VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL"

Transkript

1 VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används

2 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för att de beskrivna produkterna har vissa egenskaper eller är lämpliga för speciella ändamål. 2

3 Inledning Fotoetsning innebär en inetsning av ett mönster i ytan hos ett verktyg, t ex ett verktyg för plastformning. Det önskade mönstret överförs till ytan genom en fotografisk process. Mönstret etsas till önskat djup med hjälp av lämplig syra under noggrant kontrollerade förhållanden. Den producerade detaljen erhåller ett avtryck av detta mönster. Hela verktyg eller delar av det kan fotoetsas allt efter önskemål. Genom fotoetsning kan en mängd olika mönster framställas i praktiskt taget vilket verktyg som helst. Mönstren kan likna t ex läderyta eller trä eller vara enbart ett linjemönster med varierande riktningar och djup. Fotoetsning är en mycket populär och praktisk metod för framställning av tilltalande ytor på olika produkter. Typiska användningsområden är bl a inredningar i bilar och plastkåpor till olika slags maskiner och instrument. Fördelar med mönstrade ytor En mönstrad yta döljer smärre ytfel som kan uppstå vid tillverkningen eller under den fortsatta behandlingen eller monteringen. Kassationsprocenten för de färdiga produkterna blir därför lägre. Produkten ges en estetiskt tilltalande yta. Ytan är greppvänligare än en blank yta och alltså lättare att hålla i och hantera. Störande reflexer undviks till stor del. Ytterligare en fördel är att fingeravtryck och liknande fläckar inte syns så väl som på en blank yta. Denna broschyr behandlar fotoetsningen som slutbearbetningsmetod och de möjligheter den erbjuder samt vilka faktorer som måste beaktas för att man skall få ett gott resultat. Mönstrat formverktyg och detalj till bilratt. 3

4 Studium av etsbarhet För att tillse att verktygsmakare och verktygsanvändare får maximalt utbyte av fotoetsning från Uddeholm så har Uddeholm Tooling tillsammans med Standex närmare studerat vilka faktorer som är av vikt för ett bra resultat. De faktorer som undersökts är: stålsort och värmebehandlingstillstånd flamhärdning, svetsning och gnistbearbetning riktningsberoende variationer i stålets analys och renhet dimensionsberoende. Vid studiet av ovannämnda faktorer har stålets ytor genomgående slipats med 280 korns skiva. I en provningsomgång har samtliga prov etsats med användning av samma data för att gradera etsbarheten sett som avverkning hos de olika materialen. Därefter har etsdata varierats för att arbeta fram optimalt etsningsresultat. Nedanstående stål har i första hand undersökts som längdprov (i materialets valsriktning) i mjukglödgat tillstånd men också enligt parametrarna i tabellen. FOTOETSNING AV OLIKA STÅLSORTER Resultat Resultatet av etsningarna har bedömts med hänsyn tagen till etsdjup, mönsterlikhet, sidoetsningseffekt och ytutseende. Ytorna har inte endast bedömts visuellt utan även undersökts vid större förstoringar för att upptäcka och studera eventuella mikroskopiska skillnader. Glödgat material Beroende på etsmetod är det ibland nödvändigt med en speciell etsvätska då korrosionsbeständiga stål ska etsas. Detta gäller framförallt STAVAX ESR och ELMAX. Även ORVAR SUPREME och CALMAX uppvisar ibland ett svagare etsangrepp då standardvätskor används. Specialvätska rekommenderas därför även för dessa stålsorter. Övriga undersökta Uddeholmsstål SS parametrar RIGOR 2260 Hårdhet: 60 HRC Förhöjd restaustenithalt. CALMAX Hårdhet: 57 HRC ORVAR SUPREME 2242 Hårdhet: 52 HRC Grov- och fingnistade. IMPAX SUPREME Analysvariation. Flamhärdade till 54 HRC. Yta och centrum från grov dimension. Svetsad med IMPAX-elektrod. STAVAX ESR 2314 Hårdhet: 55 HRC Svetsad med STAVAXelektrod. ELMAX Hårdhet: 58 HRC Mjukglödgat Härdat till 55 HRC STAVAX ESR etsat med specialprocess. De övriga undersökta stålen visar bra resultat av etsning med standardprocess vid visuell bedömning. Vid studium av ytorna i mikroskop (9 ggr. förstoring) kan dock smärre skillnader observeras. De observerade skillnaderna har normalt ingen praktisk betydelse. De visar dock att om man har ett verktyg med insatser som skall etsas med samma mönster, är det lämpligast att använda material från samma stång eller block för att få exakt lika mönster på de producerade detaljerna. (Se Valsriktningens betydelse på sidan 6.) Mönstrad yta. 4

5 Härdat material Samtliga stålsorter har undersökts i härdat utförande. ORVAR SUPREME, CALMAX, STAVAX ESR och ELMAX uppvisar även här den tidigare beskrivna avvikelsen från de övriga beträffande etsbarhet. Vid studium av ytorna i mikroskop kan en svag tendens till strimmighet iakttas hos en del av de härdade proven. Strimmigheten ligger parallellt med valsriktningen, och fenomenet är ett uttryck för den normala valstågan som uppträder i legerade verktygsstål. Strimmigheten är dock av så måttlig omfattning att den saknar betydelse vid användning med normala segringsgrader, men det visar samtidigt vikten av att välja ett så homogent och väl genomarbetat stål som möjligt. Höga halter av restaustenit i ett härdat verktyg är ofta ofördelaktigt ur många synpunkter. Etsbarheten påverkas emellertid inte ens av relativt höga restaustenithalter enligt ett prov som utförts på RIGOR. Nitrerat material Om ett verktyg eller en insats skall nitreras, måste detta ske efter fotoetsning. Grundmaterial Flamhärdad zon Gnistbearbetning Om gnistbearbetning inte har utförts på rätt sätt kan en del defekter i ytan kvarstå efter bearbetningen. Effekten av grov- och fingnistning på fotoetsbarheten har därför också undersökts. Fotoetsning på grovgnistad yta ger mycket dåligt resultat (en anlöpning vid 250 C medför endast en obetydlig förbättring). Även efter fingnistning kan det vara svårt att uppnå godtagbart etsningsresultat. Flamhärdat material Flamhärdningens inverkan på IMPAX SUPREME har också studerats. Här framträder en tydlig skillnad mellan flamhärdad zon och seghärdat grundmaterial. I den flamhärdade zonen kan man urskilja en svag strimmighet liknande den hos härdade prov. Dessutom föreligger en skillnad i etsdjup mellan flamhärdat och seghärdat material. Om flamhärdning ska utföras bör detta ske efter fotoetsning. Fotoetsning på grovgnistad yta. Svetsning I vissa fall kan man behöva svetsa i ett verktyg, t ex för lagning. En svetsning innebär alltid ett kraftigt ingrepp i utgångsmaterialets jämna struktur. Svetsgodset och grundmaterialet måste ha liknande sammansättning om den svetsade ytan på en plastform skall fotoetsas. Annars kommer svetsen och grundmaterialet att reagera olika på etsningen, vilket ger motsvarande märke på plastdetaljen. Normalt kan svetsar i IMPAX SUPREME, STAVAX ESR och CALMAX med IMPAX WELD, STAVAX WELD och CALMAX WELD (eller TIG- WELD) inte urskiljas efter fotoetsning. Ytterligare information om svetsning ges i Uddeholms broschyr Svetsning. Svetsställen skall alltid klart och tydligt anges för fotoetsningsföretaget. Om man är osäker på hur gnistningen har utförts bör man slipa eller polera materialet för att avlägsna eventuella rester från gnistbearbetningen. Det finns särskilda provningssatser för att kontrollera gnistrester. Fotoetsningsföretagen bör alltid uppmärksammas på ytor som har gnistbearbetats. 5

6 Valsriktningens betydelse CALMAX har undersökts i både längd- och tvärriktningen i härdat och anlöpt tillstånd. Någon märkbar skillnad mellan proven har inte observerats. För detaljrika mönster vet man dock av erfarenhet att en viss skillnad kan uppstå. I de fall då det är viktigt att fotoetsade mönster på olika delar av ett formverktyg stämmer exakt överens, t ex vid användning av insatser, är följande förfarande att rekommendera: 1.Framställ alla delar som skall mönstras ur samma stång eller block. 2.Se till att alla ytor som skall mönstras har valstågan i samma riktning. DIMENSIONSBEROENDE Vid tillverkning av material i grova dimensioner kan man observera skillnader i materialets mikrostruktur mellan yta och centrum. För att studera hur dessa skillnader inverkar på fotoetsbarheten hos IMPAX SUPREME har prov från yta och centrum fotoetsats i dimensionen 500 mm diameter. Någon skillnad mellan de båda proverna har inte kunnat iakttas. VARIATIONER I STÅLETS ANALYS OCH RENHET Varje stålsort uppvisar alltid vissa små variationer i analys mellan olika charger. I detta sammanhang undersöktes två ytterligheter vad gäller sammansättningen av IMPAX SUPREME, men några skillnader i etsresultat har inte kunnat observeras. Normala analysvariationer hos Uddeholm Toolings verktygsstål påverkar således inte fotoetsbarheten. Stålets renhet och i synnerhet dess svavelhalt kan påverka mönsterutseendet. Det seghärdade plastformstålet IMPAX SUPREME är särskilt lämpligt för fotoetsning av två skäl: det har en mycket ren mikrostruktur eftersom det vakuumavgasas under tillverkningens gång, och det har också mycket låg svavelhalt (max. 0,010%). Det finns dock liknande ståltyper men med mycket högre svavelhalter (0,08%). Dessa kan ge strimmighet vid fotoetsning, vilket framgår av följande bild. Yta Centrum IMPAX SUPREME 500 mm diameter. Ådrat, träimiterat mönster på pressat kastrullhandtag. Fotot visar strimmighet vid fotoetsning av seghärdat plastformstål med hög svavelhalt. 6

7 Sammanfattning Ett antal av Uddeholm Toolings verktygsstål har undersökts beträffande fotoetsbarhet. Resultaten av dessa undersökningar samt andra erfarenheter kan sammanfattas i följande punkter: Samtliga undersökta stålsorter kan fotoetsas med tillfredsställande resultat. Vissa mikroskopiska skillnader finns, men de saknar normalt praktisk betydelse. ORVAR SUPREME, CALMAX, STAVAX ESR och ELMAX måste etsas med specialprocess. Om nitrering skall utföras måste den äga rum efter fotoetsningen. Flamhärdning bör undvikas före fotoetsning då materialet etsas olika i flamhärdad zon och i seghärdat grundmaterial. Ett svetsat verktyg kan i vissa fall fotoetsas. En förutsättning är dock att samma material används i svetsfogen och grundmaterialet. Gnistbearbetade ytor bör slipas eller poleras för att man skall vara på den säkra sidan. Om rester från gnistningen finns kvar, erhålls ett dåligt etsresultat. Fotoetsningsföretagen bör alltid noga uppmärksammas på verktygsytor som har flamhärdats, svetsats eller gnistbearbetats. Om flera delar ingår i ett verktyg och dessa skall fotoetsas med exakt samma mönster bör man välja samma material och samma längdriktning för samtliga delar. Normala analysvariationer inom samma stålsort har ingen skadlig inverkan. Stål med ren mikrostruktur och låg svavelhalt ger den noggrannaste och jämnaste mönsteråtergivningen. Olika dimensioner på utgångsmaterialet inom en och samma stålsort ger i regel inga skillnader. Skärande bearbetning skall följas av avspänningsglödgning före finbearbetningen. Grövre slipmedel än 220 korn får inte användas på ytor som skall fotoetsas. Del av bilratt som tillverkats med ett fotoetsat verktyg av IMPAX SUPREME. Mönstrat hölje till polaroidkamera, tillverkat i fotoetsat verktyg. Formmaterial: STAVAX ESR. 7

V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL

V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används Innehåll Varför behöver formverktyg poleras?... 3 Bedömning av ytans kvalitet...

Läs mer

PRELIMINARY BROCHURE UDDEHOLM CORRAX

PRELIMINARY BROCHURE UDDEHOLM CORRAX PRELIMINARY BROCHURE UDDEHOLM CORRAX Uddeholm Corrax är ett rostfritt formstål med flera mycket goda egenskaper som gör det till ett mycket bra materialval för ett flertal produktionsområden. Uddeholm

Läs mer

SVETSNING AV VERKTYGSSTÅL. Svetsning av verktygsstål

SVETSNING AV VERKTYGSSTÅL. Svetsning av verktygsstål Svetsning av verktygsstål 1 Innehåll Inledning... 3 Allmän information om svetsning av verktygsstål... 3 Svetsmetoder för verktygsstål... 4 Arbetsplatsen... 5 Tillsatsmaterialets egenskaper... 6 Iakttag

Läs mer

MOLDMAX HH. Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL. www.uddeholm.com

MOLDMAX HH. Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL. www.uddeholm.com Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och

Läs mer

FERMO Seghärdat kallarbetsstål

FERMO Seghärdat kallarbetsstål F AKTA OM VERKTYGSSTÅL FERMO Seghärdat kallarbetsstål Där verktyg tillverkas Där verktyg används Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information

Läs mer

Produkterna i vårt specialstålssortiment lagerhålls i ett helautomatiskt höglager, vilket ger snabb och effektiv lagerhantering.

Produkterna i vårt specialstålssortiment lagerhålls i ett helautomatiskt höglager, vilket ger snabb och effektiv lagerhantering. Produkterna i vårt specialstålssortiment lagerhålls i ett helautomatiskt höglager, vilket ger snabb och effektiv lagerhantering. VARA PRODUKTER KEMISK SAMMANSÄTTNING OCH MEKANISKA VÄRDEN Detta kapitel

Läs mer

Gnistbearbetning av verktygsstål

Gnistbearbetning av verktygsstål av verktygsstål BEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Innehåll Inledning... 3 Grundprinciperna för gnistbearbetning... 3 Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål... 3 Uppmätta storheter... 5

Läs mer

UDDEHOLM IMPAX SUPREME

UDDEHOLM IMPAX SUPREME UDDEHOLM IMPAX SUPREME Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses

Läs mer

Smidesseminarium i Karlskoga 9 april Krister Axelsson. Uddeholms AB

Smidesseminarium i Karlskoga 9 april Krister Axelsson. Uddeholms AB Smidesseminarium i Karlskoga 9 april 2013 Krister Axelsson Uddeholms AB Material för Smidesverktyg Intressanta materialegenskaper Bra varmhållfasthet och varmhårdhet. - Slitage, plastisk deformation, termisk

Läs mer

UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG

UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG ANVÄNDNINGSOMRÅDE PLASTFORMNING UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG 1 UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd

Läs mer

Värmebehandling 2013 Anders Ullgren

Värmebehandling 2013 Anders Ullgren Värmebehandling 2013 Anders Ullgren 2 Vad är värmebehandling? Vad är värmebehandling? Värmebehandling är en process där man med en kontrollerad värmning och kylning vill uppnå en förväntad struktur och

Läs mer

Uddeholm Coolmould Coolmould sve 1706e1.indd :41

Uddeholm Coolmould Coolmould sve 1706e1.indd :41 Uddeholm Coolmould Coolmould @ är varumärkesregistrerat inom EU. UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLM MIRRAX 40 UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på

Läs mer

Nitrerstål SS-stål 29 40

Nitrerstål SS-stål 29 40 SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige SVENSK STANDARD SS 14 29 40 Standarden utarbetad av Första giltighetsdag Utgåva Sida MNC, METALLNORMCENTRALEN 1986-06-25 7 1 (9) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK

Läs mer

Verktygsstål prislista 09-1

Verktygsstål prislista 09-1 Verktygsstål prislista 09-1 en del av SVENSK industri Ett företag inom ThyssenKrupp Services ThyssenKrupp Materials Sverige TK ThyssenKrupp Materials Sverige AB marknadsför stålprodukter tillverkade inom

Läs mer

UDDEHOLM RAMAX HH. Uddeholm Ramax HH ingår i Uddeholm Stainless Concept.

UDDEHOLM RAMAX HH. Uddeholm Ramax HH ingår i Uddeholm Stainless Concept. UDDEHOLM RAMAX HH Uddeholm Ramax HH erbjuder ett flertal fördelar: Jämn hårdhet i alla dimensioner i kombination med bra motstånd mot intryckningar Bra korrosionsbeständighet, vilket minskar risken för

Läs mer

F AKTA OM VERKTYGSSTÅL. ARNE Kallarbetsstål. Där verktyg tillverkas Där verktyg används

F AKTA OM VERKTYGSSTÅL. ARNE Kallarbetsstål. Där verktyg tillverkas Där verktyg används F AKTA OM VERKTYGSSTÅL ARNE Kallarbetsstål Där verktyg tillverkas Där verktyg används Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter

Läs mer

UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR FORMVERKTYG

UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR FORMVERKTYG UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR FORMVERKTYG UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG 1 UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

UDDEHOLMS VERKTYGSHÅLLARKONCEPT

UDDEHOLMS VERKTYGSHÅLLARKONCEPT Uddeholm Idun Uddeholm Idun Tillförlitligt och effektivt stål är nödvändigt för att uppnå bra resultat. Samma sak gäller för att uppnå hög produktivitet och hög tillgänglighet. Vid val av rätt stål måste

Läs mer

Uddeholm AM Corrax. Uddeholm AM Corrax

Uddeholm AM Corrax. Uddeholm AM Corrax Uddeholm AM Corrax Uddeholm AM Corrax Uddeholm AM Corrax är ett korrosionströgt stålpulver framtaget specifikt för additiv tillverkning (AM). Den unika egenskapersprofilen gör stålet till det ultimata

Läs mer

UDDEHOLM RAMAX LH. Uddeholm Ramax LH ingår i Uddeholm Stainless Concept.

UDDEHOLM RAMAX LH. Uddeholm Ramax LH ingår i Uddeholm Stainless Concept. UDDEHOLM RAMAX LH LYFTER STANDARDEN TILL EN HÖGRE NIVÅ Uddeholm Ramax LH är ett förstklassigt hållarstål, som möter de högt ställda kraven inom verktygsindustrin. Uddeholm Ramax LH erbjuder utmärkt bearbetbarhet

Läs mer

RINGAB Styrelement Pelarställ Stålplattor 2

RINGAB Styrelement Pelarställ Stålplattor 2 RINGAB Styrelement Pelarställ Stålplattor 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2:27 2:28 2:29 2:30 2:31 2:32 2:33 2:33 2:34 2:35 2:36 2:37 2:38 2:39 2:40 2:41 2:41 2:42 2:43 Stålplattor standard Stålpelarställ typ

Läs mer

VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO

VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO VARFÖR VÄRMEBEHANDLING? GÖRA HÅRT (HÄRDA) GÖRA MJUKT (GLÖDGA) GÖRA SEGT (SEGHÄRDA, NORMALISERA) FÖRBÄTTRA SKÄRBARHETEN (ETAPPGLÖDGA) TA BORT SPÄNNINGAR (AVSPÄNNINGSGLÖDGNING)

Läs mer

Produktsortiment Rostfria Rör

Produktsortiment Rostfria Rör Produktsortiment Rostfria Rör Tel : 08-7719160 www: astoncarlsson.se ISO Våra processrör kommer bara från väletablerade producenter som uppfyller gällande En Normer Rören har svetsfaktor Z1 och är betade

Läs mer

UDDEHOLM ROYALLOY TM

UDDEHOLM ROYALLOY TM UDDEHOLM ROYALLOY TM Uddeholm RoyAlloy tillverkas av Edro Specially Steels, Inc., en division inom voestalpine Group. RoyAlloy skyddas genom Edro's Patent #6,045,633 och #6,358,344. Uppgifterna i denna

Läs mer

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Ingående delar Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Jigg för borrslipning Med Tormeks patenterade slipjigg för borrar, DBS-22 slipar du dina borrar med högsta precision. Den

Läs mer

Uddeholm Vanax SuperClean. Uddeholm Vanax SuperClean

Uddeholm Vanax SuperClean. Uddeholm Vanax SuperClean Uddeholm Vanax SuperClean 1 Vanax är varumärkesskyddat bl a inom EU UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLM ELMAX UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

SHTE-konferens, Västerås 2017

SHTE-konferens, Västerås 2017 TRENDER SOM STYR UTVECKLINGEN AV NYA VERKTYGSSTÅL STAFFAN GUNNARSSON UDDEHOLMS AB SHTE-KONFERENS I VÄSTERÅS 2017 THE UDDEHOLM STEEL MILL ~850 EMPLOYEES STEEL MILL WAREHOUSE SAW CENTER COGGING MILL 2 FORGING

Läs mer

FICKHANDBOK Uddeholms sortiment av verktygsmaterial

FICKHANDBOK Uddeholms sortiment av verktygsmaterial FICKHANDBOK Uddeholms sortiment av verktygsmaterial INNEHÅLL UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL Sammansättning... 2 3 Standarder... 4 5 Värmebehandling... 6 7 Hårdhet... 8 9 STÅL FÖR KLIPP- OCH PRESSVERKTYG... 10

Läs mer

Uddeholm Nimax är ett nytt stål för plastformningsverktyg, vilket ger ett flertal unika fördelar:

Uddeholm Nimax är ett nytt stål för plastformningsverktyg, vilket ger ett flertal unika fördelar: Säkra och effektiva verktygsstål är nödvändiga för ett gott resultat. Det samma gäller om man vill uppnå hög produktivitet och tillgänglighet. Då man väljer ett verktygsstål är det många parametrar att

Läs mer

POLMAX. Rostfritt plastformstål

POLMAX. Rostfritt plastformstål Rostfritt plastformstål Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM UHB 11 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR 1 1 (6) Grupp M04-K FSD 5011 - FSD 5016 ers FMV-F norm MA 11. KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, Se FSD 5067 INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 84

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 84 SVENSK STANDARD SS 14 25 84 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 3 Rostfritt stål SS-stål 25 84 Stainless steel SS steel 25 84 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

UDDEHOLM NIMAX. Uddeholm Nimax

UDDEHOLM NIMAX. Uddeholm Nimax Uddeholm Nimax 1 UDDEHOLM NIMAX Säkra och effektiva verktygsstål är nödvändiga för ett gott resultat. Det samma gäller om man vill uppnå hög produktivitet och tillgänglighet. Då man väljer ett verktygsstål

Läs mer

Fjäderstål - SS-stål 2230

Fjäderstål - SS-stål 2230 SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige SVENSK STANDARD SS 14 22 30 Standarden utarbetad av Första giltighetsdag Utgåva Sida MNC, METALLNORMCENTRALEN 1985-06-25 7 1 (7) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK

Läs mer

VÄRMEBEHANDLING AV UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL

VÄRMEBEHANDLING AV UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL VÄRMEBEHANDLING AV UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL VÄRMEBEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL 1 Omslagsbilder, från vänster till höger: Böhler-Uddeholm Tjeckien, Uddeholms AB/HÄRDTekno och Ionbond Sverige AB UDDEHOLMS AB

Läs mer

EN SLITSTARK LÅNGDISTANSARE

EN SLITSTARK LÅNGDISTANSARE Tredje generationens pulvermetallurgiska verktygsstål Vanadis 8 SuperClean EN SLITSTARK LÅNGDISTANSARE EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN STÅL SOM GÖR SKILLNAD DIN VINNANDE LÖSNING Vanadis 8 SuperClean sätter

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel ledande inom bomullsfiber teknologi 1 Slipmaterial inbakade i bomull används överallt där det finns svårlösta slip- och polerproblem. Dessa produkter skiljer sig från andra bundna och belagda slipmaterial

Läs mer

Skärande bearbetning stång och rör

Skärande bearbetning stång och rör MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT Skärande bearbetning stång och rör Rör och stång för skärande bearbetning Heléns - din affärspartner Helénskoncernen bedriver handel med rör- och stålprodukter i svart- och

Läs mer

Järnfynd från Fyllinge

Järnfynd från Fyllinge UV GAL PM 2012:03 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Järnfynd från Fyllinge Metallografisk analys Halland, Snöstorps socken, Fyllinge 20:393, RAÄ 114 Erik Ogenhall Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7

Läs mer

UDDEHOLM SLEIPNER. Uddeholm Sleipner

UDDEHOLM SLEIPNER. Uddeholm Sleipner Uddeholm Sleipner 1 UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på

Läs mer

Skärparametrarnas inverkan på ytkaraktären vid hårdfräsning. Niklas Lepa-Helgesson

Skärparametrarnas inverkan på ytkaraktären vid hårdfräsning. Niklas Lepa-Helgesson Skärparametrarnas inverkan på ytkaraktären vid hårdfräsning Niklas Lepa-Helgesson Agenda Inledning Metod Genomförande av tester Resultat Slutsatser och rekommendationer Frågor Inledning - Bakgrund Verktygskompetens

Läs mer

KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE

KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE 1 1 (7) KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE Grupp M04-K FSD 5011 - ers FMV-F norm MA 11. Se FSD 5067 KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT Denna standard

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

ENTRÉER, DÖRRAR OCH FÖNSTER

ENTRÉER, DÖRRAR OCH FÖNSTER ENTRÉER, DÖRRAR OCH FÖNSTER E A B E N T R É E R, D Ö R R A R O C H F Ö N S T E R De kan sparkas på. Vandaliseras. Utsättas för den mest oömma behandling. Och ändå stå rakryggade kvar. EAB:s entréer, dörrar

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Det handlar om århundraden av erfarenhet. Om passion, mod och viljan att göra skillnad. UDDEHOLMS AB No part of this publication may be reproduced or

Läs mer

STÖDMURAR MED RELIEFMÖNSTER

STÖDMURAR MED RELIEFMÖNSTER STÖDMURAR MED RELIEFMÖNSTER M Å N G S I D I G H E T I B E TO N G E KO N O M I S KT, E ST E T I S KT O C H F LE X I B E LT 02 STÖDMURAR FRÅN STARKA 03 Stödmurar typ Ängelholm används med fördel som stöd

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

CALMAX Stål för plastform- och kallarbetsverktyg

CALMAX Stål för plastform- och kallarbetsverktyg CALMAX Stål för plastform- och kallarbetsverktyg Allmänt Calmax är ett krom-molybden-vanadin-legerat stål som kännetecknas av: Utmärkt seghet God slitstyrka Goda genomhärdningsegenskaper God måttstabilitet

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-77 (SE-76)

Jigg för raka eggar SE-77 (SE-76) Jigg för raka eggar SE-77 (SE-76) HYVELJÄRN STÄMJÄRN Max bredd 77 mm Max tjocklek 9 mm SE-77 är en vidareutveckling av SE-76. Jiggen har nu en rörlig gavel. Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen.

Läs mer

Mottagningskontroll av vändkransskruvar, art. nr med tillhörande muttrar, art. nr tillverkade i Kina.

Mottagningskontroll av vändkransskruvar, art. nr med tillhörande muttrar, art. nr tillverkade i Kina. TEKNISK RAPPORT 1(7) Responsible Date Document No. Rev. letter TGB / Bertil Mårtensson 2003-09-02 M083 Project, Customer Review by Ref. doc., Rev. letter Classification Raimo Loiske TG / UE - PDA title

Läs mer

STÅNG OCH VARMVALSADE RÖR

STÅNG OCH VARMVALSADE RÖR KUNDANPASSADE STÅLRÖRSLÖSNINGAR Heléns sortiment av STÅNG OCH VARMVALSADE RÖR A Distribution Company YD Ø 44,50 YD Ø 48,30 YD Ø 51,00 YD Ø 54,00 SÖMLÖSA VARMVALSADE STÅLRÖR 44,50 3,20 3,26 44,50 4,50 4,44

Läs mer

Skjuvning och skjuvspänning τ

Skjuvning och skjuvspänning τ 2014-12-02 Skjuvning och skjuvspänning τ Innehållsförteckning: Skjuvspänning Jämförelsespänning Limförband Nitförband Lödförband Svetsförband Skjuvning vid tillverkning Bilagor: Kälsvets, beräkning av

Läs mer

Bronsbussning COB098F fläns DIN 1494

Bronsbussning COB098F fläns DIN 1494 Produkter Lager Glidlager och Bussningar Brons Bronsbussning COB098F fläns DIN 1494 Bronsbussning försedd med genomgående hål Större lagringskapacitet av smörjmedel som tillåter längre smörjintervaller

Läs mer

proplate CUTTING ON THE CUTTING EDGE

proplate CUTTING ON THE CUTTING EDGE proplatecutting ON THE CUTTING EDGE Vi är experter på skärning i stål Tack vare en industrialiserad produktion med maskiner som går dygnet runt, året runt kan vi erbjuda flexibel tillverkning med skärning

Läs mer

M-stål, still going strong

M-stål, still going strong 20.5.2013 1 M-stål, still going strong Elmia 2012 Johan Backman, Imatra 20.5.2013 2 Tillverkningskostnader M-Stål (M=Machinability) Minskar bearbetningskostnaderna Skonsamt mot verktygen Högre skärhastigheter

Läs mer

1300 < b < b 2100 mm

1300 < b < b 2100 mm Plåt / Sheets Kallvalsad plåt Cold rolled sheets tabell för godstjocklek enligt ISO 9445-2:2009 b 1000 1000 < b 1300 1300 < b 2100 t < 0,30 +/- 0,030 0,30 t < 0,40 +/- 0,040 +/- 0,04 0,40 t < 0,50 +/-

Läs mer

UDDEHOLM ORVAR 2 MICRODIZED

UDDEHOLM ORVAR 2 MICRODIZED UDDEHOLM ORVAR 2 MICRODIZED Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande

Läs mer

G A L Geoarkeologiskt Laboratorium GEOARKEOLOGI. En skära från en förromersk grav i Tjärby Metallografisk analys. Tjärby sn Laholms kn Halland

G A L Geoarkeologiskt Laboratorium GEOARKEOLOGI. En skära från en förromersk grav i Tjärby Metallografisk analys. Tjärby sn Laholms kn Halland GEOARKEOLOGI En skära från en förromersk grav i Tjärby Metallografisk analys Tjärby sn Laholms kn Halland G A L Geoarkeologiskt Laboratorium Analysrapport nummer 12-2006 Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Installations Guide. trall. 15 års. sväll-fri sprick-fri halk-fri röt-fri. Version 4 / Februari 2012 / Svenska

Installations Guide. trall. 15 års. sväll-fri sprick-fri halk-fri röt-fri. Version 4 / Februari 2012 / Svenska Installations Guide trall 15 års Garanti sväll-fri sprick-fri halk-fri röt-fri Version 4 / Februari 2012 / Svenska 1 Det senaste provresultatet Klassificering C, DIN 51.097: Resysta erbjuder den bästa

Läs mer

Svetsmaterial för JOKE Fill svetstråd

Svetsmaterial för JOKE Fill svetstråd Svetsmaterial för JOKE Fill svetstråd TIG svetsning multispot2 Lasersvetsning NORMEK Försäljnings AB 08-18 82 10 FAX 08-18 80 87 1 Hur många meter ryms på en rulle? Svetstråd för JOKE Fill lasersvetsning

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Att välja tillsatsmaterial för svetsning i olika applikationer

Att välja tillsatsmaterial för svetsning i olika applikationer Att välja tillsatsmaterial för svetsning i olika applikationer Se innehållet i detta dokument endast som en hjälp i hur man angriper problemet att välja tillsatsmaterial. Innehåll Övergripande om hur vi

Läs mer

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden VBN Components AB 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden Vinnare av Varför 3D-printning av Vibenite? Traditionell tillverkning

Läs mer

Svetsning. Svetsförband

Svetsning. Svetsförband Svetsning Svetsförband Svetsning bygger på att materialet som skall hopfogas smälts med hjälp av en varm gaslåga. Ibland smälter man ihop materialet utan att tillföra nytt material, men ofta tillförs material

Läs mer

SVERKER 3. Kallarbetsstål

SVERKER 3. Kallarbetsstål Kallarbetsstål Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

STÅNG OCH VARMVALSADE RÖR

STÅNG OCH VARMVALSADE RÖR KUNDANPASSADE STÅLRÖRSLÖSNINGAR Heléns sortiment av STÅNG OCH VARMVALSADE RÖR A Distribution Company SÖMLÖSA VARMVALSADE STÅLRÖR Heléns erbjuder marknadens bredaste sortiment av sömlösa varmvalsade rör

Läs mer

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING Om du upplevt att stål med ojämn kvalitet stör din produktion rekommenderar vi ett byte till SSAB Boron. SSAB BORON STÅLET SOM GÖR DIN PRODUKTION ENKLARE OCH MER

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

COMBICLICK Fiberrondeller med patenterat snabbspänn- och kylsystem NYTT!

COMBICLICK Fiberrondeller med patenterat snabbspänn- och kylsystem NYTT! NYTT! Upp till 25% högre avverkning. Upp till 30% bättre livslängd. Upp till 30% lägre arbetsstycketemperatur. 75 % tidsbesparing tack vare snabba rondellbyten. PFERD presenterar ett nyutvecklat, patenterat

Läs mer

Utstötare Fästelement Borrbussningar - Skärande

Utstötare Fästelement Borrbussningar - Skärande Utstötare Fästelement Borrbussningar - Skärande 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 6:6 6:7 6:8 6:9 6:10 6:11 6:12 6:13 6:14 6:15 6:16 6:17 6:18 6:19 Utstötare Form A Utstötare Form B Utstötare

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 23 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 23 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 23 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 23 SUPERCLEAN Uddeholm Vanadis 23 SuperClean är ett höglegerat pulvermetallurgiskt kallarbetsstål, jämförbart med AISI M3:2, med mycket bra motstånd mot

Läs mer

Allmän information... sid 3. Armeringsstål i raka längder... sid 4. Kamstål i ring... sid 4. Egenskaper... sid 5. Utgångsmaterial...

Allmän information... sid 3. Armeringsstål i raka längder... sid 4. Kamstål i ring... sid 4. Egenskaper... sid 5. Utgångsmaterial... Varmvalsad armering Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 Normer Produktkaraktär Godkännande Användningsområde Armeringsstål i raka längder... sid 4 Leveranssätt Diametrar och vikter Kamstål

Läs mer

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål Användning av höghållfasta stål har möjliggjort nya typer av konstruktionslösningar. Kunskap om deras möjligheter och begränsningar kan därmed bidra

Läs mer

EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar

EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar Informationen nedan är tillägg till informationen i EQUITONE planerings- och användningsanvisningar. 1.0 Allmänt EQUITONE [materia] är ett unikt fibercementmaterial,

Läs mer

Stålprodukter för hydraulik

Stålprodukter för hydraulik Stålprodukter för hydraulik Sortiment, toleranser och produktion www.tibnor.se För hydraulikens krävande värld Om du letar efter material eller produkter som passar hydraulikapplikationer har du hamnat

Läs mer

Smältmetallsprickor i varmförzinkat stål - kan det drabba oss??

Smältmetallsprickor i varmförzinkat stål - kan det drabba oss?? Smältmetallsprickor i varmförzinkat stål - kan det drabba oss?? Ett par uppmärksammade fall har förekommit i England och Tyskland Senaste fallet i Tyskland - fotbollstadium i Kaiserslautern Varmförzinkad

Läs mer

Xebec-borstar XEBEC. Xebec-borstar av aluminiumoxidfibrer. Gradningsborstar, slipstift av aluminiumoxidfibrer

Xebec-borstar XEBEC. Xebec-borstar av aluminiumoxidfibrer. Gradningsborstar, slipstift av aluminiumoxidfibrer Xebec-borstar Gradningsborstar, slipstift av aluminiumoxidfibrer XEBEC Gradning och finslipning av komplexa detaljer Perfekt för finslipning gnistbearbetning Lång livslängd och mycket hög effektivitet

Läs mer

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p Tillverkningsmetoder Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 41I34T TGIAL15h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-03-17 Tid: 14:00 18:00 Hjälpmedel: Miniräknare + Formelblad

Läs mer

Plåt / Sheets. Kallvalsad plåt Glödgad och betad, yta 2B Cold rolled sheets Annealed and pickled, surface 2B. Tol.: ISO Cert.: EN 10204/3.

Plåt / Sheets. Kallvalsad plåt Glödgad och betad, yta 2B Cold rolled sheets Annealed and pickled, surface 2B. Tol.: ISO Cert.: EN 10204/3. Plåt / Sheets Glödgad och betad, yta 2B Annealed and pickled, surface 2B 2000 x 1000 x 0,50 8,00 2500 x 1250 12,50 2000 x 1000 x 0,60 9,60 2500 x 1250 15,00 2000 x 1000 x 0,70 11,20 2500 x 1250 17,50 2000

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394)

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Rören används i produktion där man ställer höga krav på måttnoggranhet och ytbeskaffenhet, t.ex. tillverkning av detaljer till bilindustri, möbler,

Läs mer

Levererar maskiner och förnödenheter till stålverk och smedjor, bl.a:

Levererar maskiner och förnödenheter till stålverk och smedjor, bl.a: Levererar maskiner och förnödenheter till stålverk och smedjor, bl.a: SMS-MEER smidesutrustningar (tidigare Eumuco- Hasenclever SMS-Elotherm induktionsvärmning Capilla tillsatsmaterial för reparations-

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

Härdningsmekanismer OBS: Läs igenom handledningen för laborationen.

Härdningsmekanismer OBS: Läs igenom handledningen för laborationen. Härdningsmekanismer OBS: Läs igenom handledningen för laborationen. Postadress Box 118 Besöksadress Ole Römers väg 1 växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 46 20 Internet http://www.materal.lth.se ALLMÄNT

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Teknisk data för stålsorter

Teknisk data för stålsorter Teknisk data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning... 20 Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper... 22 Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara... 24 Tryckkärlsstål,

Läs mer

Uddeholm Unimax. Uddeholm Unimax

Uddeholm Unimax. Uddeholm Unimax Uddeholm Unimax 1 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

UDDEHOLMS STÅL FÖR PRESSGJUTNING

UDDEHOLMS STÅL FÖR PRESSGJUTNING UDDEHOLMS STÅL FÖR PRESSGJUTNING ANVÄNDNINGSOMRÅDE VARMARBETE UDDEHOLMS STÅL FÖR PRESSGJUTNING 1 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information

Läs mer

UDDEHOLM VANCRON 40 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANCRON 40 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANCRON 40 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer