Öppnades stämman av styrelsens tillförordnade ordförande Michael Shalmi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppnades stämman av styrelsens tillförordnade ordförande Michael Shalmi."

Transkript

1 The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Aerocrine AB (publ), org. nr , den 7 januari 2015 i Stockholm Minutes kept at the Extraordinary General Meeting in Aerocrine AB (publ), corp. ID No , held on January 7, 2015 in Stockholm Öppnades stämman av styrelsens tillförordnade ordförande Michael Shalmi. The Meeting was declared open by the temporary Chairman of the Board, Michael Shalmi. 1 Utsågs adjungerade professorn Svante Johansson till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Nils Nostell att föra protokollet. 2 Adjunct professor Svante Johansson was elected Chairman of the Meeting. It was noted that Nils Nostell had been assigned to keep the minutes. 3 Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1. Antecknades på aktieägares begäran att bolaget ska tillse att personnummer inte finns med i anmälningsförteckningar och röstlängder vid framtida bolagsstämmor. The voting list was prepared and approved, Appendix 1. It was noted by shareholder request that the company shall ensure that personal ID numbers are not included in participation and voting lists at future General Meetings. 4 Beslutades att godkänna förslaget till dagordning. It was resolved to approve the proposed agenda. Utsågs Rolf Karlsson och Johan Röhss att jämte ordföranden justera protokollet. Rolf Karlsson and Johan Röhss were appointed to approve the minutes together with the Chairman. 5 LEGAL# v5 Förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad. 6 The Meeting was declared to have been duly convened.

2 2(3) 7 Upptogs till behandling fråga om ändring av bolagsordningen. Framlades styrelsens förslag till beslut, Bilaga 2. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att 4 och 5 i bolagsordningen får följande lydelse: 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor. 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst Antecknades att bolagsordningen i övrigt kvarstår oförändrad samt att den beslutade ändringen är villkorad av att Aerocrine fullföljer styrelsens beslut om nyemission av aktier under dagordningens punkt 8. The matter of amendments to the Articles of Association was brought before the Meeting. The proposal by the Board of Directors, Appendix 2, was presented. It was resolved in accordance with the Board s proposal, meaning that 4 and 5 of the Articles of Association be amended as follows. 4 Share capital The share capital shall be not less than SEK 100,000,000 and not more than SEK 400,000, Number of shares The number of shares shall be not less than 200,000,000 and not more than 800,000,000. It was noted that the Articles of Association in other respects shall remain unchanged and that the amendment is conditional upon Aerocrine completing the Board s resolution on a new share issue under item 8 below. 8 Upptogs till behandling fråga om godkännande av styrelsens beslut av den 27 november 2014 om nyemission av aktier. Antecknades att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna även funnits tillgängliga på bolagets hemsida och fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar därmed skulle anses vara framlagda vid stämman. Michael Shalmi och Scott Myers redogjorde för bakgrunden och motiven för styrelsens emissionsbeslut. Därefter föredrogs styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om nyemission, Bilaga 3. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens beslut. Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier. Antecknades att stämmans beslut var enhälligt med undantag för en aktieägare (företrädande aktier) som röstade mot beslutet. Konstaterades att beslutet därmed biträddes av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräddes på stämman även utan beaktande av de aktier som innehades och på stämman företräddes av Novo A/S.

3 3(3) The matter of approval of the resolution by the Board of Directors resolution of November 27, 2014 on a new share issue was brought before the Meeting. It was noted that all documentation pursuant to the Swedish Companies Act had been available to the shareholders three weeks before the Meeting and had been sent to shareholders that so requested and also that the documentation had been available on the company s website and was available at the Meeting. It was noted that said documentation thus should be deemed presented at the Meeting. Michael Shalmi and Scott Myers presented the background and reasons for the Board s resolution on a rights issue. Thereafter, the proposal by the Board on the approval of the Board s new share issue resolution was presented, Appendix 3. Shareholders were given the opportunity to ask questions about the Board s resolution. The Meeting resolved to approve the Board s new share issue resolution. It was recorded that the Meeting s resolution was unanimous, with the exception of one shareholder (representing 5,450 shares) voting against the resolution. It was noted that the resolution thus was supported by shareholders representing in excess of two thirds of both the number of votes cast and the shares represented at the Meeting, even disregarding the shares held by and represented at the Meeting by Novo A/S. 9 Förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad. The Chairman declared the Meeting closed. Vid protokollet/minutes kept by: /Nils Nostell/ Justeras/Approved: /Svante Johansson/ /Rolf Karlsson/ /Johan Röhss/

4 Bilaga 1/Appendix 1 Röstlängden är utelämnad i enlighet med 7 kap. 68 tredje stycket aktiebolagslagen The voting list is omitted pursuant to Chapter 7, section 68, third paragraph of the Swedish Companies Act.

5 Bilaga 2 Styrelsens för Aerocrine AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Mot bakgrund av styrelsens för Aerocrine AB beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans godkännande föreslår styrelsen att extra bolagsstämman den 7 januari 2015 fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ( 4 och 5) i enlighet med följande: Nuvarande lydelse 4 Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier ska vara lägst och högst Föreslagen lydelse 4 Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier skall vara lägst och högst Bolagsordningen ska efter den föreslagna ändringen ha den lydelse som framgår av Bilaga A. Förslaget är villkorat av och förutsätter att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemissionen av aktier. Majoritetskrav För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Solna i november 2014 Aerocrine AB (publ) Styrelsen

6 Bilaga A Bolagsordning för Aerocrine AB, org.nr Firma Bolagets firma är Aerocrine AB. Bolaget är publikt (publ). 2. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Solna stad. 3. Ändamål Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och preparat för medicinsk diagnostik samt annan därmed förenlig verksamhet. 4. Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor. 5. Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst Styrelse Styrelsen består av minst fem och högst tolv ledamöter och högst tio suppleanter. 7. Revisorer Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. 8. Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

7 Bilaga A 9. Deltagande i bolagsstämma För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denne har för avsikt att medföra. 10. Bolagsstämma Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör 8. Beslut om antal styrelseledamöter 9. Beslut om arvode till styrelsen 10. Val av styrelse 11. Beslut om antal revisorer (om tillämpligt) 12. Beslut om arvode till revisorer (om tillämpligt) 13. Val av revisorer (om tillämpligt) 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

8 Bilaga A 11. Ort för bolagsstämma Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller i Solna. 12. Räkenskapsår Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. 13. Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

9 Bilaga 3 Styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier om totalt cirka 445 miljoner kronor på följande villkor. 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst ,50 kronor. 2. Högst nya aktier ska ges ut. 3. Teckningskursen ska vara 0,82 kronor för varje ny aktie. 4. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls sju (7) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 5. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 12 januari För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning: (i) (ii) Arbejdsmarkedets Tillægspension ( ATP ) upp till ett belopp motsvarande USD 15 miljoner (cirka 110 miljoner kronor) (av ATP:s totala åtagande om USD 20 miljoner (cirka 150 miljoner kronor), dock högst så många nya aktier som motsvarar en ägarandel om 19,9 procent av totalt antal aktier efter nyemissionen). Novo A/S ( Novo ) upp till en ägarandel om 29,9 procent av totalt antal aktier efter nyemissionen, dock maximalt upp till ett belopp motsvarande Novos totala åtagande om USD 25 miljoner (cirka 185 miljoner kronor) (inkluderande betalning för aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter). (iii) Tredje AP-fonden upp till en ägarandel om 4,9 procent av totalt antal aktier efter nyemissionen, dock maximalt upp till ett belopp motsvarande USD 3 miljoner (ca 20 miljoner kronor) (inkluderande betalning för aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter). 1 1 Som framgår av pressmeddelande den 12 december 2014 ingår Tredje AP-fonden inte längre i garantikonsortiet, vilket innebär att någon tilldelning enligt denna punkt inte aktualiseras.

10 BILAGA 3 (iv) Övriga (v) (A) de som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, (B) de som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan intresseanmälan omfattade, och (C) övriga garanter pro rata i förhållande till vad som har utfästs i garanti. ATP upp till en ägarandel om 19,9 procent av totalt antal aktier efter nyemissionen, dock maximalt upp till ett belopp motsvarande ATP:s totala åtagande om USD 20 miljoner (cirka 150 miljoner kronor). (vi) Novo upp till en ägarandel om 39,9 procent av totalt antal aktier efter nyemissionen, dock maximalt upp till ett belopp motsvarande Novos totala åtagande om USD 25 miljoner (cirka 185 miljoner kronor) (inkluderande betalning för aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter). 7. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 14 januari 2015 till och med den 28 januari 2015, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 30 januari Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning eller, då det enligt styrelsens bedömning inte kan ske av praktiska eller administrativa skäl, genom anmälan på separat teckningslista. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. 9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen. Handlingar enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen har upprättats. Solna i november 2014 Aerocrine AB (publ) Styrelsen

11 Appendix 2 This is an unofficial translation from the Swedish original. In case of any discrepancies between the Swedish and English language versions, the Swedish version shall prevail. Proposal by the board of directors of Aerocrine AB on an amendment of the articles of association With reference to the board of directors of Aerocrine AB resolution on a rights issue subject to approval by the general meeting, the board proposes that the extraordinary general meeting on January 7, 2015 resolves on an amendment of the articles of association as regards the limits of the company s share capital and number of shares ( 4 and 5), in accordance with the following: Current wording 4 The share capital shall be not less than SEK 50,000,000 and not more than SEK 200,000, The number of shares shall be not less than 100,000,000 and not more than 400,000,000. Proposed wording 4 The share capital shall be not less than SEK 100,000,000 and not more than SEK 400,000, The number of shares shall be not less than 200,000,000 and not more than 800,000,000. After the proposed amendment the articles of association shall have the wording as set out in Appendix A. The proposal is conditional upon the approval by the general meeting of the board s resolution on a rights issue. Majority requirements Resolutions by the General Meeting pursuant to the proposal above must be supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the extraordinary general meeting in order to be valid. Solna in November 2014 Aerocrine AB (publ) The board of directors

12 NB. This is an in-house translation of the Swedish original. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish version shall prevail. Appendix A Articles of association of Aerocrine AB, Reg. No Name of the company The name of the company is Aerocrine AB. The company is a public company (publ). 2. Registered office The board of directors shall have its registered office at Solna. 3. Object of the company The object of the company is to carry on development, manufacture and sale of equipment and preparations of medical diagnostics and to conduct other activities compatible therewith. 4. Share capital The share capital of the company shall be not less than SEK 100,000,000 and not more than SEK 400,000, Number of shares The number of shares shall be not less than 200,000,000 and not more than 800,000, Board of directors The board of directors shall consist of not less than five and not more than twelve members and not more than ten deputies. 7. Auditors The company shall have one or two auditors with or without deputies. The appointment as auditor shall apply until the end of the fourth annual general meeting held after the appointment of the auditor.

13 Appendix A 8. Notices Notices convening general meetings shall be advertised in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and posted on the company s web site. An advertisement confirming that a notice has taken place shall be published in Dagens Nyheter. 9. Notification of attending general meetings In order to attend general meetings, shareholders shall submit a notification to the company not later than the day stated in the notice convening the meeting. This day must not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year s Eve and must not occur earlier than the fifth weekday before the general meeting. Shareholders are entitled to bring one or two assistants to the general meeting, however, only if the shareholder, in the manner stated above, has notified the company of the number of assistants the shareholder intends to bring. 10. General meetings An annual general meeting is to be held annually within six months from the expiration of the financial year. At the annual general meeting the following matters are to be dealt with: 1. Election of chairman of the meeting 2. Preparation and approval of the voting list 3. Approval of the agenda 4. Election of one or two persons to verify the minutes 5. Examination of whether the meeting has been duly convened 6. Presentation of the annual report and the auditor s report and, when applicable, the consolidated annual report and the consolidated auditor s report. 7. Resolutions on a. the adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet b. the appropriations of the company s profit or loss according to the adopted balance sheet c. the discharge from liability of the directors and the managing director 8. Determination of the number of directors 9. Determination of directors fees 10. Election of the board of directors 11. Determination of the number of auditors (when applicable) 12. Determination of auditors fees (when applicable) 13. Election of auditors (when applicable)

14 Appendix A 14. Any other business that should be dealt with according to Swedish Companies Act or the articles of association. 11. Place of general meetings General meetings are to be held in Stockholm or Solna. 12. Financial year The financial year shall be the calendar year. 13. Euroclear company The company s shares shall be registered in a Central Securities Depository Register pursuant to the Financial Instruments (Accounts) Act (Sw. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument).

15 Appendix 3 This is an unofficial translation from the Swedish original. In case of any discrepancies between the Swedish and English language versions, the Swedish version shall prevail. Resolution by the board of directors on a rights issue subject to the approval by the general meeting The board resolves, subject to the approval by the general meeting, on a rights issue of approximately MSEK 445 in total on the following terms and conditions. 1. The company s share capital shall be increased by not more than SEK 271,360, A maximum number of 542,721,067 shares shall be issued. 3. The subscription price shall be SEK 0.82 for each new share. 4. The company s shareholders shall have pre-emptive rights to subscribe for the new shares in proportion to the shares previously owned. Each existing share entitles to seven (7) subscription rights. Two (2) subscription rights entitle to subscription for one (1) new share. 5. The record date for entitlement to participate in the rights issue with preemptive right shall be January 12, If not all of the shares are subscribed for by exercise of subscription rights, the board shall resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights up to the maximum amount of the share issue. In such case, priority will be given in the following order: (i) (ii) Arbejdsmarkedets Tillægspension ( ATP ) up to an amount corresponding to MUSD 15 (approx. MSEK 110) (out of ATP s total undertaking amounting to MUSD 20 (approx. MSEK 150), however so that the shareholding of ATP following completion of the rights issue shall be less than 19.9 per cent of the total number of shares). Novo A/S ( Novo ) up to a total shareholding of 29.9 per cent of the total number of shares after the rights issue, however subject to a maximum total commitment of MUSD 25 (approx. MSEK 185) (including payment for shares subscribed for with subscription rights). (iii) The Third Swedish National Pension Fund up to a total shareholding of 4.9 per cent of the total number of shares after the rights issue, however subject to a maximum total commitment of MUSD 3 (approx. MSEK 20) (including payment for shares subscribed for with subscription rights). 1 (iv) Others (A) those who have subscribed for shares by the exercise of subscription rights, irrespective of whether they were 1 As follows from a press release dated December 12, 2014, the Third Swedish National Pension Fund is no longer part of the guarantee consortium and consequently allocation under this item will not occur.

16 Appendix 3 (v) shareholders on the record date or not, pro rata in relation to the number of subscription rights exercised, (B) those who have applied for subscription of shares without the exercise of subscription rights, pro rata in relation to such declared interest, (C) other underwriters on a pro rata basis in relation to their undertakings. ATP up to a total shareholding of 19.9 per cent of the total number of shares after the rights issue, however subject to a maximum total commitment of MUSD 20 (approx. MSEK 150). (vi) Novo up to a total shareholding of 39.9 per cent of the total number of shares after the rights issue, however subject to a maximum total commitment of MUSD 25 (approx. MSEK 185) (including payment for shares subscribed for with subscription rights). 7. New shares may be subscribed for during the period as from, and including, January 14, 2015 until, and including, January 28, 2015, or, as regards the underwriters of the rights issue, until, and including, January 30, Subscription by the exercise of subscription rights shall be made through simultaneous cash payment or, if the board deems that this may not be done for practical or administrative reasons, through subscription on a separate subscription list. Subscription without subscription rights shall be made on a separate subscription list and be paid in cash within three (3) banking days of the dispatch of information on allotment to the subscriber. 9. The new shares shall entitle to dividend as from the first record date for dividend to occur after the registration of the new share issue with the Swedish Companies Registration Office. The board, or whomever the board may appoint, shall be authorized to make such minor adjustments to the above resolution as may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB. The rights issue requires an amendment of the articles of association. Documents pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Companies Act have been prepared. Solna in November 2014 Aerocrine AB (publ) The board of directors

BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg. No 556706-3713)

BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg. No 556706-3713) Translation the English translation is for convenience only and in case of and discrepancy, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg.

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr 556708-2028)

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr 556708-2028) N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913 BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Organisationsnummer: 556873-5913 Registration number: 556873-5913 Antagen vid extra bolagsstämma den 26 juni 2013. Adopted at the Extraordinary General Meeting on

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i ValueTree Holdings AB (publ), org.nr 556684-2695, den 29 februari 2012 kl 10.00 i Stockholm Stämman öppnas Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Läs mer

5 Val av en justeringsmän eller två justeringsmän/appointment of one or two persöns to certjjj the min utes. 13201 03-v2\STODMS

5 Val av en justeringsmän eller två justeringsmän/appointment of one or two persöns to certjjj the min utes. 13201 03-v2\STODMS Protokoll fört vid årsstämma i Crown Energy AB (pubi), org. nr 556804-8598 i Stockholm den 13 maj 2015 Minutes kept at the annual general meeting of Crown EnergyAB (publ), reg.no 556804-8598 in Stockholm

Läs mer

I protokollet från bolagsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från bolagsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 till protokoll fört vid extra bolagsstämma den 24 september 2012 I protokollet från bolagsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ)

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ) Appendix 2 Board of directors of Auriant Mining AB, reg. no. 556659-4833 (the Company ) proposal on allocation on allocation of profit/loss for 2014 (item 8b in the notice) The board of directors and the

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Tethys Oil AB (publ) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Tethys Oil AB (publ) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Underbilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Tethys Oil AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag en aktie i bolaget

Läs mer

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. VILLKOR FÖR AURIANT MINING AB:S,

Läs mer

DEFINITIONER / DEFINITIONS

DEFINITIONER / DEFINITIONS Bilaga B Appendix B VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2013/2016 I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB TERMS FOR CONVERTIBLE LOAN 2013/2016 IN SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB 1. DEFINITIONER

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311, i Malmö den 29 april 2015

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311, i Malmö den 29 april 2015 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311, i Malmö den 29 april 2015 Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders in Thule Group AB (publ),

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, i Halmstad den 25 mars 2015

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, i Halmstad den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. The Chairman of the Board, Carl Bennet, opened the Meeting. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032,

Läs mer

Aktiepantavtalet avser pantavtalet rörande Aktierna; Share Pledge Agreement means the Share Pledge Agreement regarding the Shares;

Aktiepantavtalet avser pantavtalet rörande Aktierna; Share Pledge Agreement means the Share Pledge Agreement regarding the Shares; VILLKOR FÖR CROWN ENERGY AB:s (PUBL) KONVERTIBLA LÅN KV 1 2013/2016, ISIN SE0005096328 OM MAXIMALT SEK 74 387 570 TERMS AND CONDITIONS FOR CROWN ENERGY AB's (PUBL) CONVERTIBLE LOAN KV 1 2013/2016, ISIN

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER TERMS AND CONDITIONS FOR WARRANTS IN RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) REGARDING B-SHARES 1 DEFINITIONER / DEFINITIONS I föreliggande

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

2 kap. Medelstilldelning och pensionsutbetalningar m.m. Chapter 2. Allocation of assets and pension payments, etc.

2 kap. Medelstilldelning och pensionsutbetalningar m.m. Chapter 2. Allocation of assets and pension payments, etc. LAG (2000:192) OM ALLMÄNNA PENSIONSFONDER (AP FONDER) THE NATIONAL PENSION INSURANCE FUNDS (AP FUNDS) ACT (SFS 2000:192) FÖRSTA AVDELNINGEN FIRST PART 1 kap. Inledande bestämmelser Chapter 1. Introductory

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014 Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014. 1 Firma/company Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

AGREEMENT STATUTES ÖVERENSKOMMELSE STADGAR

AGREEMENT STATUTES ÖVERENSKOMMELSE STADGAR AGREEMENT STATUTES ÖVERENSKOMMELSE STADGAR NORDIC INVESTMENT BANK NORDISKA INVESTERINGSBANKEN 2005 INTRODUCTION The original Agreement regarding the establishment of the Nordic Investment Bank was signed

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer