Gnistbearbetning av verktygsstål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gnistbearbetning av verktygsstål"

Transkript

1 av verktygsstål BEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL

2 Innehåll Inledning... 3 Grundprinciperna för gnistbearbetning... 3 Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål... 3 Uppmätta storheter... 5 Hur man uppnår bästa verktygsprestanda... 8 Gnistpolering...10 Sammanfattning...10 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för att de beskrivna produkterna har vissa egenskaper eller är lämpliga för speciella ändamål. 2

3 Inledning Användningen av gnistbearbetning vid framställning av olika slags formande verktyg såsom plastverktyg, pressgjutningsverktyg, smidesverktyg m fl har under senare år ständigt ökat. Metodutveckling har lett till betydande förbättringar av bearbetningsteknik, produktivitet och precision (måttnoggrannhet) samtidigt som den vidgat användbarheten. Trådgnistning framstår som ett effektivt och ekonomiskt alternativ till konventionell bearbetning vid håltagning i många typer av verktyg, t ex stansar, dynor och strängpressningsmatriser. Speciella varianter av gnistbearbetning finns numera för polering av hålrum i verktyg, urtagning (underskärning) och för framställning av koniska hål med hjälp av cylindriska elektroder. Gnistbearbetningen fortsätter därför att vinna terräng. Det är ett viktigt produktionshjälpmedel hos de flesta verktygstillverkare. Härdat eller glödgat stål kan bearbetas med samma lätthet. Uddeholm Tooling har ett komplett program med verktygsstål, vilka har en jämn struktur. Denna egenskap i förening med mycket låga svavelhalter ger goda resultat vid gnistbearbetning. Denna broschyr informerar om: Principen för gnistbearbetning Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål Hur man åstadkommer bästa möjliga produktionsresultat med gnistbearbetade verktyg. Grundprinciperna för gnistbearbetning Gnistbearbetning är en metod som innebär elektriska urladdningar mellan en anod (grafit eller koppar) och en katod (verktygsstål eller annat verktygsmaterial) i ett dielektriskt medium. Urladdningarna styrs så, att erosion av verktyget eller arbetsstycket äger rum. Anoden (elektroden) arbetar sig under gnistningen ned i arbetsstycket, vilket således får samma konturer som anoden. Dielektrikat eller spolvätskan, som den också kallas, joniseras vid urladdningen. De positivt laddade jonerna träffar katoden, varvid temperaturen i stålets yttersta skikt stiger så högt ( C) att det smälter eller förångas och bildar små smälta droppar, vilka kastas ut som avverkade spån i dielektrikat. De kratrar som uppstår, och ibland även spån som ej helt släppt, igenkänns lätt på ett tvärsnitt från en bearbetad yta. Se figur 1. Fyra faktorer måste tas med i beräkningen när man undersöker driftparametrarna vid gnistbearbetning av verktygsstål: avverkningshastigheten ytjämnheten elektrodförslitningen påverkan på verktygsstålet. Påverkan från operationen på det bearbetade materialets egenskaper i ytan kan i ogynnsamma fall äventyra verktygets funktionsduglighet. I sådana fall kan det bli nödvändigt att de tre första faktorerna underordnas ett val av bearbetningsparametrar för att optimera denna fjärde faktor. Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål Gnistbearbetningens inverkan på det bearbetade materialet är helt olik den vid konventionell bearbetning. Som nämnt utsätts stålytan för mycket höga temperaturer, vilket leder till att stålet smälter eller förångas. Gnistbearbetningens effekt på stålytan har studerats vid Uddeholm Tooling. Man har velat skaffa sig visshet om att verktygsmakaren kan utnyttja de många fördelarna med gnistbearbetningen och ändå få fram ett verktyg med tillfredsställande livslängd. I de flesta fall har ingen som helst påverkan på det bearbetade verktygets funktion kunnat spåras. I en del fall har man dock märkt att t ex ett klippverktyg blivit slitstarkare, i andra fall har man däremot fått för tidiga verktygshaverier när man övergår från konventionell bearbetning till gnistbearbetning. I ytterligare andra fall har vid själva gnistbearbetningen vissa fenomen uppträtt, vilka orsakat oväntade skador på ytan i verktyget. Detta beror på att bearbetningen utförts på direkt felaktigt sätt. Figur 1. En grovgnistad yta med tvärsnitt genom spån och kratrar. Material: ORVAR 2 Microdized. 3

4 YTHÅLLFASTHETEN EN VIKTIG FAKTOR Samtliga förändringar som kan noteras beror på att temperaturen stiger kraftigt i ytskiktet. Härvid påverkas de fyra huvudfaktorerna som står i samband med den ytterst viktiga ythållfastheten i stålets ytskikt: strukturen hårdheten spänningstillståndet kolhalten. Figur 2 visar ett snitt ur en normal grovgnistad yta med de olika strukturförändringar som karakteriserar en sådan. OMHÄRDAT SKIKT I det omhärdade skiktet har temperaturen nått över austenitiseringstemperaturen (härdtemperaturen) och martensit har bildats. Denna martensit är hård och spröd. För att kunna studera strukturförändringarna vid olika bearbetningsparametrar grov- och fingnistades fem olika verktygsstål med både grafit- och kopparelektroder. Se tabell 1. SMÄLT OCH ÅTER STELNAT SKIKT Det smälta och åter stelnade skiktet kallas också den vita zonen, därför att det ofta inte sker några etsangrepp på denna vid metallografisk preparering. Figur 3 visar dock tydligt att det verkligen rör sig om ett snabbt stelnat skikt; långa pelarkristaller har växt rakt ut från metallytan vid stelningen. En spricka som uppstår i detta skikt följer kristallernas riktning rakt in. Detta skikt har vid en normal grovbearbetning en tjocklek på ca µm. Även kolhalten i ytskiktet kan påverkas, t ex genom uppkolning från spolvätskan eller elektroden, men avkolning kan också förekomma x Figur 3. Pelarkristaller som uppkommit vid stelningen. ANLÖPT SKIKT I det anlöpta skiktet har uppvärmningen inte varit så hög att stålet nått härdtemperatur utan där har endast en nedlöpning skett, varav effekten givetvis avtar längre in mot materialet. Se hårdhetskurvan i figur Smält och åter stelnat skikt H v Omhärdat skikt Anlöpt skikt Opåverkad grundmassa 200 x Typisk hårdhetsfördelning i ytskiktet Figur 2. Snitt ur gnistbearbetad yta med strukturförändringar. Material: RIGOR, härdat till 57 HRC. 4

5 Austenitisering Anlöpning Tid 20 min. Tid 2 x 30 min. Hårdhet Uddeholms stål SS Temperatur Temperatur Härdat Glödgat C C HRC HB ARNE CALMAX RIGOR SVERKER GRANE IMPAX SUPREME ORVAR SUPREME Tabell 1. Verktygsstålen har provats i härdat och anlöpt tillstånd, några också i glödgat tillstånd. Obs! CORRAX är ett utskiljningshärdande stål med ett gnistskikt av annorlunda karaktär. Det vita skiktet består av smält och återstelnat material med en hårdhet på ca 34 HRC. Det uppstår ingen annan värmepåverkad zon av betydelse. Uppmätta storheter För samtliga prov har uppmätningar skett av tjocklekarna hos de värmepåverkade zonerna. Hårdheterna i dessa zoner har också uppmätts, liksom sprickfrekvens och förekommande fall sprickors djup. Hållfasthetsvärden har erhållits med böjprovning. Skikttjocklekarna tycks vara i stort sett oberoende av både stålsort och elektrodmaterial. Däremot finns en klar skillnad mellan de prover som varit härdade och de som varit i mjukglödgat tillstånd. Figur 4a visar i diagramform skikttjocklekarna och sprickfrekvensen vid olika brinntider (t i ) för ORVAR SUPREME. I det glödgade materialet är däremot den härdade zonen avsevärt tunnare och sprickorna färre (figur 4b). Skikttjocklekarna kan variera starkt, från 0 µm till maximivärden som ligger något under det R max som anges i bearbetningsanvisningarna. I grovbearbetningsstegen (t i 100 µs) varierar skikttjocklekarna avsevärt mycket mer än vid finbearbetningsstegen. Såväl den smälta som den härdade zonens tjocklek ökar med gnistans brinntid t i, vilken tycks vara den viktigaste styrande, oberoende parametern. Tjocklek, µm Grafitelektrod Smält zon Härdad zon Grundmassa t i µs (A) 3 (B) (C) Tjocklek, µm Antal sprickor per cm: (A) i smält zon (B) i härdad zon (C) in grundmassa Grafitelektrod Smält zon Härdad zon Grundmassa t i µs (A) (B) (C) Antal sprickor per cm: (A) i smält zon (B) i härdad zon (C) i grundmassa Figur 4a. Skikttjocklekar och sprickfrekvens i ytskiktet vid gnistbearbetning av härdat ORVAR SUPREME, (52 HRC), vid olika brinntider. Figur 4b. Motsvarande värden som i figur 4a vid gnistbearbetning av ORVAR SUPREME i glödgat tillstånd. I figur 5 visas den positiva effekten av fingnistning, d v s att åstadkomma en mycket tunn smält- och värmepåverkad zon. Figur 5. Fingnistad RIGOR. Brinntid 10 µs. 100 x 5

6 STRUKTURBILDER AV GNISTADE YTSKIKT Vid längre brinntider hinner värmen ledas djupare in i materialet. Högre strömstyrka och strömtäthet, och därmed gnistenergi, ger visserligen en högre värmemängd i ytan, men diffusionstiden för värmen tycks ändå ha den största betydelsen. Följande bilder visar överskådligt hur ytzonerna förändras i SVERKER 21 vid olika brinntider och elektrodmaterial. Material: SVERKER 21 härdat och anlöpt. Figur 6a. Kopparelektrod t i = 10 µs. 500 x Figur 6d. Kopparelektrod Figur 6e. Grafitelektrod t i = 200 µs. 500 x t i = 500 µs. 500 x ORSAKERNA TILL LJUSBÅGSBILDNINGAR Korta paustider ger fler gnistor per tidsenhet och därmed större avverkning. Under paustiden skall dielektrikat hinna avjoniseras. För kort paustid kan därför ge dubbeltändningar som leder till konstant brinnande ljusbågar mellan elektroden och arbetsstycket med allvarliga ytdefekter som följd. Vid besvärliga spolningsförhållanden för dielektrikat ökar risken för ljusbågar. Vid kortslutningar, d v s ljusbågar mellan lokala partier av elektroden och arbetsstycket uppstår stora kratrar eller brännsår i ytan. Denna har ofta förväxlats med slagger eller porositeter i materialet. Figur 7 och 8 visar ytan på ett verktyg med en av de misstänkta porerna i genomskärning. Bland orsakerna till fel av den här typen kan främst nämnas en otillräcklig spolning, trånga spalter etc, varvid spån eller andra lösa partiklar bildat en brygga mellan elektroden och arbetsstycket. Samma effekt kan erhållas med en grafitelektrod som är förorenad av något främmande material. På moderna maskiner med s k adaptiv strömkontroll har risken för ljusbågsbildning eliminerats. Figur 6b. Grafitelektrod t i = 10 µs. 500 x Figur 7. På verktygets yta syns de misstänkta porerna. 1:1 Figur 6c. Grafitelektrod t i = 100 µs. 500 x Figur 8. En av de misstänkta porerna i genomskärning. 65 x 6

7 Sprickfrekvensen ökar med brinntiden Samtliga stål uppvisar vid brinntider över 100 µs ett flertal sprickor i det smälta skiktet. Högkolhaltiga stål har högsta frekvensen. Andelen sprickor som fortsätter ned i den härdade zonen är ca 20 % och endast enstaka sprickor går ned i grundmassan. I grundmassan är sprickdjupet sällan större än något tiotal µm. Även här gäller att sprickor i grundmassan huvudsakligen förekommer i de höglegerade kallarbetsstålen. I de glödgade proverna finns inga sprickor i grundmassan. Tabell 2 visar sprickfrekvensen hos ett antal undersökta verktygsstål. Skillnaden i avverkningshastighet mellan de olika verktygsstålen utgör högst ca 15 % vid samma maskininställning. Hårdheterna i de olika skikten kan också variera mycket, men i princip gäller samma mönster för samtliga stålsorter. Figur 9 visar typisk hårdhetsfördelning. Hårdhets- och volymskillnaden mellan skikten orsakar spänningar, vilka vid uppmätningar visat sig ha samma djup som de påverkade ytskikten. Spänningarna kan reduceras avsevärt genom extra värmebehandlingsoperationer. Vid en förnyad anlöpning av provet i figur 9 (235 C i 30 min.) sänks hårdhetsnivån till den prickade kurvan. Smält zon Härdad zon Grundmassa Höglegerade kallarbetsstål av SVERKER-typ Varmarbetsstål av ORVAR-typ Kallarbetsstål av RIGOR och ARNE-typ Plastformstål av IMPAX SUPREME-typ Tabell 2. Tabellen anger antal sprickor per cm. Vid en riktigt utförd gnistbearbetning med ett avslutande finbearbetningssteg elimineras ytdefekterna till stor del. Om en sådan av någon anledning ej kan utföras eller om man funnit att all påverkan måste elimineras, kan flera olika avslutande operationer tillgripas: En avspänningsanlöpning vid ca 15 C lägre anlöpningstemperatur än tidigare använd sänker ythårdheten utan att grundmassan påverkas. Slipning eller putsning kan avlägsna både ytstrukturen och sprickor, givetvis beroende på hur djupt den sker (5 10 µm vid finbearbetning). Grafitelektrod t i = 200 µs HV Hårdhet omedelbart efter gnistbearbetning Hårdhet efter återanlöpning µm Figur 9. Typisk hårdhetsfördelning i härdat och anlöpt SVERKER 21 omedelbart efter gnistbearbetning och efter återanlöpning. 7

8 BÖJPROVNING Böjprovning utföres för att ta reda på vilken påverkan som det smälta skiktet, ytojämnheter och sprickor som uppstått vid gnistbearbetningen kan ha på hållfastheten hos ett verktyg. Olika gnistbearbetningssteg och olika efterföljande operationer, t ex avspänningsanlöpning och putsning provades på RIGOR vid hårdhet 57 HRC. Provstavarna gnistbearbetades på ena sidan i olika steg och böjdes sedan kraftigt med den gnistbearbetade ytan på utsidan av böjen. Figur 10 visar att provet med fingnistad och putsad yta gav bästa resultatet. Det enbart grovgnistade provet hade den lägsta böjhållfastheten. Böjhållfasthet N/mm Grovgnistat Grovgnistat, Avspänningsanlöpt Fingnistat BÖJPROVNINGSRESULTATENS FÖRUTSÄTTNINGAR De hårda, smälta och omhärdade skikten orsakar att både de sprickor som uppstår vid belastningen, och de sprickor som redan funnits verkar som utlösande sprickanvisningar för ett brott i grundmassan. Denna är vid 57 HRC inte tillräckligt seg för att stoppa upp sprickorna, och brottet sker därför redan på den elastiska delen av belastningskurvan. Normalt sker även en viss plastisk nedböjning av en provstav i detta material. Fingnistat, Avspänningsanlöpt Fingnistat, Putsat Hur man uppnår bästa verktygsprestanda GNISTBEARBETNING MED SÄNKGNISTELEKTRODER (KOPPAR/ GRAFIT) Som nämnts har i de flesta fall ingen ogynnsam påverkan kunnat märkas på verktygets prestanda när gnistbearbetningen utförts noggrant. För säkerhets skull rekommenderas emellertid följande förfaringssätt: Gnistbearbetning av härdat och anlöpt material AKonventionell maskinbearbetning. B Härdning och anlöpning. C Gnistbearbetning (undvik ljusbågsbildningar och överdrivna avverkningshastigheter). Avsluta med fingnistning, d v s låg strömstyrka och hög frekvens. D (i) Slipa eller putsa den gnistbearbetade ytan. el.d (ii) Anlöp vid 15 C lägre temperatur än tidigare el.d (iii) Välj en lägre hårdhet på verktyget för att förbättra dess seghet. Gnistbearbetning av glödgat material Figur 10. Böjhållfasthet vid olika gnistbearbetningssteg och med olika efterföljande operationer. Material: RIGOR, 57 HRC. AKonventionell maskinbearbetning. B Gnistbearbetning, som C ovan. C Slipa eller putsa ytan efter gnistbearbetningen. Detta minskar risken för sprickbildning vid värmning och kylning. Långsam, stegvis förvärmning till härdningstemperatur rekommenderas. Obs! Segheten hos CORRAX påverkas inte om gnistningen sker i upplösningsbehandlat tillstånd dvs. leveranstillstånd. Om CORRAX ska användas i åldrat tillstånd rekommenderar vi att gnistbearbetningen sker efter åldring eftersom en åldring efter gnistning kommer att sänka segheten. Det rekommenderas också att det vita skiktet slipas eller poleras bort. 8

9 TRÅDGNISTNING Vad som sagts på föregående sidor om ytbeskaffenheten efter gnistbearbetning (sänkgnistning) gäller i stort sett också vid trådgnistning. Det av bearbetningen påverkade ytskiktet är emellertid relativt tunt (<10 µm) och närmast jämförbart med det som uppstår vid fingnistning. Normalt blir det inga synliga sprickor i ytan vid trådgnistning. I vissa fall har man i stället haft ett annat problem. Efter värmebehandling av ett genomhärdande stål innehåller detaljen höga spänningar (ju högre anlöpningstemperatur, desto lägre spänningar). Dessa spänningar förekommer som dragspänningar i ytzonen och som tryckspänningar i kärnan och balanserar varandra. Vid trådgnistningen avlägsnas en större eller mindre mängd stål från den värmebehandlade detaljen. Om mycket stål tas bort, kan detta ibland leda till att detaljen deformeras eller t o m spricker. Anledningen är att spänningsjämvikten i detaljen blir störd och att spänningarna eftersträvar ett nytt jämviktstillstånd. Sprickproblem stöter man i regel på endast vid relativt grova tvärsnitt, d v s över 50 mm. Se figur 12. Vid sådana grövre tvärsnitt är det viktigt med korrekt härdning och dubbelanlöpning. Överhettning eller för lång hålltid vid härdningstemperatur kan resultera i alltför mycket restaustenit. Trådgnistningen bildar sedan oanlöpt martensit, vilket medför sprickkänslighet. I vissa fall kan riskerna minskas genom olika åtgärder: 1: Den allmänna spänningsnivån i detaljen sänks genom anlöpning vid hög temperatur. Detta förutsätter att man använder stål med hög anlöpningsbeständighet. 2: Innan detaljen härdas och anlöps borras flera hål i de partier som skall avverkas, och förbinds sinsemellan genom sågsnitt. De spänningar som uppstår vid efterföljande värmebehandling får då ett jämviktstillstånd som är bättre anpassat till den slutliga profilen. Detta minskar eller eliminerar risken för formförändringar och sprickbildning vid trådgnistning. Figur 13 visar ett exempel på sådan förbearbetning. Figur 13. Hål som borras och förbinds genom sågsnitt före härdning och anlöpning bidrar till att förhindra deformering eller sprickbildning vid trådgnistning av grova sektioner. Figur 12. I denna kub, ca 50 x 50 x 50 mm, av stål SS 2310 uppstod sprickor vid trådgnistningen. Figur 11. Trådgnistning av klippdyna i härdat och anlöpt verktygsstål. 9

10 TRÅDGNISTNING AV STANSAR Vid framställning av stansar med hjälp av trådgnistning bör, liksom vid konventionell bearbetning, stansmaterialets fiberriktning överensstämma med bearbetningsriktningen. Detta är mindre viktigt om man använder PM-stål eftersom dessa har isotropa egenskaper. Gnistpolering Vissa tillverkare erbjuder idag utrustning för gnistbearbetning enligt en speciell metod, som ger mycket fina och släta ytor. Man kan uppnå en ytfinhet (Ra-värde) på 0,2 0,3 µm. Det är en yta som duger för de flesta ändamål. De största fördelarna vinner man vid komplicerade formrum, se figur 14. Att polera sådana formrum för hand är svårt, tidskrävande och alltså dyrbart, men det kan bekvämt göras med gnistbearbetningsmaskinen. Prov med våra stålsorter IMPAX SUPREME, ORVAR SUPREME, STAVAX ESR och RIGOR visar att det hårda, smälta, vita skiktet är mycket tunt och jämnt hos dessa stål. Tjockleken är 2 4 µm. Då det inte finns några tecken på ett värmepåverkat skikt under detta vita skikt är gnistbearbetningens påverkan på de mekaniska egenskaperna försumbar. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att en normalt utförd gnistbearbetning med användande av grov- och finbearbetningssteg enligt fabrikanternas anvisningar eliminerar de ytdefekter som erhålls vid grovbearbetning. En viss strukturpåverkan kan kvarstå, men den torde i de allra flesta fall sakna betydelse, om bearbetningsförloppet i övrigt varit normalt. Strukturpåverkan behöver inte heller enbart ses som något negativt. I vissa fall har ytstrukturen, d v s det omhärdade skiktet, på grund av sin höga hårdhet, ökat slitstyrkan hos verktyget vid nötning. I andra fall har man kunnat visa att ytans topografi med kratrar håller kvar smörjmedel bättre än konventionella ytor, likaledes med förbättrade livslängder som resultat. Om ändock svårigheter med funktionssäkerheten hos ett gnistbearbetat verktyg skulle uppträda, finns flera relativt enkla tilläggsoperationer att tillgripa, som nämnts tidigare. Ett lätt randigt utseende har kunnat konstateras hos karbidrikt material, t ex kallarbetsstål med hög kolhalt och snabbstål, där det alltid förekommer en viss karbidutskiljning, samt hos material med hög svavelhalt. Skillnaden mellan grov- och fingnistade prover beror mest på skillnaden i sprickförekomst samt det vita skiktets enbart fläckvisa förekomst i de finbearbetade proven. Den grövre ytjämnheten på det grovgnistade provet har inte spelat så stor roll, då dess ojämnheter under alla omständigheter är relativt ofarliga som sprickanvisningar i jämförelse med stelningssprickorna. Vid den putsning av finbearbetade stavar som gjorts har andelen vitt och omhärdat skikt endast minskats, inte helt eliminerats. En längre driven putsning bör helt kunna återställa böjhållfastheten. Högt påkända verktyg och delar därav, t ex mycket tunna sektioner som blir avsevärt mer utsatta för böjning, kan motivera en extra operation. Ju lägre hårdheten är i grundmassan, desto okänsligare blir materialet för negativ inverkan från gnistbearbetningen på hållfastheten. Att sänka hårdhetsnivån på hela verktyget kan i vissa fall därför vara ett annat alternativ. Figur 14. Forminsats av STAVAX ESR som finbearbetats genom elektroerosiv polering. 10

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 960202 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän

Läs mer

V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL

V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används Innehåll Varför behöver formverktyg poleras?... 3 Bedömning av ytans kvalitet...

Läs mer

FERMO Seghärdat kallarbetsstål

FERMO Seghärdat kallarbetsstål F AKTA OM VERKTYGSSTÅL FERMO Seghärdat kallarbetsstål Där verktyg tillverkas Där verktyg används Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information

Läs mer

F AKTA OM VERKTYGSSTÅL. ARNE Kallarbetsstål. Där verktyg tillverkas Där verktyg används

F AKTA OM VERKTYGSSTÅL. ARNE Kallarbetsstål. Där verktyg tillverkas Där verktyg används F AKTA OM VERKTYGSSTÅL ARNE Kallarbetsstål Där verktyg tillverkas Där verktyg används Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter

Läs mer

SVETSNING AV VERKTYGSSTÅL. Svetsning av verktygsstål

SVETSNING AV VERKTYGSSTÅL. Svetsning av verktygsstål Svetsning av verktygsstål 1 Innehåll Inledning... 3 Allmän information om svetsning av verktygsstål... 3 Svetsmetoder för verktygsstål... 4 Arbetsplatsen... 5 Tillsatsmaterialets egenskaper... 6 Iakttag

Läs mer

VANADIS 10 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka

VANADIS 10 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka F AKTA OM VERKTYGSSTÅL VANADIS 1 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka Där verktyg tillverkas Där verktyg används Kritiska parametrar hos verktygsstålet för GODA VERKTYGSPRESTANDA Rätt hårdhet

Läs mer

Värmebehandling 2013 Anders Ullgren

Värmebehandling 2013 Anders Ullgren Värmebehandling 2013 Anders Ullgren 2 Vad är värmebehandling? Vad är värmebehandling? Värmebehandling är en process där man med en kontrollerad värmning och kylning vill uppnå en förväntad struktur och

Läs mer

MOLDMAX HH. Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL. www.uddeholm.com

MOLDMAX HH. Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL. www.uddeholm.com Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och

Läs mer

Smidesseminarium i Karlskoga 9 april Krister Axelsson. Uddeholms AB

Smidesseminarium i Karlskoga 9 april Krister Axelsson. Uddeholms AB Smidesseminarium i Karlskoga 9 april 2013 Krister Axelsson Uddeholms AB Material för Smidesverktyg Intressanta materialegenskaper Bra varmhållfasthet och varmhårdhet. - Slitage, plastisk deformation, termisk

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM UHB 11 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

UDDEHOLMS STÅL FÖR PRESSGJUTNING

UDDEHOLMS STÅL FÖR PRESSGJUTNING UDDEHOLMS STÅL FÖR PRESSGJUTNING ANVÄNDNINGSOMRÅDE VARMARBETE UDDEHOLMS STÅL FÖR PRESSGJUTNING 1 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information

Läs mer

UDDEHOLM VANCRON 40. Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

UDDEHOLM VANCRON 40. Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM VANCRON 40 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

FICKHANDBOK Uddeholms sortiment av verktygsmaterial

FICKHANDBOK Uddeholms sortiment av verktygsmaterial FICKHANDBOK Uddeholms sortiment av verktygsmaterial INNEHÅLL UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL Sammansättning... 2 3 Standarder... 4 5 Värmebehandling... 6 7 Hårdhet... 8 9 STÅL FÖR KLIPP- OCH PRESSVERKTYG... 10

Läs mer

VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO

VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO VARFÖR VÄRMEBEHANDLING? GÖRA HÅRT (HÄRDA) GÖRA MJUKT (GLÖDGA) GÖRA SEGT (SEGHÄRDA, NORMALISERA) FÖRBÄTTRA SKÄRBARHETEN (ETAPPGLÖDGA) TA BORT SPÄNNINGAR (AVSPÄNNINGSGLÖDGNING)

Läs mer

PRELIMINARY BROCHURE UDDEHOLM CORRAX

PRELIMINARY BROCHURE UDDEHOLM CORRAX PRELIMINARY BROCHURE UDDEHOLM CORRAX Uddeholm Corrax är ett rostfritt formstål med flera mycket goda egenskaper som gör det till ett mycket bra materialval för ett flertal produktionsområden. Uddeholm

Läs mer

Uddeholm Nimax är ett nytt stål för plastformningsverktyg, vilket ger ett flertal unika fördelar:

Uddeholm Nimax är ett nytt stål för plastformningsverktyg, vilket ger ett flertal unika fördelar: Säkra och effektiva verktygsstål är nödvändiga för ett gott resultat. Det samma gäller om man vill uppnå hög produktivitet och tillgänglighet. Då man väljer ett verktygsstål är det många parametrar att

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLM ELMAX UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för

Läs mer

POLMAX. Rostfritt plastformstål

POLMAX. Rostfritt plastformstål Rostfritt plastformstål Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 23 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 23 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 23 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 23 SUPERCLEAN Uddeholm Vanadis 23 SuperClean är ett höglegerat pulvermetallurgiskt kallarbetsstål, jämförbart med AISI M3:2, med mycket bra motstånd mot

Läs mer

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean. Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean. Uddeholm Vanadis 8 SuperClean Uddeholm Vanadis 8 SuperClean 1 Vanadis är varumärkesskyddat bl a inom EU UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

THG är varumräkesregistrerat i Sverige och inom EU.

THG är varumräkesregistrerat i Sverige och inom EU. UDDEHOLM THG 2000 THG är varumräkesregistrerat i Sverige och inom EU. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras

Läs mer

UDDEHOLM BALDER. BALDER är varumärkesregistrerat inom EU.

UDDEHOLM BALDER. BALDER är varumärkesregistrerat inom EU. Tillförlitligt och effektivt stål är nödvändigt för att uppnå bra resultat, hög produktivitet och hög tillgänglighet. Vid val av rätt stål måste många olika parametrar vägas in. Genom att använda förstklassigt

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

UDDEHOLM ORVAR SUPREME

UDDEHOLM ORVAR SUPREME UDDEHOLM ORVAR SUPREME Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses

Läs mer

UDDEHOLMS VERKTYGSHÅLLARKONCEPT

UDDEHOLMS VERKTYGSHÅLLARKONCEPT Uddeholm Idun Uddeholm Idun Tillförlitligt och effektivt stål är nödvändigt för att uppnå bra resultat. Samma sak gäller för att uppnå hög produktivitet och hög tillgänglighet. Vid val av rätt stål måste

Läs mer

Härdningsmekanismer OBS: Läs igenom handledningen för laborationen.

Härdningsmekanismer OBS: Läs igenom handledningen för laborationen. Härdningsmekanismer OBS: Läs igenom handledningen för laborationen. Postadress Box 118 Besöksadress Ole Römers väg 1 växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 46 20 Internet http://www.materal.lth.se ALLMÄNT

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

SVERKER 3. Kallarbetsstål

SVERKER 3. Kallarbetsstål Kallarbetsstål Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon

Läs mer

UDDEHOLM VANCRON 40 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANCRON 40 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANCRON 40 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

UDDEHOLM RAMAX HH. Uddeholm Ramax HH ingår i Uddeholm Stainless Concept.

UDDEHOLM RAMAX HH. Uddeholm Ramax HH ingår i Uddeholm Stainless Concept. UDDEHOLM RAMAX HH Uddeholm Ramax HH erbjuder ett flertal fördelar: Jämn hårdhet i alla dimensioner i kombination med bra motstånd mot intryckningar Bra korrosionsbeständighet, vilket minskar risken för

Läs mer

Uddeholm AM Corrax. Uddeholm AM Corrax

Uddeholm AM Corrax. Uddeholm AM Corrax Uddeholm AM Corrax Uddeholm AM Corrax Uddeholm AM Corrax är ett korrosionströgt stålpulver framtaget specifikt för additiv tillverkning (AM). Den unika egenskapersprofilen gör stålet till det ultimata

Läs mer

UDDEHOLM VIDAR SUPERIOR

UDDEHOLM VIDAR SUPERIOR UDDEHOLM VIDAR SUPERIOR Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses

Läs mer

UDDEHOLMS STÅL FÖR KALLARBETSVERKTYG

UDDEHOLMS STÅL FÖR KALLARBETSVERKTYG UDDEHOLMS STÅL FÖR KALLARBETSVERKTYG ANVÄNDNINGSOMRÅDE KALLARBETE Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden.

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG

UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG ANVÄNDNINGSOMRÅDE PLASTFORMNING UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG 1 UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 60 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 60 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 60 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Det handlar om århundraden av erfarenhet. Om passion, mod och viljan att göra skillnad. UDDEHOLMS AB No part of this publication may be reproduced or

Läs mer

UDDEHOLM ORVAR 2 MICRODIZED

UDDEHOLM ORVAR 2 MICRODIZED UDDEHOLM ORVAR 2 MICRODIZED Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande

Läs mer

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean. Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean. Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean 1 Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean JÄMN VERKTYGSPRESTANDA LÅNG OCH TILLFÖRLITLIG VERKTYGSLIVSLÄNGD Med ett ökat krav på Just In Time -leveranser och kortare ledtider,

Läs mer

Material. VT1 1,5 p Janne Färm

Material. VT1 1,5 p Janne Färm Material VT1 1,5 p Janne Färm Torsdag 19:e Februari 10:15 12:00 Föreläsning M5 KPP045 Material-delen Förmiddagens agenda Utskiljningshärdning och eutektiska fasdiagram: Kapitel 11 Utskiljningshärdning

Läs mer

Allmänna anvisningar:

Allmänna anvisningar: <Hjälptext: Frivilligt fält. Skriv här ytterligare information som studenterna behöver> Materialkunskap Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41M09B KMASK13h 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150113 Tid: 14.00-18.00

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. TM Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 30 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 30 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 30 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

ETT REVOLUTIONER- ANDE SLIPSYSTEM EN KOMPLETT LÖSNING

ETT REVOLUTIONER- ANDE SLIPSYSTEM EN KOMPLETT LÖSNING ETT REVOLUTIONER- ANDE SLIPSYSTEM EN KOMPLETT LÖSNING ETT FÄRGKODAT SYSTEM FÖR ALLA SLIPSTEG GER EFFEKTIVARE SLIPNING Förr såg alla slipprodukter likadana ut oberoende av kornstorlek! Cyclonic är det nya

Läs mer

UDDEHOLM RAMAX LH. Uddeholm Ramax LH ingår i Uddeholm Stainless Concept.

UDDEHOLM RAMAX LH. Uddeholm Ramax LH ingår i Uddeholm Stainless Concept. UDDEHOLM RAMAX LH LYFTER STANDARDEN TILL EN HÖGRE NIVÅ Uddeholm Ramax LH är ett förstklassigt hållarstål, som möter de högt ställda kraven inom verktygsindustrin. Uddeholm Ramax LH erbjuder utmärkt bearbetbarhet

Läs mer

VÄRMEBEHANDLING AV UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL

VÄRMEBEHANDLING AV UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL VÄRMEBEHANDLING AV UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL VÄRMEBEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL 1 Omslagsbilder, från vänster till höger: Böhler-Uddeholm Tjeckien, Uddeholms AB/HÄRDTekno och Ionbond Sverige AB UDDEHOLMS AB

Läs mer

Uddeholm Balder. Uddeholm Balder

Uddeholm Balder. Uddeholm Balder Uddeholm Balder Uddeholm Balder Tillförlitligt och effektivt stål är nödvändigt för att uppnå bra resultat, hög produktivitet och hög tillgänglighet. Vid val av rätt stål måste många olika parametrar vägas

Läs mer

CALMAX Stål för plastform- och kallarbetsverktyg

CALMAX Stål för plastform- och kallarbetsverktyg CALMAX Stål för plastform- och kallarbetsverktyg Allmänt Calmax är ett krom-molybden-vanadin-legerat stål som kännetecknas av: Utmärkt seghet God slitstyrka Goda genomhärdningsegenskaper God måttstabilitet

Läs mer

Process struktur egenskaper laboration 2, TMKM 11

Process struktur egenskaper laboration 2, TMKM 11 Process struktur egenskaper laboration 2, TMKM 11 namn personnr. datum godkänd IEI Konstruktionsmaterial HT 2012 Inledning Vissa materialegenskaper, som t.ex. hårdhet, beror på hur lätt dislokationer kan

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM VANADIS 30 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

Xebec-borstar XEBEC. Xebec-borstar av aluminiumoxidfibrer. Gradningsborstar, slipstift av aluminiumoxidfibrer

Xebec-borstar XEBEC. Xebec-borstar av aluminiumoxidfibrer. Gradningsborstar, slipstift av aluminiumoxidfibrer Xebec-borstar Gradningsborstar, slipstift av aluminiumoxidfibrer XEBEC Gradning och finslipning av komplexa detaljer Perfekt för finslipning gnistbearbetning Lång livslängd och mycket hög effektivitet

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på

Läs mer

EN SLITSTARK LÅNGDISTANSARE

EN SLITSTARK LÅNGDISTANSARE Tredje generationens pulvermetallurgiska verktygsstål Vanadis 8 SuperClean EN SLITSTARK LÅNGDISTANSARE EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN STÅL SOM GÖR SKILLNAD DIN VINNANDE LÖSNING Vanadis 8 SuperClean sätter

Läs mer

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden VBN Components AB 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden Vinnare av Varför 3D-printning av Vibenite? Traditionell tillverkning

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM STAVAX ESR Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

Allmänt om brotschar. Speciella anvisningar

Allmänt om brotschar. Speciella anvisningar Allmänt om brotschar Brotschning och brotschar Då kraven på ett håls noggrannhet är så stora, att de ej kan uppfyllas genom borrning och upprymning, användes brotschning. Man bör dock beakta, att brotschen

Läs mer

SNABBARE YTKONDITIONERING 2-3 GÅNGER LÄNGRE LIVSLÄNGD FÄRRE BEARBETNINGS- MOMENT MINDRE EFTERBEARBETNING YTKONDITIONEIRNGSRONDELLER MED:

SNABBARE YTKONDITIONERING 2-3 GÅNGER LÄNGRE LIVSLÄNGD FÄRRE BEARBETNINGS- MOMENT MINDRE EFTERBEARBETNING YTKONDITIONEIRNGSRONDELLER MED: YTKONDITIONERING YTKONDITIONEIRNGSRONDELLER MED: 2-3 GÅNGER LÄNGRE LIVSLÄNGD FÄRRE BEARBETNINGS- MOMENT MINDRE EFTERBEARBETNING YTKONDITIONERING Nortons nya ytkonditioneringsrondeller är utformade för

Läs mer

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel ledande inom bomullsfiber teknologi 1 Slipmaterial inbakade i bomull används överallt där det finns svårlösta slip- och polerproblem. Dessa produkter skiljer sig från andra bundna och belagda slipmaterial

Läs mer

Mottagningskontroll av vändkransskruvar, art. nr med tillhörande muttrar, art. nr tillverkade i Kina.

Mottagningskontroll av vändkransskruvar, art. nr med tillhörande muttrar, art. nr tillverkade i Kina. TEKNISK RAPPORT 1(7) Responsible Date Document No. Rev. letter TGB / Bertil Mårtensson 2003-09-02 M083 Project, Customer Review by Ref. doc., Rev. letter Classification Raimo Loiske TG / UE - PDA title

Läs mer

Svetsmaterial för JOKE Fill svetstråd

Svetsmaterial för JOKE Fill svetstråd Svetsmaterial för JOKE Fill svetstråd TIG svetsning multispot2 Lasersvetsning NORMEK Försäljnings AB 08-18 82 10 FAX 08-18 80 87 1 Hur många meter ryms på en rulle? Svetstråd för JOKE Fill lasersvetsning

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift FaceLift Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra PULASTIC FL Extra är en slitstark, mycket högkvalitativt sportgolv för renovering av befintliga PULASTIC sportgolv med tydliga tecken på hård användning och

Läs mer

Verktygsstål prislista 09-1

Verktygsstål prislista 09-1 Verktygsstål prislista 09-1 en del av SVENSK industri Ett företag inom ThyssenKrupp Services ThyssenKrupp Materials Sverige TK ThyssenKrupp Materials Sverige AB marknadsför stålprodukter tillverkade inom

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Metalliska Konstruktionsmaterial. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

7,5 högskolepoäng. Metalliska Konstruktionsmaterial. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Metalliska Konstruktionsmaterial Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen TM031B Pu11 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 121219 Tid:

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser Mekanisk liggkomfort Man hör ofta att en säng är skön att ligga i - att den ger god komfort. Med detta underförstås, att sängen är mjuk och att den därmed har förmåga att fördela kroppstyngden så, att

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR 1 1 (6) Grupp M04-K FSD 5011 - FSD 5016 ers FMV-F norm MA 11. KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, Se FSD 5067 INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT

Läs mer

UDDEHOLM QRO 90 SUPREME

UDDEHOLM QRO 90 SUPREME UDDEHOLM QRO 90 SUPREME Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLM SVERKER 21 UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på

Läs mer

4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999.

4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4 Hållfasthet 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4.1.1 Omfattning och tillämpning Denna del av ISO 898-1:1999 anger mekaniska egenskaper för skruvar och pinnskruvar av kolstål och legerat stål i omgivningstemperaturer

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

Ytbehandling aluminiumprofiler

Ytbehandling aluminiumprofiler Ytbehandling aluminiumprofiler Innehåll Anodisering 2 3 Lackering 4 Mekanisk/ Kemisk ytbehandling 5 Övrig ytbehandling 6 Kontakt och prover 7 Aluminium har redan i naturligt tillstånd en snygg och korrosionshärdig

Läs mer

Konisk Kugg. Material och Verktyg. www.geartechnologycentre.se 1

Konisk Kugg. Material och Verktyg. www.geartechnologycentre.se 1 Konisk Kugg Material och Verktyg www.geartechnologycentre.se 1 Temperatur Arbetsmaterialet Smitt stålämne Vad är stål? Järn legerat med kol ( 2 %) Låglegerat stål, Järnhalt >95 % (legeringsämnen: kol,

Läs mer

Ånässkolan Bagaregårdsskolan

Ånässkolan Bagaregårdsskolan Ånässkolan Bagaregårdsskolan Hyvelbänk Någon form av arbetsbänk, där man kan spänna fast sina arbetsstycken, måste man ha och då är naturligtvis en hyvelbänk det bästa. En hyvelbänk skall framför allt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Skärande bearbetning. Produktutveckling 3, KPP039 1,5 poäng, C-nivå 2010-01-10. Claes Eriksson

Skärande bearbetning. Produktutveckling 3, KPP039 1,5 poäng, C-nivå 2010-01-10. Claes Eriksson Skärande bearbetning Produktutveckling 3, KPP039 1,5 poäng, C-nivå 2010-01-10 Claes Eriksson Inledning Detta är ett individuellt arbete tillhörande kursen KPP039, Produktutveckling 3, Mälardalens högskola.

Läs mer

DURATOMIC TM TP3500 FULLBORDAR SORTKEDJAN FÖR SVARVNING I STÅL

DURATOMIC TM TP3500 FULLBORDAR SORTKEDJAN FÖR SVARVNING I STÅL DURATOMIC TM FULLBORDAR SORTKEDJAN FÖR SVARVNING I STÅL STÄLL HÖGA KRAV! Arbetar du med besvärliga svarvningsoperationer i stål kräv ett pålitligt vändskär. Insistera på att du får en hårdmetallsort som

Läs mer

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Ingående delar Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Jigg för borrslipning Med Tormeks patenterade slipjigg för borrar, DBS-22 slipar du dina borrar med högsta precision. Den

Läs mer

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produktinformation Vattenspädbar klarlack D8186 D8186 Vattenspädbar klarlack PRODUKTER Vattenspädbar klarlack Härdare för vattenspädbar klarlack Förtunning D8186 D8221 D8448

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19 Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 1 Först lite information om hur en batchkokare fungerar Vid satsvis kokning (batchkokning) fylls kokaren med flis, vitlut och svartlut. Kokvätskan

Läs mer

Allmän information... sid 3. Armeringsstål i raka längder... sid 4. Kamstål i ring... sid 4. Egenskaper... sid 5. Utgångsmaterial...

Allmän information... sid 3. Armeringsstål i raka längder... sid 4. Kamstål i ring... sid 4. Egenskaper... sid 5. Utgångsmaterial... Varmvalsad armering Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 Normer Produktkaraktär Godkännande Användningsområde Armeringsstål i raka längder... sid 4 Leveranssätt Diametrar och vikter Kamstål

Läs mer

RINGAB Styrelement Pelarställ Stålplattor 2

RINGAB Styrelement Pelarställ Stålplattor 2 RINGAB Styrelement Pelarställ Stålplattor 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2:27 2:28 2:29 2:30 2:31 2:32 2:33 2:33 2:34 2:35 2:36 2:37 2:38 2:39 2:40 2:41 2:41 2:42 2:43 Stålplattor standard Stålpelarställ typ

Läs mer

Att svetsa i höghållfast stål lätt men inte simpelt. Eva-Lena Bergquist ESAB AB

Att svetsa i höghållfast stål lätt men inte simpelt. Eva-Lena Bergquist ESAB AB Att svetsa i höghållfast stål lätt men inte simpelt Eva-Lena Bergquist ESAB AB Höghållfasta stål - applikationer Att höja ett ståls hållfasthet Legering Att höja ett ståls hållfasthet Legering Verktygsstål

Läs mer

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic PM Strängpressning Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic 1 Innehåll Inledning och Bakgrund... 3 Vad innebär Strängpressning?... 4 Hur går

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLM MIRRAX ESR UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på

Läs mer

OBS: Fräskroppar med röda priser = NETTOPRIS

OBS: Fräskroppar med röda priser = NETTOPRIS Index Z Art. Nr Sida HSC Info WEX 6.2 Stål hårdhet Stål Rostfritt Gjutjärn Alu. Plast Grafit Inconel Titan För Stål, Rostfritt, Gjutjärn, Aliminium, Inconel, Titan Inv. kylning Fräskroppar med Nettopriser

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING Om du upplevt att stål med ojämn kvalitet stör din produktion rekommenderar vi ett byte till SSAB Boron. SSAB BORON STÅLET SOM GÖR DIN PRODUKTION ENKLARE OCH MER

Läs mer

Järnfynd från Fyllinge

Järnfynd från Fyllinge UV GAL PM 2012:03 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Järnfynd från Fyllinge Metallografisk analys Halland, Snöstorps socken, Fyllinge 20:393, RAÄ 114 Erik Ogenhall Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7

Läs mer

SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL

SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL V ERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 1 Följande skärdatarekommendationer gäller för Uddeholms pulvermetallurgiskt framställda

Läs mer

SÄNKGNISTMASKINER. Tillbehör till. Kråketorpsgatan 10, MÖLNDAL Tel: , Fax:

SÄNKGNISTMASKINER. Tillbehör till. Kråketorpsgatan 10, MÖLNDAL Tel: , Fax: Tillbehör till SÄNKGNISTMASKINER SKÄRPVERKTYG AB Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL Tel:031-870050, Fax:031-871415 info@skarpverktyg.se, www.skarpverktyg.se INNEHÅLL Produkter Sida Grafit 1 Gängelektroder/grafitfräsar

Läs mer