SYLFs policy om. Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYLFs policy om. Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap"

Transkript

1 SYLFs policy om Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap Mars 2007

2 Sammanfattning SYLFs åsikt är att läkarkåren som besitter den högsta medicinska kompetensen har ett ansvar för att leda och organisera vården. Trots flera handlingsprogram för att utveckla läkarnas ledarskap har läkarkåren under de senaste tio åren tappat chefs- och ledningsansvar i sjukvården. Förklaringar till detta finns i befintliga kulturer inom läkarkåren med avsaknad av en naturlig stegvis karriärgång i linjeorganisationen från klinisk verksam läkare till verksamhetschef, men även politiska beslut och viljeinriktningar har haft stor betydelse. Helt klart är att tiden är förbi då läkare blev chefer för verksamheten i kraft av sin profession. I takt med att sjukvårdens organisation blivit allt mer komplex har istället ledarskapsförmåga blivit ett område som tillmäts allt större betydelse inom hälso- och sjukvården. För att kunna konkurrera om chefstjänster måste även läkare tidigt i karriären ges möjlighet att utöva och utvecklas inom chef- och ledarskap. SYLF anser att chefskap måste tillåtas bli en karriärväg också för läkare. För att fler läkare skall känna sig både manade och rustade för att axla chefskap inom sjukvården föreslår SYLF att det inrättas särskilda ST-block med inriktning på ledarskap. På detta sätt utvecklas läkaren både kliniskt inom vald medicinsk specialitet och inom ledarskap. Teoretisk utbildning inom områden av vikt för chef- och ledarskap skall varvas med traineeperioder som chef under handledning. Traineen skall även delta i nätverk med andra chefer och genomföra ett projektarbete under ST. Ett ST-block med ledarskapsprofil inom en basspecialitet skall enligt SYLFs förslag förlängas med 1,5 år för att skapa utrymme för teoretisk såväl som praktisk utbildning i chef- och ledarskap. SYLFs förhoppning är även att ledarskaps-st bidrar till att fler kvinnor inom läkarkåren vill ta på sig chefskap. Slutligen behövs förbättrade villkor för den som axlar chefskap så att både manliga och kvinnliga läkare i betydligt större utsträckning än idag ser chefskapet som en möjlig karriärväg.

3 Inledning Medicinsk kunskap behövs för att driva utvecklingen i den kunskapsintensiva verksamhet som sjukvård är, bl.a. för att kunna ta till sig och implementera nya forskningsresultat i praktisk verksamhet, anställa och värdera övrig medicinsk personals kompetens, följa upp incidenter, höja patientsäkerhet och vårdkvalitet. Läkarens medicinska kompetens behövs som bas för det prioriteringsarbete som sker i sjukvården. Läkarkåren har därmed ett ansvar för att leda och organisera vården. Framträdande chefer med läkarbakgrund inom sjukvårdssektorn ter sig dock minska i antal och rapporter duggar tätt om att läkarkåren abdikerat från chefskapet inom sjukvården. 1 En kartläggning från 2005 om verksamhetscheferna inom sjukvården visade att 58,3 procent hade en yrkesbakgrund som läkare, 26,8 procent var sjuksköterskor och 14,8 procent var övriga. I gruppen övriga återfanns framförallt psykologer, arbetsterapeuter, undersköterskor och officerare. Inom primärvården var motsvarande siffra för chefernas yrkesbakgrund 44,2 procent sjuksköterskor, 42,4 procent läkare och 13,3 procent övriga. 2 Sifforna visar att läkarkårens inflytande på chefs- och ledarpositioner inom sjukvården har minskat. Ledarskapsförmåga har blivit ett område som tillmäts allt större betydelse inom hälso- och sjukvården i takt med att dess organisation blivit allt mer komplex. SYLF har sedan 2005 haft som mål att i ett policydokument definiera föreningens standards för en god ledarskapsutbildning för ST-läkare. I föreliggande förslag varvas kurser viktiga för chef- och ledarskap med praktisk omsättning av kunskaper under olika traineeperioder. Policyn är utarbetad av Charlotta Sävblom och Heidi Stensmyren, ordförande respektive ledamot i SYLF styrelse m.h.a. synpunkter från SYLFs styrelse, deltagare vid SYLFs lokalordförandekurs och representantskap under SYLFs lokalavdelningar har även beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på policyn som slutligen har fastställts av SYLFs styrelse Politik och interna strukturer hinder för läkares chefskap? Trots flera handlingsprogram för att utveckla läkarnas ledarskap 3,4 har läkarkåren under de senaste tio åren tappat chef- och ledningsansvar i sjukvården. Befintliga kulturer inom läkarkåren förklarar nog detta till viss del men även politiska beslut och viljeinriktningar har varit av stor betydelse. Ändringen av Hälso- och sjukvårdslagen den 1 januari 1997 öppnade för att andra än läkare kunde vara chefer inom sjukvården. Begreppet verksamhetschef infördes som i stor utsträckning ersatte titeln chefsöverläkare. Verksamhetschefer behöver således inte längre ha utbildning inom hälso- och sjukvården, men fortfarande gäller att verksamhetschefer som inte är läkare skall ha en medicinskt ledningsansvarig läkare vid sin sida. Landstinget i Gävleborg har utmärkt sig genom att ha ovanligt många sjuksköterskor som verksamhetschefer på sjukhusen och enligt landstingets ansvariga 1

4 för kompetensförsörjning har det också varit en tydlig politisk vilja att bredda chefsrekryteringen. 5 I takt med försvarets omstrukturering har personal entledigats och försvarets erkänt goda ledarskapsutbildning har vägt tungt när kommuner och landsting valt ex-militärer till höga chefer. 6 Läkarnas hierarkiska utbildningsstruktur gör att en läkare i många fall inte blir accepterad av sina kollegor som chef förrän han/hon har nått kompetensnivån för och tjänstebefattningen överläkare, något som oftast inte sker på större sjukhus förrän vid 50-årsåldern. I många andra yrkeskategorier 7 identifieras chefsämnen tidigt och får ökade grader av chefsansvar vilket ger dem i jämförelse med läkare oftast 20 års erfarenhet av chef- och ledningsansvar när de närmar sig 50 år. Ledarskapsutbildning har inte haft en framträdande roll i läkarnas grund- eller vidareutbildning för att väga upp läkarnas senare debut som chefer. Ledarskapsutbildning efterfrågas av dagens unga läkare. Hela 79 procent av AT-läkarna anser att ledarskapsutbildning är viktig för deras fortsatta arbete inom sjukvården, men samtidigt anser 57 procent att läkarutbildningen ger dåliga eller mycket dåliga förutsättningar för chefskap inom sjukvården. 8 Förutsättningarna för läkare som axlat verksamhetschefskap har inte varit optimala. Många läkarchefer har saknat chefs- och ledarutbildning. Beroende på verksamhetens storlek får den läkare som axlar chefskap kanske helt välja bort patientarbetet för en tid på heltid eller deltid eller för alltid. Många läkare har inte velat göra avkall på patientarbetet, vissa andra har förväntats utöva verksamhetschefskap på deltid vilket inte varit hållbart i längden. Bristande administrativt stöd framförs av många. Läkare har inte varit intresserade av chefskap. Om läkarkåren menar allvar med att läkares medicinska kompetens tillför något extra för ledningen av den kunskapsintensiva verksamhet som hälso- och sjukvården är måste läkarkårens inställning till chefs- och ledarskap modifieras. Läkare måste tidigt i karriären ges möjlighet att utöva och tränas i ledarskap och chefskap. Bristande stöd inom kåren för läkare som väljer chefsbanan. Läkarkåren måste respektera att kollegor med fallenhet, intresse och utbildning för chefoch ledarskap väljer övergripande ledningsarbete och därmed inte kan delta i verksamhetens kliniska arbete. En chef kan mycket väl leda verksamheten i en annan specialitet än den han/hon har sin specialistkompetens inom. Förutsättningarna för läkares chefskap måste förbättras Det är således hög tid att läkarkåren rustar inför framtiden också vad gäller sjukvårdens chefskap. Inom läkarkåren väntas stora pensionsavgångar inom den närmaste tioårsperioden 9 men också fyra av tio av de högsta cheferna i kommuner och landsting kommer att gå i pension. 10 Därför måste läkarkåren se till att vi har läkare som vill fylla de snart tomma chefsposterna. Genom undersökningar vet vi att möjligheten att bli chef uppskattas olika av manliga och kvinnliga läkare samt olika av AT- och STläkare. I SYLFs AT-ranking 2006 ansåg 44 procent av AT-läkarna att deras möjlighet att bli chef var mycket stor eller ganska stor. För de kvinnliga och manliga AT-läkarna var siffran 39 procent respektive 2

5 50 procent. För ST-läkarna i SYLFs karriärenkät 2002 ansåg 12 procent av kvinnorna och 24 procent av männen möjligheterna att bli chef som stora. På frågan om de ville bli chefer svarade 28 procent av AT-läkarna att de önskade detta jämfört med 50 procent av ST-läkarna. I båda undersökningarna svarade männen i högre grad än kvinnorna att de ville bli chefer. Det skiljer dock fyra år mellan SYLFs undersökningar, vår uppfattning är ändå att de väl speglar att intresset för chefskap ökar under specialistutbildningen. Slutsatserna av de båda enkäterna är att förutsättningarna för chefskap inom vården måste anpassas så att det tilltalar den unga generationen läkare kvinnor såväl som män. Väl känt är att dagens unga chefer kräver att det skall gå att kombinera arbetsliv med familjeliv. 11 Ledarskapskompetens ingår i målbeskrivningen för ST Vid Läkarförbundets fullmäktige 2006 antogs en motion från SYLF och Sjukhusläkarföreningen om att Läkarförbundet ska verka för att ledarskapsutbildning av hög kvalitet ska ingå som ett obligatorium i ST. Krav på ledarskapskompetens finns dock i viss mån redan i 1992-års, och än tydligare i 1996-års målbeskrivningar för ST. Kurser i ledarskap för ST-läkare har också utarbetats lokalt ofta i samarbete med facket, bl.a. har Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge 12 haft ett program sedan I Socialstyrelsens modell för målbeskrivningar för ST från 2005 konstateras att utbildning i ledarskap är en viktig del men att man försummat att utnyttja de möjligheter till att praktisera vunna kunskaper i ledarskap i de situationer som sjukvårdens vardag erbjuder handledarskap, teamledning, praktisk organisationsutveckling etc. I den nya specialistutbildningen ingår krav på ledarskapskompetens i den gemensamma målbeskrivningen med fokus på att utveckla ST-läkaren som medarbetare, handledare och ledare i kliniska situationer samt öka ST-läkarens kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation. Det är upp till varje enskild specialitet att definiera metoder för lärande för att uppnå de ovan nämna kompetenserna inom ledarskap. SYLFs förhoppning är att dessa nya kompetenskrav i ledarskap i specialistutbildningen, förbättrar läkarnas förutsättningar för och möjligheter till att anta chefsuppdrag. SYLFs föreslår ST med inriktning på ledarskap SYLF anser att chefskap måste tillåtas bli en karriärväg också för läkare. För att fler läkare skall känna sig både manade och rustade för att åta sig chefskap inom sjukvården anser SYLF att det måste inrättas särskilda ST-block med inriktning på ledarskap. På detta sätt utvecklas läkaren kliniskt inom vald medicinsk specialitet samtidigt som han/hon utbildas, tränas och utvecklas i ledarskap. Antalet block med ledarskapsinriktning beslutas med fördel på landstings-/regional nivå och de sökande bör väljas utifrån fastställda kriterier och intervju kompletterad med personlighetstestning. Intresset för att genomgå en ledarskaps-st är också stort bland dagens AT-läkare, hela 56 procent angav i SYLFs AT- 3

6 ranking 2006 att de hade ett stort eller mycket stort intresse av att göra en ST med inriktning på ledarskap. Även ST-läkare på SU har föreslagit ett särskilt traineeprogram för att utveckla ST-läkare i chef- och ledarskap. 13 En ledarskaps-st kan förhoppningsvis också bidra till att fler kvinnor inom läkarkåren vill axla chefskap. SYLF föreslår att ST-block med inriktning på ledarskap inom en basspecialitet förlängs med ca 1,5 år för att skapa utrymme för teoretisk såväl som praktisk utbildning i chef- och ledarskap. Förslag till tidsmässig planering av ledarskaps-st: År 1-2 År 3 År 4 År 5-6 År 6,5 Klinisk tjänstgöring, delta i chefskurser I Klinisk tjänstgöring 50 % och 50 % chefsuppdrag II (t.ex. över sjukhusets palliativa team, arbetsgrupper på sjukhuset, äldreomsorg, vårdhem, prehospital vård) delta i handledning III och nätverk IV Klinisk tjänstgöring, delta i chefskurser, handledning, nätverk Klinisk tjänstgöring 50 % och 50 % chefsuppdrag (vårdavdelning, mottagning e t c) delta i handledning och nätverk, utföra projekt-arbete V Specialistkompetens Lönemässigt bör ST-läkaren erhålla särskilt lönepåslag under de perioder som han/hon har chefsuppdrag vilket också kan kompensera för den förlängda tjänstgöringstiden till specialistkompetens. I. Chefskurser Grundläggande för den som skall leda en grupp är att han/hon kan formulera en vision och kommunicera denna på ett sätt så att den bejakas av medarbetarna och blir ett gemensamt mål. Utöver formell ledarskapskompetens är det viktigt med kunskap och kunnande på flera områden såsom kvalitetsarbete, verksamhetsutvärdering, ekonomi, arbetsrätt, kommunikation etc. Nedan följer områden som bör ingå som kursmoment i en ledarskaps-st: Administration, ekonomi och sjukvårdsorganisation Utbildning inom administration och sjukvårdsorganisation är grundläggande för en framtida roll som chef och ledare i sjukvården. Kurser om hur den svenska sjukvårdsorganisationen fungerar, administrativt som politiskt, finns på ett flertal högskolor och ingår i vissa av landets läkarutbildningar. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap har bred kompetens på området och erbjuder kurser i organisations- och ledningsstrukturer inom hälso- och sjukvården. Även kunskaper inom ekonomi innefattande bokföring är av stor betydelse för personer i chefsposition. 4

7 Etik Läkarens etiska grund är nära förknippad med yrkesrollen. Läkaren som chef kan ofta komma i situationer där det upplevs att uppdraget som chef kommer i konflikt med yrkesetiken som läkare, detta sker bl.a. i dagliga prioriteringar av resurser som läkaren och chefen måste göra. Att utveckla förmåga till etiska ställningstaganden vid utövandet av ledarskapet ger trygghet. Flera institutioner erbjuder kurser i etik som kan läggas in i utbildningen. Gruppdynamik och självkännedom För att utvecklas personlig och kunna leda andra är det grundläggande med självkännedom. Förståelse för hur beteenden, känslor och självuppfattning påverkar våra möjligheter till goda arbetsprestationer. Lärdom om hur grupper fungerar och hur man själv fungerar i en grupp är centralt. Kunskap om konflikter och konflikthantering är ett annat viktigt område. Utbudet av utbildningar är stort och mest känd är UGL: Utveckling av Grupp och Ledare och FUGL: Fördjupad UGL, som båda erbjuds av flera arrangörer. Den enskildes bakgrund, behov och utvecklingsnivå får vara avgörande för vilken typ av utbildning som han/hon skall välja. Många kurser är färskvara och kan genomföras återkommande i olika faser i livet. Ett flertal arbetsplatser och landsting har interna ledarskapsprogram som utöver personlig utveckling möjliggör ett viktigt nätverksbyggande. Handledning/pedagogik Kurs i handledning och pedagogik erbjuds på ett flertal institutioner, bl.a. erbjuder flera universitet 5-poängskurser i handledningsteknik. Många ST-läkare går handledarutbildning och får möjlighet att handleda AT-läkare och kandidater. Hälsoekonomi Hälsoekonomi är vetenskap om människors hälsa och hälsans bestämningsfaktorer beskrivit med hjälp av ekonomisk teori och analys och är ett ämne som tillmäts allt större betydelse i hälso- och sjukvårdssektorn. Hälso- och sjukvårdens organisation, finansiering och resursanvändning är central. Ämnet omfattar även andra områden eller faktorer som på ett eller annat sätt kan påverka individens hälsotillstånd, t.ex. arbetsmiljö, trafiksäkerhet och samhällsekonomi. Flera högskolor arrangerar kurser i hälsoekonomi, det finns allt från kortare kvällsutbildningar till 120-poängsutbildningar. En kortare variant som exempelvis IPULS erbjuder är lämpligt som introduktion till detta ämne för den som genomgår ST med fokus på ledarskap. 5

8 Kvalitets- och utvecklingsarbete Utbildning i behovsanalys för att bättre kunna identifiera och formulera verksamhetens behov och utbildning i innovationskunskap för att lära sig att ta vara på kreativa idéer och föra dem från tanke till praktisk handling är av stor vikt. Den som skall inneha en chefsposition måste ha insikt betydelsen av humankapital (enskilda individers tillgångar såsom kunskap, motivation och kompetens) och strukturellt kapital (databaser, register, och organisationsstrukturer som personalen byggt upp) för att kunna förstå, stödja och skapa möjlighet för fortsatt tillväxt. Kurser finns bl.a. på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap och Stockholms universitet. Inom ramen för utvecklings och kvalitetsarbete är kunskap om olika kvalitetsledningssystem samt utvärderings- och resultatmätningsmetoder t ex ISO-certifiering, balanserade styrkort m.m. av vikt. Nyckelord är analys och utvärdering men nu på ett standardiserat sett. Kunskap om sjukvårdsproduktionens processer d.v.s. en organisationsmodell för att se patientens väg genom systemet är betydelsefullt när man skall planera verksamheten och inte bara den enskilda medicinska insatsen. En chef inom sjukvården bör kunna använda processtänkande för att verka i organisationen. Utvecklings och kvalitetsarbete innebär oftast någon form av förändringsarbete. För att genomföra förändringar krävs god insikt i verksamheten och förmåga att förankra beslut. Att lära sig att analysera och lägga upp strategiska planer och delmål som medarbetarna kan följa är viktigt. Kommunikation Utbildning i informatik och retorik lär ut hur information skall förmedlas, hur budskap skall föras ut och hur beslut förankras i verksamheten. Att behärska detta båda muntligen och skriftligen är viktigt. Mötesteknik för att kunna hålla effektiva möten bör lyftas fram. Lagar och förordningar Utbildning i arbetsrättsliga lagar såsom medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (ATL), lagen om anställningsskydd (LAS) etc. och om gällande kollektivavtal är viktigt för den som skall ha personal- och verksamhetsansvar. Fackligt engagemang ger kunskap i arbetsrätt och erfarenhet av förhandlingsarbete. Att vara skyddsombud på arbetsplatsen ger båda kunskap och praktisk erfarenhet i arbetsrätt och utbildningar för skyddsombud och fackligt förtroendevalda arrangeras av Läkarförbundet. Kurser arrangeras även av vissa landsting tillsammans med högskolor. IPULS har kurser om det författningsreglerade ledningsansvaret och dess tillämpning inom all slags offentlig och privat hälso- och sjukvård med hänsyn tagen till Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. 6

9 Vårdvetenskap Kunskap inom vårdvetenskap kan vara ett bra komplement till läkarnas medicinska kompetens inför chefskap inom sjukvården. Formell kompetens kan fås genom en 5-poängskurs i vårdvetenskap; t.ex. Handledning i klinisk utbildning inom omvårdnad. Övriga meriterande kurser Det finns en uppsjö av utbildningar för läkare intresserade av ledarskap. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm har t.ex. Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården CUPS. Växjö universitet har en magisterutbildning i ledarskap inom hälso- och sjukvården. 14 II. Praktik som chef Ledarskapsutbildningar för läkare har hittills alla fokuserat på utbildning men saknat möjlighet för STläkaren att få praktisk erfarenhet av ledning och chefskap. Därför är det av högsta vikt att ST-läkare som genomgår ledarskaps-st får omsätta nyvunna teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. I förslaget föreslås två olika moment med chefsuppdrag under ledarskaps-st. Tanken är att första uppdraget skall vara något mindre omfattande än det andra uppdraget, som företrädesvis kan vara chefsansvar över vårdavdelning eller mottagningsverksamhet. Liknande program finns för andra yrkeskategorier. Traineeprogrammet i Stockholms län startade 2003 med mål att rekrytera framtida ledare för att fylla luckorna vid de väntade pensionsavgångarna. Traineen får redan från början en anställning i sin värdkommun men praktiserar som chef på olika förvaltningar inom kommunen under totalt 16 månader. 15 III. Handledning och personlig mentor Vikten av handledning under ledarskaps-st kan inte nog understrykas. Utöver den kliniska handledaren skall varje deltagare ha en utsedd mentor med erfarenhet från chefs- och ledarskap för att diskutera olika frågeställningar som kommer upp under utbildningen och under perioderna med chefsuppdrag. Mentorn bör inte vara bunden till den verksamhet där ST-läkaren tjänstgör. Handledning kan också bedrivas i grupp med syfte att stärka deltagarnas nätverk. IV. Delta i nätverk Det är viktigt att deltagarna i det program som skisserats ovan får ett eget nätverk med personer som också har en ledarroll eller har chefsansvar. Grupperna kan formeras genom de chefskurser som deltagarna genomgår och inom ramen för ett landsting/region bör de som genomgår ST med ledarskapsprofil ges möjlighet till träffar t.ex. för grupphandledning. 7

10 V. Projektarbete Ett projektarbete bör ingå. Det kan vara att studera en del av en vårdprocess, flödet i produktionen och möjlig förbättringspotential etc. Det är en styrka om projektarbetet utförs i en verksamhet där STläkaren utför något av sina chefsuppdrag. Slutord Ledarskapsutbildningen för läkare måste förbättras och starta redan under läkarnas grundutbildning för att svara mot de krav som ställs idag på chefer och ledare. Personliga egenskaper är viktigt för verksamhetschefskap inom sjukvården. Men även om chefskap är ett yrke i sig skall en chef fatta sina beslut på grundval av såväl förvärvade teoretiska kunskaper som egna erfarenheter inom yrket. SYLF anser därför att läkarens medicinska kompetens och helhetssyn ger de bästa förutsättningarna för chefskap inom vården. SYLF menar att ledarskaps-st skulle kunna utgöra en breddad rekryteringsbas för duktiga framtida chefer med läkarbakgrund inom hela hälso- och sjukvårdsektorn. SYLFs förhoppning är att policyn om ledarskaps-st skall tjäna som inspirationskälla och inom snar framtid bli till verklighet inom många landsting och regioner. Källor: 1 Sara Pramsten, Åsa Uhlin, Dagens Medicin - På Jobbet, nr 45/2004, Allt färre läkare lockas att bli chefer 2 Cecilia Granestrand, Dagens Samhälle nr 30/2005, Sjuksköterskor styr 4 av 10 vårdcentraler 3 Sveriges Läkarförbund, 1996, Läkares ledarskap 4 Sveriges Läkarförbund, 1997, Ledarskap i läkares utbildning 5 Cecilia Granestrand, Dagens Samhälle, nr 30/2005, Ledarförmågan ska avgöra inte yrkestiteln. 6 Vivianne Sprengel, Dagens Samhälle, nr 25/2006, Kanonläge för militärer 7 Cecilia Granestrand, Dagens Samhälle, nr 36/2006, Spikrak chefskarriär 8 SYLFs AT-ranking Samnordisk arbetsgrupp för prognos- och specialistutbildningsfrågor (SNAPS), 2006, Den framtida läkararbetsmarknaden i de nordiska länderna. 10 Vivianne Sprengel, Dagens Samhälle, nr 28/2006, Sökes: Yngre coach med mod 11 Erik Wahlin, SvD Näringsliv, , Ny chefstil med 70-talist i toppen 12 Medarbetar- och ledarskapsutbildningsprogrammet för läkare under vidareutbildning vid Huddinge universitetssjukhus 13 Askaryar S., Björnheden D., Borén C., Johnson M. och Rösman M , Traineeprogram för chef- och ledarskap för läkare, Projektarbete inom ramen för Utvecklingsprogrammet för ST-läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 14 Vivianne Sprengel, Dagens Samhälle, nr 6/2006, Magisterexamen ger trygghet i chefskapet 15 Anna Eriksson, Dagens Samhälle, nr 10/2004, Traineeplats vägen till tufft chefsjobb 8

Projektdirektiv Ledarskaps-ST

Projektdirektiv Ledarskaps-ST Region Skåne Koncernledning Förnyelsekontoret Projektledare Charlotta Sävblom Tel 044-309 33 25 E-post charlotta.savblom@skane.se Adress Regionhuset, Box 1, 211 00 Lund Datum 2008-09-24 1 (4) Projektdirektiv

Läs mer

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta?

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta? Louise Bentley Vårdcentralschef och medicinskt samordningssansvarig läkare Specialistläkare handkirurgi Vårdcentralen Tvååker Närsjukvården Region Halland Slutredovisning av ledarskaps-st Att som läkare

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Det finns dock anledning att komplettera de olika skrivelserna med ett tydligare medarbetarperspektiv, parallellt med chefsperspektivet.

Det finns dock anledning att komplettera de olika skrivelserna med ett tydligare medarbetarperspektiv, parallellt med chefsperspektivet. Stockholm 170217 Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF) tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på Läkarförbundets viktiga remiss Förslag till vision och handlingsplan i frågan om läkaren som

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR April 2011 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1. Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8)

Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8) 1 Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8) Nedanstående checklista används som riktlinjer för SPUR:s bedömning, som grund till enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten.

Läs mer

SYLF:s LEDARSKAPSPOLICY

SYLF:s LEDARSKAPSPOLICY SYLF:s LEDARSKAPSPOLICY Skapad: Oktober 2013 Fastställd: 24 februari 2016 Sammanfattning Hälso- och sjukvården är en verksamhet som präglas av hög komplexitet, svåra och lätta beslut, möten med människor

Läs mer

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun 1 (5) ST-kontrakt avseende specialistutbildning i Dokumentet gäller för HSF, Primärvården ST-läkare: Åtagande Specialiseringstjänstgöringen (ST) ska utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Detta

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

SOCIALMEDICIN Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

SOCIALMEDICIN Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt SOCIALMEDICIN I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten socialmedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i fråga om dels samhälls- och organisationsinriktad förebyggande

Läs mer

Motioner. Motioner. Sjukhusläkarna i Lund yrkar:

Motioner. Motioner. Sjukhusläkarna i Lund yrkar: Motioner Motioner Motion 3: Angående fortbildningspeng för läkare Från och med 2015 har anställda läkare inom offentlig verksamhet inte längre rätt att åka på läkemedelsindustrisponsrad fortbildning, konferenser,

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Del 3: Checklista för inspektion

Del 3: Checklista för inspektion Del 3: Checklista för inspektion Nedanstående checklista används som riktlinjer för SPUR:s bedömning, som grund till enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten. Obs! Svaren

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-09-26 Västmanlands sjukhus Västerås Rehabiliteringsmedicin Sjukhus Ort Klinik Carin Persson & Wolfram Antepohl Inspektörer Gradering A

Läs mer

SYLF:s LEDARSKAPSPOLICY

SYLF:s LEDARSKAPSPOLICY SYLF:s LEDARSKAPSPOLICY Oktober 2013 Fastställd oktober 2013 Sammanfattning Samhället ställer allt högre krav på en hälso- och sjukvård som präglas av hög medicinsk kompetens och tillgänglighet. Vikten

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare Mattias Damberg, Medicinsk utvecklingschef Docent, Specialistläkare i Allmänmedicin Förvaltningsstab Primärvård, Psykiatri och Habilitering Region

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

Tilläggsspecialiteter

Tilläggsspecialiteter Tilläggsspecialiteter Akutsjukvård Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Neurospecialiteter Neurologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Rättspsykiatri. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Rättspsykiatri. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Rättspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Enskilda basspecialiteter

Enskilda basspecialiteter Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Klinisk farmakologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Klinisk farmakologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Klinisk farmakologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Appendix. A. Verksamheten

Appendix. A. Verksamheten Appendix Nedanstående checklista används som riktlinjer för poängbedömning, i enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten. När inspektörerna använder checklistan gällandes räknas

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Underlag för kvalitetsbedömning

Underlag för kvalitetsbedömning Underlag för kvalitetsbedömning Bedömningsområden Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning), dels processen (hur resurserna används). Strukturbedömningen avser en analys av den utbildande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT?

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT? AT-information Avdelningen för politik och profession Josef Axelsson Milla Järvelin Thomas Parker josef.axelsson@slf.se milla.jarvelin@slf.se thomas.parker@slf.se Medlem i Läkarförbundet? Rådgivning inom

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Förord. Stockholm i september 2006

Förord. Stockholm i september 2006 AT-ranking 2006 Förord Det är nu sjunde året i följd som SYLF genomför en ranking av landets platser för allmäntjänstgöring (AT). För första gången betygsätter vi i år ett utländskt sjukhus, Ålands centralsjukhus.

Läs mer

ST ARBETSMEDICIN EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET

ST ARBETSMEDICIN EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET 2016-08-29 1 Historik 1938 Regler för läkarundersökning av vissa vuxna i särskilt riskabla

Läs mer

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Vad är syftet med regleringen av läkarnas specialiteter? Utgöra en kvalitetsgaranti i förhållande till patienter och allmänhet Direktiv om erkännande

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch

Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1410-1075 Landstingsstyrelsen Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch sjukvården Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020.

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020. Remissvar "Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020 (Gem 2016/0068) Mellersta Skånes läkareförening (MSL) inger följande remissvar. MSL anser att Sveriges Läkarförbund (SLF) som fackförening för den

Läs mer

Klinisk genetik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Klinisk genetik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Klinisk genetik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

2008 01 25 Neuroradiologi 1

2008 01 25 Neuroradiologi 1 Neuroradiologi 1 Innehåll 2008 01 25 Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Medicinska kompetenskrav 3 Kommunikativ kompetens 4 Ledarskapskompetens 5 Kompetens

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Företagshälsovårdens kärnverksamhet ligger inom områdena fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt hälsa och arbetslivsinriktad

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 9 10 november 2016 Värnamo sjukhus Värnamo Ögonmottagningen. Sjukhus Ort Klinik Kerstin Edlund och Kerstin Hallnäs. Inspektörer Gradering Socialstyrelsens

Läs mer

Klinisk kemi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Klinisk kemi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Klinisk kemi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Problembild Vården behöver fler duktiga, motiverade och kunniga ledare. MEN - många unga läkare tappar intresset

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-04-20--21 Reumatologsektionen, Medicinkliniken Blekinge, Karlskrona Inspektörer: Annika Teleman och Tomas Bremell STRUKTUR A Verksamheten

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-10-15... Reumatologsektionen medicinkliniken Kristianstad...... Annika Teleman och Tomas Bremell... Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Bild- och funktionsmedicin. Slutversion1

Bild- och funktionsmedicin. Slutversion1 Bild- och funktionsmedicin Slutversion1 Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 30 nov 1 dec 2016 entralsjukhuset Karlstad Ögonkliniken Sjukhus Ort Klinik Pär Kanulf och Susann ndersson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Ögonsjukdomar. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Ögonsjukdomar. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Ögonsjukdomar Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor

Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1241 Landstingsstyrelsen Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring

Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring En rekommendation Reviderat förslag 2012-02-01 I huvudsak bearbetat och sammanställt av Britt Arrelöv och Ingemar Petersson Deltagare

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur. Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015

ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur. Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015 ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015 Legitimation i Sverige före den 1 maj 2015, kan följa det gamla regelverket (SOSFS 2008:17) eller det

Läs mer

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort Att rekrytera distriktsläkare är lättare sagt än gjort Möjliga vägar Rekrytera i hård konkurrens i Sverige Rekrytera från uthyrningsföretag Rekrytera utomlands Den långa vägen med AT och ST Rekrytera i

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp ÖREBRO LÄNS LANDSTING För AT-handledare Checklista med bakgrund och centrala begrepp Checklista Förberedelse Acceptera åtagandet som handledare. Se handledarens ansvar. Kontakta aktuell AT-läkare innan

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för psykologer med

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

Uppdrag granskning eller -SPUR

Uppdrag granskning eller -SPUR Uppdrag granskning eller -SPUR Två inspektörer kontaktas av föreningens SPURsamordnare Var? När? Vårdcentralen Krämpan 4 distriktsläkare 2 ST-läkare, 1 AT-läkare 2 ST-handledare Studierektor Vårdcentralschef

Läs mer

Verksamhetschef och läkare

Verksamhetschef och läkare FOU Projektarbete 2011 Verksamhetschef och läkare Går det att förena? Marcel Aponno ST-läkare VC Kusten Ytterby marcel.aponno@ptj.se Handledare: Robert Eggertsen 1 Sammanfattning 1997 försvann chefsöverläkarbegreppet

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Framtidens Ledare Framtidens Ledare SYFTE Marknadsföra regionen som en attraktiv arbetsplats Skapa en gemensam arbetsmarknad och stimulera ökar rörlighet Öka nätverksskapande Ta vara på kompetens hos nuvarande

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

Kirurgiska specialiteter

Kirurgiska specialiteter Kirurgiska specialiteter Kirurgi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för fysioterapeuter

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer