Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare"

Transkript

1 Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Problembild Vården behöver fler duktiga, motiverade och kunniga ledare. MEN - många unga läkare tappar intresset för chefskap inom vården redan mellan sin grundutbildning och ST-tjänstgöringen. Detta är en av flera stora utmaningar vården måste ta sig an. Bakgrund Under 1900-talet var det vanligt att den äldsta och mest erfarne läkaren med automatik var den som fick ansvaret för kliniken. Sedan 90-talet har dock reformer genomdrivits och klimatet till viss del ändrats och idag kan chefskapet innehas av både yngre läkare och andra professioner. Fokus börjar istället svänga över mot att goda ledaregenskaper är det viktigaste. Inte desto mindre har läkare fortsatt en unik kompetens som kombinerat med en god chefs- och ledarskapsutbildning ger potential till att bli oerhört bra och eftertraktade chefer inom sjukvården. Chefs- och ledarskapsutbildning har dock länge eftersatts, inte minst inom grundutbildningen, och är man intresserad av möjligheten att slå in på en karriär som ledare och chef inom vården så behöver man veta vilka vägar som finns och vad man kan behöva för kunskaper. Att bestämma sig för att bli chef är förstås inget man måste göra så tidigt i karriären som under AT, men det är viktigt att se att kompetens inom ledarskap, organisation och medical management är något som man faktiskt kan börja tillägna sig tidigt, för att senare ha chansen att kunna vara med och leda framtidens sjukvård. Skulle man sedan inte välja den banan är dessa kunskaper och förståelsen för systemet fortfarande betydelsefulla meriter och en tillgång för en själv. Syfte Syftet med föreliggande dokument är att tydliggöra möjligheter till och stimulera intresse för framtida chefskap. Vägar till chefskap Om man som läkare vill prova på att vara chef så finns det flera vägar till målet. Vissa är mer formaliserade än andra och de passar olika bra beroende på när i karriären man vill satsa på en sådan karriär. Att lära sig mer om ämnen som t.ex. ekonomi och organisation är alltid meriterande, men de mer formella vägarna in i framtida chefskap på SU är: Ledarskaps-ST Ett mycket ambitiöst program för ST-läkare är SU:s ledarskaps-st. Detta är ännu bara ett pilotprojekt och det finns i dagsläget inga garantier för att det kommer att fortsätta, men upplägget förtjänar ändå att uppmärksammas. Finns inte just detta program kvar så finns alltid möjligheten att hämta inspiration ifrån det och lägga upp en plan för en specialinriktad ST med chef och studierektor på en klinik. Ledarskaps-ST på SU kan man antas till efter grundläggande ledarskapsutbildning på ST-nivå samt assessment och innebär att: ST förlängs med upp till 18 mån, med specialistläkarlön efter fem år 3 månader ledarskapspraktik

2 SU:s Chefskandidatprogram 20 dagar under ett år inkl. Förväntas söka chefsförordnande efter avslutad utbildning Regiongemensamt träningsprogram för potentiella chefer 15 dagar med träningsprogram för fördjupad självkännedom Grupphandledning Personlig mentor Kurser inom ledarskap motsvarande 60 högskolepoäng samt projektarbete Efter att man gått något av de två senare programmen kan man dessutom gå en gemensam påbyggnadsutbildning om 7,5 högskolepoäng om styrning och ledarskap i offentlig verksamhet. Alla chefer på SU har till uppgift att varje år identifiera två medarbetare som är särskilt lämpade att kunna bli framtida ledare. Har man intresse för framtida chefskap bör man därför ta upp en diskussion om det i sitt årliga medarbetarsamtal med närmaste chef. Medarbetaren själv eller chefen eller kan sedan anmäla medarbetaren till Assessment Center, ett uttagningsprov där man studeras ingående under en hel dag av tester, för att sedan få återkoppling på hur man klarat sig i olika situationer. Via detta kan man bli uttagen till antingen SU:s chefkandidatprogram eller regionens motsvarighet, enligt ovan. Dessa utbildningar är inga garantier för chefsbefattningar men är bra förberedelser och goda meriter när man sedan söker. En ytterligare väg till chefskap som är mycket vanlig, är att man helt enkelt får ta allt större ansvar på den egna kliniken och så småningom blir en sorts tronföljare och får ta över chefskapet på någon nivå. Nackdelen med detta är att man då inte får en lika gedigen ledarskapsmässig grund att stå på, vilket både kan göra arbetet svårare för dig som chef och vara sämre för dina medarbetare och för organisationen i stort. Det bästa sättet torde vara att parallellt ta större och större ansvar på den egna kliniken, samtidigt som man går något av de chefsutvecklingsprogram som beskrivits ovan. På det sättet kan man kontinuerligt utveckla sin ledarroll och lära sig förstå vårdvärldens organisation och styrning, till fördel för dig själv och hela organisationen. Att ha kännedom om verksamheten på golvet är naturligtvis bra både för att få förtroende från medarbetare och för att ta bra beslut, men synen att den duktigaste och mest erfarne klinikern är den bäste chefen är definitivt på väg ut. Chefskap på SU För att både som medarbetare och eventuellt blivande chef inom SU är det viktigt att känna till hur organisationen är uppbyggd. Här vill vi försöka ge en bild av vilka chefsbefattningar som finns och vad de innebär.

3 På SU finns fyra chefsnivåer: Sjukhusdirektör högsta nivån, övergripande ansvar Områdeschef nästa nivå, finns 6 st Verksamhetschef Sektionschef/enhetschef/vårdenhetschef * Vid mycket stora verksamheter som t.ex. An/Op/IVA och delar av psykiatrin delas verksamheter in i mindre enheter med egna enhetschefer som sedan koordineras av en verksamhetssamordnare, som inte är en chef i linjen (därav streckad linje) utan en stabsfunktion för verksamhetschefen.

4 Termen/titeln chef får endast användas vid befattningar som innebär samlat ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Detta innebär också att alla chefer är arbetsgivare. Varje chefsposition definieras med tydlig uppdragsbeskrivning och för att vara chef skall man ha minst 10 anställda. Chefen är ansvarig för medarbetarsamtal, lönesamtal samt rehabiliteringssamtal. Medarbetare som är intresserade av chefskap kan t.ex. anmälas till SU:s chefskandidatprogram för att förberedas för uppgiften. Ett uppdrag som innebär arbetsledning eller begränsat personalledarskap benämns sektionsledare. Benämningen/titeln biträdande håller successivt på att avvecklas. Huvudprincip på SU är tidsbegränsat chefsuppdrag på 5 år, med möjlighet att teckna avtal om annan tid om uppdraget så kräver. Beslut om avsteg från denna huvudprincip fattas av områdeschefen. Inom den centrala HR-organisationen på SU finns ett chefsråd som bl.a. utarbetar förslag till sjukhusgemensamma mallar för avtal, grundanställning och uppdragsbeskrivningar, vilket också finns för alla befattningar och som vi tar upp mer nedan. Uppdragsbeskrivningar i korthet Verksamhetschef Arbetsgivaransvar, innefattande: Verksamhet Kvalitet Forskning Utbildning och utveckling Personal inkl. arbetsmiljöansvar Ekonomi Verksamhetschefen ingår i ledningsgrupp för området (nivån ovanför som leds av områdeschefen) och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för SU:s verksamheter, personal och ekonomi. Åtgärder måste således ske i samråd med övriga chefer alternativt utifrån beslut fattade av överordnad nivå samt i enlighet med övergripande ekonomiska ramar. Verksamhetschef har stöd av stabsfunktion inom Kvalitets- och verksamhetsutveckling, HR samt ekonomiavdelningen. Vårdenhetschef (VEC) Arbetsgivaransvar: Samma som för verksamhetschef, men för en mindre enhet inom kliniken. Har främst ansvar för sin enhet, men samtidigt tillsammans med övriga chefer (VEC/SC/EC) samlat ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Detta innebär att åtgärder på den egna enheten även måste accepteras av övriga chefer, alternativt måste beslut komma från överordnad nivå. Anpassning till ekonomiska ramar utgör den övergripande restriktionen. Samma stöd av stabspersonal som ovan. Sektionschef (SC) Samma arbetsgivaransvar, förutsättningar och stöd som ovanstående chefsuppdrag.

5 Enhetschef (EC) Samma arbetsgivaransvar, förutsättningar och stöd som ovanstående chefsuppdrag. Ansvar för verksamhet ur ett patientperspektiv innefattande vård, forskning, utbildning och utveckling Samtliga chefsnivåer innebär bl.a. annat att: Ansvara för hög patientsäkerhet och god vård av hög kvalitet. Verksamhetschef har dessutom ansvar för prioriteringar. Ansvarar för att styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten för att nå kvalitetsmål och främja kostnadseffektivitet. Tillse att patientsäkerhet, tillgänglighet, patientbemötande och vårdkvalitet ständigt förbättras i enlighet med SU:s mål. Ansvara för att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten tillfredställande sätt. Ansvara för att det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver och att verksamheten bedrivs enligt God vård (SOSFS 2005:12). Ansvara för att forskning, utbildning och utveckling bedrivs enligt SU:s uppdrag. Ansvar för personal och arbetsmiljö Innebär bl.a. att: Ansvara för att leda, styra, utveckla och följa upp medarbetares resultat. Ge förutsättningar för medarbetares kompetensutveckling, genomföra medarbetar- och lönesamtal, genomföra APT (arbetsplatsträffar) och i övrigt ge förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Ansvara och verka för att en god, diskrimineringsfri arbetsmiljö råder inom verksamheten. Ansvara för samverkan alt. MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet). Ansvar för att uppfylla mål angivna för mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Följa lagar, avtal samt regionens och sjukhusets riktlinjer som rör medarbetaransvaret avseende t ex rekrytering, lönesättning, introduktion, rehabilitering och avslut av anställning. Ansvar för ekonomi Innebär bl.a. att: Bidra till grundsynen att budget, uppföljning och ekonomiskt resultat ses utifrån en helhet med en tydlig koppling mellan verksamhet, personal och ekonomi. Utarbeta förslag till budget för verksamheten. Delta i investeringsberedning och upphandling av utrustning vid enheten. Ansvara för god ekonomisk hushållning av tilldelade resurser. Ansvara för kostnadskontroll och intern effektivitet. Främja kostnadseffektivitet utifrån ett helhetsperspektiv. Ansvara för att inga beslut om nya åtaganden/verksamheter fattas utan att finansiering är säkerställd. Ansvara för att fattade ekonomiska beslut kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Fatta aktiva beslut för att anpassa verksamheten till givna ekonomiska ramar. Vårdenhetsöverläkare (VÖL) och sektionsledare är inte egentliga chefsuppdrag. Överordnad chef beslutar om uppdrag för VÖL, exempel på uppdrag är verksamhetsutveckling, övergripande medicinskt ansvar, drift etc., men personalansvar med utvecklingssamtal och lönesättning brukar inte

6 ingå. Sektionsledare är ledaruppdrag som vårdenhetschef fattar beslut om med arbetsuppgifter som t.ex. viss arbetsledning och/eller löpande verksamhetsfrågor. Tips till vidare läsning och fördjupning: Steget till chefskap Helena Öfverström - Avhandling från handels om verksamhetschefer på sjukhus i Västra Götalandsregionen SU:s chefspolicy och andra aktuella dokument från HR-avdelningen intra.sahlgrenska.se/sv/su/personal/chefsforsorjning--ledarutveckling/ Att leda hälso- och sjukvård - En studie av 11 framgångsrika verksamhetschefer, kort skrift utgiven av Mercuri Urval Läkaren som chef och ledare Jan Westin Lära läkare förändra B Dahlbom-Hall, B Jacobsen Hälso- och sjukvårdsadministration finns flera kurser att gå på Förvaltningshögskolan inom GU

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta?

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta? Louise Bentley Vårdcentralschef och medicinskt samordningssansvarig läkare Specialistläkare handkirurgi Vårdcentralen Tvååker Närsjukvården Region Halland Slutredovisning av ledarskaps-st Att som läkare

Läs mer

SYLFs policy om. Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap

SYLFs policy om. Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap SYLFs policy om Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap Mars 2007 Sammanfattning SYLFs åsikt är att läkarkåren som besitter den högsta medicinska kompetensen har ett ansvar för att leda

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Ledarskap i läkares utbildning ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning.. 5 Ledarskapskompetens 6 I Personrelaterad kompetens 6 II Administrativ/ ekonomisk

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet

En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet Hanna Nilsson & Linnéa Östensson 2012 Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp ABSTRACT

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Ny chef i statsförvaltningen Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Förord På uppdrag av Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR) har Institutet för Personal-

Läs mer

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Min Ledarskaps ST Varför Ledarskaps ST? Jag påbörjade min specialisttjänstgöring (ST) i klinisk farmakologi

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

HUVUDKONTORET Uppdrag Personalchefernas ställningstagande Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro E-post:

HUVUDKONTORET Uppdrag Personalchefernas ställningstagande Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro E-post: Datum Beteckning/diarienr HUVUDKONTORET 2009-02-27 1(1) Leif Walther Ert datum Er beteckning Personalchefernas yttrande över LD:s revisorerna Granskning av landstingets personalpolitik Förstudie 2008-11-13

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer