equity Linked Notes, skuldförbindelser knutna till en aktie (equity security); (ii) Single Index Notes, being notes relating to a particular index; Single Index Notes, skuldförbindelser knutna till ett visst index; (iii) Equity Basket Notes, being notes in respect of a basket of equity securities; Equity Basket Notes, skuldförbindelser knutna till en korg av flera aktier (equity securities); (iv) Basket of Indices Notes, being notes in respect of a basket of indices; Basket of Indices Notes, skuldförbindelser knutna till en korg bestående av flera index; (v) Currency Linked Notes, being notes relating to a particular currency or currency pair; Currency Linked Notes, skuldförbindelser hänförliga till en viss valuta eller ett visst valutapar; (vi) Credit Linked Notes, being notes relating to the credit of a Reference Entity or Entities, or a Reference Obligation or a basket of Reference Obligations; and Credit Linked Notes, skuldförbindelser knutna till krediterna för ett eller flera Referensobjekt, eller en Referensförpliktelse eller en korg av Referensförpliktelser; och (vii) Commodity Linked Notes, being notes relating to a particular commodity or commodities or, a particular index or indices comprising various commodities. Commodity Linked Notes, skuldförbindelser knutna till en viss råvara eller råvaror eller ett visst index eller flera index omfattande olika råvaror. 6

7 Other types of Notes may from time to time be issued under the Programme. Any such other Notes will be designated "Non-Standard Notes", and the Final Terms pertaining to the issue of any such Non-Standard Notes will specify all the terms and conditions applicable thereto, which may or may not include certain or all of the terms and conditions set out in the Conditions contained herein. Andra typer av Skuldförbindelser kan från tid till annan emitteras under Programmet. Varje sådan Skuldförbindelse kommer att benämnas Non-Standard Notes, och de Final Terms hänförliga till emissionen av varje sådana Non-Standard Notes kommer att specificera de villkor som gäller för dessa, vilka kan komma att inkludera eller inte inkludera vissa eller alla av de villkor som återfinns i de häri upptagna Conditions. 7

- 1 - IMPORTANT NOTICE

- 1 - IMPORTANT NOTICE IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

10 EndValue i CA (P Max (0; w i Min ([30]%; 1))) InitialValue i i=1 The following tables summarise SEB's income statements and balance sheets and provide certain key ratios as at and for each

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Bilaga 3/Exhibit 3 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Styrelsen föreslår att årsstämman

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV EMITTENTERNA BANKEN OCH KONCERNEN

ALLMÄN BESKRIVNING AV EMITTENTERNA BANKEN OCH KONCERNEN SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet som en helhet, inklusive

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman. LEGAL#13432449v3 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 18 mars 2016 i Lund. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (Incorporated with unlimited liability in England) Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (Incorporated with unlimited liability in England) Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (Incorporated with unlimited liability in England) Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates Issue of up to EUR 20,000,000 Six-Year Autocallable

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Final Terms dated October 14, 2016 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL. Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates

Final Terms dated October 14, 2016 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL. Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates Execution Version ISIN: SE0009164312 Common Code: 046809076 Valoren: 33784771 PIPG Tranche Number: 71303 Final Terms dated October 14, 2016 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Series M Programme for the issuance

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Issue of Series Class D up to SEK 200,000,000 Secured Repackaged Equity-Linked Notes due 2022 (the Class D Notes )

Issue of Series Class D up to SEK 200,000,000 Secured Repackaged Equity-Linked Notes due 2022 (the Class D Notes ) SERIES PROSPECTUS dated 31 March 2016 ARGENTUM CAPITAL S.A. (a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue J.-F.

Läs mer

Final Terms dated November 7, 2016 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL. Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates

Final Terms dated November 7, 2016 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL. Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates Execution Version ISIN: SE0009242043 Common Code: 046809238 Valoren: 33982201 PIPG Tranche Number: 71891 Final Terms dated November 7, 2016 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Series M Programme for the issuance

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Resultat Q4 2016 2016 1/10 31/12 2015 1/10 31/12 Δ % Hyresintäkter 553 551 0,4 % Fastighetskostnader -211-185 14,1 % Driftnetto 342 366-6,5 % Central administration (fastighetsförvaltning)

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Varför bostäder för Atrium Ljungberg?

Varför bostäder för Atrium Ljungberg? BO I VÅR STAD Varför bostäder för Atrium Ljungberg? Befolkningstillväxt/bostadsproduktion i Stockholm Antal 90-taliserna mot familjebildande ålder Befolkning efter ålder i Sverige 180 000 160 000 140

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB Bakgrund till styrelsens förslag Firmaändring punkt 15 a) Kopylovskoye AB fick ursprungligen sitt namn från

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen. N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. PROTOKOLL fört vid

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

1. Issuer: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2. Type of Securities Notes

1. Issuer: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2. Type of Securities Notes FINAL TERMS 29 May 2017 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR Up to 50,000,000 Fixed Rate and Credit Linked Redemption under the Structured Note and Certificate Programme (the Programme)

Läs mer

Series No. DDBO 410 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of DDBO 410, ISIN: SE0007131453

Series No. DDBO 410 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of DDBO 410, ISIN: SE0007131453 ISSUANCE FINAL TERMS DATED 9 th JUNE 2015 Series No. DDBO 410 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBO 410, ISIN: SE0007131453 Any person making or intending

Läs mer

Certifikat Kina Autocall 3

Certifikat Kina Autocall 3 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Kina Autocall 3 Avseende: Kina Med likviddag: 22 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

FINAL TERMS. 20 April 2017

FINAL TERMS. 20 April 2017 20 April 2017 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [ ] Autocallable Index Linked Securities under the Structured Note and Certificate Programme (the Programme) Any person making

Läs mer

FINAL TERMS. 30 May 2017

FINAL TERMS. 30 May 2017 30 May 2017 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR up to 50,000,000 Autocallable EquityLinked Securities under the Structured Note and Certificate Programme (the Programme) Any

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

1. Issuer: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

1. Issuer: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) FINAL TERMS 5 November 2015 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [xx] Credit Linked Securities under the Structured Note and Certificate Programme Any person making or intending to make

Läs mer

FINAL TERMS. 29 August 2016

FINAL TERMS. 29 August 2016 29 August 2016 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [ ] Fixed Rate and Credit Linked Redemption under the Structured Note and Certificate Programme Any person making or intending

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Final Terms dated 22 March 2017 ARGENTUM CAPITAL S.A.

Final Terms dated 22 March 2017 ARGENTUM CAPITAL S.A. Final Terms dated 22 March 2017 ARGENTUM CAPITAL S.A. (incorporated as a public limited liability company (société anonyme) under the laws of Luxembourg with its registered office at 51, Avenue J.-F. Kennedy,

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

FINAL TERMS. 20 December 2016

FINAL TERMS. 20 December 2016 20 December 2016 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [ ] Fixed Rate and Credit Linked Redemption under the Structured Note and Certificate Programme (the Programme) Any person

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

FINAL TERMS. 19 April 2017

FINAL TERMS. 19 April 2017 19 April 2017 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [ ] Fixed Rate and Credit Linked Redemption under the Structured Note and Certificate Programme (the Programme) Any person

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 03 54 14 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-11-13 1 1 (3+21) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 Notes due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART

Läs mer

SÖ 2000: (SÖ

SÖ 2000: (SÖ Nr 21 Överenskommelse med Storbritannien om utsträckning av den territoriella tillämpningen av den Europeiska konventionen den 20 april 1959 (SÖ 1968:15) om inbördes rättshjälp i brottmål till att även

Läs mer

Final Terms dated 1 September 2016 ARGENTUM CAPITAL S.A.

Final Terms dated 1 September 2016 ARGENTUM CAPITAL S.A. Final Terms dated 1 September 2016 ARGENTUM CAPITAL S.A. (incorporated as a public limited liability company (société anonyme) under the laws of Luxembourg with its registered office at 51, Avenue J.-F.

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning måste läsas som en introduktion till detta prospekt och alla beslut om att investera i obligationer ska baseras på en övervägning av prospektet som helhet,

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-05-11 BESLUT Altairis Offshore Levered FI Dnr 15-2100 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman Cayman Islands KY1-1108 Cayman Islands Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EUs Anti Tax Avoidance Directive och framtida svenska ränteavdragsregler. Stora Skattedagen Stockholm, 9 november, 2016

EUs Anti Tax Avoidance Directive och framtida svenska ränteavdragsregler. Stora Skattedagen Stockholm, 9 november, 2016 EUs Anti Tax Avoidance Directive och framtida svenska ränteavdragsregler Stora Skattedagen Stockholm, 9 november, 2016 EU:s Anti Tax Avoidance Directive Bakgrund En önskan om en starkare och mer sammanhållen

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-01-13 B E S L U T UBS O Connor Limited FI Dnr 15-11440 21 Lombard Street EC3V 9AH London Storbritannien Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

FINAL TERMS. 13 October 2015

FINAL TERMS. 13 October 2015 13 October 2015 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [xx] Equity and Credit Linked Securities under the Structured Note and Certificate Programme Any person making or intending

Läs mer

FINAL TERMS. dated 28 September 2015. in connection with the Base Prospectus dated 17 April 2015 (as supplemented from time to time)

FINAL TERMS. dated 28 September 2015. in connection with the Base Prospectus dated 17 April 2015 (as supplemented from time to time) FINAL TERMS dated 28 September 2015 in connection with the Base Prospectus dated 17 April 2015 (as supplemented from time to time) of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of

Läs mer

Studie skatt och hållbarhet. September 2016

Studie skatt och hållbarhet. September 2016 Studie skatt och hållbarhet September 2016 Bakgrund varför har studien gjorts? Under de senaste åren har skatt som och transparens kring skatt blivit en fråga allt högre upp på företags, investerares och

Läs mer