Munsjukdomar/tandvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Munsjukdomar/tandvård"

Transkript

1 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Munsjukdomar/tandvård Antibiotikaprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat ingrepp Vid pc-allergi: klindamycin Dalacin vuxna: 600 mg, 1 tim. före planerat ingrepp barn: 15 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat ingrepp De patientgrupper där man efter individuell bedömning kan överväga att ge antibiotikaprofylax är ytterst få. Den möjliga vinsten med ab-profylax ska vara större än den uppskattade risken. Viktigt är att ha en helhetsbild av patientens tillstånd/hälsa i kombination med ingreppets art. Antibiotikaprofylax kan övervägas vid: A. Riskingrepp och/eller till ett ytterst begränsat antal. B. Riskpatienter vid invasiva ingrepp såsom tandextraktion, subgingivaldepuration samt dentoalveolär kirurgi. A. RISKINGREPP Anomalikirurgi, frakturkirurgi, bentransplantation, kan också övervägas vid implantatkirurgi. B. RISKPATIENTER Patienter med gravt (OBS) nedsatt immunförsvar. Gravt nedsatt immunförsvar innebär mindre än 1,0 x 109/L neutrofila granulocyter. Defekt granulocytfunktion vid t.ex. myelodysplastiskt syndrom eller ärftlig kronisk granulomatös sjukdom. Pågående tung immunosuppressiv behandling. Locus minoris resistente

2 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 2(13) Vid ingrepp som skadar benvävnad om patienten; Har strålbehandlat käkben med hög stråldos. Behandlas med eller har behandlats intravenöst med bisfosfonater mot cancer. Behandling av eller i samråd med specialisttandläkare rekommenderas. Individuell bedömning, där olika medicinska faktorer kan samverka En medicinsk helhetsbedömning ska alltid göras på individnivå. Exempelvis om patienten är multisjuk, gammal och har flera riskfaktorer som kan predisponera för infektioner, t.ex; Dåligt inställd diabetes Kronisk inflammatorisk sjukdom Kraftig immunosupprimerande behandling eller sjukdom Till detta ska vägas det planerade ingreppets allvarlighetsgrad och eventuella lokala riskfaktorer såsom uttalad parodontit eller andra inflammationstillstånd i munhålan. Inför invasiva ingrepp kontakt behandlande läkare. Klargörande avseende specifika tillstånd: ENDOCARDIT: Om patienten är i övrigt frisk anses antibiotikaprofylax ej indicerat. Faktorer som kan inverka och påverka helhetsbedömningen är hög ålder och episoder av tidigare endokarditer. LEDPROTESER: Om patienten är i övrigt frisk anses antibiotikaprofylax ej indicerat. Om patienten är nyopererad med en ledprotes installerad senaste 3 månaderna bör man vara restriktiv med behandling som kan innebära bakteriemi. Kan behandling inte undvikas och patienten dessutom har medicinska riskfaktorer såsom högt BMI (>35-40), röker, har immunbrist, anemi, hög ålder, dålig munhälsa eller att ingreppet kan förväntas ta lång tid kan ab-profylax övervägas. BISFOSFONATER: Endast patienter som behandlas eller har behandlats intravenöst med bisfosfonater som led i cancerbehandling bör erbjudas antibiotikaprofylax vid ingrepp i käkben. Den viktigaste infektionsprofylaxen ur odontologisk synvinkel, är en god munhälsa. Patienter som tillhör någon riskgrupp ska noggrant instrueras i egenvård avseende munhälsa. Vissa patienter kan behöva gå regelbundet till tandhygienist för professionell rengöring och några patienter kan behöva specialisttandvård. Antibiotikaprofylax i tandvården

3 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 3(13) Infektioner i munhålan fenoximetylpenicillin (PcV)* 1,6-2 g x 3 dagligen i 7 dagar Vid otillräcklig effekt rekommenderas tillägg med metronidazol: metronidazol Flagyl tabl 400 mg x 3 dagligen i 7 dagar Vid pc-allergi: klindamycin* 150 mg x 3 dagligen i 7-10 dagar Odontogena infektioner orsakas i princip alltid av en blandflora med mycket stor andel anaerober. OBS! Den stora andelen anaerober gör erytromycin olämpligt som alternativ. Vid terapisvikt skall följande beaktas: Infektionsfokus är ej eliminerat. Oftast rör det sig om någon infekterad tand, som bör åtgärdas så snart som möjligt. Om det är svårt att komma åt att behandla en tand i akut skede, har man oftast efter några dagars antibiotikaterapi förbättrat åtkomligheten åtskilligt. Virusinfektioner (herpes simplex) Behandling av recidiverande herpesinfektion bör inledas så tidigt som möjligt, helst i prodromalstadiet innan blåsor börjat uppträda. Barn under 12 år kan symptomlindras med EMLA-kräm. Lokalbehandling med aciklovir (Anti, Zovirax) och penciklovir (Vectavir) förkortar läkningstiden med cirka ett halvt dygn.

4 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 4(13) Antibakteriell munsköljning klorhexidin Hexident Studier visar ingen reell skillnad i effekt på plackbildning och gingivit mellan klorhexidinlösning 1mg/ml och 2mg/ml. Mängden klorhexidin, som retineras i munhålan, är beroende av koncentrationen, sköljtiden och mängd tillförd lösning. Klorhexidin förebygger plackbildning, men har ingen djupare effekt på bildat plack varför en kombination av professionell tandrengöring och klorhexidinsköljning är att föredra. Tandkrämer som innehåller natriumlaurylsulfat hämmar klorhexidinets antibakteriella effekt upp till 30 minuter efter borstning. (Tandkrämer som inte innehåller natriumlaurylsulfat är exempelvis Zendium). Antibakteriell munsköljning rekommenderas post op. under den period tandborstning är omöjlig eller av annat skäl när patienten ej kan borsta tänderna. Stomatiter klorhexidin Corsodyl munhålegel 1 % (för tandborstning) Hexident benzydamin Andolex lidokain Xylocain viskös Aftös stomatit triamcinolon Triamcinolon APL Munhålepasta 0,1 % Zendium med enzym Oral lichen/ lichenoid reaktion triamcinolon Triamcinolon APL Munhålepasta 0,1 % Utbredda, symptomgivande lichenlesioner kan behandlas med klobetasol Klobetasolpropionat APL Munhålepasta 0,025 % Klobetasolpropionat APL Munhålegel 0,025 % Mucositer i samband med strålbehandling lidokain lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL Munsköljvätska 5mg/ml Slemhinnan tvättas för rengöring och smärtlindring

5 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 5(13) Behandling av orala slemhinneförändringar, där starkare steroider används, bör ske i samråd med specialisttandvård. Obs! Klorhexidinpreparat kan verka etsande och upplevas mycket obehagligt, särskilt vid strålskadad slemhinna. För tips och råd i det enskilda fallet rekommenderas kontakt med sjukhustandvårdsklinik. Inflammationer i munslemhinnan kan ha olika genes. De orsakas av rubbningar i det lokala immunförsvaret, ändrad bakterieflora samt angrepp av mikroorganismer ofta kombinerat med nedsatt salivsekretion. Som regel gäller att munhygienen är en avgörande faktor. Behandlingen inriktas på att hålla så rent det går, eliminera ev. mekaniska traumata, Reducera symptomen samt i förekommande fall behandla bakomliggande faktorer. Tobaksrökning är en uttalad riskfaktor. Lokal steroidbehandling bör alltid kombineras med lokal antimykotika initialt (2 v). Nedtrappning av steroidterapi enligt schema. Svampinfektioner nystatin Mycostatin till protesbas/gom mikonazol Daktar licenspreparat föredras för behandling under tandprotes. OBS! interaktioner bl.a. warfarin. Den vanligast förekommande munsvampen (Candida albicans) förekommer i den normala orala floran. Infektion uppkommer när den ekologiska balansen rubbats. Svampen trivs i sur miljö varför man bör undvika sura drycker. Om patienten har protes är det viktigt att den tas ut vid behandling av munhålan. Det är viktigt att även protesen behandlas (läggs i klorhexidinlösning, 0,2 % 15 min x 2 i två veckor, efter noggrann rengöring av protesen). När protesen sättes in skall den smörjas med antimykotika på ytan mot slemhinnan. Generellt rekommenderas lokal behandling som förstahandsalternativ. Behandlingen måste pågå minst 4 veckor för att undvika recidiv och ställer stora krav på god compliance. Om tandprotesen inte behandlas sker recidiv av infektionen! Om generell antimykotikabehandling övervägs kontakta behandlande läkare eller specialisttandvården.

6 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 6(13) Munvinkelragader mikonazol* mikonazol + hydrokortison* Munvinkelragader är oftast orsakat av svamp. Vid behandling med antimykotika ska hela munhålan behandlas (se ovan) eftersom det finns svampreservoarer i munnen. En tandläkare bör ta ställning till betthöjd (slitna proteser e.d.). Om det finns uttalade krustor bör även lokalbehandling mot stafylokocker ske. Parodontit och gingivit Se text under Antibakteriell munsköljning tidigare i kapitlet. Komplement till hygienåtgärder klorhexidin Systemisk antibiotika i enstaka fall Hexident Corsodyl Nekrotiskerande ulcerös gingivit Parodontal abscess 1,6g x 3 gånger dagligen i 5-7 dagar fenoximetylpenicillin (PcV)* metronidazol Flagyl 400mg x 3 gånger dagligen i 5-7 dagar Gingivit/parodontit behandlas i de flesta fall framgångsrikt med mekanisk rengöring. Antibiotikabehandling kan vara indicerad vid ej utläkt parodontit efter adekvat behandling eller vid parodontitrecidiv på vuxna vid aggressiv och snabbt progredierande parodontit. När systemisk antibiotika övervägs föregås det av odling och resistensbestämning för optimalt val av antibiotika. Kontakta specialist inom parodontologi. Parodontal abscess behandlas i första hand med dränage och urspolning med koksaltlösning vilket oftast kan göras via tandköttfickan. Om tanden ej nyligen är depurerad, gör rent med ultraljud. Avlägsna tandsten och ev. granulationsvävnad. Behandling kan kompletteras med antibiotika. Vid nekrotiserande ulcerös gingivit (NUG) är professionell rengöring av största vikt. Lokal smärtlindring kan vara nödvändig. Vid NUG överväg alltid antibiotika för att förhindra snabb vävnadsförlust. Kontakta specialist inom parodontologi. Periimplantit behandlas kirurgiskt. Kontakta specialist inom parodontologi.

7 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 7(13) Muntorrhet natriumfluorid* salivstimulering Xerodent saliversättning Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL 0,02 % och xylitol Oralbalance Matolja kan vara ett bra tips för lindring av torr och sträv slemhinna Fuktgel Speciellt bra till tandlösa patienter Upplevelsen av muntorrhet kan vara mycket besvärande och handikappande för patienten. Då det saknas något överlägset medel som saliversättning, måste utprovande ske i samråd med patienten. Ovanstående lista är exempel på några väl fungerande preparat, men med påtaglig skillnad i effekt beroende på individens upplevelse. Det orala välbefinnandet innefattar förutom frånvaro av smärta även basala funktioner som förmåga att äta och tala. För detta krävs en fungerande helhet med välfuktad, motståndskraftig slemhinna och acceptabla tuggkontakter i form av egna tänder/fungerande tandproteser. Grundläggande för detta välbefinnande är en fungerande salivproduktion och sekretion. Vid nedsatt eller rubbad salivsekretion kan såväl slemhinna som tänder ta skada. Infektioner kan blossa upp och tandproteser fästa dåligt. Nedsatt eller utebliven salivsekretion kan ha många orsaker. Det förekommer vid olika sjukdomar (såväl somatiska som psykiska), efter strålbehandling mot huvud- och halsregionen eller som följd av behandling med vissa läkemedel. De läkemedel som i sig har muntorrhet som biverkan är många, men än mer väsentligt är kombinationer av olika läkemedel som kan ha påtagligt negativa effekter på salivsekretionen. Pilokarpin (Salagen) är det enda på marknaden förekommande läkemedlet med systemisk verkan. Det kan prövas efter strålbehandling vid cancer i huvud- eller halsregion samt vid Sjögrens sjukdom. Det är inget förstahandspreparat p.g.a. kolinerga biverkningar. Med muntorrhet följer risk för utvecklande av tandlossning och karies. Behandlingen inriktas på att om möjligt återupprätta salivsekretionen eller stimulera till ökat flöde samt att reducera konsekvenserna för såväl tänder som slemhinna. För kariesskyddet är tillskott av fluor avgörande. Tuggummi kan rekommenderas då det fördelar fluormängden i munnen och bidrar till ökat salivflöde. Samtliga tabletter och tuggummi innehåller sötningsmedel och kan ge upphov till lättare besvär från magen.

8 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 8(13) Smärta Perifert verkande paracetamol* ibuprofen* Centralverkande tramadol* Kombinationspreparat paracetamol + kodein* Som förstahandspreparat rekommenderas paracetamol. Vid postoperativ smärta kan NSAID föredras som förstahandsalternativ. Kombinationsbehandling kan vara ett användbart alternativ vid svårare akut smärta. Klinisk erfarenhet visar god smärtlindring vid kombination av paracetamol och NSAID. OBS Goda erfarenheter finns för diklofenak vid behandling av odontogen smärta under kort tid, men risken för hjärt-kärlbiverkningar är högre. OBS Tramadol skall undvikas vid smärtbehandling av äldre patienter! Vid svår opioidkrävande smärta, se kapitel N. Vid svårbehandlad smärta kan långtidsverkande lokalanestesi/blockad ge patienten en liten frist och smärttillståndet brytas. (Rek; Marcain Adrenalin 2,5 mg/ml + 5 ug/ml). För ytterligare information hänvisas till kapitel M och N ; smärta. Alveolit Värk efter tandextraktion, lokalbehandling. Vid svåra efterbesvär efter tandextraktion kan extraktionsalveolen tamponeras. Tamponaden lämnas i alveolen 3 dagar. oxytetracyklin- Terracortril med polymyxin B hydrokortisonpolymyxin B

9 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 9(13) Lokalanestetika prilokain + felypressin lidokain + adrenalin mepivakain Citanest Dental Octapressin Xylocain Dental Adrenalin Carbocain Dental För samtliga här angivna lokalanestetika gäller följande rekommenderade maxdoser: Vuxna: 5 ampuller. Barn: 2 år; 1 ampull, 6 år; 2 ampuller, 12 år; 3 ampuller Injektionsvätskan levereras i cylinderampuller à 1,8 ml. Tobaksavvänjning, se kap N Karies och Kariesprofylax natriumfluorid* klorhexidin +fluor Top Dent Fluor Tennfluorid APL Duraphat NaF-Klorhexidin APL 0,42 % fluorgel = 0,93 % NaF Fluor motverkar demineralisering samt förstärker remineralisering av emalj vid kariesskada. Fluor minskar bakteriernas syraproduktion och bakteriernas förmåga att fungera i sur miljö. Riktlinjer för kariesprofylax finns i Socialstyrelsens allmänna råd om användning av fluorider för odontologiskt bruk, SOSFS: 1991:4. Klorhexidin är ett antiseptikum som adhererar till tandytor/slemhinnor och förhindrar kolonisation av bakterier. Mutansstreptokocker är speciellt känsliga för klorhexidin. Basprofylax: daglig borstning med fluortandkräm efter frukost och före sänggående (enl. sila-skummetoden). Tilläggsprofylax: efter bedömning av den aktuella kariesrisken utformas individuellt program.

10 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 10(13) Blödning Lokalt hemostatikum tranexamsyra tranexamsyra Cyklokapron brustablett 1 tabl löses i 20 ml vatten för munsköljning Tranexamsyra 100mg/ml Oral lösning APL, 10ml för munsköljning Vid svårstillad efterblödning efter tandextraktion/operation rekommenderas att alveolen rengöres, fylles med hemostatikum (Surgicel eller Lyostypt), sutureras och komprimeras. Patienten biter minst 15 min på kompress indränkt i tranexamsyralösning enligt ovan. Kompressen tas bort, området inspekteras och om ingen ytterligare blödning föreligger kan pat. lämna kliniken, men bör bita på indränkt kompress ytterligare c:a en timme. Lämpligt att patienten sedan sköljer 4 gånger dagligen, minst en minut, med tranexamsyralösning i fyra dagar. Som regel, om patienten är frisk, kan efterblödning stillas med rejäl kompression. Warfarinpatienter Patienter som behandlas med antikoagulantia av warfarintyp (Waran), kan ofta genomgå vanlig tandbehandling, även okomplicerade extraktioner, utan att warfarinet utsättes. Risk för tromboemboliska komplikationer i samband med utsatt warfarin måste ställas mot risk för blödningskomplikation i samband med tandbehandling. Inga ändringar i warfarinordinationen görs utan att kontakta ansvarig läkare (grundprincipen är att undvika utsättning). Innan behandling skall patienten ha tagit ett nytt INR-värde. Värden 2,5 eller lägre, bör inte utgöra något större problem om behandlingen utföres enligt följande; Patienten sköljer med tranexamsyralösning enligt ovan innan behandlingen startar. Lokalanestesi utan adrenalin (för att inte dölja svårare blödning). Försiktig operationsteknik. Lokal hemostas enligt första stycket ovan. I tveksamma fall rekommenderas kontakt med patientens läkare. Käkkirurg eller sjukhustandvårdsklinik kan konsulteras för råd om praktiskt handläggande. Trombosprofylax Medicinering med ASA, dipyridamol eller klopidogrel utgör som regel inget hinder för ordinär tandbehandling. Behöver ej utsättas inför normala tandextraktioner. Blödningsbenägenheten av ticagrelor (Brilique) kan vara något större.

11 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 11(13) Nya perorala antikoagulantia, dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) och apixaban (Eliquis). Patienter som medicinerar med dessa kan sannolikt genomgå en ordinär tandextraktion. Om planerat mer komplicerad kirurgi eller misstanke om komplicerad extraktion kan preparaten sättas ut före ingreppet. Kontakta behandlande läkare. Andra koagulationsrubbningar Patienter med känd koagulationsrubbning t.ex.; hemofili eller trombocytopeni/pati, behandlas efter konsultation med ansvarig läkare och/eller i samråd med sjukhustandläkare/käkkirurg. Oförklarlig svårstillad efterblödning kan vara tecken på oupptäckt koagulationsrubbning, vilket kan motivera ytterligare utredning. Sedering midazolam diazepam* Oral lösning 1mg/ml APL För preoperativ sedering inom tandvård. Som förstahandsalternativ rekommenderas midazolam oral lösning. Fördelen är ett snabbt tillslag (20 30 min) och betydligt kortare halveringstid jämfört med diazepam. Som riktmärke för dosering av midazolam per os, se tabell från käkkirurgiska kliniken i Falun: Ref: Tandläkartidningen 2001; 4, s Att tänka på vid användande av midazolam: preparatet är ett potent sederande medel av bensodiazepintyp. Små ändringar i dosering kan ge uttalad effekt. Se till att ha kontakt med patienten och övervaka andningen. Tillgång till syrgas ska finnas på kliniken. Patienten skall ha ledsagare och ska ej köra bil inom 24 timmar efter sedering. För övrigt är sedering med midazolam betydligt mer kontrollerat och väl fungerande än tablettadministrerat diazepam. Antidot vid överdosering av midazolam Flumazenil (Lanexat ), Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml, administreras som intravenös injektion eller som intravenös infusion. Vid behov kan 0,5-1,0 ml ges sublingualt eller i tuberområdet med långsam injektion. Se vidare FASS för förskrivare

12 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 12(13) Anafylaxi - Akut behandling vid allergisk reaktion Anafylaktisk reaktion kan utlösas av läkemedel (t ex penicillin), latex, födoämnen (t ex nötter) eller getingstick. Symtom Den anafylaktiska reaktionen kan indelas i tre stadier: 1. Initialstadiet: inom ett par minuter till en timme efter kontakt med utlösande agens. Progredierande symtom med allmän obehagskänsla, myrkrypningar, klåda i handflator/fotsulor/ögon/mun, klåda i svalget med hosta, heshet, rodnad ansikte/hals, stramhetskänsla i hårbotten. Tryck över bröstet. 2. Progresstadiet: mer generella symtom med urticaria, angioödem, andningssvårighet, tachycardi, oro, kallsvettning, blekhet, gastrointestinala smärtor. 3. Chockstadiet: medvetandeförlust, hypotoni och cirkulationskollaps. Profylaktiska åtgärder: Anamnesupptagning OBS! allergent agens, även ev. korsreagerande agens. Differentialdiagnoser Vasovagal reaktion denna reaktion går med låg puls. Akut behandling inom tandvården: viktigt att starta med adrenalin redan i det initiala stadiet då reaktionen kan ha ett snabbt förlopp. Kortison och antihistamin bör också ges. Förloppet avgör behandlingsstrategin. Urticaria utan övriga symtom på anafylaxi kan behandlas med kortison (Betapred), antihistamin och observation av förloppet. Före hemgången ska reaktionen ha klingat av. Samarbete med Hälsocentral/läkare med gemensam plan för akuta situationer rekommenderas.

13 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 13(13) Anafylaxi vuxna på tandvårdsklinik 1. Lägg patienten ned lugna patienten 2. Adrenalin. Autoinjektor, 0,3mg/dos, alternativt Adrenalin inj 1 mg/ml 0,3-0,5 ml (0,3-0,5 mg), en dos i låret intramuskulärt. Kan ges genom tunna kläder. Om en enkel dos adrenalin inte har tillräcklig effekt för att häva verkningarna av en anafylaktisk reaktion, kan ytterligare injektioner ges med ca 5 minuters mellanrum. 3. Kalla på läkare/ring Betapred (kortison) 10 tabl löst i vatten samt 2 tabletter antihistamin. 5. Läkarövervakning Anafylaxi barn på tandvårdsklinik 1. Lägg patienten ned 2. Adrenalin. Autoinjektor 0,15mg för barn under 20kg, alternativt Adrenalin inj 1 mg/ml intramuskulärt. Dos 0,1-0,5 ml (0.1-0,5 mg) beroende på vikt, se Kapitlet Överkänslighetsreaktioner. 3. Kalla på läkare/ring Betapred (kortison) barn under 6 år 6 tabl, över 6 år 10 tabl samt antihistamin 5. Läkarövervakning Vid stark lokal retning t.ex. klåda eller utslag utan misstänkt anafylaxi: vuxna/barn Betapred (kortison se dosering ovan) Observation på mottagningen 30-60min Läkarkontakt vidare handläggning Anafylaxi hos vuxna på internetmedicin. Anafylaxi hos barn på internetmedicin.

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Antibiotika i tandvården STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Sid 4. 2014-05-27 Sid 5. 2014-05-27 skillnad Källa: ehälsomyndigheten, Concise Källa: ehälsomyndigheten,

Läs mer

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center FRISK I MUNNEN HELA LIVET Centrum för äldretandvård i samarbete med MUN-H-Center Frisk i munnen hela livet - Information till vårdpersonal inom äldreomsorg Måltidens betydelse Det är viktigt med god munhälsa

Läs mer

Åtgärd Slemhinnor. Smärtlindring genom att patienten sköljer, eller att badda med muntork:

Åtgärd Slemhinnor. Smärtlindring genom att patienten sköljer, eller att badda med muntork: Bas för munvård Smörj läppar med Decubal Inspektera med lampa och spegel Smärtlindra Borsta tänderna, rengör mellan tänderna Rengör slemhinnorna Återfukta Åtgärd läppar Smörj läppar med Decubal Vid sår

Läs mer

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Leg. Tandläkare Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme MUN- OCH TANDVÅRD

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Leg. Tandläkare Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme MUN- OCH TANDVÅRD Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Leg. Tandläkare Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme MUN- OCH TANDVÅRD VID CANCERBEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR Mun_o_tand_original.indd 1 06-09-26

Läs mer

Tannhelse hos barn på sykehus. Hur når vi de sjuka barnen? Barnkonventionen FN:s generalförsamling 1989. Eva Edblad Tønsberg

Tannhelse hos barn på sykehus. Hur når vi de sjuka barnen? Barnkonventionen FN:s generalförsamling 1989. Eva Edblad Tønsberg Tannhelse hos barn på sykehus Eva Edblad Tønsberg 13.11.2009 Barnkonventionen FN:s generalförsamling 1989 Alla barn har samma rättigheter Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut Alla barn har rätt till

Läs mer

Apotekets råd om. Torr i munnen

Apotekets råd om. Torr i munnen Apotekets råd om Torr i munnen Om du är torr i munnen beror det på att du har för lite saliv. Orsaken är ofta en biverkan av läkemedel som gör att spottkörtlarna producerar mindre mängd saliv, till exempel

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme. Mun- och tandvård

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme. Mun- och tandvård Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme Mun- och tandvård VID CANCERBEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR 4 6 8 12 Bakgrund och komplikationer Symptom från

Läs mer

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Äldres munhälsa Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Hur länge lever vi? Medellivslängd i Sverige 82 år ( 84 80) Antalet personer över 85 år har fördubblats de senaste 30 åren, och

Läs mer

Nya rekommendationer - antibiotikabehandling i tandvården

Nya rekommendationer - antibiotikabehandling i tandvården Nya rekommendationer - antibiotikabehandling i tandvården Bodil Lund, docent, specialist i käkkirurgi Käkkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Enheten för käkkirurgi Karolinska Institutet

Läs mer

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD.

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Klinisk farmakologi 20101004 Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Faktorer som påverkar hälsa Dahlgren och Whitehead, 1991 Lokalbedövning med adrenalin- relativa kontraindikationer Hyperkänslighet

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J

FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J Åtgärderna ska ha föregåtts av en riskbedömning munhälsa enligt ROAG-J, Revised Oral Assessement Guide Jönköping. Vid en eller flera 2:or bör

Läs mer

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Akuta munhålebesvär Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Maria Pettersson Cheftandläkare Akuta munhålebesvär Tandskador Akuta munhåleinfektioner Tandvärk Blödning efter tanduttagning Tandskador barn/ungdomar

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår Apotekets råd om Munnen blåsor och sår Blåsor och sår i och runt munnen kan vara väldigt besvärande, men är för det mesta helt ofarliga. Såren går över av sig själv på någon vecka utan behandling. Orsaken

Läs mer

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation Så skyddar Decapinol delmopinol HCl mot tandköttsinflammation Förebygg plack och behåll Ditt leende Information om en enkel daglig rutin som hjälper mot tandköttsinflammation och förebygger tandlossning

Läs mer

Ej släppa tandvårdskontakten. Ev tätare kontakt med tandhygienist. Ev behöva få hjälp med munvården. Att kunna sköta om sin munvård

Ej släppa tandvårdskontakten. Ev tätare kontakt med tandhygienist. Ev behöva få hjälp med munvården. Att kunna sköta om sin munvård Rätt munvårdshjälpmedel en hjälp i omvårdnadsarbetet 2009-10-08 Hur ska man kunna bibehålla en god munhälsa på äldre dagar? Ej släppa tandvårdskontakten Sjukhustandvården Mölndals sjukhus, Mun-H-Center

Läs mer

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom

Läs mer

Fluor i kariesprofylaxen

Fluor i kariesprofylaxen Fluor i kariesprofylaxen 1 Innehåll Fluor... 3 Basprofylax- till alla... 4 Förstärkt basprofylax- till sociodemografiskt utsatta områden... 4 Tilläggsprofylax- till barn/ungdomar med stor kariesrisk...

Läs mer

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk. TORR MUN FAKTA OM NYA XERO Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.se Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis, mobil

Läs mer

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende Patientguide Enkla tips för ett fräscht leende Hela tänder hela livet Du har mycket att vinna på att ge dina tänder några minuters omsorg varje dag. En frisk och fräsch mun ger ett vackert leende och bidrar

Läs mer

Produktkatalog munvård

Produktkatalog munvård Produktkatalog munvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktkatalog munvård DÅLIG ANDEDRÄKT / HALITOSIS SB12 3 SB12 boost/drops 4 SB12 tandkräm 4 Tazink 4 KARIES / MUNTORRHET Dentan 5 Fluorette 5 NaF 6 Stisal 6

Läs mer

Munvårdsåtgärder. Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J

Munvårdsåtgärder. Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J Version 20140527 Munvårdsåtgärder Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J Innehåll Introduktion sid 1 Röst sid 2 Läppar sid 2 Munslemhinnor sid 3 Tunga sid 4 Tandkött, Tänder, Implantat

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Inledning

Munhålans sjukdomar. Inledning 768 Mats Jontell, Oral medicin och patologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Håkan Mobacken, Dermatologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Inledning Detta kapitel beskriver diagnostik

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården TEMA: ANTIBIOTIKAPROFYLAX I TANDVÅRDEN DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården T andläkartidningen publicerar i detta nummer nya rekommendationer för antibiotikaprofylax i tandvården.

Läs mer

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2010

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2010 TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2010 Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland Råd och rekommendationer

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799.

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. 783 Mats Jontell, Oral medicin och patologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Håkan Mobacken, Dermatologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Inledning

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Antibiotika i tandvården

Antibiotika i tandvården Antibiotika i tandvården SFVH Studiedagar 2010 Docent Mikael Zimmerman Johan Blomgren, Gunnar Dahlén, Ulrica Dohnhammar, Anders Heimdahl, Johan Struwe, Ylva-Britt Wahlin, Mikael Zimmerman Tandläkartidningen

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG. Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG. Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Version februari 2015 1 Upphovsrätt ROAG är ett standardiserat instrument för munbedömning. Instrumentet är utarbetat av

Läs mer

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården ny rekommendation Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Smittskyddsinstitutet ett expertmöte om indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen.

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen. A loemega är en serie munvårdsprodukter utvecklade i Sverige för en bättre munhälsa. Vår första produkt är en tandkräm med frisk smak och en unik kombination av ingredienser speciellt anpassade för tänderna

Läs mer

MUN TANDSJUKDOMAR. Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN

MUN TANDSJUKDOMAR. Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN MUN TANDSJUKDOMAR (Rev 080829) Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN Symtom? Vid upprepade kraftiga, spontana ilningar från tänderna. Vid värk, svullnad och allmänpåverkan. Vid tandköttsblödningar

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning Munhålans sjukdomar mats jontell, oral medicin, sahlgrenska akademin, göteborgs universitet lars nurbo, psykiatriska kliniken, karlskrona väst inledning Detta kapitel beskriver diagnostik och behandling

Läs mer

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården ny rekommendation Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Smittskyddsinstitutet ett expertmöte om indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2014-2015. Redaktörer: Lena Rignell och Susanne Mirshahi

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2014-2015. Redaktörer: Lena Rignell och Susanne Mirshahi TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2014-2015 Redaktörer: Lena Rignell och Susanne Mirshahi TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2014-2015 Blekinge, Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Sörmland,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande

Läs mer

ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK

ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK Munvård och kontroll av avtagbar protetik Ann-Christin Johansson Sebastian Malmqvist Tandproteser Helprotes Över- och underkäksprotes Sugkoppseffekt Partiell protes Över- och underkäksprotes

Läs mer

Onkologi 08-09-15. Solida tumörer. Tumörer i huvud/hals. Vanligaste tumörer. Solida tumörer. Bisfosfonater. Bisfosfonater. Män.

Onkologi 08-09-15. Solida tumörer. Tumörer i huvud/hals. Vanligaste tumörer. Solida tumörer. Bisfosfonater. Bisfosfonater. Män. Onkologi 08-09-15 Solida tumörer Tumörer i huvud/hals 1 2 Vanligaste tumörer Solida tumörer Män Prostata Lunga Kvinnor Bröst Tjocktarm Beroende på tumörform behandlas de med kirurgi, radioterapi, cytostatika

Läs mer

Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken

Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken karin sjögren Forskningen kring fluorens effekter på den goda tandhälsan finns presenterad i en stor mängd vetenskapliga publikationer. Denna artikel avser

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Munhälsa 2014-04 - 28

Munhälsa 2014-04 - 28 Munhälsa 2014-04 - 28 Välkomna! Kort om Ågrenska Presentation av Mun-H-Center Orofacial funktion MHC-basen /diagnosbeskrivningar Mun-H-Centers hemsida Anna Nielsen Magnéli och Annette Carlsson Tandhygienister

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Vanliga hudinfektioner i öppen vård Cecilia Rydén 2011 Hud och mjukdelsinfektioner Framtid och Nu-tid Ceclia Rydén Docent, överläkare Infektionskliniken Helsingborg Framtiden här? Tänk brett Epidemiologiska

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. TePe Mellanrumsborstar Patientguide Tandköttsinflammation och tandlossning Original 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7

Läs mer

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder

Läs mer

Doseringsanvisningar för Fragmin

Doseringsanvisningar för Fragmin Doseringsanvisningar för Fragmin Introduktion till Doseringsanvisningar för Fragmin Du håller i en folder med doseringsanvisningar för Fragmin. Under varje flik/uppslag anges doseringsanvisningar för

Läs mer

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio. Birgitta Jälevik Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.se Barns tandhälsa Barn och ungdomstandvårdens organisation Tändernas

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

Praktiska aspekter av antikoagulantia

Praktiska aspekter av antikoagulantia Praktiska aspekter av antikoagulantia Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det gamla blodförtunnande

Läs mer

Låt munnen vara med. Nutritionsseminarium: Sväljningssvårigheter och Munhälsa på äldre dagar Mars 2013. Pia Andersson Leg tandhygienist, docent

Låt munnen vara med. Nutritionsseminarium: Sväljningssvårigheter och Munhälsa på äldre dagar Mars 2013. Pia Andersson Leg tandhygienist, docent Nutritionsseminarium: Sväljningssvårigheter och Munhälsa på äldre dagar Mars 2013 Pia Andersson Leg tandhygienist, docent Ett bra munstatus betydelse för Ätande tugga och svälja maten, matspjälkning Utseende

Läs mer

Antiseptika Effekten av antiseptiska munsköljningsmedel på den dentala biofilmen.

Antiseptika Effekten av antiseptiska munsköljningsmedel på den dentala biofilmen. Antiseptika Effekten av antiseptiska munsköljningsmedel på den dentala biofilmen. Berörda enheter Allmäntandvården, Specialisttandvården, Käk- och munsjukdomar, Privattandvården. Syfte Snabb reduktion

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

1995-03-26 L Widerström, uppdaterat 2003-01-09 D Ericson, rev HT-09, HT-11 A K.Sjöberg

1995-03-26 L Widerström, uppdaterat 2003-01-09 D Ericson, rev HT-09, HT-11 A K.Sjöberg 1995-03-26 L Widerström, uppdaterat 2003-01-09 D Ericson, rev HT-09, HT-11 A K.Sjöberg KLINISK PM Omhändertagande av patienter med nedsatt salivsekretion Xerostomi (grekiska, xeros=torr; stoma=mun), muntorrhet,

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03 PNEUMONI CRB-65 är ett klinisk index som består av 4 enkla parametrar (konfusion, respiration, blodtryck och ålder) som var och en kan generera en poäng. CRB-65 används som gradering av allvarlighetsgrad

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning Det kan vara svårt att borsta tänderna på någon annan. I det här avsnittet vill vi ge praktiska tips på hur tandborstningen kan underlättas och bli så effektiv som

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Gröna häftet, uppdaterats. Det

Gröna häftet, uppdaterats. Det LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING NR 193 SEPTEMBER 2014 Text: Sara Fors, Enheten för läkemedelsfrågor, ÖLL Gröna häftet är uppdaterat släng de tidigare versionerna Nu har Örebro läns landstings

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26]

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] 2005-08-26 1 Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Index Munhälsa hos äldre och långtidssjuka Egna tänder Hot

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

Primär immunbrist Rapport från observationsschema

Primär immunbrist Rapport från observationsschema Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Primär immunbrist Rapport från observationsschema Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Flik: Riskgruppering. Vilka ska riskgrupperas? Alla revisions- och saneringspatienter från 3 år och uppåt ska riskgrupperas.

Flik: Riskgruppering. Vilka ska riskgrupperas? Alla revisions- och saneringspatienter från 3 år och uppåt ska riskgrupperas. DATUM 2007-01-01 Riskgruppering Vilka ska riskgrupperas? Alla revisions- och saneringspatienter från 3 år och uppåt ska riskgrupperas. Inom vilka områden ska patienterna riskgrupperas? Patienterna ska

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2012 Redaktörer: Lena Rignell och Susanne Mirshahi TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2012 Blekinge, Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Sörmland, Uppsala, Värmland,

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer