Munsjukdomar/tandvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Munsjukdomar/tandvård"

Transkript

1 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Munsjukdomar/tandvård Antibiotikaprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat ingrepp Vid pc-allergi: klindamycin Dalacin vuxna: 600 mg, 1 tim. före planerat ingrepp barn: 15 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat ingrepp De patientgrupper där man efter individuell bedömning kan överväga att ge antibiotikaprofylax är ytterst få. Den möjliga vinsten med ab-profylax ska vara större än den uppskattade risken. Viktigt är att ha en helhetsbild av patientens tillstånd/hälsa i kombination med ingreppets art. Antibiotikaprofylax kan övervägas vid: A. Riskingrepp och/eller till ett ytterst begränsat antal. B. Riskpatienter vid invasiva ingrepp såsom tandextraktion, subgingivaldepuration samt dentoalveolär kirurgi. A. RISKINGREPP Anomalikirurgi, frakturkirurgi, bentransplantation, kan också övervägas vid implantatkirurgi. B. RISKPATIENTER Patienter med gravt (OBS) nedsatt immunförsvar. Gravt nedsatt immunförsvar innebär mindre än 1,0 x 109/L neutrofila granulocyter. Defekt granulocytfunktion vid t.ex. myelodysplastiskt syndrom eller ärftlig kronisk granulomatös sjukdom. Pågående tung immunosuppressiv behandling. Locus minoris resistente

2 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 2(13) Vid ingrepp som skadar benvävnad om patienten; Har strålbehandlat käkben med hög stråldos. Behandlas med eller har behandlats intravenöst med bisfosfonater mot cancer. Behandling av eller i samråd med specialisttandläkare rekommenderas. Individuell bedömning, där olika medicinska faktorer kan samverka En medicinsk helhetsbedömning ska alltid göras på individnivå. Exempelvis om patienten är multisjuk, gammal och har flera riskfaktorer som kan predisponera för infektioner, t.ex; Dåligt inställd diabetes Kronisk inflammatorisk sjukdom Kraftig immunosupprimerande behandling eller sjukdom Till detta ska vägas det planerade ingreppets allvarlighetsgrad och eventuella lokala riskfaktorer såsom uttalad parodontit eller andra inflammationstillstånd i munhålan. Inför invasiva ingrepp kontakt behandlande läkare. Klargörande avseende specifika tillstånd: ENDOCARDIT: Om patienten är i övrigt frisk anses antibiotikaprofylax ej indicerat. Faktorer som kan inverka och påverka helhetsbedömningen är hög ålder och episoder av tidigare endokarditer. LEDPROTESER: Om patienten är i övrigt frisk anses antibiotikaprofylax ej indicerat. Om patienten är nyopererad med en ledprotes installerad senaste 3 månaderna bör man vara restriktiv med behandling som kan innebära bakteriemi. Kan behandling inte undvikas och patienten dessutom har medicinska riskfaktorer såsom högt BMI (>35-40), röker, har immunbrist, anemi, hög ålder, dålig munhälsa eller att ingreppet kan förväntas ta lång tid kan ab-profylax övervägas. BISFOSFONATER: Endast patienter som behandlas eller har behandlats intravenöst med bisfosfonater som led i cancerbehandling bör erbjudas antibiotikaprofylax vid ingrepp i käkben. Den viktigaste infektionsprofylaxen ur odontologisk synvinkel, är en god munhälsa. Patienter som tillhör någon riskgrupp ska noggrant instrueras i egenvård avseende munhälsa. Vissa patienter kan behöva gå regelbundet till tandhygienist för professionell rengöring och några patienter kan behöva specialisttandvård. Antibiotikaprofylax i tandvården

3 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 3(13) Infektioner i munhålan fenoximetylpenicillin (PcV)* 1,6-2 g x 3 dagligen i 7 dagar Vid otillräcklig effekt rekommenderas tillägg med metronidazol: metronidazol Flagyl tabl 400 mg x 3 dagligen i 7 dagar Vid pc-allergi: klindamycin* 150 mg x 3 dagligen i 7-10 dagar Odontogena infektioner orsakas i princip alltid av en blandflora med mycket stor andel anaerober. OBS! Den stora andelen anaerober gör erytromycin olämpligt som alternativ. Vid terapisvikt skall följande beaktas: Infektionsfokus är ej eliminerat. Oftast rör det sig om någon infekterad tand, som bör åtgärdas så snart som möjligt. Om det är svårt att komma åt att behandla en tand i akut skede, har man oftast efter några dagars antibiotikaterapi förbättrat åtkomligheten åtskilligt. Virusinfektioner (herpes simplex) Behandling av recidiverande herpesinfektion bör inledas så tidigt som möjligt, helst i prodromalstadiet innan blåsor börjat uppträda. Barn under 12 år kan symptomlindras med EMLA-kräm. Lokalbehandling med aciklovir (Anti, Zovirax) och penciklovir (Vectavir) förkortar läkningstiden med cirka ett halvt dygn.

4 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 4(13) Antibakteriell munsköljning klorhexidin Hexident Studier visar ingen reell skillnad i effekt på plackbildning och gingivit mellan klorhexidinlösning 1mg/ml och 2mg/ml. Mängden klorhexidin, som retineras i munhålan, är beroende av koncentrationen, sköljtiden och mängd tillförd lösning. Klorhexidin förebygger plackbildning, men har ingen djupare effekt på bildat plack varför en kombination av professionell tandrengöring och klorhexidinsköljning är att föredra. Tandkrämer som innehåller natriumlaurylsulfat hämmar klorhexidinets antibakteriella effekt upp till 30 minuter efter borstning. (Tandkrämer som inte innehåller natriumlaurylsulfat är exempelvis Zendium). Antibakteriell munsköljning rekommenderas post op. under den period tandborstning är omöjlig eller av annat skäl när patienten ej kan borsta tänderna. Stomatiter klorhexidin Corsodyl munhålegel 1 % (för tandborstning) Hexident benzydamin Andolex lidokain Xylocain viskös Aftös stomatit triamcinolon Triamcinolon APL Munhålepasta 0,1 % Zendium med enzym Oral lichen/ lichenoid reaktion triamcinolon Triamcinolon APL Munhålepasta 0,1 % Utbredda, symptomgivande lichenlesioner kan behandlas med klobetasol Klobetasolpropionat APL Munhålepasta 0,025 % Klobetasolpropionat APL Munhålegel 0,025 % Mucositer i samband med strålbehandling lidokain lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL Munsköljvätska 5mg/ml Slemhinnan tvättas för rengöring och smärtlindring

5 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 5(13) Behandling av orala slemhinneförändringar, där starkare steroider används, bör ske i samråd med specialisttandvård. Obs! Klorhexidinpreparat kan verka etsande och upplevas mycket obehagligt, särskilt vid strålskadad slemhinna. För tips och råd i det enskilda fallet rekommenderas kontakt med sjukhustandvårdsklinik. Inflammationer i munslemhinnan kan ha olika genes. De orsakas av rubbningar i det lokala immunförsvaret, ändrad bakterieflora samt angrepp av mikroorganismer ofta kombinerat med nedsatt salivsekretion. Som regel gäller att munhygienen är en avgörande faktor. Behandlingen inriktas på att hålla så rent det går, eliminera ev. mekaniska traumata, Reducera symptomen samt i förekommande fall behandla bakomliggande faktorer. Tobaksrökning är en uttalad riskfaktor. Lokal steroidbehandling bör alltid kombineras med lokal antimykotika initialt (2 v). Nedtrappning av steroidterapi enligt schema. Svampinfektioner nystatin Mycostatin till protesbas/gom mikonazol Daktar licenspreparat föredras för behandling under tandprotes. OBS! interaktioner bl.a. warfarin. Den vanligast förekommande munsvampen (Candida albicans) förekommer i den normala orala floran. Infektion uppkommer när den ekologiska balansen rubbats. Svampen trivs i sur miljö varför man bör undvika sura drycker. Om patienten har protes är det viktigt att den tas ut vid behandling av munhålan. Det är viktigt att även protesen behandlas (läggs i klorhexidinlösning, 0,2 % 15 min x 2 i två veckor, efter noggrann rengöring av protesen). När protesen sättes in skall den smörjas med antimykotika på ytan mot slemhinnan. Generellt rekommenderas lokal behandling som förstahandsalternativ. Behandlingen måste pågå minst 4 veckor för att undvika recidiv och ställer stora krav på god compliance. Om tandprotesen inte behandlas sker recidiv av infektionen! Om generell antimykotikabehandling övervägs kontakta behandlande läkare eller specialisttandvården.

6 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 6(13) Munvinkelragader mikonazol* mikonazol + hydrokortison* Munvinkelragader är oftast orsakat av svamp. Vid behandling med antimykotika ska hela munhålan behandlas (se ovan) eftersom det finns svampreservoarer i munnen. En tandläkare bör ta ställning till betthöjd (slitna proteser e.d.). Om det finns uttalade krustor bör även lokalbehandling mot stafylokocker ske. Parodontit och gingivit Se text under Antibakteriell munsköljning tidigare i kapitlet. Komplement till hygienåtgärder klorhexidin Systemisk antibiotika i enstaka fall Hexident Corsodyl Nekrotiskerande ulcerös gingivit Parodontal abscess 1,6g x 3 gånger dagligen i 5-7 dagar fenoximetylpenicillin (PcV)* metronidazol Flagyl 400mg x 3 gånger dagligen i 5-7 dagar Gingivit/parodontit behandlas i de flesta fall framgångsrikt med mekanisk rengöring. Antibiotikabehandling kan vara indicerad vid ej utläkt parodontit efter adekvat behandling eller vid parodontitrecidiv på vuxna vid aggressiv och snabbt progredierande parodontit. När systemisk antibiotika övervägs föregås det av odling och resistensbestämning för optimalt val av antibiotika. Kontakta specialist inom parodontologi. Parodontal abscess behandlas i första hand med dränage och urspolning med koksaltlösning vilket oftast kan göras via tandköttfickan. Om tanden ej nyligen är depurerad, gör rent med ultraljud. Avlägsna tandsten och ev. granulationsvävnad. Behandling kan kompletteras med antibiotika. Vid nekrotiserande ulcerös gingivit (NUG) är professionell rengöring av största vikt. Lokal smärtlindring kan vara nödvändig. Vid NUG överväg alltid antibiotika för att förhindra snabb vävnadsförlust. Kontakta specialist inom parodontologi. Periimplantit behandlas kirurgiskt. Kontakta specialist inom parodontologi.

7 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 7(13) Muntorrhet natriumfluorid* salivstimulering Xerodent saliversättning Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL 0,02 % och xylitol Oralbalance Matolja kan vara ett bra tips för lindring av torr och sträv slemhinna Fuktgel Speciellt bra till tandlösa patienter Upplevelsen av muntorrhet kan vara mycket besvärande och handikappande för patienten. Då det saknas något överlägset medel som saliversättning, måste utprovande ske i samråd med patienten. Ovanstående lista är exempel på några väl fungerande preparat, men med påtaglig skillnad i effekt beroende på individens upplevelse. Det orala välbefinnandet innefattar förutom frånvaro av smärta även basala funktioner som förmåga att äta och tala. För detta krävs en fungerande helhet med välfuktad, motståndskraftig slemhinna och acceptabla tuggkontakter i form av egna tänder/fungerande tandproteser. Grundläggande för detta välbefinnande är en fungerande salivproduktion och sekretion. Vid nedsatt eller rubbad salivsekretion kan såväl slemhinna som tänder ta skada. Infektioner kan blossa upp och tandproteser fästa dåligt. Nedsatt eller utebliven salivsekretion kan ha många orsaker. Det förekommer vid olika sjukdomar (såväl somatiska som psykiska), efter strålbehandling mot huvud- och halsregionen eller som följd av behandling med vissa läkemedel. De läkemedel som i sig har muntorrhet som biverkan är många, men än mer väsentligt är kombinationer av olika läkemedel som kan ha påtagligt negativa effekter på salivsekretionen. Pilokarpin (Salagen) är det enda på marknaden förekommande läkemedlet med systemisk verkan. Det kan prövas efter strålbehandling vid cancer i huvud- eller halsregion samt vid Sjögrens sjukdom. Det är inget förstahandspreparat p.g.a. kolinerga biverkningar. Med muntorrhet följer risk för utvecklande av tandlossning och karies. Behandlingen inriktas på att om möjligt återupprätta salivsekretionen eller stimulera till ökat flöde samt att reducera konsekvenserna för såväl tänder som slemhinna. För kariesskyddet är tillskott av fluor avgörande. Tuggummi kan rekommenderas då det fördelar fluormängden i munnen och bidrar till ökat salivflöde. Samtliga tabletter och tuggummi innehåller sötningsmedel och kan ge upphov till lättare besvär från magen.

8 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 8(13) Smärta Perifert verkande paracetamol* ibuprofen* Centralverkande tramadol* Kombinationspreparat paracetamol + kodein* Som förstahandspreparat rekommenderas paracetamol. Vid postoperativ smärta kan NSAID föredras som förstahandsalternativ. Kombinationsbehandling kan vara ett användbart alternativ vid svårare akut smärta. Klinisk erfarenhet visar god smärtlindring vid kombination av paracetamol och NSAID. OBS Goda erfarenheter finns för diklofenak vid behandling av odontogen smärta under kort tid, men risken för hjärt-kärlbiverkningar är högre. OBS Tramadol skall undvikas vid smärtbehandling av äldre patienter! Vid svår opioidkrävande smärta, se kapitel N. Vid svårbehandlad smärta kan långtidsverkande lokalanestesi/blockad ge patienten en liten frist och smärttillståndet brytas. (Rek; Marcain Adrenalin 2,5 mg/ml + 5 ug/ml). För ytterligare information hänvisas till kapitel M och N ; smärta. Alveolit Värk efter tandextraktion, lokalbehandling. Vid svåra efterbesvär efter tandextraktion kan extraktionsalveolen tamponeras. Tamponaden lämnas i alveolen 3 dagar. oxytetracyklin- Terracortril med polymyxin B hydrokortisonpolymyxin B

9 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 9(13) Lokalanestetika prilokain + felypressin lidokain + adrenalin mepivakain Citanest Dental Octapressin Xylocain Dental Adrenalin Carbocain Dental För samtliga här angivna lokalanestetika gäller följande rekommenderade maxdoser: Vuxna: 5 ampuller. Barn: 2 år; 1 ampull, 6 år; 2 ampuller, 12 år; 3 ampuller Injektionsvätskan levereras i cylinderampuller à 1,8 ml. Tobaksavvänjning, se kap N Karies och Kariesprofylax natriumfluorid* klorhexidin +fluor Top Dent Fluor Tennfluorid APL Duraphat NaF-Klorhexidin APL 0,42 % fluorgel = 0,93 % NaF Fluor motverkar demineralisering samt förstärker remineralisering av emalj vid kariesskada. Fluor minskar bakteriernas syraproduktion och bakteriernas förmåga att fungera i sur miljö. Riktlinjer för kariesprofylax finns i Socialstyrelsens allmänna råd om användning av fluorider för odontologiskt bruk, SOSFS: 1991:4. Klorhexidin är ett antiseptikum som adhererar till tandytor/slemhinnor och förhindrar kolonisation av bakterier. Mutansstreptokocker är speciellt känsliga för klorhexidin. Basprofylax: daglig borstning med fluortandkräm efter frukost och före sänggående (enl. sila-skummetoden). Tilläggsprofylax: efter bedömning av den aktuella kariesrisken utformas individuellt program.

10 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 10(13) Blödning Lokalt hemostatikum tranexamsyra tranexamsyra Cyklokapron brustablett 1 tabl löses i 20 ml vatten för munsköljning Tranexamsyra 100mg/ml Oral lösning APL, 10ml för munsköljning Vid svårstillad efterblödning efter tandextraktion/operation rekommenderas att alveolen rengöres, fylles med hemostatikum (Surgicel eller Lyostypt), sutureras och komprimeras. Patienten biter minst 15 min på kompress indränkt i tranexamsyralösning enligt ovan. Kompressen tas bort, området inspekteras och om ingen ytterligare blödning föreligger kan pat. lämna kliniken, men bör bita på indränkt kompress ytterligare c:a en timme. Lämpligt att patienten sedan sköljer 4 gånger dagligen, minst en minut, med tranexamsyralösning i fyra dagar. Som regel, om patienten är frisk, kan efterblödning stillas med rejäl kompression. Warfarinpatienter Patienter som behandlas med antikoagulantia av warfarintyp (Waran), kan ofta genomgå vanlig tandbehandling, även okomplicerade extraktioner, utan att warfarinet utsättes. Risk för tromboemboliska komplikationer i samband med utsatt warfarin måste ställas mot risk för blödningskomplikation i samband med tandbehandling. Inga ändringar i warfarinordinationen görs utan att kontakta ansvarig läkare (grundprincipen är att undvika utsättning). Innan behandling skall patienten ha tagit ett nytt INR-värde. Värden 2,5 eller lägre, bör inte utgöra något större problem om behandlingen utföres enligt följande; Patienten sköljer med tranexamsyralösning enligt ovan innan behandlingen startar. Lokalanestesi utan adrenalin (för att inte dölja svårare blödning). Försiktig operationsteknik. Lokal hemostas enligt första stycket ovan. I tveksamma fall rekommenderas kontakt med patientens läkare. Käkkirurg eller sjukhustandvårdsklinik kan konsulteras för råd om praktiskt handläggande. Trombosprofylax Medicinering med ASA, dipyridamol eller klopidogrel utgör som regel inget hinder för ordinär tandbehandling. Behöver ej utsättas inför normala tandextraktioner. Blödningsbenägenheten av ticagrelor (Brilique) kan vara något större.

11 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 11(13) Nya perorala antikoagulantia, dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) och apixaban (Eliquis). Patienter som medicinerar med dessa kan sannolikt genomgå en ordinär tandextraktion. Om planerat mer komplicerad kirurgi eller misstanke om komplicerad extraktion kan preparaten sättas ut före ingreppet. Kontakta behandlande läkare. Andra koagulationsrubbningar Patienter med känd koagulationsrubbning t.ex.; hemofili eller trombocytopeni/pati, behandlas efter konsultation med ansvarig läkare och/eller i samråd med sjukhustandläkare/käkkirurg. Oförklarlig svårstillad efterblödning kan vara tecken på oupptäckt koagulationsrubbning, vilket kan motivera ytterligare utredning. Sedering midazolam diazepam* Oral lösning 1mg/ml APL För preoperativ sedering inom tandvård. Som förstahandsalternativ rekommenderas midazolam oral lösning. Fördelen är ett snabbt tillslag (20 30 min) och betydligt kortare halveringstid jämfört med diazepam. Som riktmärke för dosering av midazolam per os, se tabell från käkkirurgiska kliniken i Falun: Ref: Tandläkartidningen 2001; 4, s Att tänka på vid användande av midazolam: preparatet är ett potent sederande medel av bensodiazepintyp. Små ändringar i dosering kan ge uttalad effekt. Se till att ha kontakt med patienten och övervaka andningen. Tillgång till syrgas ska finnas på kliniken. Patienten skall ha ledsagare och ska ej köra bil inom 24 timmar efter sedering. För övrigt är sedering med midazolam betydligt mer kontrollerat och väl fungerande än tablettadministrerat diazepam. Antidot vid överdosering av midazolam Flumazenil (Lanexat ), Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml, administreras som intravenös injektion eller som intravenös infusion. Vid behov kan 0,5-1,0 ml ges sublingualt eller i tuberområdet med långsam injektion. Se vidare FASS för förskrivare

12 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 12(13) Anafylaxi - Akut behandling vid allergisk reaktion Anafylaktisk reaktion kan utlösas av läkemedel (t ex penicillin), latex, födoämnen (t ex nötter) eller getingstick. Symtom Den anafylaktiska reaktionen kan indelas i tre stadier: 1. Initialstadiet: inom ett par minuter till en timme efter kontakt med utlösande agens. Progredierande symtom med allmän obehagskänsla, myrkrypningar, klåda i handflator/fotsulor/ögon/mun, klåda i svalget med hosta, heshet, rodnad ansikte/hals, stramhetskänsla i hårbotten. Tryck över bröstet. 2. Progresstadiet: mer generella symtom med urticaria, angioödem, andningssvårighet, tachycardi, oro, kallsvettning, blekhet, gastrointestinala smärtor. 3. Chockstadiet: medvetandeförlust, hypotoni och cirkulationskollaps. Profylaktiska åtgärder: Anamnesupptagning OBS! allergent agens, även ev. korsreagerande agens. Differentialdiagnoser Vasovagal reaktion denna reaktion går med låg puls. Akut behandling inom tandvården: viktigt att starta med adrenalin redan i det initiala stadiet då reaktionen kan ha ett snabbt förlopp. Kortison och antihistamin bör också ges. Förloppet avgör behandlingsstrategin. Urticaria utan övriga symtom på anafylaxi kan behandlas med kortison (Betapred), antihistamin och observation av förloppet. Före hemgången ska reaktionen ha klingat av. Samarbete med Hälsocentral/läkare med gemensam plan för akuta situationer rekommenderas.

13 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 13(13) Anafylaxi vuxna på tandvårdsklinik 1. Lägg patienten ned lugna patienten 2. Adrenalin. Autoinjektor, 0,3mg/dos, alternativt Adrenalin inj 1 mg/ml 0,3-0,5 ml (0,3-0,5 mg), en dos i låret intramuskulärt. Kan ges genom tunna kläder. Om en enkel dos adrenalin inte har tillräcklig effekt för att häva verkningarna av en anafylaktisk reaktion, kan ytterligare injektioner ges med ca 5 minuters mellanrum. 3. Kalla på läkare/ring Betapred (kortison) 10 tabl löst i vatten samt 2 tabletter antihistamin. 5. Läkarövervakning Anafylaxi barn på tandvårdsklinik 1. Lägg patienten ned 2. Adrenalin. Autoinjektor 0,15mg för barn under 20kg, alternativt Adrenalin inj 1 mg/ml intramuskulärt. Dos 0,1-0,5 ml (0.1-0,5 mg) beroende på vikt, se Kapitlet Överkänslighetsreaktioner. 3. Kalla på läkare/ring Betapred (kortison) barn under 6 år 6 tabl, över 6 år 10 tabl samt antihistamin 5. Läkarövervakning Vid stark lokal retning t.ex. klåda eller utslag utan misstänkt anafylaxi: vuxna/barn Betapred (kortison se dosering ovan) Observation på mottagningen 30-60min Läkarkontakt vidare handläggning Anafylaxi hos vuxna på internetmedicin. Anafylaxi hos barn på internetmedicin.

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se 13 april 2015 Varför nya rekommendationer: Ett regeringsuppdrag till Smittskyddsinstitutet och

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Odontologi www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Odontologi www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2013 Tandvårdslistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Odontologi www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2 Skånes gemensamma lista för läkemedel inom tandvård är baserad

Läs mer

munhålan Medel mot karies Munhålan

munhålan Medel mot karies Munhålan Munhålan munhålan l Medel mot karies natriumfluorid 1) l Medel för saliversättning natriumfluorid l Medel för salivstimulering pilokarpin äppelsyra + fluor Dentan/Fludent/ Fluorette Saliversättningsmedel

Läs mer

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Antibiotika i tandvården STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Sid 4. 2014-05-27 Sid 5. 2014-05-27 skillnad Källa: ehälsomyndigheten, Concise Källa: ehälsomyndigheten,

Läs mer

Antibiotikaprofylax i tandvården

Antibiotikaprofylax i tandvården MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) MEDICINSK INDIKATION Instruktionen är avsedd att ge riktlinjer för när det är motiverat med en profylaktisk antibiotikabehandling och i förekommande fall även ge rekommendationer

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Etiologi Utredning Diagnostik Behandling Källor...

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Etiologi Utredning Diagnostik Behandling Källor... Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel och medicinska riskpatienter i tandvården Giltig fr.o.m: 2016-12-14 Faktaägare: Maria Skoglund, sjukhustandläkare Sjukhustandvården, Ljungby Fastställd

Läs mer

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Ett konsensusdokument utarbetat på regeringens uppdrag av företrädare för Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Tandvårds-Strama samt odontologiska

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center FRISK I MUNNEN HELA LIVET Centrum för äldretandvård i samarbete med MUN-H-Center Frisk i munnen hela livet - Information till vårdpersonal inom äldreomsorg Måltidens betydelse Det är viktigt med god munhälsa

Läs mer

Munvårdsbedömning ROAG- Revised Oral Assessment Guide

Munvårdsbedömning ROAG- Revised Oral Assessment Guide En frisk och fräsch mun är mycket betydelsefullt för livskvalitet och välbefinnande. Munhälsa har också en social och psykologisk betydelse eftersom den påverkar såväl förmågan att tugga och svälja som

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande perspektiv hos äldre. Pia Gabre Cheftandläkare, docent Pia.gabre@lul.se

Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande perspektiv hos äldre. Pia Gabre Cheftandläkare, docent Pia.gabre@lul.se Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande perspektiv hos äldre Pia Gabre Cheftandläkare, docent Pia.gabre@lul.se Populationsstrategi högriskstrategi Människor med särskilda behov munsjukdom och risk

Läs mer

Åtgärd Slemhinnor. Smärtlindring genom att patienten sköljer, eller att badda med muntork:

Åtgärd Slemhinnor. Smärtlindring genom att patienten sköljer, eller att badda med muntork: Bas för munvård Smörj läppar med Decubal Inspektera med lampa och spegel Smärtlindra Borsta tänderna, rengör mellan tänderna Rengör slemhinnorna Återfukta Åtgärd läppar Smörj läppar med Decubal Vid sår

Läs mer

Apotekets råd om. Torr i munnen

Apotekets råd om. Torr i munnen Apotekets råd om Torr i munnen Om du är torr i munnen beror det på att du har för lite saliv. Orsaken är ofta en biverkan av läkemedel som gör att spottkörtlarna producerar mindre mängd saliv, till exempel

Läs mer

MIDAZOLAM. Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens januari 2016 Lena Rignell

MIDAZOLAM. Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens januari 2016 Lena Rignell MIDAZOLAM Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens 28-29 januari 2016 Lena Rignell Denna timmes agenda Olika sederingsalternativ Narkos, lustgas, benzodiazepiner Sedering

Läs mer

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Leg. Tandläkare Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme MUN- OCH TANDVÅRD

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Leg. Tandläkare Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme MUN- OCH TANDVÅRD Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Leg. Tandläkare Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme MUN- OCH TANDVÅRD VID CANCERBEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR Mun_o_tand_original.indd 1 06-09-26

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01 1 (5) Vårdrutin Fotinfektioner riktlinjer för antibiotikabehandling. Godkänd av: Karin Malmqvist Divisionschef Allmänmedicin Erik Sandholm Verksamhetschef Infektionskliniken CSK Utarbetad/reviderad av:

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme. Mun- och tandvård

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme. Mun- och tandvård Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme Mun- och tandvård VID CANCERBEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR 4 6 8 12 Bakgrund och komplikationer Symptom från

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården Ett konsensusdokument från expertmöte 10-11 september 2013, anordnat av Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet Antibiotikabehandling i tandvården

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Äldres munhälsa Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Hur länge lever vi? Medellivslängd i Sverige 82 år ( 84 80) Antalet personer över 85 år har fördubblats de senaste 30 åren, och

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Utredning Behandling...4

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Utredning Behandling...4 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel och medicinska riskpatienter i tandvården Giltig fr.o.m: 2016-11-01 Faktaägare: Olle Bergström, överläkare, medicinkliniken Fastställd av: Stephan

Läs mer

Den muntorra patienten

Den muntorra patienten Den muntorra patienten Berörda enheter Samtliga Folktandvårdskliniker i Norrbotten Syfte Att få en enhetlig och patientsäker vård av den muntorra patienten. Processbeskrivning Allmänt Muntorrhet är starkt

Läs mer

Tannhelse hos barn på sykehus. Hur når vi de sjuka barnen? Barnkonventionen FN:s generalförsamling 1989. Eva Edblad Tønsberg

Tannhelse hos barn på sykehus. Hur når vi de sjuka barnen? Barnkonventionen FN:s generalförsamling 1989. Eva Edblad Tønsberg Tannhelse hos barn på sykehus Eva Edblad Tønsberg 13.11.2009 Barnkonventionen FN:s generalförsamling 1989 Alla barn har samma rättigheter Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut Alla barn har rätt till

Läs mer

INNEHÅLL Medel vid mun- och tandsjukdomar... 5 Akuta kollapstillstånd... 37

INNEHÅLL Medel vid mun- och tandsjukdomar... 5 Akuta kollapstillstånd... 37 1 FÖRORD Äntligen kommer då denna efterlängtade uppdaterade upplaga av skriften Tandvårdens läkemedel! Liksom tidigare är häftet en produkt av ett nära samarbete mellan dels institutionerna för farmakologi

Läs mer

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD.

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Klinisk farmakologi 20101004 Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Faktorer som påverkar hälsa Dahlgren och Whitehead, 1991 Lokalbedövning med adrenalin- relativa kontraindikationer Hyperkänslighet

Läs mer

Riktlinjer Antibiotika profylax i Tandvården

Riktlinjer Antibiotika profylax i Tandvården Riktlinjer Antibiotika profylax i Tandvården 2011-09 09-21 Antibiotika profylax Förebyggande antibiotikabehandling inför kirurgiska ingrepp är i vissa fall indicerad Varför? Vem? När? Varför? Bakterier

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2016-12-1 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan Quittenbaum,

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2017-11-02 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan

Läs mer

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Akuta munhålebesvär Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Maria Pettersson Cheftandläkare Akuta munhålebesvär Tandskador Akuta munhåleinfektioner Tandvärk Blödning efter tanduttagning Tandskador barn/ungdomar

Läs mer

Nya rekommendationer - antibiotikabehandling i tandvården

Nya rekommendationer - antibiotikabehandling i tandvården Nya rekommendationer - antibiotikabehandling i tandvården Bodil Lund, docent, specialist i käkkirurgi Käkkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Enheten för käkkirurgi Karolinska Institutet

Läs mer

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Vad kostar det hos tandläkaren Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Barntandvård Barn och ungdom upp till och med 19 års ålder har fri tandvård och vården betalas av landstinget.

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

Antibiotika i parodontalbehandling T5 HT14

Antibiotika i parodontalbehandling T5 HT14 Antibiotika i parodontalbehandling Antibiotika har länge varit ett hett ämne i parodontologi. Varför? Antal publikationer Pub Med Parodontit / Peri-implantit och antibiotika (human) 1963-2014 2396 (P)

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J

FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J Åtgärderna ska ha föregåtts av en riskbedömning munhälsa enligt ROAG-J, Revised Oral Assessement Guide Jönköping. Vid en eller flera 2:or bör

Läs mer

Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl

Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet 2016-11-07 Kl. 09.00-12.00 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt på detta försättsblad. Skriv sedan ditt MAPPNUMMER på alla sidor.

Läs mer

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen.

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen. 14. Sedering Barn och ungdomar med oro inför tandbehandling kan hjälpas på många sätt. Primärt är ett gott omhändertagande mest väsentligt, men i de fall detta inte är tillräckligt finns flera farmakologiska

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Utredning Behandling Prevention...6

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Utredning Behandling Prevention...6 Gäller för: Tandvårdscentrum Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel och medicinska riskpatienter i tandvården Giltig fr.o.m: 2016-12-22 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Medicinska riktlinjer och rutiner Giltig fr.o.m: 2016-05-01 Faktaägare: Göran Carlstedt, överläkare, onkologkliniken Fastställd av: Katarina Hörberg, verksamhetschef,

Läs mer

MUNSKÖLJ & DENTALGEL 0,12% CHX + CPC

MUNSKÖLJ & DENTALGEL 0,12% CHX + CPC MUNSKÖLJ & DENTALGEL 0,12% CHX + CPC Klorhexidin med bättre smak! KORTTIDSANVÄNDNING MUNSKÖLJ & DENTALGEL - 0,12% CHX + CPC Att skölja munnen med klorhexidin är vanligtvis inte förknippat med någon trevlig

Läs mer

Smärta Medel vid smärta - Analgetika Systemisk behandling med icke-opioida perifert verkande analgetika vid lätt-måttlig smärta Paracetamol

Smärta Medel vid smärta - Analgetika Systemisk behandling med icke-opioida perifert verkande analgetika vid lätt-måttlig smärta Paracetamol Smärta Medel vid smärta - Analgetika Smärta är en subjektiv upplevelse och något som patienten måste rapportera för att den effektivt skall kunna behandlas. Smärta finns i många olika former och bakom

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå

Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus Bakgrund Allt fler av patienter som opereras inom thorax behandlas preoperativt

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation Så skyddar Decapinol delmopinol HCl mot tandköttsinflammation Förebygg plack och behåll Ditt leende Information om en enkel daglig rutin som hjälper mot tandköttsinflammation och förebygger tandlossning

Läs mer

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor)

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Sammanfattning Rinosinuit är en inflammation i näsan och bihålorna. Det kan finnas flera orsaker till inflammationen till exempel infektioner

Läs mer

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Folktandvården Dalarna Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Reviderad 2016-04-05 Innehåll Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård 2 Syfte Remiss Ansvar Beskrivning av

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk. TORR MUN FAKTA OM NYA XERO Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.se Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis, mobil

Läs mer

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos amifos Pamidronsyra Vad Pamifos är och vad det används för Pamifos är ett läkemedel som påverkar uppbyggnad och nedbrytning av ben. Läkemedlet tillhandahålls i form av en lösning som kan ges som långsam

Läs mer

Ej släppa tandvårdskontakten. Ev tätare kontakt med tandhygienist. Ev behöva få hjälp med munvården. Att kunna sköta om sin munvård

Ej släppa tandvårdskontakten. Ev tätare kontakt med tandhygienist. Ev behöva få hjälp med munvården. Att kunna sköta om sin munvård Rätt munvårdshjälpmedel en hjälp i omvårdnadsarbetet 2009-10-08 Hur ska man kunna bibehålla en god munhälsa på äldre dagar? Ej släppa tandvårdskontakten Sjukhustandvården Mölndals sjukhus, Mun-H-Center

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende Patientguide Enkla tips för ett fräscht leende Hela tänder hela livet Du har mycket att vinna på att ge dina tänder några minuters omsorg varje dag. En frisk och fräsch mun ger ett vackert leende och bidrar

Läs mer

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården TEMA: ANTIBIOTIKAPROFYLAX I TANDVÅRDEN DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården T andläkartidningen publicerar i detta nummer nya rekommendationer för antibiotikaprofylax i tandvården.

Läs mer

Produktkatalog munvård

Produktkatalog munvård Produktkatalog munvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktkatalog munvård DÅLIG ANDEDRÄKT / HALITOSIS SB12 3 SB12 boost/drops 4 SB12 tandkräm 4 Tazink 4 KARIES / MUNTORRHET Dentan 5 Fluorette 5 NaF 6 Stisal 6

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 10 mars 2016 Gäller: t.o.m. 10 mars 2018 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet

Läs mer

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår Apotekets råd om Munnen blåsor och sår Blåsor och sår i och runt munnen kan vara väldigt besvärande, men är för det mesta helt ofarliga. Såren går över av sig själv på någon vecka utan behandling. Orsaken

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2017-03-06 Giltigt t.o.m.: 2018-03-06 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson shantering - ordination

Läs mer

De äldres orala hälsa Inger Wårdh, avd för Gerodonti

De äldres orala hälsa Inger Wårdh, avd för Gerodonti De äldres orala hälsa Inger Wårdh, avd för Gerodonti Ska ses i ljuset av att en pigg äldre patient plötsligt kan bli avsevärt försämrad - t ex via en stroke Den äldre generationens tandvård Dålig - eller

Läs mer

TENTAMEN I PARODONTOLOGI

TENTAMEN I PARODONTOLOGI KAROLINSKA INSTITUTET Odontologiska institutionen Parodontologi Termin 6 TENTAMEN I PARODONTOLOGI Antibiotika profylax 1. Vilka patienter skall enligt riktlinjerna från socialstyrelsen ha endokarditprofylax

Läs mer

Rapportering av biverkningar. Vilka biverkningar ska rapporteras? Hur ser biverkningarna ut?

Rapportering av biverkningar. Vilka biverkningar ska rapporteras? Hur ser biverkningarna ut? Hur ser biverkningarna ut? Rapportering av biverkningar http://www.lakemedelsverket.se Vilka biverkningar ska rapporteras? Nya oväntadebiverkningar Mindre vanliga och sällsynta biverkningar (FASS) Sådant

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Fluor i kariesprofylaxen

Fluor i kariesprofylaxen Fluor i kariesprofylaxen 1 Innehåll Fluor... 3 Basprofylax- till alla... 4 Förstärkt basprofylax- till sociodemografiskt utsatta områden... 4 Tilläggsprofylax- till barn/ungdomar med stor kariesrisk...

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort måste ges till alla patienter som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Inledning

Munhålans sjukdomar. Inledning 768 Mats Jontell, Oral medicin och patologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Håkan Mobacken, Dermatologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Inledning Detta kapitel beskriver diagnostik

Läs mer

Keratiter - pseudomonas, svamp, akantamöba

Keratiter - pseudomonas, svamp, akantamöba Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Ögoninfektioner Giltig fr.o.m: 2015-06-24 Faktaägare: Karin Ylvén, ST-läkare ögonkliniken Växjö Fastställd av: Karin Wallentén, Överläkare ögonkliniken Växjö

Läs mer

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom

Läs mer

LÄKEMEDEL INOM TANDVÅRDEN 2002

LÄKEMEDEL INOM TANDVÅRDEN 2002 LÄKEMEDEL INOM TANDVÅRDEN 2002 Dalarna, Halland, Värmland, Västra Götaland. Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning inom tandvården 12:e upplagan 1 2 INNEHÅLL Förord...... 7 Informationskällor

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

Munvårdsåtgärder. Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J

Munvårdsåtgärder. Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J Version 20140527 Munvårdsåtgärder Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J Innehåll Introduktion sid 1 Röst sid 2 Läppar sid 2 Munslemhinnor sid 3 Tunga sid 4 Tandkött, Tänder, Implantat

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2015 Dokumenttyp Ansvarig

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799.

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. 783 Mats Jontell, Oral medicin och patologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Håkan Mobacken, Dermatologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Inledning

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG

VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG VII 125 Främmande kropp öron-näsa-svalg Satt i halsen 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. PVakut: lindriga symtom (kan svälja saliv etc/inga andningsbesvär)/kvarstående

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Patientfall Käkkirurgen Huddinge Kurs i Klinisk Farmakologi,T9

Patientfall Käkkirurgen Huddinge Kurs i Klinisk Farmakologi,T9 Patientfall Käkkirurgen Huddinge Kurs i Klinisk Farmakologi,T9 Anna Feldreich DDS, PhD-student Saba Saad DDS, PhD-student Patientfall 1 Solveig 76 år Anamnes Solveig har en mekanisk hjärtklaff. Planering

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Odontologi

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Odontologi 2017 Tandvårdslistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Odontologi www.skane.se/skanelistan 2 Skånes gemensamma lista för läkemedel inom tandvård är baserad på rekommendationer

Läs mer

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd Kvinnokliniken Allmänna principer Rekommendationer avseende antibiotikaval gäller när odlingssvar ej finns tillgängligt. När positivt odlingssvar finns ges riktad antibiotikabehandling enligt resistensbestämning,

Läs mer

Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG. Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG. Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Version februari 2015 1 Upphovsrätt ROAG är ett standardiserat instrument för munbedömning. Instrumentet är utarbetat av

Läs mer

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2010

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2010 TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2010 Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland Råd och rekommendationer

Läs mer

APL Munhåla Tand. Preparat för behandling av sjukdomar i munhåla och tänder

APL Munhåla Tand. Preparat för behandling av sjukdomar i munhåla och tänder APL Munhåla Tand Preparat för behandling av sjukdomar i munhåla och tänder Preparatförteckning Priserna gäller apotekens inköpspris (AIP), Medel mot karies örp. Pris Vnr Info Natriumfluorid APL dentalgel

Läs mer

Sedering med midazolam

Sedering med midazolam Sedering med midazolam 1 Innehåll Vid tandläkarbehandling av barn...3 Mer information...4 Arbetsgång...5 Rekommenderad dos...6 Bilaga 1...7 2 Sedering med midazolam Vid tandläkarbehandling av barn Midazolam

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Bakteriell endokardit

Bakteriell endokardit Bakteriell endokardit Incidens 6-7/100 000 Ökande Riskfaktorer: Klaffprotes, hemodialys, venkatetrar, immunosuppression, iv missbruk Staph aureus > alfastreptokocker Mortalitet 10% Endokarditutveckling

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling Källa...8

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling Källa...8 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel och medicinska riskpatienter i tandvården Giltig fr.o.m: 2017-07-29 Faktaägare: Maria Skoglund, Sjukhustandläkare Sjukhustandvården Ljungby, Karin

Läs mer

Vårdprogram - karies

Vårdprogram - karies DATUM 2007-01-01 Vårdprogram - karies Innehåll: Basprogram Översikt över de kollektiva och individuella hälsofrämjande/ förebyggande åtgärder som skall nå samtliga barn och ungdomar. I allmäntandvårdsåtagandet

Läs mer