SVETSNING AV VERKTYGSSTÅL. Svetsning av verktygsstål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVETSNING AV VERKTYGSSTÅL. Svetsning av verktygsstål"

Transkript

1 Svetsning av verktygsstål 1

2 Innehåll Inledning... 3 Allmän information om svetsning av verktygsstål... 3 Svetsmetoder för verktygsstål... 4 Arbetsplatsen... 5 Tillsatsmaterialets egenskaper... 6 Iakttag försiktighet med väte... 8 Förhöjd arbetstemperatur Arbetsgång vid svetsning Svetsreparation av varmarbetsstål plastformstål kallarbetsstål Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för att de beskrivna produkterna har vissa egenskaper eller är lämpliga för speciella ändamål. 2

3 Inledning Vanligtvis anses stål med högre kolhalt än 0,2 % ha dåliga svetsegenskaper, vilket innebär att verktygsstål med en kolhalt av 0,3 2,5 % är svåra att svetsa och att många stålleverantörer avråder från svetsning. Den förbättrade kvaliteten på tillsatsmaterialen, mera avancerad svetsutrustning, framstegen inom svetsteknologin och inte minst den förbättrade verktygsstålskvaliteten har tillsam-mans bidragit till att verktygssvetsning numera utgör en realistisk möjlighet, vilken kan ge betydande ekonomiska fördelar. Vi på Uddeholm Tooling vet att verktygsstål ofta behöver svetsas detta gäller i synnerhet dyrbara verktyg såsom pressgjutningsverktyg, stora hejarstansar, plastformar, klipp- och pressverktyg där reparation och justering med hjälp av svetsning utgör ett kostnadsmässigt mycket fördelaktigt alternativ till framställning av nya verktyg. Allmän information om svetsning av verktygsstål Verktygsstål innehåller 0,3 2,5 % kol samt legeringsämnen såsom mangan, krom, molybden, volfram, vanadin och nickel. Det största problemet vid svetsning av verktygsstål härrör från materialets höga härdbarhet. Svetsen svalnar snabbt när värmekällan avlägsnas och svetsgodset och en del av den värmepåverkade zonen härdar. Denna omvandling ger upphov till spänningar, eftersom svetsen vanligtvis utgör ett kraftigt tvångsingrepp med åtföljande risk för sprickbildning om den inte utförs omsorgsfullt. Här följer en beskrivning av den svetsutrustning, svetsmetodik och tillsatsmaterial, som erfordras för framgångsrik svetsning av verktygsstål. Naturligtvis utgör också svetsarens skicklighet och erfarenhet en väsentlig faktor för ett bra resultat. Om tillräcklig omsorg läggs ned på arbetet är det möjligt att åstadkomma svetsreparationer eller korrigeringar vilka knappast ger sämre verktygsfunktioner än grundmaterialet. Verktygssvetsning kan bli aktuell vid: renovering och reparation av spruckna eller slitna verktyg förnyelse av skadade eller slitna skäreggar, t ex på plåtstansningsverktyg justering av bearbetningsfel vid verktygstillverkning konstruktionsförändringar. Arbetsplatsen 3

4 Svetsmetoder för verktygsstål METALLBÅGSVETSNING () Princip En elektrisk ljusbåge, alstrad av en likström- eller växelströmkälla, tänds mellan en belagd, stavformad elektrod och arbetsstycket, se figur 1. Elektroderna består av en central trådkärna, vanligtvis av stål med låg kolhalt, täckt med en beläggning av pressat pulver (flux). Denna beläggning har en komplex sammansättning som utgörs av järnpulver, pulveriserade ferrolegeringar, slaggbildare och lämpligt bindemedel. Elektroden förbrukas under inverkan av ljusbågen i samband med svetsning och droppar av smält metall överförs till arbetsstycket. Kontakt med den omgivande luften under droppövergången från elektroden till arbetsstycket, liksom i samband med att svetsgodset stelnar och svalnar, förhindras delvis av slagg som bildas av beståndsdelar i elektrodbeläggningen och delvis av gaser som uppstår när elektroden smälter. Svetsgodsets sammansättning styrs genom valet av elektrodbeläggning. Strömkälla För -svetsning går det att använda såväl en likström- som en växelströmkälla. I vilket fall skall dock strömkällan kunna ge, för den aktuella elektroden, lämplig spänning och ström. Normala bågspänningar är: normalutbyteselektroder: V högutbyteselektroder: V. Uddeholms tillsatsmaterial är av normalutbytestypen och lämplig strömkälla är en likströmsenhet med 70 V tomgångsspänning som kan ge 250 A/ 30 V vid 35 % intermittens. GASVOLFRAMSVETSNING () Princip Vid -svetsning förbrukas den elektrodstav, som används för tändning av bågen, under svetsningen. Den elektrod, som används vid svetsning, är tillverkad av volfram eller volframlegering med mycket hög smältpunkt (3300 C) och den förbrukas därför inte under svetsförloppet, se figur 2. Bågen tänds ursprungligen genom att en högfrekvensspänning läggs på spalten mellan elektrod och arbetsstycke. Den jonisering, som blir följden av detta möjliggör bågtändning utan att elektroden behöver vara i kontakt med arbetsstycket. Volframelektroden är alltid ansluten till minuspolen på en likströmkälla, eftersom detta håller värmeutvecklingen och därmed risken för att elektroden smälter på en miniminivå. Strömmen leds till elektroden via en kontakt inuti -brännaren. Eventuellt tillsatsmaterial, som behövs vid svetsningen, matas in snett i ljusbågen i form av stav eller tråd. Oxidering av smältan förhindras av en inertgassköld som från -brännaren strömmar ut över elektrod och svets. Strömkälla -svetsning kan utföras med en vanlig -strömkälla, förutsatt att denna kompletteras med ett -styrdon. Brännaren skall vara vattenkyld och kunna klara en minimiström av 250 A vid 100 % intermittens. Gaslins är också önskvärd för att inertgasskyddet skall bli så effektivt som möjligt. Svetsningen underlättas om strömmen kan ökas steglöst från noll till optimal nivå. Fig. 1 Arbetsstycke Smältbad Slagg Svets METODER Metallbågsvetsning () Elektrodhållare +Pol Pol Strömkälla Svetsomformare Svetslikriktare Electrod Arbetsstycke Svetslikriktare Svetsbrännare Volframelektrod Fig. 2 Arbetsstycke Tillsatsmaterial METODER Gasvolframsvetsning () Shielding gas Svets Skyddsgas Kylvatten Strömkälla Pol + Pol 4

5 Arbetsplatsen Nedanstående utrustning är att betrakta som minimikrav (utöver själva svetsutrustningen) för att kunna utföra tillfredsställande svetsarbete på verktygsstål. TORKSKÅP De belagda elektroder, som används för -svetsning är synnerligen hygroskopiska och får inte komma i kontakt med något annat än torr luft. I annat fall kommer svetsen att bli vätebemängd. Följaktligen skall svetsplatsen vara utrustad med ett torkskåp för förvaring av elektroder. Skåpet skall vara termostatstyrt mellan C. Elektroderna skall tas ur emballagen och ligga lösa på hyllställ. För svetsning utanför den normala svetsplatsen är det också lämpligt att ha en bärbar, och uppvärmd behållare att bära elektroderna i. FÖRVÄRMNINGSUTRUSTNING Det går inte att svetsa verktygsstål vid rumstemperatur utan stora risker för sprickbildning och vanligtvis är det nödvändigt att förvärma verktyget innan några försök att svetsa kan göras. Även om det visserligen är möjligt att med framgång svetsa verktyg förvärmda i ugn finns risker att temperaturen sjunker alltför kraftigt innan arbetet avslutas. Följaktligen rekommenderas att verktyget hålls på korrekt temperatur med hjälp av en elektrisk värmebox (se nedan) som matas från en strömreglerad likströmkälla. Denna utrustning möjliggör också likformig och kontrollerad uppvärmning av verktyget. För mindre reparationer och justeringsarbeten kan verktyget förvärmas med gaslåga. Behållare med flytande propan bör då finnas tillgänglig på svetsplatsen SLIPMASKINER Följande skall finnas tillgängligt: Skivslipmaskin med en slipskiva med minimimåtten 180 mm Ø x 6 mm för fogberedning och bortslipning av eventuella defekter som kan uppstå under svetsningen. Planslipmaskin som klarar minst r/min. för slipning av mindre defekter samt den färdiga svetsen. Om en svetsad form skall efterpoleras eller fotoetsas kan det vara nödvändigt att förfoga över en slipmaskin som kan ge tillräckligt fin yta. Element för isolerad förvärmningsbox. ARBETSBÄNK Vid kritiska svetsarbeten av den typ, som utförs på verktygsstål, är det särskilt viktigt att svetsaren har en bekväm arbetsställning. Således skall arbetsbänken vara stabil, ha rätt höjd och vara tillräckligt plan för att det skall gå att lägga upp arbetsstycket på ett säkert och noggrant sätt. En fördel är om arbetsbänken är roterbar och kan justeras i vertikalled, eftersom båda dessa faktorer underlättar svetsarbetet. Torkskåp för förvaring av elektroder. 5

6 Tillsatsmaterialets egenskaper Svetsgodsets kemiska sammansättning bestäms av sammansättningen hos tillsatsmaterialen och grundmaterialet samt i vilken utsträckning grundmaterialet smälts ned under svetsningen. Tillsatselektroden eller -tråden skall blanda sig lätt med det smälta grundmaterialet till ett svetsgods som: har enhetlig sammansättning, hårdhet och reaktion på värmebehandling är fritt från icke-metalliska inneslutningar, porer eller sprickor har lämpliga egenskaper för den aktuella verktygsapplikationen. Eftersom svetsfogarna i verktygsstål har hög hårdhet är de särskilt känsliga för sprickbildning, som kan börja vid slaggpartiklar eller porer. Detta innebär att det använda tillsatsmaterialet skall kunna ge en förstklassig svets. Likaså är det nödvändigt att tillsatsmaterialet tillverkas under mycket strikt analysstyrning för att hårdheten på svetsen och reaktionen på värmebehandlingen skall kunna reproduceras från en tillverkningssats till en annan. Högkvalitativa tillsatsmaterial erfordras också om en form skall poleras eller fotoetsas efter svetsningen. Uddeholms tillsatsmaterial för svetsning uppfyller dessa krav. Tillsatsmaterial för -svetsning framställs vanligen ur elektroslaggraffinerat material, medan belagda elektroder är av basisk typ, vilka är vida överlägsna rutilelektroder beträffande svetsens renhet. En annan fördel med basiska, belagda elektroder jämfört med rutilelektroder är att de förra ger en mycket lägre vätehalt i svetsgodset. Rent generellt skall det tillsatsmaterial, som används för svetsning av verktygsstål, ha en kemisk sammansättning liknande grundmaterialet. Vid svetsning i glödgat tillstånd, t ex om ett verktyg måste justeras under pågående tillverkning, är det viktigt att tillsatsmaterialet har samma värmebehandlingsegenskaper som grundmaterialet, annars kommer det svetsade området i det färdiga verktyget att uppvisa en annan hårdhetsgrad. Stora sammansättningsskillnader medför också ökad risk för sprickbildning i samband med härdningen. Uddeholms tillsatsmaterial för svetsning är uppbyggda så att de skall passa motsvarande stålsorter (QRO 90 Weld och QRO 90 -Weld rekommenderas för samtliga Uddeholms varmarbetsstål), oavsett om svetsning utförs på glödgat eller seghärdat grundmaterial. Klart är att svetsgodset på svetsade verktyg kräver olika egenskaper för olika användningsområden. För de tre viktigaste användningsområdena för verktygsstål (kallarbetsstål, varmarbetsstål och plastformstål) är de viktigaste svetsgodsegenskaperna: Kallarbetsstål Hårdhet Seghet Slitstyrka Varmarbetsstål Hårdhet Anlöpningsbeständighet Seghet Slitstyrka Beständighet mot varmsprickor Plastformstål Hårdhet Slitstyrka Polerbarhet Fotoetsbarhet Dessa egenskaper behandlas kortfattat enligt följande. Tillsatsmaterial för -svetsning från Uddeholm. 6

7 HÅRDHET Om verktyget svetsas i seghärdat tillstånd är det viktigt att svetsgodset uppvisar samma hårdhet som grundmaterialet. I sådana fall kan mindre svetsar utföras utan att verktyget behöver efteranlöpas. Samtliga tillsatsmaterial från Uddeholm uppfyller detta krav, se figur 3. Fig. 3 Hårdhetsprofil för en svetsfog i Impax Supreme. -svetsning med användning av Impax Weld- elektroder. HV Grund- Värmepåverkamaterial zon Svetsgods Yta mm Avstånd från yta Observera den enhetliga hårdhetsfördelningen, som är enbart marginellt högre än ursprungshårdheten samt den mycket smala värmepåverkade zonen med bara en måttlig hårdhetsökning kring själva smältlinjen. ANLÖPNINGSBESTÄNDIGHET Om verktyget skall värmebehandlas efter svetsningen och grundmaterialet är i glödgat tillstånd skall svetsgodsets seghärdningsdata likna grundmaterialets, så att samma hårdhetsgrad uppnås i båda materialen, se nedanstående figur. HRC Austenitiseringstemperatur 1020 C QRO 90 WELD QRO 90 SUPREME C Anlöpningstemperatur (hålltid 2 x 2h) Fig. 4 Jämförelse mellan anlöpningskurvor för QRO 90 Supreme och svetsgods erhållet genom -svetsning med QRO 90 Weldelektroder. SEGHET Trots att vi rör oss med något som i princip utgörs av gjutgods, kan svetsgodset i verktygsstål vara förvånansvärt segt som en följd av den relativt fina mikrostruktur som uppstår genom den snabba stelningstakten. Rent generellt förbättras dock segheten genom en efterföljande värmebehandling. Detta innebär att större svetsreparationer på ett fullhärdat verktyg alltid skall anlöpas efter svetsningen, även om hårdhetsgraden i svetsat skick överensstämmer mellan svetsgods och grundmaterial. För kallarbetsstål erfordas mycket höga hårdhetsgrader och därför är det lämpligt att använda mjukare tillsatsmaterial för bottensträngarna och sluta med en hård elektrod på verktygets arbetsyta. På detta sätt erhålls en segare reparationsyta än om den hårda elektroden används rakt igenom. SLITSTYRKA På samma sätt som för verktygsstål ökar slitstyrkan hos svetsgodset med hårdheten och legeringshalten. Uddeholms tillsatsmaterial för svetsning är så sammansatta att de ger svetsgods med samma slitstyrka som motsvarande grundmaterial. BESTÄNDIGHET MOT VARMSPRICKOR Varmsprickor uppstår vanligtvis snabbare i svetsar på verktyg av varmarbetsstål än i grundmaterialet p g a sämre varmhållfasthet, anlöpningsbeständighet eller seghet (duktilitet). Om man använder ett tillsatsmaterial, som ger ett svetsgods med bättre varmhållfasthet och varmhårdhet, kan dock varmsprickningsbeständigheten bli lika stor eller t o m bättre än grundmaterialets. QRO 90 Weld och -Weld ger svetsar med utmärkt beständighet mot varmsprickor. HRC Austenitiseringstemperatur 1020 C QRO 90 WELD ORVAR SUPREME C Hålltid 2 x 1h Fig. 5 QRO 90 Weld uppvisar bättre anlöpningsbeständighet än grundmaterialet Orvar Supreme (H13). 7

8 POLERBARHET För formverktyg, som behöver poleras efter svetsningen, är det viktigt att svetsgodset inte skiljer sig speciellt från grundmaterialet vad gäller sammansättning eller hårdhet. I annat fall kommer svetskonturen att synas efter poleringen, vilket ger motsvarande märke på plastdetaljen. Svetsning med Impax Weld och Stavax Weld (eller -Weld ) tillsatsmaterial på Impax Supreme och Stavax ESR ger normalt svetsar som i alla avseenden är helt osynliga efter polering, förutsatt att rätt svetsprocedur används. FOTOETSBARHET Svetsgodset och grundmaterialet måste också ha liknande sammansättning om den svetsade ytan på en plastform skall struktureras via fotoetsning. Annars kommer svetsen och grundmaterialet att reagera olika på gravyren, vilket ger motsvarande märke på plastdetaljen. Normalt kan svetsar på Impax Supreme och Stavax ESR med Impax Weld och Stavax Weld (eller -Weld ) inte urskiljas efter fotoetsning under förutsättning att rätt svetsprocedur används. Iakttag försiktighet med väte! Svetsar i verktygsstål har hög hårdhet och är därför särskilt känsliga för kallsprickning till följd av att väte tränger in i samband med svetsningen. I många fall alstras väte p g a att vattenånga absorberas av den hygroskopiska beläggningen på -elektroder, se nedanstående figur. Förekommande vätgasmängd (Basisk) Gasmetallbåge Belagda elektroder (Rutil) Droppelektrod (CO 2 ) Mycket låg Låg Medium Hög Vätgaskoncentration i ml/100 g svetsgods. Fig. 6 Typiska förekommande vätgasmängder och vätehalter i svetsgodset för olika svetsmetoder och elektrodtyper. Stavax Weld/-Weld och Impax Weld/-Weld har en kemisk sammansättning passande motsvarande stålsort, vilket ger ett perfekt resultat efter polering eller fotoetsning av det svetsade verktyget. 8

9 En svetsfogs känslighet för vätesprickning beror på: Svetsgodsets mikrostruktur olika mikrostrukturer är olika vätekänsliga. Stålets hårdhetsgrad ju högre hårdhet desto högre känslighet. Spänningsbelastningen. Mängden diffusionsväte som tränger in i samband med svetsning. MIKROSTRUKTUR/HÅRDHET De karaktäristiska mikrostrukturer, som ger hög hårdhet i den värmepåverkade zonen och svetsgodset, d v s martensit och bainit, är särskilt känsliga med avseende på väteförsprödning. Denna känslighet minskas, om än marginellt, genom anlöpning. SPÄNNINGSBELASTNING Spänningarna i svetsfogar härrör från tre källor: Sammandragning i samband med att smältbadet stelnar. Temperaturskillnader mellan svetsfog, värmepåverkad zon och grundmaterial. Omvandlingsspänningar när svetsen och den värmepåverkade zonen hårdnar under avsvalningen. I allmänhet når spänningsbelastningen kring svetsfogen upp till en storleksordning lika sträckgränsens, vilken är mycket hög för härdat verktygsstål. Det är ytterst svårt att åtgärda detta med svetsuppbyggnaden (strängplacering och strängsekvens). Inga spänningsreducerande åtgärder hjälper dock om svetsen utsätts för kraftiga väteföroreningar. DIFFUSIONSVÄTEHALT Beträffande svetsfogarnas känslighet för kallsprickning är detta den faktor som är lättast att åtgärda. Genom att vidta ett antal enkla försiktighetsåtgärder, går det att avsevärt reducera mängden väte som tränger in i samband med svetsningen. Förvara alltid belagda elektroder i uppvärmt förvaringsskåp eller uppvärmd behållare sedan emballaget väl öppnats. Föroreningar på fogytan eller omgivande verktygsyta, t ex olja, rost eller färg, utgör en vätekälla. Följaktligen skall ytorna i såväl fogen som på verktyget runt om fogen slipas ned till ren metall omedelbart innan svetsningen påbörjas. Om förvärmning utförs med propan låga bör observeras att detta kan ge upphov till fuktbildning på de verktygsytor som inte direkt berörs av lågan. Värmebehandling av ett pressgjutningsverktyg efter svetsning. 9

10 Förhöjd arbetstemperatur Huvudskälet till att svetsa verktygsstål vid förhöjd temperatur härör från den höga härdbarheten och därav följande sprickkänslighet hos svetsar och värmepåverkade zoner i verktygsstål. Svetsning på ett kallt verktyg medför snabb avsvalning av svetsgodset och den värmepåverkade zonen mellan läggningen av strängarna med åtföljande omvandling till spröd martensit och därmed risk för sprickbildning. Sprickor, som bildas i svetsen, kan mycket väl breda ut sig genom hela verktyget om detta är kallt. Följaktligen skall verktyget under svetsningen hållas vid C över M S -temperaturen (martensitfasens begynnelsetemperatur) för den aktuella stålsorten. Observera att egentligen är den kritiska temperaturen svetsgodsets M S, vilken kanske inte är densamma som för grundmaterialet. I vissa fall kan det vara så att grundmaterialet är fullt härdat och har anlöpts vid en temperatur lägre än M S - temperaturen. Således kommer förvärmning av verktyget för svetsning, att förorsaka en minskning av hårdheten. Så måste exempelvis de flesta, vid låg temperatur anlöpta, kallarbetsstål förvärmas till en temperatur över anlöpningstemperaturen, vilken vanligtvis ligger runt 200 C. Hårdhetsminskningen måste accepteras för att åstadkomma en korrekt förvärmning och dämpa risken för sprickbildning i samband med svetsningen. Under flersträngssvetsning av ett korrekt förvärmt verktyg kommer större delen av svetsen att förbli austenitisk under hela svetsförloppet och långsamt omvandlas i och med att verktyget svalnar. Detta säkerställer en enhetlig hårdhet och mikrostruktur över hela svetsen jämfört med den situation där varje sträng omvandlas till martensit mellan läggningarna bortsett från risken för sprickbildning i det senare fallet. Av detta framgår klart att hela svetsförloppet skall avslutas medan verktyget ännu är varmt. Delsvetsningar, där verktyget får svalna och därefter åter förvärmas för avslutning av arbetet, rekommenderas inte eftersom det då HV Grundmaterial (460) Smältlinje Svetsgods föreligger avsevärd risk för att verktyget spricker. Även om det är möjligt att förvärma verktyg i ugn finns risken att temperaturen är ojämn, vilket skapar spänningar, och att temperaturen sjunker alltför kraftigt innan svetsningen är avslutad i synnerhet om verktyget är litet. Det bästa sättet att förvärma och hålla verktyget vid erforderlig temperatur under svetsningen är att använda en isolerad låda med element i väggarna se föregående bild. Nedanstående figur visar skillnader i hårdhetsfördelning i svetsfogar utförda på verktyg förvärmda i ugn respektive isolerad låda. Det framgår klart att det ugnsförvärmda verktyget uppvisar avsevärt större hårdhetsspridning än det som förvärmts i en isolerad låda mm Förvärmningstemperatur 350 C i ugn. Förvärmningstemperatur 350 C i isolerad låda. Fig. 7 Hårdhetsfördelning i svetsfogar utförda med QRO 90 Weld, där förvärmningen skett i ugn och i isolerad låda. Förvärmning i isolerad låda. 10

11 Arbetsgång vid svetsning Inte ens med den allra bästa utrustning och rätt sammansatta tillsatsmaterial går det att svetsa verktygsstål med framgång, om inte stor omsorg läggs på fogberedning, själva svetsarbetet och korrekt värmebehandling efter svetsningen. FOGBEREDNING Vikten av noggrann fogberedning kan inte nog betonas. Sprickor skall slipas bort så att fogbottnen är rundad och fogflankerna sluttar med en vinkel av minst 30 i förhållande till vertikalplanet. Fogbottnens bredd skall vara minst 1 mm större än den största elektroddiameter som kommer till användning. Erosions- eller varmsprickningsskador på verktyg i varmarbetsstål skall slipas ned till friskt material. Samtliga verktygsytor omedelbart intill den avsedda svetsfogen, liksom själva fogytorna, måste slipas ned till ren metall. Innan svetsning påbörjas skall de slipade områdena kontrolleras med spricksökningsmedel för att säkerställa att samtliga defekter avlägsnats. Verktyget skall svetsas omedelbart sedan fogberedningen avslutats, eftersom det annars finns risk för att fogytorna förorenas av damm, fukt eller smuts. Fogberedning Fel! Rätt! SVETSENS UPPBYGGNAD Till att börja med skall fogytorna täckas med ett lämpligt antal strängar. Detta grundskikt skall utföras med en elektrod med liten diameter, max. 3,25 mm, eller med -svetsning, maxström 120 A. Det andra skiktet utförs med samma elektroddiameter och ström som det första för att undvika en alltför omfattande värmepåverkad zon. Tanken är att eventuella hårda, spröda mikrostrukturer, som kan bildas i grundmaterialets värmepåverkade zon för grundskiktet, skall anlöpas av värmen från det andra skiktet varigenom sprickbildningstendensen reduceras. Resten av fogen kan svetsas med högre ström och grövre elektroder. Toppsträngarna skall byggas upp med ordentlig råge. Även små svetsar skall innehålla minst två strängar. Sista stränglagret slipas bort. Under svetsningen skall ljusbågen hållas kort och strängläggningen ske distinkt. Elektroden skall vinklas 90 mot fogflankerna för att ge så små smältdiken som möjligt. Dessutom skall elektroden hållas i vinkel i förhållande till svetsriktningen. Bågen skall tändas i fogen och inte på verktygsytor som ej skall svetsas. Tändsåret utgör en sannolik plats för början till sprickbildning. För att undvika porer skall detta smältas upp helt i samband med att svetsningen påbörjas. Svetsuppbyggnad 1. Grundskikt 2. Andra skikt 3. Uppfyllning Om återstart sker med delvis använd -elektrod skall dess spets rengöras från slagg, vilket underlättar bågtändningen samtidigt som en potentiell orsak till porositet minskas. Vid uppbyggnad av kanter eller hörn kan både tid och tillsatsmaterial sparas genom att en platta av koppar eller grafit används som stöd för svetsgodset, se nedanstående figur. Användning av ett sådant stöd innebär också att smältbadet blir varmare, vilket minskar riskerna för porbildning. Låga strömmar måste användas vid uppbyggnad av skarpa kanter eller hörn. Om koppar eller grafitstöd används skall en extra spalt om 1,5 mm finnas mellan stödet och den önskade svetsytan, eftersom slaggen tar upp ett visst utrymme (-svetsning). Arbetsstycke Slaggutrymme Elektrod Kopparplatta Fig. 8 En kopparplatta som stöd för svetsen vid hörnuppbyggnad. För reparation eller korrigering av dyrbara verktyg, exempelvis plastformar med polerat eller strukturerat formrum, är det viktigt att god kontakt råder mellan återledarkabeln och verktyget. Dålig kontakt ger problem med sekundär ljusbågsbildning och den dyrbara ytan kan skadas av brännsår. Sådana verktyg skall placeras på en kopparplatta som ger bästa möjliga kontakt. Kopparplattan måste förvärmas tillsammans med verktyget. Den färdiga svetsen skall rengöras noggrant och inspekteras innan verktyget får svalna. Eventuella defekter, exempelvis brännsår eller smältdiken skall åtgärdas omedelbart. Sedan verktyget svalnat kan svetsytan slipas ned 11

12 till samma plan som det omgivande verktyget före eventuell vidare behandling. På plastformar, där de svetsade områdena skall poleras eller fotoetsas, skall toppsträngarna läggas med svetsning för att minska risken för porer eller inneslutningar i svetsgodset. VÄRMEBEHANDLING EFTER SVETSNING Beroende på verktygets ursprungliga skick kan följande värmebehandlingar utföras efter svetsningen: Anlöpning Mjukglödgning samt härdning + anlöpning i vanlig ordning Avspänningsglödgning. Anlöpning Fullt härdade verktyg, som reparationssvetsas skall om möjligt anlöpas efter svetsningen. Anlöpningen förbättrar svetsgodsets seghet och är särskilt viktig när det svetsade området utsätts för höga påfrestningar i drift, t ex kall- och varmarbetsverktyg. Anlöpningstemperaturen skall väljas så, att svetsgodsets och grundmaterialets hårdhetsgrader passar samman. Ett undantag från denna regel utgör det fall när svetsgodset uppvisar avsevärt förbättrad anlöpningsbeständighet jämfört med grundmaterialet, t ex Orvar Supreme svetsat med QRO 90 Weld. I detta fall skall svetsen anlöpas vid högsta möjliga temperatur som medför att grundmaterialet behåller sin hårdhet typiskt 20 C under tidigare anlöpningstemperatur. Produktbroschyrerna, för Uddeholms verktygsstål och tillsatmaterial för svetsning, visar anlöpningsdiagram som kan användas som underlag för anlöpningsförhållanden för svetsade verktyg. Mycket små reparationer behöver inte anlöpas efter svetsningen, men en anlöpning bör ändå utföras om det är möjligt. 12 Mjukglödgning Verktyg som svetsas med anledning av konstruktionsförändringar eller bearbetningsfel i samband med tillverkningen och som befinner sig i mjukglödgat tillstånd behöver värmebehandlas efter svetsning. Eftersom svetsgodset härdat under avsvalningen efter svetsningen är det synnerligen önskvärt att mjukglödga svetsen före härdning av verktyget. Den aktuella mjukglödgningscykeln är densamma som rekommenderas för grundmaterialet. Det svetsade området kan därefter maskinbearbetas och verktyget kan yt- och värmebehandlas på vanligt sätt. Även om verktyget kan färdigställas enbart genom slipning av svetsen, rekommenderas först mjukglödgning för att minska sprickbildningen i samband med värmebehandlingen. Avspänningsglödgning Ibland utförs avspänningsglödgning efter svetsning för att reducera kvarvarande spänningar. För mycket omfattande eller kraftigt avgränsade svetsar är detta en viktig åtgärd. Om svetsen skall anlöpas eller mjukglödgas behövs normalt ingen avspänningsglödgning. Dock skall förhärdat verktygsstål, t ex Impax Supreme svetsat med Impax Weld eller Impax -Weld avspänningsglödgas efter svetsning, efter som vanligtvis ingen annan efterbehandling utförs. Temperaturen för avspänningsglödgning skall väljas så, att vare sig grundmaterialet eller det svetsade området mjuknar alltför mycket under detta moment. Om Impax Supreme skall maskinbearbetas efter svetsning är det absolut nödvändigt att formen avspänningsglödgas så att korrekt måttstabilitet uppnås. Mycket små svet reparationer eller svetskorrigeringar kräver normalt ingen avspännings-glödgning. Ytterligare information För ytterligare information om värmebehandling av svetsade verktyg se produktbroschyrerna för aktuell stålsort och/eller tillsatsmaterial.

13 Följande tabeller ger detaljerad information om svetsreparation eller svetskorrigering av verktyg, tillverkade i Uddeholms verktygsstål, för varmarbets-, plastformnings- och kallarbetsapplikationer. SVETSREPARATION AV VARMARBETSSTÅL Uddeholms Svets- Förvärmnings- Hårdhet efter Värmeverktygsstål Tillstånd metod Tillsatsmaterial temperatur svetsning behandling Anmärkning VIDAR SUPREME Mjukglödgat (SMAW) QRO 90 WELD Min. 325 C HRC Mjukglödgning ORVAR SUPREME/ Värmebehandling. ORVAR 2 Se produktbroschyr Microdized Mjukglödgat (SMAW) QRO 90 WELD Min. 325 C HRC Mjukglödgning för aktuell stålsort. QRO 90 SUPREME Mjukglödgat (SMAW) QRO 90 WELD Min. 325 C HRC Mjukglödgning DIEVAR Mjukglödgat (SMAW) QRO 90 WELD Min. 325 C HRC Mjukglödgning UTP 73G HB Avspänningsglödga ALVAR 14 Seghärdat (SMAW) ESAB OK C HB Ingen stora reparationer. VIDAR SUPREME Härdat (SMAW) QRO 90 WELD Min. 325 C HRC Anlöpning ORVAR SUPREME/ C under ORVAR 2 föregående anlöp- Microdized Härdat (SMAW) QRO 90 WELD Min. 325 C HRC Anlöpning ningstemperatur. QRO 90 SUPREME Härdat (SMAW) QRO 90 WELD Min. 325 C HRC Anlöpning DIEVAR Härdat (SMAW) QRO 90 WELD Min. 325 C HRC Anlöpning Uddeholms Svets- Förvärmnings- Hårdhet efter Värmeverktygsstål Tillstånd metod Tillsatsmaterial temperatur svetsning behandling Anmärkning DIEVAR -WELD VIDAR SUPREME Mjukglödgat (GTAW) QRO 90-WELD Min. 325 C HRC Mjukglödgning ORVAR SUPREME/ Värmebehandling ORVAR 2 DIEVAR -WELD Se produktbroschyr Microdized Mjukglödgat (GTAW) QRO 90 -WELD Min. 325 C HRC Mjukglödgning för aktuell stålsort. QRO 90 SUPREME Mjukglödgat (GTAW) QRO 90 -WELD Min. 325 C HRC Mjukglödgning DIEVAR -WELD DIEVAR Mjukglödgat (GTAW) QRO 90 -WELD Min. 325 C HRC Mjukglödgning UTPA 73G4 Avspänningsglödga ESAB OK C HB stora reparationer. ALVAR 14 Seghärdat (GTAW) Tigrod HB Ingen QRO 90 -WELD VIDAR SUPREME Härdat (GTAW) DIEVAR -WELD Min. 325 C HRC Anlöpning ORVAR SUPREME/ C under ORVAR 2 QRO 90 -WELD föregående anlöp- Microdized Härdat (GTAW) DIEVAR -WELD Min. 325 C HRC Anlöpning ningstemperatur. QRO 90 SUPREME Härdat (GTAW) QRO 90 -WELD Min. 325 C HRC Anlöpning DIEVAR -WELD DIEVAR Härdat (GTAW) QRO 90 -WELD Min. 325 C HRC Anlöpning 13

14 SVETSREPARATION AV PLASTFORMSTÅL Uddeholms Svets- Förvärmnings- Hårdhet efter Värmeverktygsstål Tillstånd metod Tillsatsmaterial temperatur svetsning behandling Anmärkning Avspänningsglödga IMPAX SUPREME Seghärdat (SMAW) IMPAX WELD C HB Ingen stora reparationer. UTP 73G2 Anlöpningstem- GRANE Härdat (SMAW) UTP 67S C HRC Anlöpning peratur C Avspänningsglödga HOLDAX Seghärdat (SMAW) IMPAX WELD C HB ingen stora reparationer. 280 HB Svetsning av Elmax ELMAX Härdat Inconel 625 type ca. 56 HRC Anlöpning bör undvikas p g a (SMAW) UTP C (botten resp. vid 200 C stor risk för spricktopplagren) bildning. CALMAX Mjukglödgat (SMAW) CALMAX/CARMO WELD C HRC Mjukglödgning Se produktbroschyr Kontakta närmaste CALMAX Härdat (SMAW) CALMAX/CARMO WELD C HRC Anlöpning Uddeholmskontor. Uddeholms Svets- Förvärmnings- Hårdhet efter Värmeverktygsstål Tillstånd metod Tillsatsmaterial temperatur svetsning behandling Anmärkning Värmebehandling Se produktbroschyr STAVAX ESR Mjukglödgat (GTAW) STAVAX -WELD C HRC Mjukglödgning för aktuell stålsort. Anlöpningstem- STAVAX ESR Härdat (GTAW) STAVAX -WELD C HRC Anlöpning peratur C STAVAX SUPREME Glödgat (GTAW) STAVAX -WELD C HRC Glödgning C, 5 timmar STAVAX SUPREME C under före- Härdat (GTAW) STAVAX -WELD C HRC Anlöpning gående anlöpn.temp. Avspänningsglödga IMPAX SUPREME Seghärdat (GTAW) IMPAX -WELD C HB Ingen stora reparationer. UTPA 73G2 Anlöpningstem- GRANE Härdat (GTAW) UTPA 67S C HRC Anlöpning peratur C Anlöpningstem- RAMAX 2 Seghärdat (GTAW) STAVAX -WELD C HRC Anlöpning peratur 530 C Avspänningsglödga HOLDAX Seghärdat (GTAW) IMPAX -WELD C HB Ingen stora reparationer. Svetsning av Elmax Anlöpning bör undvikas p g a ELMAX Härdat (GTAW) UTPA C ~56 HRC vid 200 C stor risk för sprickbildning. CALMAX/ CALMAX Mjukglödgat (GTAW) CARMO -WELD C HRC Mjukglödgning Se produktbroschyr CALMAX/ Kontakta närmaste CALMAX Härdat (GTAW) CARMO -WELD C HRC Anlöpning Uddeholmskontor. Upplösnings- CORRAX behandlat (GTAW) CORRAX -WELD Ingen HRC Åldring Beroende på Se produktbroschyr CORRAX Åldrat (GTAW) CORRAX -WELD Ingen HRC hårdhet 14

15 SVETSREPARATION AV KALLARBETSSTÅL Uddeholms Svets- Förvärmnings- Hårdhet efter Värmeverktygsstål Tillstånd metod Tillsatsmaterial temperatur svetsning behandling Anmärkning ARNE Härdat (SMAW) AWS E C 300 HB ESAB OK HRC FERMO Seghärdat (SMAW) C Anlöpning UTP 67S HRC RIGOR Härdat (SMAW) Castolin C HRC Castolin N 102 VIKING Härdat (SMAW) C HRC Inconel 625 type 280 HB SVERKER 21 Härdat (SMAW) UTP 67S C HRC Castolin HRC Anlöpning SVERKER 3 Härdat (SMAW) Castolin C HRC Grundskikten svetsas med mjukt svetsgod. Välj tillsatsmaterial för toppskikten som ger lämplig hårdhet. Beträffande Fermo och Carmo, kan små reparationer utföras i rumstemperatur. Inconel 625 typ 280 HB VANADIS 4 Härdat (SMAW) Castolin C HRC Anlöpning AWS E HB UTP HRC Anlöpning SLEIPNER Härdat (SMAW) Castolin C HRC CARMO Seghärdat (SMAW) CALMAX/CARMO WELD C HRC Anlöpning CALMAX (SMAW) Se Svetsreparation av plastformstål OBS! Tillsatsmaterial med hög kolhalt rekommenderas inte för -svetsning p g a risk för sprickbildning. Uddeholms Svets- Förvärmnings- Hårdhet efter Värmeverktygsstål Tillstånd metod Tillsatsmaterial temperatur svetsning behandling Anmärkning ARNE Härdat (GTAW) AWS ER C 300 HB UTPA 67S HRC FERMO Seghärdat (GTAW) C Anlöpning UTPA 73G HRC RIGOR Härdat (GTAW) Castotig C HRC VIKING Härdat (GTAW) C SVERKER 21 SVERKER 3 Härdat Härdat (GTAW) (GTAW) Inconel 625 type UTPA 73G2 UTPA 67S UTPA 696 Castotig C C 280 HB HRC HRC HRC HRC Anlöpning Inconel 625 type 280 HB UTPA 73G HRC UTPA HRC Anlöpning VANADIS 4 Härdat (GTAW) Castotig C HRC Grundskikten svetsas med mjukt svetsgod. Välj tillsatsmaterial för toppskikten som ger lämplig hårdhet. Beträffande Fermo och Carmo, kan små reparationer utföras i rumstemperatur. Castotig 5 ska inte användas för mer än 4 lager (risk för sprickbildning) AWS ER HB UTPA HRC Anlöpning SLEIPNER Härdat (GTAW) Castotig C HRC CALMAX/CARMO CARMO Seghärdat (GTAW) -WELD C HRC Anlöpning CALMAX (GTAW Se Svetsreparation av plastformstål 15

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 960202 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän

Läs mer

FERMO Seghärdat kallarbetsstål

FERMO Seghärdat kallarbetsstål F AKTA OM VERKTYGSSTÅL FERMO Seghärdat kallarbetsstål Där verktyg tillverkas Där verktyg används Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information

Läs mer

F AKTA OM VERKTYGSSTÅL. ARNE Kallarbetsstål. Där verktyg tillverkas Där verktyg används

F AKTA OM VERKTYGSSTÅL. ARNE Kallarbetsstål. Där verktyg tillverkas Där verktyg används F AKTA OM VERKTYGSSTÅL ARNE Kallarbetsstål Där verktyg tillverkas Där verktyg används Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter

Läs mer

Smidesseminarium i Karlskoga 9 april Krister Axelsson. Uddeholms AB

Smidesseminarium i Karlskoga 9 april Krister Axelsson. Uddeholms AB Smidesseminarium i Karlskoga 9 april 2013 Krister Axelsson Uddeholms AB Material för Smidesverktyg Intressanta materialegenskaper Bra varmhållfasthet och varmhårdhet. - Slitage, plastisk deformation, termisk

Läs mer

V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL

V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL V E R T Y G S S T Å L B E H A N D L I N G S M E T O D E R POLERING AV FORMSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används Innehåll Varför behöver formverktyg poleras?... 3 Bedömning av ytans kvalitet...

Läs mer

POLMAX. Rostfritt plastformstål

POLMAX. Rostfritt plastformstål Rostfritt plastformstål Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses

Läs mer

UDDEHOLMS VERKTYGSHÅLLARKONCEPT

UDDEHOLMS VERKTYGSHÅLLARKONCEPT Uddeholm Idun Uddeholm Idun Tillförlitligt och effektivt stål är nödvändigt för att uppnå bra resultat. Samma sak gäller för att uppnå hög produktivitet och hög tillgänglighet. Vid val av rätt stål måste

Läs mer

UDDEHOLM RAMAX HH. Uddeholm Ramax HH ingår i Uddeholm Stainless Concept.

UDDEHOLM RAMAX HH. Uddeholm Ramax HH ingår i Uddeholm Stainless Concept. UDDEHOLM RAMAX HH Uddeholm Ramax HH erbjuder ett flertal fördelar: Jämn hårdhet i alla dimensioner i kombination med bra motstånd mot intryckningar Bra korrosionsbeständighet, vilket minskar risken för

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM UHB 11 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för

Läs mer

FICKHANDBOK Uddeholms sortiment av verktygsmaterial

FICKHANDBOK Uddeholms sortiment av verktygsmaterial FICKHANDBOK Uddeholms sortiment av verktygsmaterial INNEHÅLL UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL Sammansättning... 2 3 Standarder... 4 5 Värmebehandling... 6 7 Hårdhet... 8 9 STÅL FÖR KLIPP- OCH PRESSVERKTYG... 10

Läs mer

VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO

VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO VARFÖR VÄRMEBEHANDLING? GÖRA HÅRT (HÄRDA) GÖRA MJUKT (GLÖDGA) GÖRA SEGT (SEGHÄRDA, NORMALISERA) FÖRBÄTTRA SKÄRBARHETEN (ETAPPGLÖDGA) TA BORT SPÄNNINGAR (AVSPÄNNINGSGLÖDGNING)

Läs mer

CALMAX Stål för plastform- och kallarbetsverktyg

CALMAX Stål för plastform- och kallarbetsverktyg CALMAX Stål för plastform- och kallarbetsverktyg Allmänt Calmax är ett krom-molybden-vanadin-legerat stål som kännetecknas av: Utmärkt seghet God slitstyrka Goda genomhärdningsegenskaper God måttstabilitet

Läs mer

Material. VT1 1,5 p Janne Färm

Material. VT1 1,5 p Janne Färm Material VT1 1,5 p Janne Färm Torsdag 19:e Februari 10:15 12:00 Föreläsning M5 KPP045 Material-delen Förmiddagens agenda Utskiljningshärdning och eutektiska fasdiagram: Kapitel 11 Utskiljningshärdning

Läs mer

Gnistbearbetning av verktygsstål

Gnistbearbetning av verktygsstål av verktygsstål BEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Innehåll Inledning... 3 Grundprinciperna för gnistbearbetning... 3 Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål... 3 Uppmätta storheter... 5

Läs mer

Värmebehandling 2013 Anders Ullgren

Värmebehandling 2013 Anders Ullgren Värmebehandling 2013 Anders Ullgren 2 Vad är värmebehandling? Vad är värmebehandling? Värmebehandling är en process där man med en kontrollerad värmning och kylning vill uppnå en förväntad struktur och

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för

Läs mer

ESAB TRAINING & EDUCATION. Gjutjärnssvetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. Gjutjärnssvetsning ESAB TRAINING & EDUCATION Gjutjärnssvetsning 1 Innehåll Vad är gjutjärn?... 3 Vitt gjutjärn... 4 Grått gjutjärn... 4 Segjärn... 5 Aducerjärn... 5 Faktorer som påverkar svetsbarheten... 6 Egenspänningar...

Läs mer

SVERKER 3. Kallarbetsstål

SVERKER 3. Kallarbetsstål Kallarbetsstål Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Att svetsa i höghållfast stål lätt men inte simpelt. Eva-Lena Bergquist ESAB AB

Att svetsa i höghållfast stål lätt men inte simpelt. Eva-Lena Bergquist ESAB AB Att svetsa i höghållfast stål lätt men inte simpelt Eva-Lena Bergquist ESAB AB Höghållfasta stål - applikationer Att höja ett ståls hållfasthet Legering Att höja ett ståls hållfasthet Legering Verktygsstål

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLM ELMAX UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt

Läs mer

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 1 SVETSMETODER Svetsning förekommer inom en mängd olika branscher. Svetsning kan utföras manuellt men i vissa fall så sker det lämpligen i en maskin. De metoder som främst

Läs mer

UDDEHOLM BALDER. BALDER är varumärkesregistrerat inom EU.

UDDEHOLM BALDER. BALDER är varumärkesregistrerat inom EU. Tillförlitligt och effektivt stål är nödvändigt för att uppnå bra resultat, hög produktivitet och hög tillgänglighet. Vid val av rätt stål måste många olika parametrar vägas in. Genom att använda förstklassigt

Läs mer

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Jakten på hållfasthet, och därmed minskad vikt hos svetsade konstruktioner har drivit på utvecklingen av nya höghållfasta stål. Med de förbättrade

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

UDDEHOLM ORVAR 2 MICRODIZED

UDDEHOLM ORVAR 2 MICRODIZED UDDEHOLM ORVAR 2 MICRODIZED Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses

Läs mer

UDDEHOLM ORVAR SUPREME

UDDEHOLM ORVAR SUPREME UDDEHOLM ORVAR SUPREME Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses

Läs mer

Finns det ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning?

Finns det ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning? Finns det ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning? Del 1 av 2. Svetsområdet är ett område som både ger en känsla av nyfikenhet och nyckfullhet blandad med en stor skopa respekt utifrån att det

Läs mer

THG är varumräkesregistrerat i Sverige och inom EU.

THG är varumräkesregistrerat i Sverige och inom EU. UDDEHOLM THG 2000 THG är varumräkesregistrerat i Sverige och inom EU. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

UDDEHOLM RAMAX LH. Uddeholm Ramax LH ingår i Uddeholm Stainless Concept.

UDDEHOLM RAMAX LH. Uddeholm Ramax LH ingår i Uddeholm Stainless Concept. UDDEHOLM RAMAX LH LYFTER STANDARDEN TILL EN HÖGRE NIVÅ Uddeholm Ramax LH är ett förstklassigt hållarstål, som möter de högt ställda kraven inom verktygsindustrin. Uddeholm Ramax LH erbjuder utmärkt bearbetbarhet

Läs mer

VANADIS 10 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka

VANADIS 10 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka F AKTA OM VERKTYGSSTÅL VANADIS 1 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka Där verktyg tillverkas Där verktyg används Kritiska parametrar hos verktygsstålet för GODA VERKTYGSPRESTANDA Rätt hårdhet

Läs mer

Bygga fartyg i moderna rostfria stål, ett nytt koncept

Bygga fartyg i moderna rostfria stål, ett nytt koncept Bygga fartyg i moderna rostfria stål, ett nytt koncept Svetslärarmötet 2017 2017-01-12 Per Bengtsson, AGA Gas AB WELDONOVA - Starkare -Lättare -Underhållsfritt Kombination av ny konstruktion (patenterad)

Läs mer

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean. Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean. Uddeholm Vanadis 8 SuperClean Uddeholm Vanadis 8 SuperClean 1 Vanadis är varumärkesskyddat bl a inom EU UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 0777229001 1 /44 Fil. 72290010.doc

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 0777229001 1 /44 Fil. 72290010.doc EEKTRODKATAOG INNEHÅSFÖRTECKNING DEFINITIONER... 3 PUNKTSVETSEEKTRODER... 4 Kona 1:10, största diameter 19 mm (3/4 ).... 4 Kona 1:10, största diameter 19 mm (3/4 ).... 5 Kona 1:10, största diameter 19

Läs mer

Uddeholm Nimax är ett nytt stål för plastformningsverktyg, vilket ger ett flertal unika fördelar:

Uddeholm Nimax är ett nytt stål för plastformningsverktyg, vilket ger ett flertal unika fördelar: Säkra och effektiva verktygsstål är nödvändiga för ett gott resultat. Det samma gäller om man vill uppnå hög produktivitet och tillgänglighet. Då man väljer ett verktygsstål är det många parametrar att

Läs mer

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Det handlar om århundraden av erfarenhet. Om passion, mod och viljan att göra skillnad. UDDEHOLMS AB No part of this publication may be reproduced or

Läs mer

Handbok för reparationsoch underhållssvetsning

Handbok för reparationsoch underhållssvetsning Handbok för reparationsoch underhållssvetsning XA00086810 Esabs tillsatsmaterial för reparationsoch underhållssvetsning Applikationsexempel och rekommenderade val 1 Innehåll Sida Förord 3 Förkortningar

Läs mer

PRELIMINARY BROCHURE UDDEHOLM CORRAX

PRELIMINARY BROCHURE UDDEHOLM CORRAX PRELIMINARY BROCHURE UDDEHOLM CORRAX Uddeholm Corrax är ett rostfritt formstål med flera mycket goda egenskaper som gör det till ett mycket bra materialval för ett flertal produktionsområden. Uddeholm

Läs mer

Härdningsmekanismer OBS: Läs igenom handledningen för laborationen.

Härdningsmekanismer OBS: Läs igenom handledningen för laborationen. Härdningsmekanismer OBS: Läs igenom handledningen för laborationen. Postadress Box 118 Besöksadress Ole Römers väg 1 växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 46 20 Internet http://www.materal.lth.se ALLMÄNT

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande

Läs mer

MOLDMAX HH. Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL. www.uddeholm.com

MOLDMAX HH. Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL. www.uddeholm.com Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och

Läs mer

Svetsmaterial för JOKE Fill svetstråd

Svetsmaterial för JOKE Fill svetstråd Svetsmaterial för JOKE Fill svetstråd TIG svetsning multispot2 Lasersvetsning NORMEK Försäljnings AB 08-18 82 10 FAX 08-18 80 87 1 Hur många meter ryms på en rulle? Svetstråd för JOKE Fill lasersvetsning

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM STAVAX ESR Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

UDDEHOLM VIDAR SUPERIOR

UDDEHOLM VIDAR SUPERIOR UDDEHOLM VIDAR SUPERIOR Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses

Läs mer

Uddeholm AM Corrax. Uddeholm AM Corrax

Uddeholm AM Corrax. Uddeholm AM Corrax Uddeholm AM Corrax Uddeholm AM Corrax Uddeholm AM Corrax är ett korrosionströgt stålpulver framtaget specifikt för additiv tillverkning (AM). Den unika egenskapersprofilen gör stålet till det ultimata

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 60 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 60 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 60 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLM STAVAX ESR UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på

Läs mer

Uddeholm Balder. Uddeholm Balder

Uddeholm Balder. Uddeholm Balder Uddeholm Balder Uddeholm Balder Tillförlitligt och effektivt stål är nödvändigt för att uppnå bra resultat, hög produktivitet och hög tillgänglighet. Vid val av rätt stål måste många olika parametrar vägas

Läs mer

3.10 Svetsrekommendationer

3.10 Svetsrekommendationer 3.9.7 Korrosion och spänningskorrosion För kolmangan- och mikrolegerade stål är fall av allmän korrosion i atmosfären ovanlig om ytbehandling och liknade åtgärder är riktigt gjorda. Svetsgods och grundmaterial

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATIONSBLAD (SIS) Utgivningsdatum: Produkter levererade från UDDEHOLMS AB Revisionsdatum:

SÄKERHETSINFORMATIONSBLAD (SIS) Utgivningsdatum: Produkter levererade från UDDEHOLMS AB Revisionsdatum: SÄKERHETSINFORMATIONSBLAD (SIS) Utgivningsdatum: 2010-01-04 Produkter levererade från UDDEHOLMS AB Revisionsdatum: 2016-04-21 1. INLEDNING Stålprodukter betraktas som varor enligt REACH-förordningen (1907/2006/EG),

Läs mer

Riktlinjer för svetsning. Innehåll

Riktlinjer för svetsning. Innehåll Riktlinjer för svetsning Innehåll 1. Tillämpningsområde...2 2. Allmänna principer...2 3. Områden där svetsning är tillåten...2 4. Svetsförberedelse och svetsrengöring...3 5. Svetsningsmetoder...3 6. Svetstråd

Läs mer

RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning

RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning Hög produktivitet i alla svetslägen! Svetsning med rörelektroder, FCW, är en flexibel svetsmetod som ger ett högt insvetstal. Den kan

Läs mer

Foto: Stian Elton. Skyddsgaser för svetsning

Foto: Stian Elton. Skyddsgaser för svetsning Foto: Stian Elton Skyddsgaser för svetsning Skyddsgasens uppgift Skyddsgasens huvuduppgift är att skydda smältbadet mot den omgivande luften. Under de höga temperaturer som uppstår i en svetsljusbåge kan

Läs mer

Svetsrelaterade skador i stål Jan Wåle, Inspecta Technology 2014-03-31

Svetsrelaterade skador i stål Jan Wåle, Inspecta Technology 2014-03-31 Svetsrelaterade skador i stål Jan Wåle, Inspecta Technology 1 T2-tanker, helsvetsat skrov, tidigt 40-tal 2 T2-tanker Schenectady, 1941 Bakgrund/förutsättningar Sprödbrott som startat vid svets Lokalt höga

Läs mer

ESAB TRAINING & EDUCATION. Hårdpåsvetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. Hårdpåsvetsning ESAB TRAINING & EDUCATION Hårdpåsvetsning Innehåll Påsvetsning... 3 Påbyggnadslager... 4 Påbyggnadslager som bufferlager... 5 Slitlager... 5 Hårdsvetsgods... 5 Nötning... 6 Abrasion utan tryck... 6 Tillsatsmaterial...

Läs mer

Konisk Kugg. Material och Verktyg. www.geartechnologycentre.se 1

Konisk Kugg. Material och Verktyg. www.geartechnologycentre.se 1 Konisk Kugg Material och Verktyg www.geartechnologycentre.se 1 Temperatur Arbetsmaterialet Smitt stålämne Vad är stål? Järn legerat med kol ( 2 %) Låglegerat stål, Järnhalt >95 % (legeringsämnen: kol,

Läs mer

UDDEHOLMS STÅL FÖR PRESSGJUTNING

UDDEHOLMS STÅL FÖR PRESSGJUTNING UDDEHOLMS STÅL FÖR PRESSGJUTNING ANVÄNDNINGSOMRÅDE VARMARBETE UDDEHOLMS STÅL FÖR PRESSGJUTNING 1 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information

Läs mer

Metallpulverfylld eller fluxfylld rörelektrod Var, När, Hur?

Metallpulverfylld eller fluxfylld rörelektrod Var, När, Hur? Metallpulverfylld eller fluxfylld rörelektrod Var, När, Hur? Lite historia Försök till Mig-svetsning i USA på 20-talet. Maskinell matning av en metalltråd till en ljusbåge som brann i ädelgasatmosfär.

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 23 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 23 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 23 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 23 SUPERCLEAN Uddeholm Vanadis 23 SuperClean är ett höglegerat pulvermetallurgiskt kallarbetsstål, jämförbart med AISI M3:2, med mycket bra motstånd mot

Läs mer

EN SLITSTARK LÅNGDISTANSARE

EN SLITSTARK LÅNGDISTANSARE Tredje generationens pulvermetallurgiska verktygsstål Vanadis 8 SuperClean EN SLITSTARK LÅNGDISTANSARE EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN STÅL SOM GÖR SKILLNAD DIN VINNANDE LÖSNING Vanadis 8 SuperClean sätter

Läs mer

Belagda elektroder. Elektrodtyper och beteckningar

Belagda elektroder. Elektrodtyper och beteckningar Beskrivning Tillsatsmaterial för svetsning av rostfritt stål och nickelbaslegeringar Optimala korrosionsegenskaper För alla svetslägen Enkel och flexibel svetsmetod Produktsortiment Avesta Welding tillverkar

Läs mer

Stronger with Castolin Eutectic. Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE

Stronger with Castolin Eutectic. Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE Reparation & underhåll Svetsning För ett lyckat svetsresultat ska hänsyn tas till: - Grundmaterialets beskaffenhet Förhöjd arbetstemperatur? Värmebehandling?

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. TM Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti

Läs mer

INDUSTRIRÖR SVETS VVS

INDUSTRIRÖR SVETS VVS INDUSTRIRÖR SVETS VVS Ämnet industrirör svets VVS behandlar sammanfogning med olika svetsmetoder och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. I ämnet läggs grunderna för hantverkskunnande, yrkesidentitet

Läs mer

På-/Reparations-svetsning - kostnadseffektivt mot korrosion, slitage och haverier Svetslärarmöte 2015 Hans Åström. wwwwölkwölk

På-/Reparations-svetsning - kostnadseffektivt mot korrosion, slitage och haverier Svetslärarmöte 2015 Hans Åström. wwwwölkwölk På-/Reparations-svetsning - kostnadseffektivt mot korrosion, slitage och haverier Svetslärarmöte 2015 Hans Åström Varför påsvetsning? Hållfasthetskrav och ytkrav kan inte kombineras. Ekonomi kostnaderna

Läs mer

UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG

UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG ANVÄNDNINGSOMRÅDE PLASTFORMNING UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG 1 UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

UDDEHOLM VANCRON 40. Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

UDDEHOLM VANCRON 40. Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM VANCRON 40 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

Gjutjärn som konstruktionsmaterial

Gjutjärn som konstruktionsmaterial Gjutjärn som konstruktionsmaterial Inlämningsuppgift i kursen kpp039 Kari Haukirauma 2011-01-06 Produktutveckling 3 Handledare Rolf Lövgren Innehåll Inledning... 3 Vad är gjutjärn?... 4 Gråjärn... 6 Användningsområden

Läs mer

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. UDDEHOLM SVERKER 21 UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak bygger på

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

CRISTAL E. Framtidens svetsning är Cristalklar. Den nya generationen av rostfria MMA elektroder. www.oerlikon-welding.com 2006-222 RL00537R

CRISTAL E. Framtidens svetsning är Cristalklar. Den nya generationen av rostfria MMA elektroder. www.oerlikon-welding.com 2006-222 RL00537R CRISTAL E Den nya generationen av rostfria MMA elektroder. Framtidens svetsning är Cristalklar. Patenterat RL00537R www.oerlikon-welding.com CRISTAL : Den nya generationen rostfria elektroder 3534-053

Läs mer

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr Handbok Gysmi 250 TRi Art. nr 9517288 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål.

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Ledningsrör Huvudvattenledningsrör Metoder för skarv och montage I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Applikationer huvudvattenledningar Ruukki är

Läs mer

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produktinformation Vattenspädbar klarlack D8186 D8186 Vattenspädbar klarlack PRODUKTER Vattenspädbar klarlack Härdare för vattenspädbar klarlack Förtunning D8186 D8221 D8448

Läs mer

Fasta förband. Funktion - Hålla fast

Fasta förband. Funktion - Hålla fast KPU207 HT16 Fasta förband 1 Funktion - Hålla fast Indelning - M.a.p. sätt att hålla saan Kraftsaanhållande friktionskrafter verksaa - Skruv-, krymp-, pressförband Formsaanhållande håller ihop m.h.a. geometrisk

Läs mer

UDDEHOLM ROYALLOY TM

UDDEHOLM ROYALLOY TM UDDEHOLM ROYALLOY TM Uddeholm RoyAlloy tillverkas av Edro Specially Steels, Inc., en division inom voestalpine Group. RoyAlloy skyddas genom Edro's Patent #6,045,633 och #6,358,344. Uppgifterna i denna

Läs mer

VÄRMEBEHANDLING AV UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL

VÄRMEBEHANDLING AV UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL VÄRMEBEHANDLING AV UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL VÄRMEBEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL 1 Omslagsbilder, från vänster till höger: Böhler-Uddeholm Tjeckien, Uddeholms AB/HÄRDTekno och Ionbond Sverige AB UDDEHOLMS AB

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

ESAB TRAINING & EDUCATION. MMA-svetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. MMA-svetsning ESAB TRAINING & EDUCATION MMA-svetsning Innehåll Svetsningens historia... 3 Belagda elektroder... 5 Organiska elektroder... 6 Sura elektroder... 6 Rutila elektroder... 7 Basiska elektroder... 7 Svetsning

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Ingående delar Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Jigg för borrslipning Med Tormeks patenterade slipjigg för borrar, DBS-22 slipar du dina borrar med högsta precision. Den

Läs mer

Ytmodifiering med dubbelfokuserande spegeloptik

Ytmodifiering med dubbelfokuserande spegeloptik TEKNISK RAPPORT 1995:14T NUTEK-projekt dnr 5421-92 - 3566 Ytmodifiering med dubbelfokuserande spegeloptik Greger Wiklund Claes Magnusson AVD. FÖR BEARBETNINGSTEKNIK Tekniska Högskolan i Luleå 1995:14T

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. UDDEHOLM VANADIS 30 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Fordringar i EN och EN för att undvika sprödbrott Bo Lindblad, Inspecta Sweden AB

Fordringar i EN och EN för att undvika sprödbrott Bo Lindblad, Inspecta Sweden AB Fordringar i EN 13445 och EN 13480 för att undvika sprödbrott Bo Lindblad, Inspecta Sweden AB 1 Sprödbrott i tryckkärl 2 Sprödbrott i ventil av gjuten aluminium 3 Typiskt för ett sprödbrott Ingen nämnvärd

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Sida 1 PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Produktnamn: BCD 220 Limpistol med termostat Skapad: 14 juni, 2007 PRODUKT OCH LEVERANTÖR Produktnamn: Användning: Leverantör:

Läs mer

Livslängdsbedömning av blandskarvar

Livslängdsbedömning av blandskarvar Livslängdsbedömning av blandskarvar DTU IPL SydTek Jan Storesund, Weilin Zang, Kristian Vinter Dahl, Kjeld Borggreen, John Hald 1 Etapp 1 Litteraturstudie och erfarenhetsinventering Blandskarvar mellan

Läs mer

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Stålrörspålar används bland annat vid grundläggning av byggnader, broar och hamnkonstruktioner. Dessa anvisningar gäller skarvning av stålrörspålar som installeras

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

Järnfynd från Fyllinge

Järnfynd från Fyllinge UV GAL PM 2012:03 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Järnfynd från Fyllinge Metallografisk analys Halland, Snöstorps socken, Fyllinge 20:393, RAÄ 114 Erik Ogenhall Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7

Läs mer

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare.

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. Svetskurs XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. MIG/MAG Svetsning: Metal Inert/Active Gas är en bågsvetsmetod som lämpar sig till

Läs mer

Process struktur egenskaper laboration 2, TMKM 11

Process struktur egenskaper laboration 2, TMKM 11 Process struktur egenskaper laboration 2, TMKM 11 namn personnr. datum godkänd IEI Konstruktionsmaterial HT 2012 Inledning Vissa materialegenskaper, som t.ex. hårdhet, beror på hur lätt dislokationer kan

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer