Gnistbearbetning av verktygsstål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gnistbearbetning av verktygsstål"

Transkript

1 av verktygsstål BEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL

2 Innehåll Inledning... 3 Grundprinciperna för gnistbearbetning... 3 Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål... 3 Uppmätta storheter... 5 Hur man uppnår bästa verktygsprestanda... 8 Gnistpolering...10 Sammanfattning...10 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för att de beskrivna produkterna har vissa egenskaper eller är lämpliga för speciella ändamål. 2

3 Inledning Användningen av gnistbearbetning vid framställning av olika slags formande verktyg såsom plastverktyg, pressgjutningsverktyg, smidesverktyg m fl har under senare år ständigt ökat. Metodutveckling har lett till betydande förbättringar av bearbetningsteknik, produktivitet och precision (måttnoggrannhet) samtidigt som den vidgat användbarheten. Trådgnistning framstår som ett effektivt och ekonomiskt alternativ till konventionell bearbetning vid håltagning i många typer av verktyg, t ex stansar, dynor och strängpressningsmatriser. Speciella varianter av gnistbearbetning finns numera för polering av hålrum i verktyg, urtagning (underskärning) och för framställning av koniska hål med hjälp av cylindriska elektroder. Gnistbearbetningen fortsätter därför att vinna terräng. Det är ett viktigt produktionshjälpmedel hos de flesta verktygstillverkare. Härdat eller glödgat stål kan bearbetas med samma lätthet. Uddeholm Tooling har ett komplett program med verktygsstål, vilka har en jämn struktur. Denna egenskap i förening med mycket låga svavelhalter ger goda resultat vid gnistbearbetning. Denna broschyr informerar om: Principen för gnistbearbetning Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål Hur man åstadkommer bästa möjliga produktionsresultat med gnistbearbetade verktyg. Grundprinciperna för gnistbearbetning Gnistbearbetning är en metod som innebär elektriska urladdningar mellan en anod (grafit eller koppar) och en katod (verktygsstål eller annat verktygsmaterial) i ett dielektriskt medium. Urladdningarna styrs så, att erosion av verktyget eller arbetsstycket äger rum. Anoden (elektroden) arbetar sig under gnistningen ned i arbetsstycket, vilket således får samma konturer som anoden. Dielektrikat eller spolvätskan, som den också kallas, joniseras vid urladdningen. De positivt laddade jonerna träffar katoden, varvid temperaturen i stålets yttersta skikt stiger så högt ( C) att det smälter eller förångas och bildar små smälta droppar, vilka kastas ut som avverkade spån i dielektrikat. De kratrar som uppstår, och ibland även spån som ej helt släppt, igenkänns lätt på ett tvärsnitt från en bearbetad yta. Se figur 1. Fyra faktorer måste tas med i beräkningen när man undersöker driftparametrarna vid gnistbearbetning av verktygsstål: avverkningshastigheten ytjämnheten elektrodförslitningen påverkan på verktygsstålet. Påverkan från operationen på det bearbetade materialets egenskaper i ytan kan i ogynnsamma fall äventyra verktygets funktionsduglighet. I sådana fall kan det bli nödvändigt att de tre första faktorerna underordnas ett val av bearbetningsparametrar för att optimera denna fjärde faktor. Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål Gnistbearbetningens inverkan på det bearbetade materialet är helt olik den vid konventionell bearbetning. Som nämnt utsätts stålytan för mycket höga temperaturer, vilket leder till att stålet smälter eller förångas. Gnistbearbetningens effekt på stålytan har studerats vid Uddeholm Tooling. Man har velat skaffa sig visshet om att verktygsmakaren kan utnyttja de många fördelarna med gnistbearbetningen och ändå få fram ett verktyg med tillfredsställande livslängd. I de flesta fall har ingen som helst påverkan på det bearbetade verktygets funktion kunnat spåras. I en del fall har man dock märkt att t ex ett klippverktyg blivit slitstarkare, i andra fall har man däremot fått för tidiga verktygshaverier när man övergår från konventionell bearbetning till gnistbearbetning. I ytterligare andra fall har vid själva gnistbearbetningen vissa fenomen uppträtt, vilka orsakat oväntade skador på ytan i verktyget. Detta beror på att bearbetningen utförts på direkt felaktigt sätt. Figur 1. En grovgnistad yta med tvärsnitt genom spån och kratrar. Material: ORVAR 2 Microdized. 3

4 YTHÅLLFASTHETEN EN VIKTIG FAKTOR Samtliga förändringar som kan noteras beror på att temperaturen stiger kraftigt i ytskiktet. Härvid påverkas de fyra huvudfaktorerna som står i samband med den ytterst viktiga ythållfastheten i stålets ytskikt: strukturen hårdheten spänningstillståndet kolhalten. Figur 2 visar ett snitt ur en normal grovgnistad yta med de olika strukturförändringar som karakteriserar en sådan. OMHÄRDAT SKIKT I det omhärdade skiktet har temperaturen nått över austenitiseringstemperaturen (härdtemperaturen) och martensit har bildats. Denna martensit är hård och spröd. För att kunna studera strukturförändringarna vid olika bearbetningsparametrar grov- och fingnistades fem olika verktygsstål med både grafit- och kopparelektroder. Se tabell 1. SMÄLT OCH ÅTER STELNAT SKIKT Det smälta och åter stelnade skiktet kallas också den vita zonen, därför att det ofta inte sker några etsangrepp på denna vid metallografisk preparering. Figur 3 visar dock tydligt att det verkligen rör sig om ett snabbt stelnat skikt; långa pelarkristaller har växt rakt ut från metallytan vid stelningen. En spricka som uppstår i detta skikt följer kristallernas riktning rakt in. Detta skikt har vid en normal grovbearbetning en tjocklek på ca µm. Även kolhalten i ytskiktet kan påverkas, t ex genom uppkolning från spolvätskan eller elektroden, men avkolning kan också förekomma x Figur 3. Pelarkristaller som uppkommit vid stelningen. ANLÖPT SKIKT I det anlöpta skiktet har uppvärmningen inte varit så hög att stålet nått härdtemperatur utan där har endast en nedlöpning skett, varav effekten givetvis avtar längre in mot materialet. Se hårdhetskurvan i figur Smält och åter stelnat skikt H v Omhärdat skikt Anlöpt skikt Opåverkad grundmassa 200 x Typisk hårdhetsfördelning i ytskiktet Figur 2. Snitt ur gnistbearbetad yta med strukturförändringar. Material: RIGOR, härdat till 57 HRC. 4

5 Austenitisering Anlöpning Tid 20 min. Tid 2 x 30 min. Hårdhet Uddeholms stål SS Temperatur Temperatur Härdat Glödgat C C HRC HB ARNE CALMAX RIGOR SVERKER GRANE IMPAX SUPREME ORVAR SUPREME Tabell 1. Verktygsstålen har provats i härdat och anlöpt tillstånd, några också i glödgat tillstånd. Obs! CORRAX är ett utskiljningshärdande stål med ett gnistskikt av annorlunda karaktär. Det vita skiktet består av smält och återstelnat material med en hårdhet på ca 34 HRC. Det uppstår ingen annan värmepåverkad zon av betydelse. Uppmätta storheter För samtliga prov har uppmätningar skett av tjocklekarna hos de värmepåverkade zonerna. Hårdheterna i dessa zoner har också uppmätts, liksom sprickfrekvens och förekommande fall sprickors djup. Hållfasthetsvärden har erhållits med böjprovning. Skikttjocklekarna tycks vara i stort sett oberoende av både stålsort och elektrodmaterial. Däremot finns en klar skillnad mellan de prover som varit härdade och de som varit i mjukglödgat tillstånd. Figur 4a visar i diagramform skikttjocklekarna och sprickfrekvensen vid olika brinntider (t i ) för ORVAR SUPREME. I det glödgade materialet är däremot den härdade zonen avsevärt tunnare och sprickorna färre (figur 4b). Skikttjocklekarna kan variera starkt, från 0 µm till maximivärden som ligger något under det R max som anges i bearbetningsanvisningarna. I grovbearbetningsstegen (t i 100 µs) varierar skikttjocklekarna avsevärt mycket mer än vid finbearbetningsstegen. Såväl den smälta som den härdade zonens tjocklek ökar med gnistans brinntid t i, vilken tycks vara den viktigaste styrande, oberoende parametern. Tjocklek, µm Grafitelektrod Smält zon Härdad zon Grundmassa t i µs (A) 3 (B) (C) Tjocklek, µm Antal sprickor per cm: (A) i smält zon (B) i härdad zon (C) in grundmassa Grafitelektrod Smält zon Härdad zon Grundmassa t i µs (A) (B) (C) Antal sprickor per cm: (A) i smält zon (B) i härdad zon (C) i grundmassa Figur 4a. Skikttjocklekar och sprickfrekvens i ytskiktet vid gnistbearbetning av härdat ORVAR SUPREME, (52 HRC), vid olika brinntider. Figur 4b. Motsvarande värden som i figur 4a vid gnistbearbetning av ORVAR SUPREME i glödgat tillstånd. I figur 5 visas den positiva effekten av fingnistning, d v s att åstadkomma en mycket tunn smält- och värmepåverkad zon. Figur 5. Fingnistad RIGOR. Brinntid 10 µs. 100 x 5

6 STRUKTURBILDER AV GNISTADE YTSKIKT Vid längre brinntider hinner värmen ledas djupare in i materialet. Högre strömstyrka och strömtäthet, och därmed gnistenergi, ger visserligen en högre värmemängd i ytan, men diffusionstiden för värmen tycks ändå ha den största betydelsen. Följande bilder visar överskådligt hur ytzonerna förändras i SVERKER 21 vid olika brinntider och elektrodmaterial. Material: SVERKER 21 härdat och anlöpt. Figur 6a. Kopparelektrod t i = 10 µs. 500 x Figur 6d. Kopparelektrod Figur 6e. Grafitelektrod t i = 200 µs. 500 x t i = 500 µs. 500 x ORSAKERNA TILL LJUSBÅGSBILDNINGAR Korta paustider ger fler gnistor per tidsenhet och därmed större avverkning. Under paustiden skall dielektrikat hinna avjoniseras. För kort paustid kan därför ge dubbeltändningar som leder till konstant brinnande ljusbågar mellan elektroden och arbetsstycket med allvarliga ytdefekter som följd. Vid besvärliga spolningsförhållanden för dielektrikat ökar risken för ljusbågar. Vid kortslutningar, d v s ljusbågar mellan lokala partier av elektroden och arbetsstycket uppstår stora kratrar eller brännsår i ytan. Denna har ofta förväxlats med slagger eller porositeter i materialet. Figur 7 och 8 visar ytan på ett verktyg med en av de misstänkta porerna i genomskärning. Bland orsakerna till fel av den här typen kan främst nämnas en otillräcklig spolning, trånga spalter etc, varvid spån eller andra lösa partiklar bildat en brygga mellan elektroden och arbetsstycket. Samma effekt kan erhållas med en grafitelektrod som är förorenad av något främmande material. På moderna maskiner med s k adaptiv strömkontroll har risken för ljusbågsbildning eliminerats. Figur 6b. Grafitelektrod t i = 10 µs. 500 x Figur 7. På verktygets yta syns de misstänkta porerna. 1:1 Figur 6c. Grafitelektrod t i = 100 µs. 500 x Figur 8. En av de misstänkta porerna i genomskärning. 65 x 6

7 Sprickfrekvensen ökar med brinntiden Samtliga stål uppvisar vid brinntider över 100 µs ett flertal sprickor i det smälta skiktet. Högkolhaltiga stål har högsta frekvensen. Andelen sprickor som fortsätter ned i den härdade zonen är ca 20 % och endast enstaka sprickor går ned i grundmassan. I grundmassan är sprickdjupet sällan större än något tiotal µm. Även här gäller att sprickor i grundmassan huvudsakligen förekommer i de höglegerade kallarbetsstålen. I de glödgade proverna finns inga sprickor i grundmassan. Tabell 2 visar sprickfrekvensen hos ett antal undersökta verktygsstål. Skillnaden i avverkningshastighet mellan de olika verktygsstålen utgör högst ca 15 % vid samma maskininställning. Hårdheterna i de olika skikten kan också variera mycket, men i princip gäller samma mönster för samtliga stålsorter. Figur 9 visar typisk hårdhetsfördelning. Hårdhets- och volymskillnaden mellan skikten orsakar spänningar, vilka vid uppmätningar visat sig ha samma djup som de påverkade ytskikten. Spänningarna kan reduceras avsevärt genom extra värmebehandlingsoperationer. Vid en förnyad anlöpning av provet i figur 9 (235 C i 30 min.) sänks hårdhetsnivån till den prickade kurvan. Smält zon Härdad zon Grundmassa Höglegerade kallarbetsstål av SVERKER-typ Varmarbetsstål av ORVAR-typ Kallarbetsstål av RIGOR och ARNE-typ Plastformstål av IMPAX SUPREME-typ Tabell 2. Tabellen anger antal sprickor per cm. Vid en riktigt utförd gnistbearbetning med ett avslutande finbearbetningssteg elimineras ytdefekterna till stor del. Om en sådan av någon anledning ej kan utföras eller om man funnit att all påverkan måste elimineras, kan flera olika avslutande operationer tillgripas: En avspänningsanlöpning vid ca 15 C lägre anlöpningstemperatur än tidigare använd sänker ythårdheten utan att grundmassan påverkas. Slipning eller putsning kan avlägsna både ytstrukturen och sprickor, givetvis beroende på hur djupt den sker (5 10 µm vid finbearbetning). Grafitelektrod t i = 200 µs HV Hårdhet omedelbart efter gnistbearbetning Hårdhet efter återanlöpning µm Figur 9. Typisk hårdhetsfördelning i härdat och anlöpt SVERKER 21 omedelbart efter gnistbearbetning och efter återanlöpning. 7

8 BÖJPROVNING Böjprovning utföres för att ta reda på vilken påverkan som det smälta skiktet, ytojämnheter och sprickor som uppstått vid gnistbearbetningen kan ha på hållfastheten hos ett verktyg. Olika gnistbearbetningssteg och olika efterföljande operationer, t ex avspänningsanlöpning och putsning provades på RIGOR vid hårdhet 57 HRC. Provstavarna gnistbearbetades på ena sidan i olika steg och böjdes sedan kraftigt med den gnistbearbetade ytan på utsidan av böjen. Figur 10 visar att provet med fingnistad och putsad yta gav bästa resultatet. Det enbart grovgnistade provet hade den lägsta böjhållfastheten. Böjhållfasthet N/mm Grovgnistat Grovgnistat, Avspänningsanlöpt Fingnistat BÖJPROVNINGSRESULTATENS FÖRUTSÄTTNINGAR De hårda, smälta och omhärdade skikten orsakar att både de sprickor som uppstår vid belastningen, och de sprickor som redan funnits verkar som utlösande sprickanvisningar för ett brott i grundmassan. Denna är vid 57 HRC inte tillräckligt seg för att stoppa upp sprickorna, och brottet sker därför redan på den elastiska delen av belastningskurvan. Normalt sker även en viss plastisk nedböjning av en provstav i detta material. Fingnistat, Avspänningsanlöpt Fingnistat, Putsat Hur man uppnår bästa verktygsprestanda GNISTBEARBETNING MED SÄNKGNISTELEKTRODER (KOPPAR/ GRAFIT) Som nämnts har i de flesta fall ingen ogynnsam påverkan kunnat märkas på verktygets prestanda när gnistbearbetningen utförts noggrant. För säkerhets skull rekommenderas emellertid följande förfaringssätt: Gnistbearbetning av härdat och anlöpt material AKonventionell maskinbearbetning. B Härdning och anlöpning. C Gnistbearbetning (undvik ljusbågsbildningar och överdrivna avverkningshastigheter). Avsluta med fingnistning, d v s låg strömstyrka och hög frekvens. D (i) Slipa eller putsa den gnistbearbetade ytan. el.d (ii) Anlöp vid 15 C lägre temperatur än tidigare el.d (iii) Välj en lägre hårdhet på verktyget för att förbättra dess seghet. Gnistbearbetning av glödgat material Figur 10. Böjhållfasthet vid olika gnistbearbetningssteg och med olika efterföljande operationer. Material: RIGOR, 57 HRC. AKonventionell maskinbearbetning. B Gnistbearbetning, som C ovan. C Slipa eller putsa ytan efter gnistbearbetningen. Detta minskar risken för sprickbildning vid värmning och kylning. Långsam, stegvis förvärmning till härdningstemperatur rekommenderas. Obs! Segheten hos CORRAX påverkas inte om gnistningen sker i upplösningsbehandlat tillstånd dvs. leveranstillstånd. Om CORRAX ska användas i åldrat tillstånd rekommenderar vi att gnistbearbetningen sker efter åldring eftersom en åldring efter gnistning kommer att sänka segheten. Det rekommenderas också att det vita skiktet slipas eller poleras bort. 8

9 TRÅDGNISTNING Vad som sagts på föregående sidor om ytbeskaffenheten efter gnistbearbetning (sänkgnistning) gäller i stort sett också vid trådgnistning. Det av bearbetningen påverkade ytskiktet är emellertid relativt tunt (<10 µm) och närmast jämförbart med det som uppstår vid fingnistning. Normalt blir det inga synliga sprickor i ytan vid trådgnistning. I vissa fall har man i stället haft ett annat problem. Efter värmebehandling av ett genomhärdande stål innehåller detaljen höga spänningar (ju högre anlöpningstemperatur, desto lägre spänningar). Dessa spänningar förekommer som dragspänningar i ytzonen och som tryckspänningar i kärnan och balanserar varandra. Vid trådgnistningen avlägsnas en större eller mindre mängd stål från den värmebehandlade detaljen. Om mycket stål tas bort, kan detta ibland leda till att detaljen deformeras eller t o m spricker. Anledningen är att spänningsjämvikten i detaljen blir störd och att spänningarna eftersträvar ett nytt jämviktstillstånd. Sprickproblem stöter man i regel på endast vid relativt grova tvärsnitt, d v s över 50 mm. Se figur 12. Vid sådana grövre tvärsnitt är det viktigt med korrekt härdning och dubbelanlöpning. Överhettning eller för lång hålltid vid härdningstemperatur kan resultera i alltför mycket restaustenit. Trådgnistningen bildar sedan oanlöpt martensit, vilket medför sprickkänslighet. I vissa fall kan riskerna minskas genom olika åtgärder: 1: Den allmänna spänningsnivån i detaljen sänks genom anlöpning vid hög temperatur. Detta förutsätter att man använder stål med hög anlöpningsbeständighet. 2: Innan detaljen härdas och anlöps borras flera hål i de partier som skall avverkas, och förbinds sinsemellan genom sågsnitt. De spänningar som uppstår vid efterföljande värmebehandling får då ett jämviktstillstånd som är bättre anpassat till den slutliga profilen. Detta minskar eller eliminerar risken för formförändringar och sprickbildning vid trådgnistning. Figur 13 visar ett exempel på sådan förbearbetning. Figur 13. Hål som borras och förbinds genom sågsnitt före härdning och anlöpning bidrar till att förhindra deformering eller sprickbildning vid trådgnistning av grova sektioner. Figur 12. I denna kub, ca 50 x 50 x 50 mm, av stål SS 2310 uppstod sprickor vid trådgnistningen. Figur 11. Trådgnistning av klippdyna i härdat och anlöpt verktygsstål. 9

10 TRÅDGNISTNING AV STANSAR Vid framställning av stansar med hjälp av trådgnistning bör, liksom vid konventionell bearbetning, stansmaterialets fiberriktning överensstämma med bearbetningsriktningen. Detta är mindre viktigt om man använder PM-stål eftersom dessa har isotropa egenskaper. Gnistpolering Vissa tillverkare erbjuder idag utrustning för gnistbearbetning enligt en speciell metod, som ger mycket fina och släta ytor. Man kan uppnå en ytfinhet (Ra-värde) på 0,2 0,3 µm. Det är en yta som duger för de flesta ändamål. De största fördelarna vinner man vid komplicerade formrum, se figur 14. Att polera sådana formrum för hand är svårt, tidskrävande och alltså dyrbart, men det kan bekvämt göras med gnistbearbetningsmaskinen. Prov med våra stålsorter IMPAX SUPREME, ORVAR SUPREME, STAVAX ESR och RIGOR visar att det hårda, smälta, vita skiktet är mycket tunt och jämnt hos dessa stål. Tjockleken är 2 4 µm. Då det inte finns några tecken på ett värmepåverkat skikt under detta vita skikt är gnistbearbetningens påverkan på de mekaniska egenskaperna försumbar. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att en normalt utförd gnistbearbetning med användande av grov- och finbearbetningssteg enligt fabrikanternas anvisningar eliminerar de ytdefekter som erhålls vid grovbearbetning. En viss strukturpåverkan kan kvarstå, men den torde i de allra flesta fall sakna betydelse, om bearbetningsförloppet i övrigt varit normalt. Strukturpåverkan behöver inte heller enbart ses som något negativt. I vissa fall har ytstrukturen, d v s det omhärdade skiktet, på grund av sin höga hårdhet, ökat slitstyrkan hos verktyget vid nötning. I andra fall har man kunnat visa att ytans topografi med kratrar håller kvar smörjmedel bättre än konventionella ytor, likaledes med förbättrade livslängder som resultat. Om ändock svårigheter med funktionssäkerheten hos ett gnistbearbetat verktyg skulle uppträda, finns flera relativt enkla tilläggsoperationer att tillgripa, som nämnts tidigare. Ett lätt randigt utseende har kunnat konstateras hos karbidrikt material, t ex kallarbetsstål med hög kolhalt och snabbstål, där det alltid förekommer en viss karbidutskiljning, samt hos material med hög svavelhalt. Skillnaden mellan grov- och fingnistade prover beror mest på skillnaden i sprickförekomst samt det vita skiktets enbart fläckvisa förekomst i de finbearbetade proven. Den grövre ytjämnheten på det grovgnistade provet har inte spelat så stor roll, då dess ojämnheter under alla omständigheter är relativt ofarliga som sprickanvisningar i jämförelse med stelningssprickorna. Vid den putsning av finbearbetade stavar som gjorts har andelen vitt och omhärdat skikt endast minskats, inte helt eliminerats. En längre driven putsning bör helt kunna återställa böjhållfastheten. Högt påkända verktyg och delar därav, t ex mycket tunna sektioner som blir avsevärt mer utsatta för böjning, kan motivera en extra operation. Ju lägre hårdheten är i grundmassan, desto okänsligare blir materialet för negativ inverkan från gnistbearbetningen på hållfastheten. Att sänka hårdhetsnivån på hela verktyget kan i vissa fall därför vara ett annat alternativ. Figur 14. Forminsats av STAVAX ESR som finbearbetats genom elektroerosiv polering. 10

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 960202 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän

Läs mer

VANADIS 10 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka

VANADIS 10 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka F AKTA OM VERKTYGSSTÅL VANADIS 1 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka Där verktyg tillverkas Där verktyg används Kritiska parametrar hos verktygsstålet för GODA VERKTYGSPRESTANDA Rätt hårdhet

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM UHB 11 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

UDDEHOLM BALDER. BALDER är varumärkesregistrerat inom EU.

UDDEHOLM BALDER. BALDER är varumärkesregistrerat inom EU. Tillförlitligt och effektivt stål är nödvändigt för att uppnå bra resultat, hög produktivitet och hög tillgänglighet. Vid val av rätt stål måste många olika parametrar vägas in. Genom att använda förstklassigt

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för

Läs mer

UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG

UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG ANVÄNDNINGSOMRÅDE PLASTFORMNING UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG 1 UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Det handlar om århundraden av erfarenhet. Om passion, mod och viljan att göra skillnad. UDDEHOLMS AB No part of this publication may be reproduced or

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 30 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 30 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 30 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM VANADIS 30 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM STAVAX ESR Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

UDDEHOLM ROYALLOY TM

UDDEHOLM ROYALLOY TM UDDEHOLM ROYALLOY TM Uddeholm RoyAlloy tillverkas av Edro Specially Steels, Inc., en division inom voestalpine Group. RoyAlloy skyddas genom Edro's Patent #6,045,633 och #6,358,344. Uppgifterna i denna

Läs mer

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR 1 1 (6) Grupp M04-K FSD 5011 - FSD 5016 ers FMV-F norm MA 11. KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, Se FSD 5067 INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning Skärande bearbetning Skärande bearbetning I de flesta skäroperationer krävs en skärvätska som kyler skärstället, transporterar bort spånor, minskar verktygsslitaget, ökar produktiviteten och säkerställer

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL

SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL V ERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 1 Följande skärdatarekommendationer gäller för Uddeholms pulvermetallurgiskt framställda

Läs mer

JERNKONTORETS FORSKNING

JERNKONTORETS FORSKNING JERNKONTORETS FORSKNING Serie Nr Datum Forskningsuppgift nr D 79-11-11 889 (TO 8-54) UPPKOLNING OCH KYLNING AV SINTERSTÅL Rapporten ingår i Delprojekt 3: Sintring och efterbehandling inom VAMP 17 Sintrade

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

ESAB TRAINING & EDUCATION. Gjutjärnssvetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. Gjutjärnssvetsning ESAB TRAINING & EDUCATION Gjutjärnssvetsning 1 Innehåll Vad är gjutjärn?... 3 Vitt gjutjärn... 4 Grått gjutjärn... 4 Segjärn... 5 Aducerjärn... 5 Faktorer som påverkar svetsbarheten... 6 Egenspänningar...

Läs mer

Gustav Holst 2011-09-01

Gustav Holst 2011-09-01 Gustav Holst 2011-09-01 Utredning av relining 2010-2011 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Byggvetenskap I samarbete med: Brandkontoret Fastighetsägarna Länsförsäkringar Sabo HSB VVS-Företagen Familjebostäder

Läs mer

Framställning av damaskusstål, även kallat wootz, och bladsmide. Av Torsten Almén, Gustafsbergs Smide och Göran Svensson, Mälardalens Högskola.

Framställning av damaskusstål, även kallat wootz, och bladsmide. Av Torsten Almén, Gustafsbergs Smide och Göran Svensson, Mälardalens Högskola. Framställning av damaskusstål, även kallat wootz, och bladsmide. Av Torsten Almén, Gustafsbergs Smide och Göran Svensson, Mälardalens Högskola. Kort historik. Det finns i litteraturen uppgifter om att

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

OBS: Fräskroppar med röda priser = NETTOPRIS

OBS: Fräskroppar med röda priser = NETTOPRIS Index Z Art. Nr Sida HSC Info WEX 6.2 Stål hårdhet Stål Rostfritt Gjutjärn Alu. Plast Grafit Inconel Titan För Stål, Rostfritt, Gjutjärn, Aliminium, Inconel, Titan Inv. kylning Fräskroppar med Nettopriser

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR 21/07/08 Issue1.3 www.permaban.com DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA FÖR PLATTOR PÅ MARK ALPHAHYLSA FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR PERMASLEEVE SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR TRI-PLATE SÅGADE DILATATIONSFOGAR

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058. ningsskriften publicerad nummer TUö UvU

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058. ningsskriften publicerad nummer TUö UvU SVERIGE [B] (11)UTLÄGGNINGSSKRIFT 7711902-2 (19) S E (51) Internationell klass 2 G 0 1 T 1 / 0 2 / / G 0 1 T 7 / 1 2 (44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058 ningsskriften publicerad

Läs mer

konstruktionstabeller rör balk stång

konstruktionstabeller rör balk stång konstruktionstabeller rör balk stång Att dimensionera rätt har ingenting med tur att göra Tibnors konstruktionstabeller innehåller komplett produktredovisning och dimensioneringsanvisningar för hålprofiler,

Läs mer

Produktkatalog 2012/2013

Produktkatalog 2012/2013 Produktkatalog 2012/2013 Publicerad 2012.09 Innehåll Långa produkter 1:10 Tjänster 1:20 Konstruktionsstål 1:30 Materialinformation 1:31 Rundstång 1:32 Ämnesrör 1:33 Profiler 1:34 Verktygsstål 1:40 Materialinformation

Läs mer

Stålvalsguiden. En guide till att välja rätt specialstål

Stålvalsguiden. En guide till att välja rätt specialstål Stålvalsguiden En guide till att välja rätt specialstål Den här guiden har vi tagit fram för att underlätta valet av lämpligt specialstål utifrån just dina behov. Guiden är baserad på vårt stora lagersortiment.

Läs mer

Ytbehandling. av aluminium

Ytbehandling. av aluminium Y T B E H A N D L I N G Ytbehandling av aluminium Aluminium är ett lätt och hållfast material samt det tredje vanligaste grundämnet Aluminium är lätt att bearbeta. Av aluminium kan man i en enda tillverkningsfas

Läs mer

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Vad är rostfritt stål? Järnlegering med 10,5 % krom och 1,2 % kol, vilket krävs för att det självläkande ytskiktet (passiva skiktet) som ger korrosionshärdigheten skall kunna bildas

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Reklamation på levererade produkter från Kronfönster

Reklamation på levererade produkter från Kronfönster 1 Reklamation på levererade produkter från Kronfönster Figur 1. Serien illustrerar hur du agerar vid ett upplevt fel på dina fönster. Läs noga igenom denna skrift innan Ni sänder in anmälan. Finner Ni

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta

Läs mer

Figur 2. Emission av ljus i en p-n övergång i ett halvledar-material är grunden för diodlasertekniken.

Figur 2. Emission av ljus i en p-n övergång i ett halvledar-material är grunden för diodlasertekniken. Diodlasern- en laser i tiden av Hans Engström, Luleå tekniska universitet Diodlasrar används allmänt inom kommunikation, datorteknik (optisk lagring och läsning) och hemelektronik och bildar en av grundstenarna

Läs mer

Teknisk data för stålsorter

Teknisk data för stålsorter Teknisk data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning... 20 Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper... 22 Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara... 24 Tryckkärlsstål,

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

För händernas bästa. Namnet säger allt. Designed around your hands.

För händernas bästa. Namnet säger allt. Designed around your hands. För händernas bästa Namnet säger allt Sempermed Supreme, ett mästerverk från vår utvecklingsavdelning, är perfekt anpassad för dina behov. Högsta säkerhet högsta komfort. För topprestationer varje dag.

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Material, form och kraft, F11

Material, form och kraft, F11 Material, form och kraft, F11 Repetition Dimensionering Hållfasthet, Deformation/Styvhet Effektivspänning (tex von Mises) Spröda/Sega (kan omfördela spänning) Stabilitet instabilitet Pelarknäckning Vippning

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

Underhåll av räler med hänsyn till: -Val av räl hårdhet -Profil underhåll, kontroll -Re profilering -Felavhjälpning / Förebyggande underhåll

Underhåll av räler med hänsyn till: -Val av räl hårdhet -Profil underhåll, kontroll -Re profilering -Felavhjälpning / Förebyggande underhåll Underhåll av räler med hänsyn till: -Val av räl hårdhet -Profil underhåll, kontroll -Re profilering -Felavhjälpning / Förebyggande underhåll Geometri Friktion Hårdhet Hårdhet och kvalite för Räler Under

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 2011 Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Blanka betonggolv - 4 slipsteg 450/500/650/700/1000 Grön SCM Blå SCM Vit SCS RDC MAX

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

TILLBEHÖR FÖR MULTIVERKTYG CV 18DBL / CV 350V

TILLBEHÖR FÖR MULTIVERKTYG CV 18DBL / CV 350V TILLBEHÖR FÖR MULTIVERKTYG CV 18DBL / CV 350V Många verktyg i en maskin Har du ett Hitachi multiverktyg har du också alltid ett bra verktyg för att såga, skrapa, kapa, slipa, raspa, putsa och polera. Där

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

STUMSVETSNING AV PE-RÖR

STUMSVETSNING AV PE-RÖR STUMSVETSNING AV PE-RÖR NORDISKA PLASTRÖRGRUPPEN POLYETENRÖR (PE-rör) PE-rör standardiseras enligt SS-EN 12201 (dricksvatten) SS-EN13244 (tryckavlopp), SS-EN1555 (gas) efter: - typ av PE material (t.ex

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

Hydroformning med tryckdom. Gör det omöjliga möjligt!

Hydroformning med tryckdom. Gör det omöjliga möjligt! Hydroformning med tryckdom Gör det omöjliga möjligt! Dragförhållande 4,0 3,0 2,0 Detalj Ämne 2,0 2:a dragning 1,35 Detalj Ämne 2,7 3:e dragning 1,25 2:a dragning 1,35 3,4 Konventionell Vändpressning Vändpressning/

Läs mer

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck Halvtidsrapport 2011-06-30 Optimerad värmebehandling av gjutstål Lennart Sibeck Box 2033, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 12 00 Telefax 036-16 68 66 swecast@swerea.se http://www.swereaswecast.se 2011,

Läs mer

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning 25% Undervisning Gotland 25% Forskning 50% Konstruktör Fulltofta Trädpromenad Ljunghusen Veberöd Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond Putsen utsetts för både rena drag- och tryckspänningar samt böjdragspänningar

Läs mer

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR LAGERHALL CONFALT - Stark, flexibel och fogfri beläggning EGENSKAPER Perfekt kombination av styrka och flexibilitet

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating)

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Lisa Levander 2015-01-30 Hållbar produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 6 4. Genomförande...

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB Inspecta Academy Oförstörande provning Provningsutförande Acceptanskrav EN 13445-5 (Tryckkärl ej eldberörda-kontroll

Läs mer

DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA!

DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA! DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA! Till Nordbygg har vi velat ta fram en paviljong som ska skapa nyfikenhet hos besökarna för materialet trä, samt erbjuda en lugn oas i det allmänna mässlarmet. Vi tror att

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Funktioner hos Typar

Funktioner hos Typar Att använda geotextiler vid anläggningsarbeten har sedan länge varit accepterat som en kostnadsbesparande och funktionshöjande lösning jämfört med konventionella tekniker. Förmåga att motstå skador i anläggningsskedet

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

------------ -------------------------------

------------ ------------------------------- TMHL09 2013-10-23.01 (Del I, teori; 1 p.) 1. En balk med kvadratiskt tvärsnitt är tillverkad genom att man limmat ihop två lika rektangulära profiler enligt fig. 2a. Balken belastas med axiell tryckkraft

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer