till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31"

Transkript

1 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 aktiebolagslagen The board of directors of Akelius Residential Property AB (publ) proposal for a resolution on a dividend pursuant to Chapter 18, Sections 3 and 5 of the Swedish Companies Act, the board of directors reasoned statement pursuant to Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act, and the board of directors report pursuant to Chapter 18, Section 6 of the Swedish Companies Act Förslag Proposal Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om vinstutdelning på bolagets stamaktier på följande villkor. The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves on a dividend on the company s ordinary shares on the following terms and conditions. Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 1,25 kronor per stamaktie. Totalt ska vinstutdelning på stamaktierna betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar kronor. The board of directors proposes that dividend is paid with an amount of SEK 1,25 per ordinary share. The total dividend on the ordinary shares shall not exceed an aggregate amount of SEK Avstämningsdag ska vara den 22 december Utdelningar beräknas att ske på avstämningsdagen genom antingen en utbetalning till aktieägarens konto eller genom utfärdande av revers. Till aktieägare som skall ta emot betalning av utdelning via Euroclear Sweden AB beräknas betalning ske den 30 december The record date shall be 22 December The payments of the dividends are expected to be made on the record date to the shareholders account or by issuing a promissory note. Shareholders, whom will receive payments of the dividends through Euroclear Sweden AB is estimated to be made on the 30 December

2 Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas på bolagets preferensaktier utöver vad som tidigare beslutats på extrabolagsstämma den 23 maj Styrelsen konstaterar att full utbetalning har skett enligt villkor i bolags-ordningen till innehavare av preferensaktier och att något Innestående belopp enligt definition i bolagsordningen inte finns. The board of directors proposes that no dividend is paid on the company s preference shares, in addition to the resolution on the extraordinary general meeting held on 23 May The board of directors notes that full payment has been made on the company s preference shares in accordance with the provisions of the company s articles of association. Motiverat yttrande och redogörelse Reasoned statement and report Enligt bolagets senast fastställda balansräkning, per den 31 december 2013, uppgick till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om kronor. Vid bolagets årsstämma den 14 april 2014 beslutades om utdelning till aktieägaren om kronor och nyemission av stamaktier varmed bolagets bundna egna kapital ökade med kronor och överkurs- fonden med Styrelsen har den 23 maj 2014 och 15 september 2014, i enlighet med den extra bolags-stämmans bemyndigande den 12 maj 2014, beslutat om nyemission av preferensaktier varmed bolagets bundna egna kapital ökats med kronor och överkursfonden med kronor. Vid extra bolagsstämma den 23 maj 2014 beslutades om utdelning till preferens-aktieägaren med belopp om högst kronor. Härav har belopp om sammanlagt kronor delats ut. Inga beslut om värdeöverföringar har fattats och inga förändringar i bolagets bundna egna kapital har skett efter den 31 december 2013 utöver de ovan nämnda. Således är idag bolaget bundna kapital och det finns kronor kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 1 st. aktiebolagslagen. According to the company s most recently adopted balance sheet 31 December 2013, distributable profits available to the general meeting amounted to SEK 5,660,507,744. At the company s annual general meeting held on 14 April 2014, it was resolved to pay a dividend to the shareholder in the amount of SEK 1,000,000,000 and to issue 297,620,000 new ordinary shares whereby the company s restricted equity increased by SEK 178,572,000 and the company s share premium reserve increased by SEK 1,821,434,400. The board of directors has on 23 May 2014 and 15 September 2014 in accordance with the authorization of the extraordinary general meeting on 12 May 2014 resolved on issuing of 12,775,000 2

3 preference shares, whereby the Company s restricted equity has increased by SEK 7,665,000 and the share premium reserve increased by SEK 4,012,335,000. At the extraordinary general meeting held on 23 May 2014, it was resolved to pay a dividend on the company s preference shares with an aggregate amount of maximum SEK 225,000,000, of which SEK 144,750,000 has been distributed. No decisions regarding value transfers have been resolved upon and no changes to the restricted equity have occurred since the 31 December 2013 other than the above stated. Consequently, the company s restricted equity is SEK 1,547,527,000 and SEK 10,349,527,144 is at present available of the disposable amount pursuant to Chapter 17, section 3, first paragraph of the Swedish Companies Act. Efter vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag bedöms kronor finnas kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 1 st. aktiebolagslagen. After the dividend in accordance with the board of directors proposal, SEK is estimated to be available of the disposable amount pursuant to Chapter 17, Section 3, first paragraph of the Swedish Companies Act. Styrelsen bedömer att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagsverksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har styrelsen tagit i beaktande bolagets och koncernens ekonomiska situation enligt vad som framgår av den senaste årsredovisningen samt övriga för styrelsen kända och relevanta förhållanden. The board of directors considers the proposed distribution of profits to be justified taking into consideration the requirements with respect to the size of the shareholders equity and the group s equity, which are imposed by the nature, scope and risks associated with the operations of the company and the group, and the company s and the group s need to strengthen their balance sheets, liquidity and financial position in general. In this regard, the board of directors has considered the company s economic situation as stated in the most recent annual report as well as other relevant circumstances known to the board of directors. Vid bedömningen av den föreslagna vinstutdelningens försvarlighet har styrelsen även tagit följande i beaktande. Den föreslagna vinstutdelningen motsvarar cirka 25 procent av bolagets egna kapital efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 december Före vinstutdelningen uppgår soliditeten i bolaget till cirka 83 procent. Efter vinstutdelningen kommer soliditeten i bolaget att uppgå 3

4 till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 december För koncernen motsvarar den föreslagna vinstutdelningen cirka 15 procent av koncernens egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2013, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 december Före vinstutdelningen uppgår soliditeten i koncernen till cirka 44 procent. Efter vinstutdelningen kommer soliditeten i koncernen att uppgå till cirka 37 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2013, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 december Den föreslagna vinstutdelningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga och påverkar inte heller bolagets förmåga att på kort och lång sikt i rätt tid infria sina åtaganden. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Styrelsen bedömer vidare att bolagets och koncernens soliditet är god sett i relation till förhållandena inom den bransch där bolaget och koncernen verkar. When considering the justifiability of the proposed dividend, the board of directors has also taken into account the following. The proposed dividend corresponds to approximately 25 per cent of the shareholders equity of the company after adjustments for changes in the shareholder s equity since 31 December Before the dividend, the equity/assets ratio of the company amounts to approximately 83 per cent. After the dividend, the equity/assets ratio of the company will amount to approximately 62 per cent, calculated on the basis of the most recently adopted balance sheet, after adjustments for changes in the shareholder s equity since 31 December On a consolidated basis, the proposed dividend corresponds to approximately 15 per cent of the shareholders equity of the group in accordance with the most recently adopted balance sheet as of 31 December 2013, after adjustments for changes in the shareholder s equity since 31 December Before the dividend, the equity/assets ratio of the group amounts to approximately 44 per cent. After the dividend, the equity/assets ratio of the group will amount to approximately 37 per cent, calculated on the basis of the most recently adopted balance sheet as of 31 December 2013, after adjustments for changes in the shareholder s equity since 31 December The proposed dividend does not risk the completion of the investments that have been deemed necessary or the company s ability to fulfil its obligations on time in the short and the long term. The Company s liquidity forecast includes measures to handle variations in the current payment liabilities. Furthermore, the board of directors is of the opinion that the equity/assets ratio of the company and the group is satisfactory when compared to the circumstances in the line of business in which the company and the group operate. 4

5 I den senast fastställda balansräkningen har vissa tillgångar och/eller skulder värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a årsredovisningslagen. Om värderingen hade skett till anskaffningsvärde istället för till verkligt värde hade det egna kapitalet varit miljoner kronor lägre. In the most recently adopted balance sheet, certain assets and/or liabilities have been valued at actual value pursuant to Chapter 4, Section 14 a, of the Swedish Annual Reports Act. If the valuation would have been made at purchase value instead of actual value, the shareholders equity would have been SEK 9,404 million lower. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets och dess koncerns verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande även med beaktande av den föreslagna vinstutdelningen. The Board of directors is of the opinion that the size of the shareholders equity is in proportion to the scope of the company s and its group's business and the risks associated with the operations, also with regard to the proposed dividend. Till detta förslag fogas som bilaga 1 en kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 med däri intagen revisionsberättelse samt yttrande om detta förslag från bolagets revisor enligt 18 kap p aktiebolagslagen. Attached to this proposal, as appendix 1, is a copy of the annual report for the financial year 2013, including the auditor s report, and a statement regarding this proposal from the company s auditor pursuant to Chapter 18, Section 6, third and fourth paragraph of the Swedish Companies Act. Sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver att bolaget lämnat ett erbjudande till allmänheten i Sverige och institutionella investerare att teckna preferensaktier i bolaget. Since the annual report for the financial year 2013 was presented, no events of material significance for the company s financial position have occurred other than that the company has made an offer to the general public in Sweden and institutional investors to subscribe for preference shares in the company. 5

6 Danderyd, 27 November 2014 Akelius Residential Property AB (publ) Styrelsen The board of directors Leif Norburg Pål Ahlsén Anders Janson Igor Rogulj 6

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913 BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Organisationsnummer: 556873-5913 Registration number: 556873-5913 Antagen vid extra bolagsstämma den 26 juni 2013. Adopted at the Extraordinary General Meeting on

Läs mer

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. VILLKOR FÖR AURIANT MINING AB:S,

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr 556708-2028)

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr 556708-2028) N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

Läs mer

DEFINITIONER / DEFINITIONS

DEFINITIONER / DEFINITIONS Bilaga B Appendix B VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2013/2016 I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB TERMS FOR CONVERTIBLE LOAN 2013/2016 IN SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB 1. DEFINITIONER

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Tethys Oil AB (publ) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Tethys Oil AB (publ) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Underbilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Tethys Oil AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag en aktie i bolaget

Läs mer

5 Val av en justeringsmän eller två justeringsmän/appointment of one or two persöns to certjjj the min utes. 13201 03-v2\STODMS

5 Val av en justeringsmän eller två justeringsmän/appointment of one or two persöns to certjjj the min utes. 13201 03-v2\STODMS Protokoll fört vid årsstämma i Crown Energy AB (pubi), org. nr 556804-8598 i Stockholm den 13 maj 2015 Minutes kept at the annual general meeting of Crown EnergyAB (publ), reg.no 556804-8598 in Stockholm

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Aktiepantavtalet avser pantavtalet rörande Aktierna; Share Pledge Agreement means the Share Pledge Agreement regarding the Shares;

Aktiepantavtalet avser pantavtalet rörande Aktierna; Share Pledge Agreement means the Share Pledge Agreement regarding the Shares; VILLKOR FÖR CROWN ENERGY AB:s (PUBL) KONVERTIBLA LÅN KV 1 2013/2016, ISIN SE0005096328 OM MAXIMALT SEK 74 387 570 TERMS AND CONDITIONS FOR CROWN ENERGY AB's (PUBL) CONVERTIBLE LOAN KV 1 2013/2016, ISIN

Läs mer

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ)

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ) Appendix 2 Board of directors of Auriant Mining AB, reg. no. 556659-4833 (the Company ) proposal on allocation on allocation of profit/loss for 2014 (item 8b in the notice) The board of directors and the

Läs mer

2 kap. Medelstilldelning och pensionsutbetalningar m.m. Chapter 2. Allocation of assets and pension payments, etc.

2 kap. Medelstilldelning och pensionsutbetalningar m.m. Chapter 2. Allocation of assets and pension payments, etc. LAG (2000:192) OM ALLMÄNNA PENSIONSFONDER (AP FONDER) THE NATIONAL PENSION INSURANCE FUNDS (AP FUNDS) ACT (SFS 2000:192) FÖRSTA AVDELNINGEN FIRST PART 1 kap. Inledande bestämmelser Chapter 1. Introductory

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER TERMS AND CONDITIONS FOR WARRANTS IN RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) REGARDING B-SHARES 1 DEFINITIONER / DEFINITIONS I föreliggande

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Series No. DDBO 545 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 545 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 15 MAY 2015 Series No. DDBO 545 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBO 545 A Global Infrastruktur Tillväxt ISIN SE0007073820 Any person

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Series No. DDBO 545 B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. DDBO 545 B USA Tillväxt ISIN SE0007073838

Series No. DDBO 545 B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. DDBO 545 B USA Tillväxt ISIN SE0007073838 FINAL TERMS DATED 15 MAY 2015 Series No. DDBO 545 B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBO 545 B USA Tillväxt ISIN SE0007073838 Any person making or intending

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Series No. DDBO 543 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 543 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of ISSUANCE FINAL TERMS DATED 31 MARCH 2015 Series No. DDBO 543 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBO 543 A Global Tillväxt ISIN SE0006789558 Any person

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Vontobel Financial Products GmbH. Vontobel Holding AG. Bank Vontobel Europe AG

Vontobel Financial Products GmbH. Vontobel Holding AG. Bank Vontobel Europe AG Final Terms dated 19 February 2015 (which replace the Final Terms dated 18 February 2015) for BEAR OMX X18 VON2 Constant Leverage Certificates based on the 18X Short Index linked to OMX Stockholm 30 Index

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 23/01/2014 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 03/04/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (Guarantor)

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (Guarantor) Final Terms dated 25 August 2015 for BULL OLJA X10 VON Constant Leverage Certificates based on the 10X Long Index linked to Brent Crude Oil Future ISIN DE000VS0EXC2 (the "Securities") Vontobel Financial

Läs mer

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (Guarantor)

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (Guarantor) Final Terms dated 13 August 2015 for BULL OLJA X10 VON Constant Leverage Certificates based on the 10X Long Index linked to Brent Crude Oil Future ISIN DE000VS0EXC2 (the "Securities") Vontobel Financial

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (Guarantor)

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (Guarantor) Final Terms dated 23 January 2015 for BULL NOVOB X5 VON Constant Leverage Certificates based on the 5X Long Index linked to Novo Nordisk A/S ISIN DE000VS0AKW5 (the "Securities") Vontobel Financial Products

Läs mer

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman. Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 10 juni 2015 Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg

Läs mer

Series No. DDBO 407 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 407 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 23 JANUARY 2015 Series No. DDBO 407 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] Kreditobligation itraxx

Läs mer

UCITS V. En uppdaterad fondlagstiftning. Delbetänkande av 2014 års fondutredning. Stockholm 2015 SOU 2015:62

UCITS V. En uppdaterad fondlagstiftning. Delbetänkande av 2014 års fondutredning. Stockholm 2015 SOU 2015:62 UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning Delbetänkande av 2014 års fondutredning Stockholm 2015 SOU 2015:62 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer