RESEARCH REPORT. Mobilt larm och rörelsefrihet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESEARCH REPORT. Mobilt larm och rörelsefrihet"

Transkript

1 RESEARCH REPORT 2006:07 Mobilt larm och rörelsefrihet Upplevelser av ett mobilt trygghetslarm Anita Melander Wikman Gunvor Gard Luleå tekniska universitet Research report Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Sjukgymnastik 2006:07 - ISSN: ISRN: LTU-FR--06/07--SE

2 Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för sjukgymnastik Mobilt larm och rörelsefrihet - upplevelser av ett mobilt trygghetslarm Anita Melander Wikman Gunvor Gard. ISSN: Forskningsrapport 2006:07

3 Förord Under mars 2005 till mars 2006 pågick Mobila trygghetslarmsprojektet (MTL CDH). Projektet fokuserade på att utforma en teknisk lösning för ett mobilt trygghetslarm för äldre, som skulle medföra trygghet, ökad självständighet och mobilitet inom ramen för olika typer av behov för äldre. Målet med projektet var att genom innovativa tekniska lösningar försöka förbättra rehabilitering och vård av äldre. Syftet med projektet var att även att testa detta mobila tryggetslarm. Hypotesen i försöket med Mobilt larm var att om trygghetslarmet är mobilt, kommer individens rörelseförmåga öka med ökad rörelsefrihet som resultat. Samtidigt var det viktigt att studera frågor som integritet och trygghet. Våra frågeställningar vid utvärderingen har varit; Hur påverkas rörelsefrihet, integritet och trygghet vid användning av ett mobilt trygghetslarm? Hur ser äldre på utformning och design av en framtida produkt? Vi har i denna rapport speciellt analyserat testpersonernas upplevelser av att använda ett mobilt larmsystem och hur detta påverkar rörelsefrihet och integritet. Dessutom har systemets funktionalitet och användbarhet utvärderats. I en särskild slutrapport för hela projektet, Slutrapport Mobilt Trygghetslarm, finns den tekniska beskrivningen med samt en del som beskriver möjligheten till en kommersialisering av produkten. Tack till Centrum för Distansöverbryggande Hälso- och sjukvård (CDH) och särskilt projektledare Anna-Lena Andersson, Luleå kommun. Tack Simon Nyman, Jimmie Wiklander, David Nyström, Josef Hallberg, Kåre Synnes och Per Lindgren för givande och trivsamt samarbete. Tack Maria Runelöv Bodens kommun. Tack till Norrbottens forskningsråd för finansieringen. Tack till John Folkesson, Jonas Malmqvist och Helena Rådström, studenter vid Arena Livsstil, hälsa och teknik som gjorde studien om användningen av hur ett traditionellt larm används i sin projektkurs. Stora delar ur denna studie presenteras som del ett- Varför och hur används dagens trygghetslarm? i rapporten. Tack till Luleå kommuns referensgrupp av pensionärsorganisationer för värdefulla synpunkter och gott samarbete och speciellt tack till alla som ställde upp som försökspersoner och på att intervjuas. 2

4 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning Inledning Bakgrundsfaktorer Fler äldre ger nya utmaningar Hälsa vård och trygghet Fysisk aktivitet och äldre Livskvalitet och äldre Rehabilitering i hemmet Informationsteknologi E-Hälsa Informations- och kommunikations teknik (IKT) vid rehabilitering i hemmet etiska aspekter Utvärdering av teknik ur ett empowerment perspektiv Del ett - Varför och hur används dagens larm? Funktion av dagens trygghetslarm Frågeställningar Genomförande Resultat Diskussion Del två Hur upplever testpersoner användandet av ett mobilt larm? Frågeställningar Metod Urval och beskrivning av testpersonerna Intervention/fältprov Kvalitativ intervjumetod Resultat Rörelsefrihet vad är det? Trygghet och säkerhet, vad är man rädd för? Vem skall vara på andra änden av larmet? Positionering Hur ska ett mobilt larm se ut från ett brukarperspektiv? Inställning till ny teknik som redskap och hjälpmedel för äldre Del tre - Brukares uppfattning om användbarheten av det testade mobila larmet Larmpersonalens skattning av användbarheten av mottagnings systemet Slutsatser Slutkommentar Referenser

5 Sammanfattning Den framtida demografiska utvecklingen innebär en allt högre andel äldre i befolkningen i Sverige. En av de största utmaningarna för ett samhälle med en åldrande befolkning är att ordna vården och omsorgen om de äldre i framtiden. Många äldre håller sig aktiva och friska upp i allt högre ålder men en ökad medellivslängd innebär inte detsamma som en ökad hälsa. Oftast har den demografiska utvecklingen framställts som ett stort problem men nu börjar det även komma en diskussion som innebär att äldreboomen, sedd som ett kluster, även kan innebära en möjlighet ett tillväxtområde. Nya tjänster och ny teknik som vänder sig till en växande del äldre i befolkningen utvecklas och testas. Man vet från forskning att faktorer som har med den enskildes upplevelse av egenmakt, integritet och rörelsefrihet, det vill säga empowerment är av stor betydelse för bibehållen hälsa. Trygghet är också av betydelse. För att göra det möjligt att bo kvar så länge som möjligt i hemmet används ofta olika former av teknik. Trygghetslarm är vanligt och används av framförallt äldre men även av funktionshindrade. Syftet med projektet Mobilt larm (MTL CDH) var att undersöka hur dagens trygghetslarm används, utveckla och testa ett mobilt trygghetslarm samt undersöka hur detta larm upplevs utifrån ett empowerment perspektiv. Metoder som använts är analys av alla inkomna larm i Luleå kommun under en 5 dagars period, en intervention i form av ett mobilt larm med fallsensor som testades av 9 äldre personer under 3 veckor, intervju med testpersonerna och två enkäter kring funktion, användarvänlighet samt grad av rörelsefrihet som besvarats av testpersonerna. Resultatet visar att dagens trygghetslarm används förutom till att påkalla hjälp även som kommunikationsmedel för att skapa trygghet. Det testade mobila larmet sågs som en möjlighet till ökad rörelsefrihet. Det faktum att man var positionerad genom larmet upplevdes inte som integritetskränkande så länge man upplevde att det var personen själv som bestämde över användandet av larmet. Det testade larmet var endast en prototyp under utveckling och testpersonerna bidrog med förslag till förbättring. 1. Inledning Denna forskningsrapport är en utvärdering av projektet Mobilt Larm som pågick under tiden mars 2005 till mars Utvärderingen består av tre delar. Del ett beskriver hur brukare använder dagens trygghetslarm. Del två beskriver testpersonernas upplevelser av ett mobilt larm ur empowerment perspektiv, dvs. belyser faktorer som har med den enskildes upplevelse av egenmakt, integritet och rörelsefrihet att göra. Del tre beskriver testpersonernas och mottagarnas uppfattning av larmet när det gäller funktion, användarvänlighet, effektivitet och säkerhet. 2. Bakgrundsfaktorer Utvecklingen av ett mobilt trygghetslarm påverkas av flera olika bakgrundsfaktorer. Några av dessa kommer att redovisas i denna rapport. Den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre i samhället samtidigt som antalet som arbetar inom äldreomsorgen minskar är faktorer som påverkar utvecklandet av ett trygghetslarm. Det gör även den lagstiftning som styr hälso- och sjukvård, rehabilitering och omsorg om äldre. I rapporten kommer äldre och fysisk aktivitet, rehabilitering i hemmet samt informations och kommunikationsteknologi (IKT) kommer att beskrivas och begreppet empowerment förklaras i förhållande till rörelsefrihet. 4

6 2.1 Fler äldre ger nya utmaningar Det är allmänt känt att den framtida demografiska utvecklingen innebär en allt högre andel och ett större antal äldre i befolkningen i Sverige. I början av 2000-talet började demografi kurvor dyka upp i olika former av utredningar. Detta gäller inte bara i Sverige utan i hela västvärlden, och även i länder som t.ex. Japan (Europarådet, 2003). Av Sveriges befolkning på cirka 8,9 miljoner invånare är idag ca 17 % över 65 år. År 1968 var personer 75 år eller äldre, vilket utgjorde fem procent av befolkningen. Tjugo år senare var antalet , ca 8,5 procent av befolkningen och för år 2020 prognostiserar Statistiska Centralbyrån (SCB, 2001) antalet till 1 miljon, mer än tio procent av befolkningen är över 75 år. Idag är medellivslängden i Sverige 83 år för kvinnor och 78 år för män (SCB, 2006). Under de senaste 50 åren har medellivslängden ökat med 8 år för kvinnor och 7 år för män och Statistiska Centralbyrån (SCB) bedömer att medellivslängden de närmaste 50 åren kommer att öka med ytterligare 5år. En av de största utmaningarna för ett samhälle med en åldrande befolkning är att ordna vården och omsorgen om de äldre i framtiden. Många äldre håller sig aktiva och friska upp i allt högre ålder men en ökad medellivslängd innebär inte detsamma som en ökad hälsa. Oftast har den demografiska utvecklingen framställts som ett stort problem men nu börjar det även komma en diskussion som innebär att äldreboomen, sedd som ett kluster, även kan innebära en möjlighet ett tillväxtområde (Norén, 2005). Nya tjänster och ny teknik som vänder sig till en växande del äldre i befolkningen utvecklas och testas. Genom att antalet äldre ökar kommer framtidens sjukdomsmönster att domineras av de sjukdomar som är vanliga i hög ålder och allt fler människor kommer att behöva insatser från hälso- och sjukvården under allt längre tidsperioder. Socialstyrelsen har karaktäriserat utvecklingen genom en typisk vårdstege som innefattar hjärtkirurgi i årsåldern, ledplastik kring 70 år, starroperation mellan 70 och 75 år samt vård för höftfraktur kring 80 år (Prop.1999/2000:149). Flera skäl talar därför för att rehabilitering i framtiden alltmer kommer att ske i hemmet. De ekonomiska betingelserna som sjukvården arbetar under gör att sjukvårdens bas behöver stärkas samtidigt som sjukhusen blir mer specialiserade för att ta hand om akuta sjukdomsfall. Rehabilitering utförs redan nu alltmer med hemmet och med primärvården som bas. Detta ligger helt i linje med nya vårdpolitiska tankegångar som att institutionsbaserad rehabilitering i största utsträckning skall undvikas och att patientens/brukarens inflytande över rehabiliteringsprocessen skall stärkas. Sjukgymnastikens kunskapsområde innebär studier av människans rörelsebeteende och rörelseförmåga med fokus på hälsa och ohälsa (LSR, 1997). Förutsättningar för rörelseförmåga, samt orsaker till bristfällig rörelseförmåga och bristfälligt rörelsebeteende är därför viktiga att studera. 5

7 2.2 Hälsa vård och trygghet God hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen och respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet är hälso- och sjukvården mål 1. Vården ska tillgodose behov av trygghet, vara lättillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Målen för hälso- och sjukvården som beskrivs i 2 hälsooch sjukvårdslagen (SFS 1982:763) innebär att god vård skall vara tillgänglig för alla och fördelad efter behov och öppet redovisade prioriteringar samt att vården skall vara demokratiskt styrd, dvs. att medborgarna skall ha inflytande över alla avgörande beslut. Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till dem som vistas där, både på sjukhus och i hemmen (SFS 1982:763). Enligt socialtjänstlagen skall socialtjänsten ha som mål att främja människors sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Det finns särskilda bestämmelser för äldre människor. Dessa är att socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Livskvalitet är viktig i alla åldrar. Socialnämnden ska verka för att ge äldre människor det stöd de behöver stöd samt hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service (SFS 2001:453). För att nå upp till målen krävs utveckling på flera områden. Det gäller att öka patientinflytandet, stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet samt att förbättra hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, kontinuitet och samverkan mellan olika verksamhetsområden i vårdens olika delar. En nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården har skapats (Proposition 1999/2000:149). För att nå upp till målen krävs utveckling på flera områden. Hälso- och sjukvårdens regelsystem har alltså mer och mer anpassats till patientens rätt att som unik individ vara fullt delaktig i behandlingen och att även ta till vara patienternas kompetens som en resurs i vården (Prop.1999/2000:149). Samtidigt som andelen äldre fortsätter att öka, bedöms andelen i förvärvsarbetande åldrar att minska. Idag är de i förvärvsarbetande åldrar drygt tre gånger fler än de äldre. En bit in på 2020-talet förväntas de vara endast dubbelt så många.(prop.1999/2000:149). 2.3 Fysisk aktivitet och äldre Forskningen visar att vi människor är skapade för en rätt hög och regelbunden fysisk aktivitet. När det gäller äldres boende har även livsstilen en betydelse för hälsan. Hälsan påverkas alltså av i hur stor utsträckning man kan vara aktiv. Sociala kontakter och socialt stöd hör även de till de stora friskfaktorerna. Flera studier har visat att hög aktivitetsnivå hos äldre minskar risken för funktionshinder, sjukdom och en för tidig död (SOU, 2003). Forskningen visar också att träning är en färskvara och för äldre försvinner effekten snabbare än hos yngre. Därför är det en fördel att skapa möjligheter för äldre att vara aktiva i intressen som skapar motion (Norling, 2004). Intensiv träning kan enligt Norling (2004) göra att syreupptagningsförmåga och muskelstyrka ökar även för äldre och därmed öka möjligheten att klara sig själva. Enligt Äldrepolitiska utredningen Senior 2005 håller de allra flesta ålderspensionärer sig friska och klarar sig själva långt upp i åren och anser att ett självständigt liv med hög livskvalitet bör underlättas högt upp i åldrarna (SOU, 2003) Senior 2005 fokuserar på tre livssituationer: Äldre i arbetslivet, livet efter pensioneringen och vård och 1 Rehabilitering i hemmet styrs av två olika lagstiftningar, vård och rehabilitering styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) medan omsorg och hemtjänst styrs av socialtjänstlagen (SoL). 6

8 omsorg om äldre Utredningen anser att ett självständigt liv med hög livskvalitet högt upp i åldrarna bör underlättas. Det är även viktigt att stärka pensionärers villkor som medborgare, boende och anhöriga till andra äldre. Man lyfter fram att de flesta ålderspensionärer klarar sig själva långt upp i åldrarna och att detta självständiga liv bör underlättas för framtida generationer. Självbestämmande, personlig utveckling, inflytande och delaktighet i samhällslivet är nyckelbegrepp (Persson & Lexén, 2006). 2.4 Livskvalitet och äldre Livskvalitet är ett multidimensionellt begrepp som inte har några klara och bestämda gränser. Begreppet används flitigt inom såväl forskning som i dagliga livet (Bond & Corner, 2004). Begreppet livskvalitet kan alltså definieras på många olika sätt. När det gäller äldre och livskvalitet kan vissa nyckelfaktorer som är viktiga för hög livskvalitet för äldre identifieras enligt Bond & Corner (2004). Dessa är subjektiv tillfredsställelse, fysiska och psykiska omgivningsfaktorer, socio-ekonomiska faktorer, kulturella faktorer, hälsostatus, personlighets faktorer och faktorer som påverkar den personliga autonomin. Möjligheten att göra egna val, möjligheten att utöva kontroll och förmågan att kontrollera och klara sig själv i sin egen omgivning påverkar alltså livskvaliteten hos äldre. Den mening som individen lägger i livskvaliteten i den senare delen av sina liv påverkas troligen av politiska, ekonomiska och kulturella influenser i samhället, av individens egna levda erfarenheter; rådande förväntningar och på egna och andras attityder och värderingar (Bond & Corner, 2004). 2.5 Rehabilitering i hemmet Trots att andelen aktiva äldre med god hälsa ökar så har behovet av vård och rehabilitering ökat under 1990-talet, särskilt när det gäller insatser i högre åldrar. Enligt regeringens utredning (Prop.1999/2000:149) kommer dessa vårdbehov att öka ytterligare bl.a. till följd av den fortsatta utvecklingen inom medicinsk teknik. I samband med Ädelreformen 1992 överfördes ansvaret för hemsjukvård och sjukhem från landsting till kommun. Ordinärt boende innebär att brukaren bor i vanliga hus eller lägenheter medan vårdboende innebär att vårdtagarna bor i privat boende i anpassade hyreslägenheter. Inom vårdboende följer man mer eller mindre sjukvårdens modell (rondsystemet med många och korta insatser och ett delat ansvar bland personalen). Inom ordinärt boende däremot följer personalen inom hemtjänst en mer traditionell organisationsform, där varje vårdbiträde har ansvar för ett antal pensionärer (kontaktmannaskap) och hjälper dem på fasta tider. Vårdbiträdena har fått möjlighet att planera arbetet tillsammans i självständiga arbetslag och grupporganisationen utgår från personliga relationer mellan vårdbiträde och vårdtagare. Mötet mellan vårdbiträde och vårdtagare är själva kärnan i arbetet (SOC 1996:2). Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) krävs att personalen inom hemtjänsten har en betydande bredd i sin kompetens för att kunna tillgodose varierande rehabiliteringsbehov hos brukare. Bedömning av rehabiliteringsbehov, upprättande av behandlingsplaner och uppföljning skall göras av speciell rehabiliteringspersonal. För brukarnas skull är det viktigt att all personal har ett rehabiliterande synsätt när en brukare har drabbats av en funktionsnedsättning. Enligt socialstyrelsens slutrapport om Ädel (SOC 1996:2) framkommer att det finns stora brister när det gäller vård- och rehabiliteringsplanering, uppföljning, dokumentation och informationsöverföring. På grund av förkortade vårdtider inom akutvården får/tar kommunerna över medicinskt färdigbehandlade individer innan man analyserat rehabiliteringsbehovet av kostnadsskäl. 7

9 Ädelreformen 1992 när hemsjukvård och sjukhem överfördes från landsting till kommun har inneburit att sjukgymnastens arbete har blivit förändrat både när det gäller organisation och arbetsinnehåll. Sjukgymnasten ansvarar för sjukgymnastiken inom hemsjukvården inom en eller flera kommuner. Sjukgymnasten kan också vara anställd på konsultbasis. Arbetsinnehållet innefattar sjukgymnastisk behandling, personalundervisning, rådgivning och ergonomiskt arbete. Arbetsinnehållet har ökat samtidigt som indragningar av tjänster och besparingar gjort att resurser minskats (Axelsson & Gard, 2002). Tidiga rehabiliterings insatser och en väl utförd hjälpmedelsutredning av sjukgymnaster och arbetsterapeuter är viktiga för att hjälpa äldre till ett självständigt liv. Behovet av exempelvis hemtjänstens insatser kan minskas eller även skjutas på framtiden med en bra rehabilitering (Socialstyrelsen, 2003). I socialstyrelsens lägesrapport från 2004 när det gäller vård och omsorg av äldre har rehabiliteringsverksamheter för äldre i ordinärt boende förändrats mellan Hälften av landets kommuner har utökat sin rehabiliteringsverksamhet samtidigt som landstingets rehabiliteringsverksamhet har minskat. Man ser också snarare en förbättring än en försämring när det gäller att uppmärksamma äldres behov av rehabilitering vid biståndsbedömning (Socialstyrelsen, 2004). 2.6 Informationsteknologi Informationsteknologin fungerar som en stark drivkraft inom de flesta områden och branscher. Inte minst inom hälso- och sjukvård får den stor betydelse, eftersom den är kunskaps- och informationsintensiv. Befolkningens krav och förväntningar om insatser utvecklas parallellt med behandlingsmöjligheter. Med den nya informationsteknikens förbättrade möjligheter att skaffa information finns allt starkare kopplingar mellan förväntningar och vad som är möjligt att göra. Den allt större klyftan mellan framtidens behov av vård och rehabilitering och samhällets resurser kan till viss del fyllas med ny teknik. I Regeringens proposition 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre presenterar regeringen sin plan över de kommande 10 åren (Prop.2005/06:115). I planen betonas vikten av fortsatt forskning för utveckling av äldreområdet med satsning på utveckling av nya tekniska lösningar i vård och omsorg av äldre. Forskning visar att acceptansen hos äldre av s.k. telemedicinska lösningar ökar eftersom kunskaperna om tekniken ökar, mer och mer användarvänlig teknik utvecklas och ett ökat intresse för användning av Internet kan noteras påverkar också. Modern teknik i hemmet måste göras begriplig, annars kan den upplevas skrämmande. Målet med tekniken är att bidra till trygghet, självständighet och självförtroende. Det finns alltså en övertygelse från de styrandes sida att utvecklingen av framförallt mobila tekniska lösningar skall lösa de problem och dilemman som tidigare nämnts. Men det finns även många som är kritiska till den telemedicinska utvecklingen och anser att tillräcklig evidens ej finns för att lösningarna som utvecklas är tillräckligt säkra eller kostnadseffektiva. För att underlätta boendet i egna hemmet används idag olika former av teknik som t.ex. trygghetslarm. Hemmet är i genuin mening brukarens domän. I hemmet skall brukarens integritet tillgodoses mer än någon annanstans. Hemmet är inte utformat för att vara en arena för rehabilitering. Rehabilitering i hemmet med hjälp av informationsteknik kan innebära förändringar i hemmet när olika teknisk utrustning som ex. sändare och mottagare av larm måste installeras och exempelvis trösklar och mattor måste tas bort. Målen med rehabilitering måste därför anpassas till brukarens och/eller de anhörigas önskemål mer än om motsvarande insatser sker på institution. Vid rehabilitering och användande av informationsteknik i hemmet möts olika aktörer, dels rehabiliteringsaktörerna dels de som bor i hemmet och brukar 8

10 tjänsterna. Två perspektiv möts hemmet som ett hem och hemmet som en arbetsplats. När det gäller användande av informationsteknik och hjälpmedel i hemmet blir konflikterna extra märkbara. Informationsteknik i hemmet kan upplevas olika av brukare; den kan ge brukaren större trygghet, självbestämmande och livskvalitet eller ses som ökad kontroll, ökat beroende av rehabiliteringspersonal eller en källa till ökad oro för symtom och sjukdom. Brukaren kan uppleva informationsteknik i hemmet som ett skydd för den personliga integriteten eller som ett hot mot den. Användandet av informationsteknik i hemmet förändrar också det fysiska rummet genom t.ex. kommunikations utrustningen som finns i hemmet, vilket kan upplevas som hot eller möjlighet E-Hälsa När informationsteknologi tillsammans med kommunikationsteknologi används inom hälsooch sjukvården används ofta begreppet ehealth (electronic-health). En definition av ehealth är: a term to describe the combined use of electronic communication and information technology in the health sector the use in the health sector of digital data transmitted, stored and retrieved electronically for clinical, educational and administrative purposes, both at the local site and at a distance. Hence e-health is the overall, umbrella field that encompasses telehealth. ( Ur From Telehealth to E- Health: The unstoppable Rise of E-Health, sid 1-2) E-Health Informationsteknologi Telekommunikations teknologi (Telehealth) Fig 1. Modell över de två teknologierna inom E-health 9

11 Inom EU: s 6: e ramprogram för forskning och utveckling inom informationsteknologi (IST- Programmet) är fokus på det man kallar omgivande intelligens, för att få en bredare inkludering av den enskilde i informationssamhället och därigenom skapa förutsättningar för en förbättrad hälsa och rörlighet. E-inclusions koncentrerar på allt som gör det möjligt för den enskilde att få access, en gränslös teknologi för full delaktighet i informationssamhället och på assisterande system som rehabiliterar och/eller kompenserar funktionsbortfall för att öka livskvalitet hos individer med särskilda behov och deras vårdare. Inom hälsoområdet har arbetet koncentrerats på intelligenta system som syftar till att stödja hälsoprofessioner att ge patienter personligt utformad hälso- och sjukvård samt information och att stimulera till hälsopromotion och sjukdomsprevention för befolkningen i allmänhet (IST, 6: e ramprogrammet, 2002). I Sverige pågår för närvarande en stor försöksverksamhet där informationsteknologi används inom hälso- och sjukvård. Exempel på försöksområden är: Informationsutbyte/vårdkedjor med IT-stöd Televård, telemedicin, monitorering Mobil kommunikation i hemtjänst/hemsjukvård IT-lösningar i bostaden som underlättar att bo och vårdas hemma I regeringens proposition Ett informationssamhälle för alla (Prop.1999/2000:86) föreslås att staten skall prioritera IT-satsningar inom hälso- och sjukvård. Den arbetsgrupp som sedan fick i uppgift att föreslå strategier för detta arbete har i en rapport föreslagit fem viktiga strategiområden samt åtgärder och förslag inom respektive område (Ds 2002:3). 1. Strategiområde A strategier och åtgärder för att etablera grundförutsättningar för telemedicin/televård. 2. Strategiområde B Strategier och åtgärder för telemedicin/televård i sjukhus-, primäroch närsjukvård. 3. Strategiområde C Strategier och åtgärder för telemedicin/televård i vård och omsorg i primärkommuner. 4. Strategiområde D Förstärka patienters och närståendes ansvar, delaktighet och inflytande. 5. Strategiområde E Strategier för att skapa en bättre marknad för IT och medicinsk teknik. (Ds 2002:3, Vård ITiden s ) Carelik, har gjort en kartläggning av användning av IT i Sveriges kommuner inom vård & omsorg (Kemlén, 2002). Av Sveriges 289 kommuner använde 11 % telemedicinskt stöd, televård i eget hem (ordinärt boende) och i särskilt boende (t ex äldreboende) vid årsskiftet 2001/2002. Flera av dessa planerar utökat användande. Av dem som ej ännu använde televård i hemmet, planerade 12 % ett införande. Att televård är önskvärt ansåg 80 % av Sveriges kommuner. Utvecklingen inom telemedicin/televård är snabb och det kommer hela tiden nya studier som handlar om användning av telemedicin vid vård av äldre i hemmet. Äldre definieras olika i olika studier, från 60år till 75år som nedre gräns. Acceptansen hos äldre av telemedicinska lösningar ökar eftersom kunskaperna om tekniken ökar, mer och mer användarvänlig teknik utvecklas och det ökade intresset för användning av Internet påverkar också (Bratton & Short, 2002). En kartläggning av äldres inställning till e-hälsa och telemedicin gjordes i 15 länder i Europa (Stroetmann et.al. 2003). Totalt gjordes 9661 intervjuer. Respondenterna bodde mestadels i glesbygd eller små städer (65 %). Kartläggningen visade att nästan alla hade tillgång till TV (98 %). Tillgång till kabel TV hade 30 % och digital TV (13 %). Nästan hälften (48 %) hade 10

12 tillgång till mobiltelefon och av dessa använde 42 % mobiltelefonen. Av de 36 % som hade tillgång till en PC och av dessa var 27 % aktiva användare. Tillgång till Internet hade 22 % och av dessa var 17 % Internet användare. Respondenterna visade stort intresse för ehealth applikationer, men intresset avtog med åldern. Kartläggningen visade att ju äldre respondenterna var ju mera tilltog behov av medicinsk och social hjälp, och de var oftare ensamstående utan någon familjemedlem som kunde ta hand om dem. Stroetmann et.al. (2003) konstaterade att det är viktigt i framtiden med rätt infrastruktur, utbildning, information och aktiviteter för ökad medvetenhet så att inte ett tudelat samhälle skapas där äldre människor riskerar att hamna utanför. Under våren 2002 höll Vårdalstiftelsen och Carelik en konferens under rubriken Att bo och vårdas hemma IT ger nya möjligheter. Under konferensen menade Kjerstin Genell Andrén från Sveriges Pensionärsförbund att det var viktigt att låta de gamla vara med och bestämma utvecklingen. Hon påminde om att bland personer över 75 år har endast 9 procent tillgång till en dator och 3 procent till Internet. Modern teknik i hemmet eller i särskilt boende måste göras begriplig, annars kan den upplevas skrämmande. Målet med tekniken är att bidra till trygghet, självständighet och självförtroende (Vårdal, 2002). Det finns som tidigare nämnts en övertygelse från de styrandes sida att utvecklingen av framförallt mobila tekniska lösningar skall lösa de problem och dilemman som tidigare nämnts (Proposition 1999/2000:149) och internationellt och nationellt pågår en mängd olika e-hälso projekt för att utveckla och testa mobila lösningar Mobilt trygghetslarm exempel på tidigare studier I mitten av 1990-talet startades SAFE 21, ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Europeiska kommissionen (EU). Projektet syftade till att utveckla trygghetslarm för att fungera överallt inomhus, likväl som utomhus. Detta skulle ske via radio, mobiltelefon och global positionsteknologi 2. Projektet bestod bland annat av följande av delprojekt: Voice pendant - halsband med inbyggd radioutlösare som syftat till att möjliggöra tvåvägskommunikation, för att ge större tillit och mobilitet att våga röra sig kring huset, i trädgården och så vidare. Mobilt trygghetslarm med hjälp av GSM och GPS skapades ett helt mobilt trygghetslarm för att möjliggöra mobilitet. Systemet informerar automatiskt om brukarens exakta position vid ett eventuellt larm. Teleövervakning visar hur enkel övervakning kan användas i hemmet, genom utnyttjande av trygghetslarmet uppbyggnad. EKG, blodtryck, blodets syresättningsförmåga, andning och kroppstemperatur är exempel på vad som kan integreras i trygghetslarmet (Ibid.). Utvärdering av SAFE 21-projektet visade att deras trygghetslarm har nått framgång som en standardprodukt eftersom det kan nå upp till de krav som konsumenterna efterfrågat. Dess effektiva pålitlighet, enkla installation och låga kostnader har även gjort denna framgång möjlig (Vlaskamp, 1998). På äldreboendet Lötsjögården i Sundbyberg, som drivs som entreprenad av Svensk Äldreomsorg AB, har de boende under 2002 fått testa ett larm som ger information om deras hälsotillstånd. Det larmar automatiskt vid till exempel fall eller temperaturförändring. Andra larm måste personen själv aktivera men inte detta passiva larm som bärs på armen. Armbandet, som larmar utgående från personliga mätvärden, kan personen även använda som 2 Exempelvis GPRS (General Packet Radio Service) och GPS (Global Positioning System) 11

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Att vara en räckande hand

Att vara en räckande hand Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Social omsorgsvetenskap Agnieszka Gustafsson Marie Wennerstrand Att vara en räckande hand Personliga assistenters förhållande till den andres självbestämmanderätt

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedel - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Greger Olsson, hjälpmedelsstrateg, Hjälpmedelsverksamheten, Umeå Ansvarig handläggare: Peter Lorentzon Ansvarig

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser EXAMENSARBETE 2005:06 HV Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser Catharina Emmoth, Eva Sirugo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer